Tải Luận văn:Thiết kế Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh – Download File Word, PDF

Luận văn:Thiết kế Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Luận văn:Thiết kế Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
Nội dung Text: Luận văn:Thiết kế Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Download

Bạn đang xem: Tải Luận văn:Thiết kế Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh – Download File Word, PDF

Vào những năm đầu của Thế kỷ XX, ở Việt Nam một loạt các trường mang hình dáng Mỹ thuật ra đời. Tuy nhiên, trong thời gian này đất nước đang nằm trong ách thống trị của thực dân Pháp. Vì thế mà ngay cả con người, vận mệnh của đất nước còn chìm nổi và bấp bênh thì nghệ thuật khó định hình để phát triển. Ở thời kỳ này, các trường Mỹ thuật được thực dân Pháp thành lập với ý đồ thống trị lâu dài của chúng, vì thế mà các trường được lần lượt ra đời…

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Luận văn:Thiết kế Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh File Word, PDF về máy

Luận văn:Thiết kế Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Luận văn:Thiết kế Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM
  KHOA XAÂY DÖÏNG
  —–o0o—–
  HEÄ ÑAØO TAÏO: CHÍNH QUI
  NGAØNH: XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG VAØ COÂNG NGHIEÄP

  THUYEÁT MINH

  ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
  KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG

  ÑEÀ TAØI

  TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MYÕTHUAÄT
  TP.HOÀ CHÍ MINH

  SINH VIEÂN : TRAÀN VAÊN ÑOÂNG
  LÔÙP : 09HXD1
  MSSV : 09B1040021

  THAÙNG 05 – 2011

 2. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM
  KHOA XAÂY DÖÏNG
  —–o0o—–
  HEÄ ÑAØO TAÏO: CHÍNH QUI
  NGAØNH: XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG VAØ COÂNG NGHIEÄP

  PHUÏ LUÏC THUYEÁT MINH

  ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
  KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG

  ÑEÀ TAØI

  TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MYÕ THUAÄT
  TP.HOÀ CHÍ MINH

  SINH VIEÂN : TRAÀN VAÊN ÑOÂNG
  LÔÙP : 09HXD1
  MSSV : 09B1040021

  THAÙNG 05 – 2011

 3. LÔØI CAÛM ÔN
  Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn Quyù thaày coâ tröôøng Ñaïi hoïc Kyõ Thuaät
  Coâng Ngheä Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ taän tình giaûng daïy chuùng em trong suoát 2
  naêm hoïc qua,ñeå chuùng em ñöôïc naâng cao nhaän thöùc cuõng nhö chuyeân moân veà
  ngaønh xaây döïng. Taïo moïi ñieàu kieän ñeå chuùng em hoaøn thaønh toát nhieäm vuï “ vöøa
  hoïc vöøa laøm” cuûa mình.
  Vaø hôn nöõa vôùi taám loøng öu aùi ,bieát ôn saâu saéc ñeán thaày Toâ Văn Lận –
  Tröôøng Ñaïi hoïc Kieán Truùc Tp.HCM ñaõ taän tình giuùp ñôõ chuùng em hoaøn thaønh ñoà
  aùn toát nghieäp naøy.
  Vôùi vieäc tieáp thu vaø vaän duïng cuûa ñeà taøi haún coøn nhieàu haïn cheá. Qua ñeà taøi
  naøy chuùng em mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp chaân thaønh cuûa Quyù thaày coâ ñeå
  chuùng em hieåu theâm veà chuyeân ngaønh vaø ñeå aùp duïng trong coâng vieäc thöïc teá
  ngoaøi coâng trình .
  Sinh vieân Traàn Vaên Ñoâng
 4. GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN

  1. GVHD KEÁT CAÁU: Ts. TOÂ VAÊN LAÄN

  2. GVHD NEÀN MOÙNG: Ts. TOÂ VAÊN LAÄN

 5. ĐỀ TÀI : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TÔ VĂN LẬN

  PHAÀN I : MÔÛ ÑAÀU
  A. NHIEÄM VUÏ THÖÏC HIEÄN ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP

   SOÁ LIEÄU BAN ÑAÀU THÖÏC HIEÄN ÑOÀ AÙN.
  Ñeà taøi thöïc hieän: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HOÀ CHÍ MINH
  Giaùo vieân höôùng daãn: Thaày Toâ Vaên Laän – Tröôøng Ñaïi Học Kiến Trúc Tp.HCM

   NHIEÄM VUÏ THÖÏC HIEÄN ÑOÀ AÙN
  – Sau khi nhaän ñeà taøi thöïc hieän ñaày ñuû khoái löôïng do giaùo vieân höôùng daãn yeâu caàu.
  – Khoái löôïng thöïc hieän ñoà aùn nhö sau:
  + Giôùi thieäu sô löôïc kieán truùc coâng trình
  + Thieát keá saøn taàng ñieån hình
  + Thieát keá caàu thang boä
  + Thieát keá hoà nöôùc maùi
  + Thieát keá khung coâng trình
  + Giôùi thieäu ñòa chaát
  + Thieát keá moùng coïc eùp
  + Thieát keá moùng băng.
  + So saùnh 2 phöông aùn moùng ñaõ tính

  SVTH: TRẦN VĂN ĐÔNG LỚP: 09HXD1 TM/MỞ ĐẦU Trang 6

 6. ĐỀ TÀI : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TÔ VĂN LẬN

  SVTH: TRẦN VĂN ĐÔNG LỚP: 09HXD1 TM/MỞ ĐẦU Trang 7

 7. ĐỀ TÀI : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts. TÔ VĂN LẬN

  B. GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH

  I. ÑÒA ÑIEÅM COÂNG TRÌNH
  – Teân Coâng Trình :Tröôøng Ñaïi Hoïc Myõ Thuaät Tp.HCM
  – Ñòa ñieåm xaây döïng: 05- ñöôøng Phan Ñaêng Löu – P.3 – Bình Thaïnh – Tp.HCM
  – Dieän tích khu ñaát : khoaûng 2982.3 m2

  II. QUY MOÂ XAÂY DÖÏNG
  – Chieàu cao coâng trình : 33.5 m
  – Dieän tích xaây döïng : 27.0 x 53.4 = 1441.8 m2
  – Toång dieän tích saøn : 10252.8 m2
  + Taàng haàm : 21 x 53.4 = 1121.4 m2
  + Taàng treät : 27 x 53.4 = 1441.8 m2
  + Laàu 1~6 : 21 x 53.4 = 1121.4 m2
  + Taàng maùi :18 x 53.4 = 961.2 m2

  III. COÂNG NAÊNG SÖÛ DUÏNG CUÛA COÂNG TRÌNH

  – Toaøn boä coâng trình ñöôïc xaây döïng laøm nôi ñaøo taïo , giaûng daïy , giao löu vaên hoùa ,
  ngheä thuaät .
  – Vaán ñeà an toaøn cuûa coâng trình ñöôïc chuù troïng neân ôû moãi taàng boá trí phoøng kyõ
  thuaät quaûn lyù heä thoáng ME vaø phoøng an ninh ñaët ôû taàng treät cuûa coâng trình.
  – Saân vöôøn ñöôïc thieát keá thoaùng maùt taïo ñieàu kieän cho moïi ngöôøi giaûi trí vaø thö
  giaõn sau nhöõng giôø hoïc taäp ,laøm vieäc caêng thaúng .v.v…
  – Vaán ñeà löu thoâng coâng trình ñöôïc boá trí khaù tieän lôïi. Coù 4 buoàng thang maùy ñaët ôû
  hai ñaàu coâng trình coù theå ñi laïi töø taàng haàm leân laàu 6. Hai caàu thang boä ñöôïc boá trí ôû
  quanh hai vò trí thang maùy.
  – Chöùc naêng laøm vieäc cuûa töøng taàng:
  + Taàng haàm : Baõi ñaäu xe; phoøng maùy bôm; phoøng kyõ thuaät ñieän; phoøng maùy phaùt
  ñieän.
  + Taàng treät : Phoøng quaûn lyù,phoøng hoïc, kho duïng cuï .

  SVTH: TRẦN VĂN ĐÔNG LỚP: 09HXD1 TM/KIẾN TRÚC Trang 7

 8. ĐỀ TÀI : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts. TÔ VĂN LẬN
  + Laàu 1~6 : Phoøng veõ chuyeân khoa , veõ ñoà hoïa , kho duïng cuï .

  IV. GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU
  Keát caáu coâng trình ñöôïc thieát keá nhaèm thoaû maõn yeâu caàu veà tính thích duïng, an toaøn,
  beàn vöõng, oån ñònh vaø thaåm myõ cuûa coâng trình
  Vôùi coâng trình naøy ta duøng giaûi phaùp
  – Heä khung chòu löïc, saøn beâtoâng coát theùp toaøn khoái.
  – Töôøng xaây ñeå baûo veä che naéng, möa, gioù cho coâng trình .Vaùch bao che töôøng 20
  xaây gaïch oáng, vaùch ngaên giöõa caùc phoøng ta dung vaät lieäu nheï .
  – Saøn BTCT ñoå toaøn khoái vôùi heä thoáng daàm caùc khung laøm taêng ñoä cöùng theo
  phöông doïc nhaø.
  – Seâ noâ maùi beâ toâng ñoå taïi choã, xaø goã theùp vaø caùc keát caáu BTCT ,traùt traàn vöõa
  ximaêng mac 75, seânoâ vuõa ximaêng maùc 75, traùt töôøng vuõa ximaêng mac 75.
  – Caùc saøn taàng baèng beâtoâng coát theùp, neàn, saøn taàng thöôïng coù phuû vaät lieäu choáng
  thaám
  – Neàn nhaø loùt beâtoâng ñaù 4×6 vöõa xi maêng mac 50 daøy 100 treân loùt gaïch Ceramic vuõa
  loùt xi maêng 75.
  – Ñòa chaát coâng trình töông ñoái toát neân choïn giaûi phaùp moùng baêng laø hôïp lyù.

  SVTH: TRẦN VĂN ĐÔNG LỚP: 09HXD1 TM/KIẾN TRÚC Trang 8

 9. ĐỀ TÀI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TÔ VĂN LẬN

  PHAÀN II

  TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU

  SVTH: TRẦN VĂN ĐÔNG LỚP: 09HXD1 TÍNH SÀN LẦU 2 Trang 9

 10. ĐỀ TÀI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TÔ VĂN LẬN

  CHÖÔNG I : TÍNH TOAÙN SAØN LAÀU 2

  SVTH: TRẦN VĂN ĐÔNG LỚP: 09HXD1 TÍNH SÀN LẦU 2 Trang 10

 11. ĐỀ TÀI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TÔ VĂN LẬN

  Duøng phöông aùn saøn beâ toâng coát theùp ñoå taïi choã vôùi phöông aùn laø saøn coù daàm .

  I. Sô boä choïn kích thöôùc daàm saøn:
  D
  Choïn hb theo coâng thöùc : hb = l
  m
  Trong ñoù :
  + hb laø beà daøy baûn saøn.
  + m = ( 40 ÷ 45 ) vôùi baûn keâ 4 caïnh ta choïn m = 45
  + D = (0,8 ÷1,4) phuï thuoäc vaøo taûi troïng.
  + Ta choïn D=1
  1
  + => hb= X 3.3 = 73 (mm)
  45

  + => choïn hb = 100 (mm)
  Ta choïn sô boä tieát dieän daàm : hd = ( 1  1 )l nh = ( 1  1 )5500  687  343
  8 16
  8 16
  hd
  Theo caùch choïn nhö treân thì phaàn lôùn  3 neân ta choïn loaïi baûn
  hb
  ngaøm.

  L2

  MI

  M II M1 M II
  L1

  M2

  MI

  II .Taûi troïng taùc duïng:
  Taûi troïng taùc duïng leân oâ baûn goàm tónh taûi vaø hoaït taûi.
  a) Tónh taûi :
  TÓNH TAÛI TAÙC DUÏNG LEÂN 1M2 SAØN

  Beà daøy Heä soá an Taûi tính
  Thaønh Phaàn  (kg/m3)
  (m) toaøn toaùn(kg/m2)
  Gaïch laùt neàn 0.008 2200 1.1 19.3
  Vöõa loùt daøy 0.04 1800 1,3 93.6
  Baûn BTCT 0.10 2500 1.1 250.0

  SVTH: TRẦN VĂN ĐÔNG LỚP: 09HXD1 TÍNH SÀN LẦU 2 Trang 11

 12. ĐỀ TÀI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TÔ VĂN LẬN

  Vöõa traùt traàn 0.0015 1800 1,3 35.1
   398

  b> Hoaït taûi saøn : Theo TCVN 2737-1995
  – Saøn thöôøng (Phoøng ôû, beáp,aên,nguû,veä sinh) : ptc=150 kg/m2

   ptt=150×1.3 =195 (kg/m2)
  – Saøn haønh lang :
  ptc=300 (kg/m2)
   ptt =300×1.2 =360 (kg/m2)
  – Saøn ban-con,saân phôi:
  ptc=200(kg/m2)
  ptt=200×1.2=240(kg/m2)

  2> Noäi löïc :
  Tính baûn saøn theo sô ñoà ñaøn hoài.
  Goïi l1, l2 laàn löôït laø caïnh ngaén vaø caïnh daøi cuûa caùc oâ baûn.
  Ta xeùt tyû soá l2/l1.
   Neáu l2/l1  2 : Saøn ñöôïc tính theo loaïi baûn daàm caét töøng laùt coù beà
  roäng 1m theo phöông caïnh ngaén ñeå tính.
   Neáu l2/l1< 2 : Saøn ñöôïc tính theo loaïi baûn keâ boán caïnh, theo sô ñoà
  ñaøn hoài baèng caùch tra baûng ñeå xaùc ñònh noäi löïc lôùn nhaát.
  Taûi troïng taùc duïng leân dieän tích cuûa oâ baûn : P=qxl1xl2
  Tuøy theo lieân keát giöõa caùc oâ baûn vôùi daàm laø ngaøm hay töïa maø ta coù
  caùc loaïi sô ñoà tính khaùc nhau.

  MII MII

  M2
  MI
  MI

  M1

  M1
  MII MII
  L1

  M2
  MI

  MI
  L2


  SVTH: TRẦN VĂN ĐÔNG LỚP: 09HXD1 TÍNH SÀN LẦU 2 Trang 12

 13. ĐỀ TÀI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TÔ VĂN LẬN

  – Moment giöõa nhòp theo phöông caïnh ngaén: M 1 =mi1xP
  – Moment giöõa nhòp theo phöông caïnh daøi: M 2 =m i2xP
  – Moment ôû goái theo phöông caïnh ngaén: MI=k i1 xP
  – Moment ôû goái theo phöông caïnh daøi: MII=k i 2 xP
  – Trong ñoù i=1,2,3,…6 : laø chæ soá loaïi oâ baûn.
  – Goïi: p laø hoaït taûi phaân boá ñeàu treân saøn.
  – g laø tónh taûi taùc duïng phaân boá ñeàu treân saøn.
  – Hôïp löïc cuûa toång taûi troïng: P =(p +g)xl1xl2
  3> VAÄT LIEÄU:
  Saøn duøng BTñaù1×2 #250 coù Rn=110 (kg/cm2), Rk = 8.8(kg/cm2)
  Coát theùp AI coù Ra=2800(kg/cm2)
  Choïn lôùp baûo veä cuûa saøn : a0=1.5cm

  4> TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP:
  Choïn lôùp baûo veä cuûa saøn : a0=1.5cm
   h0= h – a0 = 10 -2 = 8 cm
  Sau khi coù moment ta tính caùc heä soá
  M
  A=    0.5(1  1  2 A )
  2
  Rn .b.h0
  Dieän tích coát theùp:
  M
  Fa=
  Ra . .h0
  Sau khi tính ñöôïc Fa caàn kieåm tra tæ leä coát theùp :
   R F
   max = 0 n >  %  a 100 >  min =0.05%
  Ra bh0

  III .TÍNH TOAÙN OÂ BAÛN NGAØM 4 CAÏNH:

  Ta choïn oâ saøn S1 ñeå tính toaùn ,caùc oâ coøn laïi ñöôïc tính töông töï .
  Kích thöôùc oâ baûn: l1 x l2 = 5.5 x6.5 (m2)

  l2 6.5
  Ta coù: =  1.18 < 2
  l1 5.5
  Baûn laøm vieäc theo hai phöông (baûn ngaøm 4 caïnh) theo sô ñoà 9

  – Hoaït taûi tính toaùn : p =195 kg/m2

  – Tónh taûi tính toaùn : g = 398 kg/m2

  =>hôïp löïc cuûa toång taûi troïng P = (p +g) x l1x l2
  P=(195+ 398)x5.5×6.5 = 21199 kg/m2

  SVTH: TRẦN VĂN ĐÔNG LỚP: 09HXD1 TÍNH SÀN LẦU 2 Trang 13

 14. ĐỀ TÀI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TÔ VĂN LẬN

  l2 6.5
  Vôùi tæ soá =  1.18 tra baûng ta coù caùc heä soá.
  l1 5.5
  m91= 0,0204 => M1= m91 x P= 0,0204 x 21199 = 424 kg.m
  m92= 0,0142 => M2 = m92 x P= 0,0142 x 21199 = 318 kg.m
  k 9 I = 0,0468 => MI = k 9 I x P = 0,0468 x 21199 = 977 kg.m
  k 9 II = 0,0325 => MII= k 9 II x P= 0,0325 x 21199 = 739 kg.m
  Baûn saøn coù hb=10cm, ho=8.5cm
  +Tính toaùn theùp cho nhòp theo phöông caïnh ngaén:
  M1= 424kg.m

  M 424 x100
  Ta coù A= =  0.073 < 0.3
  Rn .b.h2
  0
  90 x100 x8 2
     0.5(1  1  2 A ) =0.96

  M 424×100
  Fa= =  1.97 cm2
  Ra . .h0 2800 x0.96 x8
  Choïn theùp  8 a 150 coù Fa=3.35 cm2

  Fa 3.35
  %  100 = 100  0.41 >  min =0.05%
  bh0 100×8

  +Tính toaùn theùp cho nhòp theo phöông caïnh daøi :
  M2= 318 kg.m

  M 318 x100
  Ta coù A= =  0.055 < 0.3
  Rn .b.h 2
  0
  90 x100 x8 2
     0.5(1  1  2 A ) =0.97

  M 318 x100
  Fa= =  1.46 cm2
  Ra . .h0 2800 x0.97 x8
  Choïn theùp  8 a 200 coù Fa=1.82 cm2

  Fa 1.82
  %  100 = 100  0.22 > min =0.05%
  bh0 100 x8

  +Tính toaùn theùp taïi goái theo phöông caïnh ngaén :
  MI = 977 kg.m
  M 977 x100
  Ta coù A= =  0.169 < 0.3
  2
  Rn .b.h0 90 x100 x8 2

  SVTH: TRẦN VĂN ĐÔNG LỚP: 09HXD1 TÍNH SÀN LẦU 2 Trang 14

 15. ĐỀ TÀI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TÔ VĂN LẬN

     0.5(1  1  2 A ) =0.91

  M 977 x100
  Fa= =  4.79 cm2
  Ra . .h0 2800 x0.91×8
  Choïn theùp  8a120 coù Fa=5.03 cm2
  F 5.03
   %  a 100 = 100  0.62 > min =0.05%
  bh0 100 x8
  +Tính toaùn theùp taïi goái theo phöông caïnh daøi:
  MII = 739 kg.m
  M 739 x100
  Ta coù A= =  0.12 < 0.3
  2
  Rn .b.h0 90 x100 x8 2
     0.5(1  1  2 A ) =0.94

  M 739 x100
  Fa= =  3.58 cm2
  Ra . .h0 2800 x0.92 x8
  Choïn theùp  10a150 coù Fa=5.24 cm2

  Fa 5.24 x100
  %  100 =  0.65 > min =0.05%
  bh0 100 x8

  Tính toaùn vaø boá trí theùp cho caùc oâ coøn laïi töông töï ta coù baûng sau:

  BAÛNG GIAÙ TRÒ CAÙC KÍCH THÖÔÙC VAØ TAÛI TROÏN G TAÙC DUÏNG LEÂN OÂ BAÛN

  Teân oâ Lieân L1 L2 L2/L1 Tónh Taûi Hoaït Taûi P
  baûn keát (m) (m) g(KG/m2) p(KG/m2) (KG)

  S1 Ngaøm 5,5 6,5 1,18 398 195 21199

  S2 Ngaøm 5,0 6,5 1,30 398 195 19272
  S3 Ngaøm 3,0 5,5 1,83 398 195 9784
  S4 Ngaøm 3,0 5,0 1,67 398 195 8895
  S6 Ngaøm 2,5 5,0 2,00 398 195 7412
  S7 Ngaøm 3,0 5,5 1,83 398 195 9784
  S8 Ngaøm 3,5 5,5 1,57 398 195 11415
  S9 Ngaøm 6,0 6,5 1,08 398 195 23127
  S10 Ngaøm 4,65 8,0 1,72 398 195 22059
  S11 Ngaøm 4,15 8,0 1,93 398 195 19687

  SVTH: TRẦN VĂN ĐÔNG LỚP: 09HXD1 TÍNH SÀN LẦU 2 Trang 15

 16. ĐỀ TÀI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TÔ VĂN LẬN

  S12 Ngaøm 3,5 6,0 1,71 398 195 12453
  S13 Ngaøm 3,0 6,0 2,00 398 195 10674
  S14 Ngaøm 3,5 5,0 1,43 398 195 10377
  S15 Ngaøm 3,0 5,0 1,67 398 195 8895
  S16 Ngaøm 5,0 6,5 1,30 398 195 19272

  BAÛNG GIAÙ TRÒ CAÙC HEÄ SOÁ VAØ GIAÙ TRÒ MOMENT CAÙC OÂ BAÛN

  Teân oâ mi1 m i2 k i1 k i2 M1 M2 MI MII
  baûn
  S1 0,0204 0,0142 0,0468 0,0325 432 301 992 688

  S2 0,0202 0,0074 0,0446 0,0164 187,3 68,6 413,5 152

  S4 0,0208 0,0093 0,0464 0,0206 212 95 473,2 210

  S6 0,019 0,0052 0,0408 0,0113 153 42 328 91

  S7 0,0192 0,0056 0,0415 0,0122 370 108 799 235

  S8 0,0206 0.0086 0,0459 0,0191 236 99 524 219

  S9 0,0200 0,0150 0,0461 0,0349 463 347 1066 807

  S10 0,0195 0,0060 0,0423 0,0131 431 133 934 289

  S11 0,0195 0,0060 0,0423 0,0131 384 119 833 258

  S12 0,0195 0,0060 0,0423 0,0131 243 75 527 164

  S13 0,0195 0,0060 0,0423 0,0131 209 65 452 134

  S14 0,0195 0,0060 0,0423 0,0131 203 63 439 136

  S15 0,0208 0,0123 0.0475 0,0281 186 110 423 245

  S16 0,0200 0,0150 0,0461 0,0349 386 290 889 672

  SVTH: TRẦN VĂN ĐÔNG LỚP: 09HXD1 TÍNH SÀN LẦU 2 Trang 16

 17. ĐỀ TÀI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TÔ VĂN LẬN

  BOÁ TRÍ THEÙP CHO NHÒP THEO PHÖÔNG CAÏNH NGAÉN:

