Tải Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành quản lý văn hóa – nghệ thuật đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác quản lý làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ truyền thống sơn đồng, Hoài Đức, Hà Nội – Nguyễn Thị Hoa – Download File Word, PDF

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành quản lý văn hóa – nghệ thuật đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác quản lý làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ truyền thống sơn đồng, Hoài Đức, Hà Nội – Nguyễn Thị Hoa

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành quản lý văn hóa – nghệ thuật đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác quản lý làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ truyền thống sơn đồng, Hoài Đức, Hà Nội – Nguyễn Thị Hoa
Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành quản lý văn hóa – nghệ thuật đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác quản lý làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ truyền thống sơn đồng, Hoài Đức, Hà Nội – Nguyễn Thị Hoa

Download

Bạn đang xem: Tải Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành quản lý văn hóa – nghệ thuật đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác quản lý làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ truyền thống sơn đồng, Hoài Đức, Hà Nội – Nguyễn Thị Hoa – Download File Word, PDF

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành quản lý văn hóa – nghệ thuật đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác quản lý làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ truyền thống sơn đồng, Hoài Đức, Hà Nội – Nguyễn Thị Hoa có cấu trúc gòm phần mở đầu phần kết luận và 3 chương trình bày khái quát chung về Làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ, thực trạng phát triển của làng nghề, những giải pháp nẩng cao chất lượng hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết của đề tài.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành quản lý văn hóa – nghệ thuật đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác quản lý làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ truyền thống sơn đồng, Hoài Đức, Hà Nội – Nguyễn Thị Hoa File Word, PDF về máy

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành quản lý văn hóa – nghệ thuật đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác quản lý làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ truyền thống sơn đồng, Hoài Đức, Hà Nội – Nguyễn Thị Hoa

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành quản lý văn hóa – nghệ thuật đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác quản lý làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ truyền thống sơn đồng, Hoài Đức, Hà Nội – Nguyễn Thị Hoa

 1. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp 1

  TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
  KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT

  GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG
  TÁC QUẢN LÝ LÀNG NGHỀ SƠN ĐIÊU KHẮC MỸ NGHỆ
  TRUYỀN THỐNG SƠN ĐỒNG, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
  CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT

  Giảng viên hướng dẫn:
  Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Hoa
  Lớp : QLVH 7C 

  Hà Nội – 2010

  Nguyễn Thị Hoa – Lớp quản lý 7C – Khoa QLVH – NT 1

 2. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp 2

  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………..4
  1. Lý do chọn đề tài: ……………………………………………………………………… 4
  2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi của đề tài. …………………………………. 6
  3. Mục tiêu nghiên cứu ………………………………………………………………….. 7
  4. Phương pháp nghiên cứu. …………………………………………………………… 7
  5. Đóng góp của đề tài …………………………………………………………………… 8
  6. Cấu trúc của đề tài …………………………………………………………………….. 8
  Chƣơng I: Khái quát chung về Làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệError!
  Bookmark not defined.
  1.1 Giới thiệu chung về làng nghề truyền thống Việt Nam
  1.1.1 Khái niệm và tiêu chí để xác định làng nghề truyền thống.
  1.1.2 Đặc điểm của làng nghề truyền thống trong thời đại hiện nay.
  1.1.2.1 Làng nghề truyền thống có quan hệ gắn bó với nông nghiệp
  nhưng ngày càng ít phụ thuộc vào nông nghiệp.
  1.1.2.2 Lao động trong làng nghề là sự kết hợp giữa kỹ năng, kỹ thuật
  cao với sự khéo léo, tinh xảo của người nghệ nhân.
  1.1.2.3 Sản phẩm được sản xuất ra có sự kết hợp giữa sản xuất hàng
  loạt với sản xuất đơn chiếc mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.
  1.2 Vai trò của làng nghề truyền thống đối với sự phát triển kinh tế xã hội
  trong giai đoạn hiện nay.
  1.2.1 Đẩy mạnh phân công lao động, tạo việc làm, thu hút lao động dư
  thừa từ nông thôn.
  1.2.2 Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, tăng thu nhập,
  cải thiện đời sống văn hoá – tinh thần, thu hẹp dần khoảng cách giữa
  thành thị và nông thôn.
  1.2.3 Thúc đẩy phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng, làm thay đổi bộ mặt
  nông thôn mới
  1.2.4 Góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và phát triển du
  lịchError! Bookmark not defined.
  1.3 Làng nghề sơn điêu khắc gỗ mỹ nghệ truyền thống Sơn Đồng
  1.3.1 Cơ sở hình thành làng nghề.
  1.3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế
  1.3.1.2 Điều kiện văn hoá, xã hội
  1.3.2 Truyền thống của làng nghề.
  Chƣơng II: Thực trạng phát triển của làng nghề và
  2.1 Thực trạng phát triển của làng nghề
  2.1.1 Những thành tựu đạt được
  2.1.2 Những hạn chế:

