Tải Luận văn: Kết cấu công trình khối hiệu bộ- giảng dạy trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghệ II – Download File Word, PDF

Luận văn: Kết cấu công trình khối hiệu bộ- giảng dạy trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghệ II

Luận văn: Kết cấu công trình khối hiệu bộ- giảng dạy trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghệ II
Nội dung Text: Luận văn: Kết cấu công trình khối hiệu bộ- giảng dạy trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghệ II

Download


Tham khảo luận văn – đề án ‘luận văn: kết cấu công trình khối hiệu bộ- giảng dạy trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghệ ii’, luận văn – báo cáo, kiến trúc – xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: Tải Luận văn: Kết cấu công trình khối hiệu bộ- giảng dạy trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghệ II – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Luận văn: Kết cấu công trình khối hiệu bộ- giảng dạy trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghệ II File Word, PDF về máy

Luận văn: Kết cấu công trình khối hiệu bộ- giảng dạy trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghệ II

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Luận văn: Kết cấu công trình khối hiệu bộ- giảng dạy trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghệ II

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC …..
  KHOA ….

  Luận văn
  Kết cấu công trình khối hiệu
  bộ- giảng dạy trường Cao đẳng
  Kinh tế kỹ thuật công nghệ II
  :

 2. LÔØI CAÛM ÔN
  Qua 4.5 naêm hoïc taäp taïi Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä Tp. Hoà Chí Minh,
  Quyù Thaày, Coâ ñaõ truyeàn ñaït cho chuùng em raát nhieàu kieán thöùc quí baùu caû veà chuyeân
  moân laãn ñaïo ñöùc ngheà nghieäp cuûa ngöôøi caùn boä kyõ thuaät trong töông lai baèng taát caû
  tình thöông vaø söï taän tuïy.
  Em xin göûi ñeán taát caû Quyù Thaày, Coâ lôøi caûm ôn chaân thaønh vaø loøng bieát ôn saâu saéc.
  Vaø trong hoïc kyø naøy, em vinh döï ñöôïc Coâ Traàn Thò Nguyeân Haûo höôùng daãn phaàn
  Ñoà Aùn Toát Nghieäp, phaàn cuoái cuøng trong chöông trình ñaøo taïo taïi tröôøng. Quyù Thaày,
  Coâ ñaõ khoâng ngaïi vaát vaû daønh moïi thôøi gian coù theå ñeå kòp thôøi chæ daãn, giaûi ñaùp moïi
  vöôùng maéc ñeå em hoaøn thaønh Ñoà Aùn Toát Nghieäp ñuùng tieán ñoä; keå caû trong caùc ngaøy
  nghæ cuoái tuaàn, ngaøy leã.
  Em xin chaân thaønh göûi ñeán taát caû caùc Quyù Thaày, Coâ söï kính troïng vaø loøng bieát ôn
  saâu saéc veà nhöõng kieán thöùc, nhöõng kinh nghieäm maø caùc Thaày, Coâ ñaõ taän tình truyeàn
  daïy cho chuùng em trong nhöõng naêm qua.Xin chuùc Quyù Thaày, Coâ doài daøo söùc khoûe ñeå
  tieáp tuïc ñaøo taïo nhieàu caùn boä kyõ thuaät taøi naêng vaø ñöùc ñoä phuïc vuï cho coâng cuoäc
  Coâng nghieäp hoùa- Hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc.
  Phaàn Ñoà Aùn Toát Nghieäp naøy cuûa em chaéc chaén khoâng traùnh khoûi nhieàu sai soùt, kính
  mong Quyù Thaày, Coâ taän tình chæ baûo ñeå em ruùt kinh nghieäm cho vieäc thieát keá khi em
  ñaõ ra tröôøng laøm vieäc.
  SV. Voõ Nguyeãn Cao Vinh
  Tp Hoà Chí Minh, ngaøy 11/01/2010
 3. MUÏC LUÏC
  Trang
  CHÖÔNG 1 KIEÁN TRUÙC VAØ CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT…………………………… 1
  1.1 Toång quaùt veà coâng trình ……………………………………………………………………………. 2
  1.2 Caùc giaûi phaùp kieán truùc kyõ thuaät ………………………………………………………………… 3

  CHÖÔNG 2 THUYEÁT MINH KEÁT CAÁU ………………………………………………………… 5
  2.1 Tieâu chuaån qui phaïm vaø caùc giaûi phaùp thieát keá ……………………………………………. 6

  CHÖÔNG 3 TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG 2 …………………………………………………………… 7
  3.1 Löïa choïn sô boä kích thöôùc caùc boä phaän saøn …………………………………………………. 8
  3.2 Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân saøn…………………………………………………………….. 11
  3.3 Tính toaùn caùc oâ saøn…………………………………………………………………………………… 12

  CHÖÔNG 4 TÍNH TOAÙN CAÀU THANG BOÄ TAÀNG 2 ……………………………………….. 25
  4.1 Caáu taïo caàu thang …………………………………………………………………………………….. 26
  4.2 Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân caàu thang……………………………………………………. 27
  4.3 Tính toaùn caùc boä phaän caàu thang ………………………………………………………………… 29

  CHÖÔNG 5 TÍNH TOAÙN HOÀ NÖÔÙC MAÙI…………………………………………………………. 37
  5.1 Coâng naêng vaø kích thöôùc hoà nöôùc maùi ………………………………………………………… 38
  5.2 Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc caùc caáu kieän hoà nöôùc maùi ……………………………………. 39
  5.3 Tính toaùn caùc caáu kieän hoà nöôùc maùi……………………………………………………………. 40

  CHÖÔNG 6 TÍNH TOAÙN KHUNG TRUÏC 2,DAÀM TRUÏC C……………………………….. 61
  6.1 Trình töï tính toaùn ……………………………………………………………………………………… 62
  6.2 Heä chòu löïc cuûa coâng trình …………………………………………………………………………. 62
  6.3 Taûi troïng taùc duïng ……………………………………………………………………………………. 64
  6.4 Xaùc ñònh noäi löïc cuûa keát caáu ……………………………………………………………………… 67
  6.5 Bieåu ñoà momen truïc 2 ………………………………………………………………………………. 73
  6.6 Bieåu ñoà löïc caét truïc 2 ……………………………………………………………………………….. 74
  6.7 Bieåu ñoà löïc doïc truïc 2 ………………………………………………………………………………. 75
  6.8 Bieåu ñoà momen truïc C………………………………………………………………………………. 76

 4. 6.9 Bieåu ñoà löïc caét truïc C ……………………………………………………………………………….. 77
  6.10 Bieåu ñoà löïc doïc truïc C …………………………………………………………………………….. 78
  6.11 Kieåm tra chuyeån vò ngang cöïc ñaïi ôû ñænh nhaø …………………………………………….. 79
  6.12 Tính toaùn coát theùp cho coät truïc 2 ………………………………………………………………. 79
  6.13 Tính toaùn coát theùp cho daàm truïc 2 …………………………………………………………….. 82

  CHÖÔNG 7 TÍNH TOAÙN MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI ……………………………………… 88
  7.1 Öu, nhöôïc ñieåm vaø phaïm vi aùp duïng…………………………………………………………… 88
  7.2 Thieát keá moùng coïc khoan nhoài ñaøi ñôn (Moùng M1)………………………………………. 89

  CHÖÔNG 8 TÍNH TOAÙN MOÙNG COÏC EÙP………………………………………………………… 112
  8.1 Tính toaùn moùng ñôn M1 döôùi coät ……………………………………………………………….. 113

 5. MUÏC LUÏC
  Trang
  PHUÏ LUÏC 1 NOÄI LÖÏC DAÀM KHUNG TRUÏC 2 VAØ TRUÏC C …………………………… 1
  NOÄI LÖÏC BAO MOMEN …………………………………………………………………………….. 2

  PHUÏ LUÏC 2 NOÄI LÖÏC COÄT TRUÏC 2………………………………………………………………. 75
  NOÄI LÖÏC COMB 1……………………………………………………………………………………… 76
  NOÄI LÖÏC COMB 2……………………………………………………………………………………… 79
  NOÄI LÖÏC COMB 3……………………………………………………………………………………… 81
  NOÄI LÖÏC COMB 4……………………………………………………………………………………… 84
  NOÄI LÖÏC COMB 5……………………………………………………………………………………… 84
  NOÄI LÖÏC COMB 6……………………………………………………………………………………… 86
  NOÄI LÖÏC C0MB 7 ……………………………………………………………………………………… 88
  NOÄI LÖÏC COMB 8……………………………………………………………………………………… 90
  NOÄI LÖÏC COMB 9……………………………………………………………………………………… 92
  NOÄI LÖÏC COMB 10……………………………………………………………………………………. 94
  NOÄI LÖÏC COMB 11 ……………………………………………………………………………………. 96
  NOÄI LÖÏC COMB 12 ……………………………………………………………………………………. 98
  NOÄI LÖÏC COMB 13 ……………………………………………………………………………………. 100
  NOÄI LÖÏC COMB 14 ……………………………………………………………………………………. 102
  NOÄI LÖÏC COMB 15 ……………………………………………………………………………………. 104
  NOÄI LÖÏC COMB BAO ……………………………………………………………………………….. 106

