Lịch SửLớp 8

Tìm hiểu từ sách, báo, internet và cho biết Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ảnh hưởng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

Câu hỏi: Tìm hiểu từ sách, báo, internet và cho biết Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ảnh hưởng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

Trả lời:

Cách mạng Tháng Mười Nga đã tạo ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Sự kiện này có tầm ảnh hưởng sâu rộng, đã rung chuyển và đảo lộn trật tự thế giới và ảnh hưởng rộng nhất đến phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cách mạng này đã cổ vũ và thúc đẩy cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức và nhân loại tiến bộ. Ý nghĩa thời đại và những bài học quý báu của Cách mạng Tháng Mười Nga là tài sản vô giá và có giá trị bền vững, tiếp tục lan tỏa sức sống mãnh liệt đối với cách mạng Việt Nam.

Bạn đang xem: Tìm hiểu từ sách, báo, internet và cho biết Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ảnh hưởng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

Trước khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, Việt Nam đã có rất nhiều phong trào yêu nước diễn ra, nhưng đều không thành công. Nhiều tư tưởng và phương pháp cách mạng đã được trải nghiệm, nhưng đều thất bại. Cách mạng Tháng Mười Nga và Cách mạng Tháng Tám có mối quan hệ biện chứng và hợp quy luật. Sự gặp gỡ tự nhiên, tất yếu và điển hình giữa Hồ Chí Minh với ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga và tư tưởng của V.I. Lê-nin là cuộc gặp gỡ giữa dân tộc và thời đại, giữa cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc. Cuộc gặp gỡ này đã có ảnh hưởng trực tiếp, sâu sắc và vô cùng mật thiết tới cách mạng Việt Nam.

Nếu không có Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác – Lê-nin, thì không có thời đại mới và sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Không có thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và những thành quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thời đại của cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button