Tải Luận văn: Thiết kế công trình viện kiểm soát nhân dân TP.Hồ Chí Minh – Download File Word, PDF

Luận văn: Thiết kế công trình viện kiểm soát nhân dân TP.Hồ Chí Minh

Luận văn: Thiết kế công trình viện kiểm soát nhân dân TP.Hồ Chí Minh
Nội dung Text: Luận văn: Thiết kế công trình viện kiểm soát nhân dân TP.Hồ Chí Minh

Download


Tham khảo luận văn – đề án ‘luận văn: thiết kế công trình viện kiểm soát nhân dân tp.hồ chí minh’, luận văn – báo cáo, kiến trúc – xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: Tải Luận văn: Thiết kế công trình viện kiểm soát nhân dân TP.Hồ Chí Minh – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Luận văn: Thiết kế công trình viện kiểm soát nhân dân TP.Hồ Chí Minh File Word, PDF về máy

Luận văn: Thiết kế công trình viện kiểm soát nhân dân TP.Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Luận văn: Thiết kế công trình viện kiểm soát nhân dân TP.Hồ Chí Minh

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC …..
  KHOA ….

  Luận văn
  Thiết kế công trình viện kiểm
  soát nhân dân TP.Hồ Chí Minh
  :

 2. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  MUÏC LUÏC
  PHAÀN I: KIEÁN TRUÙC
  CHÖÔNG I :

  TOÅNG QUAN KIEÁN TRUÙC

  1)Nhieäm vuï thieát keá vaø giôùi thieäu quan heä cuûa coâng trình vôùi quy hoaïch xaây döïng
  taïi khu vöïc: 1
  2) Cô sôû thieát keá: 1
  2.1-Caùc tieâu chuaån thieát keá: 1
  2.2-Caùc taøi lieäu veà ñieàu kieän töï nhieân: 1

  THUYEÁT MINH XAÂY DÖÏNG

  A) KHAÙI QUAÙT VEÀ TOÅNG MAËT BAÈNG :
  1. Vò trí , hieän traïng haï taàng kyõ thuaät khu ñaát: 3

  2.Caùc thoâng soá qui hoaïch khu ñaát: 3

  3.Qui moâ: 3

  4.Giaûi phaùp quy hoïach toång maët baèng 3

  B) GIAÛI PHAÙP THIEÁT KEÁ COÂNG TRÌNH :

  1. Giaûi phaùp kieán truùc: 4
  2. Caùc Giaûi Phaùp Kyõ Thuaät 5

  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 3. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  PHAÀN II: KEÁT CAÁU
  CHÖÔNG II:
  TÍNH TOÁN SÀN SƯỜN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

  TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 3->9)

  2.1. MẶT BẰNG SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 7

  2.2 XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY BẢN SÀN – KÍCH THƯỚC DẦM CHÍNH, DẦM
  PHỤ..8

  2.2.1. Chiều dày bản sàn 8

  2.2.2. Kích thước dầm chính-dầm phụ 8

  2.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 9
  2.3.1 Tĩnh tải 9
  2.3.2 Taûi troïng töôøng ngaên 10
  2.3.3 Hoaït taûi 13
  2.3.4 Toång taûi troïng taùc duïng leân caùc oâ saøn 15
  2.3.5 Sô ñoà tính 16
  2.4. CAÙC BÖÔÙC TÍNH TOAÙN CHO TÖØNG OÂ SAØN 16
  2.4.1 Saøn baûn keâ boán caïnh ngaøm 16
  2.4.2 Saøn baûn loaïi daàm 17
  2.5. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP 18
  2.5.1 Tính toaùn coát theùp baûn saøn( Baûn keâ boán caïnh S1, S2, S3, S4, S5 18
  2.5.2 Kieåm tra bieán daïng ( ñoä voõng ) cuûa saøn 24
  2.6. BOÁ TRÍ COÁT THEÙP SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH 24
  CHÖÔNG III :

  TÍNH TOAÙN CAÀU THANG BOÄ TAÀNG ÑIEÅN HÌNH

  3.1. SOÁ LIEÄU TÍNH TOAÙN 25

  3.2 CAÁU TAÏO CAÀU THANG TAÀNG ÑIEÅN HÌNH 25

  3.2.1. Sô boä kích thöôùc caùc boä phaän 25

  3.2.2. Taûi troïng taùc duïng leân caàu thang 26
  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 4. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  3.2.3 Taûi troïng taùc duïng leân baûn thang 27

  3.2.4 Tính toaùn đan thang 28

  3.2.4.1 Tính toaùn baûn thang 28

  3.2.4.2 Xaùc ñònh noäi löïc 29

  3.2.4.3 Tính theùp 30

  3.2.5 Tính toaùn daàm chieáu nghó 31

  3.2.5.1 Taûi troïng taùc dung 31

  3.2.5.2 Sô ñoà tính xaø noäi löïc 31

  3.2.5.3 Tính coát theùp daàm chieáu nghæ 32

  3.2.5.4 Tính coát ñai 32

  3.2.6 Tính toaùn daàm chieáu tôùi 33

  3.2.6.1 Taûi troïng taùc dung 33

  3.2.6.2 Sô ñoà tính xaø noäi löïc 33

  3.2.6.3 Tính coát theùp daàm chieáu nghæ 34

  3.2.6.4 Tính coát ñai 34

  CHÖÔNG IV :

  TÍNH TOAÙN HOÀ NÖÔÙC MAÙI

  4.1. GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ HOÀ NÖÔÙC MAÙI 36

  4.2 TÍNH TOAÙN VAØ THIEÁT KEÁ HOÀ NÖÔÙC MAÙI 36

  4.2.1. Caáu taïo sô boä hoà nöôùc maùi 36

  4.2.2. Choïn kích thöôùc caùc caáu kieän 37

  4.2.3. Tính toaùn caùc caáu kieän 37

  4.2.4. Baûn naép 38

  4.2.5. Tính toaùn coát theùp 39

  4.2.6. Baûn thaønh 39

  4.2.7. Baûn naép 43
  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 5. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  4.2.8. Daàm ñôõ baûn naép 45

  4.2.9. Tính coát ñai 51

  4.2.10. Daàm ñôõ baûn ñaùy
  52

  4.2.11. Tính toaùn coát theùp cho daàm ñaùy 57

  CHÖÔNG V:
  TÍNH TOAÙN KHUNG KHOÂNG GIAN
  5.1. Toång quang veà khung vaùch nhaø cao taàng 59
  5.2. Choïn sô boä kích thöôùc caùc phaàn töû 59
  5.2.1. Choïn kích thöôùc phaàn töû daàm 59
  5.3. Taûi troïng taùc duïng vaøo heä khung 66
  5.3.1 tónh taûi taùc duïng vaøo heä khung 66
  5.3.2.Hoaït taûi theo phöông thaúng ñöùng taùc duïng vaøo khung 67
  5.3.3. Taûi troïng ngang taùc duïng vaøo heä khung 67
  5.3.3.1. Gioù tónh 67
  5.5. Choïn vaät lieäu nhö baûng sau 68
  5.6. Tính toaùn coát theùp doïc cho coät khung truïc 3 ( tröôøng hôïp coät chòu neùn leäch
  taâm xieân ) 69
  5.6.1. Ñaïi cöông veà neùn leäch taâm xieân 69
  5.6.2 caùc tröôøng hôïp tính toaùn caáu kieän chòu neùn leäch taâm xieân 69
  5.6.3. Boá trí coát ñai cho coät khung truïc 3 84
  5.7 tính toaùn coát theùp cho daàm khung truïc 3 85
  5.7.1 choïn noäi löïc ñeå tính toaùn coát theùp cho daàm khung truïc 3 85
  5.7.2 tính toaùn coát theùp doïc cho daàm khung truïc 3 85
  5.7.3. Tính toaùn coát ñai cho daàm khung truïc 3 91
  5.7.4 tính toaùn coát treo cho daàm khung truïc 3 97
  5.8 boá trí coát theùp cho khung truïc 3 98

  PHAÀN III

  SOÁ LIEÄU ÑÒA CHAÁT

  I. ÑAËC ÑIEÅM COÂNG TRÌNH 99
  II. ÑAÙNH GIAÙ ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH 99
  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 6. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  III. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN MOÙNG
  103
  1. Vò trí cuûa moùng trong nhaø cao taàng 103
  1.1. Moùng coïc eùp 103
  1.2. Moùng coïc barette 103
  1.3. Moùng coïc khoan nhoài 103
  2. Löïa choïn kieåu moùng 104

  CHÖÔNG 1 :

  THIEÁT KEÁ MOÙNG COÏC EÙP BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP

  TÍNH TOAÙN MOÙNG D-3 (Moùng M1

  I. Taûi troïng tính toaùn moùng D-3 105
  1. Choïn chieàu saâu choân moùng 105
  2. Choïn kích thöôùc coïc 105
  II. Tính khaû naêng chòu taûi cuûa coïc 105
  1. Theo khaû naêng chòu taûi vaät lieäu:(PVL) 106
  2. Theo khaû naêng chòu taûi ñaát neàn (Qa 106
  III. Tính soá löôïng coïc vaø boá trí coïc 109
  1. Soá coïc caàn thieát. 109
  2. Boá trí coïc 109
  3. Choïn chieàu cao ñaøi coïc 110
  IV. Kieåm tra taûi troïng taùc duïng leân coïc 110
  1. Taûi troïng taùc duïng leân ñaùy ñaøi 110
  2. Taûi trong taùc duïng bình quaân leân ñaàu coïc 110
  V. Kieåm tra oån ñònh khoái moùng quy öôùc döôùi muõi coïc 111
  1. Xaùc ñònh kích thöôùc khoái moùng quy öôùc 111
  2. Xaùc ñònh troïng löôïng khoái moùng quy öôùc 113
  3. Xaùc ñònh öùng suaát ñaùy khoái moùng quy öôùc 113
  4. Xaùc ñònh söùc chòu taûi neàn 114
  VI. Tính toaùn ñoä luùn cuûa moùng coïc 114
  1. ÖÙng suaát baûn thaân theo caùc chieàu saâu 115
  2. ÖÙng suaát gaây luùn taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc 115
  VII. Kieåm tra xuyeân thuûng ñaøi coïc vaø tính coát theùp ñaøi coïc 117
  1. Kieåm tra khaû naêng choáng thuûng cuûa ñaøi coïc 117
  2. Tính coát theùp cho ñaøi coïc 118

  TÍNH TOAÙN MOÙNG C-3 (Moùng M2)

  I. Tính soá löôïng coïc vaø boá trí coïc 119
  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 7. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  1. Soá coïc caàn thieát 119
  2. Boá trí coïc 120
  3. Choïn chieàu cao ñaøi coïc 120
  II. Kieåm tra taûi troïng taùc duïng leân coïc 121
  1. Taûi troïng taùc duïng leân ñaùy ñaøi 121
  2. Taûi trong taùc duïng bình quaân leân ñaàu coïc
  121
  III. Kieåm tra oån ñònh khoái moùng quy öôùc döôùi muõi coïc 122
  1. Xaùc ñònh kích thöôùc khoái moùng quy öôùc 122
  2. Xaùc ñònh troïng löôïng khoái moùng quy öôùc 123
  3. Xaùc ñònh öùng suaát ñaùy khoái moùng quy öôùc 124
  4. Xaùc ñònh söùc chòu taûi neàn 124
  VII. Tính toaùn ñoä luùn cuûa moùng coïc 125
  1.ÖÙng suaát baûn thaân theo caùc chieàu saâu 125
  2.ÖÙng suaát gaây luùn taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc 125
  VIII. Kieåm tra xuyeân thuûng ñaøi coïc vaø tính coát theùp ñaøi coïc 127
  1. Kieåm tra khaû naêng choáng thuûng cuûa ñaøi coïc 127
  2. Tính coát theùp cho ñaøi coïc 129
  IX. Tính coát theùp coïc trong coâng taùc thi coâng 130
  1. Kieåm tra caåu, laép coïc(10m) 130
  CHÖÔNG 2 :

  THIEÁT KEÁ MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI
  A. KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI
  1/ Caáu taïo 133
  2/ Coâng ngheä 133
  3/ Öu ñieåm cuûa coïc khoan nhoài 133
  4/ Nhöôïc ñieåm 133

  TÍNH TOAÙN MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI TRUÏC C-3(M2 )

  I/ Taûi troïng taùc duïng leân moùng 134
  II/ Choïn loïai vaät lieäu, kích thöôùc coïc vaø chieàu saâu ñaët moùng
  134
  III/ Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc 134
  IV/ Xaùc ñònh soá löôïng coïc vaø boá trí coïc 137
  V/ Kieåm tra taûi troïng doïc truïc taùc duïng leân coïc
  138
  1. Taûi troïng taùc duïng leân ñaùy ñaøi 138
  2. Taûi trong taùc duïng bình quaân leân ñaàu coïc
  139
  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 8. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  VI. Kieåm tra oån ñònh khoái moùng quy öôùc döôùi muõi coïc 140
  1. Xaùc ñònh kích thöôùc khoái moùng quy öôùc 140
  2. Xaùc ñònh troïng löôïng cuûa khoái quy öôùc 141
  3. Xaùc ñònh öùng suaát ñaùy khoái moùng quy öôùc 142
  4. Xaùc ñònh söùc chòu taûi ñaát neàn 142
  VIII. Tính toaùn ñoä luùn cuûa moùng coïc khoan nhoài 143
  1. ÖÙng suaát baûn thaân theo caùc chieàu saâu 143
  2. ÖÙng suaát gaây luùn taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc 143
  X. Kieåm tra xuyeân thuûng ñaøi coïc vaø tính coát theùp ñaøi coïc 145
  1. Kieåm tra khaû naêng choáng thuûng cuûa ñaøi coïc 145
  2. Tính coát theùp cho ñaøi coïc 146
  TÍNH TOAÙN MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI TRUÏC D-3(M1)
  I. Taûi troïng taùc duïng leân moùng 148
  II. Choïn loïai vaät lieäu, kích thöôùc coïc vaø chieàu saâu ñaët moùng 148
  III. Tính soá löôïng coïc vaø boá trí coïc 148
  1. Soá coïc caàn thieát 148
  2. Boá trí coïc 148
  IV. Kieåm tra taûi troïng doïc truïc taùc duïng leân coïc 149
  1. Taûi troïng taùc duïng leân ñaùy ñaøi 149
  2. Taûi trong taùc duïng bình quaân leân ñaàu coïc
  149
  V. Kieåm tra oån ñònh khoái moùng quy öôùc döôùi muõi coïc 150
  1. Xaùc ñònh kích thöôùc khoái moùng quy öôùc 150
  2. Xaùc ñònh troïng löôïng cuûa khoái quy öôùc 152
  3. Xaùc ñònh öùng suaát ñaùy khoái moùng quy öôùc 152
  4. Xaùc ñònh söùc chòu taûi ñaát neàn 152
  VI. Tính toaùn ñoä luùn cuûa moùng coïc khoan nhoài 153
  1. ÖÙng suaát baûn thaân theo caùc chieàu saâu 153
  2. ÖÙng suaát gaây luùn taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc 153
  VII. Kieåm tra xuyeân thuûng ñaøi coïc vaø tính coát theùp ñaøi coïc 155
  1. Kieåm tra khaû naêng choáng thuûng cuûa ñaøi coïc 155
  2. Tính coát theùp cho ñaøi coïc 157
  KEÁT LUAÄN 159

  TP.HOÀ CHÍ MINH, Thaùng 05 Naêm 2011

  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 9. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 1 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  CHƯƠNG I
  TỔNG QUAN KIẾN TRÚC
  1) Nhiệm vụ thiết kế và giới thiệu quan hệ của công trình với quy hoạch xây dựng tại
  khu vực:
  – Công trình là trụ sở làm việc của VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ
  MINH , có quy mô tính tới năm 2010 là 310 người.
  – Công trình tọa lạc tại số 120 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa –Q1-TPHCM, nằm trên
  trục đường chính của thành phố. Gần các công trình có tính lịch sử cao như Dinh
  Thống Nhất, Tòa An Nhân Dân TPHCM, Bảo tàng TP….
  – Diện tích khuôn viên :1183m2(đã trừ lộ giới).
  – Công trình : 09 tầng ( không kể tầng hầm và tầng kỹ thuật).
  – Chiều cao tối đa 34m.
  – Bố cục khối bệ 5 tầng, khối tháp 4 tầng.
  2) Cơ sở thiết kế:
  2.1-Các tiêu chuẩn thiết kế:
  – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 682/BXD-CSXD
  ngày 14/12/96 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.
  – Hệ thống văn bản pháp quy hiện hành về Quản lý Quy hoạch xây dựng đô thị.
  – TCVN 3905-1984 : Nhà ở và công trình công cộng, thông số hình học.
  – TCVN 4319-1986 : Nhà ở và công trình công cộng, nguyên tắt cơ bản để thiết kế.
  – TCVN 4601/1988-nhóm H : Tiêu chuẩn thiết kế trụ sở cơ quan.
  – Quy định số 01/VKSTC/V11. của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
  – TCVN 2737/1978 : Tải trọng và tác động đối với các kết cấu trong nhà và công
  trình công cộng
  – TCVN 2622/1978 : Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình.
  – TCXD 29/1968 : Tiêu chuẩn điều kiện chiếu sáng tự nhiên.
  – QPXD 46/1971 :Quy phạm thiết kế chống sét cho các công trình kiến trúc.
  2.2-Các tài liệu về điều kiện tự nhiên:
  a.Khí hậu và các điều kiện tự nhiên khác:
  Vị trí dự án có điều kiện tự nhiên chung với các điều kiện khí hậu môi
  trường của khu vực TP Hồ Chí Minh. Một số chỉ tiêu về điều kiện tự nhiên có liên
  quan đến thiết kế gồm :
  Điều kiện khí hậu :
  Thuộc vùng khí hậu Miền Đông Nam bộ.
  Nhiệt độ không khí :
  + Nhiệt độ trung bình năm : 25-26oC
  + Nhiệt độ trung bình cao nhất trong năm : 36-38oC
  + Nhiệt độ trung bình thấp nhất trong năm : 19-21oC
  Độ ẩm tự nhiên :
  + Độ ẩm trung bình năm : 78-84%
  + Độ ẩm trung bình cao nhất trong năm : 90-92%

  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 10. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 2 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  + Độ ẩm trung bình thấp nhất trong năm : 72-76%
  Lượng mưa :
  + Lượng nước mưa vào mùa mưa chiếm 87-88% hàng năm
  + Tổng lượng mưa trung bình 1.800-1.900 mm/ năm
  Nắng :
  + Tổng số giờ nắng trong năm : 2.000-2.700 giờ
  + Giờ nắng trung bình cao nhất trong ngày đạt 9,5 giờ, thấp nhất là 4 giờ
  + Vào mùa khô, có khi nắng lên tới 10-12 giờ trong ngày, vào mùa mưa
  có khi cả ngày không có nắng.
  Gió :
  + Vào mùa khô, gió chủ đạo hướng từ phía bắc chuyển dần sang hướng
  đông, đông nam và nam.
  + Vào mùa mưa, gió chủ đạo theo hướng tây nam và tây
  Thuỷ văn :
  – Về mặt địa chất thủy văn, mực nước ngầm trong khu vực nằm ở tầng
  cát vừa đến mịn ( lớp đất số 4 : SM2). Thời gian khảo sát vào đầu mùa
  khô ( tháng 1-1997); mực nước ngầm trong khu vực ổn định ở độ sâu
  trung bình 6.3m. Mực nước này sẽ thay đổi tùy theo mùa .

  b.Địa hình :
  – Khu đất nằm trên khu vực đất cao.
  – Nhìn chung mặt bằng bằng phẳng.
  c.Địa chất công trình:
  – Khi lập dự án cần khoan khảo sát địa chất.

  THUYẾT MINH XÂY DỰNG
  A) KHÁI QUÁT VỀ TỔNG MẶT BẰNG :
  1. Vị trí , hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu đất :
  – Trụ sở làm việc của Viện Kiểm Sát Nhân Dân TPHCM tọa lạc tại số 120 đường
  Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Q1-TPHCM.Nhằm trọn thửa 24.Tờ bản đồ số 13, bộ địa chính
  phường Bến Nghé,Q1.
  – Hướng Tây Nam giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Hướng Đông Nam giáp công
  viên; Hướng Tây Bắc giáp nhà số 122; Hướng Đông Bắc giáp nhà số 89,93.
  – Diện tích khuôn viên : 1183 m2 (đã trừ lộ giới 138,5m2).
  – Diện tích sử dụng : 1378,99 m2.
  – Hiện trạng bên trên : Nhà 2 lầu mái tôn, 1 lầu mái ngói,trệt đúc,tường tôn, mái tôn,
  sân, khỏang hở.
  – Nhà hiện do báo Lao Động và 2 hộ gia đình đang sử dụng giao lại cho viện Kiểm
  Sát Nhân Dân .

  2. Các thông số qui hoạch khu đất:

  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 11. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 3 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  – Diện tích khu đất : 1183M2 (đã trừ lộ giới)
  – Diện tích xây dựng công trình : 768 m2
  – Diện tích sàn : 8200 m2 (chưa kể tầng hầm).
  – Diện tích sàn hầm : 995 m2
  – Mật độ xây dựng khối đế : 65%
  – Mật độ xây dựng khối tháp : 63%
  – Hệ số sử dụng đất H= 6,9
  – Độ cao công trình :49m
  3. Qui mô:
  Quy mô công trình cao 12 tầng (chưa kể tầng hầm và tầng kỹ thuật trên mái), cao
  49m
  4. Giải pháp quy họach tổng mặt bằng :
  Công trình được bố cục theo hình thức khối bệ- khối tháp, trong đó :
  Khối bệ : 05 tầng.
  Khối tháp : 04 tầng.
  Mật độ xây dựng khối bệ : 65%
  Mật độ xây dựng khối tháp : 63%
  Khoảng lùi công trình tại trệt :
  So với lộ giới : 6,0m.
  So với ranh đất hướng Đông Nam : 2,4m.
  So với ranh đất hướng Tây Bắc : 3,3m.
  So với ranh đất hướng Đông Bắc : 3,3m.
  Khoảng lùi công trình tại các tầng lầu 1,2,3,4 :
  So với lộ giới : 4m.
  So với ranh đất hướng Tây Bắc : 3m.
  So với ranh đất hướng Đông Bắc : 2m.
  Khoảng lùi công trình tại khối tháp :
  So với lộ giới : 10m.
  So với ranh đất hướng Đông Nam : 2m.
  So với ranh đất hướng Tây Bắc : 3m.
  So với ranh đất hướng Đông Bắc : 2m.

  B-GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH :
  1. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC:
  a) Phân khu chức năng:
  – Công trình chỉ có một chức năng chính là các phòng ban làm việc của một viện
  kiểm sát cấp thành phố. Tầng trệt và lầu 1 có chức năng là nơi tiếp dân và tiếp
  khách. Tầng lầu 2 là nơi làm việc của lãnh đạo viện, có hệ thống bảo vệ, tầng lầu 3-
  8 là nơi làm việc của các phòng ban, tầng lầu 9 là lưu trữ hồ sơ
  – Ngòai ra công trình có một số khu phụ như để xe ở tầng hầm, tầng kỹ thuật trên
  mái…

  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 12. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 4 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  b) Tổ chức giao thông:
  Công trình có 2 hệ thống giao thông ngang và đứng :
  – Hệ thống giao thông ngang : trên mặt bằng trệt có 2 lối ra vào gồm một sảnh chính
  ở mặt đường Nam Kỳ Khởi nghĩa , một sảnh phụ ở cạnh bên nhà, nối với nhau bằng
  các dãy hành lang.
  – Hệ thống giao thông đứng bao gồm một lõi cứng bố trí 2 thang máy và một thang
  bộ ,ngòai ra cuối công trình còn có 1 cầu thang bộ thóat hiểm.
  – Ngòai ra bên sảnh phụ còn có lối cho người tàn tật.
  c) Tổ chức mặt bằng:

  – HẦM :Diện tích 995m2 dùng để xe, Kho, Kỹ thuật, P.bảo vệ
  – TẦNG TRỆT :Diện tích 681m² gồm có Sảnh, tiếp dân ,P.chờ ,Làm việc ,WC
  – TẦNG 2 :Diện tích 598m² gồm Sảnh, P.khách, p.họp, Làm việc,WC .
  – TẦNG 3 :Diện tích 717m², các phòng làm việc, WC
  – TẦNG 4 :Diện tích 768m², các phòng làm việc, WC
  – TẦNG 5 :Diện tích 757m², các phòng làm việc, WC
  – TẦNG 6 :Diện tích 749m², các phòng họp và các phòng làm việc, WC
  – TẦNG 7 : Diện tích 655m², các phòng làm việc, WC
  – TẦNG 8 : Diện tích 655m², các phòng làm việc, WC
  – TẦNG 9 : Diện tích 655m², các phòng lưu trữ, WC
  – TẦNG KỸ THUẬT : Diện tích 655m2 bao gồm khu kỹ thuật 74m2 và sân thượng.

