Top 10 tài liệu về giai cấp công nhân 

Trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể vai trò của giai cấp công nhân rất quan trọng trong việc xây dựng đất nước. Bài viết dưới đây tổng hợp 10 bài tiểu luận giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm và sứ mệnh của giai cấp công nhân.

I. 10 tài liệu liên quan đến giai cấp công nhân đầy đủ nhất

1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Bộ tài liệu sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cung cấp những khái niệm về sứ mệnh lịch sử. Đồng thời giúp người đọc hiểu rõ những điều kiện khách quan và điều kiện của quan hình thành nên sứ mệnh lịch sử này.

Download

 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Download tài liệu

Bạn đang xem: Top 10 tài liệu về giai cấp công nhân 

2. Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân

Giai cấp công nhân là một trong những giai cấp quan trọng trong việc xây dựng nhà nước giúp đất nước từng bước hội nhập với thế giới. Bộ tài liệu này cung cấp các đặc điểm cơ bản, đồng thời phân tích đánh giá về giai cấp công nhân trong thời kỳ hiện nay.

Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân

Download tài liệu

3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Giai cấp công nhân đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển đất nước trong từng giai đoạn khác nhau. Giai cấp là nguồn lao động tạo ra các giá trị, giúp đất nước phát triển, tiến bộ, hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Download tài liệu

4. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại hiện nay

Trong mỗi giai đoạn khác nhau của đất nước, giai cấp công nhân đều đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng đất nước, phát triển nền kinh tế xã hội, đưa đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa. Bài viết sau đây cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của họ.

Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại hiện nay

Download tài liệu

5. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Nội dung chủ yếu của bộ tài liệu này bao gồm: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. Đây là một bộ tài liệu mang tính cơ sở lý luận cao bạn nên tham khảo để có cái nhìn toàn diện về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của họ.

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Download tài liệu

6. Những luận điểm cơ bản của Lênin về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân

Bộ tài liệu này sử dụng phương pháp duy vật lịch sự kết hợp chặt chẽ với logic và lịch sử bám sát lịch sử nhằm mục đích cung cấp cho người đọc các quan điểm khác nhau về giai cấp. Đây là một bộ tài liệu mang tính chất nghiên cứu cao, bạn nên tham khảo.

Những luận điểm cơ bản của Lênin về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân
Những luận điểm cơ bản của Lênin về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân

Download tài liệu

7. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân phần hai

Bài tiểu luận này phân tích vai trò của giai cấp người công nhân ở đó khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp thông qua hai phương pháp cả về lý luận thực tiễn.

Ngoài ra bộ tài liệu này còn đưa ra các nguyên tắc căn bản, những điều kiện, hình thức, phương pháp đấu tranh của giai cấp công nhân trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể.

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân phần hai

Download tài liệu

8. Trong các giai cấp đối lập giai cấp tư sản thì giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có khả năng thủ tiêu chế độ tư bản xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

Lấy lý luận cơ sở làm nền tảng bộ tài liệu này đã đi sâu vào thực tiễn để có cái nhìn toàn diện, khách quan, tổng quát. Bạn có thể tham khảo bộ tài liệu này qua đường linh sau.

Trong các giai cấp đối lập giai cấp tư sản thì giai cấp công nhân ...
Trong các giai cấp đối lập giai cấp tư sản thì giai cấp công nhân …

Download tài liệu

9. Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

Khác với những bộ tài liệu khác, ở bộ tài liệu này nó chủ yếu cung cấp các vấn đề thực tiễn trong quá trình hoạt động, lao động của giai cấp công nhân trong thời kỳ hiện tại.

Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay
Thực trạng giai cấp người lao động Việt Nam hiện nay

Download tài liệu

10. Điều kiện khách quan và chủ quan để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh

Ở mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau giai cấp công nhân đều có một sứ mệnh rõ ràng trong việc giải phóng dân tộc, giải phóng áp bức. Bộ tài liệu phân tích điều kiện khách quan và chủ quan để hình thành nên sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đối với đất nước.

Điều kiện khách quan và chủ quan để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh

Download tài liệu

100+ Tài liệu về giai cấp công nhân hay nhất

II. Một số kiến thức liên quan đến giai cấp công nhân 

1. Khái niệm về giai cấp công nhân (giai cấp vô sản)

Cũng như mọi hiện tượng xã hội khác, giai cấp công nhân là sản phẩm của hoàn cảnh lịch sử cụ thể và luôn phát triển ở những biểu hiện, đặc điểm mới trong từng thời đại cùng với sự phát triển của lịch sử trong từng giai đoạn cụ thể. 

