Tải Luận văn Đánh giá điều kiện Địa chất công trình nhà A khu nhà Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội. Thiết kế khảo sát công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật thi công công trình – Download File Word, PDF

Luận văn Đánh giá điều kiện Địa chất công trình nhà A khu nhà Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội. Thiết kế khảo sát công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật thi công công trình

Luận văn Đánh giá điều kiện Địa chất công trình nhà A khu nhà Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội. Thiết kế khảo sát công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật thi công công trình
Nội dung Text: Luận văn Đánh giá điều kiện Địa chất công trình nhà A khu nhà Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội. Thiết kế khảo sát công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật thi công công trình

Download


Tham khảo luận văn – đề án ‘luận văn đánh giá điều kiện địa chất công trình nhà a khu nhà phùng khoang, trung văn, từ liêm, hà nội. thiết kế khảo sát công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật thi công công trình’, luận văn – báo cáo, kiến trúc – xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: Tải Luận văn Đánh giá điều kiện Địa chất công trình nhà A khu nhà Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội. Thiết kế khảo sát công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật thi công công trình – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Luận văn Đánh giá điều kiện Địa chất công trình nhà A khu nhà Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội. Thiết kế khảo sát công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật thi công công trình File Word, PDF về máy

Luận văn Đánh giá điều kiện Địa chất công trình nhà A khu nhà Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội. Thiết kế khảo sát công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật thi công công trình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Luận văn Đánh giá điều kiện Địa chất công trình nhà A khu nhà Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội. Thiết kế khảo sát công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật thi công công trình

 1. §å ¸n §CCT chuyªn m«n

  Më ®Çu

  Trong thêi ®¹i kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh hiÖn nay
  cïng víi ®ã Hµ néi kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã
  th× mËt ®é d©n sè thµnh phè Hµ Néi ngµy cµng t¨ng. KÌm theo lµ
  vÊn ®Ò nhµ ë cµng trë nªn cÊp thiÕt ®Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn
  nay.MÆt kh¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ diÖn tÝch l·nh thæ níc ta hiÖn
  nay viÖc x©y dùng c¸c chung c cao tÇng lµ gi¶i ph¸p phï hîp vµ hiÖu
  qu¶ nhÊt. Víi chóng t«i lµ sinh viªn ngµnh §CTV – §CCT th× lµm quen
  c¸c bíc kh¶o s¸t §CCT trong x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh rÊt
  quan träng. Do ®ã trong häc kú nµy chóng t«i häc m«n häc ®Þa chÊt
  c«ng tr×nh chuyªn m«n do thÇy T« Xu©n Vu gi¶ng d¹y. Víi ph¬ng
  ch©m häc ®i ®«i víi hµnh nh»m gióp nh÷ng sinh viªn n¾m v÷ng thªm
  nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, t«i ®· ®îc thÇy T« Xu©n Vu giao cho ®å ¸n
  m«n häc §Þa chÊt c«ng tr×nh chuyªn m«n víi ®Çu bµi nh sau:
  “ §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn §Þa chÊt c«ng tr×nh nhµ A khu nhµ Phïng
  Khoang, Trung V¨n, Tõ Liªm, Hµ Néi. ThiÕt kÕ kh¶o s¸t c«ng tr×nh
  phôc vô cho thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng c«ng tr×nh”
  Qua thêi gian lµm viÖc díi sù híng d·n tËn t×nh cña TH.S T«
  Xu©n Vu, TH.S NguyÔn ThÞ Nô, KS Ph¹m ThÞ Ngäc Hµ t«i ®· hoµn
  thµnh b¶n ®å ¸n ®óng thêi gian víi néi dung nh sau:
  Më §Çu
  Ch¬ng I: §¸nh gÝa §iÒu kiÖn §CCT
  Ch¬ng II: Dù b¸o c¸c vÊn ®Ò §CCT
  Ch¬ng III: ThiÕt kÕ ph¬ng ¸n kh¶o s¸t §CCT
  KÕt LuËn

  Líp §CTV – K49
  1

 2. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  Qua ®©y t«i ch©n thµnh c¶m ¬n TH.S NguyÔn thÞ Nô, TS T«
  Xu©n Vu,
  ®· híng dÉn tËn t×nh ®Ó t«i cã thÓ hoµn thµnh ®è ¸n m«n
  häc nµy.

  Ch¬ng I: ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn c«ng tr×nh

  ë khu nhµ thuéc Phïng Khoang, V¨n Trung, Tõ Liªm Hµ Néi ë
  giai ®o¹n kh¶o s¸t s¬ bé ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t c¸c giai ®o¹n sau: Víi 5
  hè khoan trong ®ã hè khoan 1 s©u 50m, hè khoan 2 s©u 50m, hè
  khoan 3 s©u 52m, hè khoan 4 s©u 50m, hè khoan 5 s©u 50m.
  Dùa vµo kÕt qu¶ kh¶o s¸t vµ c«ng t¸c thÝ nghiÖm chóng t«i
  tiÕn hµnh chóng t«i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng
  tr×nh khu vùc nhµ A nh sau:
  I.1.§Æc ®iÓm ®Þa h×nh, ®Þa m¹o
  Qua tµi liÖu ta thÊy r»ng ®Þa h×nh cña khu vùc kh¶o s¸t cao
  h¬n so víi mùc níc biÓn tõ 6.0 ÷ 6.9m, ®Þa h×nh t¬ng ®èi b»ng
  ph¼ng. Cao ®é ®Þa h×nh thay ®æi kh«ng nhiÒu tõ +6.0 ®Õn +6.9,
  ®Þa h×nh thÊp dÇn tõ B¾c xuèng Nam vµ tõ T©y sang §«ng, bÒ
  mÆt ®Þa h×nh cña khu vùc kh«ng cã sù thay ®æi m¹nh. Thµnh
  phÇn ®Êt chñ yÕu cÊu t¹o lªn khu vùc nghiªn cøu lµ tÇng ®¸t lÊp,
  tÇng sÐt pha, tÇng c¸t bôi, tÇng sÐt, tÇng c¸t h¹t nhá, tÇng sæi s¹n
  lÉn c¸t. qua ®©y ta thÊy r»ng nguån gèc thµnh t¹o tõ c¸c lßng s«ng
  cæ vµ c¸c qu¸ tr×nh båi tÝch cña s«ng. MÆt kh¸c khu x©y dùng n»m
  trong vïng ngo¹i thµnh do ®ã cã mÆt b»ng thuËn lîi trong qu¸ tr×nh
  thi c«ng.
  Líp §CTV – K49
  2

