Tải Luận văn: Thiết kế công chung cư Phú Mỹ Thuận – Download File Word, PDF

Luận văn: Thiết kế công chung cư Phú Mỹ Thuận

Luận văn: Thiết kế công chung cư Phú Mỹ Thuận
Nội dung Text: Luận văn: Thiết kế công chung cư Phú Mỹ Thuận

Download


Quy mô dự án: 4 block chung cư có 578 căn hộ gồm 3 block cao 18 tầng, 1 block cao 20 tầng thiết kế đa dạng, 2 – 3 phòng ngủ, được xây dựng trên khu đất rộng gần 15.000 m2 với liên kết hình chữ U, khu cao ốc tạo được sự thông thoáng về tầm nhìn và khí trời.

Bạn đang xem: Tải Luận văn: Thiết kế công chung cư Phú Mỹ Thuận – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Luận văn: Thiết kế công chung cư Phú Mỹ Thuận File Word, PDF về máy

Luận văn: Thiết kế công chung cư Phú Mỹ Thuận

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Luận văn: Thiết kế công chung cư Phú Mỹ Thuận

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC …..
  KHOA ….

  Luận văn

  Thiết kế công chung cư
  Phú Mỹ Thuận
  :

 2. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  PHAÀN I- KHAÙI QUAÙT VEÀ KIEÁN TRUÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 3

 3. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  PHAÀN I- KHAÙI QUAÙT VEÀ KIEÁN TRUÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  KHAÙI QUAÙT VEÀ KIEÁN TRUÙC
  I. MÔÛ ÑAÀU
  Thaønh phoá Hoà Chí Minh, vôùi vai troø laø trung taâm kinh teá, khoa hoïc, kyõ thuaät
  lôùn nhaát nöôùc vôùi nhieàu cô quan ñaàu ngaønh , saân bay, beán caûng… ñang töøng böôùc
  xaây döïng cô sôû haï taàng. Trong giai ñoaïn nhöõng naêm 1990 ñeán naêm 1997 laø giai
  ñoaïn phaùt trieån raàm roä nhaát raát nhieàu coâng trình lôùn vaø nhieàu nhaø cao taàng ñöôïc xaây
  döïng trong giai ñoaïn naøy. Ñaëc bieät Vieät Nam chuùng ta ñaõ gia nhaäp toå chöùc thöông
  maïi theá giôùi WTO seõ môû ra nhieàu cô hoäi phaùt trieån cho ñaát nöôùc vaø Thaønh phoá Hoà
  Chí Minh seõ laø ñaàu tö cho söï phaùt trieån ñoù. Vieäc xaây döïng nhieàu nhaø cao taàng töø noäi
  thaønh cho ñeán ngoaïi thaønh nhö moät nhu caàu taát yeáu ñaùp öùng söï phaùt trieån cuûa ñaát
  nöôùc .

  II. ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG
  CHUNG CÖ PHUÙ MYÕ THUAÄN ñöôïc ñaët taïi xaõ Phuù Xuaân huyeän Nhaø Beø
  Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Coâng trình naøy ñöôïc xaây döïng taïi Ñöôøng Huyønh Taán
  Phaùt-Xaõ Phuù Xuaân- Huyeän Nhaø Beø Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Moät maët khu ñaát
  noái vôùi ñöôøng Huyønh Taán Phaùt ( Truïc giao thoâng chính cuûa Huyeän Nhaø Beø ñi
  trung taâm Thaønh phoá Hoà Chí Minh ), moät maët thoâng qua ñöôøng Nguyeãn Bình
  (truïc giao thoâng chính cuûa Huyeän Nhaø Beø ñi Trung taâm Huyeän Nhaø Beø) thuaän lôïi
  giao thoâng vaø phuø hôïp vôùi yeâu caàu phoøng chaùy chöõa chaùy.
  3400

  3400

  PHOØNG NGUÛ 2 PHOØNG NGUÛ 3 PHOØNG NGUÛ 3 PHOØNG NGUÛ 2

  2800 3000 1800 1800 3000 2800

  PHOØNG PHOØNG
  KHAÙCH KHAÙCH

  SAÂN PHÔI SAÂN PHÔI

  PHOØNG NGUÛ 1 PHOØNG NGUÛ 1
  2800

  2800

  SAÂN PHÔI SAÂN PHÔI
  1950
  3100

  3100

  PHOØNG NGUÛ 2 PHOØNG NGUÛ 2
  P.ÑA NAÊNG BEÁP 7470 BEÁP
  5200

  200 3500 2900

  PHOØNG PHOØNG
  KHAÙCH KHAÙCH

  AÊN
  1800

  PHOØNG NGUÛ 1
  600 800
  100100
  200
  800
  600

  PHOØNG NGUÛ 1 PHOØNG NGUÛ 1
  1800

  PHOØNG PHOØNG
  2900

  KHAÙCH BEÁP KHAÙCH

  3500 BEÁP BEÁP 2600 1500 2900

  1420 3800 1420 800
  PHOØNG NGUÛ 2 PHOØNG NGUÛ 2
  3100

  3100
  1250
  1950
  1200

  1200

  SAÂN PHÔI SAÂN PHÔI
  300

  AÊN AÊN
  2800

  2800

  PHOØNG
  KHAÙCH
  PHOØNG
  KHAÙCH
  3250 2950 2950 3100

  PHOØNG NGUÛ 2 PHOØNG NGUÛ 2
  4100

  MAËT BAÈNG TAÀNG ÑIEÅN HÌNH
  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 4

 4. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  PHAÀN I- KHAÙI QUAÙT VEÀ KIEÁN TRUÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  1000

  2400

  2400
  PHOØNG KHAÙCH WC B2-2 WC B1-2 PHOØNG KHAÙCH
  PHOØNG NGUÛ 1 PHOØNG NGUÛ 1

  1550

  1550
  900

  900
  3750
  BEÁP BEÁP
  ±0.000
  ±0.000
  1800

  AÊN 265 AÊN

  350
  WC B2-1 WC B1-1

  S7

  1400
  1300
  PHOØNG KHAÙCH PHOØNG KHAÙCH

  4300
  2600 2500 4600

  3000
  2900
  ±0.000 2700 1515 ±0.000

  AÊN AÊN
  WC A2-1

  1800
  1800

  -1.500 ±0.000
  ±0.000 ±0.000

  -1.350

  WC C2-1 WC C1-1
  AÊN AÊN

  ±0.000
  2600 1900 2600

  2700
  i=10%

  4600

  3500
  PHOØNG KHAÙCH PHOØNG KHAÙCH
  1500

  1500
  S7 WC D1-1 WC D1-1

  2000
  i=10%

  S5a
  PHOØNG KHAÙCH PHOØNG KHAÙCH

  AÊN AÊN

  3000 4300

  PHOØNG SINH HOAÏT CHUNG PHOØNG SINH HOAÏT CHUNG
  3550
  i=
  10
  %

  -1.350

  MAËT BAÈNG TAÀNG 1
  TÆ LEÄ : 1/100

  MAËT BAÈNG TAÀNG 1
  III. Ñaëc ñieåm khí haäu taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh
  Khí haäu TP Hoà Chí Minh laø khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa ñöôïc chia thaønh 2
  muøa.
  1. Muøa naéng : Töø thaùng 12 ñeán thaùng 4 coù :
  o Nhieät ñoä cao nhaát : 400C
  o Nhieät ñoä trung bình : 320C
  o Nhieät ñoä thaáp nhaát : 180C
  o Löôïng möa thaáp nhaát : 0,1 mm
  o Löôïng möa cao nhaát : 300 mm
  o Ñoä aåm töông ñoái trung bình : 85,5%
  2. Muøa möa: Töø thaùng 5 ñeán thaùng 11 coù :
  o Nhieät ñoä cao nhaát : 360C
  o Nhieät ñoä trung bình : 280C
  o Nhieät ñoä thaáp nhaát : 230C
  o Löôïng möa trung bình : 274,4 mm
  o Löôïng möa thaáp nhaát : 31 mm (thaùng 11)
  o Löôïng möa cao nhaát : 680 mm (thaùng 9)
  o Ñoä aåm töông ñoái trung bình : 77,67%
  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 5

 5. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  PHAÀN I- KHAÙI QUAÙT VEÀ KIEÁN TRUÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  o Ñoä aåm töông ñoái thaáp nhaát : 74%
  o Ñoä aåm töông ñoái cao nhaát : 84%
  o Löôïng boác hôi trung bình : 28 mm/ngaøy
  o Löôïng boác hôi thaáp nhaát : 6,5 mm/ngaøy
  3. Höôùng gioù
  Höôùng gioù chuû yeáu laø Ñoâng Nam vaø Taây nam vôùi vaän toác trung bình 2,5 m/s,
  thoåi maïnh nhaát vaøo muøa möa. Ngoaøi ra coøn coù gioù Ñoâng Baéc thoåi nheï (thaùng 12-1).
  TP. Hoà Chí Minh naèm trong khu vöïc ít chòu aûnh höôûng cuûa gioù baõo, chòu aûnh
  höôûng cuûa gioù muøa vaø aùp thaáp nhieät ñôùi.

  IV. Giaûi phaùp maët baèng vaø phaân khu chöùc naêng
  Ø Chung cö goàm 10 taàng vôùi nhöõng ñaëc ñieåm sau :
  o Taàng haàm vaø taàng maùi cao 3.0m
  o Taàng 1 cao 4.5m
  o Moãi taàng ñieån hình cao 3.5 m
  o Maët baèng hình chöõ nhaät 33.4×37.2 m, ñöôïc thieát keá daïng ñoái xöùng, taän
  duïng heát maët baèng vaø khoâng gian.
  o Toång chieàu cao coâng trình 35.5 m (tính töø coát ±0.000)
  Ø Chöùc naêng cuûa caùc taàng nhö sau :
  o Taàng haàm :Nôi ñeå ñaäu xe vaø boá trí caùc phoøng kó thuaät.
  o Taàng 1 ñeán taàng 9 : Boá chí caùc caên hoä.
  o Taàng 10 vaø taàng maùi :Goàm caùc phoøng kyõ thuaät ( cô, ñieän, nöôùc thoâng
  thoaùng…). Coù hoà nöôùc maùi cung caáp nöôùc cho toaøn nhaø.
  V. Caùc giaûi phaùp kyõ thuaät
  Ø Thoâng thoaùng :
  Ngoaøi vieäc thoâng thoaùng baèng heä thoáng cöûa ôû moãi phoøng, coøn söû duïng
  heä thoáng thoâng gioù nhaân taïo baèng quaït ôû caùc taàng.
  Ø Chieáu saùng :
  Ngoaøi heä thoáng ñeøn chieáu saùng ôû caùc phoøng vaø haønh lang thì vieäc taän
  duïng saùng töï nhieân vaø chieáu saùng nhaân taïo ñeå laáy saùng toái ña cho coâng trình.
  Ø Heä thoáng ñieän
  • Heä thoáng ñieän söû duïng tröïc tieáp heä thoáng ñieän thaønh phoá, coù boå sung heä
  thoáng ñieän döï phoøng, nhaèm ñaûo baûo cho taát caû caùc trang thieát bò trong toøa nhaø
  coù theå hoaït ñoäng ñöôïc trong tình huoáng maïng löôùi ñieän thaønh phoá bò caét ñoät
  xuaát. Ñieän naêng phaûi baûo ñaûm cho heä thoáng thang maùy, heä thoáng laïnh coù theå
  hoaït ñoäng lieân tuïc.
  • Maùy ñieän döï phoøng 250KVA ñöôïc ñaët ôû taàng haàm, ñeå giaûm bôùt tieáng oàn vaø
  rung ñoäng khoâng aûnh höôûng ñeán sinh hoaït.

  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 6

 6. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  PHAÀN I- KHAÙI QUAÙT VEÀ KIEÁN TRUÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  • Heä thoáng caáp ñieän chính ñi trong caùc hoäp kyõ thuaät ñaët ngaàm trong töôøng .
  Heä thoáng ngaét ñieän töï ñoäng töø 1A ñeán 50A boá trí theo taàng vaø khu vöïc vaø baûo
  ñaûm an toaøn khi coù söï coá xaûy ra.
  Ø Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc
  • Nguoàn nöôùc ñöôïc laáy töø heä thoáng caáp nöôùc thaønh phoá daãn vaøo hoà nöôùc ôû
  taàng haàm qua heä thoáng bôm bôm leân beå nöôùc taàng maùi nhaèm ñaùp öùng nhu
  nöôùc cho sinh hoaït ôû caùc taàng.
  • Nöôùc thaûi töø caùc taàng ñöôïc taäp trung veà khu xöû lyù vaø beå töï hoaïi ñaët ôû taàng
  haàm.
  • Caùc ñöôøng oáng ñöùng qua caùc taàng ñeàu ñöôïc boïc gain, ñi ngaàm trong caùc
  hoäp kyõ thuaät.
  Ø Di chuyeån vaø phoøng hoûa hoaïn
  • Toøa nhaø goàm 2 caàu thang boä, 2 thang maùy chính.
  • Taïi moãi taàng ñeàu coù ñaët heä thoáng baùo chaùy, caùc thieát bò chöõa chaùy.
  • Doïc theo caùc caàu thang boä ñeàu coù heä thoáng oáng voøi roàng cöùu hoûa.
  • Ngoaøi ra toøa nhaø coøn ñöôïc ñaët heä thoáng choáng seùt .

