Tải Luận văn:Thiết kế viện khoa học và phát triển Việt Nam – Download File Word, PDF

Luận văn:Thiết kế viện khoa học và phát triển Việt Nam

Luận văn:Thiết kế viện khoa học và phát triển Việt Nam
Nội dung Text: Luận văn:Thiết kế viện khoa học và phát triển Việt Nam

Download


Nhà ở luôn là nhu cầu cần thiết đối với con người – đặc biệt là con người trong đô thị hiện đại, nơi mà các hoạt động xã hội, điều kiện khí hậu tác động và ảnh hưởng nhiều đến con người – thì nhà ở với các chức năng chính : + Nghỉ ngơi tái tạo sức lao động + Thoả mãn nhu cầu về tâm sinh lý + Giao tiếp xã hội + Giáo dục con cái luôn cần thiết đối với con người nói riêng, xã hội nói chung…

Bạn đang xem: Tải Luận văn:Thiết kế viện khoa học và phát triển Việt Nam – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Luận văn:Thiết kế viện khoa học và phát triển Việt Nam File Word, PDF về máy

Luận văn:Thiết kế viện khoa học và phát triển Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Luận văn:Thiết kế viện khoa học và phát triển Việt Nam

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM
  KHOA XAÂY DÖÏNG
  ——- oOo ——-

  HEÄ ÑAØO TAÏO:CHÍNH QUY
  NGAØNH:XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG VAØ COÂNG NGHIEÄP

  THUYEÁT MINH
  ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
  KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG

  H
  ÑEÀ TAØI
  C
  TE
  THIEÁT KEÁ VIEÄN KHOA HOÏC
  VAØ PHAÙT TRIEÅN MIEÀN NAM
  U
  H

  GVHD KEÁT CAÁU : ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÂN HAÛO
  GVHD NEÀN MOÙNG : ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÂN HAÛO
  SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN : VOÕ VIEÃN
  MAÕ SOÁ SINH VIEÂN : 09B1040131
  LÔÙP : 09HXD03

  THAÙNG 05-2011

 2. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM
  KHOA XAÂY DÖÏNG
  ——- oOo ——-

  HEÄ ÑAØO TAÏO:CHÍNH QUY
  NGAØNH:XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG VAØ COÂNG NGHIEÄP

  THUYEÁT MINH

  ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
  KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG

  H
  ÑEÀ TAØI:
  C
  THIEÁT KEÁ VIEÄN KHOA HOÏC
  VAØ PHAÙT TRIEÅN MIEÀN NAM
  TE
  U

  GVHD KEÁT CAÁU : ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÂN HAÛO
  H

  GVHD NEÀN MOÙNG : ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÂN HAÛO
  SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN : VOÕ VIEÃN
  MAÕ SOÁ SINH VIEÂN : 09B1040131
  LÔÙP : 09HXD03

  GVHD GVHD SVTH
  KEÁT CAÁU NEÀN MOÙNG

  THAÙNG 05-2011

 3. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM
  KHOA XAÂY DÖÏNG
  ——- oOo ——-

  HEÄ ÑAØO TAÏO:CHÍNH QUY
  NGAØNH:XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG VAØ COÂNG NGHIEÄP

  PHUÏ LUÏC THUYEÁT MINH

  ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
  KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG

  H
  ÑEÀ TAØI:
  C
  THIEÁT KEÁ VIEÄN KHOA HOÏC
  VAØ PHAÙT TRIEÅN MIEÀN NAM
  TE

  GVHD KEÁT CAÁU : ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÂN HAÛO
  U

  GVHD NEÀN MOÙNG : ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÂN HAÛO
  SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN : VOÕ VIEÃN
  H

  MAÕ SOÁ SINH VIEÂN : 09B1040054
  LÔÙP : 09B1040131

  GVHD GVHD SVTH
  KEÁT CAÁU NEÀN MOÙNG

  THAÙNG 05-2011

 4. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM
  KHOA XAÂY DÖÏNG
  ——- oOo ——-

  PHUÏ LUÏC THUYEÁT MINH

  ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
  KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG

  H
  ÑEÀ TAØI
  THIEÁT KEÁ VIEÄN KHOA HOÏC
  C
  VAØ PHAÙT TRIEÅN MIEÀN NAM
  TE
  U

  GVHD KEÁT CAÁU : ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÂN HAÛO
  GVHD NEÀN MOÙNG : ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÂN HAÛO
  SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN : VOÕ VIEÃN
  H

  MAÕ SOÁ SINH VIEÂN : 09B1040131
  LÔÙP : 09HXD03

  THAÙNG 05-2011

 5. ÑOÀ AÙN TOÁ NGHIEÄP GVHD: Th.S TRAÀN THÒ NGUYEÂN
  HAÛO

  Lôøi Caûm Ôn

  Tröôùc heát em chaân thaønh caûm ôn toaøn theå thaày coâ Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ
  Thuaät Coâng Ngheä ñaõ taïo moïi ñieàu kòeân toát nhaát, ñaõ taän tình höôùng daãn vaø giuùp
  ñôõ em trong suoát quaù trình hoïc taäp taïi Tröôøng.
  Em chaân thaønh caûm ôn toaøn theå thaày coâ Trong Khoa Xaây Döïng, toaøn theå
  thaày coâ ñaõ tham gia giaûng daïy trong suoát nhöõng naêm hoïc vöøa qua. Ñaõ heát loøng
  chæ baûo höôùng daãn vaø truyeàn ñaït nhöõng kieán thöùc chuyeân moân cuõng nhö nhöõng
  kinh nghieäm heát söùc quyù giaù cho em.

  H
  Em chaân thaønh caûm ôn Coâ Traàn Thò Nguyeân Haûo giaùo vieân höôùng daãn. Ñaõ
  taän tình chæ baûo giuùp ñôõ, ñeå em coù theå hoaøn thaønh toát ñoà aùn toát nghieäp naøy.

  C
  Vaø sau cuøng, em chaân thaønh caûm ôn vaø ghi nhôù coâng ôn cuûa cha meï ñaõ taïo
  moïi ñieàu kieän toát nhaát cho em ñöôïc hoïc taäp vaø tröôûng thanøh. Caûm ôn taát caû baïn
  beø ñaõ gaén boù vaø cuøng hoïc taäp, giuùp ñôõ em trong suoát thôøi gian qua, cuõng nhö
  TE
  trong quaù trình hoaøn thaønh ñoà aùn toát nghieäp naøy.

  Chaân thaønh caûm ôn
  SV: VOÕ VIEÃN
  U
  H

  SVTH: VOÕ VIEÃN – MSSV: 09B1040131

 6. ÑOÀ AÙN TOÁ NGHIEÄP GVHD: Th.S TRAÀN THÒ NGUYEÂN
  HAÛO

  MUÏC LUÏC

  PHAÀN I ……………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  KIEÁN TRUÙC ……………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  I. TOÅNG QUAN VEÀ KIEÁN TRUÙC ………….. Error! Bookmark not defined.
  II. ÑAËC ÑIEÅM KHÍ HAÄU ÔÛ TPHCM: Ñaëc ñieåm khí haäu thaønh phoá Hoà
  Chí Minh ñöôïc chia thaønh hai muøa roõ reät … Error! Bookmark not defined.
  III. PHAÂN KHU CHÖÙC NAÊNG …………….. Error! Bookmark not defined.

  H
  IV. CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT KHAÙC :Error! Bookmark not defined.
  PHAÀN II …………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.

  C
  KEÁT CAÁU ………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
  CHÖÔNG 1 ………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG 2 – 9 ……………………. Error! Bookmark not defined.
  TE
  1.1 CHIA OÂ SAØN VAØ CHOÏN CHIEÀU DAØY BAÛN SAØN:Error! Bookmark not defined.
  1.2 XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ TAÛI TROÏNG CUÛA CAÙC LOAÏI SAØN:Error! Bookmark not defi
  1.3 TRÌNH TÖÏ TÍNH TOAÙN: ……………….. Error! Bookmark not defined.
  CHÖÔNG 2 ………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  U

  TÍNH TOAÙN HOÀ NÖÔÙC MAÙI …………………….. Error! Bookmark not defined.
  1.TÍNH BAÛN NAÉP : ……………………………… Error! Bookmark not defined.
  H

  1.1 TÍNH HEÄ DAÀM CUÛA BAÛN NAÉP: ……. Error! Bookmark not defined.
  1.2 TÍNH BAÛN THAØNH: ………………………. Error! Bookmark not defined.
  2. TÍNH BAÛN ÑAÙY:…………………………….. Error! Bookmark not defined.
  2.2. SÔ ÑOÀ TAÛI TROÏNG GIOÙ TAÙC DUÏNGError! Bookmark not defined.
  2.3.XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC BAÈNG PHAÀN MEÀM SAP 2000Error! Bookmark not defined.
  3. TÍNH THEÙP DAÀM NAÉP ……………………. Error! Bookmark not defined.
  3.1. TÍNH HEÄ DAÀM CUÛA BAÛN ÑAÙY:……. Error! Bookmark not defined.
  3.2. SÔ ÑOÀ TRUYEÀN TAÛI…………………….. Error! Bookmark not defined.
  3.3. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC BAÈNG PHAÀN MEÀM SAP 2000Error! Bookmark not defined
  4. TÍNH THEÙP DAÀM ÑAÙY ……………………. Error! Bookmark not defined.
  5. TÍNH COÄT :……………………………………… Error! Bookmark not defined.
  CHÖÔNG 3 ………………………………………………… Error! Bookmark not defined.

  SVTH: VOÕ VIEÃN – MSSV: 09B1040131

 7. ÑOÀ AÙN TOÁ NGHIEÄP GVHD: Th.S TRAÀN THÒ NGUYEÂN
  HAÛO

  TÍNH TOAÙN CAÀU THANG BOÄ ………………….. Error! Bookmark not defined.
  I . CAÁU TAÏO CAÀU THANG ………………….. Error! Bookmark not defined.
  II . TAÛI TROÏNG …………………………………… Error! Bookmark not defined.
  III . XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC …………………….. Error! Bookmark not defined.
  IV. TÍNH COÁT THEÙP CHO VEÁ 1 ………….. Error! Bookmark not defined.
  V. TÍNH DAÀM CHIEÁU NGHÆ………………… Error! Bookmark not defined.
  CHÖÔNG 4 ………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  GIAÛI KHUNG KHOÂNG GIAN ……………………. Error! Bookmark not defined.
  TÍNH TOAÙN KHUNG TRUÏC D ………………….. Error! Bookmark not defined.
  5.1. XAÙC ÑÒNH SÔ BOÄ KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN KHUNG:Error! Bookmark not defin
  5.2 CHOÏN KÍCH THÖÔÙC SÔ BOÄ TIEÁT DIEÄN KHUNG :Error! Bookmark not defined.
  5.3 XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN KHUNGError! Bookmark not defined.

  H
  TẢØI TROÏNG GIOÙ: ……………………………….. Error! Bookmark not defined.
  CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP CHAÁT TAÛI LEÂN KHUNG TRUÏC E:Error! Bookmark not defined.
  C
  5.4 TÍNH THEÙP……………………………………. Error! Bookmark not defined.
  VI.1 TÍNH TOAÙN DAÀM DOÏC TRUÏC 3 ……….. Error! Bookmark not defined.
  TE
  I. SOÁ LIEÄU TÍNH TOAÙN VAØ MAËT BAÈNG TRUYEÀN TAÛIError! Bookmark not defined.
  II. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG LEÂN DAÀM:… Error! Bookmark not defined.
  III. TÍNH TOAÙN NOÄI LÖÏC: ………………….. Error! Bookmark not defined.
  IV. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP: ……………….. Error! Bookmark not defined.
  PHAÀN III …………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  U

  NEÀN MOÙNG ………………………………………………. Error! Bookmark not defined.
  CHÖÔNG 6 ………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  H

  THOÁNG KEÂ ÑÒA CHAÁT …………………………….. Error! Bookmark not defined.
  6.1 Thoáng keâ E 0 …………………………………… Error! Bookmark not defined.
  6.2 Thoáng keâ  …………………………………….. Error! Bookmark not defined.
  6.3 Thoáng keâ W: …………………………………… Error! Bookmark not defined.
  6.4 Thoáng keâ c, ………………………………….. Error! Bookmark not defined.
  6.5 Thoáng keâ e: …………………………………… Error! Bookmark not defined.
  CHÖÔNG 7 ………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  PHÖÔNG AÙN I …………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  MOÙNG COÏC EÙP BEÂTOÂNG COÁT THEÙP ……… Error! Bookmark not defined.
  I. XAÙC ÑÒNH CHIEÀU SAÂU CHOÂN ÑAØI … Error! Bookmark not defined.
  II. Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc theo chæ tieâu cô lyù cuûa ñaát neànError! Bookmark not defi
  III. TÍNH TOAÙN MOÙNG KHUNG TRUÏD. Error! Bookmark not defined.

  SVTH: VOÕ VIEÃN – MSSV: 09B1040131

 8. ÑOÀ AÙN TOÁ NGHIEÄP GVHD: Th.S TRAÀN THÒ NGUYEÂN
  HAÛO

  IV. MOÙNG TRUÏC D – 2, (M2 ) ……………… Error! Bookmark not defined.
  V. KIEÅM TRA COÏC TRONG QUAÙ TRÌNH VAÄN CHUYEÅN VAØ CAÅU
  LAÉP…………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
  CHÖÔNG 8 ………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  PHÖÔNG AÙN II …………………………………………. Error! Bookmark not defined.
  MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI BEÂTOÂNG COÁT THEÙPError! Bookmark not defined.
  I. XAÙC ÑÒNH CHIEÀU SAÂU CHOÂN ÑAØI … Error! Bookmark not defined.
  II. XAÙC ÑÒNH SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC CHÒU TAÛI TROÏNG THAÚNG
  ÑÖÙNG…………………………………………………. Error! Bookmark not defined.
  III. Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc theo ñoä beàn vaät lieäu laøm coïcError! Bookmark not defin
  IV. TÍNH TOAÙN MOÙNG KHUNG TRUÏC DError! Bookmark not defined.
  A. MOÙNG TRUÏC D-1( M1 ) …………………. Error! Bookmark not defined.

  H
  V. MOÙNG TRUÏC D – 2, (M2 ) ………………. Error! Bookmark not defined.
  SO SAÙNH VAØ LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN MOÙNGError! Bookmark not defined.

