Lớp 10TIn Học

Trong các chương trình trò chơi truyền hình, người dẫn chương trình thường đếm ngược để bắt đầu trò chơi | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi: Trong các chương trình trò chơi truyền hình, người dẫn chương trình thường đếm ngược để bắt đầu trò chơi. Em hãy viết chương trình nhập một số nguyên n, sau đó in ra các giá trị từ n về 1 để mô phỏng quá trình đếm ngược.

Lời giải:

n = int(input(“Nhập n: “))

Bạn đang xem: Trong các chương trình trò chơi truyền hình, người dẫn chương trình thường đếm ngược để bắt đầu trò chơi | Giải bài tập SGK Tin học 10

for i in range(0, n):

    print(n – i)

Trong các chương trình trò chơi truyền hình, người dẫn chương trình thường đếm ngược để bắt đầu trò chơi

* Cú pháp vòng lặp for trong Python

Nếu vòng lặp while thì sẽ không biết trước được tổng số lần lặp thì vòng lặp for lại khác, chúng ta có thể biết được tổng số lần lặp dựa vào cú pháp của nó như sau:

for iterating_var in sequence:

   statements(s)

Trong đó:iterating_var là biến dùng để lưu giá trị của các phần tử trong mỗi vòng lặp

sequence la tập hợp các giá trị cần lặp

statements(s) la các dòng lệnh xử lý trong thân vòng lặp

* Vòng lặp for với else

Khối lệnh else được thực hiện khi các mục đã được lặp hết. Dưới đây là ví dụ để miêu tả:

1

2

3

4

5

6

A = [0, 1, 5]

 

for i in A:

    print(i)

else:

    print(“No items left.”)

Khi chạy xong, kết quả ta được:

1

2

3

4

0

1

5

No items left.

Như vậy, vòng lặp for sẽ thực hiện print các mục của danh sách A cho đến khi hết các mục. Khi vòng lặp kết thúc, nó sẽ chạy khối lệnh else và print Đã hết số.

Ngoài ra, nếu muốn dừng vòng lặp for, bạn có thể sử dụng lệnh break. Lúc này, khối lệnh else sẽ bị bỏ qua. Như vậy, else trong for sẽ chỉ được chạy khi không có lệnh break nào được thực hiện. 

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 10 bài 8 Cánh diều: Câu lệnh lặp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button