  d) Hình thức kiến trúc:
  – Công trình Trụ Sở Viện Kiểm Sát NDTPHCM mang tính chất của một tòa nhà trụ
  sở cơ quan pháp luật, bố cục gồm các khối ngay thẳng đăng đối, uy nghiêm , công
  minh.
  – Hình thức bên ngòai công trình cũng được gợi một số chi tiết gờ chỉ của các công
  trình cổ điển lân cận.
  – Màu sắc kem , ghi bằng chất liệu đá , tấm kim loại và sơn nước.
  2. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
  – Hệ thống điện
  Công trình sử dụng điện được cung cấp từ hai nguồn: lưới điện tỉnh và máy phát điện
  riêng có công suất 150KVA (kèm thêm 1 máy biến áp, tất cả được đặt dưới tầng hầm để
  tránh gây tiếng ồn và độ rung làm ảnh hưởng sinh hoạt).
  Toàn bộ đường dây điện được đi ngầm (được tiến hành lắp đặt đồng thời khi thi công).
  Hệ thống cấp điện chính đi trong các hộp kỹ thuật đặt ngầm trong tường và phải bảo đảm
  an toàn không đi qua các khu vực ẩm ướt, tạo điều kiện dễ dàng khi cần sửa chữa.
  Ở mỗi tầng đều có lắp đặt hệ thống an toàn điện: hệ thống ngắt điện tự động từ 1A đến
  80A được bố trí theo tầng và theo khu vực (đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ).
  – Hệ thống cung cấp nước
  Công trình sử dụng nguồn nước từ 2 nguồn: nước ngầm và nước máy. Tất cả được
  chứa trong bể nước ngầm đặt ở tầng hầm. Sau đó máy bơm sẽ đưa nước lên bể chứa nước
  đặt ở mái và từ đó sẽ phân phối đi xuống các tầng của công trình theo các đường ống dẫn
  nước chính.
  Các đường ống đứng qua các tầng đều được bọc trong hộp ghen. Hệ thống cấp nước đi
  ngầm trong các hộp kỹ thuật. Các đường ống cứu hỏa chính được bố trí ở mỗi tầng.

  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 13. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 5 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  – Hệ thống thoát nước
  Nước mưa từ mái sẽ được thoát theo các lỗ chảy (bề mặt mái được tạo dốc) và chảy
  vào các ống thoát nước mưa ( =140mm) đi xuống dưới. Riêng hệ thống thoát nước thải
  sử dụng sẽ được bố trí đường ống riêng.
  – Hệ thống chiếu sáng và thông gió
  + Chiếu sáng
  Toàn bộ toà nhà được chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên (thông qua các cửa sổ ở các
  mặt của tòa nhà và bằng điện. Ở tại các lối đi lên xuống cầu thang, hành lang và nhất là
  tầng hầm đều có lắp đặt thêm đèn chiếu sáng.
  + Thông gió
  Hệ thống thông gió chủ yếu trong công trình là thông gió nhân tạo. Sử dụng điều hòa
  không khí nhân tạo: hệ Chiller mini.
  – An toàn phòng cháy chữa cháy
  Ở mỗi tầng đều được bố trí một chỗ đặt thiết bị chữa cháy (vòi chữa cháy dài khoảng
  20m, bình xịt CO2,..). Bể chứa nước trên mái khi cần được huy động để tham gia chữa
  cháy. Ngoài ra ở mỗi phòng đều có lắp đặt thiết bị báo cháy (báo nhiệt) tự động.

  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 14. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 6 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  CHƯƠNG 2

  TÍNH TOÁN SÀN SƯỜN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN
  KHỐI TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 3->9)
  2.1. MẶT BẰNG SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH

  6

  2800
  3300

  2400
  26
  31 28

  6000
  450
  27 900 700

  3200
  24
  2700

  30 29 25

  5

  21 22
  5900

  5900
  19 20 23

  8000
  400
  2600 2400 2600

  14 13 12
  2100

  2100
  4
  1700

  18

  3500
  15

  36500
  2500
  2000

  7000
  16
  5300

  17 450
  6850

  3500
  15

  3
  2100

  2100
  14 13 12

  9500
  5700

  5700

  8 11
  9 10 9

  7 5′ 6 5′ 5
  1700

  1700

  2

  1 2 3
  6000

  6000

  6000

  2 4
  2600 2600 2400

  32 33 1
  900

  900

  6500 7600 7000

  21100

  A B C D

  Hình 1: Mặt bằng dầm sàn tầng 3->9 điển hình

  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 15. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 7 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  Trong các công trình nhà cao tầng chiều dày thường lớn để đảm bảo các yêu cầu sau:
  Trong tính toán không tính đến việc sàn bị yếu do khoan lỗ để treo các thiết bị kỹ thuật
  như đường ống điện lạnh thông gió, cứu hỏa cũng như các đường ống đặt ngầm trong sàn.
  Tường ngăn phòng (không có dầm đỡ tường) có thể thay đổi vị trí mà không làm tăng
  độ võng của sàn.
  2.2 XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY BẢN SÀN – KÍCH THƯỚC DẦM CHÍNH, DẦM PHỤ
  2.2.1. Chiều dày bản sàn
  Quan niệm tính: Xem sàn là tuyệt đối cứng trong mặt phẳng ngang. Sàn không bị rung
  động, không bị dịch chuyển khi chịu tải trọng ngang. Chuyển vị tại mọi điểm trên sàn là
  như nhau khi chịu tác động của tải trọng ngang.
  Chọn chiều dày của sàn phụ thuộc vào nhịp và tải trọng tác dụng. Có thể chọn chiều
  dày bản sàn xác định sơ bộ theo công thức
  Chọn sơ bộ chiều dày bản sàn theo công thức sau:
  D
  hs  l
  ms
  trong đó:
  D = 0,8 ÷ 1,4 – hệ số kinh nghiệm phụ thuộc hoạt tải sử dụng;
  ms = 30 ÷ 35 – đối với bản loại dầm;
  md = 40 ÷ 45 – đối với bản kê bốn cạnh;
  l – nhịp cạnh ngắn của ô bản.
  Đối với nhà dân dụng thì chiều dày tối thiểu của sàn là h min = 6cm.
  Chọn ô sàn S1(6mx7m) là ô sàn có cạnh ngắn lớn nhất làm ô sàn điển hình để tính
  chiều dày sàn:
  D 8
  hs  l = 60 = (10,6  12) cm
  ms 40 ÷ 45
  Vậy chọn hs = 12cm cho toàn sàn, nhằm thỏa mãn truyền tải trọng ngang cho các kết
  cấu đứng.
  Vậy lấy chiều dày toàn bộ các tầng sàn h = 12cm
  2.2.2. Kích thước dầm chính-dầm phụ
  – Dầm chính:( L= 7,6m)
  1 1
  hd =   l
   12 16 
  1 1
  hd =    7600 = (583  438) (mm)
   12 16 
  Chọn hd= 600mm
  bdầm= (0,25  0,5) hd
  Chọn bd = 400 mm
  Dầm chính có nhịp L = 7m chọn dầm có tiết diện 400×600
  Các dầm chính còn lại chọn dầm có tiết diện 400×600
  – Dầm phụ :
  1 1 
  hd =    l và b dầm= (0,25  0,5) h d
   16 20 
  Chọn dầm phụ có kích thước tiết diện 200×500
  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 16. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 8 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  Các hệ dầm phụ còn lại có kích thước được thề hiện trên hình vẽ MB dầm sàn (Hình 1)
  Dầm công son : 200×400
  Dầm đà môi : 200×400
  Dầm đà môi xung quanh lam thông gió chọn 200×400
  Dầm phụ khác và 200×400
  2.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG
  2.3.1 Tĩnh tải
  Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải) bao gồm trọng lượng bản thân các lớp cấu tạo sàn
  gstt = Σ i.δ i.n i
  trong đó:
  i – Trọng lượng riêng lớp cấu tạo thứ i;
  δ – chiều dày lớp cấu tạo thứ i;
  ni – hệ số độ tin cậy của lớp thứ i.
  Theo yêu cầu sử dụng, các khu vực có chức năng khác nhau sẽ có cấu tạo sàn khác
  nhau, do đó tĩnh tải sàn tương ứng cũng có giá trị khác nhau. Các kiểu cấu tạo sàn tiêu
  biểu là sàn khu ở (Phòng khách, Phòng ăn + bếp, Phòng ngủ), sàn ban công, sàn hành
  lang và sàn vệ sinh. Các loại sàn này có cấu tạo như sau:
  – Sàn khu văn phòng làm việc – sàn ban công – sàn hành lang

  – Gạch Ceramic, 1 = 2000 daN/m 3, δ1 = 10mm, n=1.2
  – Vữa lót, 2 = 1800 daN/m 3, δ2 = 20mm, n=1.3
  – Sàn BTCT, 3 = 2500 daN/m 3, δ3 = 20mm, n=1.1
  – Vữa trát trần,4 = 1800 daN/m3, δ4 = 15mm, n=1.3
  Hình 2.2: Các lớp cấu tạo sàn khu ở, ban công, hành lang
  – Sàn vệ sinh

  – Gạch men, 1 = 2000 daN/m 3, δ1 = 10mm, n=1.2
  – Vữa lót, 2 = 1800 daN/m3, δ2= 20mm, n=1.3
  – Lớp chống thấm, 3 = 2200 daN/m3, δ3 = 30mm, n=1.2
  – Sàn BTCT, 4 = 2500 daN/m 3, δ 4 = 20mm, n=1.1
  – Vữa trát trần, 5 = 1800 daN/m3, δ 5 = 15mm, n=1.3
  Hình 2.3: Các lớp cấu tạo sàn vệ sinh
  Kết quả tính toán được trình bày trong bảng sau:
  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 17. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 9 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  Tĩnh tải sàn khu làm việc – sàn ban công – sàn hành lang
  Các lớp cấu tạo sàn ( mm )  (daN/ m3) gtc (daN/m2 ) n gstt ( daN/m 2 )
  Lớp gạch men 10 2000 20 1.2 24
  Lớp vữa lót 20 1800 36 1.3 46.8
  Lớp sàn BTCT 150 2500 375 1.1 412.5
  Lớp vữa trát trần 15 1800 27 1.3 35.1
  Đường ống,thiết bị 60
  Tổng tĩnh tải tính toán 578.4
  Bảng 2.1: Tĩnh tải tác dụng lên sàn khu làm việc, sàn ban công, sàn hành lang
  Tĩnh tải sàn khu vệ sinh
  Cấu tạo sàn ( mm ) (daN/m3) gtc (daN/m2 ) n gstt (daN/m 2 )
  Lớp gạch ceramic 10 1800 18 1.1 19.8
  Lớp vữa lót 20 1800 36 1.3 46.8
  Lớp chống thấm 30 2200 66 1.2 79.2
  Lớp sàn BTCT 150 2500 375 1.1 412.5
  Lớp vữa trát trần 15 1800 27 1.3 35.1
  Đường ống,thiết bị 70
  Tổng tĩnh tải tính toán 663.4
  Bảng 2.2: Tĩnh tải tác dụng lên sàn khu vệ sinh
  2.3.2. Tải trọng tường ngăn
  Trọng lượng tường ngăn qui đổi thành tải phân bố đều trên sàn (cách tính này
  đơn giản mang tính chất gần đúng). Tải trọng tường ngăn có không xét đến sự giảm
  tải, được tính theo công thức sau:
  lt .ht .g ttc
  g tqd 
  A
  trong đó: lt – chiều dài tường;
  h t – chiều cao tường;
  A – diện tích ô sàn (A = ld x ln);
  gttc – trọng lượng đơn vị tiêu chuẩn của tường.
  với: tường 10 gạch ống: gttc = 180 (daN/m2);
  tường 20 gạch ống: gttc = 330 (daN/m2).
  Kết quả được trình bày trong bảng sau:
  Tĩnh tải do tường truyền vào sàn