  C
  TAØI LIEÄU THAM KHAÛO …………………………… Error! Bookmark not defined.
  TE
  U
  H

  SVTH: VOÕ VIEÃN – MSSV: 09B1040131

 9. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRAÀN THÒ NGUYEÂN
  HAÛO

  H
  PHAÀN I
  C
  KIEÁN TRUÙC
  TE
  U
  H

  SVTH: VOÕ VIEÃN – MSSV: 09B1040131 Trang 1

 10. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRAÀN THÒ NGUYEÂN
  HAÛO
  TOÅNG QUAN GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH
  VIEÄN KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM

  I. TOÅNG QUAN VEÀ KIEÁN TRUÙC
  – Coâng trình mang teân “VIEÄN KHOA HOÏC NOÂNG NGHIEÄP VAØ PHAÙT TRIEÅN
  MIEÀN NAM” ñöôïc xaây döïng treân Ñöôøng Nguyeãn Bænh Khieâm–Quaän1-Tp Hoà Chí Minh.
  – Chöùc naêng söû duïng cuûa coâng trình laø vaên phoøng laøm vieäc.
  – Coâng trình coù toång coäng 10 taàng, moät taàng haàm saâu 3.45(m) vaø moät taàng
  maùi.Toång chieàu cao cuûa coâng trình laø 40(m). Khu vöïc xaây döïng roäng, coâng trình ñöùng
  chung vôùi caùc coâng trình lieân caän. Maët ñöùng chính cuûa coâng trình höôùng ra ñöôøng Nguyeãn
  Bænh Khieâm, xung quanh ñöôïc troàng caây, vöôøn hoa taêng veõ myõ quan cho coâng trình.
  – Kích thöôùc maët baèng söû duïng 21.50×39.00(m),coâng trình ñöôïc xaây döïng treân khu
  vöïc ñòa chaát ñaát neàn khaù yeáu .
  II. ÑAËC ÑIEÅM KHÍ HAÄU ÔÛ TPHCM: Ñaëc ñieåm khí haäu thaønh phoá Hoà Chí Minh
  ñöôïc chia thaønh hai muøa roõ reät

  H
  1/ Muøa möa: Töø thaùng 5 ñeán thaùng 11 coù
   Nhieät ñoä trung bình : 25oC
   Nhieät ñoä thaáp nhaát : 20oC
   Nhieät ñoä cao nhaát :
  C 36oC
   Löôïng möa trung bình : 274.4 mm (thaùng 4)
   Löôïng möa cao nhaát : 638 mm (thaùng 5)
  TE
   Löôïng möa thaáp nhaát : 31 mm (thaùng 11)
   Ñoä aåm töông ñoái trung bình : 48.5%
   Ñoä aåm töông ñoái thaáp nhaát : 79%
   Ñoä aåm töông ñoái cao nhaát : 100%
   Löôïng boác hôi trung bình : 28 mm/ngaøy ñeâm
  U

  2/ Muøa khoâ:
   Nhieät ñoä trung bình : 27oC
   Nhieät ñoä cao nhaát : 40oC
  H

  3/ Gioù:
  – Thònh haønh trong muøa khoâ:
   Gioù Ñoâng Nam : chieám 30% – 40%
   Gioù Ñoâng : chieám 20% – 30%
  – Thònh haøng trong muøa möa:
   Gioù Taây Nam : chieám 66%
  – Höôùng gioù Taây Nam vaø Ñoâng Nam coù vaän toác trung bình : 2,15 m/s
  – Gioù thoåi maïnh vaøo muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11, ngoaøi ra coøn coù gioù Ñoâng
  Baéc thoåi nheï
  – Khu vöïc thaønh phoá Hoà Chí Minh raát ít chòu aûnh höôûng cuûa gioù baõo .

  SVTH: VOÕ VIEÃN – MSSV: 09B1040131 Trang 2

 11. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRAÀN THÒ NGUYEÂN
  HAÛO
  III. PHAÂN KHU CHÖÙC NAÊNG
  – Taàng haàm vôùi chöùc naêng chính laø nôi ñeå xe, ñaët maùy bôm nöôùc, maùy phaùt ñieän. Ngoaøi ra
  coøn boá trí moät soá kho phuï, phoøng kyõ thuaät ñieän, nöôùc, chöõa chaùy … Heä thoáng xöû lyù nöôùc
  thaûi ñöôïc ñaët ôû goùc cuûa taàng haàm
  – Taàng treät ñöôïc söû duïng laøm phoøng tröng baøy, phoøng laøm vieäc ñaïi saûnh. Chieàu cao taàng
  treät 4.5(m),
  – Taàng 1- taàng 8 ñöôïc söû duïg phoøng laøm vieäc Chieàu cao taàng 1 laø 4.0(m), caùc taàng coøn laïi
  chieàu cao taàng laø 3.5(m)
  – Ngoaøi ra coâng trình coù caàu thang maùy vaø caàu thang boä, hoà nöôùc maùi (6.5*7.0)m döï tröõ
  nöôùc cho coâng trình.
  IV. CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT KHAÙC :
  – Heä thoáng ñieän: Heä thoáng ñöôøng daây ñieän ñöôïc boá trí ngaàm trong töôøng vaø saøn, coù heä
  thoáng phaùt ñieän rieâng phuïc vuï cho coâng trình khi caàn thieát .
  – Heä thoáng caáp nöôùc: Nguoàn nöôùc ñöôïc laáy töø heä thoáng caáp nöôùc cuûa thaønh phoá keát hôïp
  vôùi nguoàn nöôùc ngaàm do khoan gieáng ñöôïc bôm leân hoà nöôùc maùi.Töø ñoù nöôùc ñöôïc daãn

  H
  ñeán moïi nôi trong coâng trình.
  – Heä thoáng thoaùt nöôcù: Nöôùc thaûi sinh hoaït ñöôïc thu töø caùc oáng nhaùnh, sau ñoù taäp trung taïi
  caùc oáng thu nöôùc chính boá trí thoâng taàng. Nöôùc ñöôïc taäp trung ôû taàng haàm, ñöôïc xöû lyù vaø
  C
  ñöa vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa thaønh phoá
  – Heä thoáng thoaùt raùc: OÁng thu raùc seõ thoâng suoát caùc taàng, raùc ñöôïc taäp trung taïi ngaên chöùa
  ôû taàng haàm, sau ñoù coù xe ñeán vaän chuyeån ñi.
  TE
  – Heä thoáng thoâng thoaùng, chieáu saùng: Caùc phoøng ñeàu ñaûm baûo thoâng thoaùng töï nhieân baèng
  caùc cöûa soå, cöûa kieáng ñöôïc boá trí ôû haàu heát caùc phoøng. Coù heä thoáng maùy laïnh ñieàu hoøa
  nhieät ñoä. Caùc phoøng ñeàu ñöôïc chieáu saùng töï nhieân keát hôïp vôùi chieáu saùng nhaân taïo
  – Heä thoáng phoøng chaùy, chöõa chaùy: Taïi moãi taàn g ñeáu ñöôïc trang bò thieát bò choáng hoûa ñaët
  ôû haønh lang, trong nhaø ñöôïc laép ñaët heä thoáng baùo khoùi töï ñoäng
  U
  H

  SVTH: VOÕ VIEÃN – MSSV: 09B1040131 Trang 3

 12. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRAÀN THÒ NGUYEÂN
  HAÛO

  PHAÀN II

  H
  KEÁT CAÁU
  C
  TE
  U
  H

  SVTH: VOÕ VIEÃN – MSSV: 09B1040131 Trang 4

 13. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRAÀN THÒ NGUYEÂN
  HAÛO

  CHÖÔNG 1

  TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG 2 – 9

  1.1 CHIA OÂ SAØN VAØ CHOÏN CHIEÀU DAØY BAÛN SAØN:
  1 .Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân saøn
  F’

  A B C D E F F” F”’ G
  39000

  6000 6000 8000 7000 6000 2000 2000 2000

  4000 4000 3500 3500

  H
  1
  13
  5000

  1
  4

  C 1
  6000

  6 2
  7500

  1
  2
  12
  TE
  3
  2500

  3
  2
  2500

  3
  1
  2
  21500

  2
  6500

  1 9 11
  1 5
  4000

  U

  3
  H

  14 2 2 8 8 2 10

  3′
  7500
  4000

  1 1 7 7 1
  1500

  4

  Sô Ñoà Caùc OÂ Baûn Saøn
  a. Choïn sô boä tieát dieän daàm
  – Tieát dieän daàm phuï thuoäc vaøo 3 yeáu toá
  + taûi troïng töø saøn truyeàn vaøo.
  + nhòp cuûa daàm.
  + ñieàu kieän thi coâng

  SVTH: VOÕ VIEÃN – MSSV: 09B1040131 Trang 5

 14. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRAÀN THÒ NGUYEÂN
  HAÛO
  ld
  – Chieàu cao daàm : hd   250
  md
  Trong ñoù :ld – nhòp cuûa daàm ñang xeùt
  md = 12 ÷ 20 ( ñoái vôùi daàm phuï)
  md = 8 ÷ 12 (ñoái vôùi daàm chính )
  md = 5 ÷ 7 (ñoái vôùi daàm coâng xoân )
  1 1
  – Beà roäng daàm: bd = ( ÷ )hd
  3 2
  – nhöõng tieát dieän daàm ñöôïc choïn
  + daàm ngang nhaø bxh= 300×600
  + daàm doïc nhaø bxh= 300×600
  + daàm phuï cuûa nhaø veä sinh bxh= 200×300
  + daàm coâng xoân bxh= 200×300

  H
  b.Choïn chieàu daøy baûn saøn
  – Caên cöù vaøo tính chaát, ñaëc ñieåm töøng loaïi phoøng maø chia laøm caùc loaïi oâ saøn khaùc
  nhau.

  C
  – Chieàu daøy saøn trong caùc coâng trình nhaø nhieàu taàng thöôøng lôùn do caùc yeáu toá veà ñaûm
  baûo yeâu caàu caáu taïo, khoâng xeùt ñeán söï giaûm yeáu do nhieàu loã khoan, treo moùc caùc thieát bò
  kyõ thuaät, hoaëc boû qua caùc taûi troïng nheï cuûa caùc loaïi vaùch ngaên baèng vaät lieäu nheï, moûng.
  TE
  D
  Choïn chieàu daøy saøn coù theå choïn theo bieåu thöùc kinh nghieäm hb   l1
  m
  m=3035 ñoái vôùi baûn daàm. (1 phöông)
  m=4045 ñoái vôùi baûn keâ 4 caïnh.(2 phöông)
  U

  D=0.81.5 .laø heä soá phuï thuoäc vaøo taûi troïng.
  H

  L : chieàu daøi nhòp ngaén lôùn nhaát cuûa baûn saøn (700 cm).
  => Choïn hs = 12 cm cho caùc oâ saøn
  – Trong nhaø cao taàng chieàu daày nhaø thöôøng lôùn hôn chieàu daày trong caùc coâng trình
  bình thöôøng. Do caùc yeáu toá sau :
  + Ñaûm baûo caùc yeâu caàu caáu taïo: Trong tính toaùn khoâng xeùt vieäc saøn bò giaõm yeáu
  do nhieàu loã khoan ñeå treo moùc thieát bò kyû thuaät nhö treo taám traàn, thoâng gioù cöùu hoûa…
  Cuõng nhö caùc ñöôøng oáng khaùc ñi trong saøn
  + Ñaûm baûo cho giaû thuyeát cho saøn tuyeät ñoái cöùng trong maët phaúng cuûa noù vaø
  moïi heä löïc rieâng reõ coù chuyeån vò nhö nhau. Töôøng ngaên phoøng (khoâng coù heä ñôû) coù theå
  thay ñoåi vò trí maø khoâng ñaùng keå ñoä voõng cuûa saøn.

  SVTH: VOÕ VIEÃN – MSSV: 09B1040131 Trang 6

 15. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRAÀN THÒ NGUYEÂN
  HAÛO

  1.2 XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ TAÛI TROÏNG CUÛA CAÙC LOAÏI SAØN:
  a. Baûng tónh taûi saøn ñieån hình duøng cho saøn khoái vaên phoøng, phoøng nguû,
  phoøng khaùch, haønh lang… :
  Caáu taïo saøn nhö hình veõ:

  H
  Loaïi Taûi Thaønh phaàn caáu taïo Taûi troïng tieâu Heä soá Taûi troïng tính
  Troïng chuaån (kg/m2) Vöôït toaùn (kg/m2)
  taûi
  1.Lôùp Ceramic daøy 20mm
  2.Vöõa XM daøy 30mm
  C 1800 x 0,02 = 36
  1600 x 0,03 = 48
  1,1
  1,3
  39,6
  62,4
  TE
  Tónh Taûi 3.Ñan BTCT daøy 120mm 2500 x 0,12 =300 1,1 330,0
  4.Vöõa traùt daøy 20mm 1600 x 0,02 = 32 1,3 41,6
  Toång coäng 473,6

  b. Baûng tónh taûi saøn ñieån hình duøng cho saøn veä sinh:
  U

  Caáu taïo saøn nhö hình veõ
  H

  Loaïi Taûi Thaønh phaàn caáu taïo Taûi troïng tieâu Heä soá Taûi troïng tính
  Troïng chuaån (kg/m2) Vöôït toaùn (kg/m2)
  taûi
  1.Lôùp ceramic daøy20mm 1800 x 0,02 = 36 1,1 39,6
  2.Vöõa XM daøy 30mm 1600 x 0,03 = 48 1,3 62,4
  Tónh taûi 3.Lôùp choáng thaám daøy 20 2000 x 0,02 = 40 1,3 52,0
  4.Ñan BTCT daøy 120mm 2500 x 0,12 = 300 1,1 330,0
  5.Vöõa traùt daøy 20 1600 x 0,02 = 32 1,3 41,6

  SVTH: VOÕ VIEÃN – MSSV: 09B1040131 Trang 7

 16. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRAÀN THÒ NGUYEÂN
  HAÛO
  Toång coäng 525,6

  c. Baûng hoaït taûi söû duïng (TCVN 2737 – 1995):
  Loaïi taûi Loaïi Saøn Taûi troïng Heä soá vöôït Taûi troïng tính
  tieâu chuaån taûi toaùn(kg/m2)
  2
  (kg/m )

