Tải Luận văn:Tính toán sàn tầng điển hình – Download File Word, PDF

Luận văn:Tính toán sàn tầng điển hình

Luận văn:Tính toán sàn tầng điển hình
Nội dung Text: Luận văn:Tính toán sàn tầng điển hình

Download


Tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 11
Tính nội lực khung trục 6: Sơ đồ tính khung trục 6 là khung phẳng ngàm tại móng. Trục của cột lấy theo trục định vị, trục của dầm lấy trùng với trục qua trọng tâm tiết diện của dầm. Việc tính toán gần đúng này sẽ làm đơn giản tính toán, gần với thực tế làm việc theo một phương của hệ kết cấu, các sai số là thiên về an toàn. Các trường hợp tải trọng tính toán là:…

Bạn đang xem: Tải Luận văn:Tính toán sàn tầng điển hình – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Luận văn:Tính toán sàn tầng điển hình File Word, PDF về máy

Luận văn:Tính toán sàn tầng điển hình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Luận văn:Tính toán sàn tầng điển hình

 1. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  PHAÀN II

  H
  KEÁT CAÁU C
  TE
  (50%)
  U
  H

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 9 LÔÙP : 06DXD2

 2. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  CHÖÔNG 1
  TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH (TAÀNG 1-9)
  1.1. NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ SAØN BEÂTOÂNG COÁT THEÙP
  – Saøn beâ toâng coát theùp ñöôïc duøng roäng raõi trong ngaønh xaây döng hieän nay
  – Saøn laø keát caáu chòu löïc, ñoàng thôøi laø vaùch cöùng phaûi coù ñuû ñoä cöùng ñaûm
  baûo cho nhaø coù ñuû ñoä cöùng caàn thieát vaø ñoä oån ñònh theo phöông ngang. Saøn vaø maùi
  phaûi coù ñuû yeâu caàu veà cöôøng ñoä, thoaû maõn nhöõng yeâu caàu veà kieán truùc, söû duïng…
  – Cöôøng ñoä vaø ñoä cöùng ñöôïc kieåm tra thoâng qua tính toaùn khaû naêng chòu taûi,
  bieán daïng cuûa caùc keát caáu saøn chòu uoán.
  – Saøn coøn laø keát caáu tham gia taûi troïng ngang, trong maët phaúng ngang saøn coù

  H
  ñoä cöùng raát lôùn (xem nhö tuyeät ñoái cöùng trong maët phaúng ngang).
  – Treân saøn, heä töôøng ngaên khoâng coù heä daàm ñôõ coù theå ñöôïc boá trí baát kyø vò

  C
  trí naøo treân saøn maø khoâng laøm taêng ñaùng keå ñoä voõng cuûa saøn.
  – Vieäc löïa choïn phöông aùn saøn BTCT phuï thuoäc vaøo coâng duïng phoøng, kích
  thöôùc maët baèng cuûa noù, hình thöùc kieán truùc cuûa traàn, caùc chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät
  TE
  cuõng nhö caùc yeáu toá khaùc.
  – Kích thöôùc tieát dieän caùc boä phaän saøn phuï thuoäc vaøo nhòp cuûa chuùng treân
  maët baèng vaø taûi troïng taùc duïng.

  1.2. TÍNH TOAÙN SAØN
  U

  Caùc böôùc tính toaùn saøn:
  + Phaân loaïi oâ saøn, ñaùnh soá thöù töï daàm vaø saøn.
  H

  + Choïn sô boä tieát dieän ban ñaàu cuûa daàm.
  + Xaùc ñònh taûi troïng (tónh taûi, hoaït taûi) theo TCVN 2737-1995.
  + Xaùc ñònh sô ñoà tính cho töøng oâ baûn.
  + Xaùc ñònh noäi löïc.
  + Tính toaùn coát theùp cho töøng loaïi oâ baûn.
  + Boá trí theùp treân maët baèng.

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 10 LÔÙP : 06DXD2

 3. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  E

  D

  H
  C

  C
  TE
  B

  2 3 4 5 6
  U

  MAËT BAÈNG TAÀNG ÑIEÅN HÌNH

  1.2.1 Choïn chieàu daøy baûn saøn
  H

  Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc tieát dieän caùc boä phaän saøn, caùc ñieàu kieän lieân keát
  ñöôïc trình baøy trong baûng tính sau:

  Baûng 1.1: Phaân loaïi oâ saøn

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 11 LÔÙP : 06DXD2

 4. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  PHAÂN LOAÏI OÂ SAØN
  Caïnh daøi Caïnh ngaén dieän tích Tyû soá
  Kyù hieäu saøn Soá löôïng Phaân loaïi oâ saøn
  l2(m) l1(m) A(m2) l2/l1
  OÂ baûn 1 8 4.3 4.0 17 1.06 Baûn 2 phöông
  OÂ baûn 2 6 6.0 4.3 25.5 1.41 Baûn 2 phöông
  OÂ baûn 3 2 4.3 3.8 15.9375 1.13 Baûn 2 phöông
  OÂ baûn 4 1 5.1 4.0 20.4 1.28 Baûn 2 phöông
  OÂ baûn 5 1 3.8 2.5 9.5 1.52 Baûn 2 phöông
  OÂ baûn 6 2 6.0 3.3 19.5 1.85 Baûn 2 phöông

  H
  OÂ baûn 7 4 3.8 3.3 12.1875 1.15 Baûn 2 phöông
  OÂ baûn 8 2 6.0 4.3 25.5 1.41 Baûn 2 phöông
  OÂ baûn 9 4 4.3 3.8 15.9375 1.13 Baûn 2 phöông
  OÂ baûn 10
  OÂ baûn 11
  4
  2
  4.0
  6.0
  C 3.8
  3.8
  15
  22.5
  1.07
  1.60
  Baûn 2 phöông
  Baûn 2 phöông
  TE
  OÂ baûn 12 4 3.8 3.8 14.0625 1.00 Baûn 2 phöông

  Choïn oâ baûn saøn coù kích thöôùc (6000×4250)mm laøm oâ ñieån hình ñeå tính. Khi
  ñoù chieàu daøy baûn tính:
  U

  D
  hs  l (1.1)
  ms
  trong ñoù:
  H

  D  0.8  1.4 – heä soá kinh nghieäm phuï thuoäc hoaït taûi söû duïng;
  m s  30  35 – ñoái vôùi baûn loaïi daàm;
  m s  40  45 – ñoái vôùi baûn keâ boán caïnh;
  l – caïn h nhòp ngaén cuûa oâ baûn.
  Ñoái vôùi nhaø daân duïng thì chieàu daøy toái thieåu cuûa saøn laø hmin = 6 cm
  Choïn: D =1; ms = 40
  1
  hs  x 4250  944mm
  45
  Nhö vaäy choïn hs=10cm cho taát caû caùc oâ baûn. Nhaèm thoûa maõn ñieàu kieän
  truyeàn taûi troïng ngang cho caùc keát caáu ñöùng.
  1.2.2 Choïn sô boä kích thöôùc tieát dieän daàm
  + Döïa vaøo nhòp cuûa daàm ta coù theå choïn sô boä tieát dieän daàm.

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 12 LÔÙP : 06DXD2

 5. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  – Chieàu cao cuûa daàm.
  1 1 1 1
  h  (  ) L  (  )  8500  708  425
  12 20 12 20
  1 1
  – Chieàu roäng cuûa daàm. b  (  )h
  2 4

   Daàm chính : b x h = 700 x 350
   Daàm phuï : b x h = 400 x 200
  + Chieàu daøy cuûa baûn choïn sô boä theo coâng thöùc sau:
  D
  hb  l
  m
  Trong ñoù : – D = 0.8 – 1.4 phuï thuoäc vaøo taûi troïng.
  – m = 30 – 35 ñoái vôùi baûn daàm vaø l nhòp cuûa baûn theo phöông chòu löïc.

  H
  – m = 40 – 45 ñoái vôùi baûn keâ boán caïnh vaø l laø caïnh ngaén l1.
  + Do oâ baûn lôùn hôn 6m do ñoù ta boá trí heä daàm tröïc giao ñeå giaûm ñoä voõng oâ

  C
  baûn, cho neân ta coù theå choïn sô boä chieàu daøy caùc oâ baûn laø hb = 10 cm.

  1.3 XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN BAÛN SAØN
  TE
  Taûi troïng treân baûn saøn goàm coù:
   Tónh taûi
  Troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo saøn
  g =  i.i.ni (1.4)
  trong ñoù:
  U

  . I – troïng löôïng rieâng lôùp caáu taïo thöù i;
  . i – beà daøy lôùp caáu taïo thöù i;
  H

  . ni – heä soá ñoä tin caäy thöù i.
   Hoaït taûi
  Taûi troïng tieâu chuaån phaân boá ñeàu treân saøn laáy theo TCVN 2737 –1995.
  ptt = ptc.np (1.5)
  trong ñoù:
  . ptt – taûi troïng tieâu chuaån laáy theo TCVN 2737 – 1995;
  . np – heä soá ñoä tin caäy.
   Troïng löôïng töôøng ngaên
  Qui ñoåi thaønh taûi troïng phaân boá ñeàu treân saøn
  tc
  qd l t .ht .g t
  gt  (1.6)
  l 2 .l1
  trong ñoù:

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 13 LÔÙP : 06DXD2

 6. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  .lt – chieàu daøi töôøng (m);
  . ht – chieàu cao töôøng (m);
  . gttc- troïng löôïng ñôn vò tieâu chuaån cuûa töôøng:
  gttc = 340 (kG/m2) vôùi töôøng 20 gaïch oáng;
  gttc = 180 (kG/m2) vôùi töôøng 10 gaïch oáng
  .l2 ,l1 – kích thöôùc caïnh daøi vaø caïnh ngaén oâ baûn coù töôøng.
  1.3.1 Tónh taûi
  Caáu taïo saøn

  H
  GAÏCH CERAMIC

  LÔÙP VÖÕA LOÙT

  C
  BAÛN SAØN BEÂTOÂNG COÁT THEÙP

  LÔÙP VÖÕA TRAÙT TRAÀN
  TE
  Baûng 1.3: Troïng löôïng baûn thaân saøn

  STT Caùc lôùp caáu taïo γ(daN/m3) δ(mm) n gstc(daN/m2) gstt(daN/m2)
  1 Gaïch Ceramic 2000 10 1,1 20 22
  U

  2 Vöõa loùt 1800 20 1,3 36 46,8
  3 Saøn BTCT 2500 100 1,1 250 275
  4 Vöõa traùt traàn 1800 15 1,3 27 35,1
  H

  tt
  Σgs 378,9
  1.3.2 Hoaït taûi
  Hoaït taûi tieâu chuaån laáy theo Baûng 3 TCVN 2737 – 1995, phuï thuoäc vaøo chöùc
  naêng cuï theå caùc phoøng.
  Ñoái vôùi caùc phoøng coù coâng naêng nhö: phoøng khaùch, phoøng nguû, beáp, phoøng veä
  sinh, nhaø kho (thuoäc caùc phoøng neâu ôû muïc 1, 2, 3, 4, 5 baûng 3 TCVN 2737 – 1995).
  Theo Ñieàu 4.3.4 TCVN 2737 – 1995, hoaït taûi tieâu chuaån laáy theo baûng 3 ñöôïc pheùp
  giaûm xuoáng baèng caùch nhaân vôùi heä soá A1 khi dieän tích chòu taûi A > 9m2.
  0.6
   A1  0.4  (1.7)
  A9
  Ñoái vôùi caùc ban coâng, saûnh (thuoäc caùc muïc 6, 7, 8, 10, 12, 14 baûng 3 TCVN
  2737 – 1995). Theo Ñieàu 4.3.4 TCVN 2737 – 1995, hoaït taûi tieâu chuaån laáy theo

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 14 LÔÙP : 06DXD2

 7. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  baûng 3 ñöôïc pheùp giaûm xuoáng baèng caùch nhaân vôùi heä soá A2 khi dieän tích chòu taûi
  A > 36 m2.

  0.5
   A1  0.5  (1.8)
  A 36

  Baûng 1.4: Baûng tính toaùn hoaït taûi caùc oâ saøn

  Kyù Hoaït taûi Hoaït taûi
  tc tt
  hieäu Coâng naêng l2(m) l1(m) p ψA n p (daN/
  2 2
  saøn (daN/m ) m)
  1 Vaên phoøng 4.3 4.0 240 1.00 1.2 288

  H
  2 Nhaø haøng 6.0 4.3 300 1.00 1.2 360
  3 Nhaø haøng 4.3 4.8 300 1.00 1.2 360
  4 Haønh lang 5.1 4.0 300 1.00 1.2 360
  5
  6
  Haønh lang
  Nhaø haøng
  3.8
  6.0
  C 2.5
  3.3
  300
  300
  1.00
  1.00
  1.2
  1.2
  360
  360
  TE
  7 Nhaø haøng 3.8 3.3 300 0.92 1.2 330
  8 Nhaø haøng 6.0 4.3 300 0.76 1.2 272
  9 Nhaø haøng 6.0 3.7 300 0.78 1.2 282
  10 Vaên phoøng 4.0 3.8 240 1.00 1.2 288
  11 Nhaø veä sinh 6.0 3.8 240 1.00 1.2 288
  U

  12
  12 Vaênn phoø
  Vaê phoønngg 6.6
  6.6 2.5
  2.5 240
  240 1.00
  1.00 1.2
  1.2 288
  288
  H

  1.3.3 Taûi troïng töôøng
  Troïng löôïng töôøng xaây treân saøn qui ñoåi thaønh taûi troïng phaân boá ñeàu treân saøn

  (gt ).
  Töôøng 10: gttc = 180 (daN/m2); n = 1.2
  gttt = 180 x 1.2 = 216 (daN/m2)
  Töôøng 20: gttc = 340 (daN/m2); n = 1.2
  gttt = 340 x 1.2 = 408 (daN/m2)
  Ñoái vôùi töôøng coù loã cöûa, laáy troïng löôïng töôøng ngaên baèng 70% troïng löôïng
  töôøng ñaëc.
  Taûi troïng töôøng truyeàn xuoáng saøn xem laø phaân boá ñeàu treân dieän tích saøn.
  Baûng 1.5: Baûng tính toaùn taûi troïng töôøng caùc oâ saøn

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 15 LÔÙP : 06DXD2

 8. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  KT saøn KT töôøng %gt
  gttt gtqñ
  OÂ (m) (m) daN/m2
  Töôøng
  saøn (do tröø
  l2 l1 lt ht daN/m2 (kG/m2)
  cöûa)
  11 10 6.0 3.8 3.8 3.0 216.0 1.0 109.4

  1.4 TÍNH TOAÙN CAÙC OÂ BAÛN

  * Tính toaùn caùc oâ baûn laøm vieäc 2 phöông (baûn keâ 4 hs
  caïnh)
  1m hd
  Caùc giaû thieát tính toaùn:
  + OÂ baûn ñöôïc tính toaùn nhö oâ baûn lieân tuïc, coù xeùt ñeán
  aûnh höôûng cuûa oâ baûn beân caïnh

  H 1m

  1
  + OÂ baûn ñöôïc tính theo sô ñoà ñaøn hoài.
  + Caét 1 daûi baûn coù beà roäng laø 1m theo phöông caïnh
  ngaén vaø caïnh daøi ñeå tính toaùn.
  C
  + Nhòp tính toaùn laø khoaûng caùch giöõa 2 truïc daàm.

  hs
  hs
  hd
  TE
  2
  hd

  hd
  Hình 1.4: Maët baèng sô ñoà tính

  1.4.2.1 Xaùc ñònh sô ñoà tính
  U

  hd
  Xeùt tæ soá ñeå xaùc ñònh lieân keát giöõa baûn saøn vôùi daàm. Theo ñoù:
  hs
  H

  hd
  ≥3 => Baûn saøn lieân keát ngaøm vôùi daàm;
  hs
  hd
  Baûn saøn lieân keát khôùp vôùi daàm;
  hs
  hd
  Töông töï, caùc oâ baûn treân coù tyû soá ≥ 3, do vaäy xem caùc oâ baûn treân coù caïnh
  hs
  lieân keát ngaøm vôùi daàm.

  1.4.2.2 Xaùc ñònh noäi löïc
  Do caùc caïn h oâ baûn lieân keát ngaøm vôùi daàm neân chuùng thuoäc oâ baûn soá 9 trong 11
  loaïi oâ baûn.
  Momen döông lôùn nhaát giöõa nhòp laø:
  M1 = m91P (1.16)

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 16 LÔÙP : 06DXD2

 9. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  M2 = m92P (1.17)
  Momen aâm lôùn nhaát treân goái:
  MI = k91.P (1.18)
  MII = k92.P (1.19)
  vôùi P = q.l1.l2 – toång taûi taùc duïng leân oâ baûn
  q=gstt+ptt+gttt
  l2
  Caùc heä soá m91, m92, k91, k92 phuï thuoäc vaøo tæ soá .
  l1

  MI

  MI
  M1

  M1
  MII MII
  M2

  H
  MI

  MI
  MII
  C M2
  MII
  TE
  Hình 1.5: Sô ñoà tính vaø noäi löïc baûn keâ 4 caïnh
  Keát quaû tính toaùn ñöôïc trình baøy trong baûng 1.9
  Baûng 1.9: Noäi löïc trong caùc oâ baûn keâ 4 caïnh
  U
  H

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 17 LÔÙP : 06DXD2

 10. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  gs gt p
  P
  OÂ l2 l1 l2/l1 (daN/ (daN/ (daN/ Momen
  (daN/ Heä soá
  saøn (m) (m) m²) m²) m²) (daNm)
  m²)
  m91 0.0188 M1 213.59
  m92 0.0169 M2 191.60
  1 4.25 4.00 1.06 378.9 0.0 288.0 666.9
  k91 0.044 MI 498.39
  k92 0.039 MII 441.70
  m91 0.021 M1 395.68
  m92 0.0107 M2 201.61
  2 6.00 4.25 1.41 378.9 0.0 360.0 738.9
  k91 0.0437 MI 823.39
  k92 0.024 MII 452.21
  m91 0.0198 M1 232.70
  m92 0.0154 M2 181.82
  3 4.25 3.75 1.13 378.9 0.0 360.0 738.9
  k91 0.0457 MI 537.70
  k92 0.0358 MII 421.82

  H
  m91 0.0208 M1 313.53
  m92 0.0123 M2 185.40
  4 5.10 4.00 1.28 378.9 0.0 360.0 738.9

  C k91
  k92
  m91
  0.0475
  0.0281
  0.0208
  MI
  MII
  M1
  715.99
  423.57
  146.01
  TE
  m92 0.0093 M2 65.28
  5 3.80 2.50 1.52 378.9 0.0 360.0 738.9
  k91 0.0464 MI 325.71
  k92 0.0206 MII 144.60
  m91 0.0192 M1 276.64
  m92 0.0056 M2 80.69
  6 6.00 3.25 1.85 378.9 0.0 360.0 738.9
  U

  k91 0.0415 MI 597.95
  k92 0.0122 MII 175.78
  m91 0.02 M1 172.79
  H

  m92 0.015 M2 129.60
  7 3.75 3.25 1.15 378.9 0.0 330.0 708.9
  k91 0.0461 MI 398.29
  k92 0.0349 MII 301.53
  m91 0.021 M1 348.56
  m92 0.0107 M2 177.60
  8 6.00 4.25 1.41 378.9 0.0 272.0 650.9
  k91 0.0473 MI 785.08
  k92 0.024 MII 398.35
  m91 0.0198 M1 208.13
  m92 0.0154 M2 162.63
  9 4.25 3.75 1.13 378.9 0.0 282.0 660.9
  k91 0.0457 MI 480.94
  k92 0.0358 MII 377.30

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 18 LÔÙP : 06DXD2

 11. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  gs gt p P
  OÂ l2 l1 Momen
  saøn
  l2/l1 (daN (daN (daN (daN Heä soá
  (m) (m) (daNm)
  /m²) /m²) /m²) /m²)

  m91 0.0188 M1 188.47
  m92 0.0169 M2 169.06
  10 4.00 3.75 1.07 378.9 0.0 288.0 666.9
  k91 0.044 MI 439.75
  k92 0.039 MII 389.74
  m91 0.0205 M1 358.07
  m92 0.008 M2 139.73
  11 6.00 3.75 1.60 378.9 109.4 288.0 776.3
  k91 0.0452 MI 789.50
  k92 0.0177 MII 309.16

  H
  m91 0.0179 M1 167.87
  m92 0.0179 M2 167.87
  12 3.75 3.75 1.00 378.9 0.0 288.0 666.9
  C k91
  k92
  0.0417
  0.0417
  MI
  MII
  391.07
  391.07
  TE
  1.4.2.3 Tính toaùn coát theùp
  U

  OÂ baûn ñöôïc tính nhö caáu kieän chòu uoán.
  Giaû thieát tính toaùn:
  H

  a1 = 1.5 cm – khoaûng caùch töø troïng taâm coát theùp theo phöông caïnh ngaén ñeán
  meùp beâ toâng chòu keùo.
  a2 = 2.5 cm – khoaûng caùch töø troïng taâm coát theùp theo phöông caïnh daøi ñeán meùp
  beâ toâng chòu keùo.
  h0 – chieàu cao coù ích cuûa tieát dieän ( h0 = hs – a), tuøy theo phöông ñang
  xeùt;
  b = 100 cm – beà roäng tính toaùn cuûa daûi baûn.
  Ñaëc tröng vaät lieäu laáy theo baûng 1.7.
  Tính toaùn vaø kieåm tra haøm löôïng μ töông töï phaàn 1.4.1.3
  Keát quaû tính toaùn ñöôïc trình baøy trong baûng 1.10

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 19 LÔÙP : 06DXD2

 12. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  Baûng 1.10: Tính toaùn coát theùp cho saøn loaïi baûn keâ 4 caïnh

  tt 2 choïn
  Momen b h0 As (cm ) Theùp choïn As
  OÂ saøn aM x µ %
  (daN.m) (cm) (cm) Ф(mm) a(mm) (cm2)
  M1 213.59 100 8.5 0.020 0.021 1.13 8 200 2.51 0.30
  M2 191.60 100 7.5 0.023 0.024 1.15 8 200 2.51 0.33
  1
  MI 498.39 100 8.5 0.048 0.049 2.67 8 140 3.59 0.42
  MII 441.70 100 8.5 0.042 0.043 2.36 8 200 2.51 0.30
  M1 395.68 100 8.5 0.038 0.039 2.11 8 200 2.51 0.30
  M2 201.61 100 7.5 0.025 0.025 1.21 8 200 2.51 0.33
  2
  MI 823.39 100 8.5 0.079 0.082 4.49 8 100 5.02 0.59
  MII 452.21 100 8.5 0.043 0.044 2.42 8 200 2.51 0.30
  M1 232.70 100 8.5 0.022 0.022 1.23 8 200 2.51 0.30
  M2 181.82 100 7.5 0.022 0.023 1.09 8 200 2.51 0.33

  H
  3
  MI 537.70 100 8.5 0.051 0.053 2.89 8 140 3.59 0.42
  MII 421.82 100 8.5 0.040 0.041 2.25 8 200 2.51 0.30

  4
  M

  MI
  310.80 100 8.5 0.030 0.030
  M1 313.53 100 8.5 0.030 0.030
  M2 185.40 100 7.5 0.023 0.023
  715.99 100 8.5 0.068
  C
  0.071
  1.65
  1.66
  1.11
  3.88
  88
  8
  8
  200
  200
  200
  100
  2.51
  2.51
  2.51
  5.02
  0.30
  0.30
  0.33
  0.59
  TE
  MII 423.57 100 8.5 0.040 0.041 2.26 8 200 2.51 0.30
  M1 146.01 100 8.5 0.014 0.014 0.77 8 200 2.51 0.30
  M2 65.28 100 7.5 0.008 0.008 0.39 8 200 2.51 0.33
  5
  MI 325.71 100 8.5 0.031 0.032 1.73 8 140 3.59 0.42
  U

  MII 144.60 100 8.5 0.014 0.014 0.76 8 200 2.51 0.30
  M1 276.64 100 8.5 0.026 0.027 1.47 8 200 2.51 0.30
  M2 80.69 100 7.5 0.010 0.010 0.48 8 200 2.51 0.33
  6
  H

  MI 597.95 100 8.5 0.057 0.059 3.22 8 140 3.59 0.42
  MII 175.78 100 8.5 0.017 0.017 0.93 8 200 2.51 0.30
  M1 172.79 100 8.5 0.016 0.017 0.91 8 200 2.51 0.30
  M2 129.60 100 7.5 0.016 0.016 0.77 8 200 2.51 0.33
  7
  MI 398.29 100 8.5 0.038 0.039 2.12 8 130 3.86 0.45
  MII 301.53 100 8.5 0.029 0.029 1.60 8 200 2.51 0.30
  M1 348.56 100 8.5 0.033 0.034 1.85 8 200 2.51 0.30
  M2 177.60 100 7.5 0.022 0.022 1.06 8 200 2.51 0.33
  8
  MI 785.08 100 8.5 0.075 0.078 4.27 8 100 5.02 0.59
  MII 398.35 100 8.5 0.038 0.039 2.12 8 200 2.51 0.30
  M1 208.13 100 8.5 0.020 0.020 1.10 8 200 2.51 0.30
  M2 162.63 100 7.5 0.020 0.020 0.97 8 200 2.51 0.33
  9
  MI 480.94 100 8.5 0.046 0.047 2.58 8 140 3.59 0.42
  MII 377.30 100 8.5 0.036 0.037 2.01 8 200 2.51 0.30

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 20 LÔÙP : 06DXD2

 13. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  M1 188.47 100 8.5 0.018 0.018 0.99 8 200 2.51 0.30
  M2 169.06 100 7.5 0.021 0.021 1.01 8 200 2.51 0.33
  10
  MI 439.75 100 8.5 0.042 0.043 2.35 8 200 2.51 0.30
  MII 389.74 100 8.5 0.037 0.038 2.08 8 200 2.51 0.30
  M1 358.07 100 8.5 0.034 0.035 1.91 8 200 2.51 0.30
  M2 139.73 100 7.5 0.017 0.017 0.84 8 200 2.51 0.33
  11
  MI 789.50 100 8.5 0.075 0.078 4.30 8 100 5.02 0.59
  MII 309.16 100 8.5 0.030 0.030 1.64 8 200 2.51 0.30
  M1 167.87 100 8.5 0.016 0.016 0.88 8 200 2.51 0.30
  M2 167.87 100 7.5 0.021 0.021 1.01 8 200 2.51 0.33
  12
  MI 391.07 100 8.5 0.037 0.038 2.08 8 130 3.86 0.45
  MII 391.07 100 8.5 0.037 0.038 2.08 8 200 2.51 0.30

  Ghi chuù: Khi thi coâng, theùp chòu momen aâm ôû 2 oâ baûn keà nhau seõ laáy giaù trò lôùn ñeå
  boá trí.

  H
  1.4.2.4 Kieåm tra bieán daïng (ñoä voõng) cuûa saøn
   Ñoái vôùi oâ saøn laøm vieäc 2 phöông

  C
  Choïn oâ saøn coù kích thöôùc lôùn nhaát oâ saøn 2 (6000×4250) ñeå tính
  Caét 1 daûi baûn coù beà roäng laø 1m theo phöông caïnh ngaén ñeå tính toaùn
  Ñieàu kieän veà ñoä voõng: f < [f] TE
  Ñoä voõng cho pheùp tính theo phöông caïnh ngaén l = 4.25 m < 6m
  L 425
  [f] = = = 2.125 (cm)
  200 200
  Ñoä voõng cuûa saøn theo ñöôïc tính theo coâng thöùc:
  U

  M.C 2
  f = . .l
  B
  trong ñoù:
  H

  1
  =
  384
  M= 395,68 daNm; theo baûng (1.9)
  C = 2 – heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa töø bieán;
  Suy ra: B = 212500.104 (daNcm2)
  1 395.68 100  2
  Khi ñoù: f   3702 = 0,01 (cm).
  384 212500.104
  Thoaû ñieàu kieän: f = 0,01cm < [f]= 1,85cm.
  Vaäy oâ baûn ñaûm baûo yeâu caàu veà ñoä voõng.

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 21 LÔÙP : 06DXD2

 14. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  PHAÀN II

  H
  KEÁT CAÁU C
  TE
  (50%)
  U
  H

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 9 LÔÙP : 06DXD2

 15. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  CHÖÔNG 1
  TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH (TAÀNG 1-9)
  1.1. NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ SAØN BEÂTOÂNG COÁT THEÙP
  – Saøn beâ toâng coát theùp ñöôïc duøng roäng raõi trong ngaønh xaây döng hieän nay
  – Saøn laø keát caáu chòu löïc, ñoàng thôøi laø vaùch cöùng phaûi coù ñuû ñoä cöùng ñaûm
  baûo cho nhaø coù ñuû ñoä cöùng caàn thieát vaø ñoä oån ñònh theo phöông ngang. Saøn vaø maùi
  phaûi coù ñuû yeâu caàu veà cöôøng ñoä, thoaû maõn nhöõng yeâu caàu veà kieán truùc, söû duïng…
  – Cöôøng ñoä vaø ñoä cöùng ñöôïc kieåm tra thoâng qua tính toaùn khaû naêng chòu taûi,
  bieán daïng cuûa caùc keát caáu saøn chòu uoán.
  – Saøn coøn laø keát caáu tham gia taûi troïng ngang, trong maët phaúng ngang saøn coù

  H
  ñoä cöùng raát lôùn (xem nhö tuyeät ñoái cöùng trong maët phaúng ngang).
  – Treân saøn, heä töôøng ngaên khoâng coù heä daàm ñôõ coù theå ñöôïc boá trí baát kyø vò

  C
  trí naøo treân saøn maø khoâng laøm taêng ñaùng keå ñoä voõng cuûa saøn.
  – Vieäc löïa choïn phöông aùn saøn BTCT phuï thuoäc vaøo coâng duïng phoøng, kích
  thöôùc maët baèng cuûa noù, hình thöùc kieán truùc cuûa traàn, caùc chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät
  TE
  cuõng nhö caùc yeáu toá khaùc.
  – Kích thöôùc tieát dieän caùc boä phaän saøn phuï thuoäc vaøo nhòp cuûa chuùng treân
  maët baèng vaø taûi troïng taùc duïng.

  1.2. TÍNH TOAÙN SAØN
  U

  Caùc böôùc tính toaùn saøn:
  + Phaân loaïi oâ saøn, ñaùnh soá thöù töï daàm vaø saøn.
  H

  + Choïn sô boä tieát dieän ban ñaàu cuûa daàm.
  + Xaùc ñònh taûi troïng (tónh taûi, hoaït taûi) theo TCVN 2737-1995.
  + Xaùc ñònh sô ñoà tính cho töøng oâ baûn.
  + Xaùc ñònh noäi löïc.
  + Tính toaùn coát theùp cho töøng loaïi oâ baûn.
  + Boá trí theùp treân maët baèng.

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 10 LÔÙP : 06DXD2

 16. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  E

  D

  C

  H
  B

  C
  TE
  2 3 4 5 6

  MAËT BAÈNG TAÀNG ÑIEÅN HÌNH
  U

  1.2.1 Choïn chieàu daøy baûn saøn
  H

  Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc tieát dieän caùc boä phaän saøn, caùc ñieàu kieän lieân keát
  ñöôïc trình baøy trong baûng tính sau:

  Baûng 1.1: Phaân loaïi oâ saøn

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 11 LÔÙP : 06DXD2

 17. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  PHAÂN LOAÏI OÂ SAØN
  Caïnh daøi Caïnh ngaén dieän tích Tyû soá
  Kyù hieäu saøn Soá löôïng Phaân loaïi oâ saøn
  2
  l2(m) l1(m) A(m ) l2/l1
  OÂ baûn 1 2 8.5 8.0 68 1.06 Baûn 2 phöông
  OÂ baûn 2 1 8.5 6.0 51 1.42 Baûn 2 phöông
  OÂ baûn 3 1 8.5 7.5 63.75 1.13 Baûn 2 phöông
  OÂ baûn 4 1 5.1 4.0 20.4 1.28 Baûn 2 phöông
  OÂ baûn 5 1 3.8 2.5 9.5 1.52 Baûn 2 phöông
  OÂ baûn 6 1 6.5 6.0 39 1.08 Baûn 2 phöông
  OÂ baûn 7 1 7.5 6.5 48.75 1.15 Baûn 2 phöông

  H
  OÂ baûn 8 1 8.5 6.0 51 1.42 Baûn 2 phöông
  OÂ baûn 9 1 8.5 7.5 63.75 1.13 Baûn 2 phöông
  OÂ baûn 10
  OÂ baûn 11
  OÂ baûn 12
  1
  1
  1
  8.0
  7.5
  7.5
  C 7.5
  6.0
  7.5
  60
  45
  56.25
  1.07
  1.25
  1.00
  Baûn 2 phöông
  Baûn 2 phöông
  Baûn 2 phöông
  TE
  Choïn oâ baûn saøn coù kích thöôùc (8500×8000)mm laøm oâ ñieån hình ñeå tính. Khi
  ñoù chieàu daøy baûn tính:
  D
  hs  l (1.1)
  U

  ms
  trong ñoù:
  D  0.8  1.4 – heä soá kinh nghieäm phuï thuoäc hoaït taûi söû duïng;
  H

  m s  30  35 – ñoái vôùi baûn loaïi daàm;
  m s  40  45 – ñoái vôùi baûn keâ boán caïnh;
  l – caïn h nhòp ngaén cuûa oâ baûn.
  Ñoái vôùi nhaø daân duïng thì chieàu daøy toái thieåu cuûa saøn laø hmin = 6 cm
  Choïn: D =1; ms = 40
  1
  hs  x 4250  944mm
  45
  Nhö vaäy choïn hs=150 (cm) cho taát caû caùc oâ baûn. Nhaèm thoûa maõn ñieàu kieän
  truyeàn taûi troïng ngang cho caùc keát caáu ñöùng.
  1.2.2 Choïn sô boä kích thöôùc tieát dieän daàm
  + Döïa vaøo nhòp cuûa daàm ta coù theå choïn sô boä tieát dieän daàm.

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 12 LÔÙP : 06DXD2

 18. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  – Chieàu cao cuûa daàm.
  1 1 1 1
  h  (  ) L  (  )  8500  708  425
  12 20 12 20
  1 1
  – Chieàu roäng cuûa daàm. b  (  )h
  2 4

   Daàm chính : b x h = 700 x 350
   Daàm phuï : b x h = 400 x 200

  1.3 XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN BAÛN SAØN
  Taûi troïng treân baûn saøn goàm coù:
   Tónh taûi
  Troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo saøn
  g =  i.i.ni (1.4)

  H
  trong ñoù:
  . I – troïng löôïng rieâng lôùp caáu taïo thöù i;

  . ni – heä soá ñoä tin caäy thöù i.
   Hoaït taûi
  C
  . i – beà daøy lôùp caáu taïo thöù i;
  TE
  Taûi troïng tieâu chuaån phaân boá ñeàu treân saøn laáy theo TCVN 2737 –1995.
  ptt = ptc.np (1.5)
  trong ñoù:
  . ptt – taûi troïng tieâu chuaån laáy theo TCVN 2737 – 1995;
  . np – heä soá ñoä tin caäy.
  U

   Troïng löôïng töôøng ngaên
  Qui ñoåi thaønh taûi troïng phaân boá ñeàu treân saøn
  H

  tc
  qd l .h .g
  gt  t t t (1.6)
  l 2 .l1
  trong ñoù:
  .lt – chieàu daøi töôøng (m);
  . ht – chieàu cao töôøng (m);
  . gttc- troïng löôïng ñôn vò tieâu chuaån cuûa töôøng:
  gttc = 340 (kG/m2) vôùi töôøng 20 gaïch oáng;
  gttc = 180 (kG/m2) vôùi töôøng 10 gaïch oáng
  .l2 ,l1 – kích thöôùc caïnh daøi vaø caïnh ngaén oâ baûn coù töôøng.
  1.3.1 Tónh taûi
  Caáu taïo saøn