  Teân oâ A1  1 Fatt Choïn theùp Fa choïn 
  baûn (cm2) (cm2) (%)
  S1 0,062 0,96 2,24 a150 3,35 0,26
  S2 0,064 0,96 2,12 a150 3,35 0,25
  S3 0,037 0,98 0,99 a150 3,35 0,12
  S4 0,031 0,98 0,99 a150 3,35 0,11
  S6 0,025 0,99 0,75 a150 3,35 0.09
  S7 0,032 0,98 0,99 a150 3,35 0,12
  S8 0,035 0,98 1,23 a150 3,35 0,14
  S9 0.071 0,96 2,46 a150 3,35 0,29

  S10 0,066 0,96 2,28 a150 3,35 0,27
  S11 0,064 0,97 2,03 a150 3,35 2,24
  S12 0.042 0,98 1,27 a150 3,35 0,15
  S13 0,031 0,98 1,08 a150 3,35 0,13
  S14 0,033 0,98 1,05 a150 3,35 0,12
  S15 0,032 0,98 3,34 a150 3,35 0,39
  S16 0,066 0,96 2,03 a150 3,35 0,24

  BOÁ TRÍ THEÙP CHO NHÒP THEO PHÖÔNG CAÏNH DAØI:

  Teân oâ A2  2 Fatt Choïn theùp Fa choïn 
  baûn (cm2) (cm2) (%)
  S1 0,049 0,97 1,67 a150 3,35 0,26
  S2 0,036 0,97 1,24 a200 2,51 0,15
  S3 0,009 0,99 0,30 a200 2,51 0,04
  S4 0,010 0,98 0,34 a200 2,51 0,04
  S6 0,007 0,99 0,23 a200 2,51 0,03
  S7 0,009 0,99 0,30 a200 2,51 0,04
  S8 0,015 0,99 0,51 a200 2,51 0,06
  S9 0,053 0,97 0,21 a150 3,35 0,21
  S10 0,020 0,99 0,68 a200 2,51 0,08
  S11 0,018 0,99 0,61 a200 2,51 0,07
  S12 0,011 0,99 0,38 a200 2,51 0,05
  S13 0,010 0,99 0,33 a150 3,35 0,04

  SVTH: TRẦN VĂN ĐÔNG LỚP: 09HXD1 TÍNH SÀN LẦU 2 Trang 17

 18. ĐỀ TÀI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TÔ VĂN LẬN

  S14 0,010 0,99 0,32 a200 2,51 0,04
  S15 0,017 0,99 0,56 a200 2,51 0,07
  S16 0,044 0,96 1,15 a200 2,51 0,18

  BOÁ TRÍ THEÙP CHO GOÁI THEO PHÖÔNG CAÏNH NGAÉN:

  Teân oâ A3 3 Fatt Choïn theùp Fa choïn 
  baûn (cm2) (cm2) (%)
  S1 0,150 0,98 5,44 a120 6,54 0,64
  S2 0,141 0,92 5,07 a100 7,85 0,60
  S3 0,064 0,97 2,19 a150 3,35 0,26
  S4 0,061 0,97 2,10 a150 3,35 0,25
  S6 0,048 0,97 1,64 a150 3,35 0,19
  S7 0,064 0,96 2,19 a100 5,03 0,26
  S8 0,081 0,95 2,80 a100 5,03 0,33
  S9 0,164 0,91 5,99 a120 6,54 0,71
  S10 0,144 0,92 5,18 a100 7,85 0,61
  S11 0,128 0,93 4,57 a100 5,03 0,54
  S12 0,081 0,95 2,81 a100 5,03 0,33
  S13 0,069 0,96 2,40 a100 5,03 0,28
  S14 0,068 0,96 2,33 a100 5,03 0,27
  S15 0,065 0,96 2,24 a100 7,85 0,26
  S16 0,137 0,93 4,91 a120 6,54 0,85