  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 7

 7. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  PHAÀN II:
  KEÁT CAÁU

  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 8

 8. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  CHÖÔNG1: CÔ SÔÛ THIEÁT KEÁ

  I. LÖÏA CHOÏN GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU
  1. HEÄ KEÁT CAÁU CHÒU LÖÏC CHÍNH
  Caên cöù vaøo sô ñoà laøm vieäc thì keát caáu nhaø cao taàng coù theå phaân loaïi nhö sau:
  – Caùc heä keát caáu cô baûn: Keát caáu khung, keát caáu töôøng chòu löïc, keát caáu loõi cöùng
  vaø keát caáu hoäp.
  – Caùc heä keát caáu hoãn hôïp: Keát caáu khung-giaèng, keát caáu khung-vaùch, keát caáu
  khung-loõi, keát caáu khung-hoäp, keát caáu vaùch-loõi, keát caáu hoäp-loõi…
  – Caùc heä keát caáu ñaëc bieät: Heä keát caáu coù taàng cöùng, heä keát caáu coù daàm truyeàn,
  keát caáu coù heä giaèng lieân taàng vaø keát caáu coù khung gheùp.
  – Moãi loaïi keát caáu treân ñeàu coù nhöõng öu nhöôïc ñieåm rieâng tuøy thuoäc vaøo nhu caàu
  vaø khaû naêng thi coâng thöïc teá cuûa töøng coâng trình. Hieän nay, vaùch cöùng ñöôïc xem laø
  caáu kieän chòu taûi ngang khaù toát, coù nhieàu öu vieät hôn so vôùi keát caáu khung thoâng
  thöôøng, neân em choïn heä keát caáu khung vaùch chòu löïc cho coâng trình naøy.

  2. HEÄ KEÁT CAÁU SAØN
  Trong coâng trình heä saøn coù aûnh höôûng raát lôùn tôùi söï laøm vieäc khoâng gian cuûa keát
  caáu. Vieäc löïa choïn phöông aùn saøn hôïp lyù laø raát quan troïng. Do vaäy, caàn phaûi coù söï
  phaân tích ñuùng ñeå löïa choïn ra phöông aùn phuø hôïp vôùi keát caáu cuûa coâng trình.
  Ta xeùt caùc phöông aùn saøn sau:

  a. Heä saøn söôøn
  Caáu taïo goàm heä daàm vaø baûn saøn.

  · Öu ñieåm:
  – Tính toaùn ñôn giaûn.
  – Ñöôïc söû duïng phoå bieán ôû nöôùc ta vôùi coâng ngheä thi coâng phong phuù neân
  thuaän tieän cho vieäc löïa choïn coâng ngheä thi coâng.
  · Nhöôïc ñieåm:
  – Chieàu cao daàm vaø ñoä voõng cuûa baûn saøn raát lôùn khi vöôït khaåu ñoä lôùn,
  daãn ñeán chieàu cao taàng cuûa coâng trình lôùn neân gaây baát lôïi cho keát caáu
  coâng trình khi chòu taûi troïng ngang vaø khoâng tieùt kieäm chi phí vaät lieäu.
  – Khoâng tieát kieäm khoâng gian söû duïng.

  b. Heä saøn oâ côø
  Caáu taïo goàm heä daàm tröïc giao, chia baûn saøn thaønh caùc oâ baûn keâ boán caïnh coù
  nhòp beù, theo yeâu caàu caáu taïo khoaûng caùch giöõa caùc daàm khoâng quaù 2m vaø tyû soá
  L2/L1 cuûa maët baèng saøn khoâng quaù 1,5.
  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 9

 9. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  · Öu ñieåm:
  – Traùnh ñöôïc coù quaù nhieàu coät beân trong neân tieát kieäm ñöôïc khoâng gian
  söû duïng vaø coù kieán truùc ñeïp,thích hôïp vôùi caùc coâng trình yeâu caàu thaåm
  myõ cao vaø khoâng gian söû duïng lôùn nhö hoäi tröôøng, caâu laïc boä…
  · Nhöôïc ñieåm:
  – Khoâng tieát kieäm, thi coâng phöùc taïp.
  – Khi maët baèng saøn quaù roäng caàn phaûi boá trí theâm caùc daàm chính. Vì vaäy,
  noù cuõng khoâng traùnh ñöôïc nhöõng haïn cheá do chieàu cao daàm chính phaûi
  lôùn ñeå giaûm ñoä voõng.

  c. Saøn khoâng daàm (khoâng coù muõ coät)
  Caáu taïo goàm caùc baûn keâ tröïc tieáp leân coät.
  · Öu ñieåm:
  – Chieàu cao keát caáu nhoû neân giaûm ñöôïc chieàu cao coâng trình.
  – Tieát kieäm ñöôïc khoâng gian söû duïng.
  – Deã phaân chia khoâng gian.
  – Deã boá trí heä thoáng kyõ thuaät ñieän, nöôùc…
  – Thích hôïp vôùi nhöõng coâng trình coù khaåu ñoä vöøa.
  – Vieäc thi coâng phöông aùn naøy nhanh hôn so vôùi phöông aùn saøn daàm bôûi
  khoâng phaûi maát coâng gia coâng coáp pha, coât theùp daàm, coát theùp ñöôïc ñaët
  töông ñoái ñònh hình vaø ñôn giaûn, vieäc laép döïng vaùn khuoân vaø coáp pha
  cuõng ñôn giaûn.
  – Do chieàu cao taàng giaûm neân thieát bò vaän chuyeån ñöùng cuõng khoâng caàn
  yeâu caàu cao, coâng vaän chuyeån ñöùng giaûm neân giaûm giaù thaønh.
  – Taûi troïng ngang taùc duïng vaøo coâng trình giaûm do coâng trình coù chieàu
  cao giaûm so vôùi phöông aùn saøn daàm.
  · Nhöôïc ñieåm:
  – Trong phöông aùn naøy caùc coät khoâng ñöôïc lieân keát vôùi nhau ñeå taïo thaønh
  khung do ñoù ñoä cöùng nhoû hôn nhieàu so vôùi phöông aùn saøn daàm, do vaäy
  khaû naêng chòu löïc theo phöông ngang phöông aùn naøy keùm hôn phöông aùn
  saøn daàm, chính vì vaäy taûi troïng ngang haàu heát do vaùch chòu vaø taûi troïng
  ñöùng do coät chòu.
  – Saøn phaûi coù chieàu daøy lôùn ñeå ñaûm baûo khaû naêng chòu uoán vaø choáng
  choïc thuûng do ñoù daãn ñeán taêng khoái löôïng saøn.

  d. Saøn khoâng daàm öùng löïc tröôùc
  · Öu ñieåm: Ngoaøi caùc ñaëc ñieåm chung cuûa phöông aùn saøn khoâng daàm thì
  phöông aùn saøn khoâng daàm öùng löïc tröôùc seõ khaéc phuïc ñöôïc moät soá nhöôïc ñieåm cuûa
  phöông aùn saøn khoâng daàm:
  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 10

 10. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  – Giaûm chieàu daøy saøn khieán giaûm ñöôïc khoái löôïng saøn daãn tôùi giaûm taûi
  troïng ngang taùc duïng vaøo coâng trình cuõng nhö giaûm taûi troïng ñöùng truyeàn
  xuoáng moùng.
  – Taêng ñoä cöùng cuûa saøn leân, khieán cho thoaû maõn veà yeâu caàu söû duïng bình
  thöôøng.
  – Sô ñoà chòu löïc trôû neân toái öu hôn do coát theùp öùng löïc tröôùc ñöôïc ñaët phuø
  hôïp vôùi bieåu ñoà moâmen do tính taûi gaây ra, neân tieát kieäm ñöôïc coát theùp.
  · Nhöôïc ñieåm: Tuy khaéc phuïc ñöôïc caùc öu ñieåm cuûa saøn khoâng daàm thoâng
  thöôøng nhöng laïi xuaát hieän moät soá khoù khaên cho vieäc choïn löïa phöông aùn naøy nhö
  sau:
  – Thieát bò thi coâng phöùc taïp hôn, yeâu caàu vieäc cheá taïo vaø ñaët coát theùp
  phaûi chính xaùc do ñoù yeâu caàu tay ngheà thi coâng phaûi cao hôn, tuy nhieân
  vôùi xu theá hieän ñaïi hoaù hieän nay thì ñieàu naøy seõ laø yeâu caàu taát yeáu.
  – Thieát bò giaù thaønh cao vaø coøn hieám do trong nöôùc chöa saûn xuaát ñöôïc.

  3. KEÁT LUAÄN
  Do coâng trình laø daïng nhaø cao taàng, coù böôùc coät lôùn, ñoàng thôøi ñeå ñaûm baûo veû
  myõ quan cho caùc caên hoä neân giaûi phaùp keát caáu chính cuûa coâng trình ñöôïc löïa choïn
  nhö sau:
  – Keát caáu saøn söôøn.
  – Keát caáu moùng coïc khoan nhoài hoaëc coïc eùp BTCT
  – Keát caáu coâng trình laø keát caáu khung chòu löïc chính.

  II. LÖÏA CHOÏN VAÄT LIEÄU
  – Vaät lieäu xaây coù cöôøng ñoä cao, troïng löôïng nhoû, khaû naêng choáng chaùy toát.
  – Vaät lieäu coù tính bieán daïng cao: Khaû naêng bieán daïng deûo cao coù theå boå sung
  cho tính naêng chòu löïc thaáp.
  – Vaät lieäu coù tính thoaùi bieán thaáp: Coù taùc duïng toát khi chòu taùc duïng cuûa taûi
  troïng laëp laïi (ñoäng ñaát, gioù baõo).
  – Vaät lieäu coù tính lieàn khoái cao: Coù taùc duïng trong tröôøng hôïp taûi troïng coù tính
  chaát laëp laïi khoâng bò taùch rôøi caùc boä phaän coâng trình.
  – Vaät lieäu coù giaù thaønh hôïp lyù.
  Nhaø cao taàng thöôøng coù taûi troïng raát lôùn. Neáu söû duïng caùc loaïi vaät lieäu treân
  taïo ñieàu kieän giaûm ñöôïc ñaùng keå taûi troïng cho coâng trình, keå caû taûi troïng ñöùng cuõng
  nhö taûi troïng ngang do löïc quaùn tính.
  Trong ñieàu kieän nöôùc ta hieän nay thì vaät lieäu BTCT hoaëc theùp laø loaïi vaät lieäu
  ñang ñöôïc caùc nhaø thieát keá söû duïng phoå bieán trong caùc keát caáu nhaø cao taàng.

  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 11

 11. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  III. CAÙC TIEÂU CHUAÅN, QUY PHAÏM DUØNG TRONG TÍNH TOAÙN
  Coâng vieäc thieát keá phaûi tuaân theo caùc quy phaïm, caùc tieâu chuaån thieát keá do
  nhaø nöôùc Vieät Nam quy ñònh ñoái vôùi nghaønh xaây döïng. Nhöõng tieâu chuaån sau ñaây
  ñöôïc söû duïng trong quaù trình tính toaùn:
  – Tieâu chuaån thieát keá keát caáu beâtoâng coát theùp TCXDVN 5574:1991.
  – Tieâu chuaån thieát keá taûi troïng vaø taùc ñoäng TCVN 2737:1995.
  – Chæ daãn tính toaùn thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù TCXD 229:1999.
  – Tieâu chuaån thieát keá caáu taïo beâ toâng coát theùp toaøn khoái nhaø cao taàng TCXD
  198:1997.
  – Tieâu chuaån thieát keá neàn nhaø vaø coâng trình TCVN 45:1978.
  – Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCVN 205:1998.
  – Tieâu chuaån thieát keá coïc khoan nhoài TCVN 195:1997.

  IV. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TOAÙN
  1. SÔ ÑOÀ TÍNH
  Trong giai ñoaïn hieän nay, nhôø söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa maùy tính ñieän töû, ñaõ
  coù nhöõng thay ñoåi quan troïng trong caùch nhìn nhaän phöông phaùp tính toaùn coâng
  trình. Khuynh höôùng ñaëc thuø hoaù vaø ñôn giaûn hoaù caùc tröôøng hôïp rieâng leû ñöôïc thay
  theá baèng khuynh höôùng toång quaùt hoaù. Ñoàng thôøi khoái löôïng tính toaùn soá hoïc khoâng
  coøn laø moät trôû ngaïi nöõa. Caùc phöông phaùp môùi coù theå duøng caùc sô ñoà tính saùt vôùi
  thöïc teá hôn, coù theå xeùt tôùi söï laøm vieäc phöùc taïp cuûa keát caáu vôùi caùc moái quan heä
  phuï thuoäc khaùc nhau trong khoâng gian. Vieäc tính toaùn keát caáu nhaø cao taàng neân aùp
  duïng nhöõng coâng ngheä môùi ñeå coù theå söû duïng moâ hình khoâng gian nhaèm taêng möùc
  ñoä chính xaùc vaø phaûn aùnh söï laøm vieäc cuûa coâng trình saùt vôùi thöïc teá hôn.

  2. CAÙC GIAÛ THUYEÁT DUØNG TRONG TÍNH TOAÙN NHAØ CAO TAÀNG
  Saøn laø tuyeät ñoái cöùng trong maët phaúng cuûa noù (maët phaúng ngang) vaø lieân keát
  ngaøm vôùi caùc phaàn töû daàm, coät vaø vaùch cöùng ôû cao trình saøn. Khoâng keå bieán daïng
  cong (ngoaøi maët phaúng saøn) leân caùc phaàn töû (thöïc teá khoâng cho pheùp saøn coù bieán
  daïng cong). Boû qua söï aûnh höôûng ñoä cöùng uoán cuûa saøn taàng naøy ñeán caùc saøn taàng
  keá beân. Moïi thaønh phaàn heä chòu löïc treân töøng taàng ñeàu coù chuyeån vò ngang nhö
  nhau. Caùc coät vaø vaùch cöùng ñeàu ñöôïc ngaøm ôû chaân coät vaø chaân vaùch cöùng ngay maët
  moùng.

  3. PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TOAÙN XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC
  Hieän nay treân theá giôùi coù ba tröôøng phaùi tính toaùn heä chòu löïc nhaø nhieàu taàng
  theå hieän theo ba moâ hình sau:

  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 12

 12. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  – Moâ hình lieân tuïc thuaàn tuùy: Giaûi tröïc tieáp phöông trình vi phaân baäc cao, chuû yeáu
  laø döïa vaøo lyù thuyeát voû, xem toaøn boä heä chòu löïc laø heä chòu löïc sieâu tónh. Khi giaûi
  quyeát theo moâ hình naøy, khoâng theå giaûi quyeát ñöôïc heä coù nhieàu aån. Ñoù chính laø
  giôùi haïn cuûa moâ hình naøy.
  – Moâ hình rôøi raïc (Phöông phaùp phaàn töû höõu haïn): Rôøi raïc hoaù toaøn boä heä chòu
  löïc cuûa nhaø nhieàu taàng, taïi nhöõng lieân keát xaùc laäp nhöõng ñieàu kieän töông thích veà
  löïc vaø chuyeån vò. Khi söû duïng moâ hình naøy cuøng vôùi söï trôï giuùp cuûa maùy tính coù theå
  giaûi quyeát ñöôïc taát caû caùc baøi toaùn. Hieän nay ta coù caùc phaàn meàm trôï giuùp cho vieäc
  giaûi quyeát caùc baøi toaùn keát caáu nhö ETABS, SAP…
  – Moâ hình rôøi raïc – lieân tuïc (Phöông phaùp sieâu khoái): Töøng heä chòu löïc ñöôïc xem
  laø rôøi raïc, nhöng caùc heä chòu löïc naøy seõ lieân keát laïi vôùi nhau thoâng qua caùc lieân keát
  tröôït xem laø phaân boá lieân tuïc theo chieàu cao. Khi giaûi quyeát baøi toaùn naøy ta thöôøng
  chuyeån heä phöông trình vi phaân thaønh heä phöông trình tuyeán tính baèng phöông phaùp
  sai phaân. Töø ñoù giaûi caùc ma traän vaø tìm noäi löïc.

  Giôùi thieäu veà phöông phaùp phaàn töû höõu haïn (PPPTHH)
  Trong caùc phöông phaùp keå treân, phöông phaùp phaàn töû höõu haïn hieän ñöôïc söû
  duïng phoå bieán hôn caû do nhöõng öu ñieåm cuûa noù cuõng nhö söï hoã trôï ñaéc löïc cuûa moät
  soá phaàn meàm tính toaùn döïa treân cô sôû phöông phaùp tính toaùn naøy.
  Theo phöông phaùp phaàn töû höõu haïn, vaät theå thöïc lieân tuïc ñöôïc thay theá baèng
  moät soá höõu haïn caùc phaàn töû rôøi raïc coù hình daïng ñôn giaûn, coù kích thöôùc caøng nhoû
  caøng toát nhöng höõu haïn, chuùng ñöôïc noái vôùi nhau baèng moät soá ñieåm quy ñònh ñöôïc
  goïi laø nuùt. Caùc vaät theå naøy vaãn ñöôïc giöõ nguyeân laø caùc vaät theå lieân tuïc trong phaïm
  vi cuûa moãi phaàn töû, nhöng coù hình daïng ñôn giaûn vaø kích thöôùc beù neân cho pheùp
  nghieân cöùu deã daøng hôn döïa treân cô sôû quy luaät veà söï phaân boá chuyeån vò vaø noäi löïc
  (chaúng haïn caùc quan heä ñöôïc xaùc laäp trong lyù thuyeát ñaøn hoài). Caùc ñaëc tröng cô baûn
  cuûa moãi phaàn töû ñöôïc xaùc ñònh vaø moâ taû döôùi daïng caùc ma traän ñoä cöùng (hoaëc ma
  traän ñoä meàm) cuûa phaàn töû. Caùc ma traän naøy ñöôïc duøng ñeå gheùp caùc phaàn töû laïi
  thaønh moät moâ hình rôøi raïc hoùa cuûa keát caáu thöïc cuõng döôùi daïng moät ma traän ñoä
  cöùng (hoaëc ma traän ñoä meàm) cuûa caû keát caáu. Caùc taùc ñoäng ngoaøi gaây ra noäi löïc vaø
  chuyeån vò cuûa keát caáu ñöôïc quy ñoåi veà caùc thaønh caùc öùng löïc taïi caùc nuùt vaø ñöôïc
  moâ taû trong ma traän taûi troïng nuùt töông ñöông. Caùc aån soá caàn tìm laø caùc chuyeån vò
  nuùt (hoaëc noäi löïc) taïi caùc ñieåm nuùt ñöôïc xaùc ñònh trong ma traän chuyeån vò nuùt (hoaëc
  ma traän noäi löïc nuùt). Caùc ma traän ñoä cöùng, ma traän taûi troïng nuùt vaø ma traän chuyeån
  vò nuùt ñöôïc lieân heä vôùi nhau trong phöông trình caân baèng theo quy luaät tuyeán tính
  hay phi tuyeán tuøy theo öùng xöû thaät cuûa keát caáu. Sau khi giaûi heä phöông trình tìm
  ñöôïc caùc aån soá, ngöôøi ta coù theå tieáp tuïc xaùc ñònh ñöôïc caùc tröôøng öùng suaát, bieán
  daïng cuûa keát caáu theo caùc quy luaät ñaõ ñöôïc nghieân cöùu
  trong cô hoïc.
  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 13

 13. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  Sau ñaây laø thuaät toaùn toång quaùt cuûa phöông phaùp PTHH:
  – Rôøi raïc hoùa keát caáu thöïc thaønh thaønh moät löôùi caùc phaàn töû choïn tröôùc cho phuø
  hôïp vôùi hình daïng hình hoïc cuûa keát caáu vaø yeâu caàu chính xaùc cuûa baøi toaùn.
  – Xaùc ñònh caùc ma traän cô baûn cho töøng phaàn töû (ma traän ñoä cöùng, ma traän taûi
  troïng nuùt, ma traän chuyeån vò nuùt…) theo truïc toïa ñoä rieâng cuûa phaàn töû.
  – Gheùp caùc ma traän cô baûn cuøng loaïi thaønh ma traän keát caáu theo truïc toïa ñoä
  chung cuûa caû keát caáu.
  – Döïa vaøo ñieàu kieän bieân vaø ma traän ñoä cöùng cuûa keát caáu ñeå khöû daïng suy bieán
  cuûa noù.
  – Giaûi heä phöông trình ñeå xaùc ñònh ma traän chuyeån vò nuùt caû keát caáu.
  – Töø chuyeån vò nuùt tìm ñöôïc, xaùc ñònh noäi löïc cho töøng phaàn töû.
  – Veõ bieåu ñoà noäi löïc cho keát caáu.
  Thuaät toaùn toång quaùt treân ñöôïc söû duïng cho haàu heát caùc baøi toaùn phaân tích keát
  caáu: phaân tích tónh, phaân tích ñoäng vaø tính toaùn oån ñònh keát caáu.

  4. LÖÏA CHOÏN COÂNG CUÏ TÍNH TOAÙN
  a. Phaàn meàm ETABS 9.0.7
  Duøng ñeå giaûi noäi löïc vaø phaân tích ñoäng cho heä coâng trình goàm caùc daïng vaø giaù
  trò dao ñoäng, kieåm tra caùc daïng öùng xöû cuûa coâng trình khi chòu taûi troïng ñoäng ñaát.
  Do ETABS laø phaàn meàm phaân tích thieát keá keát caáu chuyeân cho nhaø cao taàng neân
  vieäc nhaäp vaø xöû lyù soá lieäu ñôn giaûn vaø nhanh hôn so vôùi caùc phaàn meàm khaùc.

  b. Phaàn meàm SAP2000 v10
  Duøng ñeå giaûi noäi löïc cho caùc caáu kieän ñôn giaûn cuûa heä keát caáu nhaèm ñôn giaûn
  hoaù trong quaù trình tính toaùn.

  c. Moät soá löu yù
  Khi söû duïng caùc phaàn meàm SAP2000, ETABS, … caàn chuù yù ñeán quan nieäm
  töøng caáu kieän cuûa phaàn meàm ñeå caáu kieän laøm vieäc ñuùng vôùi quan nieäm thöïc khi
  ñöa vaøo moâ hình.
  – Quan nieäm khoái (solid): khi 3 phöông coù kích thuôùc gaàn nhö nhau, vaø coù kích
  thöôùc lôùn hôn nhieàu so vôùi caùc phaàn töû khaùc.
  – Quan nieäm baûn, vaùch (shell): khi kích thöôùc 2 phöông lôùn hôn raát nhieàu so vôùi
  phöông coøn laïi.
  – Quan nieäm thanh (frame): khi kích thöôùc 2 phöông nhoû hôn raát nhieàu so vôùi
  phöông coøn laïi.
  – Quan nieäm ñieåm (point): khi 3 phöông coù kích thuôùc gaàn nhö nhau, vaø coù kích
  thöôùc raát beù.

  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 14

 14. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  Khi ta chia caøng mòn caùc caáu kieän thì keát quaû seõ caøng chính xaùc. Do phaàn töû
  höõu haïn truyeàn löïc nhau qua caùc ñieåm lieân keát cuûa caùc phaàn töû vôùi nhau. Neáu ta
  chia caùc caáu kieän ra nhöng khoâng ñuùng vôùi quan nieäm cuûa phaàn meàm thì caùc caáu
  kieän ñoù seõ coù ñoä cöùng taêng ñoät ngoät vaø laøm vieäc sai vôùi chöùc naêng cuûa chuùng trong
  quan nieäm tính, töø ñoù daãn ñeán caùc keát quaû tính cuûa caû heä keát caáu seõ thay ñoåi.

  5. NOÄI DUNG TÍNH TOAÙN
  Heä keát caáu nhaø cao taàng caàn ñöôïc tính toaùn caû veà tónh löïc, ñoäng löïc vaø oån ñònh.
  Caùc boä phaän keát caáu ñöôïc tính toaùn theo traïng thaùi giôùi haïn thöù nhaát (TTGH 1).
  Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät do yeâu caàu söû duïng thì môùi tính toaùn theo traïng thaùi
  giôùi haïn thöù hai (TTGH 2).

  V. SOÁ LIEÄU TÍNH TOAÙN
  1. VAÄT LIEÄU
  – Beâ toâng Coïc, Daàm, Saøn, Coät ,Vaùch ,Ñaøi Moùng duøng maùc 300 vôùi caùc chæ
  tieâu nhö sau:
  + Khoái löôïng rieâng : gb =2,5 T/m3
  + Cöôøng ñoä tính toaùn :Rn=130 kG/cm2
  + Cöôøng ñoä chòu keùo tính toaùn: Rk=10 kG/cm2
  + Moñun ñaøn hoài : Eb=2,9×105 kG/cm2
  + Heä soá Poisson : µ = 0.2
  – Coát theùp loaïi AII vôùi caùc chæ tieâu:
  + Cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn Ra’= 2800 kG/cm2
  + Cöôøng ñoä chòu keùo tính toaùn Ra= 2800 kG/cm2
  + Cöôøng ñoä tính coát theùp ngang: Rñ=1800 kG/cm3
  + Modul ñaøn hoài Ea=2,1×106 kg/cm2
  – Coát theùp loaïi AI vôùi caùc chæ tieâu:
  + Cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn Ra’= 2250 kG/cm2
  + Cöôøng ñoä chòu keùo tính toaùn Ra= 2250kG/cm2
  + Cöôøng ñoä tính coát theùp ngang: Rñ=1600kG/cm2
  + Modul ñaøn hoài Ea=2,1×106 kG/cm2
  – Coát theùp loaïi AIII vôùi caùc chæ tieâu:
  + Cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn Ra’= 36500 kG/cm2
  + Cöôøng ñoä chòu keùo tính toaùn Ra= 36500 kG/cm2
  + Cöôøng ñoä tính coát theùp ngang: Rñ=2200 kG/cm3
  + Modul ñaøn hoài Ea=2,1×106 kg/cm2
  – Vöõa ximaêng- caùt: : g=1,6 T/m3
  – Gaïch xaây töôøng- ceramic: g=1,8 T/m3
  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 15

