Tải Dự án đầu tư: Xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt BD-Anpha trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa – Download File Word, PDF

Dự án đầu tư: Xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt BD-Anpha trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Dự án đầu tư: Xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt BD-Anpha trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Nội dung Text: Dự án đầu tư: Xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt BD-Anpha trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Download


Dự án đầu tư: Xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt BD-Anpha trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa trình bày thông tin khái quát về dự án; sự cần thiết phải đầu tư và cơ sở pháp lý của dự án; điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và hiện trạng chất thải rắn của các cụm xã trên địa bàn huyện Tĩnh Gia; xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt BD-Anpha.

Bạn đang xem: Tải Dự án đầu tư: Xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt BD-Anpha trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Dự án đầu tư: Xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt BD-Anpha trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa File Word, PDF về máy

Dự án đầu tư: Xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt BD-Anpha trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Dự án đầu tư: Xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt BD-Anpha trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

 1. CÔNG TY TNHH XUÂN THÀNH CÔNG
  ****************

  DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
  SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ ĐỐT BD-ANPHA
  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA

  Thanh Hóa, 6/2014

 2. DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT BẰNG
  CÔNG NGHỆ ĐỐT BD-ANPHA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TĨNH GIA,
  TỈNH THANH HÓA

  CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN
  CÔNG TY TNHH XUÂN THÀNH CÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ
  TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

 3. MỤC LỤC

  MỤC LỤC…………………………………………………………………………………………………………………. 3
  THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN……………………………………………………………………….. 1
  1.1. TÊN DỰ ÁN VÀ QUY MÔ……………………………………………………………………………………1
  1.2. CHỦ ĐẦU TƯ………………………………………………………………………………………………………1
  1.3. ĐƠN VỊ TƯ VẤN, LẬP DỰ ÁN…………………………………………………………………………… 1
  1.6. THỜI GIAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN DỰ ÁN………………………………………………………..1
  1.7. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN…………………………………………………………………………. 1
  1.8. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN……………………………………………………………………..1
  1.9. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN……………………………………………………………………..1
  1.10. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN…………………………………………………………………………………….2
  1.10.1. Mục tiêu của Dự án…………………………………………………………………………………………..2
  1.10.2. Nhiệm vụ cụ thể………………………………………………………………………………………………2
  CHƯƠNG 2………………………………………………………………………………………………………………. 3
  SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN………………………….. 3
  2.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ…………………………………………………………………………….3
  2.2. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP DỰ ÁN…………………………………………………………….3
  CHƯƠNG 3………………………………………………………………………………………………………………. 7
  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN CỦA
  CÁC CỤM XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TĨNH GIA…………………………………………………….7
  3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI…………………………………………………………7
  XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ ĐỐT
  BD-ANPHA………………………………………………………………………………………………………………13
  4.1. QUY TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ ĐỐT BD-
  ANPHA…………………………………………………………………………………………………………………….13
  4.2. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ LÒ ĐỐT……………………………………………………………………16
  4.2.1. Tình hình các công nghệ lò đốt phổ biến hiện nay và lựa chọn công nghệ…………….16
  4.2.2. Công nghệ lò đốt chất thải rắn sinh hoạt BD-ANPHA………………………………………..21
  4.3. KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT SỬ DỤNG LÒ ĐỐT BD-ANPHA…….33
  4.3.1. Bố trí mặt bằng khu xử lý…………………………………………………………………………………33
  4.3.2. Giải pháp kết cấu công trình…………………………………………………………………………….. 35
  4.4. KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN………………………………………………………………………….36
  CHƯƠNG 5…………………………………………………………………………………………………………….. 42
  PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN……………………………………….. 42

 4. 5.1. DỰ KIẾN CHI PHÍ XỬ LÝ BẰNG CÔNG NGHỆ ĐỐT BD-ANPHA……………………..42
  5.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN…………………………………. 42
  5.2.1. Hiệu quả về tài chính………………………………………………………………………………………. 42
  5.2.2. Hiệu quả về kinh tế xã hội của dự án………………………………………………………………..44
  CHƯƠNG 6…………………………………………………………………………………………………………….. 45
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………………………………………………………45
 5. CHƯƠNG 1
  THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN
  1.1. TÊN DỰ ÁN VÀ QUY MÔ
  Tên Dự án: Xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt
  BD-Anpha trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
  Quy mô dự án: xây dựng khu xử lý với diện tích 1,0 ha. Công suất xử lý
  khoảng 50 tấn/ngày.
  1.2. CHỦ ĐẦU TƯ
  Công ty TNHH Xuân Thành Công
  Trụ sở: thôn Tân Vinh, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
  Điện thoại: 0373 616 278
  Giám đốc: Lê Văn Xuân
  1.3. ĐƠN VỊ TƯ VẤN, LẬP DỰ ÁN
  Công ty CP Đầu tư Công nghệ Tài nguyên Môi trường Việt Nam
  Trụ sở: tòa nhà D9/D6 – đường số 3 – Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội
  Điện thoại: 046 327 5999
  Giám đốc: Hoàng Trung Dũng

  1.6. THỜI GIAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN DỰ ÁN

  Dự kiến trong vòng 6 tháng kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư

  1.7. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN
  Chân Núi Am thuộc xã Ninh Hải và Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

  1.8. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
  Tổng mức đầu tư dự kiến: 31.650.000.00 VNĐ

  1.9. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN
  Nguồn vốn vốn đầu tư ban đầu để thực hiện Dự án bao gồm:

  – Nguồn vốn đầu tư của công ty TNHH Xuân Thành Công;

  – Nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng, Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Thanh
  Hóa và các tổ chức tín dụng khác…;

  1

 6. – Nguồn vốn nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của huyện Tính Gia, tỉnh
  Thanh Hóa;

  1.10. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

  1.10.1. Mục tiêu của Dự án
  Xây dựng phương án thu gom và xử lý CTR sinh hoạt trên địa bàn huyện Tĩnh
  Gia, trên cơ sở đánh giá hiện trạng và dự báo phát thải của khu vực.

  Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường bởi CTR, qua đó nâng cao chất
  lượng cuộc sống của người dân.

  1.10.2. Nhiệm vụ cụ thể
  Nhiệm vụ 1. Xác lập luận cứ khoa học cho xây dựng mô hình thu gom rác
  thải sinh hoạt

  – Thu thập, phân tích và tổng hợp các số liệu, tài liệu và bản đồ hiện có liên
  quan đến chất thải rắn tại khu vực.

  – Khảo sát, phân tích điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế – xã hội và hi ện
  trạng thu gom chất thải rắn, công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại khu vực.

  – Phân tích các quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế xã hội và các quy
  hoạch phát triển ngành tại địa phương.

  – Dự báo diễn biến phát thải chất thải rắn trên cơ sở phân tích xu hướng gia
  tăng dân số và phát triển các hoạt động kinh tế theo các quy hoạch.

  – Lựa chọn phương án tối ưu từ đó thiết kế hệ thống quản lý chất thải rắn
  cho khu vực nghiên cứu.

  – Điều tra nghiên cứu chọn vị trí bãi tập kết rác thải; Xây dựng phương án xử
  lý tại bãi tập kết.

  – Điều tra nghiên cứu xây dựng các tuyến thu gom, các vị trí trung chuyển rác
  thải;

  – Tính toán các yêu cầu về thiết bị, vật liệu cho cho thu gom, vận chuy ển rác
  thải xử lý rác thải (Tính toán số lượng và chủng loại các thiết bị).
  2

 7. – Đề xuất các phương án quản lý rác thải tại khu vực và đánh giá hiệu quả
  kinh tế – xã hội – môi trường của các phương án.

  Nhiệm vụ 2. Xây dựng khu xử lý tập trung theo công nghệ đã lựa chọn
  trong nhiệm vụ 1

  – Chọn vị trí bãi tập kết rác thải

  – Xây dựng, lắp đặt thiết bị

  CHƯƠNG 2
  SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN

  2.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
  Hiện nay, do sự phát triển kinh tế – xã hội nên lượng rác thải phát sinh trên địa
  bàn huyện Tĩnh Gia ngày càng gia tăng, đặc biệt là tốc độ đô thị hóa nhanh của khu
  kinh tế Nghi Sơn. Trong khi đó, huyện Tĩnh Gia lại chưa có bãi chứa rác tập trung,
  nên lượng rác thải từ nhiều khu dân cư và các cụm công nghiệp trên địa bàn huy ện
  chưa được xử lý hiệu quả. Với phương pháp xử lý thô sơ dẫn đến gây ô nhiễm môi
  trường nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người dân
  sống gần khu vực.

  Hiện nay biện pháp xử lý rác thải truyền thống, phổ biến của nhiều địa
  phương ở Việt Nam hiện nay là biện pháp chôn lấp đã không còn phù hợp: cần thời
  gian dài để phân hủy mà lượng rác thải ra ngày càng nhiều, cần một diện tích đ ất
  lớn, trong khi đó quỹ đất ngày càng hạn hẹp. Bên cạnh đó, nếu không xử lý đúng quy
  cách thì nó còn gây ô nhiễm nguồn không khí, nguồn nước ngầm nơi chôn l ấp bởi
  nước rỉ rác. Chính vì vậy, để xử lý triệt để và hiệu quả lượng CTR trên đ ịa bàn
  huyện, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đảm bảo chất lượng cuộc s ống
  của người dân, Dự án “Xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn
  huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa” là rất cần thiết và cấp bách.

  2.2. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP DỰ ÁN
  – Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khóa 12 sửa đổi bổ
  sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

  – Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây
  công trình;
  3

 8. – Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
  sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án
  đầu tư xây công trình;

  – Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi
  phí đầu tư xây dựng công trình;

  – Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
  sung một số điều của nghị định số 209/2004/NĐ-CP;

  – Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
  sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ
  về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi
  trường;

  – Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ quy định việc
  bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các
  chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;

  – Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ quy định về chất
  thải rắn;

  – Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử phạt vi
  phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

  – Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá
  môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

  – Thông tư 05/2008/TT0BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và môi
  trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường
  và cam kết bảo vệ môi trường;

  – Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và môi
  trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011
  của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi
  trường, cam kết bảo vệ môi trường;

  – Thông tư 28/2011/TT-BTNMT ngày 1/8/2011 của Bộ tài nguyên môi trường
  quy định kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn;

  4

 9. – Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công
  bố định mức chi phí Quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

  – Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 06/4/2012 của Bộ Xây dựng về việc công
  bố suất đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

  – Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 8/12/2006 của Bộ Tài nguyên và môi
  trường về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường và bãi bỏ
  áp dụng một số tiêu chuẩn đã được quy định theo Quyết định số 35/2002/QĐ-
  BKHCNMT ngày 25/6/2002 của Bộ trưởng Bộ KHCN&MT.

  – Quyết định 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và môi
  trường về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

  – Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của thủ tướng Chính
  Phủ Phê duyệt Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm
  2025, tâm nhìn đến năm 2050.
  ̀

  – Quyết định số 136/QĐ-BXD của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng ký ngày
  31/01/2013 về việc thành lập hội đồng khoa học kỹ thuật đánh giá lò đốt chất thải
  rắn sinh hoạt BD-ANPHA.

  – Quyết định số 396/QĐ-BXD của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng ký ngày
  18/04/2013 về việc cấp giấy chứng nhận thiết bị đốt chất thải rắn sinh hoạt phù
  hợp.

  – Quyết định số 832/QĐ-BTNMT của Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi
  Trường ký ngày 31/5/2013 về việc công nhận giải thưởng Môi trường Việt Nam
  năm 2013.

  – Quyết định số 833/QĐ-BTNMT của Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi
  Trường ký ngày 31/5/2013. về việc trao tặng bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tài
  nguyên và Môi trường.

  – Các kết quả đo kiểm phân tích nồng độ khí thải của lò đốt đạt QCVN
  30:2010/BTNMT năm 2012 và đạt QCVN 30:2012/BTNMT năm 2013 của Trung Tâm
  Công nghệ xử lý môi trường, Bộ Tư Lệnh Hóa học.

  * Quy chuẩn và tiêu chuẩn của Việt Nam

  5

 10. – QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn về kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

  – QCVN 02:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất
  thải rắn y tế;

  – QCVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không
  khí xung quanh;

  – QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc
  hại trong không khí xung quanh;

  – QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải
  nguy hại;

  – QCVN 08:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

  – QCVN 09:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước
  ngầm;

  – QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh
  hoạt;

  – QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công
  nghiệp đối với bụi và một số chất vô cơ;

  – QCVN 30:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công
  nghiệp.

  – QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công
  nghiệp đối với bụi và một số chất hữu cơ;

  – QCVN 24:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công
  nghiệp;

  – QCVN 24:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi
  chôn lấp chất thải rắn;

  – Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng ban hành
  quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);

  – TCVN 5949-1999: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và
  dân cư (theo mức âm tương đương);

  6

 11. – TCVN 3985-1999: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực lao động (theo
  mức âm tương đương);

  – TCVN 6772: Tiêu chuẩn chất lượng nước và nước thải sinh hoạt;

  – TCVN 5502: Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt;

  – TCXDVN 175:2005: Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép;

  CHƯƠNG 3
  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI
  RẮN CỦA CÁC CỤM XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TĨNH GIA

  3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI
  3.1.1. Vị trí địa lý
  Tĩnh Gia là một huyện cực Nam của tỉnh Thanh Hóa, với tổng diện tích tự nhiên
  là 45.733,61ha, phía nam giáp tỉnh Nghệ An có khe nước lạnh (Lãnh Khê) trên đường
  quốc lộ 1A, phía Đông giáp biển, phía Bắc giáp huyện Quảng Xương, phía Tây giáp
  huyện Nông Cống và Như Thành. Những mô tả về vị trí địa lý nói trên cho thấy ở
  Tĩnh Gia có sự hội tụ đồng thời cả 3 vùng sinh thái: vùng biển và ven biển, cùng
  đồng bằng và vùng trung du miền núi. Đây chính là điều kiện để Tĩnh Gia tr ở thành
  vùng động lực kinh tế của tỉnh với sự phát triển đa dạng, tổng hợp của kinh tế nông
  7

 12. nghiệp, kinh tế miền núi bán sơn địa và kinh tế biển. Quốc lộ 1A từ tỉnh lụ Thanh
  Hóa qua huyện lỵ Tĩnh Gia chia huyện Tĩnh Gia thành hai theo hướng Bắc Nam, nửa
  phía Tây thuộc đồng bằng ruộng còn nửa phía Đông thuộc biển. Vị trí này đã tạo cho
  huyện có một thế “mở” khá rộng, đặc biệt là về phía Nam,tạo cơ hội cho sự hình
  thành các mô hình kinh tế liên tỉnh và thực hiện các dự án kiên kết kinh tế. Trên thực
  tế khu kinh tế Nam Thanh – Bắc Nghệ đã được ra đời và hoàn toàn có cơ sở để phát
  triển trở thành một khu vực sầm uất, thịnh vượng.
  Về vị trí địa lý, một thuận lợi lớn mà không phải ở đâu cũng có đó là sự hội tụ
  phần lớn các loại hình giao thông đường sắt, đường bộ và đường thủy trên địa bàn
  Tĩnh Gia. Tuyến đường sắt Bắc – Nam xuyên suốt chiều dài của huyện. Hệ thống
  đường bộ rất thuận lợi, ngoài đường quốc lộ 1A chạy qua địa phận, còn có đ ường
  quốc lộ 15B từ xa Tân Dân đi ngược về phía Tây đến huyện lỵ Nông Cống, tỉnh lộ 4
  từ cầu Hổ đi đảo Nghi Sơn, đường 7 liên huyện đi Thanh Sơn qua cầu Trạp đ ể lên
  huyện Nông Cống, có đường lớn đi từ huyện lỵ Tĩnh Gia xuống vùng biển Ba Làng,
  Du Xuyên. Cảng biển nước sâu Nghi Sơn trong tương lai sẽ trở thành một trong
  những cửa ngõ quan trọng thông thương với các tỉnh trong nước, với các nước trong
  khu vực và trên thế giới. Tính chất đa dạng hóa của hệ thống giao thông là điều kiện
  thuận lợi cho việc thực hiện chiến lược mở của, phát triển kinh tế thị tr ường c ủa
  huyện hiện tại và trong tương lai.

