Tải Luận văn Đánh giá điều kiện ĐCCT dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến N2, đoạn Km 94+210 đến Km 96+363 Tân Thạnh, Mỹ An, Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ở giai đoạn TKKT. Thiết kế khảo sát ĐCCT cho giai đoạn thiết kế thi công đoạn tuyến trên với thời gian 3 tháng – Download File Word, PDF

Luận văn Đánh giá điều kiện ĐCCT dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến N2, đoạn Km 94+210 đến Km 96+363 Tân Thạnh, Mỹ An, Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ở giai đoạn TKKT. Thiết kế khảo sát ĐCCT cho giai đoạn thiết kế thi công đoạn tuyến trên với thời gian 3 tháng

Luận văn Đánh giá điều kiện ĐCCT dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến N2, đoạn Km 94+210 đến Km 96+363 Tân Thạnh, Mỹ An, Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ở giai đoạn TKKT. Thiết kế khảo sát ĐCCT cho giai đoạn thiết kế thi công đoạn tuyến trên với thời gian 3 tháng
Nội dung Text: Luận văn Đánh giá điều kiện ĐCCT dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến N2, đoạn Km 94+210 đến Km 96+363 Tân Thạnh, Mỹ An, Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ở giai đoạn TKKT. Thiết kế khảo sát ĐCCT cho giai đoạn thiết kế thi công đoạn tuyến trên với thời gian 3 tháng

Download


Trong những năm đầu thế kỷ XXI, đất nước ta đã và đang có những bước phát triển nhảy vọt về mặt kinh tế – xã hội. Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng, là cơ sở then chốt cho sự phát triển kinh tế. Đối với giao thông vận tải việc xây dựng nhiều tuyến đường mới và nâng cấp những tuyến đường đã có là việc hết sức quan trọng. Dự án tuyến đường N2 đoạn Tân Thạnh – Mỹ An đi qua địa phận tỉnh Đồng Tháp được thực…

Bạn đang xem: Tải Luận văn Đánh giá điều kiện ĐCCT dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến N2, đoạn Km 94+210 đến Km 96+363 Tân Thạnh, Mỹ An, Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ở giai đoạn TKKT. Thiết kế khảo sát ĐCCT cho giai đoạn thiết kế thi công đoạn tuyến trên với thời gian 3 tháng – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Luận văn Đánh giá điều kiện ĐCCT dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến N2, đoạn Km 94+210 đến Km 96+363 Tân Thạnh, Mỹ An, Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ở giai đoạn TKKT. Thiết kế khảo sát ĐCCT cho giai đoạn thiết kế thi công đoạn tuyến trên với thời gian 3 tháng File Word, PDF về máy

Luận văn Đánh giá điều kiện ĐCCT dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến N2, đoạn Km 94+210 đến Km 96+363 Tân Thạnh, Mỹ An, Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ở giai đoạn TKKT. Thiết kế khảo sát ĐCCT cho giai đoạn thiết kế thi công đoạn tuyến trên với thời gian 3 tháng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Luận văn Đánh giá điều kiện ĐCCT dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến N2, đoạn Km 94+210 đến Km 96+363 Tân Thạnh, Mỹ An, Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ở giai đoạn TKKT. Thiết kế khảo sát ĐCCT cho giai đoạn thiết kế thi công đoạn tuyến trên với thời gian 3 tháng

 1. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp

  Më ®Çu

  Trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI, ®Êt níc ta ®· vµ ®ang cã
  nh÷ng bíc ph¸t triÓn nh¶y vät vÒ mÆt kinh tÕ – x· héi. TËp trung ph¸t
  triÓn c¬ së h¹ tÇng lµ yÕu tè quan träng, lµ c¬ së then chèt cho sù
  ph¸t triÓn kinh tÕ. §èi víi giao th«ng vËn t¶i viÖc x©y dùng nhiÒu
  tuyÕn ®êng míi vµ n©ng cÊp nh÷ng tuyÕn ®êng ®· cã lµ viÖc hÕt
  søc quan träng. Dù ¸n tuyÕn ®êng N2 ®o¹n T©n Th¹nh – Mü An ®i
  qua ®Þa phËn tØnh §ång Th¸p ®îc thùc hiÖn cã ý nghÜa lín gãp
  phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ trong khu vùc
  Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn t vÊn thiÕt kÕ
  kiÓm ®Þnh vµ ®Þa kü thuËt thuéc Tæng c«ng ty cæ phÇn t vÊn thiÕt
  kÕ giao th«ng vËn t¶i – TEDI, t«i tiÕn hµnh thu thËp tµi liÖu kh¶o s¸t
  ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë giai ®o¹n kh¶o s¸t chi tiÕt, tuyÕn ®êng T©n
  Th¹nh – Mü An. Sau khi kÕt thóc ®ît thùc tËp, trªn c¬ së tµi liÖu thu
  thËp ®îc, t«i ®îc Bé m«n §Þa chÊt Thñy v¨n cña trêng §¹i häc Má –
  §Þa chÊt quyÕt ®Þnh cho lµm ®å ¸n tèt nghiÖp, víi ®Ò tµi:
  “ §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn §CCT dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh
  tuyÕn N2, ®o¹n Km 94+210 ®Õn Km 96+363 T©n Th¹nh, Mü An,
  §ång Th¸p Mêi, tØnh §ång Th¸p ë giai ®o¹n TKKT. ThiÕt kÕ kh¶o s¸t
  §CCT cho giai ®o¹n thiÕt kÕ thi c«ng ®o¹n tuyÕn trªn víi thêi gian 3
  th¸ng”
  Néi dung ®å ¸n bao gåm :
  Më ®Çu
  PhÇn I: PhÇn chung vµ chuyªn m«n.

  Líp: §CTV – §CCT K51 1

 2. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp
  Ch¬ng 1: §iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn,d©n c, kinh tÕ, giao th«ng
  vïng §ång Th¸p.
  Ch¬ng 2: CÊu tróc ®Þa chÊt vïng §ång Th¸p.
  Ch¬ng 3: §Æc ®iÓm ®Þa chÊt thñy v¨n.
  Ch¬ng 4: C¸c hiÖn tîng ®Þa chÊt ®éng lùc c«ng tr×nh.
  Ch¬ng 5:. §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®o¹n tuyÕn
  nghiªn cøu
  Ch¬ng 6: Dù b¸o c¸c vÊn ®Ò ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®o¹n tuyÕn
  nghiªn cøu. .
  PhÇn II: ThiÕt kÕ kh¶o s¸t §CCT
  Ch¬ng 7: ThiÕt kÕ ph¬ng ¸n kh¶o s¸t §CCT.
  Ch¬ng 8: Dù to¸n kinh phÝ vµ tæ chøc thi c«ng
  KÕt LuËn
  Tµi liÖu tham kh¶o.
  Ngoµi ra, c¸c b¶n phô lôc kÌm theo gåm cã:
  • Phô lôc 1: B¶ng tæng hîp chØ tiªu c¬ lý c¸c líp ®Êt.
  • Phô lôc 2: B×nh ®å bè trÝ c¸c lç khoan vµ ®iÓm thÝ nghiÖm
  ngoµi trêi
  • Phô lôc 3: MÆt c¾t ®Þa chÊt c«ng tr×nh tim tuyÕn.
  • Phô lôc 4: MÆt c¾t ngang ®Þa chÊt c«ng tr×nh.
  • Phô lôc 5: S¬ ®å ®Þa chÊt vïng §ång Th¸p.
  Trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n víi nç lùc vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña
  c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thñy
  v¨n, ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS.TS. NguyÔn
  Huy Ph¬ng ®· gióp t«i hoµn thµnh b¶n ®å ¸n ®óng h¹n ®îc giao. Tuy
  nhiªn, do tr×nh ®é chuyªn m«n cßn h¹n chÕ vµ sù hiÓu biÕt thùc tÕ
  cha nhiÒu nªn ®å ¸n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt

  Líp: §CTV – §CCT K51 2

 3. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp
  ®Þnh. V× vËy, t«i rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp quý b¸u cña c¸c
  thÇy, c« trong Bé m«n còng nh c¸c b¹n ®ång nghiÖp.

  Líp: §CTV – §CCT K51 3

 4. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp

  PhÇn I

  PhÇn chung vµ chuyªn m«n

  Líp: §CTV – §CCT K51 4

 5. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp

  Ch¬ng 1

  §iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn, d©n c , kinh tÕ, giao th«ng
  vïng §ång Th¸p.

  1.1. §iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn

  1.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý
  TØnh §ång Th¸p n»m ë vïng h¹ lu s«ng Mª C«ng. PhÝa B¾c gi¸p
  Campuchia, phÝa §«ng B¾c vµ §«ng gi¸p tØnh Long An vµ tØnh TiÒn
  Giang, phÝa Nam gi¸p tØnh VÜnh Long, phÝa T©y Nam tØnh CÇn
  Th¬ vµ phÝa T©y gi¸p tØnh An Giang. DiÖn tÝch tØnh ®îc giíi h¹n bëi
  to¹ ®é ®Þa lý nh sau:

  – VÜ ®é B¾c: 10o 06’ 08” ®Õn 10o 58’ 44”
  – Kinh ®é §«ng: 105o 10’ 41” ®Õn 105o 57’ 27”

  1.1.2. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh

  §Þa h×nh cña tØnh §ång Th¸p mang ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh
  ®ång b»ng tÝch tô thÊp tròng bÞ ph©n c¾t bëi hÖ thèng s«ng r¹ch
  ch»ng chÞt vµ nhiÒu n¬i thêng xuyªn ngËp níc. Theo ®é cao cña nÒn
  ®Þa h×nh cã thÓ thÊy cã 2 d¹ng nh sau:

  + §Þa h×nh ®ång b»ng kh«ng ngËp: ChiÕm diÖn tÝch rÊt nhá ë
  phÝa T©y Nam tØnh gåm c¸c huyÖn Cao L·nh, Ch©u Thµnh vµ LÊp
  Vß. §é cao thay ®æi tõ 2,2m ®Õn 4m. Trªn d¹ng ®Þa h×nh nµy ®îc
  trång c¸c c©y ¨n tr¸i vµ d©n c sinh sèng ®«ng ®óc.

  + §Þa h×nh ®ång b»ng thÊp tròng: D¹ng ®Þa h×nh nµy thuéc
  phÇn tròng cña §ång Th¸p Mêi, chiÕm phÇn lín diÖn tÝch tØnh gåm

  Líp: §CTV – §CCT K51 5

 6. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp
  c¸c huyÖn Hång Ngù, Tam N«ng, Th¸p Mêi vµ Thanh B×nh. §é cao
  thay ®æi tõ 0,2m ®Õn 1,8m. Trªn d¹ng ®Þa h×nh nµy hÖ thèng kªnh
  r¹ch kh¸ ph¸t triÓn vµ hay bÞ ngËp níc do ¶nh hëng cña lò lôt.

  1.1.3. §Æc ®iÓm khÝ hËu

  §ång Th¸p chÞu ¶nh hëng cña khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa cËn
  xÝch ®¹o víi chÕ ®é nhiÖt t¬ng ®èi æn ®Þnh, quanh n¨m cao. Hµng
  n¨m cã hai mïa râ rÖt. Mïa ma tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 11, mïa kh« tõ
  th¸ng 12 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau. Theo tµi liÖu ®o ®¹c nhiÒu n¨m cña
  tr¹m khÝ tîng thñy v¨n Cao L·nh cho biÕt c¸c ®Æc trng vÒ ®Æc ®iÓm
  khÝ hËu nh sau:

  a. NhiÖt ®é kh«ng khÝ( oC): NhiÖt ®é trung b×nh thêng cao,
  trung b×nh n¨m 26,7oC. NhiÖt ®é cao nhÊt vµo th¸ng 4 vµ 5 ®¹t
  34,6oC, thÊp nhÊt 20,2 oC vµo th¸ng 2. NhiÖt ®é ban ngµy tõ 26 ®Õn
  34oC, ban ®ªm tõ 16 ®Õn 22oC.

  b. Lîng ma: §ång Th¸p cã lîng ma t¬ng ®èi lín. Lîng ma trung
  b×nh n¨m ®¹t tõ 1300mm ®Õn 1720,5mm. Mïa ma tõ th¸ng 5 ®Õn
  th¸ng 11 chiÕm 90% tæng lîng ma c¶ n¨m. Th¸ng ma nhiÒu nhÊt th-
  êng vµo th¸ng 9 vµ 10 ®¹t b×nh qu©n 211mm ®Õn 327mm.

  c. §é Èm kh«ng khÝ: §é Èm kh«ng khÝ thay ®æi theo c¸c mïa
  trong n¨m, mïa ma ®é Èm cao, mïa kh« ®é Èm thÊp. §é Èm trung
  b×nh n¨m 79,2%, ®é Èm cao nhÊt vµo mïa ma tõ 86%-90% (th¸ng 9).
  §é Èm thÊp nhÊt vµo mïa kh« tõ 70%-78%.

  d. Lîng bèc h¬i: Lîng bèc h¬i trªn ®Þa bµn cña §ång Th¸p tõ
  1075,4mm ®Õn 1738,4mm/n¨m. Th¸ng 3 vµ 4 cã lîng bèc h¬i tõ 140,3-
  161,2mm.

  Líp: §CTV – §CCT K51 6

 7. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp
  1.1.4. §Æc ®iÓm m¹ng thñy v¨n

  Do n»m ë h¹ lu s«ng Mª C«ng nªn hÖ thèng s«ng r¹ch trªn ®Þa
  bµn tØnh §ång Th¸p kh¸ ph¸t triÓn. HÖ thèng s«ng chÝnh cã s«ng
  TiÒn Giang vµ c¸c nh¸nh cña nã.

  S«ng TiÒn Giang lµ mét nh¸nh cña s«ng Mª C«ng. S«ng TiÒn
  ch¶y vµo ViÖt Nam ë cöa ngâ T©n Ch©u ch¶y qua tØnh §ång Th¸p
  trªn chiÒu dµi gÇn 150km. S«ng TiÒn nèi víi S«ng HËu b»ng s«ng
  Vµm Nao. S«ng TiÒn cã rÊt nhiÒu c¸c nh¸nh phô vµ kªnh dÉn níc tõ
  c¸c n¬i ®æ vµo S«ng TiÒn nh kªnh Th¸p Mêi, Kªnh X¸ng vµ nhiÒu r¹ch
  ch»ng chÞt. Nh×n chung c¸c s«ng r¹ch ë §ång Th¸p chÞu chi phèi bëi
  lò trong c¸c th¸ng mïa ma, níc nh¹t quanh n¨m nhng vµo c¸c th¸ng mïa
  kh« thêng bÞ nhiÔm phÌn, nhiÔm bÈn.

  1.2. D©n c-Kinh tÕ

  DiÖn tÝch tù nhiªn cña tØnh §ång Th¸p theo ViÖt Nam
  AdmÝnstrative Atlas lµ 3.238,1km 2. Gåm 2 thÞ x· lµ Sa §Ðc vµ Cao
  L·nh, 9 huyªn: Cao L·nh, Ch©u Thµnh, Hång Ngù, Lai Vung, LÊp Vß,
  Tam N«ng, T©n Hång, Thanh B×nh vµ Th¸p Mêi. D©n sè 1.568.100
  ngêi, mËt ®é lµ 484 ngêi/km2. ThÞ x· Cao L·nh lµ trung t©m kinh tÕ
  chÝnh trÞ v¨n ho¸ vµ x· héi cña tØnh.

  NÒn kinh tÕ cña tØnh chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp chiÕm 85% víi
  c¸c vïng lóa cao s¶n. C«ng nghiÖp chØ chiÕm 7% vµ ®ang ®îc më
  réng. Ngoµi ra cßn Du lÞch sinh th¸i còng rÊt ph¸t triÓn víi c¸c Cån, v-
  ên c©y däc theo S«ng TiÒn

  Líp: §CTV – §CCT K51 7

 8. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp
  1.3. Giao Th«ng

  Lo¹i h×nh giao th«ng chñ yÕu trªn ®Þa bµn tØnh lµ ®êng bé vµ
  ®êng thñy.
  + §êng bé: §ång Th¸p lµ tØnh cã nhiÒu quèc lé ®i qua ®Þa
  bµn. Quèc lé 30, quèc lé 80, quèc lé 54 cïng víi tuyÕn N2 qua trung
  t©m tØnh lþ vît s«ng TiÒn nèi víi c¸c tØnh §ång b»ng S«ng Cöu
  Long vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh.
  + Quèc lé 54 b¾t ®Çu tõ bÕn phµ Vµm Cèng vµ kÕt thóc t¹i
  thÞ x· Trµ Vinh, tæng chiÒu cã chiÒu dµi 152 km, n»m cÆp s«ng
  HËu, nèi liÒn §ång Th¸p, VÜnh Long vµ Trµ Vinh. §o¹n quèc lé trong
  ®Þa phËn §ång Th¸p ®i qua c¸c huyÖn LÊp Vß, Lai Vung.
  + Quèc lé 80 b¾t ®Çu tõ cÇu Mü ThuËn vµ kÕt thóc t¹i thÞ x·
  Hµ Tiªn, tØnh Kiªn Giang, tæng chiÒu dµi 210 km, ®i qua ®Þa bµn
  c¸c tØnh thµnh: VÜnh Long, §ång Th¸p, An Giang, CÇn Th¬, Kiªn
  Giang. §©y lµ tuyÕn giao th«ng huyÕt m¹ch nèi c¸c tØnh phÝa T©y
  cña §ång b»ng S«ng Cöu Long víi phÇn cßn l¹i cña ®ång b»ng.

  + Quèc lé 30 ch¹y däc theo bê B¾c s«ng TiÒn, b¾t ®Çu tõ ng·
  ba An H÷u – giao víi quèc lé 1A t¹i huyÖn C¸i BÌ, tØnh TiÒn Giang; ®i
  qua ®Þa bµn huyÖn Cao L·nh, thµnh phè Cao L·nh, huyÖn Thanh
  B×nh, huyÖn Tam N«ng, thÞ x· Hång Ngù, huyÖn T©n Hång vµ kÕt
  thóc t¹i cöa khÈu Dinh Bµ, x· T©n Hé C¬, huyÖn T©n Hång, tØnh
  §ång Th¸p. Tæng chiÒu dµi 120 km, trong ®ã ®o¹n T©n Hång –
  Hång Ngù trïng víi tuyÕn quèc lé N1, ®· ®îc ®Çu t më réng.

  + TuyÕn N2 lµ 1 trong 3 trôc giao th«ng chñ yÕu ë Nam Bé,
  bao gåm: quèc lé 1A ë phÝa §«ng, quèc lé N1 ë phÝa T©y vµ tuyÕn
  N2 ë gi÷a. TuyÕn N2 nèi quèc lé 22 vµ quèc lé 30 xuyªn qua khu

  Líp: §CTV – §CCT K51 8

 9. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp
  vùc §ång Th¸p Mêi, lµ mét phÇn cña tuyÕn ®êng Hå ChÝ Minh
  xuyªn suèt B¾c – Nam.

  + §êng thñy: §ång Th¸p lµ tØnh cã nhiÒu s«ng r¹ch, theo §Þa
  lý c¸c tØnh vµ thµnh phè ViÖt Nam (TËp 6, trang 273, NXB Gi¸o dôc
  2006), toµn tØnh cã 339 s«ng – kªnh – r¹ch víi tæng chiÒu dµi 2.838
  km, t¹o thµnh m¹ng líi giao th«ng thñy ®Òu kh¾p. §Æc biÖt lµ c¸c
  tuyÕn ®êng thñy s«ng TiÒn, s«ng HËu, kªnh T©n Thµnh – Lß G¹ch,
  kªnh Hång Ngù – Long An, kªnh An Phong – Mü Hoµ, kªnh NguyÔn
  V¨n TiÕp, s«ng Sa §Ðc – r¹ch LÊp Vß, r¹ch C¸i C¸i – kªnh Phíc Xuyªn
  – kªnh T Míi, s«ng Së Thîng, s«ng Së H¹, r¹ch Nha M©n, r¹ch CÇn
  Lè, r¹ch Lai Vung cã vai trß rÊt quan träng trong vËn chuyÓn hµng
  ho¸, hµnh kh¸ch liªn tØnh vµ néi tØnh. Theo th«ng tin tõ Côc §êng
  thñy néi ®Þa, Bé Giao th«ng – VËn t¶i, §ång Th¸p cã chiÒu dµi toµn
  tuyÕn s«ng h¬n 2.400 km vµ cã sè ph¬ng tiÖn tham gia giao th«ng
  thñy ®øng thø hai cña c¶ níc. Tuy vËy, §ång Th¸p vÉn cha cã c¸c
  ®o¹n qu¶n lý ®êng s«ng cña ®Þa ph¬ng. §©y chÝnh lµ ®iÒu khã
  kh¨n v× tuyÕn s«ng qu¸ réng nhng tÇm qu¶n lý cña ®Þa ph¬ng l¹i
  bÞ h¹n chÕ.

  +T×nh h×nh vËn t¶i : Theo th«ng tin tõ Tæng côc Thèng kª n¨m
  2007, khèi lîng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch cña tØnh lµ 23,5 triÖu lît ng-
  êi, khèi lîng lu©n chuyÓn hµnh kh¸ch ®¹t 342,6 triÖu lît ngêi/km; khèi
  lîng vËn chuyÓn hµng ho¸ ®¹t 3.341 ngh×n tÊn (®êng bé ®¹t 1.346
  ngh×n tÊn, ®êng thñy ®¹t 1.995 ngh×n tÊn), khèi lîng lu©n chuyÓn
  hµng ho¸ ®¹t 336,7 triÖu tÊn/km (®êng bé ®¹t 81,8 triÖu tÊn/km, ®-
  êng thñy ®¹t 254,9 triÖu tÊn/km).

  Líp: §CTV – §CCT K51 9

 10. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp

  Ch¬ng 2
  CÊu Tróc §Þa ChÊt Vïng §ång Th¸p
  2.1. §Þa TÇng

  TØnh §ång Th¸p thuéc ®ång b»ng ch©u thæ s«ng Cöu Long.
  §©y lµ miÒn sôt lón cã bÒ dµy trÇm tÝch Kainozoi kh¸ lín ®îc giíi h¹n
  bëi 2 ®øt g·y lín lµ ®øt g·y S«ng TiÒn vµ ®øt g·y S«ng HËu. Trªn c¬
  së tæng hîp c¸c nguån tµi liÖu c¸c lç khoan s©u hiÖn cã trªn ®Þa
  bµn tØnh vµ c¸c vïng phô cËn cho thÊy trong ph¹m vi tØnh §ång
  Th¸p cã mÆt c¸c ®¸ cã tuæi tõ Paleozoi ®Õn Kainozoi.

  Giíi Paleozoi-HÖ §evon-Carbon

  C¸c ®Êt ®¸ thuéc giíi Paleozoi bao gåm c¸c trÇm tÝch c¸t kÕt,
  sÐt bét kÕt mµu x¸m xanh cña hÖ tÇng Devon-Cacbon (D-C 1). C¸c
  ®¸ cÊu thµnh nÒn ®¸ mãng cøng ch¾c cña vïng trªn ®ã ®îc lÊp ®Çy
  c¸c trÇm tÝch Neogen, §Ö tø.

  2.1.1. HÖ tÇng Hßn Ch«ng (D-C1hc)

  H×nh th¸i bÒ mÆt ®¸ mãng ®· ®îc kh¾c ho¹ rÊt râ theo c¸c
  tuyÕn mÆt c¾t, ®ã lµ bÒ mÆt gåm c¸c ®¸ cøng låi lâm kh«ng ®Òu
  cã xu thÕ nghiªng tho¶i tõ B¾c xuèng Nam vµ n©ng lªn tõ ë phÝa
  B¾c gi¸p Campuchia. BÒ mÆt ®¸ mãng gÆp ë ®é s©u 242,5m t¹i
  LKS61 Hång Ngù, ®Õn 226,0m t¹i LKS220 Sa Rµi, huyÖn T©n
  Hång vâng xuèng däc theo s«ng TiÒn Giang (>600m) vÒ phÝa §«ng
  Nam.

  HÖ tÇng Hßn Ch«ng gÆp trong c¸c lç khoan ë ®é s©u:
  188,0m (lç khoan 29 Hång Ngù) vµ 242,5m (lç khoan S61 x· An
  Long, huyÖn Tam N«ng).

  Líp: §CTV – §CCT K51 10

 11. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp
  Thµnh phÇn trÇm tÝch gåm: phÇn díi lµ c¸t kÕt, bét sÐt kÕt
  mµu x¸m xanh, x¸m ®en, chuyÓn lªn trªn lµ bét sÐt kÕt bÞ phong
  hãa. BÒ dµy thÊy ®îc 23,3m. Ranh giíi díi kh«ng quan s¸t ®îc, phÝa
  trªn bÞ c¸c trÇm tÝch cña hÖ tÇng BÕn Tre (N12-3bt) phñ bÊt chØnh
  hîp lªn trªn.

  2.1.2. HÖ tÇng Hßn Ngang (T hng)

  Cã tuæi Triat, n»m phñ bÊt chØnh hîp lªn hÖ tÇng Hßn
  Ch«ng.Thµnh phÇn cña hÖ tÇng lµ c¸c ®¸ phun trµo axit bÞ biÕn
  ®æi. ChiÒu dµy 14.5m.

  2.1.3. HÖ tÇng DÇu TiÕng (T3 dt)
  HÖ tÇng nµy n»m phñ bÊt chØnh hîp lªn hÖ tÇng Hßn Ngang
  tuæi T3. Thµnh phÇn trÇm tÝch bao gåm : c¸t kÕt, bét kÕt mµu ®á,
  ®¸ silic. HÖ tÇng cã chiÒu dµy tõ 130m ®Õn 150m.

  2.1.4. HÖ tÇng §Ìo B¶o Léc (J3 ®bl)

  HÖ tÇng nµy còng n»m bÊt chØnh hîp lªn hÖ tÇng DÇu
  TiÕng. Thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸c ®¸ phun trµo andesit bazan ,dacit
  vµ tuf cña chóng. Cã chiÒu dµy 58m.

  2.1.5. Miocen thîng, hÖ tÇng Phông HiÖp (N13ph)
  Trong vïng, c¸c lç khoan s©u ®Òu b¾t gÆp trÇm tÝch cña hÖ
  tÇng ë ®é s©u: 209,5-245,5m (lç khoan S61), 285,0m (lç khoan 31
  An Phong-Thanh B×nh), 252,0m (lç khoan 25b Cao L·nh) vµ 313,0-
  369,0m (lç khoan 895b).
  Thµnh phÇn trÇm tÝch gåm: phÇn díi lµ c¸t mÞn ®Õn trung
  mµu x¸m xanh, chuyÓn lªn trªn lµ sÐt, bét sÐt mµu x¸m phít hång vµ

  Líp: §CTV – §CCT K51 11

 12. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp
  trªn cïng ®«i chç lµ sÐt loang læ bÞ laterit hãa. Trong líp c¸t cßn xen
  kÑp nhiÒu líp bét, bét sÐt d¹ng thÊu kÝnh.
  T¹i lç khoan 30 (Hång Ngù) ë ®é s©u 235,0m ph¸t hiÖn tËp hîp
  T¶o Ýt ái gåm: Cymbella lanceolata, Eunotia arcus. Theo §µo ThÞ
  Miªn th× c¸c t¶o trªn thuéc d¹ng níc ngät thêng gÆp trong Neogen.
  HÇu hÕt c¸c lç khoan trong vïng ®Òu b¾t gÆp c¸c trÇm tÝch
  cña hÖ tÇng nµy, riªng LK29 (Hång Ngù) kh«ng b¾t gÆp trÇm tÝch
  cña hÖ tÇng trªn.
  TrÇm tÝch cña hÖ tÇng Phông HiÖp (N 13ph) phñ bÊt chØnh
  hîp lªn trªn c¸c trÇm tÝch cña hÖ tÇng Hßn Ch«ng (D 3-C1hc), hÖ
  tÇng BÕn Tre (N12-3bt) vµ bÞ phñ bÊt chØnh hîp bëi c¸c trÇm tÝch
  cña hÖ tÇng CÇn Th¬ (N21ct)

  2.1.6. Pliocen h¹, hÖ tÇng CÇn Th¬ (N21ct)

  Trong vïng, c¸c lç khoan s©u ®Òu b¾t gÆp trÇm tÝch cña hÖ
  tÇng ë ®é s©u: 158,0- 209,5m (lç khoan S61), 241,0-285,0m (lç
  khoan 31), 203,5-252,0m (lç khoan 25b Cao L·nh), 249,0-313,0m (lç
  khoan 895b), 156,0-188,0m (lç khoan 29).

  Theo ®Æc ®iÓm trÇm tÝch, cã thÓ chia hÖ tÇng thµnh 2 tËp:

  TËp 1: chñ yÕu lµ c¸t lÉn Ýt s¹n, cuéi. BÒ dµy thay ®æi tõ
  20,0-30,0m tíi 50,0-60,0m.

  TËp 2: bét, sÐt, c¸t bét, mµu x¸m xanh, n©u nh¹t. TËp dµy
  10,0-20,0m.
  Trong lç khoan 30 (Hång Ngù) ë ®é s©u 157,0m ph¸t hiÖn T¶o
  níc ngät: Synedra ulla, Cymbella sp., Navicula cuspidata.,v.v…Theo
  §µo ThÞ Miªn

  Líp: §CTV – §CCT K51 12

 13. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp
  th× Navicula cuspidata thêng ®Æc trng cho c¸c trÇm tÝch Neogen.

  Trong tuyÕn mÆt c¾t vïng cho thÊy: líp trÇm tÝch h¹t th« duy
  tr× kh¾p vïng vµ cã chiÒu dµy lín nhÊt ë phÝa §«ng Nam: 54,0m
  (LK895b), cµng dÇn vÒ phÝa T©y B¾c chiÒu dµy v¸t máng dÇn
  chØ cßn 22,0m (LK29).

  C¸c trÇm tÝch cña hÖ tÇng CÇn Th¬ phñ bÊt chØnh hîp lªn
  trªn c¸c trÇm tÝch cña hÖ tÇng Phông HiÖp (N 13ph) vµ bÞ phñ bÊt
  chØnh hîp bëi c¸c trÇm tÝch cña hÖ tÇng N¨m C¨n (N 22nc). ChiÒu
  dµy hÖ tÇng biÕn ®æi tõ 30,0m ®Õn 70,0m.

  2.1.7. Pliocen thîng, hÖ tÇng N¨m C¨n (N22nc)

  Trong vïng, c¸c lç khoan s©u ®Òu b¾t gÆp trÇm tÝch cña hÖ
  tÇng ë ®é s©u: 100,5-158,0m (lç khoan S61), 171,5-241,0m (lç
  khoan 31), 175,0-203,5m (lç khoan 25b Cao L·nh), 187,0-249,0m (lç
  khoan 895b), 94,5-156,0m (lç khoan 29).

  Theo ®Æc ®iÓm trÇm tÝch cã thÓ chia thµnh 2 tËp :
  TËp 1: chñ yÕu lµ h¹t th« gåm c¸t th¹ch anh xen Ýt líp hoÆc
  thÊu kÝnh s¹n, sái. TrÇm tÝch cã mµu n©u tÝm, n©u vµng. BÒ dµy
  thay ®æi tõ 20,0-80,0m. TËp nµy n»m trªn bÒ mÆt bµo mßn cña hÖ
  tÇng CÇn Th¬ (N21ct).

  TËp 2: bét, sÐt xen Ýt c¸t ph©n líp võa tíi dµy. BÒ dµy thay
  ®æi tõ 10,0-20,0m. TËp nµy bÞ phñ bÊt chØnh hîp bëi c¸c trÇm
  tÝch cña hÖ tÇng Mü Tho (Q11mt).

  Trong lç khoan 30 (T©n C«ng SÝnh, Hång Ngù) ë ®é s©u
  122,0m ®· ph¸t hiÖn T¶o níc ngät Synedra unla., Cymbella

  Líp: §CTV – §CCT K51 13

 14. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp
  parva…Theo §µo ThÞ Miªn, tËp hîp T¶o kÓ trªn thêng gÆp trong
  trÇm tÝch Neogen.

  Theo tuyÕn mÆt c¾t qua vïng cho thÊy: trÇm tÝch h¹t th« cã
  mÆt hÇu kh¾p trong vïng vµ cã xu thÕ h¹ thÊp dÇn vÒ phÝa §«ng
  Nam. Chóng ph©n bè ë phÇn díi cïng cña hÖ tÇng, chiÒu dµy lín
  nhÊt: 47,0m (LK895b) vµ nhá nhÊt: 8,5m (LK25-I). ChiÒu dµy cña
  hÖ tÇng biÕn ®æi tõ 25,0m ®Õn 85,0m.

  HÖ §Ö Tø

  2.1.8. HÖ tÇng B×nh Minh (Q1² bm)

  HÖ tÇng nµy n»m chØnh hîp víi hÖ tÇng N¨m C¨n (N 22 nc),
  thµnh phÇn chñ yÕu gåm c¸c trÇm tÝch : sái s¹n, c¸t, bét, sÐt. Dµy
  74.3m.

  2.1.9. HÖ tÇng §Êt Cuèc (aQ13 ®c)

  HÖ tÇng nµy n»m chØnh hîp víi hÖ tÇng B×nh Minh (Q1² bm),
  thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸c trÇm tÝch cuéi, sái, c¸t cã chiÒu dµy
  43m.

  2.1.10. Pleistocen h¹-hÖ tÇng Mü Tho, trÇm tÝch s«ng-biÓn
  (amQ11mt)

  HÇu hÕt c¸c lç khoan s©u trong vïng ®Òu khèng chÕ hÕt
  chiÒu dµy c¸c trÇm tÝch cña hÖ tÇng nµy ë c¸c ®é s©u: 76,0-94,5m
  (LK29), 86,0-100,5m (LKS61), 125,0-171,5m (LK31), 132,0-175,0m
  (LK25b).
  Thµnh phÇn ®Êt ®¸ gåm: phÇn díi cïng lµ c¸t mÞn ®Õn th«
  chøa s¹n sái, ®«i chç xen kÑp bét c¸t mµu x¸m xanh, x¸m tr¾ng ®Õn

  Líp: §CTV – §CCT K51 14

 15. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp
  phít tÝm. Trªn cïng lµ c¸c líp bét, sÐt, bét sÐt ®«i chç mµu loang læ
  chøa s¹n laterit.
  Qua 2 mÆt c¾t ®Þa chÊt vïng cho thÊy: trÇm tÝch h¹t th« cã
  mÆt vµ duy tr× réng kh¾p vïng cã chiÒu dµy biÕn ®æi tõ 10,5m
  (LKS61) ®Õn 43,0m (LK25-I) vµ cã xu thÕ h¹ thÊp dÇn vÒ phÝa
  §«ng, §«ng Nam.

  2.1.11. HÖ tÇng Long Toµn (Q _ lt)

  C¸c trÇm tÝch cña hÖ tÇng Long Toµn (Q _ lt) n»m chØnh
  hîp lªn trªn c¸c trÇm tÝch cña hÖ tÇng Mü Tho (amQ 11mt) . Thµnh
  phÇn chñ yÕu lµ : cuéi s¹n ë díi, c¸t, sÐt, bét. ChiÒu dµy 82 m.

  2.1.12. Pleistocen trung-thîng, hÖ tÇng Thñy §«ng

  TrÇm tÝch s«ng-biÓn (amQ12-3t®g)

  C¸c trÇm tÝch cña hÖ tÇng kh«ng lé ra trªn mÆt, díi s©u hÇu
  hÕt c¸c lç khoan trong vïng ®Òu b¾t gÆp c¸c trÇm tÝch cña hÖ
  tÇng tõ ®é s©u: 46,0-76,0m (LK29), 43,5-86,0m (LKS61), 88,5-
  125,0m (LK31), 77,0-132,0m (LK25-I).

  Thµnh phÇn ®Êt ®¸ gåm: phÇn díi lµ c¸t h¹t th« chøa nhiÒu
  s¹n, sái mµu x¸m xanh, x¸m tr¾ng, chuyÓn dÇn lªn lµ c¸t mÞn ®Õn
  trung trong xen kÑp nhiÒu líp bét, sÐt máng vµ trªn cïng lµ sÐt, bét
  sÐt mµu x¸m xanh, x¸m tr¾ng ®Õn n©u ®á loang læ chøa s¹n laterit.

  Trªn mÆt c¾t ®Þa chÊt vïng cho thÊy: phÇn díi hÖ tÇng lµ
  trÇm tÝch h¹t th« chiÕm khèi lîng chÝnh cña hÖ tÇng, chóng duy tr×
  réng kh¾p vïng vµ cã chiÒu dµy lín nhÊt: 42,1m (LK895b). Cµng

  Líp: §CTV – §CCT K51 15

 16. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp
  dÇn vÒ phÝa T©y B¾c, chiÒu dµy cµng v¸t máng dÇn chØ cßn
  15,0m (LKS61).

  Líp trÇm tÝch h¹t mÞn trªn cïng cã chiÒu dµy biÕn ®æi tõ 4,0-
  5,0m ®Õn 20,0-30,0m kh«ng duy tr× kh¾p vïng. T¹i lç khoan 29 vµ
  lç khoan 31 kh«ng b¾t gÆp líp trÇm tÝch h¹t mÞn nµy.

  BÒ mÆt ®¸y cña hÖ tÇng cã xu thÕ h¹ thÊp dÇn vÒ phÝa
  §«ng, §«ng Nam vµ n©ng cao dÇn vÒ phÝa T©y, T©y B¾c.

  HÖ tÇng Thñy §«ng phñ bÊt chØnh hîp trªn c¸c trÇm tÝch cña
  hÖ tÇng Mü Tho (Q11mt), bÞ phñ bÊt chØnh hîp bëi c¸c trÇm tÝch
  cña hÖ tÇng Long Mü (mQ 13lm) vµ cã chiÒu dµy biÕn ®æi tõ 30,0m
  ®Õn 55,0m.

  2.1.13. Pleistocen thîng, hÖ tÇng Long Mü, trÇm tÝch biÓn
  (mQ13lm)

  HÖ tÇng do Lª §øc An vµ ®ång nghiÖp x¸c lËp n¨m 1979 trªn
  c¬ së nghiªn cøu mÆt c¾t ®Þa chÊt trong lç khoan 5 ë khu vùc thÞ
  trÊn Méc Hãa, tØnh Long An.

  TrÇm tÝch cña hÖ tÇng lé ra r¶i r¸c ë phÝa B¾c khu vùc Sa
  Rµi, huyÖn T©n

  Hång ®Õn biªn giíi Campuchia. M¸i vµ ®¸y kh«ng b»ng ph¼ng,
  vâng xuèng ë khu vùc §ång Th¸p Mêi vµ gÆp hÇu hÕt trong c¸c lç
  khoan ë ®é s©u: 16,0-46,0m (LK29), 18,0-43,5m (LKS61), 31,0-
  88,5m (LK31), 38,0-77,0m (LK25b) vµ 36,5-80,0m (LK895 b).

  Thµnh phÇn trÇm tÝch gåm: c¸t th« chøa s¹n, sái, chuyÓn dÇn
  lªn lµ c¸t mÞn mµu x¸m xanh trong xen kÑp nhiÒu líp bét, bét c¸t, c¸t

  Líp: §CTV – §CCT K51 16

 17. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp
  bét mµu n©u, phít hång, vµng nh¹t. Trªn cïng lµ sÐt bét, sÐt loang læ
  bÞ laterit hãa nhÑ.

  BÒ mÆt ®¸y cña hÖ tÇng h¹ thÊp dÇn vÒ phÝa §«ng, §«ng
  Nam vµ n©ng cao dÇn vÒ phÝa T©y, T©y B¾c. Chóng phñ bÊt
  chØnh hîp lªn trªn c¸c trÇm tÝch cña hÖ tÇng Thñy §«ng (Q 12-3t®) vµ
  bÞ phñ bÊt chØnh hîp bëi c¸c trÇm tÝch Holocen (Q 2). ChiÒu dµy
  hÖ tÇng biÕn ®æi tõ 14,0m ®Õn 72,0m.

  2.1.14. HÖ tÇng Méc Hãa (amQ mh)

  Thµnh phÇn chÝnh cña hÖ tÇng nµy gåm c¸c trÇm tÝch: cuéi,
  s¹n, c¸t, bét sÐt. Cã chiÒu dµy 50m. N»m chØnh hîp víi hÖ tÇng
  Thñy §«ng (amQ12-3t®g).

  2.1.15. Thèng Holocen

  C¸c trÇm tÝch Holocen ph©n bè réng r·i trong vïng, bao gåm
  c¸c trÇm tÝch cã nhiÒu nguån gèc: s«ng-biÓn hçn hîp (amQ 2), s«ng-
  ®Çm lÇy (abQ2) vµ s«ng (aQ2) tuú thuéc vµo mèi liªn quan víi ®Þa
  h×nh hiÖn t¹i.

  + Thèng Holocen, phô thèng trung, trÇm tÝch biÓn,
  HÖ tÇng HËu Giang (mQ22hg).

  C¸c trÇm tÝch cña hÖ tÇng HËu Giang lé ra trªn mÆt ë phÝa
  B¾c nh T©n Hång. Thµnh phÇn trÇm tÝch bao gåm: C¸t mÞn ®Õn
  trung x¸m vµng chøa kÕt vãn «xyt s¾t, ®«i chç xen kÑp líp bét
  máng, chøa s¹n, sái laterit. PhÇn trªn cïng lµ c¸c líp bét, sÐt, sÐt bét,
  bét sÐt, bét c¸t vµ bïn sÐt cã mµu thay ®æi tõ x¸m n©u, x¸m vµng
  ®Õn x¸m ®en.

  Líp: §CTV – §CCT K51 17

 18. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp
  C¸c trÇm tÝch cña hÖ tÇng nµy phñ bÊt chØnh hîp lªn trªn c¸c
  trÇm tÝch cña hÖ tÇng Méc Hãa (Q13mh) vµ bÞ phñ bÊt chØnh hîp
  bëi c¸c trÇm tÝch trÎ h¬n.

  ChiÒu dµy cña hÖ tÇng biÕn ®æi tõ 6,0m ®Õn 14,0m.

  + Thèng Holocen, phô thèng trung – thîng, phÇn trªn.
  TrÇm tÝch s«ng-biÓn (amQ 22-3)

  Ph©n bè rÊt réng r·i trªn mÆt ë phÝa B¾c vµ däc theo S«ng
  TiÒn t¹o nªn c¸c c¸nh ®ång b»ng ph¼ng trång lóa, hoa mµu cña
  huyÖn Thanh B×nh, Cao L·nh, Ch©u Thµnh, bÞ ph©n c¾t bëi c¸c
  hÖ thèng kªnh r¹ch. Thµnh phÇn chñ yÕu lµ sÐt, sÐt bét, sÐt c¸t, bét
  c¸t mµu x¸m xanh, x¸m vµng nh¹t. BÒ dµy trÇm tÝch thay ®æi tõ 2,0
  ®Õn 15,0m.

  C¸c trÇm tÝch s«ng biÓn cã sù chuyÓn tiÕp xen nhau theo c¸c
  chiÒu ngang vµ chiÒu ®øng, hoÆc chuyÓn tiÕp xuèng trÇm tÝch
  biÓn hÖ tÇng HËu Giang, bªn trªn chóng chuyÓn tiÕp bëi c¸c trÇm
  tÝch trÎ h¬n.

  + Thèng Holocen, phô thèng thîng, phÇn díi.
  TrÇm tÝch s«ng-®Çm lÇy (abQ23)

  Ph©n bè réng r·i ë phÇn §«ng B¾c tõ T©n Hång qua Tam
  N«ng vÒ Mü An, chiÕm mét diÖn tÝch kh¸ lín thuéc tròng §ång Th¸p
  Mêi, thêng bÞ óng ngËp nhiÒu vÒ mïa ma lò. Thµnh phÇn gåm c¸c
  lo¹i bïn sÐt, sÐt bét mµu x¸m ®en, x¸m, ch¶y nh·o chøa nhiÒu mïn
  thùc vËt.

  Líp: §CTV – §CCT K51 18

 19. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp
  C¸c trÇm tÝch Holocen thîng, phÇn gi÷a cã bÒ dµy phæ biÕn
  1,0-3,0m, ®«i khi ®¹t tíi 7,0-8,0m. Chóng n»m phñ lªn trªn c¸c trÇm
  tÝch cæ h¬n.

  + Thèng Holocen, phô thèng thîng, phÇn trªn. TrÇm tÝch s«ng
  (aQ232)

  Chóng lµ c¸c thµnh t¹o trÎ nhÊt, ph©n bè trªn mÆt däc theo
  S«ng TiÒn t¹o nªn c¸c b·i båi, cï lao mµu mì vµ c¸c r¹ch díi d¹ng c¸c
  d¶i, b·i båi, hiÖn t¹i ®ang cßn tiÕp tôc h×nh thµnh. Thµnh phÇn trÇm
  tÝch chñ yÕu gåm bïn sÐt, sÐt bét, sÐt c¸t mµu x¸m, vµng nh¹t, n©u
  nh¹t n»m xen kÑp víi c¸c thÊu kÝnh c¸t chøa mïn thùc vËt.

  C¸c trÇm tÝch Holocen thîng, phÇn gi÷a cã bÒ dµy phæ biÕn
  1,0-4,0m. Chóng n»m phñ lªn trªn c¸c trÇm tÝch cæ h¬n.

  2.1.16. Phøc hÖ §Þnh Qu¸n (δ J dg) vµ phøc hÖ §Ìo C¶ (δ K ®c)

  Trong vïng ta b¾t gÆp 2 phøc hÖ :

  + Phøc hÖ §Þnh Qu¸n : Gåm 2 pha :

  + Pha 1: ®iorit hornblen® biotit.

  +Pha2:grano®iorit hornblende
  biotit.

  +Phøc hÖ §Ìo C¶ : Gåm 3 pha :+ Pha 1: monzo®iorit th¹ch
  anh.

  + Pha 2: granit, granosyenit
  biotit.

  + Pha 3: granit biotit.

  Líp: §CTV – §CCT K51 19

 20. Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt
  nghiÖp
  2.2. §Æc ®iÓm vÒ cÊu tróc

  2.2.1. TÇng cÊu tróc tríc Kainozoi

  C¸c ®¸ cã tuæi §evon-Carbon muén (D-C1hc) thuéc hÖ tÇng
  Hßn Ch«ng, Nh vËy trong vïng, mãng tríc Kainozoi cã ®é s©u tõ
  180,0m trë xuèng.

  2.2.2. TÇng cÊu tróc Kainozoi

  – Phô tÇng cÊu tróc díi: bao gåm c¸c trÇm tÝch lôc nguyªn c¸t,
  c¸t bét n»m xen kÑp víi c¸c líp vµ c¸c thÊu kÝnh sÐt, sÐt bét. C¸c
  trÇm tÝch trªn g¾n kÕt tõ trung b×nh ®Õn yÕu thuéc tíng biÓn,
  biÓn xen lôc ®Þa thuéc c¸c hÖ tÇng BÕn Tre, Phông HiÖp, CÇn
  Th¬ vµ N¨m C¨n.

  – Phô tÇng cÊu tróc trªn: bao gåm c¸t, c¸t s¹n, c¸t bét sÐt d¹ng
  bë rêi tíng s«ng, s«ng-biÓn, biÓn, biÓn-®Çm lÇy thuéc c¸c hÖ tÇng
  Mü Tho, Thñy §«ng, Long Mü vµ c¸c trÇm tÝch trÎ Holocen.

  2.3. §øt g·y

  Trong vïng tån t¹i 2 hÖ thèng ®øt g·y theo 2 ph¬ng:

  Ph¬ng T©y B¾c-§«ng Nam: bao gåm ®øt g·y S«ng HËu, ®øt
  g·y S«ng TiÒn vµ Hång Ngù-Vòng Tµu ®îc thÓ hiÖn rá nÐt trªn trªn
  b¶n ®å dÞ thêng träng lùc vµ tõ.

  §øt g·y S«ng HËu kÐo dµi theo lµ ®øt g·y ®îc ghi nhËn cã ho¹t
  ®éng kh¸ m¹nh mÏ qua tµi liÖu ®o dÞ thêng träng lùc. Ph©n tÝch c¸c
  bÒ dµy Neogen – §Ö tø, cho thÊy ®øt g·y ®· chia miÒn T©y Nam Bé
  ra lµm 2 khèi cã tÝnh chÊt chuyÓn ®éng kiÕn t¹o kh¸c nhau. Khèi
  §«ng B¾c bÞ sôt vâng kh¸ m¹nh nghiªng vÒ phÝa T©y Nam t¹o nªn

  Líp: §CTV – §CCT K51 20

Download tài liệu Luận văn Đánh giá điều kiện ĐCCT dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến N2, đoạn Km 94+210 đến Km 96+363 Tân Thạnh, Mỹ An, Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ở giai đoạn TKKT. Thiết kế khảo sát ĐCCT cho giai đoạn thiết kế thi công đoạn tuyến trên với thời gian 3 tháng File Word, PDF về máy