Top 10 đề tài vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức hay

Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những hệ thống quan trọng trong việc phát triển đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc, giáo dục đạo đức. Trong đó, tư tưởng về đạo đức rất quan trọng và được vận dụng rất nhiều. 

Bài viết dưới đây tổng hợp 10 bài tiểu luận, đề tài vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức hay nhất, đầy đủ thông tin. Mời bạn đọc cùng tham khảo. 

Download

I. 10 tài liệu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức hay nhất 

1. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên

Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng dưới đây tập trung nêu rõ các vấn đề về hệ thống tư tưởng cũng như các phương pháp thực hiện, định hướng của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục phẩm chất đội ngũ cán bộ đảng viên.

Bạn đang xem: Top 10 đề tài vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức hay

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên

Download tài liệu

2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong việc xây dựng đạo đức lối sống của sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội

Nhiệm vụ hàng đầu của tư tưởng Hồ Chí Minh đó chính là giáo dục con người về đạo đức cách mạng, lối sống, nếp sống. Bộ tài liệu này làm rõ các vấn đề về tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống lý luận.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong việc xây dựng đạo đức lối sống của sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội

Download tài liệu

3.Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong sự nghiệp xây dựng lối sống mới trong học sinh

Việc hội nhập với thế giới về cả văn hóa và giáo dục, kinh tế xã hội không những là cơ hội mà còn là thách thức đối với sự phát triển của nước ta. Việc xây dựng lối sống mới cho học sinh là một nhiệm vụ thiết thực hàng đầu của ngành giáo dục Việt Nam

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong sự nghiệp xây dựng lối sống mới trong học sinh

Download tài liệu

4.Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng trong công tác giáo dục cho sinh viên Việt nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng có giá trị cao trong việc định hướng công tác giáo dục cho học sinh Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn hiện tại đất nước đang trong thời kỳ quá độ đi lên.

Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng trong công tác giáo dục cho sinh viên Việt nam hiện nay

Download tài liệu

5.Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Long An trong giai đoạn hiện nay

Đạo đức trong giáo dục hiện nay là một nhiệm vụ cấp thiết đối với ngành giáo dục. Giáo viên cần phải có kiến thức chuyên môn vững vàng đồng thời nắm vững các hệ thống lý luận để có thể giúp sinh viên, học sinh định hướng đúng đắn, hình thành phẩm cách con người.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục cho học sinh trung học phổ thông

Download tài liệu

6.Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh thpt qua khảo sát trường THPT Can Lộc Hà Tĩnh

Quá trình giáo dục đạo đức là một quá trình lâu dài, đòi hỏi giáo viên cần phải có hệ thống lý luận chắc chắn, rành mạch, rõ ràng. Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức là một trong những hệ thống mà giáo viên cần nắm vững để có thể giáo dục cho học sinh Trung học phổ thông.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh thpt qua khảo sát
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh thpt qua khảo sát

Download tài liệu

7.Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục cho thanh niên huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định hiện nay

Quá trình hình thành một phẩm cách con người là một quá trình lâu dài. Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ rõ quá trình này cùng với các phương pháp, định hướng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên, thanh niên.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục cho thanh niên

Download tài liệu

8. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên

Việc xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên là một trong những nhiệm vụ thiết thực giúp nguồn nhân lực quản lý nhà nước có nhân phẩm, phẩm cách của đảng viên.

Tiểu luận vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng
Tiểu luận vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Download tài liệu

9. Khóa luận tốt nghiệp: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay

Nâng cao chất lượng đào tạo đại học giúp đất nước có một nguồn nhân lực làm việc tốt, đưa đất nước phát triển cùng với các cường quốc trên thế giới. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ này là một phương hướng, kim chỉ nam đúng đắn.

Trong khóa luận dưới đây, sinh viên không chỉ nêu ra được chi tiết những hệ tư tưởng của Hồ Chí Minh. Mà còn nghiên cứu được thực trạng, từ đó đề xuất ra những biện pháp khả thi chất nhằm cải thiện chất lượng đào tạo đại học hiện nay. 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay

Download tài liệu

10. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức văn hóa và xây dựng con người mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức văn hóa và xây dựng con người mới là một trong những hệ thống lý luận có giá trị bền vững, lâu dài trong việc phát triển đất nước, con người Việt Nam.

Chính vì thế, cần phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức để rèn luyện, xây dựng con người có ích, có phẩm chất đạo đức tốt. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức văn hóa và xây dựng con người mới

Download tài liệu

II. Những tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 

Để có thể vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh một cách phù hợp nhất. Trước hết cần phải nắm rõ những tư tưởng này. 

