Lịch SửLớp 12

Xu thế nào sau đây không thuộc đường lối Đổi mới của nước ta được khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986)?

30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa – đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vậy cùng tìm hiểu Xu thế nào sau đây không thuộc đường lối Đổi mới của nước ta được khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986) thông qua câu hỏi bên dưới nhé! 

Xu thế nào sau đây không thuộc đường lối Đổi mới của nước ta được khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986)?

A. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bạn đang xem: Xu thế nào sau đây không thuộc đường lối Đổi mới của nước ta được khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986)?

B. Dân chủ hóa đời sống kinh tế – xã hội.

C. Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới.

D. Đẩy mạnh nền kinh tế theo hướng kế hoạch hóa, tập trung.

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Đẩy mạnh nền kinh tế theo hướng kế hoạch hóa, tập trung.

Xu thế đẩy mạnh nền kinh tế theo hướng kế hoạch hóa, tập trung không thuộc đường lối Đổi mới của nước ta được khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986).

Giải thích của giáo viên lí do chọn đáp án D

Xu thế đẩy mạnh nền kinh tế theo hướng kế hoạch hóa, tập trung không thuộc đường lối Đổi mới của nước ta được khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986). Đường lối Đổi mới đưa nền kinh tế – xã hội nước ta phát triển theo 3 xu thế: Dân chủ hóa đời sống kinh tế – xã hội. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới.

Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội, mà làm cho những mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về Chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế và chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa. Đổi mới kinh tế và chính trị gắn bó mật thiết, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.

Xu thế nào sau đây không thuộc đường lối Đổi mới của nước ta được khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986)?

Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay đã trải qua hơn 35 năm. Đó là một công trình vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Ngay từ thời điểm đó cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn xác định đúng đắn đường lối, chủ trương đổi mới, hình thức, bước đi và cách tiến hành phù hợp.

Hơn 35 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về đường lối Đổi mới của nước ta.

Câu 1: Đường lối Đổi mới của nước ta được khẳng định từ năm

A. 1976.

B. 1986.

C. 1996.

D. 2016.

Đáp án: B

Câu 2: Thành tựu to lớn về xã hội do công cuộc Đổi mới đưa lại cho nước ta là

A. Nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội kéo dài.

B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.

C. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

D. Xóa đói giảm nghèo; nâng cao đời sống nhân dân.

Đáp án: D

Câu 3: Thách thức đối với nước ta trong toàn cầu hóa là

A. Tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài về vốn.

B. Cạnh tranh quyết liệt bởi các nền kinh tế phát triển hơn.

C. Tiếp cận nguồn lực thế giới và công nghệ.

D. Tận dụng được thị trường thế giới và khu vực.

Đáp án: B

Câu 4: Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hê từ đầu năm

A. 1985.

B. 1995.

C. 2005.

D. 2015.

Đáp án: B

Câu 5: Việt Nam là thành viên của ASEAN từ năm

A. 1985.

B. 1995.

C. 2005.

D. 2015.

Đáp án: B

——————————

Trên đây đã cùng các bạn tìm hiểu Xu thế nào sau đây không thuộc đường lối Đổi mới của nước ta được khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986)? Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button