 3. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  I.2.§Þa tÇng vµ c¸c tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt ®¸
  Theo kÕt qu¶ cña c«ng t¸c khoan kh¶o s¸t §Þa chÊt c«ng tr×nh,
  thÝ nghiÖm cho thÊy cÊu tróc nÒn t¹i khu vùc dù kiÕn x©y dùng
  c«ng tr×nh gåm c¸c líp ®Êt theo thø tù tõ trªn xuèng díi nh sau:

  +Líp 1:
  ChiÒu dµy æn ®Þnh, bÒ dµy cña líp thay ®æi tõ 0 ÷ 2.3m tõ K1
  ®Õn K5 chiÒu dµy trung b×nh1.8m. Thµnh phÇn chñ cña líp nµy gåm
  hai phÇn, phÇn trªn chñ yÕu lµ ®Êt lÊp, phÇn díi lµ líp sÐt pha mµu
  n©u gô, x¸m tro, lÉn dÔ c©y thµnh phÇn kh«ng ®ång nhÊt.
  + Líp 2:
  Líp nµy cã chiÒu dµy tõ ®é s©u 2m (K 1) ®Õn ®é s©u 5.6m (K5)
  vµ bÒ dµy trung b×nh 2.1m. Thµnh phÇn cña líp nµy chñ yÕu lµ sÐt
  pha cã mµu n©u gô ë tr¹ng th¸i dÎo ch¶y. Gi¸ trÞ tiªu chuÈn cña c¸c
  chØ tiªu c¬ lý dîc tr×nh bµy ë b¶ng 2.1
  B¶ng 2.1: B¶ng chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt nÒn líp 2
  STT ChØ tiªu KÝ ®¬n vÞ Trung b×nh
  hiÖu
  1 §é Èm W W % 27.93
  2 Khèi lîng tù nhiªn γ ¦W g/cm3 1.78
  3 Khèi lîng thÓ tÝch γC g/cm3 1.39
  4 Khèi lîng riªng ∆ g/cm3 2.69
  5 HÖ sè lç rçng e0 0.92
  6 §é lç rçng n % 48.1
  7 §é b·o hoµ G % 81.66
  8 Giíi h¹n ch¶y Wl % 29.57
  9 Giíi h¹n dÎo WP % 18.87
  10 ChØ sè dÎo IP % 10.7
  11 §é sÖt Is 0.84
  Líp §CTV – K49
  3

 4. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  12 Lùc dÝnh kÕt C C KG/cm2 0.08
  13 Gãc ma s¸t trong ϕ ®é 907’
  14 HÖ sè nÐn lón a1-2 cm2/KG 0.056
  15 KÕt qu¶ thÝ nghiÖmSPT (N30) bóa
  +M« ®un tæng biÕn d¹ng ®îc tÝnh theo c«ng thøc (2-1)
  1+ e
  Eo = β . mK
  a1− 2

  Trong ®ã: β lµ hÖ sè phô thuéc vµo tõng lo¹i ®Êt, hÖ sè lç
  rçng cña tõng lo¹i ®Êt. β = 0.57
  e: Lµ hÖ sè rçng cña ®Êt.
  a1-2: HÖ sè nÐn lón cña líp ®Êt ®îc x¸c ®Þnh theo ®êng cong
  nÐn lón víi ¸p lùc t¬ng øng lµ P = 1-2 KG/cm2.
  mK: HÖ sè chuyÓn ®æi tõ ®iÒu kiÖn kh«ng në h«ng trong
  phßng sang në h«ng ngoµi thùc ®Þa. Tra theo b¶ng trong gi¸o tr×nh
  ®Þa chÊt c«ng tr×nh chuyªn m«n mk = 2.5. Thay c¸c sè vµo c«ng
  thøc (2-1)
  1 + 0.927
  E o = 2.5 × × 0.57 = 49 KG / cm 2
  0.056
  +Søc chÞu t¶i quy íc ®îc tÝnh theo c«ng thøc (2-2)
  R0 = m. [ ( A.b + B.h).γ + D.C ]

  Trong ®ã R0: lµ søc chÞu t¶i quy íc.
  A, B, D lµ c¸c hÖ sè kh«ng thø nguyªn phô thuéc vµo gãc ma
  s¸t trong cña ®Êt.
  m : HÖ sã ®iÒu kiÖn lµm viÖc, m = 1
  b: ChiÒu réng mãng quy íc, b = 1m
  h: ChiÒu s©u mãng quy íc, h = 1m
  γ : Khèi lîng thÓ tÝch tù nhiªn cña ®Êt

  c: Lµ lùc dÝnh kÕt.
  Víi b¶ng chØ tiªu c¬ lý trªn ta thay vµo c«ng thøc (2-2) ta cã:
  Líp §CTV – K49
  4

 5. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  R0= 1.[( 0,16.1 + 1,64.1).1,78.10 −1 + 4,1.0,08] = 0,65 KG/cm2
  +Líp 3: C¸t bôi mµu x¸m tro, tr¹ng th¸i chÆt võa b·o hoµ níc
  xuÊt hiÖn ë tÊt c¶ c¸c hè khoan diÖn ph©n bè réng cã chiÒu
  s©u thay ®æi tõ 3,0m (K4) ®Õn 19,6 m (K3) víi chiÒu dµy trung
  b×nh 6,37m thµnh phÇn chñ yÕu c¸t bôi mµu x¸m ë tro tr¹ng th¸i xèp
  líp nµy ®· lÊy 4 m·u thÝ nghiÖm. Theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho chØ
  tiªu c¬ lý nh sau:

  Thµnh phÇn h¹t Hµm lîng %
  0.5-0.25 4
  0.25-0.1 28
  0.1-0.05 32
  0.05-0.01 36
  Khèi lîng riªng ∆ : ∆ = 2.65 g/cm3

  Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT (N30): N30 = 7 bóa
  M« ®un tæng biÕn d¹ng ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
  Eo= a + c.( N + 6 ) (2-3)
  Trong ®ã :
  c: HÖ sè phô thuéc vµo tõng lo¹i ®Êt, tra theo b¶ng 7 – 22 s¸ch
  gi¸o tr×nh ®Þa chÊt c«ng tr×nh chuyªn m«n.
  a = 40 nÕu N >15, a = 0 nÕu N < 15
  Víi líp 3 ta cã N = 7 ⇒ a = 0, líp 3 lµ c¸t bôi nªn c =3,5 thay vµo
  c«ng thøc (2-3) ta ®îc:
  E0= 0 + 3,5.( 7+6 ) = 52 (kG/cm2)
  ¸p lù tÝnh to¸n tiªu chuÈn tra trong tiªu chuÈn x©y dùng (45-78)
  ta ®îc:
  R0 = 1 (KG/cm2)
  Líp §CTV – K49
  5

 6. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  +Líp 4:
  Líp nµy cã diÖn ph©n bè t¬ng ®èi réng tõ 11.8m (LK1) ®Õn
  23.4m (LK5) cã chiÒu dµy trung b×nh kho¶ng 9,76 m, cã thµnh phÇn
  chñ yÕu c¸t bôi mµu x¸m tro ë tr¹ng th¸i chÆt võa. Líp nµy ®· lÊy 4
  mÉu thÝ nghiÖm, theo kÕt qña thÝ nghiÖm cho chØ tiªu c¬ lý nh
  sau:

  Thµnh phÇn h¹t Hµm luîng %
  0.5-0.25 9
  0.25-0.1 17
  0.1-0.05 26
  0.05-0.01 48
  M« ®un tæng biÕn d¹ng cña líp ®îc tÝnh theo c«ng thøc (2-3)
  Eo= 0 + 3,5.( N + 6 ) thay sè vµo ta ®îc:
  E0 = 0 + 3,5.( 6 + 13) = 66,5(kG/cm2)
  ¸p lùc tÝnh to¸n tiªu chuÈn tra trong tiªu chuÈn (45-78) ta cã
  R0=1 (KG/cm2)
  +Líp 5:
  SÐt pha mµu x¸m tro cã tr¹ng th¸i dÎo ch¶ylíp ®Êt nµy ph¸t hiÖn
  trong tÊt c¶ c¸c hè khoan ë ®é s©u tõ 20,2 m (K 1) ®Õn 29,9 m (K5)
  cã chiÒu dµy tõ 4,5 m ®Õn 9,3m, cã chiÒu dµy trung b×nh lµ 6,06 m.
  Gi¸ trÞ tiªu chuÈn c¸c chØ tiªu c¬ lý ®îc tr×nh bµy trong b¶ng 2-2:
  B¶ng 2-2: B¶ng chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt nÒn líp 5
  STT ChØ tiªu KÝ hiÖu ®¬n vÞ Trung b×nh
  1 §é Èm W % 68.22
  2 Khèi lîng tù nhiªn γ ¦W g/cm3 1.49
  3 Khèi lîng thÓ tÝch γC g/cm3 0.88
  4 Khèi lîng riªng ∆ g/cm3 2.51
  Líp §CTV – K49
  6

 7. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  5 HÖ sè lç rçng e0 1.82
  6 §é lç rçng n % 99.6
  7 §é b·o hoµ G % 72,91
  8 Giíi h¹n ch¶y Wl % 64.78
  9 Giíi h¹n dÎo WP % 48.65
  10 ChØ sè dÎo IP % 16.12
  11 §é sÖt Is 1.21
  12 Lùc dÝnh kÕt C KG/cm2 0.097
  13 Gãc ma s¸t trong ϕ ®é 4017’
  14 HÖ sè nÐn lón a1-2 cm2/KG 0.200
  15 KÕt qu¶ thÝ nghiÖm (N30) bóa 3
  SPT
  + E0, R0 ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2-1), (2-2)
  mk= 1 thay sè vµo c«ng thøc ta ®îc
  E0 = 8,037 (KG/cm2)
  Tra b¶ng A=0,065, B = 1,27, D = 3,538
  Thay vµo c«ng thøc (2-2) ta cã:
  R0 = 0,54 (KG/cm2)
  + Líp 6:
  C¸t bôi mµu n©u gô, tr¹ng th¸i chÆt võa cã chiÒu s©u mÆt líp
  tõ 29,5m vµ chiÒu s©u kÕt thóc 31,6m, chiÒu dµy trung b×nh cña líp
  2,2m. Líp nµy ®· lÊy 3 mÉu thÝ nghiÖn cho kÕt qu¶ chØ tiªu c¬ lý
  sau:
  Thµnh phÇn h¹t Hµm lîng %
  0.25-0.1 25,67
  0.1-0.05 29
  0.05-0.01 45,33
  Khèi lîng riªng ∆ : ∆ = 2,66 (KG/cm2)

  Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT N30: N30 = 14( bóa)
  M« ®un tæng biÕn d¹ng ®îc tÝnh theo c«ng (2-3):

  Líp §CTV – K49
  7

 8. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  Eo= 0 +3,5( N + 6 )
  Thay sè vµo c«ng thøc ta ®îc:
  E0= 0 + 3.5( 14 + 6 ) = 70 (kG/cm2)
  ¸p lùc tÝnh to¸n tiªu chuÈn tra theo tiªu chuÈn x©y dùng (45-78)
  ta cã: Ro = 2,5 (KG/cm2).
  +Líp 7:
  Thµnh phÇn chñ yÕu lµ sÐt pha cã mµu x¸m tro, tr¹ng th¸i dÎo
  mÒm. Líp ®Êt nµy ph¸t hiÖn trong tÊt c¶ c¸c hè khoan tõ ®é s©u
  31,2m (K4) ®Õn 38,6 m (K5) vµ cã chiÒu dµy trung b×nh 3,28 m. Gi¸
  trÞ tiªu chuÈn cña c¸c chØ tiªu c¬ lý ®îc tr×nh bµy ë b¶ng 2-3.
  B¶ng 2- 3: B¶ng chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt nÒn líp 7
  STT ChØ tiªu KÝ §¬n vÞ Trung b×nh
  hiÖu
  1 §é Èm W % 29.92
  2 Khèi lîng tù nhiªn γ ¦W g/cm3 1.91
  3 Khèi lîng thÓ tÝch γC g/cm3 1.47
  4 Khèi lîng riªng ∆ g/cm3 2.646
  5 HÖ sè lç rçng e0 0.8
  6 §é lç rçng n % 44.4
  7 §é b·o hoµ G % 71,43
  8 Giíi h¹n ch¶y Wl % 34.08
  9 Giíi h¹n dÎo WP % 23.32
  10 ChØ sè dÎo IP % 10.76
  11 §é sÖt Is 0.613
  12 Lùc dÝnh kÕt C KG/cm2 0.222
  13 Gãc ma s¸t trong ϕ ®é 10054’
  14 HÖ sè nÐn lón a1-2 cm2/KG 0.0308
  15 KÕt qu¶ thÝ nghiÖm SPT (N30) bóa 5
  + Eo, Ro ®îc tÝnh theo c«ng thøc (2-1), (2-2)
  LÊy mk = 3,5 thay sè vµo c«ng thøc ta ®îc:
  Eo= 116.59 (KG/cm2)

  Líp §CTV – K49
  8

 9. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  Tra b¶ng ta cã A = 0,253; B = 2,05; D = 4,283 thay vµo c«ng
  thøc
  (2-2) ta cã:
  Ro = 0,57 (KG/cm2)
  +Líp 8:
  Thµnh phÇn chñ yÕu lµ sÐt mµu n©u vµng ë tr¹ng th¸i nöa
  cøng. DiÖn ph©n bè t¬ng ®èi réng, ®é s©u biÕn ®æi tõ 34,2 m (K3)
  ®Õn 39,8 m (K5) víi chiÒu dµy trung b×nh 2,26 m. Gi¸ trÞ tiªu chuÈn
  cña c¸c chØ tiªu c¬ lý ®îc tr×nh bµy ë b¶ng 2-4:
  B¶ng 2- 4: B¶ng chi tiªu c¬ lý cña ®Êt nÒn líp 8
  STT ChØ tiªu KÝ §¬n vÞ Trung b×nh
  hiÖu
  1 §é Èm W % 36.17
  2 Khèi lîng tù nhiªn γ ¦W g/cm3 1.83
  3 Khèi lîng thÓ tÝch γC g/cm3 1.34
  4 Khèi lîng riªng ∆ g/cm3 2.69
  5 HÖ sè lç rçng e0 1.00
  6 §é lç rçng n % 99.5
  7 §é b·o hoµ G % 66,19
  8 Giíi h¹n ch¶y Wl % 50.28
  9 Giíi h¹n dÎo WP % 32.22
  10 ChØ sè dÎo IP % 18.05
  11 §é sÖt Is 0.219
  12 Lùc dÝnh kÕt C KG/cm2 0.29
  13 Gãc ma s¸t trong ϕ ®é 12057’
  14 HÖ sè nÐn lón a1-2 cm2/KG 0.0315
  15 KÕt qu¶ thÝ nghiÖm (N30) bóa 17
  SPT
  + Eo, Ro ®îc tÝnh theo c«ng thøc (2-1), (2-2)
  LÊy mk = 2,3, thay vµo c«ng thøc ta ®îc
  Eo = 83,32(KG/cm2)

  Líp §CTV – K49
  9

 10. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  Tra b¶ng ta cã A = 0.259, B = 2.05, D = 4,55 thay vµo c«ng
  thøc (2-2) ta cã:
  R0 = 0,56 (KG/cm2)
  +Líp 9:
  Thµnh phÇn chñ yÕu lµ sÐt pha mµu x¸m tro ë tr¹ng th¸i nöa
  cøng víi chiÒu s©u mÆt líp tõ 35,3 m ®Õn chiÒu s©u kÕt thóc
  42,2m vµ cã chiÒu dµy trung b×nh 5,2 m. Gi¸ trÞ tiªu chuÈn cña c¸c
  chØ tiªu c¬ lý ®îc tr×nh bµy trong b¶ng 2-5:
  B¶ng 2-5: B¶ng chØ tiªu c¬ lý cña líp 9
  STT ChØ tiªu KÝ §¬n vÞ Trung b×nh
  hiÖu
  1 §é Èm W % 28.04
  2 Khèi lîng tù nhiªn γ ¦W g/cm3 1.84
  3 Khèi lîng thÓ tÝch γC g/cm3 1.44
  4 Khèi lîng riªng ∆ g/cm3 2.52
  5 HÖ sè lç rçng e0 0.75
  6 §é lç rçng n % 42.8
  7 §é b·o hoµ G % 68,79
  8 Giíi h¹n ch¶y Wl % 41.42
  9 Giíi h¹n dÎo WP % 26.44
  10 ChØ sè dÎo IP % 13.98
  11 §é sÖt Is 0.11
  12 Lùc dÝnh kÕt C KG/cm2 0.37
  13 Gãc ma s¸t trong ϕ ®é 14056’
  14 HÖ sè nÐn lón a1-2 cm2/KG 0.018
  15 KÕt qu¶ thÝ nghiÖm (N30) bóa 12
  SPT
  + Eo, Ro ®îc tÝnh theo c«ng thøc (2-1), (2-2)
  LÊy mk = 4, thay vµo c«ng thøc (2-1)ta ®îc:
  Eo = 221,4 (KG/cm2)

  Líp §CTV – K49
  10

 11. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  Tra b¶ng ta cã A = 0,322, B = 2,292, D = 4,831 thay vµo c«ng
  thøc
  (2-2) ta cã:
  R0 = 0,57 (KG/cm2)
  +Líp 10:
  Thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸t h¹t nhá mµu x¸m tro, c¸t h¹t võa ph¸t
  triÓn ë ®é s©u 40 m (LK3) ®Õn 43,9 m (LK5), cã chiÒu dµy trung
  b×nh kho¶ng 2,06 m líp nµy lÊy 3 mÉu thÝ nghiÖm cho kÕt qu¶ chØ
  tiªu c¬ lý sau:
  Thµnh phÇn h¹t Hµm lîng %
  0.5-0.25 14,3
  0.25-0.1 61,35
  0.1-0.05 18
  0.05-0.01 6,35
  Khèi lîng riªng ∆ : ∆ = 2,65 (KG/cm2)

  Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT N30: N30 = 22 (bóa)
  M« ®un tæng biÕn d¹ng ®îc tÝnh theo c«ng thøc: (2-3)
  Eo= 40 + 4,5.( N + 6 )
  Thay sè vµo c«ng thøc ta cã:
  E0 = 40 + 4,5( 22 + 6 ) = 166 (kG/cm 2)
  + Líp 11:
  Thµnh phÇn chñ yÕu lµ sái s¹n lÉn c¸t mµu n©u x¸m víi tr¹ng
  th¸i chÆt võa, ph¸t triÓn ë ®é s©u 43,2m (LK2) ®Õn ®é s©u 50m
  (LK5). Líp sái s¹n nµy cã chiÒu dµy trung b×nh 6,54m líp nµy lÊy
  mÉu thÝ nghiÖm. Theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm chØ tiªu c¬ lý ®îc tr×nh
  bµy díi ®©y:
  Thµnh phÇn h¹t Hµm lîng %
  Líp §CTV – K49
  11

 12. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  5-2 39,4
  2-1 14,2
  1-0.5 8,2
  0.5-0.25 5,4
  0.25-0.1 3,8
  0.1-0.05 3,8
  0.05-0.01 10
  0.01-0.005 15,2
  Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT (N30): N30 = 54 – 80 bóa
  M« ®un tæng biÕn d¹ng cña líp sái s¹n ®îc tÝnh theo c«ng thøc
  (2-3):
  (theo Bengeman)
  Eo= 40 + 12( N -16 ) = 40 + 12( 67 – 6 ) = 772 (kG/cm 2)
  ¸p lùc tÝnh to¸n tiªu chuÈn tra theo tiªu chuÈn x©y dùng (45 –
  78) ta ®îc R0 = 3 (KG/cm2)
  I.3. §iÒu kiÖn §Þa chÊt thuû v¨n.
  T¹i khu vùc x©y dùng níc díi ®Êt ®îc cung cÊp bëi 3 nguån níc
  chÝnh lµ nguån níc mÆt, níc ma vµ níc th¶i. Mùc níc díi ®Êt c¸ch
  mÆt ®Êt tõ 0,8m ®Õn 1,0m níc ë ®©y tån t¹i trong líp ®Êt lÊp vµ
  trong c¸c trÇm tÝch h¹t rêi. Mùc níc ngÇm n»m cao g©y khã kh¨n cho
  viÖc më vµ thi c«ng hè mãng. Do ®ã cÇn chó ý ®Õn c¸c hiÖn tîng n-
  íc ch¶y vµo hè mãng, sËp në thµnh hè khoan, hiÖn tîng c¸t ch¶y…
  I.4. C¸c hiÖn tîng ®éng lùc c«ng tr×nh.
  a. HiÖn tîng b¸n ngËp
  HiÖn tîng nµy lµ kÕt qu¶ ña níc mÆt vµ níc díi ®Êt ë nh÷ng
  chç tròng, thÊp, níc ngÇm n»m n«ng g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n cho

  Líp §CTV – K49
  12

 13. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  c«ng t¸c x©y dùng ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c më hè mãng. Nhng trong qu¸
  tr×nh thi c«ng th× hiÖn tîng nµy ®îc gi¶i quyÕt.

  b. HiÖn tîng sôt nón do khai th¸c níc ngÇm
  Theo tµi liÖu qua tr¾c cña c¸c nhµ chuyªn m«n cho thÊy ë Hµ
  Néi tèc ®é sôt lón 1-2 cm/n¨m. Nguyªn nh©n cña hiÖn tîng nµy lµ
  khai th¸c níc qu¸ møc kh«ng cã quy ho¹ch. Trong qu¸ tr×nh khai th¸c
  mùc níc cha ®îc phôc håi, níc t¸ch ra khái lç rçng t¹o kho¶ng trèng
  g©y lªn hiÖn tîng sôt lón trªn diÖn réng v× vËy cÇn cã biÖn ph¸p khai
  th¸c níc ngÇm mét c¸ch hîp lý.
  c. HiÖn tîng lón kh«ng ®Òu
  HiÖn tîng nµy x¶y ra trong qu¸ tr×nh thi c«ng hoÆc sau khi sö
  c«ng tr×nh nguyªn nh©n cña hiÖn tîng nµy do cã bÒ dµy líp ®Êt yÕu
  lín hoÆc danh giíi cña c¸c líp ®Êt yÕu thay ®æi ®ét ngét hoÆc t¶i
  träng cña c«ng tr×nh ph©n bè cha ®Òu. Do ®ã muèn x©y dùng c«ng
  tr×nh cÇn ph¶i kh¶o s¸t vµ ®¸nh gÝa nghiªm tóc c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa
  chÊt c«ng tr×nh cã thÓ x¶y ra. Tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p bè trÝ c«ng
  tr×nh hîp lý.
  d. HiÖn tîng ®éng ®Êt
  Qua nghiªn cøu c¸c tµi liÖu tõ tríc th× Hµ Néi kh«ng thuéc t©m
  ®éng ®Êt tuy nhiªn vÉn chÞu nhiÒu chÊn ®éng l·nh thæ. V× vËy khi
  thiÕt kÕ c«ng tr×nh cÇn tÝnh to¸n tíi vÊn ®Ò ®éng ®Êt.
  I.5. VËt LiÖu x©y dùng vµ kho¸ng tù nhiªn
  Khu vùc x©y dùng n»m ngo¹i thµnh xong rÊt khan hiÕm vËt
  liÖu kho¸ng tù nhiªn. TÊt c¶ ®Òu ®îc khai th¸c vµ vËn chuyÓn tõ n¬i

  Líp §CTV – K49
  13

 14. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  kh¸c ®Õn. Nhng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn th× thuËn lîi v× ®êng x¸
  khu vùc nµy cßn v¾ng vÎ.
  Qua ®©y ta thÊy r»ng ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña
  khu vùc x©y dùng t¬ng ®èi thuËn lîi vµ ®¸p øng ®îc thêi gian thi
  c«ng.

  Ch¬ng II: Dù b¸o c¸c vÊn §Ò ®Þa chÊt
  c«ng tr×nh
  VÊn ®Ò ®Þa chÊt c«ng tr×nh lµ vÊn ®Ò ®Þa chÊt bÊt lîi ph¸t
  sinh khi x©y dùngvµ sö dông c«ng tr×nh do ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt
  c«ng tr×nh kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu lµm viÖc b×nh thêng cña
  c«ng tr×nh.
  Nhµ A thuéc khu nhµ ë Phïng Khoang, Trung V¨n, Tõ liªm, Hµ
  Néi ®ù¬c xÕp vµo c«ng tr×nh cÊp II quy m« võa ph¶i nhµ 6 tÇng.
  §é lín t¶i träng nhµ 6 tÇng lµ 280 T/trô c¨n cø vµo cÊu tróc
  ®Êt nÒn vµ tÝnh chÊt c¬ lý th× ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë
  ®©y ®îc xem lµ t¬ng ®èi phøc t¹p mùc níc n»m n«ng, khi x©y dùng
  c«ng tr×nh cã kh¶ n¨ng ph¸t sinh c¸c vÊn ®Ò ®Þa chÊt c«ng tr×nh
  nh sau:
  VÊn ®Ò søc chÞu t¶i cña nÒn ®Êt
  VÊn ®Ò æn ®Þnh lón
  II.1. Chän gi¶i ph¸p mãng

  Líp §CTV – K49
  14

 15. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  Nhµ A khu Phïng Khoang 6 tÇng t¶i träng 280T/ trô t«i nhËn
  thÊy víi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh khu x©y dùng th× ph¬ng ¸n
  mãng cäc ma s¸t lµ hîp lý nhÊt. Do vËy ®Ó tÝnh to¸n t«i chän mãng
  cäc bª t«ng cèt thÐp thi c«ng b»ng ph¬ng ph¸p ®ãng.
  Dùa vµo mÆt c¾t tuyÕn c«ng tr×nh 1-2 vµ s¬ ®å bè trÝ
  c«ng tr×nh ë giai ®o¹n th¨m dß t«i chän tÇng hè khoan1 lµm cë së
  ®Ó tÝnh to¸n. §Þa tÇng ph©n bè hè khoan ®îc m« t¶ nh sau:
  + líp 1: PhÇn trªn lµ ®Êt lÊp phÇn díi lµ sÐt pha mµu n©u gô,
  x¸m tro lÉ dÔ c©y, thµnh phÇn kh«ng ®ång nhÊt, bÒ dµy 2,0 m.
  + Líp 2: SÐt pha mµu n©u gô tr¹ng th¸i dÎo ch¶y bÒ dµy lµ 2,9
  m.
  +Líp 3: C¸t bôi mµu x¸m tro tr¹ng th¸i xèp, b·o hoµ níc bÒ dµy
  6,9 m.
  + Líp 4: C¸t bôi mµ x¸m tro, tr¹ng th¸i chÆt võa b·o hoµ níc cã
  bÒ dµy 9,8 m.
  + Líp 5: SÐt pha mµu x¸m tro, tr¹ng th¸i dÎo ch¶y víi bÒ dµy
  8,1 m.
  + líp 6: C¸t bôi mµu n©u gô tr¹ng th¸i chÆt võa, bÒ dµy 1,6 m.
  + Líp 7: SÐt pha mµu x¸m tro, tr¹ng th¸i dÎo mÒm, bÒ dµy 3,0
  m.
  + Líp 8: SÐt mµu n©u vµng, tr¹ng th¸i nöa cøng cã bÒ dµy 3,3
  m.
  + Líp 9: SÐt pha mµu x¸m tro tr¹ng th¸i nöa cøng cã bÒ dµy
  kho¶ng 5,4 m.
  + Líp 10: C¸t h¹t nhá mµu x¸m tro, tr¹ng th¸i chÆt võa cã bÒ
  dµy 1,9 m.

  Líp §CTV – K49
  15

 16. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  +Líp 11: Sái s¹n lÉn c¸t mµu n©u x¸m, tr¹ng th¸i rÊt chÆt víi
  bÒ dµy 6,1 m.
  II.2. Chän dµi cäc, mãng cäc
  II.2.1. chän chiÒu s©u ®Æt ®¸y ®µi
  Dùa vµo tµi liÖu thu thËp ë giai ®oan tríc mùc níc xuÊt hiÖn
  tõ 0,8m ®Õn 1,0m. T« µi cäc ®l i chän chiÒu s©u ®Æt ®¸y ®µi 1,5m,
  ®îc cÊu t¹o b»ng bª t«ng cèt thÐp. KÝch thíc cña ®µi cäc phô thuéc
  sè lîng cäc vµ sù ph©n bè cäc trªn mÆt b»ng.
  II.2.2.Chän lo¹i cäc vµ kÝch thíc cäc
  Dùa vµo cÊu tróc nÒn n¬i x©y dùng, t«i chän líp tùa cäc lµ líp
  sè 4, mòi cäc c¾m s©u vµo líp 4 lµ 7 m ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu kinh tÕ
  kü thuËt t«i chän m¸c bª t«ng 300, tiÕt diÖn 25 x 25 cm thÐp däc 4, φ
  16 lo¹i A- II, ct5, ®Çu cäc ngµm vµo ®µi 0.5m
  Nh vËy tæng chiÒu dµi cña cäc lµ: L = 11,8 + 7 – 1 = 17, 8 m
  II.2.3 X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i tÝnh to¸n cña cäc
  a. søc chÞu t¶i tÝnh to¸n cña cäc theo vËt liÖu lµm cäc
  Cäc bª t«ng cèt thÐp, søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu lµm
  cäc ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
  PV = mϕ ( Ra Fa + Rb Fb ) (3-1)
  Trong ®ã:
  Pv: Søc chÞu t¶i tÝnh to¸n cäc theo vËt liÖu lµm cäc.
  m: Lµ hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm phô thuéc sè lîng cäc trong mãng
  lÊy
  m = 0.85
  Fa: Diªn tÝch tiÕt diÖn phÇn cèt thÐp: Fa = n.3,14.r2 = 4.3,14.
  (0,008)2 = 0.0008 (m2)

  Líp §CTV – K49
  16

 17. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  Ra: Cêng ®é chÞu kÐo, nÐn cña cèt thÐp phô thuéc vµo lo¹i
  cèt thÐp tra b¶ng phô lôc1-b s¸ch nÒn mãng nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc
  th× Ra = 24000T/m2
  Fb: DiÖn tÝch phÇn bª t«ng : Fb= 0,252 – Fa= 0.0617 (m2)
  Rb: Cêng ®é chÞu kÐo cña bª t«ng phô théc vµo m¸ng bª
  t«ng lÊy theo phô lôc s¸ch nÒn vµ mãng nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc th×
  Rb= 1300T/m2
  ϕ : hÖ sè uèn däc trôc, lÊy b»ng 1

  Thay vµo c«ng thøc (3-1) ta cã :
  PV= 0,85.(24000 . 0,0008 + 0,0617 .1300) = 84,49 T/m 2
  II.2.4 x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i theo ®Êt nÒn
  Víi gi¶ thiÕt ma s¸t quanh th©n cäc ph©n bè ®Òu theo chiÒu
  s©u trong ph¹m vi mçi líp ®Êt vµ ph¶n lùc cña ®Êt ë mòi cäc ph©n
  bè ®Òu trªn tiÕt diÖn ngang cña cäc.
  Søc chÞu t¶i cña cäc ®îc x¸c ®Þnh ttheo c«ng thøc
  n
  Pd = K n m(α 1u ∑ τ i Li + α 2 FRi )
  tc
  (3-2)
  i =1

