GDQPLớp 12

Theo anh chị, tình trạng phạm tội danh dự, nhân phẩm hiện nay xuất phát từ những nguyên nhân, điều kiện nào? Trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm?

Đáp án cho câu hỏi Theo anh chị, tình trạng phạm tội danh dự, nhân phẩm hiện nay xuất phát từ những nguyên nhân, điều kiện nào? Trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm chính xác, dễ hiểu nhất.

Câu hỏi:

Theo anh chị, tình trạng phạm tội danh dự, nhân phẩm hiện nay xuất phát từ những nguyên nhân, điều kiện nào? Trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm?

Bạn đang xem: Theo anh chị, tình trạng phạm tội danh dự, nhân phẩm hiện nay xuất phát từ những nguyên nhân, điều kiện nào? Trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm?

Trả lời:

* Nguyên nhân, điều kiện của tình trạng phạm tội danh dự, nhân phẩm:

– Sự tác động bởi những mặt trái của nền kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường, bên cạnh những mặt ưu điểm cũng bộc lộ nhiều mặt trái trở thành những nguyên nhân làm phát sinh tội phạm

– Tác động trực tiếp, toàn diện của những hiện tượng xã hội tiêu cực do chế độ cũ để lại:

– Sự thâm nhập ảnh hưởng của tội phạm, tệ nạn xã hội của các quốc gia khác.

– Những sơ hở, thiếu sót trong các mặt công tác quản lí của Nhà nước, các cấp, các ngành bao gồm: Sơ hở thiếu sót trong quản lí con người, quản lí văn hoá, quản lí nghề nghiệp kinh doanh…

– Những thiếu sót trong giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ văn hoá của người dân.

– Hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, việc thực thi pháp luật kmm hiệu quả, một số chính sách về kinh tế, xã hội chậm đổi mới tạo sơ hở cho tội phạm hoạt động phát triển. Sự chậm đổi mới chủ trương chính sách về kinh tế xã hội và pháp luật đã bộc lộ những sơ hở khiến cho một số đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội.

– Công tác đấu tranh chống tội phạm của các cơ quan chức năng nói chung và của ngành công an nói riêng còn bộc lộ nhiều yếu kmm, thiếu sót; thể hiện trên các mặt:

– Công tác quản lí Nhà nước về an ninh trật tự còn bộc lộ nhiều sơ hở. Công tác giáo dục cải tạo chưa xoá bỏ được tư tưởng phạm tội của các đối tượng, số đối tượng phạm tội trở lại còn nhiều.

– Phong trào quần chúng tham gia đấu tranh chống tội phạm ở một số nơi chưa thực sự mạnh mẽ, chưa hiệu quả. Chưa phát huy được sức mạnh của quần chúng trong công tác giáo dục, cải tạo và tái hoà nhập cộng đồng cho người phạm tội.

Theo anh chị, tình trạng phạm tội danh dự, nhân phẩm hiện nay xuất phát từ những nguyên nhân, điều kiện nào?

* Trách nhiệm sinh viên:

– Không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín, xâm phạm thân thể đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên khác trong nhà trường.

– Không gian lận trong học tập, thi, kiểm tra và làm giả hồ sơ để hưởng các chính sách đối với học sinh, sinh viên.

– Không tự ý nghỉ học, nghỉ thực tập, thực hành khi chưa được sự đồng ý của nhà trường.

– Cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển, phát tán, sử dụng, tàng trữ hoặc lôi kéo mọi người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, ma túy, chất gây nghiện và các loại chất cấm khác, các tài liệu, ấn phẩm có nội dung chứa thông tin phản động, đồi trụy đi ngược với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước, tổ chức, tham gia hoạt động, truyền bá mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm khác trong nhà trường.

– Không đăng tải, bình luận, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, đồi trụy, bạo lực, phản động, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button