Lớp 10TIn Học

Trong tháng người dùng tiêu thụ x(kWh) điện. Nếu x ≤ a thì số tiền phải trả là x × d1, nếu a < x ≤ b thì số tiền phải trả là a x d1 +(x-a) x d2 | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi: Trong tháng người dùng tiêu thụ x(kWh) điện. Nếu x ≤ a thì số tiền phải trả là x × d1, nếu a < x ≤ b thì số tiền phải trả là a x d1 +(x-a) x d2, nếu x > b thì số tiền phải trả là a x d1 +(b-a)x d2 +(x-b) x d3. Em hãy viết chương trình nhập vào từ bàn phím các số nguyên dương a, b, d1, d2, d3 và x, tính và đưa ra màn hình số tiền điện phải trả. Tìm hiểu bảng giá điện hiện hành và chạy chương trình một số lần sao cho có đủ các bộ dữ liệu đầu vào đại diện cho các mức tính tiền điện.

Lời giải:

Chương trình:

Bạn đang xem: Trong tháng người dùng tiêu thụ x(kWh) điện. Nếu x ≤ a thì số tiền phải trả là x × d1, nếu a < x ≤ b thì số tiền phải trả là a x d1 +(x-a) x d2 | Giải bài tập SGK Tin học 10

x = float(input(“Nhập số điện tiêu thụ “))

d1 = float(input(“Nhập d1 “))

d2 = float(input(“Nhập d2 “))

d3 = float(input(“Nhập d3 “))

a = float(input(“Nhập a “))

b = float(input(“Nhập b “))

if x <= a:

t = x * d1

elif a < x <= b:

t = a * d1 + (x – a) * d2

else:

t = a * d1 + (b – a) * d2 + (x – b) * d3

print(“Tiền điện là: “, t)

– Qua tham khảo giá điện chọn d1 = 1600, d2 = 1800, d3 = 2100, a = 50, b = 100

<img src="https://api.toploigiai.vn/storage/uploads/trong-thang-nguoi-dung-tieu-thu-xkwh-dien-neu-x-a-thi-so-tien-phai-tra-la-x-d1-neu-a-x-b-thi-so-tien-phai-tra-la-a-d1-xa-x-d2_1" alt="Trong tháng người dùng tiêu thụ x(kWh) điện. Nếu x ≤ a thì số tiền phải trả là x × d1, nếu a

* Hiểu như thế nào về Python?

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, được tạo ra bởi Guido van Rossum và phát hành lần đầu vào năm 1991. Python được thiết kế hướng đối tượng với cú pháp đơn giản, dễ học. Nó tạo ra những chương trình với số lượng dòng code là ít nhất.

Python hiện có 2 version phổ biến là Python 2 và Python 3. Hiện 1 số HDH Linux cũ không hỗ trợ sẵ Python 3 mà cần phải cài đặt. Chúng ta cần lựu chọn 1 phiên bản Python để viết ứng dụng và tất nhiên chúng ta nên sử dụng Python 3.

* Một chương trình Python được thực thi như thế nào?

Python thường được gọi là một ngôn ngữ thông dịch (interpreted language). Tuy nhiên, quá trình thực thi một chương trình Python bao gồm cả quá trình biên dịch (compiled) và thông dịch (interpreted). Chúng ta cùng xem sơ đồ bên dưới để hiểu hơn về quá trình thực thi một chương trình Python.

ầu tiên, mã nguồn Python được viết trong file có đuôi mở rộng là .py. Sau đó, trình biên dịch CPython sẽ đọc từng dòng code Python. Nó sẽ kiểm tra cú pháp của mỗi dòng code Python. Nếu gặp lỗi thì CPython sẽ ngừng biên dịch và thông báo lỗi.

Nếu không có lỗi thì CPython sẽ biên dịch mã nguồn Python thành bytecode và được lưu trữ trong file có đuôi mở rộng là .pyc hoặc .pyo. CPU không thể thực thi được bytecode mà bytecode cần được gửi đến PVM (Python Virtual Machine) để thông dịch thành mã máy (machine code) để thực thi. Nếu có lỗi xảy ra thì quá trình thực thi chương trình sẽ bị ngừng và xuất thông báo lỗi. Các lỗi này được gọi là lỗi runtime.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 10 bài 7 Cánh diều: Thực hành câu lệnh rẽ nhánh

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button