  Trong ®ã:
  Pd: Søc chÞu t¶i tÝnh to¸n cña cäc
  m: HÖ sè lµm viÖc cña ®Êt díi mòi cäc lÊy m = 0,85
  α 1 : HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña ph¬ng ph¸p h¹ cäc lÊy α 1 =1

  α 2 : HÖ sè kÓ ®Õn ma s¸t gi÷a ®Êt vµ cäc lÊy α 2 =1

  u: Chu vi tiÕt diÖn cäc u = 4. 0,25= 1m
  τ i : lùc ma s¸t cña líp ®Êt thø i phô thuéc vµo tõng lo¹i ®Êt,

  tÝnh chÊt cña ®Êt vµ chiÒu s©u trung b×nh cña mçi líp ®Êt theo
  b¶ng 3-5 s¸ch gi¸o khoa nÒn vµ mãng do T¹ §øc ThÞnh biªn so¹n.
  Li: ChiÒu dµy cña mçi líp mµ cäc ®i qua
  Líp §CTV – K49
  17

 18. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  F: DiÖn tÝch tiÕt diÖn cäc F = 0,0625 m2
  tc
  K n : HÖ sè ®ång nhÊt cña ®Êt chÞu nÐn = 0,7

  Ri: Cêng ®é trung b×nh cña líp ®Êt ë mòi cäc, phô thuéc vµo
  lo¹i ®Êt vµ chiÒu s©u mòi cäc, lÊy theo b¶ng 3-6 s¸ch gi¸o khoa nÒn
  vµ mãng do T¹ §øc ThÞnh biªn so¹n.
  B¶ng 3-1: b¶ng tÝnh to¸n τ i vµ Σ τ i L
  Líp 1 ®é s©u ®é sÖt τi Li Σ τ i Li
  trung
  b×nh
  1 1.15 – 2 2,0 4,4
  2 3.95 0.84 0.4 2,9 1,16
  3 9.34 – 3.3 6,9 22,77
  4 16.6 – 3.87 9,8 37,92
  Στ i Li= 66,18(T/m2)
  Thay vµo c«ng thøc (3-2) ta cã:
  Pd = 0,7.0,85.( 66,18.1 + 0,0625.165) = 45,51(T / m 2 )

  §Ó ®¶m b¶o cho c«ng tr×nh ta chän søc chÞu t¶i cho ®Êt
  nÒn
  P = Pd = 45,51 (TÊn)

  B¶ng3-2: b¶ng thèng kª c¸c th«ng sè kü thuËt cña cäc
  STT ChØ sè Gi¸ trÞ
  1 TiÕt diÖn cäc 0,25×0,25(m2)
  2 ChiÒu dµi lµm cäc 17,1(m)
  3 Bª t«ng lµm cäc Mac 300
  4 Pv 84,49T
  5 Pd 45,51 T

  Líp §CTV – K49
  18

 19. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  II.2.5. x¸c ®Þnh s¬ bé kÝch thíc ®µi cäc, sè cäc bè trÝ trong
  ®µi
  a.x¸c ®Þnh s¬ bé kÝch thíc ®µi cäc
  Theo quy ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc trong ®µi lín h¬n
  hoÆc b»ng 3d (víi d lµ ®êng kÝnh hoÆc c¹nh cäc). NÕu chän
  kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc 3d th× ¸p lùc tÝnh to¸n gi¶ ®Þnhdo ph¶n lùc
  ®Çu cäc g©y ra ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
  PH 45,51
  P H gh = = = 80,90 (T) (3-3)
  ( 3d ) 2
  (3 × 0.25) 2

  DiÖn tÝch s¬ bé ®¸y ®µi ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
  nP t / c
  Fd =
  Pgh − γ tb h
  H

  Trong ®ã:
  Fd: DiÖn tÝch ®¸y ®µi, m2
  γ tb : Khèi lîng trung b×nh cña ®µi vµ ®Êt ®¾p γ tb = 2,0 T/cm3

  n: HÖ sè vît t¶i n = 1.2
  Thay vµo c«ng thøc (3-4) ta cã:
  1,2.280
  Fd = = 4,31 m2
  80,90 − 2,0.1,5

  VËy chän ®µi tiÕt diÖn vu«ng kÝch thíc: 2,1m x 2,1m = 4,42
  m2

  b.x¸c ®Þnh sè lîng cäc trong ®µi
  Lùc däc tÝnh to¸n lªn bª t«ng ®¸y ®µi:
  N = PH +γtb.Fd.h = 280.1,2 + 2,0. 4,42.1,5 = 349,26
  Sè lîng cäc trong ®µi ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
  N
  n=β (3-5)
  PH
  Líp §CTV – K49
  19

 20. §å ¸n §CCT chuyªn m«n
  Trong ®ã:
  N: Lµ sè lîng cäc trong ®µi
  β: HÖ sè kinh nghiÖm kÓ ®Õn t¶i träng ngang vµ m« men,
  lÊy = 1,3
  Thay vµo c«ng thøc (3-5)ta cã:
  349,26
  n = 1,3 = 9,97 cäc
  45,51

  Nh vËy ta chän sè cäc n= 10 cäc
  ViÖc bè trÝ cäc trong ®µi ®îc biÓu diÔn trong h×nh:

  Líp §CTV – K49
  20

Download tài liệu Luận văn Đánh giá điều kiện Địa chất công trình nhà A khu nhà Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội. Thiết kế khảo sát công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật thi công công trình File Word, PDF về máy