Tải Luận văn đề tài : Thiết kế công trình Trung tâm kỹ thuật in Thông tấn xã – Download File Word, PDF

Luận văn đề tài : Thiết kế công trình Trung tâm kỹ thuật in Thông tấn xã

Luận văn đề tài : Thiết kế công trình Trung tâm kỹ thuật in Thông tấn xã
Nội dung Text: Luận văn đề tài : Thiết kế công trình Trung tâm kỹ thuật in Thông tấn xã

Download


Những người lãnh đạo cần gì từ diện mạo văn phòng của họ. Một không gian đẹp để đón tiếp khách hàng và đối tác hay đơn thuần là chỗ có thể nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc của đội ngũ nhân viên tối đa.

Bạn đang xem: Tải Luận văn đề tài : Thiết kế công trình Trung tâm kỹ thuật in Thông tấn xã – Download File Word, PDF

Những câu hỏi đại loại như thế luôn được các nhà thiết kế đặt ra khi làm việc với khách hàng của mình. Nay, các nhàthiết kế còn có thêm nhiều câu hỏi mới nhằm biến văn phòng thành một nơi làm việc hoàn hảo nhất của thời hiện đại….

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Luận văn đề tài : Thiết kế công trình Trung tâm kỹ thuật in Thông tấn xã File Word, PDF về máy

Luận văn đề tài : Thiết kế công trình Trung tâm kỹ thuật in Thông tấn xã

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Luận văn đề tài : Thiết kế công trình Trung tâm kỹ thuật in Thông tấn xã

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC …..
  KHOA ….

  Luận văn
  Thiết kế công trình Trung tâm
  kỹ thuật in Thông tấn xã
  :

 2. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  LÔØI CAÛM ÔN
  Coù theå noùi con ñöôøng hoïc taäp ñeå laáy baèng ñaïi hoïc thöù hai cuûa em khaù daøi so vôùi döï
  kieán. Tuy vôùi thôøi gian daøi vaø nhieàu khoù khaên nhöng em vaãn coù ñöôïc nhieàu nieàm vui,
  vui vì ñöôïc gaëp nhieàu thaày coâ taän taâm vôùi hoïc troø, vui vì gaëp ñöôïc nhieàu baïn beø cuøn g
  hoã trôï nhau trong hoïc taäp, vui nhaát laø em ñaõ nhaän raát nhieàu kieán thöùc quyù baùu töø thaày coâ.
  Ñeå coù ñöôïc nhöõng kieán thöùc naøy, em xin chaân thaønh caùm ôn taát caû thaày coâ ñaõ
  giaûng daïy cho em töø nhöõng ngaøy ñaàu hoïc taäp. Em xin caùm ôn:
  – Thaày Voõ Minh Thieän, ngöôøi ñaõ cung caáp cho em kieán thöùc veà moân Söùc beàn vaät
  lieäu, nhöõng kieán thöùc cô sôû ñaàu tieân cuûa ngaønh.
  – Thaày Ñinh Syõ Minh, thaày ñaõ giuùp em hieåu saâu hôn nhöõng kieán thöùc cô sôû, thaày
  ñaõ cung caáp cho em kieán thöùc moân Cô hoïc keát caáu.
  – Thaày Tröông Quang Thaønh, thaày giaûng daïy em moân neàn moùng giuùp em hieåu
  ñöôïc tính ña daïng phöùc taïp cuûa ñaát neàn töø ñoù choïn ra phöông aùn moùng hôïp lyù.
  – Thaày Nguyeãn Vaên Giang, thaày ñaõ cung caáp cho em kieán thöù c veà Keát caáu
  theùp, nhöõng öu ñieåm maø vaät lieäu naøy ñöôïc söû duïng roäng raõi trong xaây döïng.
  – Thaày Nguyeãn Vieät Tuaán, thaày ñaõ giuùp em hình dung quaù trình toå chöùc vaø thi
  coâng moät coâng trình, nhöõng kieán thöùc thöïc teá quyù baùu giuùp em trong quaù trình
  hoïc cuõng nhö thôøi gian saép tôùi khi ra tröôøng.
  – Ñaëc bieät em xin caùm ôn Thaày Khoång Troïng Toaøn, thaày ñaõ truyeàn ñaït cho em
  raát nhieàu kieán thöùc veà moân BTCT. Vôùi thôøi gian khaù daøi ñöôï c thaày giảng
  daïy, thaày ñaõ giuùp em hieåu ñöôïc nhöõng vaán ñeà cô baûn vaø nguyeân lyù laøm vieäc
  cuûa loaïi keát caáu chuû yeáu trong ngaønh xaây döïng, thaày ñaõ ñònh höôùng cho em
  vieäc thieát keá caùc caáu kieän BTCT theo tieâu chuaån TCXDVN 356-2005.
  Hoâm nay, con ñöôøng em ñaõ ñi qua saép ñöôïc tôùi ñích, ñoù laø ñöôïc baûo veä keát quaû hoïc
  taäp tröôùc hoäi ñoàng nhaø tröôøng, ñöôïc coâng nhaän toát nghieäp Ñaïi hoïc ngaønh xaây döïïng daân
  duïng vaø coâng nghieäp, trôû thaønh kỹ sö xaây döïng.
  Ñoà aùn toát nghieäp ñöôïc hoaøn thaønh, em xin caûm ôn Coâ Traàn Thaïch Linh, ngöôøi ñaõ
  giuùp em toång hôïp nhöõng kieán thöùc trong suoát quaù trình hoïc taäp. Gaàn boán thaùng thöïc hieän
  ñoà aùn, thôøi gian tuy ngaén nhöng coâ ñaõ giuùp em cuõng coá laïi kieán thöùc, nhaän ñònh vaán ñeà
  töø caùi nhìn toång theå vaø löïa choïn phöông aùn rieâng toái öu cho ñoà aùn cuûa mình. Em chaân
  thaønh caùm ôn coâ.
  Moät laàn nöõa, em xin caùm ôn taát caû thaày coâ ñaõ töøng giaûng daïy vaø höôùng daãn em,
  xin caùm ôn caùc Thaày Coâ khoa Xaây döïn g, cuøng toaøn theå Thaày Coâ tröôøng Ñaïi hoïc
  Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.HCM.
  Xin caùm ôn Coâng Ty TNHH Nippon Engineering ñaõ taïo ñieàu kieän cho toâi trong
  suoát quaù trình theo hoïc taïi tröôøng vaø hoaøn thaønh ñoà aùn toát nghieäp.
  Xin caû m ôn gia ñình, baïn beø vaø ñoàn g nghieä p ñaõ ñoän g vieân, giuùp ñôõ toâi trong quaù
  trình hoïc taäp vaø thöïc hieän ñoà aùn naøy.
  Chaân thaønh caûm ôn!
  Sinh vieân Toân Nöõ Thanh Chi

  Lôøi caùm ôn Trang 2

 3. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  MUÏC LUÏC
  Trang
  LÔØI CAÛM ÔN 2
  PHAÀN A
  TOÅNG QUAN KIEÁN TRUÙC 3
  1. Söï caàn thieát ñaàu tö 3
  2. Ñòa ñieåm xaây döïng 3
  3. Toång quan kieán truùc 3
  4. Giaûi phaùp ñi laïi 4
  5. Ñaëc ñieåm khí haäu, khí töôïng, thuûy vaên taïi nôi xaây döïng coâng trình 4
  6. Caùc giaûi phaùp kyõ thuaät 5