  PHUÏ LUÏC 3 NOÄI LÖÏC TÍNH MOÙNG TRUÏC 2……………………………………………………. 140

  PHUÏ LUÏC 4 BIEÅU ÑOÀ MOMEN, LÖÏC CAÉT, LÖÏC DOÏC ……………………………………. 143
  CUÛA TÖØNG TRÖÔØNG HÔÏP TAÛI TROÏNG

  PHUÏ LUÏC 5 PHAÀN TÍNH TOAÙN THEÙP DAÀM, COÄT TRUÏC 2 ……………………………. 159
  VAØ DAÀM TRUÏC C

 6. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRÖÔØNG CÑ KT- KT CN II
  GVHD: ThS. TRẦN THÒ NGUYEÂN HAÛO CHƯƠNG 1: KIEÁN TRUÙC& GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT

  CHÖÔNG 1

  KIEÁN TRUÙC VAØ CAÙC
  GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT

  SVTH: VOÕ NGUYEÃN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 1

 7. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRÖÔØNG CÑ KT- KT CN II
  GVHD: ThS. TRẦN THÒ NGUYEÂN HAÛO CHƯƠNG 1: KIEÁN TRUÙC& GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT

  I. TOÅNG QUAÙT VEÀ COÂNG TRÌNH:

  1/ Vò trí xaây döïng :
  Haïng muïc coâng trình Khoái Hieäu Boä-Giaûng Daïy Lyù Thuyeát ñöôïc xaây döïng trong
  khuoân vieân cuûa Tröôøng Cao ñaúng Kinh teá Kyõ thuaät coâng nghieäp II – soá 20, ñöôøng
  Taêng Nhôn Phuù, Phöôøng Phöôùc Long B, Quaän 9, Thaønh phoá Hoà Chí Minh
  2/ Ñieàu kieän ñòa chaát thuûy vaên :
  a) Ñòa chaát coâng trình :
  Khu vöïc xaây döïng coâng trình ñaõ ñöôïc ñaàu tö nhieàu haïng muïc do vaäy ñaõ coù keát quaû
  khaûo saùt ôõ nhöõng haïng muïc laân caän.
  Caên cöù keát quaû khaûo saùt ñòa chaát coâng trình do Lieân hieäp Khoa hoïc ñòa chaát – Neàn
  moùng – Vaät lieäu xaây döïng (UGEFEM) thuoäc Hoäi ñòa chaát Vieät Nam khaûo saùt thaùng 4/2003
  cho thaáy ñòa taàng khu vöïc töông ñoái oån ñònh, khoâng coù nhöõng bieán ñoäng baát thöôøng. Möïc
  nöôùc ngaàm xuaát hieän khaù saâu, coù theå xaây döïng moät caùch töông ñoái thuaän lôïi.
  Ngoaøi lôùp ñaát thöïc vaät beân treân, caáu taïo ñòa taàng goàm 7 lôùp chính ñöôïc theå
  hieän cuï theå trong hoà sô dòa chaát.
  b) Ñòa chaát thuûy vaên :
  * Nöôùc maët: phía ñoâng nam khaûo saùt laø vuøng khu vöïc truõng thaáp, vôùi heä thoáng ao
  hoà, keânh raïch coù möïc nöôùc tahy ñoåi thuûy trieàu vaø bò nhieãm baãn bôûi chaát thaûi sinh hoaït vaø
  coâng nghieäp. Veà muøa khoâ, nöôùc trong keânh raïch bò nhieãm maën.
  * Nöôùc ngaàm: Taïi thôøi ñieåm khaøo saùt (thaùng 2 naêm 2006), ñoä saâu möïc nöôùc ngaàm
  ño ñuôïc trong caùc loã khoan laø 6,6-6,8m. Döïa vaøo caùc taøi lieäu nghuyeân cöùu cuûa lieân ñoaøn
  ÑCTV-ÑCCT mieàn Nam cho thaáy trong khu vöïc, xeùt ñeán chieàu saâu nghieân cöùu laø 30m,
  bao goàm caùc taàng chöùa nöùôc:
  – Taàng chöùa nöôùc loã hoång trong caùc traàm tích Neogen (n 22)
  – Taàng chöùa nöôùc loã hoång trong caùc traàm tích Pleistcen (qp 1-3)
  – Taàng chöùa nöôùc loã hoång trong caùc traàm tích Holocen (qh)
  Nhìn chung caùc taàng chöùa nöôùc naøy coù loaïi hình hoùa hoïc laø bicacbonat – Natri,
  Canxi Manheâ coù tính aên moøn cacbonic yeáu.
  Phaân tích moät maãu nöôùc taïi HK2 cho keát quaû. Coâng thöùc Cuoâcloâp:
  3
  HCO63Cl35
  M 0,14 pH 6,6
  ( Na  K )53 Ca32 Mg14
  Nöôùc coù loaïi hình hoùa hoïc Bicacbonat Clorua – Natri – Canci
  Möïc nöôùc tónh naèm ôû ñoä saâu >6m ít aûnh höôûng ñeán coâng trình khi söû duïng moùng
  noâng.

  3/ Quy moâ haïng muïc :
  _ Quy moâ : nhaø 7 taàng, coâng trình caáp II
  _ Toång dieän tích xaây döïng : 981,40m2.
  _ Toång dieän tích saøn : 6.553,80 m2.

  SVTH: VOÕ NGUYEÃN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 2

 8. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRÖÔØNG CÑ KT- KT CN II
  GVHD: ThS. TRẦN THÒ NGUYEÂN HAÛO CHƯƠNG 1: KIEÁN TRUÙC& GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT

  II. CAÙC GIAÛI PHAÙP KEÁT KYÕ THUAÄT:

  1. Kieáùn truùc :
  Toå chöùc maët baèng coâng trình theo khoái hình chöõ nhaät coù kích thöôùc 39.90m x 26m
  (chöa keå saûnh chính), phuø hôïp vôùi vò trí khu ñaát vaø caûnh quan xung quanh. Boá trí haønh
  lang giöõa vaø caùc haønh lanh phuï ôû hai beân coâng trình. Giao thoâng theo phöông thaúng ñöùng
  baèng 1 thang maùy vaø hai thang boä ñaûm baûo ñuû yeâu caàu cho giao thoâng vaø phoøng chaùy
  chöõa chaùy.
  Coâng trình ñöôïc toå chöùc theo daïng ñoái xöùng phuø hôïp vôùi vò trí vaø tính chaát cuûa
  coâng trình. Neàn nhaø cao 0,75m so vôùi maët saân hoaøn thieän, chieàu cao taàng 1 laø 4.6m; caùc
  taàng giöõa cao 3.70m; hoäi tröôøng cao 7.40m. Toàng chieàu cao coâng trình keå töø maët saân laø
  33.950m.
  Neàn nhaø laùt gaïch Ceramic 400×400, caùc khu veä sinh laùt loaïi gaïch nhaùm choáng trôn
  tröôït. Töôøng ngaên xaây gaïch oáng 8*8*19, baû mastic sôn nöôùc, maët ngoaøi oáp ñaù granite cho
  caùc maûng töôøng, coät saûnh chính taàng treät hoaëc trang trí caùc hoaï tieát kieán truùc nhaèm laøm
  taêng theâm veû myõ quan cho coâng trình. Maùi lôïp toân keõm soùng vuoâng treân daøn vì keøo theùp
  vöôït khaåu ñoä 27.60m. Ñoùng traàn trang trí cho hoäi tröôøng. Cöûa ñi, cöûa soå duøng cöûa kính
  khung saét.

  2. Keát caáu :
  Heä keát caáu chính cuûa coâng trình laø söû duïng khung saøn beâ toâng coát theùp ñoå taïi choã.
  Ñeå coù theå linh hoaït trong söû duïng khi caàn khoâng gian lôùn, choïn löôùi coät, khung coù nhòp
  11m, böôùc gian 5.5m. Maùi duøng vì keùo theùp toå hôïp, khaåu ñoä 27.60m

  3. Caáp ñieän:
  Ñieän söû duïng trong coâng trình chuû yeáu laø ñieän sinh hoaït, bao goàm caùc ñeøn chieáu
  saùng, quaït, maùy laïnh, maùy moùc thieát bò vaên phoøng (maùy vi tính, maùy phoâtoâ copy, maùy in,
  …). Toaøn boä coâng trình seõ boá trí moät caàu dao toång phaân phoái cho caùc baûng ñieän ôû caùc taàng,
  töø ñoù seõ cung caáp cho caùc phuï taûi.
  Boá trí maùy laïnh cho caùc phoøng : Hieäu tröôûng, Hieäu phoù, caùc phoøng hoïp lôùn, nhoû,
  phoøng hoäi thaûo vaø phoøng ñoïc giaùo vieân.
  Nguoàn ñieän chính ñöôïc laáy töø nguoàn ñieän sinh hoaït cuûa toaøn tröôøng, vaø töø daây ta
  daãn veà caàu dao toång cuûa coâng trình baèng caùp ñieän choân ngaàm döôùi ñaát.

  4. Caáp nöôùc :
  Söû duïng nguoàn gieáng khoan ñeå cung caáp nöôùc cho coâng trình. Nöôùc ñöôïc chöùa trong
  2 beà ngaàm (dung tích moãi beå 50m3), moät beå duøng cho caáp nöôùc sinh hoaït, moät beå duøng
  cho caáp nöôùc cöùu hoûa. Töø beå nöôùc sinh hoaït ta bôm leân beå nöôùc treân maùi baèng hai maùy
  bôm ñeå caáp xuoáng caùc khu veä sinh. ÔÛ treân maùi boá trí 2 boàn nöôùc inox ôû hai ñaàu nhaø caáp
  cho hai khu veä sinh ôû hai beân, moãi boàn coù dung tích 10m3. Vieäc bôm nöùôc ñöôïc thöïc hieän
  baèng hai maùy bôm, moät bôm chính vaø moät bôm döï phoøng.

  SVTH: VOÕ NGUYEÃN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 3

 9. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRÖÔØNG CÑ KT- KT CN II
  GVHD: ThS. TRẦN THÒ NGUYEÂN HAÛO CHƯƠNG 1: KIEÁN TRUÙC& GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT

  5. Thoaùt nöôùc :
  Nöôùc möa : nöôùc möa töø maùi nhaø theo caùc oáng ñöùng 100 xuoáng caùc hoá ga vaø cuøng
  vôùi nöôùc maët ôû saân tröôøng thoaùt ra möông thoaùt nöôùc xung quanh nhaø vaø daãn ra heä thoáng
  thoaùt chung cuûa khu vöïc.
  Nöôùc thaûi sinh hoaït : töø caùc khu veä sinh, nöôùc thaûi theo oáng thoaùt trong caùc hoäp gen
  xuoáng beå töï hoaïi, ñöôïc laéng loïc tröôùc khi daãn ra möông thoaùt nöôùc xung quanh nhaø vaø khu
  vöïc.

  6. Phoøng chaùy chöõa chaùy :
  Heä thoáng phoøng chaùy ñöôïc söû duïng baèng heä thoáng baùo chaùy töï ñoäng, heä thoáng naøy
  goàm caùc ñaàu baùo khoùi vaø baùo nhieät ñaët ôû caùc phoøng coù taùc duïng khi coù chaùy xuaát hieän
  khoùi vaø nhieät thì nhaän bieát vaø, töø ñaây trung taâm seõ baùo leänh ñeán caùc coøi baùo chaùy ñaët ôû
  caùc taàng.
  Nöôùc caáp cho chöõa chaùy ñöôïc bôm baèng hai maùy bôm ( moät maùy chính chaïy baèng
  nguoàn ñieän chính vaø moät maùy döï phoøng chaïy baèng maùy phaùt döï phoøng ) laáy nöôùc töø beå
  nöôùc 50m3 daønh rieâng cho chöõa chaùy.

  SVTH: VOÕ NGUYEÃN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 4

 10. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRÖÔØNG CÑ KT- KT CN II
  GVHD: ThS. TRẦN THÒ NGUYEÂN HAÛO CHƯƠNG 1: KIEÁN TRUÙC& GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT

  SVTH: VOÕ NGUYEÃN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 5

 11. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRÖÔØNG CÑ KT- KT CN II
  GVHD: ThS. TRẦN THÒ NGUYEÂN HAÛO CHƯƠNG 1: KIEÁN TRUÙC& GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT

  SVTH: VOÕ NGUYEÃN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 6

 12. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRÖÔØNG CÑ KT- KT CN II
  GVHD: ThS. TRẦN THÒ NGUYEÂN HAÛO CHƯƠNG 2: THUYEÁT MINH KEÁT CAÁU

  CHÖÔNG 2

  THUYEÁT MINH KEÁT CAÁU

  SVTH: VOÕ NGUYEÃN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 5

 13. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRÖÔØNG CÑ KT- KT CN II
  GVHD: ThS. TRẦN THÒ NGUYEÂN HAÛO CHƯƠNG 2: THUYEÁT MINH KEÁT CAÁU

  I. TIEÂU CHUAÅN QUI PHAÏM VAØ CAÙC GIAÛI PHAÙP THIEÁT KEÁ
  1. Tieâu chuaån aùp duïng :
  – TCVN 2737-1995 : Tieâu chuaån veà taûi troïng vaø taùc ñoäng.
  – TCVN 5574-1991 : Tieâu chuaån thieát keá keát caáu beâ toâng coát theùp.
  – TCXD 205:1998 : Tieâu chuaån thieát keá moùng.
  – TCVN 45-1978 : Tieâu chuaån thieát keá neàn nhaø vaø coâng trình.
  2. Vaät lieäu beâ toâng coát theùp :
  + Beâ toâng maùc B25 : – Rb = 145 Kg/cm2.
  – Rbt = 10.5 Kg/cm2.
  + Coát theùp : –   10; theùp AII – Rs = 2.800 Kg/cm2.
  –  < 10; theùp AI – Rs = 2.300 Kg/cm2.
  3. Giaûi phaùp keát caáu:
  a. Cöôøng ñoä cuûa ñaát neàn vaø löïa choïn phöông aùn neàn moùng.
  Döïa vaøo keát quaû noäi löïc tính toaùn moùng vaø caên cöù vaøo keát quaû khoan ñòa chaát
  coâng trình “XAÂY DÖÏNG KHOÁI HIEÄU BOÄ TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KINH TEÁ KYÕ THUAÄT
  COÂNG NGHIEÄP II” vaø döïa vaøo tính chaát cô lyù cuûa caùc taàng ñòa chaát ta ñi ñeán keát quaû löïa
  choïn phöông aùn moùng coïc cho coâng trình laø giaûi phaùp moùng hôïp lyù nhaát. Phaân tích chæ tieâu
  cô lyù cuûa caùc lôùp ñaát ta ñi ñeán löïa choïn lôùp soá 7 laø lôùp ñaët muõi coïc
  b. Keát caáu beân treân :
  – Phaàn keát caáu khung beân treân söû duïng khung chòu löïc BTCT daàm – coät
  – Phaàn maùi söû duïng heä keøo theùp keát hôïp vôùi xaø goà theùp ñôõ maùi

  SVTH: VOÕ NGUYEÃN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 6

 14. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRÖÔØNG CÑ KT- KT CN II
  GVHD: ThS. TRẦN THÒ NGUYEÂN HAÛO CHƯƠNG 2: THUYEÁT MINH KEÁT CAÁU

  SVTH: VOÕ NGUYEÃN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 7

 15. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II
  GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN SÀN

  CHÖÔNG 3

  TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG 2

  SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 7

 16. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II
  GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN SÀN

  3.1. LÖÏA CHOÏN SÔ BOÄ KÍCH THÖÔÙC CAÙC BOÄ PHAÄN SAØN
  Caên cöù vaøo hoà sô thieát keá kieán truùc ñaõ löïa choïn ta boá trí löôùi coät, heä thoáng daàm
  chính daàm phuï vaø baûn saøn coù caùc loaïi kích thöôùc nhö sau:

  3.1.1. Löïa choïn sô boä kích thöôùc daàm
  Sô boä choïn chieàu cao daàm theo coâng thöùc sau:
  1
  hd = ld
  m
  trong ñoù:
  m – heä soá phuï thuoäc vaøo sô ñoà vaø taûi troïng;
  m = 8  12 – khi taûi troïng laø lôùn (daàm khung);
  m = 12  20 – khi taûi troïng laø nhoû hoaëc trung bình (daàm saøn)ï;
  ld – nhòp daàm.
  Beà roäng daàm choïn nhö sau:
  bd = b hd vôùi b  0.25  0.5
  a. Daàm phuï.
  1 1
  hd = (  )l
  20 12
  1 1
  bd =(  )hd
  4 2
  b. Daàm chính.
  1 1
  h c= ( )l
  12 8
  1 1
  bc =(  )hc
  4 2
  Kích thöôùc tieát dieän daàm ñöôïc trình baøy trong Baûng 3.1

  Baûng 3.1: Choïn sô boä kích thöôùc tieát dieän daàm

  Kích thöôùc tieát dieän choïn
  Loaïi daàm STT Soá hieäu Nhòp daàm l (m)
  bxh (cm)
  1 D1 1.5 20×50
  2 DG 4.3 (5.8) 20×50
  3 D2 5.5 (6.2) 20×50
  Daàm khung
  4 D3 5.5 (6.2) 20×50
  5 D12 4 40×90
  6 D13 11 40×90
  7 D4 5.5 20×50
  8 D5 6.2 20×50
  Daàm phuï
  9 D6 3.1 20×50
  10 D6a 3.6 20×50

  SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 8

 17. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II
  GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN SÀN

  11 D7 6.2 20×50
  12 D8 3.2 20×50
  13 D9 5.5 20×50
  14 D10 5.5 20×50
  15 D11 7.8 20×50
  16 D14 7.8 20×50
  17 D15 5.4 20×50

  3.1.2. Löïa choïn sô boä kích thöôùc saøn
   Chọn hb theo đđiều kiện khả năng chịu lực và thuận tiện cho thi công.
  Caên cöù vaøo tính chaát, ñaëc ñieåm vaø kích thöôùc cuûa töøng loaïi phoøng maø chia chuùng
  thaønh caùc loaïi oâ khaùc nhau. Sô boä choïn chieàu daøy baûn saøn theo coâng thöùc:
  1
  hb   l1
  m
  trong ñoù:
  ms = 30  35 – ñoái vôùi oâ baûn chòu uoán moät phöông coù lieân keát hai caïnh
  song song;
  ms = 40  50 – ñoái vôùi oâ baûn lieän keát boán caïnh chòu uoán hai phöông ;
  l1 – nhòp caïnh ngaén cuûa oâ baûn.
  Ñoái vôùi nhaø daân duïng thì chieàu daøy toái thieåu cuûa saøn laø hmin = 5 cm.
  Choïn oâ saøn S5(5,5×5,15)m laø oâ coù kích thöôùc caïnh ngaén lôùn nhaát laøm oâ saøn ñieån
  hình ñeå tính chieàu daøy saøn:
  1 1 1 1
  hb  (  )l1  (  ) x515  (10,3  12,88)
  50 40 50 40

  Vaäy choïn hs = 12 cm cho toaøn saøn. Nhaèm thoûa maõn truyeàn taûi troïng ngang cho caùc
  keát caáu ñöùng.

  Kích thöôùc tieát dieän daàm ñöôïc trình baøy trong Baûng 3.2

  Baûng 3.2: Baûng phaân loaïi oâ saøn

  Cạnh
  Số Cạnh dài Diện tích Tỷ số
  Kí hiệu ngắn Loại sàn
  lượng ld (m) (m2) ld/ln
  ln (m)

  S1 6 6.2 4.8 29.76 1.29 bản 2 phương
  S2 30 5.5 4 22 1.38 bản 2 phương
  S3 30 5.5 4.8 26.4 1.15 bản 2 phương
  S4 30 5.5 2.9 15.95 1.9 bản 2 phương
  S5 18 5.5 5.15 28.325 1.07 bản 2 phương

  SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 9

 18. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II
  GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN SÀN

  S6 6 6.2 3.3 20.46 1.88 bản 2 phương
  S7 30 5.5 3.3 18.15 1.67 bản 2 phương
  S8 12 6.2 4 24.8 1.55 bản 2 phương
  S9 30 5.5 3.45 18.975 1.59 bản 2 phương
  S10 12 5.5 3.75 20.625 1.47 bản 2 phương
  S11 12 5.5 1.4 7.7 3.93 bản 1 phương
  S12 30 5.5 2.4 13.2 2.29 bản 1 phương
  S13 12 4 1.5 6 2.67 bản 1 phương
  S14 12 6 2 12 3 bản 1 phương
  S15 12 4.2 1.8 7.56 2.33 bản 1 phương
  S16 12 2 1.8 3.6 1.11 bản 2 phương
  S17 12 4.2 3.2 13.44 1.31 bản 2 phương
  S18 12 3.2 2 6.4 1.6 bản 2 phương
  S19 6 6.2 1.8 11.16 3.4 bản 1 phương
  S20 6 5.6 3.2 17.28 1.75 bản 2 phương
  S21 6 3.6 3.6 12.96 1 bản 2 phương
  S22 6 3.6 2.6 9.36 1.38 bản 2 phương
  S23 6 6.2 2.9 17.98 2.14 bản 1 phương
  1600

  1600
  1450 1100

  6001100
  1000

  1000

  600
  D2
  E

  1050600
  2400

  S 17 S 12 S 12 S 12 S 12 S 12 D8
  D8
  3300

  3300
  S 17
  D10 S 18
  S 18
  1400

  Cct Cct Cct Cct
  S 11
  D7 D9 D9 S 11 D7
  2000

  Cct Cct S5 S5 S5 Cct Cct
  11000

  4350

  S 10 S 10
  3750
  D11

  D14
  S 14 S 14
  7300

  7300
  3900

  D10
  1800 1650

  D7 D7
  3450

  S9 S9 S9 S9 S9
  S 15 S 16 S 16 S 15
  D3a
  400

  400
  D
  4200 2000 1900 4100
  D12
  4000
  4000

  4000
  D12
  S 13 S2 S2 S2 S2 S2 S 13
  S8 S8

  D3
  31200

  400

  1400 400
  C

  1500 S 19 1500
  S6 D5
  2900

  S7 S7 S7 S7 S7
  D15

  2800

  D4

  S 20 D6
  11000
  4800

  2800
  D13e

  S1 S3 S3 S3 S3 S3
  D13a

  D13b

  D13b

  D13d
  D13c

  D13c
  D13

  D5
  D4 3100 3100
  3600
  D6a

  S 21
  2900

  S5 S4 S4 S4 S4 S4 S 22

  D2
  B
  1100

  1100

  3600 2600
  4300

  5500
  DG DG
  400 500

  900500

  900500

  A
  1100

  D1

  D1
  1500

  1000
  400
  6200 5500 5500 5500 5500 5500 6200
  39900
  7
  1 2 3 4 5 6 8

  Hình 3.1: Maët baèng daàm saøn taàng 2

  SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 10

 19. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II
  GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN SÀN

  3.2. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN SAØN
  3.2.1. Tónh taûi
  Taûi troïng thöôøng xuyeân (tónh taûi) bao goàm troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo
  saøn
  gstt = g i. di.ni
  trong ñoù: gi – khoái löôïng rieâng lôùp caáu taïo thöù i;
  di – chieàu daøy lôùp caáu taïo thöù i;
  ni – heä soá ñoä tin caäy cuûa lôùp thöù i.
  CAÁU TAÏO
  Tên phòng Các lớp Ñoä daøy Gtc
  n Gtt(kG/m2)
  (m) (kG/m3)
  Phòng phục vụ; phòng
  hợp lớn,nhỏ; giảng – Gaïch 0.02 2000 1.1 44
  đường lớn; văn
  phòngĐảng,công đoàn;
  phòng hiệu trưởng, hiệu – Vöõa loùt 0.02 1600 1.3 42
  phó; Phòng học, phòng
  làm việc; phòng đọc, – Baûn BTCT 0.1 2500 1.1 275
  tra cứu; kho; sê-nô; hội
  trường; sân khấu; sảnh
  tầng sân khấu; phòng – Vöõa traùt traàn 0.015 1600 1.3 31
  chuẩn bị
  – Tónh taûi 392

  – Lớp tôn nền 0.2 1600 1.3 416
  Phòng vệ sinh; ban
  công – Tónh taûi 392+416=808

  Sảnh tầng,hành lang, – Bản BTCT 0.02 2500 1.1 55
  cầu thang, phòng giải
  lao – Tĩnh tải 172

  3.2.2. Hoaït taûi
  Taûi troïng phaân boá ñeàu treân saøn laáy theo TCVN 2737:1995 ([1]) nhö sau:

  CAÁU TAÏO
  Tên phòng
  ptc(kG/m3) n ptt(kG/m2)

  Phòng phục vụ;
  sảnh tầng; hành lang; cầu thang,
  phòng giải lao; phòng chuẩn bị. 300 1.2 360
  Phòng hợp lớn,nhỏ; giảng đường
  lớn; ban công; phòng đọc,tra cứu;
  hội trường 400 1.2 480

  SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 11

 20. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II
  GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN SÀN

  Phòng hiệu trưởng, hiệu phó; phòng
  học; phòng làm việc; văn phòng
  Đảng, công đoàn; phòng vệ sinh 200 1.2 240
  Sảnh tầng sân khấu, kho 500 1.2 600
  Sân khấu 750 1.2 900
  Sê-nô 150 1.3 195

  3.2.3. Töôøng xaây treân saøn
  Troïng löôïng töôøng ngaên qui ñoåi thaønh taûi phaân boá ñeàu treân saøn (caùch tính
  naøy ñôn giaûn mang tính chaát gaàn ñuùng).Taïi vò trí töôøng xaây seõ coù gia cöôøng coát
  theùp theo hai phöông. Taûi troïng töôøng ngaên coù xeùt ñeán söï giaûm taûi (tröø ñi 10%
  dieän tích loã cöûa), ñöôïc tính theo coâng thöùc sau:
  qd l t .ht .g ttc
  g t  . 70%
  A
  trong ñoù:
  lt – chieàu daøi töôøng;
  ht – chieàu cao töôøng;
  A – dieän tích oâ saøn (A = ld x ln);
  gttc – troïng löôïng ñôn vò tieâu chuaån cuûa töôøng.
  vôùi: töôøng 10 gaïch oáng: gttc = 180 (daN/m2);
  tường 20 gạch ống: gttc = 330 (daN/ m2);

  TAÛI TROÏNG TÖÔØNG

  +Töôøng gaïch theû daøy 100 Ñvt=m2 200 1.2 240
  +Töôøng gaïch oáng daøy 100 m2 180 1.2 216
  +Töôøng gaïch theû daøy 200 m2 400 1.2 480
  +Töôøng gaïch oáng daøy 200 m2 330 1.2 396

  3.3. TÍNH TOAÙN CAÙC OÂ SAØN
  3.3.1. Tính caùc oâ baûn moät phöông
  Theo baûng 3.2 thì chæ coù oâ saøn S11, S12, S13, S14, S15, S19, S23 laø baûn laøm
  vieäc 1 phöông.
  Caùc giaû thieát tính toaùn:
  – Caùc oâ baûn loaïi daàm ñöôïc tính toaùn nhö caùc oâ baûn ñôn, khoâng xeùt ñeán aûnh
  höôûng cuûa caùc oâ baûn keá caän.
  – Caùc oâ baûn ñöôïc tính theo sô ñoà ñaøn hoài.
  – Caét 1m theo phöông caïnh ngaén ñeå tính.
  – Nhòp tính toaùn laø khoaûng caùch giöõa 2 truïc daàm.

  SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 12

Download tài liệu Luận văn: Kết cấu công trình khối hiệu bộ- giảng dạy trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghệ II File Word, PDF về máy