Sự phát triển của công nghiệp lớn không chỉ làm tăng số lượng của giai cấp vô sản mà còn quy tụ họ thành những nhóm xã hội lớn, tức là giai cấp vô sản hiện đại. Vì vậy, một kết luận được đưa ra là giai cấp người lao động hiện đại ra đời cùng với sự phát triển của công nghiệp lớn, là sản phẩm của công nghiệp lớn và lớn lên cùng với sự phát triển của công nghiệp. ngành công nghiệp lớn đó.

Trong xã hội tư bản, giai cấp công nhân là một trong những giai cấp cơ bản và chủ yếu, khác với giai cấp tư sản bị giai cấp tư sản tước đoạt mọi tư liệu sản xuất và buộc phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống bằng cách bóc lột nhiều nhất. đáng giá.

Họ là những người tự do về mặt vật chất, có quyền bán công việc theo cung cầu của hàng hoá và công việc. Đây là một tầng lớp bị bóc lột và nghèo nàn cả về vật chất lẫn tinh thần. Sự tồn tại của nó phụ thuộc vào quy luật cung cầu của hàng hóa công việc, phụ thuộc vào kết quả công việc của nó. Họ phải tạo ra giá trị thặng dư, nhưng giá trị thặng dư lại chiếm đoạt của giai cấp tư sản.

2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Thứ nhất, về lực lượng lao động và phương thức sản xuất, họ là những người lao động tham gia sản xuất công nghiệp.

Họ có thể là những người lao động trực tiếp hoặc gián tiếp chế tác ra những công cụ sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng hiện đại và ngày càng cao. Là người lao động hiện đại là sản phẩm của đại công nghiệp, vì vậy phải gắn liền với đại công nghiệp. Giai cấp công nhân hiện đại là nòng cốt, là bộ phận cơ bản của mọi giai cấp.

Thứ hai, về vị trí của giai cấp công nhân trong quan hệ sản xuất, phải xét hai trường hợp sau đây.

Dưới chủ nghĩa tư bản, giai cấp người công nhân là giai cấp vô sản hiện đại, không có tư liệu sản xuất nên không còn cách nào khác là làm công ăn lương, bán sức lao động cho nhà tư bản và phục tùng toàn bộ giai cấp tư sản. thăm dò. Nói cách khác, nhà tư bản chiếm đoạt giá trị thặng dư do giai cấp lao động tạo ra. Chính trên cơ sở đó, người lao động dưới chế độ tư bản được gọi là giai cấp vô sản.

Sau khi cách mạng vô sản thành công, giai cấp người công nhân trở thành giai cấp thống trị. Chúng ta không còn bị áp bức, bóc lột mà với tư cách là một giai cấp thống trị, chúng ta đang lãnh đạo cuộc đấu tranh cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa. Giai cấp người công nhân cùng với toàn thể nhân dân lao động có tư liệu sản xuất là chủ yếu.

Vì vậy, họ không còn là giai cấp vô sản như trước nữa và sản phẩm thặng dư mà họ tạo ra chính là nguồn gốc của sự giàu có và phát triển trong xã hội xã hội chủ nghĩa.

Theo hai tiêu chí cơ bản nêu trên, giai cấp công nhân có thể được định nghĩa là giai cấp người lao động là một nhóm xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế.

Với sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất ngày càng xã hội hoá, thời đại công nghiệp hiện đại là lực lượng lao động chủ yếu trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình sản xuất và tái sản xuất của cải. Cải thiện các mối quan hệ vật chất và xã hội. Nó đại diện cho năng suất ngày nay và phương pháp sản xuất tiên tiến.

3. Nội dung sứ mệnh lịch sử 

Với hai phát kiến vĩ đại là quan điểm duy vật về lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư đã chứng minh một cách khoa học rằng sự ra đời, phát triển, phát triển và diệt vong của chủ nghĩa tư bản là tất yếu khi phân tích xã hội tư bản và xã hội mácxít, đồng thời cũng chỉ ra rằng giai cấp công nhân là Lớn nhất. hiện tại. Một giai cấp tiên tiến và cách mạng, lực lượng xã hội duy nhất có sứ mệnh lịch sử xóa bỏ chủ nghĩa tư bản.

Giai cấp công nhân, giai cấp cơ bản bị áp bức dưới chủ nghĩa tư bản, chỉ có thể được giải phóng khỏi áp bức thông qua đấu tranh giai cấp chống lại giai cấp tư sản và xóa bỏ tư hữu. Nó tạo ra tư liệu sản xuất và xác lập quyền sở hữu công cộng đối với tư liệu sản xuất. Bằng cách đó, giai cấp tiêu diệt vĩnh viễn mọi hình thức bóc lột con người, giải phóng không chỉ mình mà còn các giai cấp lao động khác, giải phóng dân tộc, giải phóng toàn nhân loại. 

Hy vọng, với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, bạn đọc đã hiểu rõ hơn về giai cấp công nhân. Đồng thời cũng lựa chọn được các tài liệu tham khảo hay và đầy đủ nhất.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu