Tải Luận văn: Công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy Z153 – Tổng cục Kĩ thuật – Download File Word, PDF

Luận văn: Công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy Z153 – Tổng cục Kĩ thuật

Luận văn: Công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy Z153 – Tổng cục Kĩ thuật
Nội dung Text: Luận văn: Công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy Z153 – Tổng cục Kĩ thuật

Download


Luận văn: Công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy Z153 – Tổng cục Kĩ thuật hệ thống hóa cơ sở lý luận về nguyên vật liệu và quản trị nguyên vật liệu, phân tích thực trạng công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy Z153, đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy Z153.

Bạn đang xem: Tải Luận văn: Công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy Z153 – Tổng cục Kĩ thuật – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Luận văn: Công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy Z153 – Tổng cục Kĩ thuật File Word, PDF về máy

Luận văn: Công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy Z153 – Tổng cục Kĩ thuật

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Luận văn: Công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy Z153 – Tổng cục Kĩ thuật

 1. Luận văn
  Đề tài: “Công tác quản trị nguyên vật
  liệu tại Nhà máy Z153 – Tổng cục Kĩ
  thuật ”

  – – 1

 2. Mục lục

  – – 2

 3. PHẦN I

  MỞ ĐẦU

  1.1 Tính cấp thiết của đề tài

  Sau hơn hai mươi năm đổi mới nền kinh tế Việt Nam đang dần chuy ển
  sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế t ự do c ạnh tranh, cùng
  với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng. Nhất là từ
  khi Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển thành ph ần kinh t ế t ư nhân,
  đã có rất nhiều doanh nghiệp mới được thành lập, đặc biệt là các doanh nghi ệp
  có vốn đầu tư nước ngoài, do đó mà mức độ cạnh tranh đ ể tồn t ại và phát tri ển
  của các doanh nghiệp ngày càng lớn. Vì vậy, các doanh nghiệp dù bất cứ loại
  hình nào cũng phải đối mặt với những khó khăn thử thách và ph ải chấp nh ận
  quy luật đào thải từ thị trường. Muốn tồn tại và phát triển bắt buộc mỗi doanh
  nghiệp phải tự tìm cho mình những hướng đi tốt nh ất, phù h ợp với mình đ ể đ ủ
  khả năng đứng vững trong thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay.
  Chính trong bối cảnh này, lợi nhuận đã trở thành mục đích cuối cùng của
  sản xuất kinh doanh. Mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa chi phí và lợi nhuận ngày
  càng được quan tâm. Vì thế các doanh nghiệp đều ra sức tìm con đường giảm
  chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Do vậy với tỷ trọng chi ếm kho ảng 60-
  70% tổng chi phí, nguyên vật liệu cần được quản lý thật tốt. N ếu doanh nghi ệp
  biết sử dụng nguyên vật liệu một cách tiết kiệm, hợp lý thì s ản ph ẩm làm ra
  càng có chất lượng tốt mà giá thành lại hạ tạo ra mối tương quan có lợi cho
  doanh nghiệp trên thị trường. Quản lý nguyên vật liệu càng khoa h ọc thì c ơ h ội

  – – 3

 4. đạt hiệu quả kinh tế càng cao. Với vai trò nh ư vậy nên yêu c ầu qu ản lý nguyên
  vật liệu cần chặt chẽ trong tất cả các khâu từ khâu thu mua, dự trữ và bảo quản
  đến khâu sử dụng.
  Nhà máy Z153 là một đơn vị sản xuất theo đơn đ ặt hàng, chính vì v ậy
  việc quản trị tốt NVL mang tính cấp thiết và vô cùng quan trọng đối với hi ệu
  quả hoạt động sản xuất của Nhà máy, đảm bảo cho Nhà máy th ực hiện được
  những kế hoạch đã đề ra với chi phí thấp nhất.
  Qua thời gian thực tập tại Nhà máy Z153, nhận thức được t ầm quan trọng
  của công tác quản trị NVL , tôi đã chọn luận văn tốt nghiệp với đề tài sau:
  “Công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy Z153 – Tổng cục Kĩ thuật
  ”.

  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở phân tích hệ thống lý luận cơ bản, làm rõ thực trạng về công
  tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy Z153 đề xuất nh ững giải pháp ch ủ yếu
  nhằm tăng cường hiệu lực công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy.

  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  – Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nguyên vật liệu và quản trị nguyên vật
  liệu.
  – Phân tích thực trạng công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy
  Z153.
  – Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản trị nguyên
  vật liệu tại Nhà máy Z153.

  – – 4

 5. 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  – Đối tượng của đề tài là quản trị nguyên vật liệu.
  – Phạm vi nghiên cứu:
  + Phạm vi về nội dung: Quản trị nguyên vật liệu.
  + Phạm vi về không gian: Tại Nhà máy Z153.
  + Phạm vi về thời gian: Khoảng thời gian 2 năm từ năm 2008-2009.
  1.4 Kết quả nghiên cứu dự kiến
  Đã nhận định được quá trình quản trị NVL của Nhà máy là có hiệu quả
  hay không? Ưu và nhược điểm.
  Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình quản trị NVL trong
  toàn Nhà máy và những giải pháp khác.
  Đưa ra một số kiến nghị đựa trên tình hình thực tế của Nhà máy đối với
  Bộ chủ quản và Nhà nước.

  – – 5

 6. PHẦN II

  TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  2.1 Tổng quan tài liệu
  2.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò và phân loại của nguyên vật liệu
  2.1.1.1 Khái niệm nguyên vật liệu
  Nguyên vật liệu là đối tượng lao động được thể hiện d ưới d ạng v ật hóa,
  là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh. Nó là thành
  phần chủ yếu cấu tạo nên thành phẩm, là đầu vào của quá trình s ản xu ất và
  thường gắn liền với các doanh nghiệp sản xuất.

  2.1.1.2 Đặc điểm của nguyên vật liệu

  – NVL cùng với các yếu tố: vốn, lao động, công nghệ là là các yếu tố đầu
  vào cần thiết để tạo ra sản phẩm vật chất.
  – NVL là những tài sản lưu động thuộc nhóm hàng tồn kho, vật liệu tham
  gia giai đoạn đầu của quá trình sản xuất kinh doanh để hình thành nên sản phẩm
  mới, chúng rất da dạng và phong phú về chủng loại.

  – – 6

 7. – NVL là cơ sở vật chất hình thành nên thực thể sản phẩm, trong mỗi quá
  trình sản xuất vật liệu không ngừng chuyển hóa và biến đổi về m ặt giá trị và
  chất lượng.
  – Giá trị NVL được chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị sản ph ẩm mới
  được tạo ra.
  – Chất lượng NVL ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm.
  – Việc cung ứng NVL đúng số lượng, chủng loại chất lượng và đúng lúc sẽ
  đáp ứng được chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: tung ra th ị
  trường đúng loại sản phẩm, đúng thời điểm sẽ tạo ra ưu th ế cạnh tranh cho
  doanh nghiệp.
  – Về mặt kỹ thuật, NVL là những tài sản vật chất tồn tại dưới nhi ều d ạng
  khác nhau, phức tạp vì đời sống lý hóa nên dễ bị tác đ ộng c ủa th ời ti ết, khí h ậu
  và môi trường xung quanh.
  – Trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, NVL chiếm tỷ trọng cao
  trong tài sản lưu động và tổng chi phí sản xuất, bên cạnh đó NVL còn chi ếm
  một tỷ lệ đánh kể trong giá thành sản phẩm.
  Tóm lại, NVL có đảm bảo chất lượng, đúng quy cách, đúng chủng loại thì
  sản phẩm mới được đảm bảo, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của xã hội cũng
  như đảm bảo hơn điều kiện cạnh tranh cho doanh nghiệp trong cơ ch ế thị
  trường. Do vậy các nhà quản trị doanh nghiệp cần ph ải có nh ững nhìn nh ận sâu
  sắc về công tác quản trị NVL nhằm sử dụng vốn hiệu quả nhất

  2.1.1.3 Vai trò của nguyên vật liệu
  – NVL thuộc đối tượng lao động, một trong ba yếu t ố cơ b ản c ủa s ản
  xuất.Việc cung cấp NVL đầy đủ, kịp thời đồng bộ và có chất lượng là đi ều

  – – 7

 8. kiện tiền đề cho sự liên tục của quá trình sản xuất. Đ ảm b ảo NVL nh ư th ế nào
  thì việc tạo ra sản phẩm cũng như thế ấy. Số lượng, chất lượng, tính đồng bộ
  của sản phẩm phụ thuộc trước tiên vào số lượng, chất lượng và tính đồng bộ
  trong việc đảm bảo NVL cho sản xuất. Tiến độ sản xuất, nhịp điệu s ản xuất
  phụ thuộc vào tính kịp thời và nhịp điệu trong việc đảm bảo NVL.
  – NVL là đối tượng lao động được tác động vào để chuyển thành sản
  phẩm, dịch vụ. Trong nhiều trường hợp giá trị NVL chiếm tỷ trọng l ớn trong
  tổng chi phí sản xuất. Bên cạnh đó để tiến hành sản xuất – kinh doanh doanh
  nghiệp có thể phải sử dụng cùng lúc nhiều loại NVL. Chính vì vậy vi ệc d ự tr ữ
  NVL, phối hợp các NVL với nhau theo mức độ hợp lý là hết sức quan trọng.
  Do vậy, yêu cầu NVL phải được sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm nh ằm
  tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu số lượng và chất lượng, giá thành hạ từ đó
  đạt đến mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là lợi nhuận, vị th ế cạnh tranh
  cao.

  2.1.2 Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu
  2.1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu
  NVL được sử dụng trong doanh nghiệp có rất nhiều loại khác nhau nên
  để thuận tiện cho quản lý và hạch toán cần phải phân loại NVL
   Phân loại NVL theo vai trò, tác dụng của nó trong quá trình s ản
  xuất kinh doanh.
  Đây là cách phân loại chủ yếu, theo cách phân loại này NVL được phân
  làm các loại sau:
  – Nguyên vật liệu chính: Là đối tượng lao động chính trong quá trình sản
  xuất của doanh nghiệp. NVL chính là vật chất chủ yếu tạo nên thực th ể c ủa

  – – 8

 9. sản phẩm. NVL chính phụ thuộc vào từng doanh nghiệp cụ thể, sản ph ẩm cụ
  thể như sắt thép trong Nhà máy chế tạo cơ khí, bông trong Nhà máy dệt…
  – Nguyên vật liệu phụ: Là những NVL có tác dụng phụ trong quá trình sản
  xuất chế tạo sản phẩm. Vật liệu phụ được sử dụng kết hợp với nguyên li ệu
  chính để hoàn thiện nâng cao tính năng, chất lượng của sản ph ẩm như là thay
  đổi màu sắc, hình dáng, mùi vị hoặc dùng để bảo quản. Vật liệu phụ cũng được
  sử dụng để giúp cho máy móc thiết bị và các công cụ lao động hoạt động bình
  thường. Ngoài ra NVL phụ còn được sử dụng cho nhu cầu kỹ thuật.
  – Nhiên liệu: Là vật liệu phụ dùng để cung cấp nhiệt năng cho quá trình
  sản xuất kinh doanh như: than, củi, xăng dầu, ga…
  – Phụ tùng thay thế, sửa chữa: Là những chi tiết, ph ụ tùng, máy móc,thi ết
  bị dùng cho việc sửa chữa hoặc thay thế cho những bộ phận chi tiết máy móc
  phương tiện vận tải như vòng bi, vòng đệm…
  – Vật liệu và các thiết bị xây dựng: Bao gồm các vật liệu, thiết bị công
  cụ, khí cụ, vật kết cấu dùng cho công tác xây dựng cơ bản.
  – Vật liệu bao gói: Dùng để gói bọc, chứa đựng các loại sản ph ẩm làm
  cho chúng hoàn thiện hơn hoặc chứa đựng thành phẩm để tiêu thụ.
  – Phế liệu và vật liệu khác: Gồm những NVL bị loại ra trong quá trình
  sản xuất hay thanh lý tài sản như: Phôi bào, vải v ụn, gi ấy v ụn…nh ưng v ẫn thu
  hồi và có giá trị sử dụng nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh.
   Phân loại theo nguồn cung cấp NVL
  Theo cách phân loại này, NVL chia thành:
  – NVL mua ngoài.
  – NVL do đơn vị tự sản xuất.
  – NVL nhận vốn góp liên doanh.
  – NVL do cấp trên cấp.

  – – 9

 10.  Phân loại theo mục đích cũng như nội dung quy định phản ánh chi
  phí vật liệu trên các tài khoản kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp được
  chia thành:
  – Nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất, chế tạo sản phẩm.
  – Nguyên vật liệu dùng cho các nhu cầu quản lý phân xưởng, bộ máy
  quản lý của doanh nghiệp.

  2.1.2.2 Đánh giá NVL
  Đánh giá NVL là dùng thước đo tiền t ệ đ ể bi ểu hiện giá thành c ủa NVL
  theo những NVL nhất định, đảm bảo yêu cầu chân thực, chính xác và thống
  nhất. Theo quy định chung của chuẩn mực quốc tế, quản lý nhập – tồn NVL
  phải phản ánh “giá gốc” đó chính là chi phí thực tế doanh nghiệp bỏ ra để có
  được vật liệu.
  • Tính giá của NVL nhập kho:
  Giá thực tế của NVL nhập kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí ch ế bi ến
  và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đ ược NVL ở th ời đi ểm và
  trạng thái hiện tại. Giá thực tế của NVL nhập kho phụ thuộc vào các y ếu tố:
  nguồn cung ứng, cách tính thuế GTGT.
   Đối với NVL mua ngoài:
  Các khoản
  Giá thực Giá mua ghi Chi phí Các khoản
  = + thuế tính vào + –
  tế NVL trên hóa đơn mua hàng giảm trừ
  giá
  Các chi phí có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng bao g ồm: Chi phí
  vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có
  liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho (chi phí bao bì, chi phí c ủa b ộ
  phận thu mua độc lập, chi phí thuê kho, thuê bãi…)

  – – 10

 11.  Đối với NVL tự chế biến nhập kho:
  Giá thực tế Giá thực tế NVL Chi phí
  = +
  NVL nhập kho xuất chế biến chế biến
  Chi phí chế biến hàng tồn kho bao gồm: Những chi phí có liên quan trực
  tiếp đến sản phẩm như chi phí nhân công trực tiếp, chi phí s ản xuất chung c ố
  định, chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chế biến NVL.
   Đối với NVL thuê ngoài gia công chế biến nhập kho:
  Giá thực tế Giá thực tế NVL xuất kho Chi phí thuê ngoài
  = +
  NVL nhập kho thuê ngoài chế biến gia công chế biến
  Giá thực tế của NVL nhận biếu tặng:
  Các chi phí khác có liên quan
  Giá thực tế Giá NVL
  = + trực tiếp đến việc tiếp nhận
  NVL nhập kho trên thị trường
  NVL
   Giá thực tế NVL được cấp, nhận góp vốn liên doanh hay góp vốn cổ
  phần.
  Giá thực tế Giá do hội đồng Chi phí liên quan
  = +
  NVL nhập kho định giá xác nhận trực tiếp khác
  Đối với các đơn vị thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo ph ương pháp
  khấu trừ, giá thực tế của NVL nhập kho không bao gồm thuế GTGT. Đối với
  đơn vị thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực ti ếp, giá th ực t ế
  NVL bao gồm cả thuế GTGT.
  • Tính giá của NVL xuất kho:
  1- Tính theo giá thực tế đích danh
  + Cách tính: Xuất kho lô nào thì tính theo giá thực tế nhập kho đích danh của
  lô đó (không phân biệt thời gian nhập, xuất NVL).

  – – 11

 12. + Ưu điểm: Việc tính giá NVL thực hiện kịp th ời và thông qua vi ệc tính giá
  NVL xuất kho, kế toán có thể theo dõi được th ời hạn bảo quản c ủa t ừng lô
  NVL.
  + Nhược điểm: Chỉ thích hợp cho những doanh nghiệp có điều kiện bảo
  riêng từng lô NVL nhập kho.
  2- Tính theo giá thành bình quân
   Phương pháp tính giá bình quân cả kỳ dự trữ
  + Cách tính: Các nghiệp vụ xuất kho phát sinh trong kỳ, kế toán tạm thời
  không tính đến giá, phiếu xuất kho chỉ ghi bằng hiện vật, cu ối tháng khi k ết
  thúc nghiệp vụ nhập, xuất kho, kế toán mới tính giá thành bình quân của cả kỳ.
  Giá thực tế Số lượng Đơn giá xuất
  = ×
  NVL xuất kho NVL xuất kho kho bình quân
  Trong đó:
  Trị giá thực tế tồn ĐK+Trị giá thực tế nhập trong
  Đơn giá xuất
  = kỳ
  kho bình quân
  Số lượng tồn ĐK+ Số lượng nhập trong kỳ
  + Ưu điểm: tính đơn giản.
  + Nhược điểm: không chính xác vì không theo sát sự biến động giá NVL,
  chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai kỳ hoặc doanh
  nghiệp sử dụng NVL giá cả ít biến động.
   Phương pháp tính giá bình quân sau mỗi lần nhập (bình quân liên
  hoàn)
  Đơn giá xuất kho Trị giá thực tế NVL tồn kho sau mỗi lần nhập
  =
  sau mỗi lần nhập Lượng thực tế NVL tồn kho sau mỗi lần nhập
  + Ưu điểm: Phản ánh tương đối chính xác giá NVL do đáp ứng được yêu
  cầu kịp thời của cung cấp thông tin kế toán.
  + Nhược điểm: Tính toán nhiều lần, mất nhiều công sức.

  – – 12

 13.  Phương pháp tính giá bình quân cuối kỳ trước:
  Đơn giá bình quân Giá thực tế NVL tồn kho cuối kỳ trước
  =
  cuối kỳ trước Số lượng NVL tồn kho cuối kỳ trước
  + Ưu điểm: Tính toán đơn giản, không phải tính nhiều lần.
  + Nhược điểm: Thiếu chính xác nhất là khi giá NVL biến động liên tục.
  3- Tính giá theo phương pháp nhập trước xuất trước( FIFO)
  + Cách tính: Theo phương pháp này, NVL được tính giá thực tế xuất kho
  trên cơ sở giả định là lô NVL nhập vào kho trước sẽ được xuất trước, vì vậy
  lượng NVL xuất kho thuộc lần nhập hàng nào thì tính theo giá thực tế của lần
  nhập đó.
  + Ưu điểm: Cho phép kế toán có thể tính giá NVL xuất kho kịp th ời, chính
  xác, công việc không phải dồn vào cuối tháng.
  + Nhược điểm: Đòi hỏi tổ chức kế toán phải chặt chẽ, chi tiết, theo dõi
  đầy đủ số lượng, đơn giá của từng lần nhập.
  4- Tính giá theo phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
  + Cách tính: Phương pháp này dựa trên giả thiết NVL nhập kho sau cùng
  được xuất trước tiên, giá thực tế NVL xuất kho được tính hết theo giá nhập kho
  lần sau cùng, sau mới tính theo giá nhập lần trước đó.
  + Ưu điểm: Giúp cho chi phí kinh doanh của doanh nghiệp phản ứng kịp
  thời với giá thị trường của NVL. Khi giá cả vật tư có xu h ướng tăng thì ph ương
  pháp này làm cho giá trị vật tư xuất tăng và giá trị vật tư hàng tồn kho giảm.
  + Nhược điểm: Cũng đòi hỏi kế toán phải theo dõi ch ặt chẽ, chi ti ết t ừng
  lần nhập.
  5- Tính giá theo phương pháp hạch toán (hệ số giá)
  – Giá hạch toán là loại giá ổn định, doanh nghiệp có thể sử dụng trong thời
  gian dài để hạch toán nhập, xuất, tồn kho NVL trong khi ch ưa tính đ ược giá

  – – 13

 14. thực tế của nó. Để xác định giá thực tế của NVL cuối kỳ, kế toán của NVL cuối
  kỳ, kế toán phải điều chỉnh từ giá vật liệu theo giá hạch toán sang giá th ực t ế
  thông qua hệ số giá.
  + Cách tính:
  Giá hạch toán Số lượng Đơn giá
  = ×
  NVL xuất kho NVL Xuất kho hạch toán
  Cuối kỳ xác định hệ số giá:
  Hệ số
  Giá thực tế NVL tồn ĐK + Giá thực tế NVL nhập trong kỳ
  giá =
  Giá hạch toán NVL tồn ĐK + Giá hạch toán NVL nhập trong kỳ
  trong kỳ
  Hệ số giá có thể tính cho từng loại, từng nhóm NVL. Đi ều ch ỉnh giá h ạch
  toán của NVL nhập kho, xuất kho về giá thực tế thông qua hệ số giá.
  Giá thực tế Giá hạch toán NVL Hệ số giá
  = ×
  NVL xuất kho xuất kho trong kỳ trong kỳ
  Hệ số giá có thể tính cho từng loại, từng nhóm NVL. Đi ều ch ỉnh giá
  hạch toán của NVL nhập kho, xuất kho về giá thực tế thông qua hệ số giá
  Giá thực tế Giá hạch toán NVL Hệ số giá
  = ×
  NVL xuất kho xuất kho trong kỳ trong kỳ

  Giá thực tế Giá thực tế xuất kho – Giá hạch toán xuất kho
  =
  cần điều chỉnh Giá hạch toán xuất kho × (Hệ số giá – 1)
  + Ưu điểm: Cho phép kết hợp chặt chẽ hạch toán chi tiết và hạch toán tổng
  hợp về NVL trong công tác tính giá, nên công việc tính giá được tiến hành nhanh
  chóng và không phụ thuộc vào số lượng NVL, số lần xuất nhập c ủa m ỗi l ại
  nhiều hay ít.
  + Nhược điểm: Phải trải qua nhiều bước.

  – – 14

 15. 2.2.2 Những vấn đề chung về quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
  2.2.2.1 Khái niệm về quản trị
  Quản trị là sự tác động có mục đích của ch ủ th ể lên đ ối t ượng b ị qu ản lý
  nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra của tổ chức.
  Từ khái niệm trên cho thấy quản trị bao gồm hai bộ phận:
  + Chủ thể quản trị: Là tác nhân t ạo ra tác đ ộng c ủa qu ản tr ị hay ta có th ể
  hiểu đây chính là người ra các quyết định cho tổ chức.
  + Đối tượng và khách thể quản trị: Đây là đối t ượng ti ếp nh ận các tác
  động của chủ thể quản trị bao gồm: các nhà, tập th ể người lao động hay t ư li ệu
  sản xuất…

  2.2.2.2 Yêu cầu quản trị nguyên vật liệu
  Trong điều kiện hiện nay, việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật
  liệu có hiệu quả ngày càng được coi trọng làm sao để cùng m ột kh ối l ượng
  NVL, có thể sản xuất ra nhiều sản phẩm nhất, có giá thành h ạ nh ất mà v ẫn
  đảm bảo chất lượng. Do vậy công tác quản trị NVL là vấn đề tất y ếu, khách
  quan, nó cần thiết cho mọi phương thức sản xuất kinh doanh. Việc quản trị có
  tốt hay không phụ thuộc vào khả năng và trình độ của cán bộ quản lý.

  Đối với doanh nghiệp kinh doanh việc quản lý NVL có thể xem xét trên
  các khía cạnh sau:
  – Trong khâu thu mua: Các doanh nghiệp phải tiến hành cung ứng thường
  xuyên nguồn NVL đầu vào, đáp ứng kịp thời yêu cầu của sản xuất. Muốn vậy
  trong khâu thu mua cần quản lý tốt về mặt khối lượng, quy cách, chủng loại vật
  liệu sao cho phù hợp với nhu cầu sản xuất cần phải tìm được nguồn thu NVL

  – – 15

 16. với giá hợp lý với giá trên thị trường, chi phí mua thấp. Điều này góp ph ần gi ảm
  tối thiểu chi phí, hạ thấp giá thành.
  – Trong khâu dự trữ và bảo quản: Để quá trình sản xuất được liên t ục ph ải
  dự trữ NVL đầy đủ, không gây gián đoạn sản xuất nhưng cũng không đ ược d ự
  trữ quá lượng cần thiết gây ứ đọng vốn, tốn diện tích. Đ ồng th ời ph ải th ực
  hiện đầy đủ chế độ bảo quản theo tính chất lý hóa h ọc c ủa v ật li ệu. Bên cạnh
  đó, doanh nghiệp phải xây dựng định mức dự trữ cần thiết với mức tối đa và tối
  thiểu cho sản xuất, xây dựng định mức tiêu hao NVL trong sử dụng cũng nh ư
  định mức hao hụt hợp lý trong vận chuyển và bảo quản.
  – Trong khâu sử dụng: Doanh nghiệp cần cung cấp NVL đúng lúc, đúng số
  lượng, chất lượng cũng như đúng thời gian cho quá trình sản xuất. Không những
  vậy, doanh nghiệp còn phải tính toán đấy đủ, chính xác, k ịp th ời giá NVL có
  trong giá vốn của thành phẩm. Do vậy, trong khâu s ử dụng ph ải t ổ ch ức t ốt
  việc ghi chép phản ánh tình hình xuất dùng và sử dụng NVL trong sản xu ất kinh
  doanh đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.
  – Trong khâu thu hồi phế liệu: Bất cứ một doanh nghiệp nào số ph ế liệu và
  phế phẩm rất nhiều, có thể sử dụng lại hay đưa vào tái sản xuất, thanh lý hay
  bán cho các đơn vị có thể tái sản xuất, chế biến thành các sản ph ẩm khác. Do
  vậy, việc thu hồi phế liệu, phế phẩm cần phải được tổ chức tốt và chặt ch ẽ
  nhằm tiết kiệm được chi phí NVL đồng thời có thể giảm giá thành.
  2.2.2.3 Chức năng quản trị NVL
  – Xác định nhu cầu NVL
  + Kế hoạch mua
  + Kế hoạch dự trữ
  + Kế hoạch xuất dùng.

  – – 16

 17. Kế hoạch lập cả về lượng và tiền. Cụ thể h ơn cho t ừng s ản ph ẩm, t ừng
  công trình thì có định mức dự toán NVL. Trong xây dựng thì dự toán theo công
  trình.
  – Tổ chức mua sắm và sử dụng NVL:
  + Mua – nhập kho.
  + Xuất – sử dụng.
  + Bảo quản, dự trữ trong kho.
  – Tổ chức ghi chép theo dõi NVL:
  + Kế toán tài chính dùng để báo cáo NVL ở bảng cân đối kế toán và báo cáo
  chi phí NVL ở báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.
  + Kế toán quản trị dùng để quản lý NVL theo từng công đoạn quản lý.
  – Phân tích đánh giá NVL:
  + So kế hoạch với dự toán
  + So định mức
  + Sử dụng NVL
  + Hiệu quả sử dụng NVL
  + Cơ cấu NVL Xây dựng định
  mứ tiêu nay
  Trong nền kinh tế thị trườngchiên dùng mỗi doanh nghiệp đều phải cố
  gắng hết mình để thi đua sản xuất tốt, đạt ch ất lượng và đạt lợi nhu ận cao. Do
  vậy, các doanh nghiệp phải thực ậpện thoạch mua quản trị từ khâu lập kế hoạch
  L hi kế ốt công tác
  sắm, sử dụng,
  đến khâu thực hiện và kiểm soát. dự trđó, giúp cho doanh nghiệp không b ị th ất
  Từ ữ NVL
  thoát và giảm chi phí trong sản xuất.
  Phân tích tình hình
  Tổ chức
  2.2.3 Nội dungụcông tác quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệpận
  cung ứng, sử d ng,
  tiếp nh
  dự trữ NVL Tổ chức công NVL
  Sơ đồ 2.1. Quy trình quản lý và ạử dụng NVL trong doanh nghiệp
  tác h s ch toán
  kế toán

  Tổ chức thu Tổ chức quản
  hồi phế liệu lý NVL dự trữ
  Tổ chức cấp
  – – trong kho 17
  phát NVL

 18. 2.2.3.1 Tổ chức xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu
  a) Khái niệm mức tiêu dùng nguyên vật liệu
  Mức tiêu dùng NVL là lượng NVL tiêu dùng tối đa cho phép để sản xu ất
  ra một đơn vị sản phảm hoặc một chi tiết sản ph ẩm, hoặc hoàn thành m ột kh ối
  lượng công việc trong điều kiện tổ chức và điều kiện kỹ thuật nhất định.
  b) Sự cần thiết của định mức tiêu dùng nguyên vật liệu
  Định mức tiêu dùng NVL là một yêu cầu khách quan đ ể qu ản lý s ản xu ất
  kinh doanh của doanh nghiệp:
  – Là căn cứ quan trọng để đảm bảo lập và thực hiện kế hoạch hậu cần vật
  tư của doanh nghiệp.
  – Việc xây dựng định mức và thực hiện mức tiêu dùng NVL góp phần quan
  trọng để sử dụng NVL hợp lý và tiết kiệm.
  – Định mức tiêu dùng NVL là một trong những nhân tố cấu thành c ủa t ổ ch ức
  lao động khoa học ở doanh nghiệp, để tiết kiệm lao động xã hội.
  – Mức tiêu dùng NVL còn là thước đo phản ánh chi phí về vật ch ất, vậy có
  thể dùng định mức để hướng dẫn sử dụng, kiểm tra quá trình sử dụng và đánh
  giá tính hợp lý và tiết kiệm trong việc sử dụng NVL trong doanh nghiệp.
  – Dựa vào định mức tiêu dùng NVL có thể làm căn cứ để tính giá thành k ế
  hoạch cho sản phẩm, từ đó có phương hướng nhằm hạ giá thành sản phẩm.
  c) Phương pháp xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu
  Phương pháp định mức tiêu dùng NVL có ý nghĩa quy ết đ ịnh đ ến ch ất
  lượng của các mức đã được xác định. Tùy theo từng đặc điểm kinh t ế k ỹ thu ật
  và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mà lựa chọn phương pháp định mức thích
  hợp. Trong thực tế các phương pháp xây dựng định mức được sử dụng là:
  • Phương pháp định mức theo thống kê báo cáo