  BOÁ TRÍ THEÙP CHO GOÁI THEO PHÖÔNG CAÏNH DAØI:

  Teân oâ A4 4 Fatt Choïn theùp Fa choïn 
  baûn
  S1 0,114 0,94 4,03 a120 4,19 0,47
  S2 0,083 0,96 2,90 a120 4,19 0,34
  S3 0,020 0,99 0,66 a200 2,51 0,08
  S4 0,022 0,99 0,75 a200 0,75 0,09
  S6 0,015 0,99 0,50 a200 2,51 0,06
  S7 0,034 0,98 1,13 a200 2,51 0,13
  S8 0,020 0,99 0,66 a200 2,51 0,08
  S9 0,124 0,93 4,42 a150 5,24 0,52
  S10 0,044 0,98 1,51 a200 2,51 0,18
  S11 0,040 0,98 1,35 a200 2,51 0,16
  S12 0,025 0,98 0,85 a200 2,51 0,10

  SVTH: TRẦN VĂN ĐÔNG LỚP: 09HXD1 TÍNH SÀN LẦU 2 Trang 18

 19. ĐỀ TÀI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TÔ VĂN LẬN

  S13 0,022 0,98 0,72 a200 2,51 0,09
  S14 0,021 0,98 0,70 a200 2,51 0,08
  S15 0,038 0,98 1,30 a200 2.51 0,15
  S16 0,103 0,95 3,64 a150 5,24 0,43

  IV / TÍNH TOAÙN OÂ BAÛN KEÂ 2 CAÏNH:
  Ta tính toaùn oâ baûn soá 5. Kích thöôùc oâ baûn l1x l2=2.5 x5m
  l 5 .5
  Ta coù: 2 =  2.2 > 2
  l1 2.5
  =>baûn laøm vieäc theo 1 phöông
  q Mg
  Mnh Mg

  – Hoaït taûi tính toaùn :p = 195 kg/m2

  – Tónh taûi tính toaùn : g = 398 kg/m2

  – =>hôïp löïc cuûa toång taûi troïng: q = p +g

   q = (195 + 398) = 593 kg/m2
  q.l 2 593 .2,2 2
  Moment taïi goái Mg  1  = 239 (kg.m)
  12 12

  ql 2 593 .2,2 2
  Moment taïi nhòp Mnh  = = 120 (kg.m)
  24 24

  +Tính toaùn theùp taïi goái :
  M 239.100
  Mg=248 (kg.m) .Ta coù : A= =  0.03 < 0.3
  Rn .b.h2
  0
  90.100.8,52
     0.5(1  1  2 A ) =0.98
  M 239.100
  Fa= =  1.24 cm2
  Ra . .h0 2300.0.98.8,5
  Choïn theùp  8a150 coù Fa =3.35 cm2
  F 3.35
   %  a 100 = 100  0.38 >  min =0.05%
  bh0 100×8.5
  +Tính toaùn theùp taïi nhòp:
  Mnh= 120 (kg.m)

  SVTH: TRẦN VĂN ĐÔNG LỚP: 09HXD1 TÍNH SÀN LẦU 2 Trang 19

 20. ĐỀ TÀI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TÔ VĂN LẬN

  M 120.100
  Ta coù : A= =  0,018 < 0.3
  Rn .b.h2
  0
  90.100.8,5 2
     0.5(1  1  2 A ) =0.99
  M 120.100
  Fa= =  0.62 cm2
  Ra . .h0 2300.0,99.8,5
  Choïn theùp  8a200 coù Fa =2.51 cm2
  F 2.51
   %  a 100 = 100  0.29 >  min =0.05%
  bh0 100×8.5

  SVTH: TRẦN VĂN ĐÔNG LỚP: 09HXD1 TÍNH SÀN LẦU 2 Trang 20

Download tài liệu Luận văn:Thiết kế Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh File Word, PDF về máy