Tải Luận văn:Thiết kế văn phòng Frama Group – Download File Word, PDF

Luận văn:Thiết kế văn phòng Frama Group

Luận văn:Thiết kế văn phòng Frama Group
Nội dung Text: Luận văn:Thiết kế văn phòng Frama Group

Download


Thiết kế, bố trí nội thất luôn là vấn đề được quan tâm không chỉ với nhà ở gia đình mà còn với những văn phòng làm việc của nhiều công ty hiện nay.

Bạn đang xem: Tải Luận văn:Thiết kế văn phòng Frama Group – Download File Word, PDF

Ấn tượng ban đầu quyết định rất nhiều đến sự thành công và phát triển trong công việc, vậy nên không ít công ty có thể bỏ rất nhiều kinh phí đầu tư vào thiết kế nội thất để khách hàng hoặc đối tác có thiện cảm ngay trong lần đầu gặp gỡ….

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Luận văn:Thiết kế văn phòng Frama Group File Word, PDF về máy

Luận văn:Thiết kế văn phòng Frama Group

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Luận văn:Thiết kế văn phòng Frama Group

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM
  KHOA XAÂY DÖÏNG
  …………0O0…………
  HEÄ ÑAØO TAÏO: VÖØA HOÏC VÖØA LAØM
  NGAØNH: XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG VAØ COÂNG NGHIEÄP

  THUYEÁT MINH

  H
  ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
  KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG
  C
  TE
  ÑEÀ TAØI

  THIEÁT KEÁ
  U

  VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN)
  H

  GVHD: Ths. TRÖÔNG QUANG THAØNH
  SINH VIEÂN: HUYØNH THANH GIANG
  MSSV : 506105304
  LÔÙP : 06VXD2

  Ph.HCM THAÙNG 5-2011

 2. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM
  KHOA XAÂY DÖÏNG
  …………0O0…………
  HEÄ ÑAØO TAÏO: VÖØA HOÏC VÖØA LAØM
  NGAØNH: XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG VAØ COÂNG NGHIEÄP

  PHUÏ LUÏC THUYEÁT MINH

  H
  ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
  KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG
  C
  TE

  ÑEÀ TAØI
  U

  THIEÁT KEÁ
  VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN)
  H

  GVHD: Ths. TRÖÔNG QUANG THAØNH
  SINH VIEÂN: HUYØNH THANH GIANG
  MSSV : 506105304
  LÔÙP : 06VXD2

  Tp.HCM THAÙNG 5-2011

 3. PHAÀN I

  KIEÁN TRUÙC
  H
  C
  TE
  U
  H

  KHOÁI LÖÔÏNG ( %)

 4. PHAÀN II

  KEÁT CAÁUH
  C
  TE
  U
  H

  KHOÁI LÖÔÏNG ( %)

 5. PHAÀN III

  NEÀN MOÙNGH
  C
  TE
  U
  H

  KHOÁI LÖÔÏNG ( %)

 6. ÑEÀ TAØI: VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN) GVHD: Ths. TRÖÔNG QUANG THAØNH

  PHAÀN I

  KIEÁN TRUÙC (5%)

  GVHD: Thaày TRÖÔNG QUANG THAØNH

  H
  PHAÀN II

  KEÁT CAÁU ( %)
  C
  TE
  U

  GVHD:Thaày TRÖÔNG QUANG THAØNH
  H

  PHAÀN III

  NEÀN MOÙNG ( %)

  GVHD:Thaày TRÖÔNG QUANG THAØNH

  SVTH:HUYØNH THANH GIANG LÔÙP: 06VXD2

 7. ÑEÀ TAØI: VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN) GVHD: Ths. TRÖÔNG QUANG THAØNH

  Ñeå coù ñöôïc keát quaû nhö ngaøy hoâm nay laø nhôø vaøo söï taän tình daïy baûo cuûa
  toaøn theå thaày coâ trong nhaø tröôøng ñaëc bieät laø caùc thaày coâng trong khoa XAÂY DÖÏNG
  ñaõ quan taâm giuùp ñôû em trong suoát 4 naêm qua. Ñeå hoaøn thaønh ñöôïc đồ án toát nghieäp
  naøy, em ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu söï giuùp ñôõ veà tinh thaàn cuõng nhö chuyeân moân cuûa caùc
  thaày coâ. Do ñoù em vieát lôøi caûm ôn naøy ñeå caûm ôn taát caû nhöõng söï giuùp ñôõ maø em ñaõ
  ñöôïc nhaän.

  Ñaàu tieân em xin chaân thaønh caùm ôn nhaø tröôøng vaø toaøn theå thaày coâ trong
  Khoa XAÂY DÖÏNG ñaõ taïo moïi ñieàu kieän vaø truyeàn ñaït cho em nhöõng kieán thöùc quí

  H
  baùu trong suoát thôøi gian vöøa qua. Nhôø ñoù em môùi coù ñuû kieán thöùc ñeå hoaøn thaønh toát
  ÑOÀ AÙN toát nghieäp cuûa mình.
  C
  Keá ñeán, em xin gôûi lôøi caûm ôn thaày TRÖÔNG QUANG THAØNH ñaõ taän taâm
  chæ baûo em nhieàu ñieàu boå ích vaø ñaõ giuùp em trong suoát quaù trình laøm ÑOÀ AÙN . Trong
  TE
  khoaûng thôøi gian qua laø khoaûng thôøi gian heát söùc yù nghóa vôùi em vì ñaõ ñöôïc laøm vieäc
  chung vôùi Thaày, hoïc hoûi ñöôïc nhieàu kinh nghieäm quyù baùu cuûa Thaày. Moät laàn nöõa em
  xin chaân thaønh caùm ôn Thaày TRÖÔNG QUANG THAØNH.

  Cuoái lôøi, em chuùc cho nhaø tröôøng luoân gaët haùi ñöôïc nhieàu thaønh coâng. Em xin
  U

  chuùc caùc thaày caùc coâ ôû khoa vaø ñaëc bieät laø Thaày TRÖÔNG QUANG THAØNH luoân
  khoeû maïnh ñeå truyeàn ñaït nhöõng kinh nghieäm quyù baùu cho caùc lôùp sau naøy…!
  H

  Tp.Hoà Chí Minh, ngaøy 20 thaùng 5 naêm 2011
  Sinh vieân thöïc hieän

  Huyønh Thanh Giang

  SVTH:HUYØNH THANH GIANG LÔÙP: 06VXD2

 8. 35600

  3400 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3400

  300 1000 1400 100 100 3000 100 100 3000 100 100 3000 100 100 3000 100 100 3000 100 100 3000 100 100 3000 100 100 3000 100 100 2800 600
  400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 1200

  100 850
  100 850

  1
  4850
  4850

  7800
  7800

  H

  SVTH: HUYØNH THANH GIANG
  2950
  2950

  350

  2
  1450
  U
  2550

  100
  ÑEÀ TAØI:VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN)

  500 900

  7800
  7800

  23400
  23400

  4700

  3750
  CHÖÔNG I

  – 1-
  TE
  250

  3
  750

  350 850
  100

  C

  1200 200

  MAËT ÑÖÙNG TRUÏC 1-4 ,TL1/100
  5350

  7800
  7800

  5250
  H
  1600

  300

  4
  300
  250
  GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ KIEÁN TRUÙC COÂNGTRÌNH

  200
  300 600 1100 500400 400 1000 2000 400 1000 900 500 600 400 1000 900 500 600 400 3000 600 3000 600 1000 2000 600 1000 2000 600 1000 2000 600 1000
  200 100 100 100 100 100 100 100 100
  3400 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600

  32200

  LÔÙP: 06VXD2
  GVHD:Ths.TRÖÔNG QUANG THAØNH

 9. ÑEÀ TAØI:VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN) GVHD:Ths.TRÖÔNG QUANG THAØNH

  1.1. MUÏC ÑÍCH VEÀ ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG
  • Trong nhöõng naêm gaàn ñaây khi neàn kinh teá Vieät Nam baét ñaàu hoäi nhaäp vaø
  phaùt trieån maïnh, ñaëc bieät laø caùc ñoâ thò, thaønh phoá vaø caùc tænh giaùp ranh vôùi
  caùc trung taâm kinh teá lôùn thì nhu caàu veà caùc vaên phoøng laøm vieäc cao caáp, ñaày
  ñuû tieän nghi laø raát lôùn.
  • Bình Döông laø tænh coù neàn coâng nghieäp khaù phaùt trieån cuøng vôùi ñoù laø cô sôû
  haï taàng kyû thuaät ngaøy caøng ñöôïc hoaøn thieän vaø môû roäng, caùc khu coâng nghieäp
  ñöôïc xaây döïng ngaøy caøng nhieàu vaø caùc toøa nhaø cao taàng cuõng ñöôïc xaây döïng
  leân ñeå ñaùp öùng nhu caàu cho vieäc phaùt trieån kinh teá.
  • Vôùi söï phaùt trieån lôùn maïnh veà kinh teá, tænh Bình Döông ñaõ vaø ñang trieån
  khai quy hoaïch, xaây döïng caùc toøa nhaø cao taàng ñeå phuïc vuï cho nhu caàu ñaët
  vaên phoøng cuûa caùc coâng ty, taäp ñoaøn kinh teá lôùn ñang ñaàu tö, kinh doanh ôû
  tænh naøy.
  • Ñeå giaûi quyeát moät trong nhöõng nhu caàu caáp thieát cuûa tænh nhaø, hieän nay Bình
  Döông ñang trieån khai xaây döïng nhieàu coâng trình cao taàng, caùc vaên phoøng cho

  H
  thueâ taäp trung vaø taïo ñieàu kieän cho caùc coâng ty xaây döïng truï sôû laøm vieäc cuûa
  mình. Vì vaäy, vieäc xaây döïng coâng trình naøy laø caàn thieát vaø phuø hôïp vôùi nhu
  C
  caàu vaø tình hình phaùt trieån kinh teá, caûnh quan ñoâ thò cuûa tænh hieän nay.
  1.2. ÑAËC ÑIEÅM VEÀ QUI MOÂ VAØ TÌNH HÌNH KHÍ HAÄU THUÛY VAÊN
  1.2.1. Ñòa ñieåm vaø qui moâ ñaàu tö xaây döïng coâng trình:
  TE
  • Teân coâng trình: VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN).
  • Ñòa ñieåm: xaõ An Ñieàn huyeän Beán Caùt tænh Bình Döông.
  • Qui moâ xaây döïng: Coâng trình ñöôïc xaây döïng cao 10 taàng keå caû taàng maùi,
  dieän tích moãi taàng khoaûng 860m2. Chöùc naêng cuûa töøng taàng nhö sau:
  U

  • Taàng 01 duøng ñeå xe oâtoâ vaø moâtoâ, taàng 02-04 duøng ñeå laøm vieäc, taàng 05-08
  duøng laøm kyù tuùc xaù, taàng 09 duøng laøm nôi vui chôi giaûi trí vaø taàng maùi
  H

  1.2.2. Tình hình khí haäu thuûy vaên khu vöïc xaây döïng:
  • Tænh Bình Döông naèm trong vuøng nhieät ñôùi gioù muøa caän xích ñaïo. Cuõng nhö
  caùc tænh ôû Nam boä, ñaëc ñieåm chung cuûa khí haäu cuûa tænh laø nhieät ñoä cao ñeàu
  trong naêm vaø coù hai muøa möa – khoâ roõ raøng, thôøi tieát laøm taùc ñoäng chi phoái
  moâi tröôøng caûnh quan saâu saéc. Muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11, muøa khoâ töø
  thaùng 12 ñeán thaùng 4 naêm sau.
  • Theo taøi lieäu quan traéc nhieàu naêm cuûa traïm khí töôïng thuûy vaên thì khu vöïc
  Tænh vaø caùc ñòa phöông giaùp ranh nhö Ñoàng Nai hay Thaønh phoá Hoà Chí Minh
  thì qua caùc yeáu toá khí töôïng chuû yeáu cho thaáy nhöõng ñaëc tröng khí haäu Bình
  Döông nhö sau:
  1.2.3. Muøa naéng:
  • Löôïng böùc xaï doài daøo: Trung bình khoaûng 140 Kcal/cm2/naêm.
  • Soá giôø naéng trung bình/thaùng: 160-270 giôø.
  • Nhieät ñoä khoâng khí trung bình: 270C.

  SVTH: HUYØNH THANH GIANG – 2- LÔÙP: 06VXD2

 10. ÑEÀ TAØI:VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN) GVHD:Ths.TRÖÔNG QUANG THAØNH

  • Nhieät ñoä cao tuyeät ñoái: 400C.
  • Nhieät ñoä thaáp tuyeät ñoái 13,80C.
  • Thaùng coù nhieät ñoä trung bình cao nhaát: thaùng 4 (28,80C).
  • Thaùng coù nhieät ñoä trung bình thaáp nhaát: Giöõa thaùng 12 vaø thaùng 1 (25,70C).
  • Haøng naêm coù tôùi treân 330 ngaøy coù nhieät ñoä trung bình 25-280C.
  1.2.4. Muøa möa:
  • Löôïng möa cao, bình quaân/naêm: 1.949 mm.
  • Naêm cao nhaát : 2.718 mm (1908).
  • Naêm nhoû nhaát : 1.392 mm (1958).
  • Soá ngaøy möa trung bình/naêm laø: 159 ngaøy.
  • Ñoä aåm töông ñoái cuûa khoâng khí bình quaân/naêm: 79,5%.
  • Ñoä aåm töông ñoái cuûa khoâng khí bình quaân vaøo muøa möa: 80%.
  • Ñoä aåm töông ñoái cuûa khoâng khí bình quaân muøa khoâ 74,5%.
  • Ñoä aåm töông ñoái cuûa khoâng khí möùc thaáp tuyeät ñoái xuoáng tôùi 20%.
  • Khoaûng 90% löôïng möa haøng naêm taäp trung vaøo caùc thaùng muøa möa töø

  H
  thaùng 5 ñeán thaùng 11; trong ñoù hai thaùng 6 vaø 9 thöôøng coù löôïng möa cao
  nhaát. Caùc thaùng 1,2,3 möa raát ít, löôïng möa khoâng ñaùng keå. Treân phaïm vi
  C
  khoâng gian cuûa tænh, löôïng möa phaân boá khoâng ñeàu, coù khuynh höôùng taêng
  daàn theo truïc Taây Nam – Ñoâng Baéc. Ñaïi boä phaän caùc quaän, huyeän phía Baéc
  thöôøng coù löôïng möa cao hôn caùc quaän huyeän phía Nam vaø Taây Nam.
  TE
  1.2.5. Höôùng gioù:
  • Bình Döông naèm trong khu vöïc ít chòu aûnh höôûng cuûa gioù baõo, chòu aûnh
  höôûng cuûa gioù muøa vaø aùp thaáp nhieät ñôùi.
  • Tænh Bình Döông chòu aûnh höôûng bôûi hai höôùng gioù chính vaø chuû yeáu laø gioù
  U

  muøa Taây-Taây Nam vaø Baéc – Ñoâng Baéc. Gioù Taây -Taây Nam töø AÁn Ñoä Döông
  thoåi vaøo trong muøa möa, khoaûng töø thaùng 6 ñeán thaùng 10, toác ñoä trung bình
  H

  3,6m/s vaø gioù thoåi maïnh nhaát vaøo thaùng 8, toác ñoä trung bình 4,5 m/s. Gioù Baéc-
  Ñoâng Baéc töø bieån Ñoâng thoåi vaøo trong muøa khoâ, khoaûng töø thaùng 11 ñeán
  thaùng 2, toác ñoä trung bình 2,4 m/s. Ngoaøi ra coù gioù tín phong, höôùng Nam –
  Ñoâng Nam, khoaûng töø thaùng 3 ñeán thaùng 5 toác ñoä trung bình 3,7 m/s. Veà cô
  baûn tænh Bình Döông thuoäc vuøng khoâng coù gioù baõo.
  • Ngoaøi ra coøn coù gioù bieån vaø gioù ñaát, goùp phaàn ñieàu hoøa khí haäu cuûa Tænh.
  Tuy naèm trong khu vöïc baõo nhieät ñôùi Thaùi Bình Döông nhöng Tænh ít bò aûnh
  höôûng, tröø moät vaøi côn baõo cuoái muøa (thaùng 11-12). Nhöõng côn doâng nhieät ñôùi
  muøa heø coù gioù xoaùy tôùi 20 m/giaây coù luùc tôùi 36 m/giaây.

  SVTH: HUYØNH THANH GIANG – 3- LÔÙP: 06VXD2

 11. ÑEÀ TAØI:VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN) GVHD:Ths.TRÖÔNG QUANG THAØNH

  1.3. GIAÛI PHAÙP MAËT BAÈNG VAØ PHAÂN KHU CHÖÙC NAÊNG

  H
  C
  TE

  Hình: 1.1. Maët baèng toång theå coâng trình
  • Toøa nhaø ñöôïc thieát keá söû duïng cho muïc ñích kinh doanh vaø keát hôïp 1 phaàn
  duøng laøm vaên phoøng cho thueâ.
  U

  • Coâng trình goàm 9 taàng, ngoaøi ra coøn 1 taàng saân thöôïng vaø maùi beân treân, chöùc
  naêng caùc taàng nhö sau:
  • Taàng treät (cao trình 3,4m): Goàm baõi ñaäu xe (2 baùnh vaø oâtoâ, phoøng baûo veä,
  H

  phoøng thu gom raùc thaûi sinh hoaït töø caùc taàng beân treân vaø phoøng sinh hoaït coäng
  ñoàng .
  • Töø taàng 2÷9(cao trình 3,6m): Laø caùc Vaên phoøng laøm vieäc hoaëc cho thueâ,
  phoøng ôû, phoøng giaûi trí vaø caùc phoøng kyõ thuaät ñieän-nöôùc-ga, heä thoáng vaän
  chuyeån raùc sinh hoaït töø caùc phoøng ôû caùc taàng treân.
  • Saân thöôïng + maùi: goàm phoøng kyõ thuaät thang maùy vaø caùc phoøng hoã trôï kyõ
  thuaät khaùc vaø hoà nöôùc maiù.
  1.4. GIAÛI PHAÙP GIAO THOÂNG TRONG COÂNG TRÌNH
  • Töø beân ngoaøi vaøo taàng treät laø caùc ram doác (ram doác lôùn daønh cho xe oâtoâ,
  ram nhoû daønh cho xe maùy vaø ñaëc bieät coâng trình coøn thieát theá ram doác rieâng
  daønh cho ngöôøi taøn taät) vaø caùc baäc tam caáp daønh cho ngöôøi ñi boä. Töø taàng
  döôùi leân taàng beân treân caùc caùc thanh maùy vaø caàu thang boä.
  1.4.1. Luoàng giao thoâng ñöùng:

  SVTH: HUYØNH THANH GIANG – 4- LÔÙP: 06VXD2

 12. ÑEÀ TAØI:VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN) GVHD:Ths.TRÖÔNG QUANG THAØNH

  • Coâng trình boá trí 1 thang maùy giuùp cho vieäc di chuyeån ñi laïi vaø vaän chuyeån
  töø döôùi leân treân, töø treân xuoáng ñöôïc deå daøng, thuaän tieän. Töø thang maùy naøy ñi
  ñeán caùc nôi chöùc naêng khaùc nhö nhaø ñeå xe maùy, xe oâtoâ vaø caùc caên hoä raát
  thuaän lôïi vôùi khoaûng caùch di chuyeån laø ngaén nhaát.
  • Ngoaøi ra coâng trình coøn coù 2 caàu thang boä: 1 daønh cho ñi laïi (daønh cho nhöõng
  vaên phoøng taàng gaàn beân döôùi hoaëc duøng trong khi thang maùy hoûng hoùc, baûo trì
  hoaëc cuùp ñieän (khi maùy phaùt döï phoøng chöa hoaït ñoäng kòp)) vaø 1 caàu thang
  thoaùt hieåm (duøng cho nhöõng tröôøng hôïp khaån caáp nhö: hoûa hoaïn..)
  1.4.2. Luoàng giao thoâng ngang:
  • Söû duïng giaûi phaùp haønh lang beân trong nhaø laøm giao thoâng ñi laïi giöõa caùc
  phaân khu chöùc naêng vaø noái lieàn vôùi giao thoâng ñöùng vôùi ñaàu moái trung taâm laø
  caùc caàu thang vaø thang maùy.

  H
  C
  TE
  U
  H

  SVTH: HUYØNH THANH GIANG – 5- LÔÙP: 06VXD2

 13. ÑEÀ TAØI:VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN) GVHD:Ths.TRÖÔNG QUANG THAØNH

  1 2 3 4
  23400

  7800 7800 7800

  650 6450 200 100 7600 100 200 6450
  1150 1150 250
  2250

  2250
  A

  HOÀ NÖÔÙC, TIEÅU CAÛNH
  5500

  5500
  7000

  7000
  650 500 2300 2500 2000 500 2750 2300 2750 500
  850

  850
  1500
  650

  650

  650
  B
  1650

  PHOØNG NGUÛ 5

  4000
  4550
  5600
  2000

  600 5100 900 900 700 150 2300
  7500

  7500
  100
  1000

  2750
  THAY ÑOÀ
  2100

  H
  2850
  1100
  800
  750

  750
  C
  200
  100

  250
  750

  THAY ÑOÀ

  700

  THAY ÑOÀ
  1000

  C 2900

  2650
  2000
  1000

  1000
  7500

  7500
  1000
  TE 5600
  38500

  38500
  2100

  PHOØNG NGUÛ 6 PHOØNG NGUÛ 2
  4400

  1100
  1000
  1650

  500 500
  D
  100

  200
  500
  1000

  1000
  2650 100 2300 100 2650
  PHOØNG NGUÛ 3
  1100

  1100
  4400

  PHOØNG NGUÛ 7
  U
  5700
  1000

  A A 1000
  7500

  7500
  1000

  1000
  THAY ÑOÀ
  H
  2900
  2750

  2750

  THAY ÑOÀ
  1000
  800 700

  E
  150

  150
  200
  100
  150

  150
  2000
  1000

  3800 250
  600 250 500 900 900 500 600
  2750

  6700 600 600 6700
  3500

  300
  5000

  5000

  PHOØNG NGUÛ 4
  850

  PHOØNG NGUÛ 8
  600

  650
  1400
  700 250

  250
  1450

  200500

  E’
  400

  100
  1000 200

  850 4800 2400 900 200 6800
  900

  7200
  1400

  1400

  550 200
  4000

  2200

  4000

  4000
  1750

  2000

  2750 750
  P. THÖ GIAÛN
  350 700
  900

  4300

  F
  750

  1300 150
  100

  1800
  2000

  2000
  1550
  1900

  200
  200

  550

  G
  200

  B
  4850 2950 250 2000 2800 1250 1000 500 750 2250 1000 2000 1300 500

  4850 2950 7800 7800

  23400

  Hình 1.2: Maët baèng kieán truùc taàng ñieån hình

  SVTH: HUYØNH THANH GIANG – 6- LÔÙP: 06VXD2

 14. ÑEÀ TAØI:VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN) GVHD:Ths.TRÖÔNG QUANG THAØNH

  1.5. CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT KHAÙC
  1.5.1. Heä thoáng ñieän:
  • Heä thoáng ñieän söû duïng nguoàn ñieän khu vöïc do tænh cung caáp vôùi hieän traïng
  nguoàn ñieän saün coù, ñoàng thôøi coù boå sung heä thoáng ñieän döï phoøng, nhaèm ñaûo
  baûo cho taát caû caùc trang thieát bò trong toøa nhaø coù theå hoaït ñoäng ñöôïc trong tình
  huoáng maïng löôùi ñieän cuûa khu vöïc toøa nhaø bò caét ñoät xuaát. Ñieän naêng baûo
  ñaûm cho heä thoáng thang maùy, heä thoáng laïnh coù theå hoaït ñoäng lieân tuïc.
  • Maùy phaùt ñieän döï phoøng 250KVA ñöôïc ñaët ôû nhaø rieâng beân ngoaøi coâng
  trình, nhaèm giaûm bôùt tieáng oàn vaø rung ñoäng khoâng aûnh höôûng ñeán sinh hoaït.
  • Heä thoáng caáp ñieän chính cho töøng caên hoä ñi trong hoäp gen kyõ thuaät rieâng. Heä
  thoáng ngaét ñieän töï ñoäng töø 1A ñeán 50A boá trí theo taàng vaø khu vöïc vaø baûo
  ñaûm an toaøn khi coù söï coá ñieän xaûy ra.
  1.5.2. Heä thoáng phoøng chaùy, chöõa chaùy vaø thoaùt hieåm:
  • Vì laø nôi taäp trung ñoâng ngöôøi vaø laø nhaø cao taàng neân vieäc phoøng chaùy chöõa
  chaùy raát quan troïng. Coâng trình ñöôïc trang bò heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy

  H
  treân moãi taàng vaø trong moãi phoøng, coù khaû naêng daäp taét moïi nguoàn phaùt löûa
  tröôùc khi coù söï can thieäp cuûa löïc löôïng chöõa chaùy.
  1.5.3. Heä thoáng baùo chaùy:
  C
  • Thieát bò phaùt hieän baùo chaùy ñöôïc boá trí ôû moãi taàng vaø moãi phoøng, ôû caùc nôi
  coâng coäng. Maïng löôùi baùo chaùy coù gaén ñoàng hoà vaø ñeøn baùo chaùy, khi phaùt
  TE
  hieän chaùy, phoøng quaûn lyù, baûo veä nhaän tín hieäu thì kieåm soaùt vaø khoáng cheá
  ñaùm chaùy.
  1.5.4. Heä thoáng cöùu hoûa:
  • Nöôùc chöõa chaùy: Ñöôïc laáy töø heä thoáng nöôùc cöùu hoûa cuûa chung cuûa khu vöïc,
  U

  heä thoáng naøy ñöôïc boá trí bao boïc xung quanh coâng trình vaø beå nöôùc ngaàm ñaët
  beân ngoaøi coâng trình nöôùc töø beå ngaàm naøy nöôùc ñöôïc laáy leân baèng caùc maùy
  H

  bôm cao aùp.
  • Caùc ñaàu phun nöôùc ñöôïc laép ñaët ôû caùc taàng, ngoaøi ra moãi taàng coøn ñöôïc boá
  trí caùc thieát bò chöõa chaùy khaùc nhö bình chöõa chaùy baèng khí CO2, caùc heä
  thoáng daây daãn ñeå ñaáu noái vôùi heä thoáng chöõa chaùy beân ngoaøi.
  1.5.5. Heä thoáng thoaùt hieåm:
  • Toøa nhaø goàm 1 thang maùy chính, 2 caàu thang boä. Thang maùy chính boá trí ôû
  khu vöïc haønh lan trung taâm caùc taàng, thang boä ñöôïc boá trí hai ñaàu coâng trình.
  1.5.6. Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc:
  • Nguoàn nöôùc ñöôïc laáy töø heä thoáng caáp nöôùc cuûa tænh hieän coù saün daãn vaøo beå
  nöôùc ngaàm ñaët ôû beân ngoaøi coâng trình, nöôùc ñöôïc caáp leân moãi taàng thoâng qua
  heä thoáng maùy bôm, nöôùc ñöôïc bôm leân beå nöôùc treân maùi nhaèm ñaùp öùng nhu
  caàu nöôùc cho sinh hoaït cuûa caùc caên hoä ôû caùc taàng.

  SVTH: HUYØNH THANH GIANG – 7- LÔÙP: 06VXD2

 15. ÑEÀ TAØI:VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN) GVHD:Ths.TRÖÔNG QUANG THAØNH

  • Nöôùc thaûi, nöôùc sinh hoaït töø caùc taàng ñöôïc taäp trung veà khu xöû lyù vaø beå töï
  hoaïi ñaët ngaàm ôû beân ngoaøi coâng trình, caùc beå naøy ñöôïc noái vaøo heä thoáng thoaùt
  nöôùc sinh hoaït cuûa tænh.
  • Caùc ñöôøng oáng daãn nöôùc theo phöông ñöùng (bao goàm nöôùc caáp vaø thoaùt) qua
  caùc taàng ñeàu ñöôïc ñaët trong caùc hoäp kyõ thuaät.
  1.5.7. AÙnh saùng vaøthoâng thoaùng:
  • Ngoaøi heä thoáng laáy saùng töï nhieân laø caùc cöûa soå vaø cuûa ñi, coâng trình coøn söû
  duïng aùnh saùng nhaân taïo ñeå chieáu saùng cho caùc phoøng vaø taàng. Caùc thieát bò
  ñeøn chieáu saùng naøy ñaët ôû caùc phoøng, haønh lang vaø taïi caùc loái leân xuoáng nhö
  beân trong thang maùy, loái ñi cuûa thang boä…
  1.5.8. Thoâng thoaùng:
  • Cuõng nhö chieáu saùng ngoaøi heä thoáng laáy saùng töï nhieân laø caùc cöûa soå vaø cuûa
  ñi, coâng trình coøn söû duïng thoâng thoaùng nhaân taïo ñeå thoâng thoaùng cho caùc
  phoøng vaø taàng. Caùc thieát bò thoâng thoaùng naøy (bao goàm: quaït huùt vaø quaït thoåi
  gioù) ñaët ôû caùc phoøng, haønh lang vaø beân trong thang maùy.

  H
  1.5.9. Caùc heä thoáng khaùc:
  • Heä thoáng choáng seùt:
  C
  • Heä thoáng kim thu seùt ñöôïc laép ñaët ôû taàng maùi vaø caùc vò trí cao nhaát cuûa coâng
  trình caùc kim thu seùt naøy ñöôïc noái vôùi heä thoáng tieáp ñaát baèng caùc daây daãn
  baèng ñoàng.
  TE
  1.5.10. Heä thoáng thoaùt raùc:
  • Raùc thaûi ôû moãi taàng ñöôïc cho vaøo gen raùc, nôi laáy raùc ñöôïc boá trí ôû taàng treät
  ôû ñaây coù boä phaän vaän chuyeån ñöa raùc ra ngoaøi. Gian raùc ñöôïc thieát keá moät
  caùch kín ñaùo, kyõ caøng ñeå traùnh laøm boác muøi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng.
  U

  1.5.11. Heä thoáng caùp tivi, ñieän thoaïi, internet:
  • Heä thoáng caùp tivi, ñieän thoaïi, internet ñöôïc ñöa ñeán moãi taàng thoâng qua heä
  H

  thoáng daây daãn, heä thoáng naøy ñöôïc ñaët trong caùc gen kyõ thuaät. Taïi moãi taàng
  luoân coù moät ñaàu moái trung taâm ñeå quaûn lyù caùc heä thoáng naøy.
  1.6. NHÖÕNG HEÄ THOÁNG HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT LIEÂN QUAN
  • Coâng trình ñöôïc qui hoaïch thieát keá trong 1 khu ñaát roäng lôùn goàm nhieàu loâ
  coâng trình xaây döïng neân caùc heä thoáng nhö: Saân baõi, ñöôøng boä, vöôøn hoa, caây
  xanh.v.v…ñöôïc qui hoaïch raát chaët cheõ, phuø hôïp vôùi loái kieán truùc vaø chöùc naêng
  cuûa coâng trình, nhaèm taïo khoaûng xanh toâ ñieåm cho coâng trình vaø khu vöïc,
  ñoàng thôøi taïo moät moâi tröôøng soáng toát cho caùc caùn boä vaø vaø nhaân vieân laøm
  vieäc trong toøa nhaø.
  1.7. GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU CHO COÂNG TRÌNH
  • Coâng trình ñöôïc thieát keá laø toøa nhaø cao taàng, vôùi nhieàu phoøng laøm vieäc taäp
  trung vaø dieän tích maët baèng coâng trình khaù lôùn do ñoù:
  • Keát caáu chính cho coâng trình laø heä khung beâtoâng coát theùp chòu löïc chính, saøn
  beâtoâng coát theùp ñoå toaøn khoái.

  SVTH: HUYØNH THANH GIANG – 8- LÔÙP: 06VXD2

 16. ÑEÀ TAØI:VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN) GVHD:Ths.TRÖÔNG QUANG THAØNH

  • Töôøng xaây beân ngoaøi baûo veä che naéng möa, gioù cho coâng trình coù chieàu daøy
  20cm baèng gaïch oáng, vaùch ngaên giöõa caùc phoøng laø töôøng 10cm baèng gaïch
  oáng.
  • Caùc saøn taàng baèng beâ toâng coát theùp, saøn saân thöôïng coù phuû theâm lôùp vaät lieäu
  choáng thaám vaø choáng noùng.
  • Moùng, coät daàm laø heä chòu löïc chính cho coâng trình.
  • Beâ toâng söû duïng cho toaøn boä coâng trình coù caáp ñoä beàn neùn B25 töông ñöông
  beâ toâng maùc 350.
  Rb=145 kG/cm2
  Rbt=10,5 kG/cm2
  Eb=3.105 kG/cm2
  Theùp söû duïng duøng theùp CI vôùi φ 10 (mm)
  Theùp CI: Theùp CII
  2
  Rs=Rsc=2250 kG/cm Rs=Rsc =2800 kG/cm2
  Rsw=1750 kG/cm2 Rsw=2250 kG/cm2

  H
  Es=2.1×106 kG/cm2 Es=2.1×106 kG/cm2
  • Caùc giaù trò tính toaùn cuûa beâ toâng vaø theùp, caùc coâng thöùc tính toaùn ñöôïc söû
  C
  duïng trong thuyeát minh naøy söû duïng theo TCXDVN 356-2005.
  TE
  U
  H

  SVTH: HUYØNH THANH GIANG – 9- LÔÙP: 06VXD2

 17. ÑEÀ TAØI:VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN) GVHD:Ths.TRÖÔNG QUANG THAØNH

  CHÖÔNG I
  PHAÂN TÍCH HEÄ CHÒU LÖÏC CUÛA COÂNG TRÌNH VAØ
  NOÄI DUNG THIEÁT KEÁ
  1.1. KEÁT CAÁU CHÒU LÖÏC CHÍNH CUÛA COÂNG TRÌNH
  • Ta xem heä khung chòu löïc laø heä keát caáu khung cöùng,caùc caáu kieän .chòu löïc
  nhö coät,daàm ngang,daàm doïc ñöôïc lieân keát vôùi nhau taïo thaønh -moät heä keát caáu
  khung khoâng gian hoaëc caùc khung phaúng ,lieân keát vôùi nhau vöõng chaéc vaø coù khaû
  naêng tieáp thu toaøn boä taûi trong ngang vaø taûi troïng ñöùng taùc ñoäng vaøo coâng
  trình,ngoaøi ra caùc saøn ngang cuõng tham gia chòu taûi troïng ngang vaø taûi troïng
  ñöùng cuøng vôùi heä khung cöùng goùp phaàn phaân phoái taûi troïng vaøo caùc khung cöùng
  coù ñoä cöùng khaùc nhau.
  • Toaøn boä taûi troïng taùc duïng leân coâng trình truyeàn leân saøn,truyeàn leân
  daàm,truyeàn xuoáng coät tieáp tuïc truyeàn toaøn boä xuoáng moùng coâng trình.
  • Tuøy theo taûi troïng coâng trình vaø soá lieäu ñòa chaát ôû beân döôùi coâng trình maø ta
  seõ choïn ñöôïc phöông aùn moùng hôïp lí.

  H
  1.2. TRÌNH TÖÏ TÍNH TOAÙN:
  1.2.1. Tính toaùn thieát keá saøn.
  C
  • Xaùc ñònh taûi troïng thaúng ñöùng taùc duïng leân saøn (tónh taûi, hoaït taûi).
  • Tính noäi löïc saøn theo sô ñoà ñaøn hoài.
  TE
  • Tính toaùn vaø boá trí theùp.
  1.2.2. Tính toaùn thieát keá daàm doïc.
  • Xaùc ñònh taûi troïng thaúng ñöùng töø saøn truyeàn leân daàm vaø töø töôøng xaây treân
  daàm.
  • Duøng ETABS ñeå giaûi tìm ra noäi löïc taùc duïng leân daàm cho töøng tröôøng hôïp
  U

  taûi.
  • Toå hôïp noäi löïc
  H

  • Tính toaùn vaø boá trí theùp goàm:
  Tính toaùn boá trí theùp doïc.
  Tính toaùn boá trí theùp ngang.
  1.2.3. Tính toaùn thieát keá caàu thang.
  • Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân baûn thang baûn thang vaø baûn chieáu nghæ ( tónh
  taûi, hoaït taûi).
  • Xaùc ñònh sô ñoà tính ñeå tìm ra noäi löïc lôùn nhaát cho baûn thang vaø baûn chieáu
  nghæ.
  • Tính toaùn noäi löïc cho baûn thang vaø baûn chieáu nghæ.
  • Tính toaùn vaø boá trí theùp cho baûn thang vaø baûn chieáu nghæ.
  • Tính toaùn daàm chieáu nghæ vaø chieáu tôùi:
  • Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân daàm chieáu nghæ vaø chieáu tôùi.
  • Tính toaùn noäi löïc cho daàm chieáu nghæ vaø chieáu tôùi.
  • Tính toaùn boá trí theùp doïc vaø theùp ngang cho daàm chieáu nghæ vaø chieáu tôùi.
  SVTH: HUYØNH THANH GIANG – 10- LÔÙP: 06VXD2

 18. ÑEÀ TAØI:VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN) GVHD:Ths.TRÖÔNG QUANG THAØNH

  1.2.4. Tính toaùn thieát keá hoà nöôùc maùi.
  • Tính toaùn baûn naép:
  • Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân baûn naép ( tónh taûi, hoaït taûi).
  • Tính noäi löïc baûn naép.
  • Tính toaùn boá trí theùp baûn naép.
  • Tính toaùn baûn thaønh:
  • Xaùc ñònh noäi löïc taùc duïng leân baûn thaønh ( taûi troïng truyeàn töø baûn naép, taûi
  troïng baûn thaân, taûi troïng gioù vaø aùp löïc nöôùc).
  • Xaùc ñònh noäi löïc baûn thaønh.
  • Tính toaùn vaø boá trí theùp baûn thaønh theo caáu kieän chòu neùn leäch taâm.
  • Tính toaùn baûn ñaùy.
  • Xaùc ñònh noäi löïc taùc duïng leân baûn ñaùy ( tónh taûi, hoaït taûi nöôùc).
  • Tính noäi löïc baûn ñaùy.
  • Tính toaùn boá trí theùp baûn ñaùy.
  • Tính toaùn thieát keá daàm ñaùy:

  H
  • Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân daàm ñaùy ( taûi troïng baûn thaân, taûi troïng
  truyeàn vaøo töø baûn ñaùy vaø taûi troïng truyeàn xuoáng töø baûn naép.
  • Tính noäi löïc daàm ñaùy.
  C
  • Tính toaùn boá trí theùp doïc vaø theùp ngang cho daàm ñaùy.`
  1.2.5. Tính toaùn thieát keá khung phaúng:
  TE
  • Xaùc ñònh taûi troïng töø saøn truyeàn vaøo khung ( tónh taûi, hoaït taûi).
  • Xaùc ñònh taûi troïng töø beå nöôùc vaø caàu thang truyeàn vaøo khung.
  • Xaùc ñònh taûi troïng gioù.
  • Xaùc ñònh kích thöôùc sô boä cuûa khung.
  U

  • Söû duïng ETABS ñeå tìm noäi löïc khung.
  • Toå hôïp noäi löïc.
  H

  • Tính toaùn boá trí theùp cho daàm vaø coät.
  1.2.6. Tính toaùn thieát keá moùng.
  • Xöû lí soá lieäu ñòa chaát caùc maãu laáy töø caùc hoá khoan.
  • Laáy soá lieäu noäi löïc ôû coå coät( chaân caùc khung) truyeàn xuoáng ñeå tính moùng.
  • Thieát keá hai phöông aùn moùng
  • Moùng coïc eùp
  • Moùng coïc khoan nhoài
  • So saùnh vaø löïa choïn phöông aùn moùng.
  1.3. NOÄI DUNG THIEÁT KEÁ COÂNG TRÌNH
  1.3.1. Cô sôû thieát keá:
  • Coâng vieäc thieát keá baét buoäc phaûi tuaân theo moät soá tieâu chuaån ,qui phaïm do
  nhaø nöôùc ban haønh qui ñònh ñoái vôùi ngaønh xaây döïng ôû Vieät Nam.
  • Nhöõng tieâu chuaån qui ñònh sau ñaây ñöôïc aùp duïng trong quaù trình tính toaùn:
  • TCVN 2737-1995: Taûi troïng vaø taùc ñoäng –Tieâu chuaån thieát keá.

  SVTH: HUYØNH THANH GIANG – 11- LÔÙP: 06VXD2

 19. ÑEÀ TAØI:VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN) GVHD:Ths.TRÖÔNG QUANG THAØNH

  • TCVN 356:2005 keát caáu beâ toâng vaø beâ toâng coát theùp tieâu chuaån thieát keá
  • TCXD 198 :1997, Nhaø cao taàng Thieát keá keát caáu beâ toâng coát theùp toaøn khoái
  • Giaùo Trình Keát Caáu Beâ Toâng Coát Theùp taäp 1 (caáu kieän cô baûn).
  • Keát Caáu Beâ Toâng Coát Theùp taäp 2 (caáu kieän nhaø cöûa)-Voõ Baù Taàm
  • Keát Caáu Beâ Toâng Coát Theùp taäp 2 (caáu kieän ñaët bieät) -Voõ Baù Taàm
  • Soå tay thöïc haønh keát caáu coâng trình- PGS. PTS. Vuõ Maïnh Huøng
  • Soå Taây Soá Lieäu Thi Coâng Xaây Döïng – TS. Nguyeån Ñaêng Sôn
  • Giaùo trình Neàn vaø Moùng-PGSTS. Nguyeãn Vaên Quaûng- ks. Nguyeån Höûu
  Khaùnh- ks Uoân Ñình Chaát
  • Giaùo trình NEÀN MOÙNG cuûa Chaâu Ngoïc AÅn
  • Höôùng daãn Ñoà AÙn Neàn Moùng – Chaâu Ngoïc AÅn
  • Tính Toaùn Tieát Dieän Coät Beâ Toâng Coát Theùp – GS. Nguyeãn Ñình Coáng
  • Baøi taäp cô hoïc ñaát- Vuõ Coâng Ngöõ, Nguyeãn Vaên Thoâng
  • Kyõ thuaät thieát keá vaø thi coâng nhaø cao taàng.
  • Cuøng moät soá saùch vaø taøi lieäu tham khaûo quan troïng cuûa moät soá taùc giaû

  H
  khaùc.
  1.3.2. Vaät lieäu söû duïng
  C
  • Beâ toâng coïc, moùng, daàm, saøn, coät , duøng beâ toâng B25 töông ñöông vôùi beâ
  toâng maùc 350 vôùi caùc chæ tieâu nhö sau:
  • Beâ toâng B25 vôùi caùc chæ tieâu :
  TE
  Khoái löôïng rieâng: γb=2,5 T/m3
  Cöôøng ñoä tính toaùn :Rb=145 kG/cm2
  Cöôøng ñoä chòu keùo tính toaùn: Rbt=10.5 kG/cm2
  Moñun ñaøn hoài: Eb=3×105 kG/cm2
  U

  • Coát theùp loaïi CI vôùi caùc chæ tieâu :
  Cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn: Rsc=2250 kG/cm2
  H

  Cöôøng ñoä chòu keùo tính toaùn: Rs=2250 kG/cm2
  Cöøông ñoä tính coát theùp ngang: Rsw=1750 kG/cm2
  Modul ñaøn hoài Es=2,1×106 kG/cm2
  • Coát theùp loaïi CII vôùi caùc chæ tieâu:
  Cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn Rsc= 2800 kg/cm2
  Cöôøng ñoä chòu keùo tính toaùn Rs= 2800 kg/cm2
  Cöôøng ñoä tính coát theùp ngang: Rsw=2250kg/cm3
  Modul ñaøn hoài Es=2,1×106 kg/cm2
  • Vöõa ximaêng- caùt: : γ=1,8 T/m3
  • Gaïch xaây töôøng- ceramic: γ=1,8 T/m3

  SVTH: HUYØNH THANH GIANG – 12- LÔÙP: 06VXD2

 20. ÑEÀ TAØI:VAÊN PHOØNG FRAMA GROUP(VN) GVHD:Ths.TRÖÔNG QUANG THAØNH

  CHÖÔNGII
  THIEÁT KEÁ SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH (SAØN TAÀNG 5)
  2.1. BOÁ TRÍ DAÀM SAØN VAØ PHAÂN LOAÏI OÂ SAØN
  300×700 300×700 300×700
  B

  200×300

  200×300

  4000
  1 2 3 4
  7500

  200×600

  200×600

  200×600
  200×600
  300×700

  200×300

  3500
  200×300

  200×300
  5 5

  300×700 300×700 300×700 300×700 300×700 300×700
  C
  200×600

  200×600
  7500

  200×600

  200×600
  200×600

  200×600

  200×600
  6 7 8 8 7 6

  H
  300×700 300×700 300×700 300×700 300×700 300×700
  D
  33500

  C
  200×600

  200×600

  200×600

  200×600
  7500

  200×600

  200×600

  200×600
  6 7 8 8 7

  6
  TE
  300×700 300×700 300×700 300×700 300×700 300×700
  E
  200×400

  200×400

  200×400

  200×400

  200×400

  200×400

  200×400
  5000

  9 10 11 11 10 9
  U

  300×700 300×700 300×700 300×700 300×700 300×700
  E’
  200×400

  200×400

  200×400

  200×400

  200×400

  200×400
  4000

  12 13 14 15
  H

  300×700
  F
  250×400
  250×400

  250×400

  250×400
  200×300

  200×300
  2000

  16 17 18 19
  200×300 200×300 200×300 200×300
  G
  3000

  3900 3900 3900 3900 3900 3900
  23400

  1 2 3 4

  Hình 2.1: Maët baèng boá trí heä daàm saøn vaø ñaùnh soá oâ saøn
  2.1.1. Choïn sô boä kích thöôùc tieát dieän daàm:
  • Caên cöù vaøo nhòp daàm ñeå choïn chieàu cao daàm:
  L
  Xaùc ñinh theo coâng thöùc : h d =
  m
  Vôùi: m = 12 ÷8: Daàm chính
  m = 20 ÷12: Daàm phuï; m = 7 ÷5: Daàm coâng xoân.

  SVTH: HUYØNH THANH GIANG – 13- LÔÙP: 06VXD2

Download tài liệu Luận văn:Thiết kế văn phòng Frama Group File Word, PDF về máy