  – – 18

 19. Là phương pháp định mức dựa vào những số liệu thực chi NVL để sản
  xuất sản phẩm trong kỳ báo cáo rồi dùng phương pháp bình quân gia quyền để
  xác định mức.
  – Ưu điểm: Đơn giản, dễ vận dụng, có thể tiến hành nhanh chóng, phục vụ
  kịp thời cho sản xuất, do đó phương pháp này được sử dụng khá ph ổ bi ến trong
  các doanh nghiệp.
  – Nhược điểm: Độ chính xác không cao.
  – Điều kiện áp dụng: Khi điều kiện sản xuất của kỳ kế hoạch và kỳ báo cáo
  không có những thay đổi lớn.
  • Phương pháp thí nghiệm, kinh nghiệm
  Thực chất của phương pháp này là dựa vào kết quả thí nghiệm có thể kết
  hợp với kinh nghiệm sản xuất để định mức từng NVL. Tuỳ đi ều ki ện, tính ch ất
  NVL và sản phẩm sản xuất để xác định nội dung và ph ạm vi, thí nghi ệm có th ể
  được thực hiện trong sản xuất (thực nghiệm) hoặc trong phòng thí nghiệm.
  – Ưu điểm: Dễ tiến hành, kết quả rõ ràng, chính xác h ơn ph ương pháp th ống
  kê báo cáo.
  – Nhược điểm: Phương pháp này mang tính chất cá biệt, các số liệu rút ra qua
  thí nghiệm chưa cho phép phân tích thật khách quan và cụ th ể từng nhân t ố ảnh
  hưởng đến mức, còn mang tính tổng hợp.
  – Điều kiện áp dụng: Định mức cho sản phẩm mới, vật liệu hoá chất, các sản
  phẩm dùng vật liêụ có phẩm chất không ổn định.
  • Phương pháp phân tích tính toán
  Là phương pháp kết hợp việc tính toán về kinh tế kỹ thu ật trên cơ s ở
  nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến tiêu hao NVL.
  – Ưu điểm: Khắc phục được nhược điểm của hai phương pháp trên, kết quả
  chính xác và khoa học. Mức được phân tích chi tiết và tính toán c ụ th ể h ơn, có

  – – 19

 20. căn cứ khoa học hơn và có tính đến việc áp dụng các kinh nghi ệm s ản xu ất tiên
  tiến. Khi sử dụng phương pháp này, mức tiêu dùng NVL luôn nằm trong trạng
  thái được cải tiến.
  – Nhược điểm: Đòi hỏi một lượng thông tin tương đối lớn, điều đó có nghĩa
  là công tác thông tin trong doanh nghiệp phải tổ chức tương đối tốt.

  2.2.3.2 Tổ chức xây dựng kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu
  Sau khi xây dựng được hệ thống định mức tiêu dùng NVL hợp lý, doanh
  nghiệp căn cứ vào mức đó và số lương NVL cần sản xuất trong kỳ kế hoạch để
  lập kế hoạch mua sắm, sử dụng và dự trữ NVL.
  Lượng NVL sử dụng trong kỳ kế hoạch phải đảm bảo hoàn thành k ế
  hoạch sản xuất sản phẩm cả về mặt hiện vật và giá trị. L ượng NVL đ ược tính
  toán cụ thể cho từng loại NVL rồi tổng h ợp lại cho toàn doanh nghi ệp. Khi tính
  toán phải dựa trên định mức tiêu dùng NVL trong kỳ kế hoạch. Tuỳ thuộc từng
  loại NVL, từng loại sản phẩm, đặc điểm kinh tế kỹ thuật c ủa doanh nghi ệp mà
  vận dụng phương pháp thích hợp. Nhìn chung, lượng NVL cần sử dụng trong kỳ
  kế hoạch được tính như sau:
  Định mức tiêu hao
  Lượng NVL sử Số lượng SP sản
  = NVL/1đơn vị sản ×
  dụng kỳ kế hoạch xuất kỳ kế hoạch
  phẩm

  2.2.3.3 Xây dựng kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu
  Lượng NVL dự trữ kế hoạch là lượng NVL tồn kho cần thiết được quy
  định trong kỳ kế hoạch để đảm bảo cho quá trình sản xuất được ti ến hành liên
  tục. Căn cứ vào tính chất, công dụng, NVL dự trữ được chia làm 3 lo ại: d ự tr ữ
  thường xuyên, dự trữ bảo hiểm, dự trữ theo mùa.

  – – 20

Download tài liệu Luận văn: Công tác quản trị nguyên vật liệu tại Nhà máy Z153 – Tổng cục Kĩ thuật File Word, PDF về máy