Tổng hợp 10 tài liệu về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ đấu tranh giai cấp chống áp bức, bất công, xóa bỏ tệ nạn xã hội và những tàn dư của xã hội cũ để lại. Đồng thời thiết lập công bằng xã hội trên cơ sở thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động là chủ đạo. Bài viết dưới đây tổng hợp 10 tài liệu về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đầy đủ và chi tiết nhất các bạn có thể tham khảo để hiểu rõ hơn về thời kỳ này.

I. 10 tài liệu về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

1. Mối quan hện biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Mỗi hình thái kinh tế xã hội được quy định bởi một phương thức sản xuất nhất định và đó là nét đặc trưng cho mỗi xã hội đồng thời cũng là yếu tố quyết định sự phát triển hình thái kinh tế xã hội. Bộ tài liệu mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế của một xã hội, tương quan lực lượng sản xuất.

Download

Mối quan hện biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Mối quan hện biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Download tài liệu

Bạn đang xem: Tổng hợp 10 tài liệu về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

2. Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta 

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là hai yếu tố quan trọng quyết định tính chất và kết cấu trong việc phát triển kinh tế xã hội và sự vận động, phát triển của nền kinh tế thị trường. Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng được làm rõ qua bộ tài liệu sau. Mời bạn theo dõi bộ tài liệu dưới đây để hiểu rõ hơn về mối quan hệ song song này trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Download tài liệu

3. Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nhiệm vụ cơ bản của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội đó là đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng, sản lượng, rút ngắn khoảng cách giữa các giai tầng trong công tác sản xuất, công tác phát triển kinh tế.

Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Download tài liệu

4. Lý luận của Lenin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trongthời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một trong những bộ tài liệu quan trọng giúp lý giải mối quan hệ biện chứng giữa sự chuyển giao của các thời kỳ kinh tế khác nhau. Đặc biệt là về chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn quá độ đi lên. Bạn có thể tham khảo bộ tài liệu này qua đường link sau.

Lý luận của Lenin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ
Lý luận của Lenin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ

Download tài liệu

5. Một số phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Nhận thức được tầm quan trọng của các mối quan hệ trong phương thức sản xuất đối với nền kinh tế đất nước người viết  đã chọn đề tài: một số phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây là một bài tiểu luận được đánh giá cao về mặt kiến thức, tìm tòi, nghiên cứu.

Tuy nhiên do trình độ kiến thức còn chưa sâu nên nhiều vấn đề còn chưa phân tích kỹ càng. Nhưng đây là bộ tài liệu bạn nên tham khảo để tiếp nhận những mặt tích cực và sửa đổi những mặt hạn chế trong công tác nghiên cứu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Một số phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta
Một số phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Download tài liệu

6. Chủ nghĩa Mac – Lenin về xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam

Chủ nghĩa Mác-Lênin về xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam là một bộ tài liệu đối với thuốc thiết thực trong việc nghiên cứu chế độ xã hội cũng như phương thức sản xuất phát triển nền kinh tế của nước ta. Đây là bộ liệu bạn nên tham khảo để ôn tập đạt hiệu quả cao trong kỳ thi.

Chủ nghĩa Mac - Lenin về xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam
Chủ nghĩa Mac – Lenin về xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam

Download tài liệu

7. Đánh giá thực trạng về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Khi hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới tan rã do không có sự phù hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất thì ở nước ta cũng vậy. Do nóng vội sau khi giành được độc lập vào năm 1975 và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta mắc phải một số sai lầm là duy trì quá lâu quan hệ sản xuất cố hữu, chính sách bao cấp, tập trung dân chủ do đó đã kìm hãm sự phát triển nền kinh tế nước ta và đa nền kinh tế của đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng trong những năm đầu thập kỷ.

Đánh giá thực trạng về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Đánh giá thực trạng về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Download tài liệu

8. Tại sao Hồ Chí Minh chủ trương thực hiện cơ cấu kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Những năm gần đây hoạt động kinh tế đã có những đổi mới, phát triển tích cực nhằm rút ngắn khoảng cách nền kinh tế của nước ta với các đất nước phát triển khác trên thế giới. Việc thực hiện cơ cấu kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một trong những yếu tố quyết định đến việc phát triển nền kinh tế đến ta hiện nay.