 15. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  2. TAÛI TROÏNG
  Keát caáu nhaø cao taàng ñöôïc tính toaùn vôùi caùc loaïi taûi troïng chính sau ñaây:
  – Taûi troïng thaúng ñöùng (thöôøng xuyeân vaø taïm thôøi taùc duïng leân saøn).
  – Taûi troïng gioù (gioù tónh vaø neáu coù caû gioù ñoäng).
  Ngoaøi ra khi coù yeâu caàu keát caáu nhaø cao taàng cuõng caàn phaûi ñöôïc tính toaùn
  kieåm tra vôùi caùc tröôøng hôïp taûi troïng sau:
  – Do aûnh höôûng cuûa söï thay ñoåi nhieät ñoä.
  – Do aûnh höôûng cuûa töø bieán.
  – Do sinh ra trong quaù trình thi coâng.
  – Do aùp löïc cuûa nöôùc ngaàm vaø ñaát.
  Khaû naêng chòu löïc cuûa keát caáu caàn ñöôïc kieåm tra theo töøng toå hôïp taûi troïng,
  ñöôïc quy ñònh theo caùc tieâu chuaån hieän haønh.

  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 16

 16. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  CHÖÔNG 2- TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  CHÖÔNG2: TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN

  I. TÍNH TOAÙN BAÛN SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH

  1. Choïn sô boä tieát dieän
  a. Choïn sô boä chieàu daøy saøn

  Hình 2.1 Ñònh vò oâ baûn
  Vieäc choïn chieàu daøy baûn saøn coù yù nghóa quan troïng vì chæ thay ñoåi chieàu daøy
  baûn saøn hS moät vaøi cm thì khoái löôïng cuûa saøn cuõng thay ñoåi ñaùng keå.
  Chieàu daøy hS phuï thuoäc vaøo nhòp vaø taûi troïng taùc duïng, neân sô boä xaùc ñònh
  chieàu daøy hb baèng bieåu thöùc sau:
  D
  Chieàu daøy hS = L
  m 1
  Trong ñoù D = 0.8 – 1.4 : Heä soá phuï thuoäc taûi troïng.
  m = 40 – 45 : Ñoái vôùi baûn keâ boán caïnh.
  m = 30 – 35 : Ñoái vôùi baûn daàm.
  l1 : Chieàu daøi caïnh ngaén.
  Goïi l2, l1 laø caïnh daøi vaø caïnh ngaén cuûa caùc oâ baûn. Ta xeùt tæ soá l2/l1
  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 17

 17. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  CHÖÔNG 2- TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  Neáu l2/l1 ≤ 2 : Thuoäc baûn keâ boán caïnh, baûn laøm vieäc hai phöông.

  Neáu l2/l1 > 2 : Thuoäc baûn daàm, baûn laøm vieäc moät phöông.
  Baûng 2.1 choïn sô boä chieàu daøy saøn
  Cạnh Caïnh Chieàu
  Kí hiệu Tỉ số Hệ số Hệ số Diện tích
  ngắn daøi Loaïi saøn daøy
  saøn l2 / l1 D ms (m2)
  l1 (m) l2 (m) hs (cm)
  S1 3.9 4 1.03 Hai phöông 1.00 40.00 15.6 9.8
  S2 3.425 4 1.17 Hai phöông 1.00 40.00 13.7 8.6
  S3 4 4.6 1.15 Hai phöông 1.00 40.00 18.4 10.0
  S4 3.2 4 1.25 Hai phöông 1.00 40.00 12.8 8.0
  S5 3.95 4 1.01 Hai phöông 1.00 40.00 15.8 9.9
  S6 5.1 5.2 1.02 Hai phöông 1.00 40.00 26.5 12.8
  S7 5.2 7.8 1.50 Hai phöông 1.00 40.00 40.6 13.0
  S8 3.8 5.2 1.37 Hai phöông 1.00 40.00 19.8 9.5
  S9 3.9 4 1.03 Hai phöông 1.00 40.00 15.6 9.8
  S10 3.8 4.65 1.22 Hai phöông 1.00 40.00 17.7 9.5
  Töø keát quaû tính toaùn ôû baûng treân ta choïn chieàu daøy baûn saøn hs=12cm.
  Taûi troïng taùc duïng leân baûn saøn bao goàm.
  · Tónh taûi : Taûi troïng do baûn thaân saøn vaø caùc lôùp toâ traùt, troïng löôïng töôøng
  ngaên treân saøn ñöôïc quy ra taûi phaân boá ñeàu töông ñöông.
  · Hoaït taûi : bao goàm troïng löôïng ngöôøi vaø caùc vaät duïng treân saøn, laáy theo
  tieâu chuaån taûi troïng vaø taùc ñoäng TCVN 2737-1995

  b. Choïn sô boä tieát dieän daàm
  1 1
  hd = ( : )l vôùi daàm chính
  12 8
  1 1
  hd = ( : )l vôùi daàm phuï
  20 12
  1 1 2
  bd = ( : )hd coù khi bd = hd
  4 2 3
  (Vôùi l laø nhòp daàm).
  – Vôùi daàm chính
  1 1
  · Nhòp 8,0 m (truïc AB, BC, DE, EF) : hd= ( : ).8,0 = (0,67 :1,00)m
  12 8
  bd=(0,183 : 0,5)m
  à Sô boä choïn kích thöôùc tieát dieän daàm bxh= 30×60 (cm)
  · Nhòp 7,8m (truïc 2-3; 4-5): laáy theo nhòp 8.0m do ñoù kích thöôùc tieát dieän
  daàm laø 30x60cm.