  3.1.2. Thời tiết, khí hậu.
  Bị bao bọc bên trong của hệ thống núi dốc cao ở phía Tây, với bề ngang rất hẹp
  làm cho Tĩnh Gia trở thành “cái rốn” của miền Trung và điều kiện thời tiết khí hậu
  trở nên khắc nghiệt so với các vùng khác. Cụ thể là:
  Vào mùa mưa, lượng mưa ở Tĩnh Gia thường lớn hơn các địa phương khác của
  tỉnh. Theo số liệu thống kê năm 2003, nếu lượng mưa cả năm của Thanh Hóa là
  1334,3mm (bao gồm 27 huyện, thị, thành phố) thì lượng mưa của Tĩnh Gia lên tới
  1800mm, có năm lên tới 2800mm. Mưa liên tục, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 với
  lượng mưa chiếm 85% tổng lượng mưa cả năm. Mưa nhiều kết hợp với các long
  song hẹo làm khả năng gây úng rất lớn.
  Vào mùa nóng, nhiệt độ trung bình của Tĩnh Gia cũng cao hơn các địa phương
  khác. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của Thanh Hóa theo số liệu thống kê
  năm 2003 là 24,40C, trong đó các tháng nóng từ tháng 5 đến tháng 8 là 29 0C thì của

  8

 13. Tĩnh Gia khoảng 31 C. Theo số liệu từ năm 2000 đến nay, nhiệt độ trung bình trong
  các tháng nóng của Tĩnh Gia có xu hướng tăng bình quân mỗi năm khoảng 0,3 C, có
  ngày nắng nóng, nhiệt độ lên đến 41 C. Thời gian nóng ở Tĩnh Gia thường kéo dài
  hơn lại kèm theo gió Lào rất khó chịu.
  Nằm trong khu vực núi, địa hình hẹp lại có khu vực phía Đông giáp biển nên ở
  Tĩnh Gia thường xuyên xảy ra bão, những cơn bão thường kéo dài và l ớn hơn so với
  các khu vực khác của tỉnh.
  Tóm lại bão – lụt – hạn hán là những đặc trưng của khí hậu và thời tiết ở Tĩnh
  Gia và đây là một bất lợi rất lớn cho đời sống của nhân dân và hoạt đ ộng sản xuất,
  đặc biệt là sản xuất nông nghiệp trong việc chủ động tưới tiêu, phòng chống sâu
  bệnh. Vấn đề phòng chống bão lụt, xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ nông
  nghiệp và dân sinh là công tác hàng đầu đặt ra cho huyện.
  3.1.3. Địa hình
  Địa hình của huyện Tĩnh Gia khá phức tạp và đa dạng, và có thể chia làm 3 khu
  vực:
  – Phía Tây Nam huyện địa thế khá cao, được bao trùm bởi một số dãy núi chạy
  dài, tạo nên địa hình bán sơn địa rất rõ nét. Vùng núi và bán sơn địa trải rộng trên địa
  phận khoảng 13 xã, trong đó có 6 xã địa hình núi non hiểm trở là : Tùng Lâm, Phú
  Lâm, Phú Sơn, Định Hải, Tân Trường, Trường Lâm và 7 xã có địa hình bán sơn địa –
  rừng là: Hải Nhân, Nguyên Bình, Các Sơn, Anh Sơn, Hùng Sơn, Mai Lâm, Trúc Lâm.
  Vùng địa hình núi bán sơn địa cho phép Tĩnh Gia có thể sử dụng đ ể phát triển các
  ngành kinh tế đặc trưng như: lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, khai thác tài nguyên
  khoáng sản, đất đá.
  – Độ cao của huyện có xu hướng thấp dần về phía Đông Bắc. Tại đây, địa hình
  khá bằng phẳng và hình thành khu vực địa hình đồng bằng đất đai mầu mỡ với nhiều
  song rạch chạy qua, rất thích hợp cho việc trồng cấy lúa, cây l ương thực th ực
  phẩm(LTTP) cũng như cây công nghiệp, cây ăn quả cũng như chăn nuôi gia súc, gia
  cầm phong phú. Khu vực địa hình đồng bằng bao gồm địa phận của một số xã giáp
  với vùng bán sơn địa có khả năng phát triển trồng cây công nghiệp ngắn ngày như:
  Hải Ninh, Triêu Dương, Ngọc Lĩnh, Hải Hòa v.v… Một số xã khác thuộc khu vực
  phía Bắc huyện như: Các Sơn, Anh Sơn, Thanh Sơn, Hùng Sơn, Thanh Thủy đất đai
  màu mỡ, lại có hệ thống kênh rạch chảy qua, rất thích hợp với việc trồng cây lúa.
  – Khu vực phía Đông của huyện bao gồm khoảng 15 xã có địa thế giáp biển,
  trong đó một số xã có của lạch chảy qua, tạo ra một kiểu dáng khác hẳn so với hai