  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 18. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 10 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN


  Loaïi h L 2 n.gtc gt
  OÂ baûn A(m )
  töôøng (m) (m) (daN/m2) (daN/m2)
  S1 2,7 39 234
  S2 2,7 16,9 234
  S3 2,7 16,9 234
  S4 2,7 42 234
  S5 100 2,7 1,60 11,9 234 84,9
  S5′ 2,7 4,08 234
  S6 2,7 4,42 234
  S7 100 2,7 5,65 11,05 234 323,0
  S8 100 2,7 6,00 37,05 234 102,3
  S9 2,7 14,82 234
  S10 2,7 14,82 234
  S11 100 2,7 6,00 39,9 234 95,0
  S12 2,7 14,7 234
  S13 2,7 15,96 234
  S14 2,7 13,65 234
  S15 2,7 24,5 234
  S16 2,7 17,5 234
  S17 2,7 34,45 234
  S18 100 2,7 1,70 1,6 234 671,3
  S19 2,7 38,35 234
  S20 2,7 15,34 234
  S21 2,7 14,16 234
  S22 2,7 15,34 234
  S23 2,7 41,3 234
  S24 2,7 22,4 234
  S25 2,7 8,32 234
  S26 2,7 7,28 234
  S27 2,7 14,4 234
  S28 100 2,7 2,5 8,58 234 184,1
  S29 2,7 7,02 234
  S30 2,7 17,55 234
  S31 100 2,7 4,6 21,45 234 135,5
  S32 2,7 5,85 234
  S33 2,7 6,3 234
  Bảng 2.3: Tĩnh tải tường tác dụng lên từng ô bản sàn

  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 19. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 11 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  Tổng tĩnh tải tác dụng lên sàn
  gtt = gstt + gttt (daN/m2);

  Trọng lượng Tải trọng Tổng tĩnh tải
  Dieän tích
  OÂ saøn baûn thaân tường qui taùc duïng leân
  oâ saøn(m2)
  (daN/m2) ñoåi(daN/m2) saøn(daN/m2)
  S1 39 578,4 578,40
  S2 16,9 578,4 578,40
  S3 16,9 578,4 578,40
  S4 42 578,4 578,40
  S5 11,9 663,4 84,9 748,35
  S5′ 4,08 663,4 663,40
  S6 4,42 578,4 578,40
  S7 11,05 663,4 323,0 986,45
  S8 37,05 578,4 102,3 680,72
  S9 14,82 578,4 578,40
  S10 14,82 578,4 578,40
  S11 39,9 578,4 95,0 673,41
  S12 14,7 578,4 578,40
  S13 15,96 578,4 578,40
  S14 13,65 578,4 578,40
  S15 24,5 578,4 578,40
  S16 17,5 578,4 578,40
  S17 34,45 578,4 578,40
  S18 1,6 663,4 671,3 1.334,69
  S19 38,35 578,4 578,40
  S20 15,34 578,4 578,40
  S21 14,16 578,4 578,40
  S22 15,34 578,4 578,40
  S23 41,3 578,4 578,40
  S24 22,4 578,4 578,40
  S25 8,32 578,4 578,40
  S26 7,28 578,4 578,40
  S27 14,4 578,4 578,40
  S28 8,58 663,4 184,1 847,49
  S29 7,02 578,4 578,40
  S30 17,55 663,4 663,40
  S31 21,45 663,4 135,5 798,89
  S32 5,85 663,4 663,40
  S33 6,3 663,4 663,40
  Bảng 2.4: Tổng tỉnh tải tác dụng lên sàn
  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

 20. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 12 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN

  2.3.2. Hoạt tải
  Giá trị của hoạt tải được chọn dựa theo chức năng sử dụng của các loại phòng. Hệ số
  độ tin cậy n, đối với tải trọng phân bố đều xác định theo điều 4.3.3 trang 15 TCVN 2737 –
  1995:
  Khi ptc < 200 ( daN/m2 )  n = 1.3
  Khi ptc ≥ 200 ( daN/m2 )  n = 1.2
  Hoạt tải tác dụng lên từng ô sàn

  p tc p ttsàn
  Chức năng Phòng n
  (daN/m 2) (daN/m 2)
  Phòng ngủ(S1) 200 1.2 240
  WC(S2) 200 1.2 240
  Phòng ăn(S3) 200 1.2 240
  Phòng khách(S4) 200 1.2 240
  Sảnh(S5) 300 1.2 360
  Cầu thang(S6) 300 1.2 360
  Hành lang(S7) 300 1.2 360
  Ban công(S8,S9) 300 1.2 360

  ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2

Download tài liệu Luận văn: Thiết kế công trình viện kiểm soát nhân dân TP.Hồ Chí Minh File Word, PDF về máy