  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 18

 18. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  CHÖÔNG 2- TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  1 1
  · Nhòp 7 m (truïc 1-2; 5-6): hd ( : ).7 = (0,583 : 0,875)m
  12 8

  bd= (0.146 : 0.4375)m

  Sô boä choïn kích thöôùc tieát dieän daàm bxh= 30×60 (cm)
  · Nhòp 5,2 m (truïc C,D): laáy theo nhòp 8.0m do ñoù kích thöôùc tieát dieän
  daàm laø 30x60cm.
  1 1
  · Nhòp 3,8 m (truïc 3,4): hd ( : ).3.8 = (0,317 : 0,475)m
  12 8

  bd= (0.1: 0.238)m

  Sô boä choïn kích thöôùc tieát dieän daàm bxh= 30×50 (cm)

  – Vôùi daàm phuï
  1 1
  · Nhòp 8,0m : hd= ( : ).8,0 = (0, 4 : 0,7)m
  20 12

  bd= (0,1: 0,35)m

  Sô boä choïn kích thöôùc tieát dieän daàm phuï bxh =(20×40)cm
  1 1
  · Nhòp 5,2m: hd= ( : ).5, 2 = (0, 26 : 0, 43)m
  20 12

  bd= (0,065 : 0.22)m

  Kích thöôùc tieát dieän caùc daàm phuï bxh=(20×40)cm
  · Nhòp 3,8m laáy theo nhòp 5,2 tieát dieän caùc daàm phuï bxh=(20×40)cm
  c. Caáu taïo saøn
  LÔÙP GAÏCH CERAMIC
  LÔÙP VÖÕA LOÙT
  LÔÙP SAØN BTCT

  LÔÙP VÖÕA TRAÙT TRAÀN

  Hình 2.2 Caáu taïo caùc lôùp saøn

  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 19

 19. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  CHÖÔNG 2- TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  2. Tính toaùn taûi troïng truyeàn leân caùc saøn
  – Caùc soá lieäu veà taûi troïng laáy theo TCVN 2737 – 1995: Taûi troïng vaø taùc ñoäng
  tieâu chuaån thieát keá.
  – Heä soá vöôït taûi laáy theo baûng 1, trang 10 – TCVN 2737 – 1995.
  – Troïng löôïng rieâng cuûa caùc thaønh phaàn caáu taïo saøn laáy theo “ soå tay thöïc haønh
  keát caáu coâng trình” ( TS. Vuõ Maïnh Huøng ).
  a Tónh taûi
  Theo yeâu caàu söû duïng, caùc khu vöïc coù chöùc naêng khaùc nhau seõ coù caáu taïo saøn
  khaùc nhau, do ñoù tónh taûi saøn töông öùng cuõng coù giaù trò khaùc nhau. Caùc kieåu caáu taïo
  saøn tieâu bieåu laø saøn khu ôû (P.khaùch; P. aên + beáp; P. nguû), saøn ban coâng, saøn haønh
  lang vaø saøn veä sinh. Caùc loaïi saøn naøy coù caáu taïo nhö sau:

  · Saøn veä sinh
  Baûng 2.2: Caáu taïo saøn veä sinh
  g d n gtcs gtts
  STT Caùc lôùp caáu taïo 3
  (kG/m ) (mm) (kG/m2) (kG/m2)
  1 Gaïch ceramic 2000 10 1.2 20 24
  2 Vöõa loùt 1800 15 1.3 27 35.1
  3 Lôùp choáng thaám 2000 10 1.2 20 24
  4 Saøn BTCT 2500 120 1.1 300 330
  5 Vöõa traùt traàn 1800 15 1.3 27 35.1
  gtts 448.2

  · Saøn maùi
  Baûng 2.3: Caáu taïo saøn maùi
  g d gtcs gtts
  STT Caùc lôùp caáu taïo 3 n
  (kG/m ) (mm) (kG/m2) (kG/m2)
  1 Taám ñan BT caùch nhieät 2500 50 1.1 125 137.5
  2 Lôùp gaïch keâ caùch nhau 600 1800 1.3 40 52
  3 Vöûa maùc 75 taïo doác 1.5% 1800 20 1.3 36 46.8
  4 Saøn BTCT 2500 120 1.1 300 330
  5 Vöõa traùt traàn 1800 15 1.3 27 35.1
  gtts 601.4

  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 20

 20. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH
  CHÖÔNG 2- TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

  · Saøn phoøng
  Baûng 2.4 : Caáu taïo saøn phoøng

  STT Caùc lôùp caáu taïo g d n gtcs gtts
  3
  (kG/m ) (mm) (kG/m2) (kG/m2)
  1 Gaïch ceramic 2000 10 1.2 20 24
  2 Vöõa loùt 1800 15 1.3 27 35.1
  3 Saøn BTCT 2500 120 1.1 300 330
  4 Vöõa traùt traàn 1800 15 1.3 27 35.1
  gtts 424.2

  b. Taûi phaân boá do keát caáu bao che gaây ra treân saøn
  Taûi troïng cuûa caùc vaùch töôøng ñöôïc qui veà taûi phaân boá ñeàu theo dieän tích oâ
  lt .g ttc .ht
  saøn ñöôïc xaùc ñònh baèng coâng thöùc: g t = (
  qd
  ).n
  A
  Trong ñoù: lt : Chieàu roäng cuûa töôøng (m)
  gtct : Troïng löôïng rieân cuûa töôøng xaây kG/m2)
  h t : Chieàu cao töôøng (m).
  n : Heä soá vöôït taûi laáy n=1.3
  A : Dieän tích oâ saøn coù töôøng (m2)
  – Caùc vaùch ngaên laø töôøng gaïch oáng daøy 100 ; gtct = 180 (kG/m2).
  – Caùc vaùch ngaên laø töôøng gaïch oáng daøy 200 ; gtct = 330 (kG/m2).
  Baûng 2.5 Tónh taûi do töôøng truyeàn vaøo caùc oâ saøn

  Chieàu daøi Chieàu daøi Chieàu cao Troïng löôïng
  Kí Hieäu Dieän Tích
  töôøng 100 töôøng 200 töôøng töôøng qui ñoåi
  Saøn A (m2)
  lt(m) lt(m) ht (m) gqdt(kG/m2)

  S1 15.60 5.75 0.00 3.4 293
  S2 13.70 6.60 0.00 3.4 383
  S3 18.40 5.00 4.00 3.4 533
  S4 12.80 4.90 0.00 3.4 305
  S5 15.80 0.00 3.60 3.4 332
  S6 26.52 5.80 5.00 3.4 449
  S7 40.56 5.60 8.00 3.4 398
  S8 19.76 0.00 0.00 3.4 0
  S9 15.60 10.65 0.00 3.4 543
  S10 17.67 1.80 4.50 3.4 453

  Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 21

Download tài liệu Luận văn: Thiết kế công chung cư Phú Mỹ Thuận File Word, PDF về máy