  9

 14. vùng trên, địa hình thấp và có xu hướng nghiêng ra biển tạo ra khả năng hình thành và
  phát triển khu vực kinh tế biển nuôi trồng thủy sản cũng như đánh bắt cá xa và gần
  bờ.
  – Địa hình khác biệt tạo điều kiện thuận lợi cho Tĩnh Gia có thể xây dựng mô
  hình kinh tế tổng hợp. Tuy vậy, trong khuôn khổ hành chính của mooyj huyện, điều
  đó cũng tạo nên những nét riêng biệt về kinh tế, xã hội, dân cư, tập quán dân tộc, văn
  hóa, đòi hỏi chính quyền địa phương phải có sự khác biệt hóa trong xác đ ịnh hướng
  đầu tư và sự vận dụng linh hoạt các chính sách phát triển thích ứng cho từng khu
  vực.
  3.1.4. Tài nguyên và môi trường
  a.Tài nguyên đất
  Tổng diện tích đất nông nghiệp chiểm tỷ lệ khoảng 68% tài nguyên đất của
  huyện, trong đó:
  – Dành cho sản xuất nông nghiệp là 11.519,18 ha, với diện tích trồng lúa khoảng
  7.562,21ha (chiếm 65% tổng quỹ đất nông nghiệp), tập trung chủ yếu ở các xã Các
  Sơn, Anh Sơn, Hùng Sơn, Thanh Thủy, Ngọc Lĩnh, Trúc Lâm, Hải Nhân, Định Hải,
  Nguyên Bình. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch vùng lúa tập
  trung của huyện và đầu tư cơ sở hạ tầng (CSHT) kỹ thuật phục vụ phát triển khu
  vực trồng lúa cao sản, bảo đảm lương thực cho toàn huyện và phục vụ cho phát triển
  công nghiệp chế biến và chăn nuôi. Đất trồng màu, tập trung chủ yếu vào địa phận
  của một số xã Hải Ninh, Triều Dương, Ngọc Lĩnh, Hải Nhân, Nguyên Bình, Xuân
  Lâm, Tùng Lâm, An Hải, Tân Dân, Hải Bình, Ninh Hải, Hải Hòa, Bình Minh, Tĩnh
  Hải, Hải Yến, Mai Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn. Tính chất đất đai thích hợp cho việc
  trồng chủ yếu là lạc, ngô xen, vừng, khoai tây, đậu tương, các loại dưa, khoai lang,
  và rau sạch.
  – Đất ao, hồ thủy sản tập trung chủ yếu ở khu vực các xã vùng ven biển
  khoảng 806 ha. Loại đất này hiện nay đang được sử dụng để nuôi tôm theo hình thức
  công nghiệp và bán công nghiệp.
  – Đất lâm nghiệp (với tổng diện tích 18.523,34 ha) tập trung chủ yếu ở địa
  phận của 13 xã: Tùng Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn, Định Hải, Tân Trường, Trường Lâm,
  Hải Nhân, Nguyên Bình, Các Sơn, Anh Sơn, Hùng Sơn, Mai Lâm, Trúc Lâm. Nguồn
  tài nguyên đất lâm nghiệp này đã và tiếp tục giúp cho Tĩnh Gia hình thành khu v ực
  kinh tế rừng, bao gồm các khu chuyên canh cây nguyên liệu cho ngành công nghiệp