  Nguyễn Thị Hoa – Lớp quản lý 7C – Khoa QLVH – NT 2

 3. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp 3

  2.2. Nguyên nhân của thực trạng trên
  2.2.1 Nguyên nhân chủ quan: Công tác quản lý
  2.2.1.1 Những điều đã làm được
  2.2.1.2 Những hạn chế trong công tác quản lý
  2.2.2 Nguyên nhân khách quanError! Bookmark not defined.
  2.3 Những tiềm năng, cơ hội và thách thức của làng nghề mỹ nghệ truyền
  thống Sơn Đồng trước thời hội nhập
  2.3.1 Những tiềm năng và cơ hội mới
  2.3.1 Những thách thức
  Chƣơng III: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu quả
  3.1 Tăng cường sự quan tâm của các cấp chính quyền đại phương đối với
  sự phát triển làng nghề.
  3.1.1 Chế độ đãi ngộ các nghệ nhân.Error! Bookmark not defined.
  3.1.2 Chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất.
  3.2 Chiến lược phát triển sản phẩm.
  3.3 Chiến lược phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu cho làng nghề
  Sơn Đồng.
  3.4 Đào tạo nguồn nhân lực trẻ, vừa có kỹ năng, kỹ thuật cao đồng thời
  tiếp thu tinh hoa của các nghệ nhân.
  3.5 Quy hoạch sản xuất đồng thời đa dạng hoá các hình thức tổ chức sản
  xuất kinh doanh trong làng nghề.
  3.6 Phát triển du lịch làng nghề truyền thống.
  3.7 Phát triển làng nghề đi đôi với giải quyết an sinh xã hội và bảo vệ môi
  trường
  PHẦN KẾT LUẬN

  Nguyễn Thị Hoa – Lớp quản lý 7C – Khoa QLVH – NT 3

 4. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp 4

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài:
  Ngày nay, trong nhịp độ hoạt động khẩn trương của nền kinh tế thị trường,
  trong lúc thông tin và truyền thông đại chúng phát triển ngày càng rộng rãi, tất cả
  mọi thứ từ cách ăn ở, sinh hoạt đến làm việc đều dần thay đổi theo tác phong công
  nghiệp. Hàng công nghiệp xâm lấn hầu khắp không gian, thời gian boie những tiện
  ích phong phú mà nó đem lại. Tuy nhiên, đến với làng xã Việt Nam, khó có ai có
  thể cưỡng lại được suc hút của các mặt hàng thủ công truyền thống, được làm từ
  những đôi bàn tay tinh xảo của những người nông dân bình dị. Những sản phẩm đó
  chứa đựng nét văn hoá dân tộc, đơn giản, bình dị nhưng cũng vô cùng cách điệu và
  tinh tế. Khi cầm trên tay chiếc vòng cẩm thạch hay sợi dây chuyền có gắn đá quý,
  người ta hiểu đó là sản phẩm của làng nghề. Nhìn ngắm những bức tranh dân gian
  Đông Hồ mộc mạc, những sập gụ, tủ, chè, những hoành phi câu đối được chạm
  khảm tinh xảo, ta cũng hiểu đó là sản phẩm cuả làng nghề. Bên triền đê hay ven bờ
  sông Hồng, sông Cầu, sông Đáy, thỉnh thoảng ta bắt gặp những bãi phơi cơ man
  nào là vải sợi, lụa tơ tằm nhuộm màu đủ loại, là chiếu dệt trơn, dệt hoa đủ màu sắc,
  kích cỡ, là hàng mây tre đan đủ các kiểu dáng hay những bến thuyền xếp la liệt đồ
  gốm… Chúng ta cũng tự hào biết rằng đó là những sản phẩm của làng nghề.
  Làng nghề truyền thống là những làng làm nghề thủ công truyền thống từ
  lâu đời, vì thế ngay từ đầu ở trong đó đã có hai yếu tố đó là truyền thống văn hoá
  và truyền thống làng nghề. Hai yếu tố này hoà quyện vào nhau, bổ sung và chi phối
  lẫn nhau tạo nên văn hoá làng nghề. Do vậy, không là bốc đồng chút nào khi nói
  làng nghề truyền thống là sự thể hiện đặc sắc và rõ nét nhất của nền văn hoá dân
  tộc Việt.
  Những làng nghề truyền thống cùng với những sản phẩm của nó trải qua
  chiều dài lịch sử, chứng kiến sự thăng trầm của dân tộc, tham gia vào sự phát triển
  kinh tế, xã hội và hơn hết nó làm cho làng xã Việt Nam mang những nét riêng, đặc

  Nguyễn Thị Hoa – Lớp quản lý 7C – Khoa QLVH – NT 4

 5. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp 5

  biệt để có thể tồn tại. Đó không chỉ là công cụ để kiếm sống mà rõ ràng đó là
  những di sản quý giá mà các thế hệ cha anh đi trước đã để lại. Trong thời đại hội
  nhập toàn cầu hoá, khi mà sự giao lưu văn hoá giữa các quốc gia, châu lục diễn ra
  mạnh mẽ thì sự bảo tồn, bảo lưu các giá trị văn hoá là vô cùng cần thiết trong đó có
  bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống. Đó là điều kiện để một quốc gia nhỏ
  bé như nước ta hoà nhập mà không hoà tan.
  Các sản phẩm thủ công truyền thống không chỉ mang trong mình yếu tố văn
  hoá mà bên cạnh đó là yếu tố kỹ thuật, hàng hóa. Nó tham gia và phục vụ cho sự
  phát triển kinh tế, xã hội của đất nước mà quan trọng nhất là từng bước xây dựng
  CNH – HĐH nông thôn, xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và
  Nhà nước. Với vai trò đặc biệt như thế, nhưng các làng nghề truyền thống hiện nay
  đang có nguy cơ bị mai một, thậm chí mất đi. Làm thế nào để vừa phát huy được
  nét văn hoá dân tộc, bảo tồn nghề truyền thống, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập
  cho người lao động, cải thiện đời sống cư dân nông thôn,… đó là bài toán đang cần
  các nhà quản lý làng nghề giải đáp.
  Trên khắp đất nước Việt Nam từ vùng núi phía Bắc, đến Đồng bằng Bắc Bộ,
  BắcTrung Bộ, Nam Trung Bộ, Đồng bằng Nam bộ, đâu đâu cũng có những làng
  nghề. Nơi có nhiều làng nghề nhất phải kể đến là các tỉnh thuộc Đồng bằng châu
  thổ sông Hồng như Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội… và đặc biệt Hà Tây (cũ), nay
  đã sát nhập về thủ đô Hà Nội. Theo con số thống kê được, đến thời điểm cuối năm
  2009, Hà Nội có 1270 làng nghề, trong đó có 244 làng nghề truyền thống, chiếm
  62% trong tổng số 2017 làng nghề và gần 70% làng nghề truyền thống của cả
  nước. Đây là một lợi thế cũng là một thách thức không nhỏ đối với các nhà quản lý
  làng nghề ở Hà Tây để có thể bảo tồn, phát huy tốt các làng nghề trong công cuộc
  xây dựng thủ đô ngày càng xứng đáng là đầu tầu của cả nước.
  Trong nhiều năm gần đây, Nhà nước cũng như các bộ, ban ngành liên quan
  đều có sự quan tâm đặc biệt đến sự phát triển ở các làng nghề, đặc biệt là làng nghề

  Nguyễn Thị Hoa – Lớp quản lý 7C – Khoa QLVH – NT 5

 6. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp 6

  truyền thống. Hà Nội là thành phố đi đầu trong các dự án bảo tồn và phát triển làng
  nghề. Tuy nhiên, công tác quản lý làng nghề nói chung và làng nghề truyền thống
  nói chung còn rất nhiều điều để bàn. Nhất là công tác quản lý, quan tâm tới từng
  làng nghề nói chung còn chưa đạt được hiểu quả thực sự, khiến cho làng nghề chưa
  phát huy được hết lợi thế trong khi đó đang mắc phải một số vấn đề như nguy cơ
  mai một và mất nghề, ô nhiễm môi trường làng nghề, sức cạnh tranh ngày càng
  giảm… Một trong số những làng nghề đó là làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ
  truyền thống Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội.
  Sản phẩm đặc trưng của làng nghề Sơn Đồng là những đồ thờ, tượng Phật,
  hoành phi, câu đối… được sơn son, thếp vàng bạc theo kỹ thuật sơn thếp truyền
  thống. Tương truyền những pho tượng La Hán chùa Tây Phương cũng là do các
  nghệ nhân Sơn Đồng chế tác ra. Sau một thời gian bị gián đoạn, hiện nay nghề mỹ
  nghệ, sơn thếp đồ thờ ở Sơn Đồng đã được khôi phục và từng bước phát triển, tuy
  nhiên làng nghề đang gặp nhiều khó khăn do sức ép của thì trường cũng như công
  tác quản lý làng nghề còn nhiều bất cập.
  Là một người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hoài Đức, hiểu vai trò to
  lớn mà làng nghề đem lại cho người dân nơi đây, hiểu được những khó khăn, thách
  thức mà làng nghề đang gặp phải, người viết muốn góp một phần nhỏ bé của mình
  để góp phần phát triển nghề truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng giàu
  đẹp. Vì lý do đó, người viết đã chọn đề tài “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng,
  hiệu quả công tác quản lý làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ truyền thống Sơn
  Đồng, Hoài Đức, Hà Nội” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp.
  2. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi của đề tài.
  Ngay khi nhìn vào tên đề tài chúng ta đã có thể nhận thấy đối tượng nghiên
  cứu và phạm vi mà người viết muốn hướng tới.
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ truyền
  thống Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội, bao gồm việc nghiên cứu về cơ sở hình thành

  Nguyễn Thị Hoa – Lớp quản lý 7C – Khoa QLVH – NT 6

 7. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp 7

  làng nghề; hiện trạng phát triển của làng nghề trong thời gian qua, tìm ra nguyên
  nhân của những thực trạng đó; những cơ hội, thách thức mà làng nghề đang phải
  đối mặt và quan trọng nhất là nghiên cứu, tìm hiểu những bất cập và hạn chế trong
  công tác quản lý làng nghề, từ đó đưa ra những đề xuất, biện pháp nhằm khắc phục
  những hạn chế đó, phát huy những tiềm năng sẵn có.
  3. Mục tiêu nghiên cứu
  Đề tài được viết nhằm hướng tới nhiều mục tiêu, trong đó bao gồm các mục
  tiêu cơ bản sau:
  – Qua bài viết người đọc có thể thấy rõ được cơ sở để hình thành lên làng
  nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ truyền thống Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội và truyền
  thống và những đặc trưng của làng nghề.
  – Thấy được hiện trạng phát triển của làng nghề, nguyên nhân của những
  thực trạng đó và đặc biệt là phân tích được những bất cập, hạn chế trong công tác
  quản lý ở làng nghề hiện nay, từ đó có những đề xuất, biện pháp để tiếp tục phát
  triển trong thời gian tới.
  – Qua bài viết, người đọc cũng nhận thấy được những cơ hội và khó khăn,
  thách thức mà làng nghề Sơn Đồng đang phải đối mặt.
  Bên cạnh những mục tiêu trên, bài viết còn hướng tới giúp người đọc có cái
  nhìn tồng quát, hiểu rõ đặc điểm, vai trò to lớn của làng nghề nói chung và làng
  nghề truyền thống nói chung đối với sự phát triển kinh tế xã hội.
  4. Phƣơng pháp nghiên cứu.
  Để hoàn thành bài viết này, tôi đã sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu
  khác nhau, các phương pháp này có sự bổ sung, hỗ trợ cho nhau giúp tôi thuận lợi
  hơn trong việc nghiên cứu. Các phương pháp đó là: nghiên cứu các tư liệu, tài liệu
  có sẵn trên sách báo, trên mạng, các đề tài về làng nghề từng nghiên cứu, các văn
  bản, chính sách của Nhà nước về làng nghề; phương pháp thống kê số liệu thực tế

  Nguyễn Thị Hoa – Lớp quản lý 7C – Khoa QLVH – NT 7

 8. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp 8

  bao gồm cả xin số liệu thống kê và thống kê trực tiếp; phương pháp khảo sát, diễn
  tả thực tế kết hợp phỏng vấn, điều tra.
  5. Đóng góp của đề tài
  Việc nghiên cứu của đề tài giúp các nhà quản lý có được cái nhìn bao quát,
  vĩ mô về làng nghề Sơn Đồng, nhận thấy những mặt mạnh, những điểm còn tồn tại
  trong công tác quản lý, nhận thức những tiềm năng, thách thức đang phải đối mặt
  và đưa ra những giải pháp, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
  quản lý làng nghề Sơn Đồng trong thời gian tới.
  6. Cấu trúc của đề tài
  Cấu trúc của đề tài bao gồm 3 chương:
  Chƣơng I: Khái quát chung về làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ truyền
  thống Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội.
  Chƣơng II: Thực trạng phát triển của làng nghề và những hạn chế trong
  công tác quản lý.
  Chƣơng III: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của
  công tác quản lý làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng trong thời gian tới.

  Nguyễn Thị Hoa – Lớp quản lý 7C – Khoa QLVH – NT 8

Download tài liệu Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành quản lý văn hóa – nghệ thuật đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác quản lý làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ truyền thống sơn đồng, Hoài Đức, Hà Nội – Nguyễn Thị Hoa File Word, PDF về máy