  PHAÀN B
  TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU BEÂN TREÂN COÂNG TRÌNH 6

  CHÖÔNG 1
  PHAÂN TÍCH VAØ LÖÏA CHOÏN HEÄ CHÒU LÖÏC CHÍNH CUÛA
  COÂNG TRÌNH 7
  1.1. Nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa nhaø cao taàng 7
  1.2. Heä chòu löïc chính cuûa nhaø cao taàng 8
  1.3. So saùnh löïa choïn phöông aùn keát caáu 8
  1.4. Qui phaïm taûi troïng ñöôïc söû duïng trong tính toaùn 9

  CHÖÔNG 2
  TÍNH TOAÙN SAØN SÖÔØN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP TOAØN KHOÁI
  TAÀNG 2-10 10
  2.1. Löïa choïn sô boä kích thöôùc caùc boä phaän saøn 10
  2.2. Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân saøn 15
  2.3. Tính toaùn caùc oâ baûn saøn 17
  2.4. Tính toaùn kieåm tra ñoä voõng 26
  2.5. Boá trí coát theùp saøn taàng ñieån hình 32

  CHÖÔNG 3
  TÍNH TOAÙN CAÀU THANG TAÀNG 1 ÑEÁN TAÀNG 10 33
  3.1. Caáu taïo caàu thang taàng 1 ñeán taàng 10 33
  3.2. Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân caàu thang 33
  3.3. Tính toaùn caùc boä phaän caàu thang 36
  3.4. Boá trí coát theùp caàu thang taàng 1 ñeán taàng 10 48

  Muïc luïc Trang 199

 4. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  CHÖÔNG 4
  TÍNH TOAÙN HOÀ NÖÔÙC MAÙI 49
  4.1. Coâng naêng vaø kích thöôùc hoà nöôùc maùi 49
  4.2. Tính toaùn caùc caáu kieän cuûa hoà nöôùc maùi 51
  4.3. Tính toaùn kieåm tra voõng 81
  4.4. Boá trí coát theùp hoà nöôùc maùi 87

  CHÖÔNG 5
  XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC KHUNG KHOÂNG GIAN TÍNH TOAÙN
  COÁT THEÙP KHUNG TRUÏC 2 88
  5.1. Trình töï tính toaùn 88
  5.2. Heä chòu löïc chính cuûa coâng trình 88
  5.3. Xaùc ñònh giaù trò taûi troïng taùc ñoäng leân coâng trình 91
  5.4. Xaùc ñònh noäi löïc coâng trình (khung khoâng gian) 95
  5.5. Tính toaùn coát theùp cho coät khung truïc 2 97
  5.6. Tính toaùn coát theùp cho daàm khung truïc 2 118
  5.7. Kieåm tra keát caáu coâng trình 128
  5.8. Boá trí coát theùp khung truïc 2 128

  PHAÀN C
  TÍNH TOAÙN CAÙC PHÖÔNG AÙN MOÙNG 129

  CHÖÔNG 6
  SOÁ LIEÄU ÑÒA CHAÁT – TAÛI TROÏNG – CAÙC PHÖÔNG AÙN 130
  6.1. Giôùi thieäu coâng trình 130
  6.2. Ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình 130
  6.3. Löïa choïn giaûi phaùp neàn moùng 132
  6.4. Cô sôû tính toaùn 134
  6.5. Thieát keá phöông aùn moùng coïc eùp 134
  6.6. Thieát keá phöông aùn moùng coïc khoan nhoài 165
  6.7. So saùnh vaø löïa choïn phöông aùn moùng 194
  6.8. Keát luaän 197

  TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 198
  MUÏC LUÏC 199

  Muïc luïc Trang 200

 5. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  CHÖÔNG 1
  PHUÏ LUÏC MOÂ HÌNH KHUNG KHOÂNG GIAN – KHUNG TRUÏC 2

  Hình 1.1: Moâ hình khoâng gian

  Phuï luïc Trang 2

 6. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  Hình 1.2: Soá hieäu coät khung truïc 2

  Phuï luïc Trang 3

 7. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  Hình 1.3: Bieåu ñoà bao löïc caét khung truïc 2

  Phuï luïc Trang 4

 8. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  Hình 1.4: Bieåu ñoà bao moâmen khung truïc 2

  Phuï luïc Trang 5

 9. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: Th.S Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  Hình 1.5: Sô ñoà soá hieäu daàm khung truïc 2

  Chöông 1: Phuï luïc moâ hình khung khoâng gian Trang 6

 10. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: Th.S Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  Hình 1.6: Chuyeån vò cuûa khung khoâng gian

  Chöông 1: Phuï luïc moâ hình khung khoâng gian Trang 7

 11. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  CHÖÔNG 2
  PHUÏ LUÏC DAÀM KHUNG TRUÏC 2

  Story Beam Load Loc P V2 V3 T M2 M3
  ST B40 BAO MAX 0,25 0 -56,04 0 -1,913 0 -58,865
  ST B40 BAO MAX 2 0 -50,03 0 -1,913 0 41,633
  ST B40 BAO MAX 2 0 -5,89 0 -1,078 0 42,885
  ST B40 BAO MAX 4 0 0,98 0 -1,078 0 54,93
  ST B40 BAO MAX 4 0 53,13 0 0,335 0 54,114
  ST B40 BAO MAX 5,75 0 59,15 0 0,335 0 -29,431
  ST B40 BAO MIN 0,25 0 -69,44 0 -2,913 0 -80,637
  ST B40 BAO MIN 2 0 -63,43 0 -2,913 0 28,292
  ST B40 BAO MIN 2 0 -11,93 0 -1,431 0 29,488
  ST B40 BAO MIN 4 0 -5,06 0 -1,431 0 39,978
  ST B40 BAO MIN 4 0 41,18 0 -0,316 0 39,22
  ST B40 BAO MIN 5,75 0 47,2 0 -0,316 0 -51,569
  TANG 10 B40 BAO MAX 0,25 0 -46 0 1,19 0 -34,296
  TANG 10 B40 BAO MAX 2 0 -32,32 0 1,19 0 50,547
  TANG 10 B40 BAO MAX 2 0 -1,96 0 0,114 0 51,672
  TANG 10 B40 BAO MAX 4 0 13,68 0 0,114 0 52,531
  TANG 10 B40 BAO MAX 4 0 65,22 0 0,786 0 51,662
  TANG 10 B40 BAO MAX 5,75 0 78,9 0 0,786 0 -39,242
  TANG 10 B40 BAO MIN 0,25 0 -75,78 0 -0,895 0 -83,032
  TANG 10 B40 BAO MIN 2 0 -62,09 0 -0,895 0 23,141
  TANG 10 B40 BAO MIN 2 0 -13,95 0 -0,69 0 24,145
  TANG 10 B40 BAO MIN 4 0 1,69 0 -0,69 0 23,32
  TANG 10 B40 BAO MIN 4 0 37,51 0 -0,528 0 22,602
  TANG 10 B40 BAO MIN 5,75 0 51,19 0 -0,528 0 -87,822
  TANG 9 B40 BAO MAX 0,3 0 -42,19 0 1,516 0 -22,346
  TANG 9 B40 BAO MAX 2 0 -28,9 0 1,516 0 53,525
  TANG 9 B40 BAO MAX 2 0 0,91 0 0,181 0 54,615
  TANG 9 B40 BAO MAX 4 0 16,55 0 0,181 0 56,388
  TANG 9 B40 BAO MAX 4 0 68,2 0 0,945 0 55,57
  TANG 9 B40 BAO MAX 5,725 0 81,68 0 0,945 0 -25,173
  TANG 9 B40 BAO MIN 0,3 0 -79,57 0 -1,399 0 -89,507
  TANG 9 B40 BAO MIN 2 0 -66,28 0 -1,399 0 20,331
  TANG 9 B40 BAO MIN 2 0 -17,58 0 -0,78 0 21,385
  TANG 9 B40 BAO MIN 4 0 -1,94 0 -0,78 0 21,437
  TANG 9 B40 BAO MIN 4 0 32,84 0 -0,722 0 20,673
  TANG 9 B40 BAO MIN 5,725 0 46,32 0 -0,722 0 -93,425
  TANG 8 B40 BAO MAX 0,3 0 -38,16 0 2,057 0 -12,119
  TANG 8 B40 BAO MAX 2 0 -24,87 0 2,057 0 56,092
  TANG 8 B40 BAO MAX 2 0 4,3 0 0,365 0 57,14
  TANG 8 B40 BAO MAX 4 0 19,94 0 0,365 0 57,962
  TANG 8 B40 BAO MAX 4 0 72,01 0 1,149 0 57,179
  TANG 8 B40 BAO MAX 5,725 0 85,5 0 1,149 0 -18,194
  TANG 8 B40 BAO MIN 0,3 0 -81,85 0 -1,538 0 -95,865