  10

 15. giấy của tỉnh, khu chuyên canh trồng cây ăn quả, cây mía nguyên liệu, kết hợp với
  phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm.
  Đất phi nông nghiệp chiếm khoảng 21% tổng diện tích đất tự nhiên, trong đó
  đất chuyên dùng chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 45% tổng diện tích đất phi nông
  nghiệp, với tổng diện tích là 4.339,85ha), chủ yếu tập trung vào hệ thống đường giao
  thông, công trình thủy lợi (chiếm khoảng 60% đất chuyên dùng), đất sử dụng cho xây
  dựng, công nghiệp, dịch vụ còn ít (chiếm 0,9% đất chuyên dùng), điều này chứng tỏ
  công nghiệp, xây dựng (CN-XD), thương mại dịch vụ (TMDV) của huyện chưa phát
  triển so với công nghiệp.
  Đất ở chiếm 5,6% tổng quỹ đất tự nhiên, trong đó 98% là đất nhà ở nông thôn.
  Điều này cho thấy khu vực dân cư thành thị trên địa bàn Tĩnh Gia rất nhỏ. Đây là vấn
  đề đặt ra cho Tĩnh Gia: cần phải đẩy nhanh hơn nữa quy mô và tốc độ đô thị hóa,
  công nghiệp hóa, mở rộng không gian đô thị phù hợp với khả năng và xu thế phát
  triển KTXH nói chung.
  b. Tài nguyên nước
  Trên địa bàn huyện có 3 con sông chảy qua là:
  – Sông Lạch Bạng: bắt nguồn từ phía nam vùng rừng núi Như Thanh dài 34,5km
  đổ ra biển ở cửa Bạng (Du Xuyên).
  – Sông Yên: nằm ở phía cực Bắc Tĩnh Gia, làm ranh giới với huyện Quảng
  Xương, sông Yên đổ ra biển ở cửa Hàn.
  – Sông Cầu Đáy: từ sông Yên chảy vào giữa huyện theo hướng Bắc Nam, nối
  với kênh Than để vào Nghệ An trong hệ thống kênh nhà Lê xưa tới sông Bà Hòa.
  Ngoài hệ thống sông ngòi, trên địa bàn huyện còn có kênh Xước từ núi Xước ở
  xã Mai Lâm, chảy đổ vào cửa Bạng, có 46 hồ đập lớn nhỏ, 1 hồ lớn dung tích 100
  triệu m3. Trên địa bàn Tĩnh Gia còn có nguồn nước ngầm với trữ lượng lớn ở Tân
  Trường, Trường Lâm.
  Hệ thống sông ngòi, kênh, hồ nước là những yếu tố đảm bảo giải quyết cho
  huyện những nhu cầu tưới tiêu, giữ nước, thủy lợi. Đồng thời, nó tạo cơ hội để phát
  triển dịch vụ du lịch sông nước.
  c. Tài nguyên sản vật
  Vùng núi cao của huyện Tĩnh Gia có một số loại khoáng sản có giá trị kinh tế
  như: Vùng núi có mỏ chì, kẽm ở Tân Trường; mỏ sắt ở Phú Sơn, Thanh Kỳ; mỏ đá
  vôi ở phía Tây Nam huyện với trữ lượng hàng tỷ m3 ở xã Tân Trường, Trường Lâm,
  Tùng Lâm; Đá chịu lửa, đá xây dựng các loại ở Tân Dân, Ngọc Lĩnh, Định Hải.

  11

 16. Vùng biển trải dài ở khu vực phía Đông huyện có cát biển, cát đen chứa titan;
  cát xây dựng, cát thủy tinh ở Nguyên Bình, Mai Lâm; sét làm xi măng, làm gạch ở
  Trường Lâm, Các Sơn.
  Dãy bờ biển dài, nông chạy dọc theo sườn phía Đông của huyện tạo ra những
  tài nguyên hải sản phong phú như cá, tôm, cua, mực, hải sâm (tập trung nhiều nhất ở
  khu vực cửa Bạng); nước mắm Du Xuyên, Ba Làng nổi tiếng cả nước, ngang với
  nước mắm Phan Thiết; chim cu kỳ Hòn Mê, con nặng nhất tới 2-4kg; yến sào Hòn
  Đót.
  d. Tài nguyên thiên nhiên
  Phía Tây Bắc huyện có hệ thống núi non khá phong phú như: Núi Bợm thuộc
  địa phận xã Tân Dân, An Hải có đá chịu lửa trữ lượng khá lớn, núi Các, núi Am trên
  địa bàn xã Các Sơn, núi Chùa Hang thuộc xã Hải Lĩnh; núi Khoa Trường nằm ở xã
  Trường Lâm có khe nước lạnh; núi Thề, núi Long Cương thuộc xã Nguyên Bình.
  Mỗi ngọn núi gần như đều được gắn với những câu chuyện truyền thuyết ly kì từ xa
  xưa. Hệ thống núi non nói trên không những cung cấp cho huyện nguồn khoáng sản
  mà còn là nguồn tài nguyên cho đất trồng cây lâu năm, đất chăn nuôi đại gia súc, đồng
  thời là cơ sở cho sự phát triển du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa.
  Phía Đông huyện là bờ biển dài 42km với những dải cát trắng phẳng, dài, bãi
  thoai thoải, nước xanh trong tạo nên những bãi tắm đẹp hấp dẫn du khách.
  Phía Đông Nam huyện có Non Tiên thuộc xã Hải Thanh, phía Nam của Non
  trong ra cửa Bạng, có hòn Câu Chử, trên núi có chùa Đót Tiên; Hòn Biểu ở ngoài biển
  thuộc xã Hải Thanh, hình núi như cái biểu treo, dưới là tảng đá lổn nhổn hình dung
  như học trò tụ hội học hành; hòn Biện Sơn với sự tích An Dương Vương, Mỵ Châu,
  Trọng Thủy; hòn Mê còn gọi là Cồn Bầu, nối với hòn Mê còn có một hòn đảo nhỏ
  kéo dài một vệt trên biển về phía Nam là Hòn Bung, hòn Sổ, hòn Sập, hòn Sảnh, hòn
  Lưỡi Hái …
  Tất cả những yếu tố tài nguyên thiên nhiên nói trên là cơ hội rất lớn cho Tĩnh
  Gia thực hiện những khâu đột phá trong quy hoạch phát triển du lịch, dịch vụ, nâng
  cao tỷ trọng và vị trí của ngành này trong cơ cấu ngành kinh tế huyện.
  3.1.5. Cảnh quan thiên nhiên và di tích lịch sử văn hóa
  Là một địa phương có lịch sử ra đời từ những triều đại phong kiến trước đây,
  Tĩnh Gia còn lưu trữ lại khá lớn các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh có giá trị văn
  hóa, lịch sử và du lịch có giá trị:

  12

 17. – Pháo đài Tĩnh Hải: xây dựng trên đảo Biện Sơn thời Nguyễn. Trên đảo còn có
  thành cũ gọi là thành Ông Ninh. Thời Tây Sơn, có Thông Đức Hầu đóng quân ở đây,
  xây phòng tuyến, luyện thủy quân. Thời Nguyễn, pháo đài Tĩnh Hải là một căn c ứ
  quân sự lớn.
  – Thành Thổ Sơn: nay thuộc xã Nguyên Bình. Thời Nguyễn gọi là Bảo Thổ Sơn,
  thành xây bằng gạch, đời vua Minh Mệnh năm thứ 4 đóng lỵ sở tại đây.
  – Cụm di tích lịch sử thắng cảnh Lạch Bạng gồm đền thờ Quang Trung, đ ền
  cửa Lạch (thờ vị tướng Hồng Nương), chùa Đót Tiên (thờ Phật). Cụm di tích lịch sử
  này đã được Bộ Văn Hóa cấp bằng công nhận xếp hạng.
  – Nhà thờ Bùi Thị Xuân của họ Bùi ở xã Hải Thanh.
  – Di tích kiến trúc đá nghệ thuật thờ quận công Lê Đình Châu.
  – Nhà thờ xứ Ba Làng xây dựng năm 1893, đây gọi là khu văn hóa nghệ thuật Gia Tô.
  – Cảnh quan thắng cảnh tự nhiên: khu di tích hang động sông suối, hồ kéo dài
  suốt khu vực Tây Nam huyện, bao gồm các xã Trường Lâm, Tân Trường, Phú Lâm,
  Phú Sơn, Trúc Lâm.
  Toàn bộ cảnh quan thiện nhiên, lịch sử, văn hóa này là tiềm năng rất l ớn cho
  phát triển du lịch tự nhiên, sinh thái và du lịch lịch sử, và các hoạt động văn hóa rất
  phong phú của Tĩnh Gia.

  CHƯƠNG 4
  XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ
  ĐỐT BD-ANPHA

  4.1. QUY TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ
  ĐỐT BD-ANPHA
  Sơ đồ chung của công nghệ xử lý được mô tả như sau:

  13

 18. Hình 1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt

  Thuyết minh sơ đồ công nghệ:

  • Tập kết rác thải:sau khi rác thải thu gom từ các địa phương được chở đến khu
  xử lý rác thải đi qua cầu cân để xác định khối lượng và đổ vào khu tập kết rác
  tươi có mái che. Tại đây, rác thải được công nhân phân loại sơ bộ đ ể tận
  dụng lại các loại rác có thể tái chế được (chai lọ nhựa, thủy tinh, kim loai, …)
  và loại bỏ các loại rác không thể cháy được (sành sứ, vật liệu xây dựng, bùn
  đất, …) hoặc các loại rác có thể phát nổ hay khí độc khi gặp l ửa (chất nổ),
  nhằm giúp cho quá trình vận hành lò được hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Đối
  với loại rác không thể đốt cháy được, sẽ bố trí đổ bỏ tại các ô chôn lấp tạm
  thời trong khu chôn lấp rác. Sau khi lượng rác chôn lấp đã đầy, sẽ tiến hành
  bốc xúc và vận chuyển đến bãi đổ thải chất thải xây dựng của thành phố.

  14

 19. Lượng rác thải còn lại sau khi phân loại sẽ được chuyển đến sân phơi rác để
  giảm độ ẩm của rác đến 30%.

  • Máy xé rác: rác thải sau phơi khô sẽ được máy xé rác xé nhỏ, kích thước rác
  sau khi xé đã được tính toán sao cho thuận tiện nhất trong quá trình cấp rác vào
  lò. Bên cạnh đó, nó còn góp phần làm cho rác dễ sấy, dễ cháy hơn. Rác thải
  sau khi xé nhỏ sẽ được chuyển tới máy sấy rác.

  • Máy sấy rác: đây là thiết bị sấy rác kiểu thùng quay, rác sau khi được xé nhỏ
  sẽ được sấy khô tại đây. Thiết bị này tận dụng nhiệt từ khói lò (lấy từ bộ
  phận làm lạnh khói thải) để sấy khô rác, giúp cho lò vận hành hiệu quả hơn,
  thời gian để rác khô ngắn hơn và giảm công sức cho công nhân hơn so với
  phương pháp phơi rác. Lượng rác sau khi sấy sẽ được dự trữ một phần, phần
  còn lại được vận chuyển tới máy cấp rác (lượng rác này phải phù hợp với
  công suất hoạt động của lò). Lượng rác dự trữ giúp cho lò được vận hành liên
  tục.

