Lớp 10Tiếng Anh

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 10 mới unit 9

Unit 9: Preserving The Environment

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 10 mới unit 9

– aquatic /əˈkwætɪk/(adj): dưới nước, sống ở trong nước

– article /ˈɑːtɪkl/(n): bài báo

Bạn đang xem: Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 10 mới unit 9

– chemical /ˈkemɪkl/ (n)/ (adj): hóa chất, hóa học

– confuse /kənˈfjuːz/(v): làm lẫn lộn, nhầm lẫn

+ confusion /kənˈfjuːʒn/ (n): sự lẫn lộn, nhầm lẫn

– consumption /kənˈsʌmpʃn/ (n): sự tiêu thụ, tiêu dùng

– contaminate /kənˈtæmɪneɪt/ (v): làm bẩn, nhiễm

– damage /ˈdæmɪdʒ/(v): làm hại, làm hỏng

– deforestation /ˌdiːˌfɒrɪˈsteɪʃn/(n) : sự phá rừng, sự phát quang

– degraded /dɪˈɡreɪd/ (adj): giảm sút chất lượng

– deplete /dɪˈpliːt/ (v) : làm suy yếu, cạn kiệt

+ depletion/dɪˈpliːʃn/ (n): sự suy yếu, cạn kiệt

– destruction /dɪˈstrʌkʃn/ (n): sự phá hủy, tiêu diệt

– ecosystem /ˈiːkəʊsɪstəm/ (n): hệ sinh thái

– editor /ˈedɪtə(r)/ (n) : biên tập viên

– fertilizer /ˈfɜːtəlaɪzə(r)/ (n): phân bón

– fossil fuel (n.phr): nhiên liệu hóa thạch (làm từ sự phân hủy của động vật hay thực vật tiền sử)

– global warming /ˈɡləʊblˈwɔːmɪŋ/(n.phr): sự nóng lên toàn cầu

– greenhouse effect /ˈɡriːnhaʊsɪˈfekt/ (n.phr): hiệu ứng nhà kính

– influence (v,n): ảnh hưởng, tác dụng

– inorganic /ˌɪnɔːˈɡænɪk/(adj): vô cơ

– long-term /ˌlɒŋ ˈtɜːm/ (adj): dài hạn, lâu dài

– mass-media /ˌmæs ˈmiːdiə/(n.phr): thông đại chúng

– pesticide /ˈpestɪsaɪd/(n): thuốc trừ sâu

– polar ice melting/ˈpəʊlə(r)aɪsˈmeltɪŋ/ : sự tan băng ở địa cực

– pollute /pəˈluːt/(v): gây ô nhiễm

+ pollutant /pəˈluːtənt/ (n): chất ô nhiễm

+ pollution /pəˈluːʃn/ (n): sự ô nhiễm

– preserve/prɪˈzɜːv/ (y): giữ gìn, bảo tồn

+ preservation /ˌprezəˈveɪʃn/(n): sự bảo tồn, duy trì

– protect /prəˈtekt/ (v): bảo vệ, che chở

+ protection /prəˈtekʃn/ (n): sự bảo vệ, che chở

– sewage /ˈsuːɪdʒ/ (n) : nước cống

– solution /səˈluːʃn/(n): giải pháp, cách giải quyết

– vegetation /ˌvedʒəˈteɪʃn/(n): cây cỏ, thực vật

Xem toàn bộ Soạn Anh 10: Unit 9. Preserving The Environment

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 10, Tiếng Anh 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button