  Vaên phoøng 200 1,2 240
  Caàu thang boä 300 1,2 360
  Hoaït Taûi Haønh lang 300 1,2 360
  Ban coâng 400 1,2 480
  Phoøng veä sinh 200 1,2 240
  1.3 TRÌNH TÖÏ TÍNH TOAÙN:
  a. Phaân chia loaïi saøn:

  H
  Tuøy theo chieàu daøi l1 vaø l2 cuûa oâ baûn maø ta coù baûn loaïi keâ vaø baûn loaïi daàm.
  Trong ñoù:
  l1 : chieàu daøi baûn theo phöông ngaén
  C
  l2 : chieàu daøi baûn theo phöông daøi
  Baûng phaân loaïi oâ baûn vaø toång hôïp taûi troïng
  TE
  Tónh taûi Hoaït taûi Toång taûi
  Tính chaát
  OÂ saøn L1 L2 L2/L1 tính
  laøm vieäc
  tính toaùn tính toaùn toaù n

  (m ) (m ) (kg /m2 ) (kg /m2 ) (kg /m2 )
  U

  OÂ1 4 6 473.6 1.50 Baûn keâ 240 713.6
  OÂ2 3.5 6 473.6 1.71 Baûn keâ 240 713.6
  H

  OÂ3 2.5 6 525.6 2.40 Baûn daàm 360 885.6
  OÂ4 2.9 6 473.6 2.07 Baûn daàm 240 713.6
  OÂ5 5 6 473.6 1.20 Baûn keâ 240 713.6
  OÂ6 6 6 473.6 1.00 Baûn keâ 240 713.6
  OÂ7 4 8 473.6 2.00 Baûn daàm 240 713.6
  OÂ8 3.5 8 473.6 2.29 Baûn daàm 240 713.6
  OÂ9 6 6.5 473.6 1.08 Baûn keâ 240 713.6
  OÂ10 2 3.5 473.6 1.75 Baûn keâ 240 713.6
  OÂ11 4 6.5 525.6 1.63 Baûn keâ 240 765.6
  OÂ12 3.5 4 525.6 1.14 Baûn keâ 240 765.6
  OÂ13 4 6 525.6 1.50 Baûn keâ 240 765.6
  OÂ14 1.2 18.5 473.6 15.42 Baûn daàm 480 953.6

  SVTH: VOÕ VIEÃN – MSSV: 09B1040131 Trang 8

 17. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRAÀN THÒ NGUYEÂN
  HAÛO

  b. Tính toaùn saøn:
  b) Xaùc ñònh noäi löïc:
  b.1) Tính noäi löïc saøn baûn keâ:
  l
  Khi tæ soá 2 caïnh 2  2 thì xem oâ baûn laøm vieäc theo 2 phöông, tính theo sô ñoà ñaøn hoài(vì
  l1
  moãi baûn coù taûi vaø nhòp khaùc nhau, neáu taûi vaø nhip cuûa baûn baèng nhau thì tính theo sô ñoà
  deûo)
  h
  Vaø tæ soá. d  3 lieân keát ñöôïc xem laø ngaøm, daàm ngaøm vaøo baûn (vì daàm coù
  hb
  ñoä cöùng lôùn hôn baûn)
  l2
  * Quaù trình tính toaùn. Döïa vaøo tæ soá vaø ñieàu kieän lieân keát ôû 4 caïnh theo
  l1
  hd

  H
  coâng thöùc  3 ta tra baûng phuï luïc 12 saùch keát caáu beâ toâng coát theùp taäp 2 cuûa taùc giaû
  hb
  VOÕ BAÙ TAÀM. Ta xaùc ñònh ñöôïc caùc heä soá töông öùng mi1 , mi 2 , ki , ki . Töø ñoù ta xaùc ñònh
  ñöôïc.
  C
  – moment nhòp theo phöông caïnh ngaén. M i1  mi1  q
  TE
  – moment nhòp theo phöông caïnh daøi. M i 2  mi 2  q
  – moment goái theo phöông caïnh ngaén. M i   ki   q
  – moment goái theo phöông caïnh daøi. M i  ki  q
  Trong ñoù, q  ( g tt  p tt )  l1  l2 . Laø toång taûi tính toaùn cuûa saøn.
  U

  l1 , laø caïnh ngaén cuûa oâ baûn.
  l2 , caïnh daøi cuûa oâ baûn.
  H

  g tt , laø tónh taûi tính toaùn cuûa oâ baûn.
  ptt , laø hoaït taûi tính toaùn cuûa oâ baûn.
  hd , laø chieàu cao cuûa daàm.
  hb , laø chieàu daøy cuûa baûn.
  – Sô ñoà laøm vieäc : ngaøm chu vi (sô ñoà 9).

  SVTH: VOÕ VIEÃN – MSSV: 09B1040131 Trang 9

 18. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRAÀN THÒ NGUYEÂN
  HAÛO

  – Soá lieäu tính toaùn xaùc ñònh noäi löïc ñöôïc laäp thaønh baûng Excel vaø trình baøy ôû trang

  H
  sau:
  Baûng heä soá tính cho saøn suôøn loaïi baûn keâ


  L1
  m
  L2
  m
  C
  l2/l1
  m91 m92 k91 k92
  TE
  OÂ1 4 6 1.50 0.0208 0.0093 0.0464 0.0206
  OÂ2 3.5 6 1.71 0.0201 0.0070 0.0439 0.0153
  OÂ5 5 6 1.20 0.0204 0.0142 0.0468 0.0325
  OÂ6 6 6 1.00 0.0179 0.0179 0.0417 0.0417
  U

  OÂ9 6 6.5 1.08 0.0191 0.0158 0.0447 0.0369
  OÂ10 2 3.5 1.75 0.0197 0.0064 0.0431 0.0141
  H

  OÂ11 4 6.5 1.63 0.0200 0.0072 0.0444 0.0162
  OÂ12 3.5 4 1.14 0.0199 0.0149 0.0460 0.0348
  OÂ13 4 6 1.50 0.0280 0.0093 0.0464 0.0206

  Baûng tính moment uoán saøn söôøn loaïi baûn keâ

  g p q M1 M2 MI MII

  kg/m2 kg/m2 kg kgm/m kgm/m kgm/m kgm/m
  OÂ1 473.6 240 17126.4 356.2291 159.2755 794.665 352.8038
  OÂ2 473.6 240 14985.6 301.2106 104.8992 657.8678 229.2797
  OÂ5 473.6 240 21408 436.7232 303.9936 1001.894 695.76
  OÂ6 473.6 240 25689.6 459.8438 459.8438 1071.256 1071.256

  SVTH: VOÕ VIEÃN – MSSV: 09B1040131 Trang 10

 19. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRAÀN THÒ NGUYEÂN
  HAÛO
  OÂ9 473.6 240 27830.4 531.5606 439.7203 1244.019 1026.942
  OÂ10 473.6 240 4995.2 98.40544 31.96928 215.2931 70.43232
  OÂ11 525.6 240 19905.6 398.112 143.3203 883.8086 322.4707
  OÂ12 525.6 240 10718.4 213.2962 159.7042 493.0464 373.0003
  OÂ13 525.6 240 18374.4 514.4832 170.8819 852.5722 378.5126

  b.2) Tính noäi löïc baûn daàm.
  l
  – khi tæ soá 2 caïnh 2  2 ta xem baûn laøm vieäc 1 phöông theo caïnh ngaén ñeå tínhtoaùn ta
  l1
  caét daûi baûn roäng 1m theo phöông caïnh ngaén.
  Vaäy taûi phaân boá treân daûi baûn 1m laø, q  ( g tt  p tt )  1( daN / m)

  H
  C
  TE

  – noäi löïc tính toaùn ñöôïc xaùc ñònh nhö sau cho caùc TH:
  U

  *Sô ñoà 2 ñaàu ngaøm:
  H


  q  l12
  + moment ôû nhòp, M nh 
  24
  q  l12
  + moment ôû goái , M g 
  12

  SVTH: VOÕ VIEÃN – MSSV: 09B1040131 Trang 11

 20. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRAÀN THÒ NGUYEÂN
  HAÛO
  *Sô ñoà ngaøm moät daàu , moät daàu keâ:

  +

  9q  l 2 q l2
  Moment giöõa nhòp : M nh  + Moment goái : M g 
  128 8
  * Sô ñoà ngaøm moät daàu ,moät daàu töï do:

  H
  Moment ñaàu ngaøm :

  Moment ñaàu töï do :
  M
  2
  C
  q  l2
  .

  M = 0.
  TE
  Baûng tính moment uoán saøn söôøn loaïi baûn daàm

  Tónh taûi
  U

  OÂ L1 L2 tính Hoaït taûi Toång taûi
  toaùn tính toaùn troïng q M nhòp M goái
  (m ) (m ) (kg /m2 ) (kg /m2 ) (kg /m2 ) (kgm/m) (kgm/m)
  H

  OÂ3 2.5 6 525.6 360 885.6 389.180 691.875

  OÂ4 2.9 6 473.6 240 713.6 421.972 750.172

  OÂ7 4 8 473.6 240 713.6 802.800 1427.2

  OÂ8 3.5 8 473.6 240 713.6 614.644 1092.7

  OÂ14 1.2 18.5 473.6 480 953.6 96.552 171.648

  c. Tính toaùn coát theùp:
  b1) Tính toaùn coát theùp baûn keâ:
  – Caét töøng oâ saøn thaønh daõy baûn roäng 1m, tính baûn nhö caáu kieän chòu uoán coù tieát dieän
  hình chöõ nhaät 100cm12cm
  – Coát theùp ôû nhòp :

  SVTH: VOÕ VIEÃN – MSSV: 09B1040131 Trang 12

Download tài liệu Luận văn:Thiết kế viện khoa học và phát triển Việt Nam File Word, PDF về máy