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 13 LÔÙP : 06DXD2

 19. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  GAÏCH CERAMIC

  LÔÙP VÖÕA LOÙT
  BAÛN SAØN BEÂTOÂNG COÁT THEÙP

  LÔÙP VÖÕA TRAÙT TRAÀN

  Baûng 1.3: Troïng löôïng baûn thaân saøn

  STT Caùc lôùp caáu taïo γ(daN/m3) δ(mm) n gstc(daN/m2) gstt(daN/m2)
  1 Gaïch Ceramic 2000 10 1,1 20 22
  2 Vöõa loùt 1800 20 1,3 36 46,8
  3 Saøn BTCT 2500 100 1,1 250 275

  H
  4 Vöõa traùt traàn 1800 15 1,3 27 35,1
  tt
  Σgs 378,9
  1.3.2 Hoaït taûi
  C
  Hoaït taûi tieâu chuaån laáy theo Baûng 3 TCVN 2737 – 1995, phuï thuoäc vaøo chöùc
  naêng cuï theå caùc phoøng.
  TE
  Ñoái vôùi caùc phoøng coù coâng naêng nhö: phoøng khaùch, phoøng nguû, beáp, phoøng veä
  sinh, nhaø kho (thuoäc caùc phoøng neâu ôû muïc 1, 2, 3, 4, 5 baûng 3 TCVN 2737 – 1995).
  Theo Ñieàu 4.3.4 TCVN 2737 – 1995, hoaït taûi tieâu chuaån laáy theo baûng 3 ñöôïc pheùp
  giaûm xuoáng baèng caùch nhaân vôùi heä soá A1 khi dieän tích chòu taûi A > 9m2.
  U

  0.6
   A1  0.4  (1.7)
  A9
  Ñoái vôùi caùc ban coâng, saûnh (thuoäc caùc muïc 6, 7, 8, 10, 12, 14 baûng 3 TCVN
  H

  2737 – 1995). Theo Ñieàu 4.3.4 TCVN 2737 – 1995, hoaït taûi tieâu chuaån laáy theo
  baûng 3 ñöôïc pheùp giaûm xuoáng baèng caùch nhaân vôùi heä soá A2 khi dieän tích chòu taûi
  A > 36 m2.

  0.5
   A1  0.5  (1.8)
  A 36

  Baûng 1.4: Baûng tính toaùn hoaït taûi caùc oâ saøn

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 14 LÔÙP : 06DXD2

 20. ÑOÀØ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 GVHD: T.S TOÂ VAÊN LAÄN

  Kyù Hoaït taûi Hoaït taûi
  tc tt
  hieäu Coâng naêng l2(m) l1(m) p ψA n p (daN/
  2 2
  saøn (daN/m ) m)
  1 Vaên phoøng 8.5 8.0 240 0.86 1.2 248
  2 Nhaø haøng 8.5 6.0 300 0.92 1.2 331
  3 Nhaø haøng 8.5 7.5 300 0.88 1.2 317
  4 Haønh lang 5.1 4.0 300 1.16 1.2 418
  5 Haønh lang 3.8 2.5 300 1.47 1.2 529
  6 Nhaø haøng 6.5 6.0 300 0.98 1.2 353
  7 Nhaø haøng 7.5 6.5 300 0.93 1.2 335
  8 Nhaø haøng 8.5 6.0 300 0.92 1.2 331
  9 Nhaø haøng 8.5 7.5 300 0.88 1.2 317
  10 Vaên phoøng 8.0 7.5 240 0.89 1.2 256

  H
  11 Nhaø veä sinh 7.5 6.0 240 0.95 1.2 274
  12 Vaên phoøng 7.5 7.5 240 0.90 1.2 259
  S13 Haønh lang 6.0 2.5 300 1.00 1.2 360
  1.3.3 Taûi troïng töôøng C
  Troïng löôïng töôøng xaây treân saøn qui ñoåi thaønh taûi troïng phaân boá ñeàu treân saøn
  TE

  (gt ).
  Töôøng 10: gttc = 180 (daN/m2); n = 1.2
  gttt = 180 x 1.3 = 216 (daN/m2)
  Töôøng 20: gttc = 340 (daN/m2); n = 1.2
  gttt = 340 x 1.2 = 408 (daN/m2)
  U

  Ñoái vôùi töôøng coù loã cöûa, laáy troïng löôïng töôøng ngaên baèng 70% troïng löôïng
  töôøng ñaëc.
  Taûi troïng töôøng truyeàn xuoáng saøn xem laø phaân boá ñeàu treân dieän tích saøn.
  H

  Baûng 1.5: Baûng tính toaùn taûi troïng töôøng caùc oâ saøn

  KT saøn KT töôøng %gt
  gttt gtqñ
  OÂ (m) (m) daN/m2
  Töôøng
  saøn (do tröø
  l2 l1 lt ht daN/m2 (kG/m2)
  cöûa)
  11 10 7.5 6.0 13.5 3.0 216.0 0.7 136.1

  1.4 TÍNH TOAÙN CAÙC OÂ BAÛN

  SVTH: NGOÂ MOÄNG GIAÙC 15 LÔÙP : 06DXD2

Download tài liệu Luận văn:Tính toán sàn tầng điển hình File Word, PDF về máy