Lịch SửLớp 12

Thành tựu to lớn về xã hội do công cuộc Đổi mới đưa lại cho nước ta là?

30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Vậy cùng tìm hiểu Thành tựu to lớn về xã hội do công cuộc Đổi mới đưa lại cho nước ta là gì thông qua câu hỏi bên dưới nhé!

Thành tựu to lớn về xã hội do công cuộc Đổi mới đưa lại cho nước ta là?

A. Nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội kéo dài.

Bạn đang xem: Thành tựu to lớn về xã hội do công cuộc Đổi mới đưa lại cho nước ta là?

B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.

C. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

D. Xóa đói giảm nghèo; nâng cao đời sống nhân dân.

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Xóa đói giảm nghèo; nâng cao đời sống nhân dân.

Thành tựu to lớn về xã hội do công cuộc Đổi mới đưa lại cho nước ta là xóa đói giảm nghèo; nâng cao đời sống nhân dân.

Giải thích của giáo viên lí do chọn đáp án D

Cuối năm 1986, tại Đại hội VI, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đảng ta đã nghiêm khắc kiểm điểm sự lãnh đạo của mình, khẳng định những mặt làm được, phân tích những sai lầm, khuyết điểm, đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thành tựu to lớn về xã hội do công cuộc Đổi mới đưa lại cho nước ta là?

Qua 35 năm đổi mới, Thành tựu to lớn về xã hội do công cuộc Đổi mới đưa lại cho nước ta là xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Từ chỗ thiếu ăn, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bộ mặt đất nước, đời sống của nhân dân thật sự thay đổi; dân chủ XHCN được phát huy và mở rộng; đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị được đẩy mạnh; sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ XHCN được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng đi vào chiều sâu; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao…

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về công cuộc Đổi mới của nước ta.

Câu 1: Công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế nước ta được bắt đầu từ năm

A. năm 1985           

B. năm 1988           

C. năm 1987           

D. năm 1986

Đáp án: D

Câu 2: Những đổi mới đầu tiên ở nước ta được thực hiện trong lĩnh vực

A. Sản xuất nông nghiệp.                         

B. Giao thông vận tải.

C. Sản xuất công nghiệp.                         

D. Thông tin liên lạc.

Đáp án: A

Câu 3: Đường lối Đổi mới ở nước ta được khẳng định từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ

A. VI.                      

B. IV.                      

C. VII.                     

D. V.

Đáp án: A

Câu 4: Nguồn vốn nào sau đây không phải hoàn toàn là nguồn đầu tư nước ngoài?

A.  Hỗ trợ hợp tác phát triển chính thức (ODA)

B.  Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI)

C.  Đầu tư gián tiếp của nước ngoài (FPI)

D.  Xây dựng – vận hành – chuyển giao (BOT)

Đáp án: D

Câu 5: Xu thế lớn tác động đến nền kinh tế – xã hội nước ta trong thời đại ngày nay là

A. Phát triển nền kinh tế tri thức.             

B. Toàn cầu hoá và khu vực hóa nền kinh tế.

C. Phát triển công nghệ cao.                    

D. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Đáp án: B

———————-

Trên đây là phần giải thích chi tiết của  cho câu hỏi Thành tựu to lớn về xã hội do công cuộc Đổi mới đưa lại cho nước ta là gì? Chúng tôi hi vọng cùng với những câu hỏi trắc nghiệm chúng tôi cung cấp các bạn sẽ đạt được kết quả cao trong học tập.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button