  • Máy cấp rác thủy lực: có thể hoạt động ở chế độ bằng tay hoặc tự động, rác
  từ máy sấy rác (hoặc lượng rác dự trữ) được vận chuyển vào lò đốt qua máy
  cấp rác. Đây là một thiết bị sử dụng thủy lực, nó tiết kiệm công sức cho công
  nhân vận hành, giúp người công nhân không phải tiếp xúc gần với lửa.

  • Lò đốt rác BD-ANPHA: Rác sau khi sấy sẽ được đưa vào lò qua máy cấp rác.
  Tại buồng đốt sơ cấp của lò có nhiệt độ khoảng 650 0C đến 8000C, rác tiếp
  tục được sấy khô hoàn toàn và cháy một phần. Ở buồng đốt thứ cấp, nhiệt độ
  khoảng 8500C đến 1.0500C, các chất bốc và sản phẩm cháy của buồng đốt sơ
  cấp sau khi chuyển sang sẽ được cháy hoàn toàn nhờ kết cấu đặc thù của
  buồng đốt. Thời gian lưu khói thải ít nhất là 2,5 giây. Ngoài ra, lò đốt rác BD-
  Anpha cũng được thiết kế với buồng lưu khí và bộ phận xử lý khói thải kiểu
  nhiệt phân nên các khí thải sinh ra được xử lý triệt để. Đây là nguyên nhân
  chính giúp lò đốt đảm bảo được các yêu cầu công nghệ, nồng độ phát thải
  đều dưới mức cho phép, không những đạt tiêu chuẩn về lò đốt rác thải sinh
  hoạt mà còn đạt tiêu chuẩn về lò đốt rác thải công nghiệp, QCVN
  30:2012/BTNMT.

  15

 20. • Máy sàng lọc tro xỉ: tro xỉ sau khi ra khỏi lò đốt, tuy được đốt cháy sạch, cháy
  kiệt nhưng trong đó vẫn còn lẫn rất nhiều thành phần như dây sắt thép, mảnh
  sành sứ, thủy tinh, vỏ ngao sò hoặc thậm chí là cả vật liệu xây dựng. Chính vì
  vậy mà sau khi ra khỏi lò đốt, chúng sẽ được cho qua máy sàng lọc tro xỉ,
  dạng thùng quay để lọc riêng phần mùn nhỏ và phần các mảnh sành xứ, dây
  thép …. Tro xỉ có kích thước lớn như mảnh sành, sứ, thủy tinh, vật liệu xây
  dựng… được thu gom và đem đổ vào các ô chôn lấp tạm thời, chờ khi l ượng
  tro xỉ đầy sẽ tiến hành bốc xúc, sau đó nghiền nhỏ đóng gạch hoặc rải đường.
  Tương tự như vậy, với phần chất mùn có thể dùng làm phân bón cho cây
  trồng vì chúng giàu hàm lượng các chất dinh dưỡng (N tổng số 0,04%; P tổng
  số 0,18%, hàm lượng mùn 6,35%).

  • Máy nghiền: tro xỉ, sành sứ, vật liệu xây dựng, … sẽ được cho vào máy
  nghiền để nghiền tới kích thước đủ nhỏ, sau đó chúng sẽ được cung cấp cho
  các cơ sở ép gạch để sản xuất gạch block.

  4.2. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ LÒ ĐỐT

  4.2.1. Tình hình các công nghệ lò đốt phổ biến hiện nay và lựa chọn công nghệ
  Với lò đốt chất thải y tế: các công nghệ lò đốt đều có quy mô công suất nhỏ, tiêu hao
  dầu và điện lớn, không phù hợp để đốt chất thải sinh hoạt, chất thải làng nghề.

  Với lò đốt chất thải công nghiệp và nguy hại: Các mô hình lò đốt chất thải công
  nghiệp nguy hại đều sử dụng đến dầu đốt kèm, mặc dù có công suất nhỏ từ 50 đến
  1.000 kg/giờ nhưng khi đốt chất thải sinh hoạt đều làm tăng lượng tiêu hao nhiên
  liệu và vấn đề hiệu quả kinh tế là rào cản rất lớn.

  Với lò đốt chất thải sinh hoạt: Các công nghệ lò đốt rác trong nước và nước ngoài
  nhập khẩu về Việt Nam hiện nay hầu hết đều chưa phù hợp để xử lý rác thải sinh
  hoạt một cách triệt để và hiệu quả. Những mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn
  sinh hoạt tập trung, quy mô lớn khi vận hành phải sử dụng thêm dầu đốt kèm, và
  điện 3 pha công suất lớn. Hơn nữa hệ thống yêu cầu phải phân loại rác ở đầu vào
  rất khắt khe, hệ thống xử lý khói thải thứ cấp đằng sau lò đốt rất cồng kềnh, chi phí
  đầu tư rất lớn. Hơn nữa, hiện nay, hầu hết việc duy trì các khu xử lý này đ ều gặp
  khó khăn do chi phí vận hành quá cao, tiêu tốn một lượng lớn nguồn vốn ngân sách.

  16

Download tài liệu Dự án đầu tư: Xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt BD-Anpha trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa File Word, PDF về máy