  Phuï luïc Trang 8

 12. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  TANG 8 B40 BAO MIN 2 0 -68,56 0 -1,538 0 18,322
  TANG 8 B40 BAO MIN 2 0 -20,05 0 -0,748 0 19,4
  TANG 8 B40 BAO MIN 4 0 -4,42 0 -0,748 0 17,995
  TANG 8 B40 BAO MIN 4 0 30,03 0 -0,84 0 17,18
  TANG 8 B40 BAO MIN 5,725 0 43,52 0 -0,84 0 -103,698
  TANG 7 B40 BAO MAX 0,3 0 -35,86 0 2,249 0 -6,089
  TANG 7 B40 BAO MAX 2 0 -22,57 0 2,249 0 58,331
  TANG 7 B40 BAO MAX 2 0 6,36 0 0,401 0 59,349
  TANG 7 B40 BAO MAX 4 0 21,99 0 0,401 0 61,645
  TANG 7 B40 BAO MAX 4 0 74,36 0 1,367 0 60,913
  TANG 7 B40 BAO MAX 5,725 0 87,85 0 1,367 0 -6,88
  TANG 7 B40 BAO MIN 0,3 0 -86 0 -2,092 0 -106,238
  TANG 7 B40 BAO MIN 2 0 -72,71 0 -2,092 0 15,049
  TANG 7 B40 BAO MIN 2 0 -23,81 0 -0,859 0 16,177
  TANG 7 B40 BAO MIN 4 0 -8,17 0 -0,859 0 15,98
  TANG 7 B40 BAO MIN 4 0 25,86 0 -0,894 0 15,135
  TANG 7 B40 BAO MIN 5,725 0 39,35 0 -0,894 0 -109,953
  TANG 6 B40 BAO MAX 0,3 0 -32,33 0 2,775 0 2,283
  TANG 6 B40 BAO MAX 2 0 -19,04 0 2,775 0 60,382
  TANG 6 B40 BAO MAX 2 0 9,2 0 0,257 0 61,361
  TANG 6 B40 BAO MAX 4 0 24,83 0 0,257 0 63,669
  TANG 6 B40 BAO MAX 4 0 77,59 0 1,224 0 62,977
  TANG 6 B40 BAO MAX 5,725 0 91,08 0 1,224 0 1,681
  TANG 6 B40 BAO MIN 0,3 0 -88,62 0 -1,797 0 -113,8
  TANG 6 B40 BAO MIN 2 0 -75,33 0 -1,797 0 12,271
  TANG 6 B40 BAO MIN 2 0 -26,75 0 -0,801 0 13,434
  TANG 6 B40 BAO MIN 4 0 -11,11 0 -0,801 0 12,626
  TANG 6 B40 BAO MIN 4 0 22,42 0 -1,64 0 11,74
  TANG 6 B40 BAO MIN 5,725 0 35,91 0 -1,64 0 -119,305
  TANG 5 B40 BAO MAX 0,3 0 -29,56 0 3,186 0 9,419
  TANG 5 B40 BAO MAX 2 0 -16,27 0 3,186 0 62,231
  TANG 5 B40 BAO MAX 2 0 11,51 0 0,171 0 63,177
  TANG 5 B40 BAO MAX 4 0 27,14 0 0,171 0 65,567
  TANG 5 B40 BAO MAX 4 0 80,13 0 1,216 0 64,912
  TANG 5 B40 BAO MAX 5,725 0 93,62 0 1,216 0 9,765
  TANG 5 B40 BAO MIN 0,3 0 -91,34 0 -1,662 0 -121,412
  TANG 5 B40 BAO MIN 2 0 -78,05 0 -1,662 0 9,392
  TANG 5 B40 BAO MIN 2 0 -29,53 0 -0,714 0 10,592
  TANG 5 B40 BAO MIN 4 0 -13,9 0 -0,714 0 10,02
  TANG 5 B40 BAO MIN 4 0 19,2 0 -2,195 0 9,099
  TANG 5 B40 BAO MIN 5,725 0 32,69 0 -2,195 0 -126,605
  TANG 4 B40 BAO MAX 0,3 0 -28,04 0 3,262 0 15,598
  TANG 4 B40 BAO MAX 2 0 -14,75 0 3,262 0 63,746
  TANG 4 B40 BAO MAX 2 0 13,67 0 0,217 0 64,672
  TANG 4 B40 BAO MAX 4 0 29,3 0 0,217 0 69,383
  TANG 4 B40 BAO MAX 4 0 81,96 0 1,521 0 68,78
  TANG 4 B40 BAO MAX 5,725 0 95,44 0 1,521 0 20,302

  Phuï luïc Trang 9

 13. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  TANG 4 B40 BAO MIN 0,3 0 -95,27 0 -2,114 0 -131,19
  TANG 4 B40 BAO MIN 2 0 -81,98 0 -2,114 0 6,461
  TANG 4 B40 BAO MIN 2 0 -33,02 0 -0,749 0 7,706
  TANG 4 B40 BAO MIN 4 0 -17,38 0 -0,749 0 8,618
  TANG 4 B40 BAO MIN 4 0 15,32 0 -2,225 0 7,678
  TANG 4 B40 BAO MIN 5,725 0 28,81 0 -2,225 0 -130,95
  TANG 3 B40 BAO MAX 0,35 0 -24,08 0 3,694 0 25,944
  TANG 3 B40 BAO MAX 2 0 -11,19 0 3,694 0 66,103
  TANG 3 B40 BAO MAX 2 0 16,62 0 0,349 0 66,996
  TANG 3 B40 BAO MAX 4 0 32,26 0 0,349 0 71,596
  TANG 3 B40 BAO MAX 4 0 84,7 0 1,773 0 71,039
  TANG 3 B40 BAO MAX 5,7 0 97,99 0 1,773 0 30,083
  TANG 3 B40 BAO MIN 0,35 0 -98,36 0 -2,307 0 -135,838
  TANG 3 B40 BAO MIN 2 0 -85,46 0 -2,307 0 2,807
  TANG 3 B40 BAO MIN 2 0 -36,33 0 -0,699 0 4,093
  TANG 3 B40 BAO MIN 4 0 -20,69 0 -0,699 0 6,007
  TANG 3 B40 BAO MIN 4 0 11,65 0 -2,407 0 5,027
  TANG 3 B40 BAO MIN 5,7 0 24,94 0 -2,407 0 -136,258
  TANG 2 B40 BAO MAX 0,35 0 -10,65 0 3,87 0 42,268
  TANG 2 B40 BAO MAX 2 0 -4,98 0 3,87 0 77,126
  TANG 2 B40 BAO MAX 2 0 24,09 0 0,45 0 78,194
  TANG 2 B40 BAO MAX 4 0 30,97 0 0,45 0 83,459
  TANG 2 B40 BAO MAX 4 0 100,55 0 2,135 0 82,718
  TANG 2 B40 BAO MAX 5,7 0 106,39 0 2,135 0 44,394
  TANG 2 B40 BAO MIN 0,35 0 -108,05 0 -3,022 0 -152,276
  TANG 2 B40 BAO MIN 2 0 -102,38 0 -3,022 0 -2,722
  TANG 2 B40 BAO MIN 2 0 -34,18 0 -0,98 0 -1,48
  TANG 2 B40 BAO MIN 4 0 -27,3 0 -0,98 0 0,535
  TANG 2 B40 BAO MIN 4 0 6,4 0 -2,661 0 -0,452
  TANG 2 B40 BAO MIN 5,7 0 12,25 0 -2,661 0 -148,58
  TANG 1 B40 BAO MAX 0,35 0 -13,07 0 17,084 0 28,13
  TANG 1 B40 BAO MAX 2 0 -0,17 0 17,084 0 48,989
  TANG 1 B40 BAO MAX 2 0 13,22 0 1,522 0 49,689
  TANG 1 B40 BAO MAX 4 0 28,85 0 1,522 0 56,306
  TANG 1 B40 BAO MAX 4 0 59,65 0 -6,647 0 55,8
  TANG 1 B40 BAO MAX 5,7 0 72,94 0 -6,647 0 39,423
  TANG 1 B40 BAO MIN 0,35 0 -77,31 0 6,542 0 -113,245
  TANG 1 B40 BAO MIN 2 0 -64,41 0 6,542 0 -8,139
  TANG 1 B40 BAO MIN 2 0 -33,87 0 -1,026 0 -7,504
  TANG 1 B40 BAO MIN 4 0 -18,23 0 -1,026 0 -2,647
  TANG 1 B40 BAO MIN 4 0 -3,08 0 -14,538 0 -3,108
  TANG 1 B40 BAO MIN 5,7 0 10,21 0 -14,538 0 -100,909
  HAM B40 BAO MAX 0,35 0 -41,49 0 18,811 0 -28,811
  HAM B40 BAO MAX 2 0 -31,96 0 18,811 0 67,083
  HAM B40 BAO MAX 2 0 5,59 0 1,942 0 69,832
  HAM B40 BAO MAX 4 0 17,14 0 1,942 0 63,874
  HAM B40 BAO MAX 4 0 105,53 0 -7,85 0 60,743

  Phuï luïc Trang 10

 14. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  HAM B40 BAO MAX 5,7 0 115,35 0 -7,85 0 -55,541
  HAM B40 BAO MIN 0,35 0 -106,56 0 10,132 0 -110,799
  HAM B40 BAO MIN 2 0 -97,03 0 10,132 0 21,767
  HAM B40 BAO MIN 2 0 -9,57 0 -0,407 0 23,801
  HAM B40 BAO MIN 4 0 1,98 0 -0,407 0 10,642
  HAM B40 BAO MIN 4 0 44,85 0 -14,639 0 7,854
  HAM B40 BAO MIN 5,7 0 54,67 0 -14,639 0 -142,087
  ST B60 BAO MAX 0,25 0 -59,51 0 -0,054 0 -40,668
  ST B60 BAO MAX 1,6 0 -54,87 0 -0,054 0 40,17
  ST B60 BAO MAX 1,6 0 -20,04 0 0,841 0 41,483
  ST B60 BAO MAX 3,2 0 -14,54 0 0,841 0 76,382
  ST B60 BAO MAX 3,2 0 31,21 0 1,864 0 76,267
  ST B60 BAO MAX 4,8 0 36,71 0 1,864 0 27,687
  ST B60 BAO MAX 4,8 0 76,84 0 3,101 0 26,051
  ST B60 BAO MAX 6,25 0 81,83 0 3,101 0 -72,838
  ST B60 BAO MIN 0,25 0 -73,19 0 -0,763 0 -65,585
  ST B60 BAO MIN 1,6 0 -68,54 0 -0,763 0 24,081
  ST B60 BAO MIN 1,6 0 -27,94 0 0,481 0 25,326
  ST B60 BAO MIN 3,2 0 -22,44 0 0,481 0 61,13
  ST B60 BAO MIN 3,2 0 22,34 0 1,412 0 61,034
  ST B60 BAO MIN 4,8 0 27,84 0 1,412 0 13,608
  ST B60 BAO MIN 4,8 0 61,87 0 1,99 0 12,047
  ST B60 BAO MIN 6,25 0 66,86 0 1,99 0 -97,639
  TANG 10 B60 BAO MAX 0,25 0 -62,36 0 0,512 0 -52,468
  TANG 10 B60 BAO MAX 1,6 0 -51,81 0 0,512 0 31,695
  TANG 10 B60 BAO MAX 1,6 0 -24,22 0 0,514 0 33,175
  TANG 10 B60 BAO MAX 3,2 0 -11,71 0 0,514 0 78,195
  TANG 10 B60 BAO MAX 3,2 0 27,06 0 0,78 0 78,224
  TANG 10 B60 BAO MAX 4,8 0 39,57 0 0,78 0 37,648
  TANG 10 B60 BAO MAX 4,8 0 76,96 0 0,836 0 36,11
  TANG 10 B60 BAO MAX 6,25 0 88,29 0 0,836 0 -46,995
  TANG 10 B60 BAO MIN 0,25 0 -93,69 0 -0,927 0 -106,199
  TANG 10 B60 BAO MIN 1,6 0 -83,13 0 -0,927 0 2,399
  TANG 10 B60 BAO MIN 1,6 0 -41,66 0 -0,161 0 3,667
  TANG 10 B60 BAO MIN 3,2 0 -29,15 0 -0,161 0 48,682
  TANG 10 B60 BAO MIN 3,2 0 8,56 0 -0,236 0 48,771
  TANG 10 B60 BAO MIN 4,8 0 21,07 0 -0,236 0 9,991
  TANG 10 B60 BAO MIN 4,8 0 43,88 0 -1,443 0 8,642
  TANG 10 B60 BAO MIN 6,25 0 55,22 0 -1,443 0 -101,536
  TANG 9 B60 BAO MAX 0,275 0 -57,86 0 0,759 0 -38,425
  TANG 9 B60 BAO MAX 1,6 0 -47,5 0 0,759 0 37,507
  TANG 9 B60 BAO MAX 1,6 0 -20,58 0 0,546 0 38,87
  TANG 9 B60 BAO MAX 3,2 0 -8,08 0 0,546 0 78,414
  TANG 9 B60 BAO MAX 3,2 0 30,2 0 0,936 0 78,433
  TANG 9 B60 BAO MAX 4,8 0 42,71 0 0,936 0 41,506
  TANG 9 B60 BAO MAX 4,8 0 80,72 0 1,391 0 40,013
  TANG 9 B60 BAO MAX 6,2 0 91,67 0 1,391 0 -35,076

  Phuï luïc Trang 11

 15. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  TANG 9 B60 BAO MIN 0,275 0 -96,05 0 -1,123 0 -110,93
  TANG 9 B60 BAO MIN 1,6 0 -85,69 0 -1,123 0 -0,687
  TANG 9 B60 BAO MIN 1,6 0 -43,95 0 -0,178 0 0,638
  TANG 9 B60 BAO MIN 3,2 0 -31,44 0 -0,178 0 49,406
  TANG 9 B60 BAO MIN 3,2 0 6,04 0 -0,358 0 49,552
  TANG 9 B60 BAO MIN 4,8 0 18,55 0 -0,358 0 5,957
  TANG 9 B60 BAO MIN 4,8 0 40,78 0 -1,791 0 4,544
  TANG 9 B60 BAO MIN 6,2 0 51,72 0 -1,791 0 -106,839
  TANG 8 B60 BAO MAX 0,275 0 -55,44 0 0,949 0 -32,331
  TANG 8 B60 BAO MAX 1,6 0 -45,08 0 0,949 0 39,577
  TANG 8 B60 BAO MAX 1,6 0 -18,49 0 0,491 0 40,919
  TANG 8 B60 BAO MAX 3,2 0 -5,98 0 0,491 0 77,343
  TANG 8 B60 BAO MAX 3,2 0 31,88 0 0,932 0 77,372
  TANG 8 B60 BAO MAX 4,8 0 44,39 0 0,932 0 44,94
  TANG 8 B60 BAO MAX 4,8 0 82,74 0 1,541 0 43,505
  TANG 8 B60 BAO MAX 6,2 0 93,69 0 1,541 0 -25,406
  TANG 8 B60 BAO MIN 0,275 0 -99,57 0 -1,342 0 -121,293
  TANG 8 B60 BAO MIN 1,6 0 -89,21 0 -1,342 0 -6,063
  TANG 8 B60 BAO MIN 1,6 0 -47 0 -0,275 0 -4,671
  TANG 8 B60 BAO MIN 3,2 0 -34,5 0 -0,275 0 48,949
  TANG 8 B60 BAO MIN 3,2 0 3 0 -0,627 0 49,171
  TANG 8 B60 BAO MIN 4,8 0 15,5 0 -0,627 0 3,161
  TANG 8 B60 BAO MIN 4,8 0 37,06 0 -2,38 0 1,718
  TANG 8 B60 BAO MIN 6,2 0 48 0 -2,38 0 -113,081
  TANG 7 B60 BAO MAX 0,275 0 -51,62 0 1,017 0 -21,301
  TANG 7 B60 BAO MAX 1,6 0 -41,26 0 1,017 0 45,207
  TANG 7 B60 BAO MAX 1,6 0 -15,18 0 0,506 0 46,461
  TANG 7 B60 BAO MAX 3,2 0 -2,67 0 0,506 0 77,504
  TANG 7 B60 BAO MAX 3,2 0 35,03 0 1,141 0 77,519
  TANG 7 B60 BAO MAX 4,8 0 47,54 0 1,141 0 47,896
  TANG 7 B60 BAO MAX 4,8 0 86,52 0 2,155 0 46,499
  TANG 7 B60 BAO MAX 6,2 0 97,47 0 2,155 0 -19,863
  TANG 7 B60 BAO MIN 0,275 0 -101,59 0 -1,627 0 -126,821
  TANG 7 B60 BAO MIN 1,6 0 -91,23 0 -1,627 0 -8,791
  TANG 7 B60 BAO MIN 1,6 0 -48,7 0 -0,292 0 -7,361
  TANG 7 B60 BAO MIN 3,2 0 -36,19 0 -0,292 0 49,047
  TANG 7 B60 BAO MIN 3,2 0 1,32 0 -0,68 0 49,312
  TANG 7 B60 BAO MIN 4,8 0 13,83 0 -0,68 0 -1,408
  TANG 7 B60 BAO MIN 4,8 0 35,09 0 -2,574 0 -2,918
  TANG 7 B60 BAO MIN 6,2 0 46,03 0 -2,574 0 -122,985
  TANG 6 B60 BAO MAX 0,275 0 -48,55 0 1,894 0 -13,477
  TANG 6 B60 BAO MAX 1,6 0 -38,19 0 1,894 0 48,16
  TANG 6 B60 BAO MAX 1,6 0 -12,63 0 0,718 0 49,363
  TANG 6 B60 BAO MAX 3,2 0 -0,12 0 0,718 0 76,417
  TANG 6 B60 BAO MAX 3,2 0 37,12 0 1,043 0 76,433
  TANG 6 B60 BAO MAX 4,8 0 49,62 0 1,043 0 50,808
  TANG 6 B60 BAO MAX 4,8 0 88,76 0 1,814 0 49,463

  Phuï luïc Trang 12

 16. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  TANG 6 B60 BAO MAX 6,2 0 99,7 0 1,814 0 -12,067
  TANG 6 B60 BAO MIN 0,275 0 -104,45 0 -1,444 0 -135,837
  TANG 6 B60 BAO MIN 1,6 0 -94,09 0 -1,444 0 -13,488
  TANG 6 B60 BAO MIN 1,6 0 -51,26 0 -0,152 0 -12,004
  TANG 6 B60 BAO MIN 3,2 0 -38,75 0 -0,152 0 48,274
  TANG 6 B60 BAO MIN 3,2 0 -1,18 0 -0,731 0 48,603
  TANG 6 B60 BAO MIN 4,8 0 11,32 0 -0,731 0 -5,095
  TANG 6 B60 BAO MIN 4,8 0 31,85 0 -3,205 0 -6,646
  TANG 6 B60 BAO MIN 6,2 0 42,8 0 -3,205 0 -130,206
  TANG 5 B60 BAO MAX 0,275 0 -45,69 0 2,551 0 -6,074
  TANG 5 B60 BAO MAX 1,6 0 -35,33 0 2,551 0 51,135
  TANG 5 B60 BAO MAX 1,6 0 -10,22 0 0,91 0 52,29
  TANG 5 B60 BAO MAX 3,2 0 2,28 0 0,91 0 75,578
  TANG 5 B60 BAO MAX 3,2 0 39,17 0 0,95 0 75,595
  TANG 5 B60 BAO MAX 4,8 0 51,68 0 0,95 0 53,365
  TANG 5 B60 BAO MAX 4,8 0 91,08 0 1,665 0 52,064
  TANG 5 B60 BAO MAX 6,2 0 102,02 0 1,665 0 -5,56
  TANG 5 B60 BAO MIN 0,275 0 -106,7 0 -1,417 0 -142,813
  TANG 5 B60 BAO MIN 1,6 0 -96,34 0 -1,417 0 -17,141
  TANG 5 B60 BAO MIN 1,6 0 -53,25 0 -0,165 0 -15,615
  TANG 5 B60 BAO MIN 3,2 0 -40,74 0 -0,165 0 47,692
  TANG 5 B60 BAO MIN 3,2 0 -3,16 0 -0,786 0 48,069
  TANG 5 B60 BAO MIN 4,8 0 9,35 0 -0,786 0 -9,062
  TANG 5 B60 BAO MIN 4,8 0 29,36 0 -3,69 0 -10,659
  TANG 5 B60 BAO MIN 6,2 0 40,31 0 -3,69 0 -137,32
  TANG 4 B60 BAO MAX 0,275 0 -42,15 0 2,589 0 4,113
  TANG 4 B60 BAO MAX 1,6 0 -31,79 0 2,589 0 56,605
  TANG 4 B60 BAO MAX 1,6 0 -7,17 0 0,883 0 57,692
  TANG 4 B60 BAO MAX 3,2 0 5,34 0 0,883 0 75,833
  TANG 4 B60 BAO MAX 3,2 0 42,2 0 1,088 0 75,827
  TANG 4 B60 BAO MAX 4,8 0 54,71 0 1,088 0 55,259
  TANG 4 B60 BAO MAX 4,8 0 94,7 0 2,183 0 53,981
  TANG 4 B60 BAO MAX 6,2 0 105,65 0 2,183 0 0,002
  TANG 4 B60 BAO MIN 0,275 0 -108,21 0 -1,784 0 -146,445
  TANG 4 B60 BAO MIN 1,6 0 -97,85 0 -1,784 0 -18,932
  TANG 4 B60 BAO MIN 1,6 0 -54,5 0 -0,251 0 -17,381
  TANG 4 B60 BAO MIN 3,2 0 -41,99 0 -0,251 0 47,761
  TANG 4 B60 BAO MIN 3,2 0 -4,73 0 -0,832 0 48,172
  TANG 4 B60 BAO MIN 4,8 0 7,78 0 -0,832 0 -13,511
  TANG 4 B60 BAO MIN 4,8 0 28,17 0 -3,751 0 -15,171
  TANG 4 B60 BAO MIN 6,2 0 39,12 0 -3,751 0 -146,778
  TANG 3 B60 BAO MAX 0,3 0 -38,75 0 2,844 0 13,379
  TANG 3 B60 BAO MAX 1,6 0 -28,59 0 2,844 0 59,975
  TANG 3 B60 BAO MAX 1,6 0 -4,39 0 0,88 0 61,005
  TANG 3 B60 BAO MAX 3,2 0 8,12 0 0,88 0 75,013
  TANG 3 B60 BAO MAX 3,2 0 44,7 0 1,075 0 75,003
  TANG 3 B60 BAO MAX 4,8 0 57,21 0 1,075 0 58,18

  Phuï luïc Trang 13

 17. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  TANG 3 B60 BAO MAX 4,8 0 97,72 0 2,423 0 56,946
  TANG 3 B60 BAO MAX 6,15 0 108,27 0 2,423 0 10,065
  TANG 3 B60 BAO MIN 0,3 0 -110,33 0 -2,06 0 -151,161
  TANG 3 B60 BAO MIN 1,6 0 -100,17 0 -2,06 0 -22,804
  TANG 3 B60 BAO MIN 1,6 0 -56,61 0 -0,36 0 -21,206
  TANG 3 B60 BAO MIN 3,2 0 -44,1 0 -0,36 0 47,217
  TANG 3 B60 BAO MIN 3,2 0 -7,26 0 -1,033 0 47,683
  TANG 3 B60 BAO MIN 4,8 0 5,25 0 -1,033 0 -18,525
  TANG 3 B60 BAO MIN 4,8 0 25,29 0 -4,222 0 -20,24
  TANG 3 B60 BAO MIN 6,15 0 35,84 0 -4,222 0 -150,363
  TANG 2 B60 BAO MAX 0,3 0 -25,71 0 3,053 0 28,506
  TANG 2 B60 BAO MAX 1,6 0 -21,24 0 3,053 0 68,753
  TANG 2 B60 BAO MAX 1,6 0 3,73 0 1,048 0 70,019
  TANG 2 B60 BAO MAX 3,2 0 9,23 0 1,048 0 90,699
  TANG 2 B60 BAO MAX 3,2 0 55,45 0 1,405 0 90,667
  TANG 2 B60 BAO MAX 4,8 0 60,95 0 1,405 0 66,7
  TANG 2 B60 BAO MAX 4,8 0 116,02 0 3,178 0 65,263
  TANG 2 B60 BAO MAX 6,15 0 120,66 0 3,178 0 26,983
  TANG 2 B60 BAO MIN 0,3 0 -121,79 0 -2,532 0 -165,924
  TANG 2 B60 BAO MIN 1,6 0 -117,32 0 -2,532 0 -28,046
  TANG 2 B60 BAO MIN 1,6 0 -59,86 0 -0,416 0 -26,477
  TANG 2 B60 BAO MIN 3,2 0 -54,36 0 -0,416 0 41,367
  TANG 2 B60 BAO MIN 3,2 0 -8,85 0 -1,129 0 41,853
  TANG 2 B60 BAO MIN 4,8 0 -3,35 0 -1,129 0 -23,489
  TANG 2 B60 BAO MIN 4,8 0 17,55 0 -4,403 0 -25,097
  TANG 2 B60 BAO MIN 6,15 0 22,19 0 -4,403 0 -169,85
  TANG 1 B60 BAO MAX 0,3 0 -19,36 0 18,356 0 27,668
  TANG 1 B60 BAO MAX 1,6 0 -9,2 0 18,356 0 49,935
  TANG 1 B60 BAO MAX 1,6 0 1,46 0 7,418 0 50,483
  TANG 1 B60 BAO MAX 3,2 0 13,96 0 7,418 0 54,262
  TANG 1 B60 BAO MAX 3,2 0 35,92 0 -2,323 0 54,243
  TANG 1 B60 BAO MAX 4,8 0 48,43 0 -2,323 0 43,461
  TANG 1 B60 BAO MAX 4,8 0 72,03 0 -8,224 0 42,76
  TANG 1 B60 BAO MAX 6,15 0 82,59 0 -8,224 0 17,289
  TANG 1 B60 BAO MIN 0,3 0 -80,14 0 8,392 0 -110,355
  TANG 1 B60 BAO MIN 1,6 0 -69,97 0 8,392 0 -23,011
  TANG 1 B60 BAO MIN 1,6 0 -44,97 0 2,478 0 -22,409
  TANG 1 B60 BAO MIN 3,2 0 -32,47 0 2,478 0 27,911
  TANG 1 B60 BAO MIN 3,2 0 -11,29 0 -7,698 0 28,067
  TANG 1 B60 BAO MIN 4,8 0 1,22 0 -7,698 0 -23,817
  TANG 1 B60 BAO MIN 4,8 0 10,36 0 -20,626 0 -24,531
  TANG 1 B60 BAO MIN 6,15 0 20,92 0 -20,626 0 -121,867
  HAM B60 BAO MAX 0,3 0 -65,41 0 18,325 0 -69,913
  HAM B60 BAO MAX 1,6 0 -57,91 0 18,325 0 29,409
  HAM B60 BAO MAX 1,6 0 -28,55 0 3,941 0 34,881
  HAM B60 BAO MAX 3,2 0 -19,31 0 3,941 0 107,054
  HAM B60 BAO MAX 3,2 0 37,38 0 -1,959 0 107,519

  Phuï luïc Trang 14

 18. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  HAM B60 BAO MAX 4,8 0 46,62 0 -1,959 0 48,752
  HAM B60 BAO MAX 4,8 0 122,51 0 -11,691 0 43,858
  HAM B60 BAO MAX 6,15 0 130,3 0 -11,691 0 -45,399
  HAM B60 BAO MIN 0,3 0 -138,24 0 9,565 0 -167,636
  HAM B60 BAO MIN 1,6 0 -130,73 0 9,565 0 -14,219
  HAM B60 BAO MIN 1,6 0 -59,18 0 0,69 0 -10,01
  HAM B60 BAO MIN 3,2 0 -49,94 0 0,69 0 43,067
  HAM B60 BAO MIN 3,2 0 7,49 0 -5,838 0 43,507
  HAM B60 BAO MIN 4,8 0 16,73 0 -5,838 0 12,053
  HAM B60 BAO MIN 4,8 0 46,56 0 -22,191 0 8,773
  HAM B60 BAO MIN 6,15 0 54,36 0 -22,191 0 -140,675
  ST B67 BAO MAX 0,25 0 -87,36 0 1,996 0 -92,681
  ST B67 BAO MAX 1,45 0 -82,41 0 1,996 0 13,224
  ST B67 BAO MAX 1,45 0 -52,04 0 1,014 0 15,335
  ST B67 BAO MAX 2,9 0 -46,06 0 1,014 0 96,398
  ST B67 BAO MAX 2,9 0 6,92 0 -0,042 0 97,103
  ST B67 BAO MAX 4,9 0 15,17 0 -0,042 0 84,881
  ST B67 BAO MAX 4,9 0 69,87 0 -0,789 0 83,837
  ST B67 BAO MAX 6,2 0 75,23 0 -0,789 0 -0,148
  ST B67 BAO MAX 6,2 0 104,53 0 -1,157 0 -2,573
  ST B67 BAO MAX 7,25 0 108,86 0 -1,157 0 -96,876
  ST B67 BAO MIN 0,25 0 -106,97 0 0,729 0 -132,455
  ST B67 BAO MIN 1,45 0 -102,02 0 0,729 0 -10,258
  ST B67 BAO MIN 1,45 0 -66,53 0 0,292 0 -8,212
  ST B67 BAO MIN 2,9 0 -60,55 0 0,292 0 72,261
  ST B67 BAO MIN 2,9 0 -1,79 0 -0,601 0 72,995
  ST B67 BAO MIN 4,9 0 6,46 0 -0,601 0 59,943
  ST B67 BAO MIN 4,9 0 54,42 0 -1,578 0 58,882
  ST B67 BAO MIN 6,2 0 59,78 0 -1,578 0 -24,218
  ST B67 BAO MIN 6,2 0 84,69 0 -2,508 0 -26,577
  ST B67 BAO MIN 7,25 0 89,02 0 -2,508 0 -137,04
  TANG 10 B67 BAO MAX 0,25 0 -79,34 0 0,416 0 -77,287
  TANG 10 B67 BAO MAX 1,45 0 -69,31 0 0,416 0 15,662
  TANG 10 B67 BAO MAX 1,45 0 -47,19 0 0,662 0 17,851
  TANG 10 B67 BAO MAX 2,9 0 -35,07 0 0,662 0 102,435
  TANG 10 B67 BAO MAX 2,9 0 5,91 0 0,349 0 103,118
  TANG 10 B67 BAO MAX 4,9 0 22,62 0 0,349 0 92,585
  TANG 10 B67 BAO MAX 4,9 0 75,21 0 0,718 0 91,583
  TANG 10 B67 BAO MAX 6,2 0 86,07 0 0,718 0 5,663
  TANG 10 B67 BAO MAX 6,2 0 114,72 0 2,025 0 3,126
  TANG 10 B67 BAO MAX 7,25 0 123,5 0 2,025 0 -75,85
  TANG 10 B67 BAO MIN 0,25 0 -123,36 0 -2,046 0 -162,815
  TANG 10 B67 BAO MIN 1,45 0 -113,34 0 -2,046 0 -23,943
  TANG 10 B67 BAO MIN 1,45 0 -78,47 0 -0,763 0 -22,021
  TANG 10 B67 BAO MIN 2,9 0 -66,35 0 -0,763 0 56,073
  TANG 10 B67 BAO MIN 2,9 0 -10,47 0 -0,6 0 56,767
  TANG 10 B67 BAO MIN 4,9 0 6,24 0 -0,6 0 45,041

  Phuï luïc Trang 15

 19. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  TANG 10 B67 BAO MIN 4,9 0 41,61 0 -0,886 0 44,079
  TANG 10 B67 BAO MIN 6,2 0 52,48 0 -0,886 0 -34,42
  TANG 10 B67 BAO MIN 6,2 0 70,57 0 -0,621 0 -37,299
  TANG 10 B67 BAO MIN 7,25 0 79,35 0 -0,621 0 -162,365
  TANG 9 B67 BAO MAX 0,3 0 -74,45 0 1,182 0 -58,79
  TANG 9 B67 BAO MAX 1,45 0 -64,84 0 1,182 0 22,754
  TANG 9 B67 BAO MAX 1,45 0 -43,01 0 0,937 0 24,862
  TANG 9 B67 BAO MAX 2,9 0 -30,9 0 0,937 0 104,075
  TANG 9 B67 BAO MAX 2,9 0 9,58 0 0,368 0 104,684
  TANG 9 B67 BAO MAX 4,9 0 26,29 0 0,368 0 95,149
  TANG 9 B67 BAO MAX 4,9 0 79,18 0 0,873 0 94,223
  TANG 9 B67 BAO MAX 6,2 0 90,05 0 0,873 0 13,997
  TANG 9 B67 BAO MAX 6,2 0 119,41 0 2,365 0 12,251
  TANG 9 B67 BAO MAX 7,2 0 127,77 0 2,365 0 -57,915
  TANG 9 B67 BAO MIN 0,3 0 -127,47 0 -2,392 0 -172,071
  TANG 9 B67 BAO MIN 1,45 0 -117,86 0 -2,392 0 -32,644
  TANG 9 B67 BAO MIN 1,45 0 -82,26 0 -0,912 0 -30,64
  TANG 9 B67 BAO MIN 2,9 0 -70,14 0 -0,912 0 52,885
  TANG 9 B67 BAO MIN 2,9 0 -14,39 0 -0,652 0 53,652
  TANG 9 B67 BAO MIN 4,9 0 2,32 0 -0,652 0 40,683
  TANG 9 B67 BAO MIN 4,9 0 37,57 0 -1,23 0 39,641
  TANG 9 B67 BAO MIN 6,2 0 48,43 0 -1,23 0 -45,396
  TANG 9 B67 BAO MIN 6,2 0 65,99 0 -1,435 0 -48,422
  TANG 9 B67 BAO MIN 7,2 0 74,34 0 -1,435 0 -172,012
  TANG 8 B67 BAO MAX 0,3 0 -70,33 0 1,488 0 -46,638
  TANG 8 B67 BAO MAX 1,45 0 -60,73 0 1,488 0 28,722
  TANG 8 B67 BAO MAX 1,45 0 -39,45 0 1,077 0 30,445
  TANG 8 B67 BAO MAX 2,9 0 -27,34 0 1,077 0 105,215
  TANG 8 B67 BAO MAX 2,9 0 12,37 0 0,387 0 105,762
  TANG 8 B67 BAO MAX 4,9 0 29,08 0 0,387 0 97,324
  TANG 8 B67 BAO MAX 4,9 0 82,15 0 1,153 0 96,468
  TANG 8 B67 BAO MAX 6,2 0 93,01 0 1,153 0 22,318
  TANG 8 B67 BAO MAX 6,2 0 122,89 0 3 0 20,668
  TANG 8 B67 BAO MAX 7,2 0 131,25 0 3 0 -45,206
  TANG 8 B67 BAO MIN 0,3 0 -131,13 0 -2,98 0 -184,738
  TANG 8 B67 BAO MIN 1,45 0 -121,52 0 -2,98 0 -40,756
  TANG 8 B67 BAO MIN 1,45 0 -85,35 0 -1,124 0 -38,68
  TANG 8 B67 BAO MIN 2,9 0 -73,23 0 -1,124 0 49,74
  TANG 8 B67 BAO MIN 2,9 0 -17,97 0 -0,635 0 50,572
  TANG 8 B67 BAO MIN 4,9 0 -1,26 0 -0,635 0 36,823
  TANG 8 B67 BAO MIN 4,9 0 33,83 0 -1,371 0 35,714
  TANG 8 B67 BAO MIN 6,2 0 44,69 0 -1,371 0 -53,86
  TANG 8 B67 BAO MIN 6,2 0 61,7 0 -1,729 0 -56,961
  TANG 8 B67 BAO MIN 7,2 0 70,05 0 -1,729 0 -184,032
  TANG 7 B67 BAO MAX 0,3 0 -66,19 0 2,232 0 -33,549
  TANG 7 B67 BAO MAX 1,45 0 -56,58 0 2,232 0 37,042
  TANG 7 B67 BAO MAX 1,45 0 -35,88 0 1,369 0 38,425

  Phuï luïc Trang 16

 20. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh
  Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi

  TANG 7 B67 BAO MAX 2,9 0 -23,76 0 1,369 0 107,798
  TANG 7 B67 BAO MAX 2,9 0 15,58 0 0,391 0 108,282
  TANG 7 B67 BAO MAX 4,9 0 32,29 0 0,391 0 100,693
  TANG 7 B67 BAO MAX 4,9 0 85,52 0 1,24 0 99,902
  TANG 7 B67 BAO MAX 6,2 0 96,38 0 1,24 0 30,889
  TANG 7 B67 BAO MAX 6,2 0 126,76 0 3,195 0 29,327
  TANG 7 B67 BAO MAX 7,2 0 135,12 0 3,195 0 -32,515
  TANG 7 B67 BAO MIN 0,3 0 -134,85 0 -3,172 0 -196,191
  TANG 7 B67 BAO MIN 1,45 0 -125,24 0 -3,172 0 -47,668
  TANG 7 B67 BAO MIN 1,45 0 -88,56 0 -1,198 0 -45,487
  TANG 7 B67 BAO MIN 2,9 0 -76,45 0 -1,198 0 47,529
  TANG 7 B67 BAO MIN 2,9 0 -21,3 0 -0,663 0 48,422
  TANG 7 B67 BAO MIN 4,9 0 -4,59 0 -0,663 0 33,555
  TANG 7 B67 BAO MIN 4,9 0 30,34 0 -1,721 0 32,378
  TANG 7 B67 BAO MIN 6,2 0 41,2 0 -1,721 0 -61,816
  TANG 7 B67 BAO MIN 6,2 0 57,66 0 -2,505 0 -65,003
  TANG 7 B67 BAO MIN 7,2 0 66,02 0 -2,505 0 -195,941
  TANG 6 B67 BAO MAX 0,3 0 -61,89 0 1,995 0 -21,09
  TANG 6 B67 BAO MAX 1,45 0 -52,28 0 1,995 0 44,563
  TANG 6 B67 BAO MAX 1,45 0 -32,31 0 1,197 0 45,866
  TANG 6 B67 BAO MAX 2,9 0 -20,19 0 1,197 0 109,295
  TANG 6 B67 BAO MAX 2,9 0 18,29 0 0,406 0 109,718
  TANG 6 B67 BAO MAX 4,9 0 35 0 0,406 0 103,093
  TANG 6 B67 BAO MAX 4,9 0 88,16 0 1,715 0 102,369
  TANG 6 B67 BAO MAX 6,2 0 99,02 0 1,715 0 38,99
  TANG 6 B67 BAO MAX 6,2 0 129,59 0 4,284 0 37,521
  TANG 6 B67 BAO MAX 7,2 0 137,95 0 4,284 0 -19,983
  TANG 6 B67 BAO MIN 0,3 0 -137,74 0 -4,171 0 -206,84
  TANG 6 B67 BAO MIN 1,45 0 -128,13 0 -4,171 0 -55,945
  TANG 6 B67 BAO MIN 1,45 0 -91,24 0 -1,55 0 -53,693
  TANG 6 B67 BAO MIN 2,9 0 -79,12 0 -1,55 0 44,585
  TANG 6 B67 BAO MIN 2,9 0 -24,63 0 -0,578 0 45,538
  TANG 6 B67 BAO MIN 4,9 0 -7,92 0 -0,578 0 29,823
  TANG 6 B67 BAO MIN 4,9 0 26,7 0 -1,477 0 28,582
  TANG 6 B67 BAO MIN 6,2 0 37,56 0 -1,477 0 -69,404
  TANG 6 B67 BAO MIN 6,2 0 53,33 0 -2,147 0 -72,656
  TANG 6 B67 BAO MIN 7,2 0 61,68 0 -2,147 0 -206,427
  TANG 5 B67 BAO MAX 0,3 0 -58,2 0 2,048 0 -10,217
  TANG 5 B67 BAO MAX 1,45 0 -48,59 0 2,048 0 51,189
  TANG 5 B67 BAO MAX 1,45 0 -29,21 0 1,159 0 52,425
  TANG 5 B67 BAO MAX 2,9 0 -17,09 0 1,159 0 110,681
  TANG 5 B67 BAO MAX 2,9 0 20,99 0 0,437 0 111,05
  TANG 5 B67 BAO MAX 4,9 0 37,7 0 0,437 0 105,284
  TANG 5 B67 BAO MAX 4,9 0 90,85 0 2,029 0 104,619
  TANG 5 B67 BAO MAX 6,2 0 101,71 0 2,029 0 46,082
  TANG 5 B67 BAO MAX 6,2 0 132,55 0 4,988 0 44,694
  TANG 5 B67 BAO MAX 7,2 0 140,91 0 4,988 0 -9,099

  Phuï luïc Trang 17

Download tài liệu Luận văn đề tài : Thiết kế công trình Trung tâm kỹ thuật in Thông tấn xã File Word, PDF về máy