Tại sao Hồ Chí Minh chủ trương thực hiện cơ cấu kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tại sao Hồ Chí Minh chủ trương thực hiện cơ cấu kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Download tài liệu

9. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991)

Chúng ta có thể hiểu rằng xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đặc biệt là phát triển nền kinh tế và xã hội cần phải có những quan điểm thống nhất, cương lĩnh xây dựng. Bộ cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một trong những cương lĩnh quan trọng trong việc phát triển, duy trì nền kinh tế nước ta.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991)
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991)

Download tài liệu

10. Vận dụng quan điểm toàn diện với phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 Qua bài tiểu luận vận dụng quan điểm toàn diện với phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bạn có thể hiểu rõ hơn về nền kinh tế thị trường, đa thành phần có yếu tố, vai trò quan trọng như thế nào trong việc phát triển nền kinh tế ở Việt Nam.

Vận dụng quan điểm toàn diện với phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Vận dụng quan điểm toàn diện với phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Download tài liệu

100+ Tài liệu về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

10 Mẫu luận văn thạc sĩ nông nghiệp được đánh giá cao

Tham khảo 10 mẫu luận văn, báo cáo tốt nghiệp kinh tế hay nhất

II. Nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nội dung nhiệm vụ cụ thể trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội rất toàn diện. Trên lĩnh vực kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất là vấn đề mấu chốt, tăng năng suất lao động trên cơ sở công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, cùng với thiết lập quan hệ sản xuất, cơ chế quản lý kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế, ngành, vùng, lãnh thổ trong thời kỳ quá độ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng quan hệ phân phối và quản lý kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Theo Người, quản lý kinh tế phải dựa trên cơ sở hạch toán, đem lại hiệu quả cao, sử dụng tốt các đòn bẩy để phát triển sản xuất.

Trên lĩnh vực chính trị, nội dung quan trọng nhất là phải giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng; quan tâm củng cố mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, nòng cốt là liên minh công nhân – nông dân – trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc vì sự nghiệp xây dựng CNXH.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, xây dựng nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng và mấu chốt của văn hóa là xây dựng con người có đạo đức cách mạng, con người mới xã hội chủ nghĩa với đức – tài gắn bó hữu cơ với nhau, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, trung thành với sự nghiệp cách mạng xây dựng nền văn hóa mới, lối sống mới. Về xã hội, thực hiện sự phân phối theo lao động, thi hành chính sách xã hội vì toàn dân, bình đẳng.

Mấu chốt của vấn đề xã hội là đảm bảo công bằng xã hội hướng vào phát triển con người, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, vừa là mục tiêu, vừa là động của sự phát triển xã hội.

Về bước đi, biện pháp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh đã xác định bước đi, cách làm phù hợp, Người khẳng định: Chúng ta cũng phải có phương pháp xây dựng CNXH của riêng mình, gắn với thực tiễn và lịch sử của Việt Nam. Bước đi trong xây dựng XHCN ở nước ta là “phải làm dần dần”, ai nói dễ là chủ quan và sẽ thất bại, phải thực hiện “đi bước nào vững chắc bước ấy”.

Hồ Chí Minh còn chỉ ra những biện pháp hết sức quan trọng để xây dựng CNXH, đó là: Cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng làm chính; kết hợp thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ, đồng thời tiến hành hai chiến lược cách mạng; xây dựng CNXH phải có kế hoạch, biện pháp và quyết tâm.

Đặc biệt, Người xác định biện pháp cơ bản, lâu dài quyết định nhất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là phát huy sức mạnh toàn dân, đem của dân, tài dân, sức dân dưới sự lãnh đạo của Đảng để làm lợi cho dân.

Trên đây là tổng hợp 10 tài liệu hay, chi tiết nhất về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Mong rằng qua bài viết này, các bạn đã có thêm những tài liệu tham khảo hữu ích và hiểu hơn về các vấn đề trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chúc các bạn thành công!

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu