Tải Luận văn:Thiết kế văn phòng làm việc Vinaconex – Download File Word, PDF

Luận văn:Thiết kế văn phòng làm việc Vinaconex

Luận văn:Thiết kế văn phòng làm việc Vinaconex
Nội dung Text: Luận văn:Thiết kế văn phòng làm việc Vinaconex

Download


Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam – Vinaconex JSC xin gửi tới Quý công ty lời chào trân trọng.

Bạn đang xem: Tải Luận văn:Thiết kế văn phòng làm việc Vinaconex – Download File Word, PDF

Tổng công ty cổ phần Vinaconex là tổng công ty hàng đầu Việt Nam với hai lĩnh vực ngành nghề chính là xây dựng và bất động sản, các ngành kinh doanh khác là tư vấn-đầu tư-khảo sát quy hoạch, sản xuất công nghiệp và xuất khẩu lao động.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Luận văn:Thiết kế văn phòng làm việc Vinaconex File Word, PDF về máy

Luận văn:Thiết kế văn phòng làm việc Vinaconex

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Luận văn:Thiết kế văn phòng làm việc Vinaconex

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM

  KHOA XAÂY DÖÏNG

  —-0O0—-
  HEÄ ÑAØO TAÏO: CHÍNH QUI

  NGAØNH: XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG VAØ COÂNG NGHIEÄP

  THUYEÁT MINH

  ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP

  H
  KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG
  C
  ÑEÀ TAØI
  TE
  THIEÁT KEÁ
  VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC
  U

  VINACONEX
  H

  SINH VIEÂN: VAÊN VÓNH HAÛO

  LÔÙP: 09HXD1

  THAÙNG 5/2011

 2. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM

  KHOA XAÂY DÖÏNG

  —-0O0—-
  HEÄ ÑAØO TAÏO: CHÍNH QUI

  NGAØNH: XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG VAØ COÂNG NGHIEÄP

  PHUÏ LUÏC THUYEÁT MINH

  ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP

  H
  KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG
  C
  ÑEÀ TAØI
  TE
  THIEÁT KEÁ
  VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC
  U

  VINACONEX
  H

  SINH VIEÂN: VAÊN VÓNH HAÛO

  LÔÙP: 09HXD1

  THAÙNG 5/2011

 3. H
  U
  TE
  C
  H
 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO [1] Boä Xaây döïng, (1995). TCVN 2737 – 1995: Taûi troïng vaø taùc ñoäng – Tieâu chuaån
  thieát keá. Nhaø xuaát baûn Xaây döïng.
  [2] Boä Xaây döïng, (2005). TCVN 356 – 205: Keát caáu beâtoâng vaø beâ toâng coát theùp –
  Tieâu chuaån thieát keá. Nhaø xuaát baûn Xaây döïng.
  [3] Boä Xaây döïng, (1996). TCXD 189 – 1996: Moùng coïc tieát dieän nhoû – Tieâu chuaån
  thieát keá. Nhaø xuaát baûn Xaây döïng.
  [4] Boä Xaây döïng, (1998). TCXD 205 – 1998: Moùng coïc – Tieâu chuaån thieát keá. Nhaø
  xuaát baûn Xaây döïng.

  H
  [5] Th.S Voõ Baù Taàm. Keát caáu beâtoâng coát theùp (Taäp 1,2 &3). Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc
  Quoác gia Tp. Hoà Chí Minh.
  [6] GS. TSKH. Chaâu Ngoïc AÅn. Neàn moùng. Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia Tp. Hoà
  Chí Minh. C
  [7] GS. TSKH. Chaâu Ngoïc AÅn. Höôùng daãn ñoà aùn Neàn moùng. Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc
  TE
  Quoác gia Tp. Hoà Chí Minh.
  [8] GS. TS Nguyeãn Vaên Quaûng, KS. Nguyeãn Höõu Khaùnh, KS. Uoâng Ñình Chaát.
  Neàn Vaø Moùng Caùc Coâng Trình Daân Duïng – Coâng Nghieäp. Tröôøng ÑHKT Haø Noäi.
  [9] Phaân Tích Vaø Tính Toaùn Moùng Coïc. Taùc giaû Voõ Phaùn vaø Hoaøng Theá Thao.
  U

  Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia Tp. Hoà Chí Minh.
  [10] PGS. PTS. Vuõ Maïnh Huøng. Soå Tay Thöïc Haønh Keát caáu Coâng Trình
  H

  [11] Boä Xaây Döïng. Caáu Taïo Beâ Toâng Coát Theùp
  [12] Boä Xaây Döïng. Giaùo Trình Keát Caáu Beâ Toâng Coát Theùp.
 5. MUÏC LUÏC
  PHAÀN KIEÁN TRUÙC:
  TOÅNG QUAN KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH
  1. Muïc Ñích – Yeâu Caàu Cuûa Söï Ñaàu Tö……………………………………………………..2
  2. Ñaëc Ñieåm Khí Haäu Cuûa TP.Hoà Chí Minh
  2.1muøa möa ………………………………………………………………………………….2
  2.2muøa khoâ …………………………………………………………………………………..2
  2.3höôùng gioù …………………………………………………………………………………3
  3. Phaân Khu Chöùc Naêng ……………………………………………………………………………3
  4. Giaûi Phaùp Kieán Truùc……………………………………………………………………………..4
  4.1giaûi phaùp toång maët baèng…………………………………………………………….4
  4.2giaûi phaùp keát caáu ………………………………………………………………………5
  5. Giaûi Phaùp Thieát Keá Caùc Heä Thoáng Kyõ Thuaät

  H
  Trong Coâng Trình ………………………………………………………………………….5
  5.1ñieän …………………………………………………………………………………………5

  C
  5.2caáp thoaùt nöôùc ………………………………………………………………………….5
  5.3phoøng chaùy chöõa chaùy ……………………………………………………………….6
  6. Hoaøn Thieän ………………………………………………………………………………………….7
  TE
  7. Thoâng Gioù Chieáu Saùng ………………………………………………………………………….8
  8. Dòch Vuï Thoâng Tin ……………………………………………………………………………….9
  9. Thoaùt Raùc ……………………………………………………………………………………………9
  10. Heä Thoáng Baùo Ñoäng Vaø Baûo Veä ………………………………………………………….9
  11. Choáng Seùt ………………………………………………………………………………………….9
  U

  PHAÀN KEÁT CAÁU:
  H

  Chöông I:
  THIEÁT KEÁ SAØN ÑIEÅN HÌNH TAÀNG 4 ÑEÁN TAÀNG 8
  I. CAÁU TAÏO SAØN…………………………………………………………………………………..11
  1.Choïn Sô Boä Kích Thöôùc Tieát Dieän ……………………………………………..11
  2.Taûi Troïng Taùc Duïng …………………………………………………………………13
  3.Sô Ñoà Tính ………………………………………………………………………………15
  4.Noäi Löïc……………………………………………………………………………………16
  5.Tính Coát Theùp ………………………………………………………………………….17
  II. KIEÅM TRA VOÕNG CUÛA SAØN …………………………………………………………….20
  Chöông II:
  THIEÁT KEÁ CAÀU THANG
  I. TÍNH BAÛN THANG VAØ BAÛN CHIEÁU NGHÆ …………………………………………20
  1. Sô Boä Choïn Kích Thöôùc Baûn Thang …………………………………………..22

 6. 2. Xaùc Ñònh Taûi Troïng Taùc Duïng ………………………………………………….23
  3. Löïa Choïn Vaät Lieäu ………………………………………………………………….24
  4.Xaùc Ñònh Noäi Löïc Caùc Baûn Thang ……………………………………………..25
  5.Tính Vaø Boá Trí Coát Theùp Cho baûn Thang
  Vaø Baûn Chieáu Nghæ ………………………………………………………27
  II. TÍNH DAÀM CHIEÁU NGHÆ ………………………………………………………………….28
  1. Sô Ñoà Tính ……………………………………………………………………………..28
  2. Xaùc Ñònh Taûi Troïng Taùc Duïng Leân Daàm Chieáu Nghæ ………………….28
  3. Tính Noäi Löïc Daàm Chieáu Nghæ ………………………………………………….28
  4.Tính Coát Ñai …………………………………………………………………………….30
  Chöông III:
  THIEÁT KEÁ HOÀ NÖÔÙC MAÙI
  1. Baûn Naép …………………………………………………………………………………31
  2. Baûn Thaønh ………………………………………………………………………………33

  H
  3. Baûn Ñaùy …………………………………………………………………………………35
  4. HeäDaàm Hoà Nöôùc Maùi ……………………………………………………………..37
  Chöông IV:
  C
  THIEÁT KEÁ KHUNG KHOÂNG GIAN
  I . XAÙC ÑÒNH TIEÁT DIEÄN DAÀN VAØ COÄT
  TE
  1. Choïn Tieát Dieän Daàm………………………………………………………………..48
  2. Choïn Tieát Dieän Coät ………………………………………………………………….49
  II. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN KHUNG KHOÂNG GIAN
  1. TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG ÑÖÙNG ……………………………………………………51
  1.1 Tónh Taûi ………………………………………………………………………………..51
  U

  1.2 Hoaït Taûi ……………………………………………………………………………….55
  2. Tính Toaùn Taûi Troïng Ngang …………………………………………………………….56
  H

  Tính Toaùn Thaønh Phaàn Gioù Tónh …………………………………………………..56
  III. CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TAÛI TROÏNG……………………………………………………..59
  IV. TOÅ HÔÏP NOÄI LÖÏC ……………………………………………………………………………61
  V. LYÙ THUYEÁT TÍNH TOAÙN CAÙC PHAÀN TÖÛ KHUNG ……………………………62
  1. Caáu Kieän Chòu Uoán ………………………………………………………………….62
  2. Tính Coát Ñai ……………………………………………………………………………63
  3. Caáu Kieän Chòu Neùn ………………………………………………………………….64
  VI. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP CHO CAÙC DAÀM COÄT TRONG KHUNG ……….65
  1. Baûng Giaù Trò Toå Hôïp Noäi Löïc Daàm ………………………………………….66
  2. Keát Quaû Tính Toaùn Coát Theùp Daàm …………………………………………..70
  3. Tính Toaùn Coát Ñai Trong Daàm ………………………………………………….79
  4.Tính Toaùn Coát Treo Trong Daàm …………………………………………………79
  5.Tính Coát Theùp Coät Khung Truïc C Vaø Khung Truïc 2 …………………….80
  Chöông V:

 7. BAÙO CAÙO ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH …………………………………………… 113
  THIEÁT KEÁ COÏC EÙP BTCT
  I. Tính Toaùn Moùng M1 ………………………………………………………………………118
  1. Choïn Chieàu Saâu Ñaët Ñaøi Coïc ………………………………………………….118
  2. Choïn Vaät Lieäu Laøm Moùng ………………………………………………………118
  3. Choïn Chieàu Daøi Coïc Vaø Caïnh coïc …………………………………………..119
  4. Tính Söùc Chòu Taûi Cuûa Coïc …………………………………………………….119
  4.1 Theo Vaät Lieäu Laøm Coïc ……………………………………………….119
  4.2 Theo Ñaát neàn ……………………………………………………………….120
  4.21 Theo Chæ Tieâu Vaät Lyù ………………………………………….120
  4.22 Theo Chæ Tieâu Cöôøng Ñoä Ñaát Neàn ………………………..121
  5. Xaùc Ñònh Dieän Tích Ñaøi Coïc Vaø Soá Löôïng Coïc ………………………..123
  6. Kieåm Tra Taûi Troïng Taùc Duïng Leân Muõi Coïc ……………………………123
  7. Kieåm Tra Coïc Laøm Vieäc Theo Nhoùm ………………………………………125

  H
  8. Xaùc Ñònh Ñoä Choân Saâu Cuûa Ñaøi ……………………………………………..125
  9. Kieåm Tra OÅn Ñònh Cuûa Neàn Ñaát Döôùi Muõi Coïc ………………………..125
  9.1 Xaùc Ñònh Kích Thöôùc Ñaùy Moùng Quy Öôùc ……………………..125
  C
  9.2 Tính Luùn Cho Moùng Coïc ……………………………………………….127
  10.Kieåm Tra Xuyeân Thuûng Cuûa Ñaøi Coïc ……………………………………..129
  TE
  10.1 Kieåm Tra Xuyeân Thuûng Cuûa Coïc Qua Ñaøi…………………….129
  10.2 Kieåm Tra Xuyeân Thuûng Cuûa Coät Qua Ñaøi …………………….130
  11. Tính Toaùn Coát Theùp Cho Ñaøi Coïc ………………………………………….130
  12. Kieåm Tra Caåu, Laép Coïc ………………………………………………………..132
  II. Tính Toaùn Moùng M2 …………………………………………………………………………135
  U

  1.Xaùc Ñònh Dieän Tích Ñaøi Coïc Vaø Soá Löôïng Coïc …………………………135
  2.Kieåm Tra Taûi Troïng Taùc Duïng Leân Muõi Coïc …………………………….136
  3. Kieåm Tra Coïc Laøm Vieäc Theo Nhoùm ………………………………………137
  H

  4.Kieåm Tra Oån Ñònh Cuûa Neàn Ñaát Döôùi Muõi Coïc …………………………138
  4.1 Xaùc Ñònh Kích Thöôùc Ñaùy Moùng Quy Öôùc ……………………..138
  4.2 Tính Luùn Cho Moùng Coïc ……………………………………………….140
  5.Kieåm Tra Xuyeân Thuûng Cuûa Ñaøi Coïc ……………………………………….142
  5.1Kieåm Tra Xuyeân Thuûng Cuûa Coïc Qua Ñaøi……………………….143
  5.2Kieåm Tra Xuyeân Thuûng Cuûa Coät Qua Ñaøi ……………………….143
  6. Tính Toaùn Coát Theùp Cho Ñaøi Coïc ……………………………………………143
  Chöông VI:
  THIEÁT KEÁ COÏC KHOAN NHOÀI
  Ñaëc Ñieåm Cuûa Coïc Khoan Nhoài Vaø Phaïm Vi ÖÙng Duïng ………………………146
  I. Tính Toaùn Moùng M1 ………………………………………………………………………148
  1. Choïn Chieàu Saâu Ñaøi Coïc ………………………………………………………..148
  2. Choïn Vaät Lieäu Laøm Coïc …………………………………………………………148

 8. 3. Choïn Chieàu daøi Coïc – Caïnh Coïc………………………………………………149
  4. Sô Boä Choïn Tieát Dieän Coát Theùp ……………………………………………..149
  5. Söùc Chòu Taûi Cuûa Coïc …………………………………………………………….149
  5.1 Theo vaät Lieäu Laøm Coïc ………………………………………………..150
  5.2 Theo Ñaát Neàn ………………………………………………………………150
  6. Xaùc Ñònh Dieän Tiaùch Ñaøi Coïc vaø Soá Löôïng Coïc ……………………….155
  7.Kieåm Tra taûi Troïng Taùc Duïng Leân Muõi Coïc………………………………155
  8. Kieåm Tra Coïc Laøm Vieäc Theo Nhoùm ………………………………………156
  9.Xaùc Ñònh Ñoä Choân Saâu Cuûa Ñaøi ………………………………………………157
  10.Kieåm Tra Oån Ñònh Cuûa Ñaát Neàn Döôùi Muõi Coïc ……………………….157
  10.1 Xaùc Ñònh Kích Thöôùc Ñaùy Moùng Quy Öôùc ……………………157
  10.2 Tính Luùn Cho Moùng Coïc……………………………………………..159
  11.Kieåm Tra Xuyeân Thuûng Cuûa Ñaøi Coïc ……………………………………..161
  10.1 Kieåm Tra Xuyeân Thuûng Cuûa Coïc Qua Ñaøi…………………….161
  10.2 Kieåm Tra Xuyeân Thuûng Cuûa Coät Qua Ñaøi …………………….161

  H
  12.Tính Toaùn Coát Theùp Cho Ñaøi Coïc …………………………………………..162
  13. Kieåm Tra Coïc Chòu Taûi Troïng Ngang …………………………………….163

  C
  II. Tính Toaùn Moùng M2……………………………………………………………………..166
  1. Xaùc Ñònh Dieän Tích Ñaøi Coïc vaø Soá Löôïng Coïc …………………………166
  2. Kieåm Tra taûi Troïng Taùc Duïng Leân Muõi Coïc……………………………..167
  TE
  3. Kieåm Tra Coïc Laøm Vieäc Theo Nhoùm ………………………………………168
  4.Kieåm Tra Oån Ñònh Cuûa Ñaát Neàn Döôùi Muõi Coïc …………………………168
  4.1 Xaùc Ñònh Kích Thöôùc Ñaùy Moùng Quy Öôùc ……………………..168
  4.2 Tính Luùn Cho Moùng Coïc ……………………………………………….170
  U

  5.Kieåm Tra Xuyeân Thuûng Cuûa Ñaøi Coïc ……………………………………….172
  7.1 Kieåm Tra Xuyeân Thuûng Cuûa Coïc Qua Ñaøi………………………172
  7.2 Kieåm Tra Xuyeân Thuûng Cuûa Coät Qua Ñaøi ………………………172
  H

  6.Tính Toaùn Coát Theùp Cho Ñaøi Coïc …………………………………………….173
  7. Kieåm Tra Coïc Chòu Taûi Troïng Ngang ………………………………………174
  Chöông VII:
  SO SAÙNH LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN MOÙNG
  1. Toång Hôïp Vaät Lieäu ……………………………………………………………………….177
  2. So Saùnh Vaø Löïa Choïn Phöông Aùn Moùng………………………………………….178
  3. Löïa Choïn Phöông Aùn Moùng ……………………………………………………………178

 9. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2009 GVHD: ThS. NGUYEÃN THEÁ DANH

  PHAÀN I:

  KIEÁN TRUÙC
  H
  (0%)C
  TE
  U
  H

  GVHD: ThS. NGUYEÃN THEÁ DANH

  ÑEÀ TAØI: VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC VINACONEX – SVTH: VAÊN VÓNH HAÛO – 09HXD1 Trang: 1

 10. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2009 GVHD: ThS. NGUYEÃN THEÁ DANH

  TOÅNG QUAN VEÀ KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH
   Muïc Ñích – Yeâu Caàu Cuûa Söï Ñaàu Tö:
  Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, cuøng vôùi chính saùch môû cuûa cuûa nhaø nöôùc, neàn
  kinh teá Vieät Nam ñaõ coù söï phaùt trieån maïnh meõ vaø töông ñoái oån ñònh. Nhöõng chính
  saùch thoâng thoaùng cuûa nhaø nöôùc ñaõ thu huùt caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeán vôùi Vieät
  Nam nhö moät thò tröôøng ñaày söùc soáng. Töø nhöõng nhaø ñaàu tö Chaâu AÙ nhö: Nhaät Baûn,
  Ñaøi Loan, HoàngKoâng… ñeán caùc taäp ñoaøn huøng maïnh nhö Myõ, Chaâu AÂu cuõng ñaõ coù
  maët taïi nöôùc ta. Laø thaønh phoá lôùn nhaát Vieät Nam, trung taâm phaùt trieån kinh teá lôùn
  nhaát Vieät Nam, TP Hoà Chí Minh laø thò tröôøng thu huùt nhieàu nhaø ñaàu tö nhaát taïi Vieät
  Nam.
  Ñeå phucï vuï cho coâng cuoäc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, haï taàng cô sôû phaûi ñi
  tröôùc moät böôùc. Song song vôùi vieäc hình thaønh caùc khu coâng nghieäp, coâng taùc quy

  H
  hoaïch ñoâ thò cuõng ñöôïc chính quyeàn thaønh phoá quan taâm khaån tröông thöïc hieän.
  Vieäc hình thaønh caùc khu coâng nghieäp, khu ñoâ thò môùi, trong töông lai seõ taïo cô hoäi

  C
  cho caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc ñeán laøm aên. Chính vì theá seõ ñaët ra vaán ñeà
  caáp baùch laø phaûi coù cô sôû haï taàng cuõng nhö vaên phoøng laøm vieäc cho caùc coâng ty.
  TE
  Do vaäy vieäc xaây döïng truï sôû coâng ty VINACONEX vaø Vaên phoøng cho thueâ taïi soá
  47 Ñieän Bieân Phuû – P. Ñakao – Q.1 seõ giaûi quyeát vaán ñeà naøy.
   Ñaëc Ñieåm Khí Haäu Cuûa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh:
  Thaønh phoá Hoà Chí Minh naèm trong vuøng nhieät ñôùi gioù muøa aåm vôùi caùc ñaëc
  U

  tröng cuûa vuøng khí haäu mieàn Ñoâng Nam Boä, chia thaønh 2 muøa roõ reät:
   Muøa möa:
  – Töø thaùng 5 ñeán thaùng 11
  H

  – Nhieät ñoä trung bình: 25oC
  – Nhieät ñoä thaáp nhaát: 200C
  – Nhieät ñoä cao nhaát: 300C (khoaûng thaùng 4)
  – Löôïng möa trung bình: 274,4mm
  – Löôïng möa cao nhaát: 638mm (khoaûng thaùng 9)
  – Löôïng möa thaáp nhaát: 31mm(khoaûng thaùng 11)
  – Ñoä aåm trung bình: 84,5%
  – Ñoä aåm cao nhaát: 100%
  – Ñoä aåm thaáp nhaát: 79%
   Muøa khoâ:
  – Töø thaùng 12 ñeán thaùng 4.

  ÑEÀ TAØI: VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC VINACONEX – SVTH: VAÊN VÓNH HAÛO – 09HXD1 Trang: 2

 11. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2009 GVHD: ThS. NGUYEÃN THEÁ DANH

  – Nhieät ñoä trung bình: 270C.
   Höôùng gioù:
  – Höôùng gioù Taây Nam vaø Ñoân g Nam vôùi toác ñoä trung bình 2.15 m/s.

  – Thoåi maïnh vaøo muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11, ngoaøi ra coøn coù gioù Ñoâng
  Baéc thoåi nheï.
  – Soá giôø naéng trung bình khaù cao, ngay trong muøa möa cuõng coù treân 4
  giôø/ngaøy, vaøo muøa khoâ laø treân 8 giôø/ngaøy.
  – Taàn suaát laëng gioù trung bình haøng naêm laø 26%, lôùn nhaát laø thaùng 8 (34%),
  nhoû nhaát laø thaùng 4 (14%). Toác ñoä gioù trung bình 1.4 – 1.6m/s. Haàu nhö
  khoâng coù gioù baõo, gioù giaät vaø gioù xoaùy; neáu coù xuaát hieän thì thöôøng xaûy ra
  vaøo ñaàu vaø cuoái muøa möa (thaùng 9).

  H
  – Thuûy trieàu töông ñoái oån ñònh ít xaûy ra hieän töông ñoät bieán veà doøng nöôùc.
  Haàu nhö khoâng coù luõ luït, chæ ôû nhöõng vuøng ven thænh thoaûng coù aûnh höôûng.

   Phaân Khu Chöùc Naêng: C
  Coâng trình bao goàm 9 taàng laàu vaø 1 taàng maùi, dieän tích saøn/ taàng 484m2
  TE
  Soá Dieän tích
  STT Teân phoøng
  löôïng (m2)
  Saûnh chính – khu ñoùn tieáp 1 50
  U

  Saûnh phuï 2 50

  Phoøng haønh chính 1 52
  H

  Taàng 1
  Phoøng taøi chính 1 52

  Khu veä sinh 1 52

  Phoøng XNK lao ñoäng 1 52

  Phoøng keá hoaïch 1 52

  Phoøng döï aùn 1 52

  Taàng 2 Khu veä sinh 1 52

  Phoøng hoïp 1 78

  Phoøng Giaùm Ñoác 1 52

  ÑEÀ TAØI: VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC VINACONEX – SVTH: VAÊN VÓNH HAÛO – 09HXD1 Trang: 3

 12. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2009 GVHD: ThS. NGUYEÃN THEÁ DANH

  Phoøng P.Giaùm Ñoác 1 52

  Phoøng thö kyù, trôï lyù 1 52

  Phoøng kyõ thuaät 1 52

  Phoøng toå chöùc 1 52

  Khu veä sinh 1 52
  Taàng 3
  Phoøng kyõ thuaät, vaät tö 1 52

  Phoøng P. Giaùm Ñoác 2 52

  Phoøng thö kyù, trôï lyù 1 40

  Vaên phoøng cho thueâ 5 52
  Taàng 4

  H
  –8 Khu veä sinh 1 52

  Taàng 9
  Phoøng nghæ, caên tin

  Hoäi tröôøng
  C 2

  1
  52

  200
  TE
  Khu veä sinh 1 52

  Taàng
  Phoøng kyõ thuaät 1 52
  thöôïng
  U

   Giaûi Phaùp Kieán Truùc:
   Giaûi phaùp toång maët baèng:
  H

  – Khu ñaát xaây döïng coâng trình naèm ôû trung taâm thaønh phoá, coù 3 maët höôùng
  Ñoâng, Taây, Nam tieáp giaùp vôùi caùc truïc giao thoâng chính thaønh phoá. Xung
  quanh coâng trình laø khu ôû cuûa daân cö vaø khu cô quan haønh chính cuûa Nhaø
  nöôùc. Toaï laïc ôû khu vöïc trung taâm, vieäc ñi laïi raát thuaän tieän, neân coâng trình
  taïo ra moät söï thu huùt khaùch cao. Moái lieân heä töø coâng trình ñeán moïi khu vöïc
  cuûa thaønh phoá vaø ngöôïc laïi ñöôïc ñaûm baûo moät thôøi gian nhanh choùng vôùi heä
  thoáng ñöôøng giao thoâng hieän ñaïi, ñöôïc quy hoaïch khoa hoïc, giuùp moïi ngöôøi
  coù theå tieát kieäm ñöôïc thôøi gian ñi laïi.
  – Vôùi hieäu quaû söû duïng cao, Truï sôû coâng ty VINACONEX vaø vaên phoøng cho
  thueâ cuøng vôùi caùc coâng trình khaùc trong khu vöïc seõ goùp phaàn taïo neân moät
  trung taâm coâng coäng hieän ñaïi, tieän nghi. Maët khaùc, coâng trình vôùi nhöõng hình

  ÑEÀ TAØI: VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC VINACONEX – SVTH: VAÊN VÓNH HAÛO – 09HXD1 Trang: 4

 13. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2009 GVHD: ThS. NGUYEÃN THEÁ DANH

  khoái kieán truùc haøi hoaø cuûa noù seõ goùp phaàn ñaùng keå ñieåm toâ cho boä maët cuûa
  trung taâm ñoâ thò.
  – Vôùi giaûi phaùp nhaø cao taàng, truï sôû coâng ty VINACONEX vaø vaên phoøng cho
  thueâ naøy seõ goùp phaàn ñaùng keå trong vieäc giaûi quyeát nhu caàu veà maët baèng ôû,
  nhöng ñoàng thôøi cuõng tieát kieäm ñöôïc dieän tích ñaát xaây döïng, daønh maët ñaát
  cho nhöõng nhu caàu khaùc cuûa con ngöôøi, taïo neân moät moâi tröôøng thieân nhieân
  trong laønh, ñieàu hoaø khí haäu khu vöïc, giuùp cho con ngöôøi coù caûm giaùc thoaûi
  maùi, deã chòu, tinh thaàn saûng khoaùi ngay giöõa loøng trung taâm moät thaønh phoá
  saàm uaát.

  – Toùm laïi, vieäc toå chöùc toång maët baèng khu ñaát nhö vaäy ñaõ taïo ra ñöôïc moät söï
  lieân heä toát giöõa caùc haïng muïc trong khu ñaát xaây döïng vaø coâng trình cuõng nhö
  giöõa caùc haïng muïc trong noäi boä coâng trình.

  H
   Giaûi phaùp keát caáu:
  Caên cöù vaøo tình hình ñòa chaát coâng trình vaø ñòa chaát thuyû vaên khu vöïc xaây
  döïng, hình daùng kieán truùc coâng trình, khaû naêng thi coâng taïi ñòa phöông, … ta
  C
  söû duïng heä keát caáu khung beâ toâng coát theùp chòu löïc chính. Daàm, saøn maùi ñoå
  beâ toâng toaøn khoái, töôøng bao che xaây gaïch. Moùng cuûa coâng trình laø moùng
  TE
  coïc khoan nhoài.

   Giaûi Phaùp Thieát Keá Caùc Heä Thoáng Kyõ Thuaät Trong Coâng Trình:
   Ñieän :
  – Heä thoáng tieáp nhaän ñieän chính cho toøa nhaø ñöôïc daãn töø nguoàn ñieän ñoâ thò vaø
  U

  coù bieán aùp rieâng. Töø ñaây nguoàn ñieän seõ ñöôïc truyeàn ñi khaép toøa nhaø thoâng
  qua maïng löôùi ñieän ñaõ ñöôïc thieát keá vaø baûo ñaûm caùc yeâu caàu veà kyõ thuaät,
  H

  myõ thuaät. Toaøn boä heä thoáng daây daãn phaûi ñöôïc ñi ngaàm, ñöôøng daây phaûi
  ñöôïc baûo hoä trong caùc ñöôøng oáng PVC, traùnh caùc khu vöïc aåm öôùt vaø phaûi coù
  tieáp ñaát.
  – Thieát keá heä thoáng chieáu saùng ñoäc laäp vôùi heä thoáng ñieän maùy vaø thieát bò ñieän.
  – Töøng khu vöïc trong caùc taàng phaûi coù caàu dao töï ñoäng vaø heä thoáng choáng
  giaät, ñaûm baûo an toaøn tuyeät ñoái cho coâng trình.
  – ÔÛ taàng kyõ thuaät ñieän coù caùc phoøng kyõ thuaät xöû lyù ñieän (maùy phaùt ñieän, maùy
  bieán aùp…) cung caáp neáu nguoàn ñieän xaûy ra söï coá (cuùp ñieän, hö hoûng.).
   Caáp thoaùt nöôùc :
  Caáp nöôùc :
  – Nguoàn nöôùc ñöôïc cung caáp töø heä thoáng nöôùc thaønh phoá daãn tröïc tieáp vaøo beå
  chöùa ôû taàng haàm. Töø ñoù ñöôïc bôm leân beå nöôùc treân maùi vaø ñöôïc daãn xuoáng

  ÑEÀ TAØI: VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC VINACONEX – SVTH: VAÊN VÓNH HAÛO – 09HXD1 Trang: 5

 14. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2009 GVHD: ThS. NGUYEÃN THEÁ DANH

  caùc khu vöïc coù nhu caàu veà caáp nöôùc cuûa töøng taàng trong coâng trình . Coâng
  trình ñöôïc thieát keá coù ñaày ñuû caùc heä thoáng caáp nöôùc laïnh, noùng ñaûm baûo
  cung caáp nöôùc ñuû suoát ngaøy ñeâm cho caùc khu veä sinh, sinh hoaït, phuïc vuï,
  phoøng chaùy, chöõa chaùy.
  Thoaùt nöôùc :
  – Vieäc thoaùt nöôùc möa ñöôïc thöïc hieän baèng heä thoáng oáng nhoâm traùng keõm,
  100-120, ñaët trong hoäp ñöôøng oáng kyõ thuaät noái töø maùi xuoáng ñaát vaø coù
  ñöôøng daãn ra heä thoáng thoaùt nöôùc ñoâ thò.
  – Nöôùc thaûi sinh hoaït seõ ñöôïc tröïc tieáp daãn xuoáng vaøo caùc hoà chöùa nöôùc thaûi
  vaø beå töï hoaïi, sau ñoù ñöôïc xöû lyù vaø bôm ra tröïc tieáp coáng thoaùt nöôùc thaønh
  phoá .
  – Caùc maùy phaùt ñieän döï phoøng, maùy bôm nöôùc ñöôïc ñaët ôû phoøng kyõ thuaät

  H
  ñieän, nöôùc naèm ôû khu vöïc caùch ly cuûa coâng trình ñeå traùnh aûnh höôûng ñeán caùc
  phoøng nguû vaø caùc phoøng coâng coäng khaùc.
   Phoøng chaùy, chöõa chaùy :
  C
  – Coâng trình phaûi ñöôïc thieát keá heä thoáng baùo chaùy – choán g chaùy töï ñoäng ñeå
  phaùt hieän kòp thôøi nguyeân nhaân khôûi ñaàu coù theå ñöa ñeán hoaû hoaïn. Nhöõng
  TE
  thieát bò treân ñaët ôû nhöõng nôi coù khaû naêng gaây chaùy cao nhö nhaø kho, khu
  phuïc vuï cho caùc vaên phoøng hoaëc nhöõng vaên phoøng laøm vieäc quaù lôùn .
  – Caùc cöûa ñi, loái ñi, haønh lang, caàu thang ñöôïc keát hôïp laøm loái thoaùt khi coù
  chaùy xaûy ra. Caùc cöûa ñi ôû caùc phoøng coù beà roäng 0,9m, chieàu roäng thang 1,5m
  U

  ñaûm baûo caùc yeâu caàu thoaùt ngöôøi.
  – Beân caïnh caùc caàu thang boä vaø thang maùy ôû phía ngoaøi cuûa coâng trình coù ñaët
  H

  theâm cöûa kính, ôû döôùi keä cöûa soå coù boá trí heä thoáng thang daây leo. Khi coù söï
  coá, ngöôøi ôû trong coâng trình coù theå duøng thang daây leo ñeå leo xuoáng.
  – Khoaûng caùch xa nhaát töø caùc phoøng coù ngöôøi ôû ñeán caùc loái thoaùt naïn gaàn nhaát
  laø 15m ñoái vôùi nhöõng phoøng giöõa 2 buoàng thang vaø 20m töø nhöõng phoøng coù
  loái ra haønh lang cuït, thoaû maõn yeâu caàu thoaùt ngöôøi.
  – Thieát keá buoàng thang ñaûm baûo khoâng tuï khoùi khi chaùy. Ñeå thoaùt khoûi töø
  haønh lang giöõa, coâng trình coù heä thoáng thoâng gioù vaø van môû ôû töôøng, ñöôïc
  môû töï ñoäng khi coù chaùy.
  – Nguoàn nöôùc döï tröõ ôû hoà chöùa saân thöôïng, taàng haàm ñöôïc trang bò ñöôøng oáng,
  maùy bôm rieâng ñeå khi coù hoûa hoaïn xaûy ra seõ xöû lyù kòp thôøi.
  – Ngoaøi heä thoáng caáp nöôùc chöõa chaùy, coøn trang bò caùc bình chöõa chaùy caàm
  tay baèng hoaù chaát, boá trí ôû caùc taàng, cao hôn maët saøn khoaûng 1,5m ñaët chìm

  ÑEÀ TAØI: VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC VINACONEX – SVTH: VAÊN VÓNH HAÛO – 09HXD1 Trang: 6

 15. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2009 GVHD: ThS. NGUYEÃN THEÁ DANH

  trong töôøng coù kính beân ngoaøi, deã thaáy, ñaûm baûo yeâu caàu thaåm myõ vaø thuaän
  tieän khi söû duïng.
  – Khi coù söï coá, caàu thang (thang boä ) seõ laø ñöôøng thoaùt hieåm coù nhu caàu nhieàu
  nhaát. Neân doïc theo moãi caàu thang töø döôùi leân treân ñeàu coù heä thoáng oáng voøi
  roàng cöùu hoûa, laáy nöôùc töø beå nöôùc treân maùi.
   Hoaøn Thieän:
   Taàng 1:
  – Caùc phoøng laøm vieäc : ñoùng traàn thaïch cao khung noåi .
  – Töôøng, traàn sôn nöôùc .
  – Neàn saøn traûi thaûm hoaëc loùt ñaù CERAMIC.
  – Heä thoáng cöûa ñi, cöûa soå, vaùch ngaên phoøng: söû duïng khung nhoâm kính traéng 5
  ly – 10 mm.
  Khu vöïc phuïc vuï :

  H
  – Quaày keä loùt ñaù Granit .
  – Traàn töôøng sôn nöôùc .

  C
  – Neàn saøn loùt gaïch Ceramic loaïi nhaùm .
  Khu vöïc saûnh chính vaø saûnh caùc taàng :
  TE
  – Töôøng sôn nöôùc .
  – Traàn thaïch cao khung nhoâm .
  – Saøn loùt ñaù Granit chaân töôøng oáp ñaù Granit h = 0,2m .
  Khu vöïc veä sinh :
  U

  – Töôøng oáp gaïch men h = 2m .
  – Traàn sôïi thuûy tinh khung nhoâm .
  H

  – Töôøng coøn laïi sôn nöôùc .
  – Trang thieát bò veä sinh ñuû theo nhu caàu vaø tieâu chuaån söû duïng .
  Khu vöïc caàu thang boä :
  – Sôn nöôùc traàn töôøng _ ñaùy thang .
  – Baäc thang toâ ñaù maøi hoaëc oáp ñaù Granit .
  – Tay vòn – lan can baèng inox.
   Taàng 2 – Taàng 9:
  – Phoøng ñoùng traàn thaïch cao khung nhoâm .
  – Töôøng vaùch traàn sôn nöôùc .
  – Cöûa chính vaøo phoøng : cöûa goã pano ñaùnh vernis hoaëc sôn keo .
  – Cöûa thoâng thoaùng vaø thoâng gioù söû duïng khung nhoâm kính 5 ly .
  – Saøn loùt gaïch Ceramic, chaân töôøng oáp goã h = 0,15m .

  ÑEÀ TAØI: VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC VINACONEX – SVTH: VAÊN VÓNH HAÛO – 09HXD1 Trang: 7

 16. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2009 GVHD: ThS. NGUYEÃN THEÁ DANH

  – Phoøng veä sinh oáp gaïch men h = 2m .
  – Cöûa phoøng veä sinh söû duïng cöûa nhoâm kính hoaëc PVC .
  – Trang thieát bò cho caùc phoøng döïa theo nhu caàu vaø tieâu chuaån thieát keá .
   Taàng saøn maùi:
  – Choáng thaám theo qui trình tuøy theo vaät lieäu vaø yeâu caàu cuûa thieát keá .
  – Söû duïng lôùp caùch nhieät ( theo yeâu caàu thieát keá ).
  – Lan can baèng kim loaïi
  – Thieát keá saân vöôøn caây kieång .
   Toång theå maët ñöùng:
  – OÁp ñaù CERAMIC caùc maûng lam ñöùng.
  – Khung nhoâm kính 1cm cöûa ñi vaø cöûa soå hoaëc caùc vaùch kính cheát .
  – Cöûa soå khung kính 5 ly(kính maøu).
   Thoâng Gioù, Chieáu Saùng:

  H
   Thoâng gioù:
  – Vôùi höôùng gioù chuû ñaïo laø höôùng ñoâng vaø ñoâng baéc, coâng trình ñöôïc ñaûm baûo

  C
  thoâng gioù töông ñoái toát. Vieäc boá trí heä thoáng cöûa soå vaø cöûa ñi ôû caùc maët ñöùng
  taïo ñieàu kieän cho vieäc thoâng gioù ñöôïc deã daøng.
  TE
  – Coâng trình coøn ñöôïc trang bò heä thoáng thoâng gioù nhaân taïo ñaët taïi caùc phoøng
  vaø caùc nôi coâng coäng ( maùy ñieàu hoøa nhieät ñoä, maùy huùt gioù…) ñeå taïo ñieàu
  kieän vò khí haäu toát cho söï sinh hoaït cuûa con ngöôøi.
   Chieáu saùng:
  U

  – Caùc phoøng cuûa töøng taàng trong coâng trình ñöôïc boá trí aùnh saùng haøi hoøa giöõa
  khoâng gian vaø maøu saéc rieâng cuûa moãi chöùc naêng söû duïng theo töøng loaïi
  phoøng, vaø theo tieâu chuaån thieát keá aùnh saùng.
  H

  – Song song ñoù laø söï keát hôïp giöõa nguoàn aùnh saùng töï nhieân cuûa caùc phoøng
  ñöôïc tieáp nhaän töø beân ngoaøi qua caùc heä thoáng cöûa soå vaø cöûa ñi. Caùc heä
  thoáng cöûa naøy ñeàu ñöôïc boá trí ôû caùc höôùng baéc, nam vaø ñoâng laø nhöõng
  höôùng laáy aùnh saùng toát nhaát. Taïi caùc khu vöïc saûnh, khu veä sinh chung, khu
  ôû,.. ñeàu coù boá trí cöûa soå kính.
  – Caùc khu vöïc caàu thang haønh lang , ñöôïc chieáu saùng nhaân taïo baèng heä thoáng
  ñeøn doïc theo töôøng vaø taàng .
   Dòch VuïÏ Thoâng Tin:
  Coâng trình ñöôïc thieát keá heä thoáng ñieän yeáu : ñieän thoaïi noäi boä (giöõa caùc
  phoøng trong khaùch saïn, giöõa caùc phoøng nguû vaø caùc boä phaän phuïc vuï trong
  coâng trình), ñieän thoaïi lieân tænh, ñieän thoaïi quoác teá, ñieän tín. Coù caùc boä phaän

  ÑEÀ TAØI: VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC VINACONEX – SVTH: VAÊN VÓNH HAÛO – 09HXD1 Trang: 8

 17. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2009 GVHD: ThS. NGUYEÃN THEÁ DANH

  thoâng tin, böu ñieän,..caùc heä thoáng naøy do boä phaän tieáp taân ñaûm nhieäm. Coâng
  trình coù thieát keá heä thoáng aênten parabol vaø truyeàn hình caùp phuïc vuï cho
  khaùch haøng. Ngoaøi ra, taïi caùc ñieåm coâng coäng vaø caùc vaên phoøng ñeàu ñöôïc
  keát noái Internet. Taát caû caùc phoøng ñeàu ñöôïc trang bò heä thoáng chuoâng goïi vaø
  chuoâng baùo.
   Thoaùt Raùc:
  Heä thoáng thoaùt raùc ñöôïc ñaët ôû caïnh caàu thang chung cho caùc taàng, raùc ñöôïc
  ñöa xuoáng taàng haàm vaø taïi ñaây seõ ñöôïc xöû lyù ( eùp vaø phaân hoùa ) roài ñöa ra
  ngoaøi .

   Heä Thoáng Baùo Ñoäng Vaø Baûo Veä:
  Heä thoáng ñöôïc ñaët ngay haønh lang caùc taàng vaø khu vöïc caàu thang vaø luoân
  luoân coù maùy Camera theo doõi ñöôïc ñaët ngay taïi phoøng maùy taàng löûng vaø coù

  H
  nhaân vieân laøm vieäc 24/24.
   Choáng Seùt:
  – Heä thoáng thu loâi choáng seùt ñöôïc thieát laäp caáp 1, treân maùi boá trí kim thu seùt
  C
  theùp 18, daøi 3m, choân saâu 0.3m, chieàu cao söû duïng 2.7m, ñöôïc traùng keõm
  vaø daây daãn saét treân maùi duøng theùp 10, traùng keõm. Caùc daây daãn xuoáng ñaát
  TE
  ñaët trong truï theùp oáng 100 daøi 12m, choân baèng phöông phaùp khoan saâu ñaët
  ôû ñoä saâu töø 1 ñeán 13m, beân trong laùng sôn choáng gæ. Phaàn tieáp ñaát duøng tia
  vaø coïc theùp oáng 50/60 daøi 12m.
  U
  H

  ÑEÀ TAØI: VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC VINACONEX – SVTH: VAÊN VÓNH HAÛO – 09HXD1 Trang: 9

 18. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2009 GVHD: ThS. NGUYEÃN THEÁ DANH

  PHAÀN II:

  KEÁT CAÁU
  H
  (70%)
  C
  TE
  U
  H

  GVHD: ThS. NGUYEÃN THEÁ DANH

  ÑEÀ TAØI: VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC VINACONEX – SVTH: VAÊN VÓNH HAÛO – 09HXD1 Trang: 10

 19. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2009 GVHD: ThS. NGUYEÃN THEÁ DANH

  Chöông I:
  THIEÁT KEÁ SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH TAÀNG 4
  ÑEÁN TAÀNG 8
  I. CAÁU TAÏO SAØN:
  1. Choïn Sô Boä Kích Thöôùc Tieát Dieän:
  – Chieàu daøy saøn choïn döïa vaøo caùc yeâu caàu sau:
  – Veà maët truyeàn löïc ñaûm baûo cho giaû thieát saøn tuyeät ñoái cöùng trong maët phaúng
  cuûa noù (ñeå truyeàn taûi ngang, chuyeån vò…)
  – Yeâu caàu caáu taïo: trong tính toaùn khoâng xeùt vieäc saøn bò giaûm yeáu do caùc loã

  H
  khoan treo moùc caùc thieát bò kyõ thuaät ( oáng ñieän nöôùc, thoâng gioù,…)
  – Yeâu caàu coâng naêng: coâng trình seõ ñöôïc söû duïng laøm cao oác vaên phoøng neân

  C
  caùc töôøng ngaên (khoâng coù heä daàm ñôõ rieâng) coù theå thay ñoåi vò trí maø khoâng
  laøm taêng ñaøng keå noäi löïc
  TE
  – Ngoaøi ra coøn xeùt ñeán yeâu caàu choáng chaùy khi söû duïng…
  – Sô boä choïn chieàu daøy saøn theo coâng thöùc kinh nghieäm sau:
  – Chieàu daøy hb= (1/40-1/45).l
  U

  – Do caùc oâ saøn coù kích thöôùc lôùn nhaát (l = 7,5m), neân ta seõ chia daàm tröïc giao
  cho caùc oâ saøn. Khi ñoù kích thöôùc oâ saøn lôùn nhaát seõ laø l1 x l2 = 3,75 x 3,75 m
  H

  – Khi ñoù: hb = (1/40 – 1/45).3750 = (93,75 – 83,3)mm.
  – Vì coâng trình laø nhaø cao taàng vaø thieân veà an toaøn, ta choïn chieàu daøy saøn 10
  cm
  – Vaäy choïn chieàu daøy saøn : hb = 10cm.
  – Sô boä choïn tieát dieän daàm:
  – Daàm qua coät( daàm chính): hd=(1/12-1/14) ld
  bd=(1/2-1/4) hd
  Trong ñoù: ld = 7500mm
  hd = (1/12-1/14).7500 = (625 – 535,7)
  vaäy choïn: hb = 650mm

  ÑEÀ TAØI: VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC VINACONEX – SVTH: VAÊN VÓNH HAÛO – 09HXD1 Trang: 11

 20. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2009 GVHD: ThS. NGUYEÃN THEÁ DANH

  bd = 300mm
  – Daàm phuï:
  Daàm tröïc giao choïn loaïi 25×50 cm
  Daàm khaùc 20×30 cm

  7000 7500 7500

  550 1950 1550 2350 1150 250 3500 3500 2501150 2600 1800 1950 550
  550

  550
  D
  1950

  1950
  S7 S7 S1 S4 S4
  1800

  1800
  7500

  7500
  H
  S3
  2800

  2800
  S7 S7 S4 S4
  C S2

  950
  1900

  C

  950
  TE
  S5 S5 S4 S4 S4 S4
  2800

  2800
  7500

  7500
  U
  2800

  2800
  S5 S5 S4 S4 S4 S4
  950

  950
  H

  B
  950

  950

  S6 S6 S5 S5 S5 S5
  2550

  2550
  7000

  7000
  1550

  1550

  S6 S6 S5 S5 S5 S5
  1950

  1950

  A
  550

  550

  550 1950 1550 2350 1150 250 3500 3500 2501150 2600 1800 1950 550

  7000 7500 7500

  1 2 3 4

  MAËT BAÈNG SÔ ÑOÀ SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH TAÀNG 4 ÑEÁN TAÀNG 8

  ÑEÀ TAØI: VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC VINACONEX – SVTH: VAÊN VÓNH HAÛO – 09HXD1 Trang: 12

Download tài liệu Luận văn:Thiết kế văn phòng làm việc Vinaconex File Word, PDF về máy