1. Đạo đức là cái gốc, là nền tảng của người cách mạng

Hồ Chí Minh luôn quan niệm rằng đạo đức cách mạng là gốc của người cách mạng. Quan niệm này đã được xác định từ rất sớm và xuyên suốt cuộc đời cách mạng của mình. 

Người coi đạo đức như gốc của cây, như nguồn của sông, cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.

Đạo đức trở thành nhân tố quyết định sự thành bại của mọi công việc, phẩm chất mỗi con người. 

2. Những phẩm chất đạo đức cơ bản

Nghiên cứu di sản tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, ta thấy Người có những lời dạy với những phẩm chất đạo đức cụ thể cho từng đối tượng. Người nêu cái đúng, cái tốt, cái hay, đồng thời cũng chỉ ra cái sai, cái xấu, cái dở để giáo dục đạo đức cho các tầng lớp nhân dân. Những phẩm chất đạo đức cần có đó là 

  • Trung với nước, hiếu với dân: Đây là phẩm chất đạo đức bao trùm quan trọng nhất và chi phối các phẩm chất khác. Trung, hiếu là những khái niệm đạo đức trong xã hội phong kiến phương Đông. Trên cơ sở kế thừa, phát triển chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam, khắc phục, vượt qua những hạn chế của truyền thống đó, Hồ Chí Minh khẳng định  trung với nước, hiếu với dân  là một trong những phẩm chất của đạo đức cách mạng Việt Nam.
  • Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Phẩm chất này gắn bó chặt chẽ với phẩm chất “trung với nước, hiếu với dân”. Việc thực hiện phẩm chất này, đặt ra đối với tất cả mọi người, đòi hỏi mỗi người phải lấy bản thân mình làm đối tượng điều chỉnh. Nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ, trong công tác, sinh hoạt. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là những khái niệm đạo đức phương Đông, đạo đức truyền thống Việt Nam, được Hồ Chí Minh tiếp thu chọn lọc, đưa vào những yêu cầu và nội dung mới.
  • Yêu thương con người: Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. Con người không phải thần thánh, có tốt có xấu ở trong lòng. Dù văn minh hay dã man, tốt hay xấu, đều có tình. Chúng ta cần làm cho trong mỗi con người phần tốt nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu mất dần đi. Tình yêu thương con người ở Hồ Chí Minh không chung chung trừu tượng kiểu tôn giáo, mà trước hết dành cho những người mất nước, người cùng khổ.

3. Những nguyên tắc cơ bản xây dựng đạo đức mới

Ngoài ra, trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức còn đề cập đến con đường và phương pháp hình thành đạo đức mới. Đặc điểm và quy luật hình thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho thấy rõ một số nguyên tắc xây dựng đạo đức mới cơ bản sau đây:

  • Tu dưỡng đạo đức bền bỉ suốt đời thông qua thực tiễn cách mạng: Theo Hồ Chí Minh, “đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Tu dưỡng đạo đức cách mạng phải trên tinh thần tự giác, tự nguyện, dựa vào lương tâm của mỗi người và dư luận của quần chúng.
  • Người cách mạng phải ý thức được đạo đức cách mạng là nhằm giải phóng con người và là đạo đức của những con người được giải phóng. Đã hoạt động cách mạng thì khó tránh khỏi sai lầm và khuyết điểm. Vấn đề là phải cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết điểm. Tu dưỡng đạo đức mới phải gắn với thực tiễn, bền bỉ mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. 
  • Nêu gương đạo đức, lời nói đi đôi với việc làm: Đây không chỉ là một nguyên tắc rèn luyện đạo đức, mà còn là ranh giới phân biệt giữa đạo đức cách mạng và không phải đạo đức cách mạng. Nói nhưng không làm là đặc trưng đạo đức của giai cấp bóc lột. Lời nói phải đi đôi với việc làm và thực hành đạo làm gương là đạo đức của người cách mạng nói chung, nằm trong vốn văn hóa phương Đông nói riêng. 
  • Xây dựng đạo đức mới, đấu tranh với những hiện tượng phi đạo đức: Trong Đảng và mỗi con người, vì những lý do khác nhau, không phải “người người đều tốt, việc việc đều hay”. Vả lại, để tiến lên chủ nghĩa xã hội, cuộc đấu tranh phải lâu dài và gian khổ. Cần có người cách mạng là vì còn có kẻ chống lại cách mạng.

Hy vọng, với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, bạn đọc đã hiểu rõ và có thể vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Từ đó vận dụng, áp dụng vào những đề tài mà mình đang nghiên cứu. 

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu