Tải Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean – Download File Word, PDF

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean
Nội dung Text: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean

Download


Dự án đầu tư xây dựng công trình “Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean” có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần 1 các căn cứ pháp lý, phần 2 thuyết minh dự án đầu tư xây dựng, phần 3 thiết kế sơ bộ công trình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

Bạn đang xem: Tải Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean File Word, PDF về máy

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean

 1. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  PhÇn I
  ThuyÕt minh dù ¸n ®Çu t x©y dùng

  Tªn dù ¸n, ®Þa danh liªn l¹c
  dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh:
  TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG HOAØNG DIEÄU ASEAN
  Tªn giao dÞch b»ng tiÕng Anh: Hoang Dieu Asean school
  JSC
  §Þa®iÓm liªn l¹c: 39 Hµn M¹c Tö, TP Pleiku, Gia Lai
  §iÖn tho¹i: 0596 250796

  Ch¬ng I
  sù cÇn thiÕt vµ môc tiªu ®Çu t

  I. C¸c c¨n cø ph¸p lý:

  – C¨n cø nghÞ ®Þnh 53/2006//N§-CP ngµy 25/5/2006 cña ChÝnh
  phñ, vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c c¬ së cung øng
  dÞch vô ngoµi c«ng lËp.
  – C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 39/2001/Q§-BGD§T ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001 cña bé
  trëng Bé Gi¸o dôc ®µo t¹o vÒ quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c trêng
  ngoµi c«ng lËp.
  – C¨n cø c«ng v¨n sè 08.12/CV-ACG ngµy 30/5/2012 cña C«ng ty cæ phÇn
  ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc céng ®ång Asean göi UBND tØnh Gia Lai vÒ viÖc
  thuª ®Êt x©y dùng trêng t thôc chÊt lîng cao Asean..
  – c¨n cø v¨n b¶n sè 2684/UBND-CNXD ngµy 21/8/2012 cña UBND tØnh Gia lai
  vÒ viÖc thèng nhÊt vÞ trÝ, diÖn tÝch ®Êt cho thuª ®Ó x©y dùng trêng t thôc
  chÊt lîng cao Asean.
  – C¸c th«ng t liªn Bé híng dÉn quy tr×nh lËp dù ¸n ®Çu t.

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 1

 2. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  – C¨n cø LuËt x©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003
  – C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña chÝnh phñ vÒ
  qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dng.
  – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ trêng häc phæ th«ng: TCVN 3978 : 1984
  – Quy ph¹m, quy chuÈn cña Nhµ níc vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh c«ng céng, thiÕt
  kÕ kÕt cÊu, ®iÖn, níc, PCCC, chèng mèi mät, chèng sÐt.
  – §Þnh møc suÊt vèn ®Çu t vµ x©y dùng n¨m 2012 cña Bé x©y dùng ban
  hµnh kÌm – quyÕt ®Þnh sè 957/Q§-BXD ngµy 29//09/2009 cña Bé trëng Bé
  X©y dùng.
  – §Þnh møc suÊt vèn ®Çu t vµ x©y dùng n¨m 2012 cña Bé x©y dùng ban
  hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 725/Q§-BXD ngµy 09/08/2012 cña Bé trëng Bé
  X©y dùng.
  – C¸c tµi liÖu do c«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc céng ®ång Asean
  cung cÊp vÒ hiÖn tr¹ng ®Êt ®ai, nhiÖm vô, môc tiªu ®Çu t…
  – Hîp ®ång sè …./2012/H§-TVXD vÒ viÖc lËp dù ¸n ®Çu t, thiÕt kÕ KT thi
  c«ng ký ngµy … th¸ng … n¨m 2012 gi÷a c«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn v¨n ho¸
  gi¸o dôc céng ®ång Asean vµ C«ng ty Cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-
  Hµ Néi.

  II-Chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc -biªn chÕ

  1- Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn:

  Víi môc tiªu kÕt hîp nh÷ng nÐt u viÖt cña gi¸o dôc ViÖt Nam víi c«ng
  nghÖ gi¸o dôc hiÖn ®¹i thÕ giíi. Trêng Phæ th«ng Hoµng DiÖu-Asean ®îc
  thµnh lËp nh»m môc tiªu ®µo t¹o mét thÕ hÖ trÎ u tó cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµ kh¶
  n¨ng héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi. §ång thêi víi viÖc hoµn thµnh ch¬ng
  tr×nh cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o, nhµ trêng t¨ng cêng d¹y m«n tiÕng Anh,
  gi¶ng d¹y To¸n vµ c¸c m«n khoa häc tù nhiªn b»ng tiÕng Anh .

  VÒ ®éi ngò gi¸o viªn, nhµ trêng kÕt hîp x©y dùng quan hÖ hai chiÒu
  gi÷a c¸c gi¸o viªn l©u n¨m, giµu kinh nghiÖm nh Nhµ gi¸o nh©n d©n Vò H÷u
  B×nh, Nhµ gi¸o u tó Vò D¬ng Quü, Nhµ gi¸o u tó Hµn Liªn H¶i, PGS.TS Nhµ
  gi¸o u tó Vò D¬ng Thuþ, PGS.TS . Nhµ gi¸o u tó §ç Trung HiÖu, c« Ph¹m ThÞ
  Thuý…. víi mét líp gi¸o viªn trÎ, tèt nghiÖp lo¹i kh¸ giái ë ®¹i häc s ph¹m cã kh¶
  n¨ng sö dông tiÕng Anh vµ m¸y vi tÝnh thµnh th¹o. §Ó ®¶m b¶o chÊt lîng viÖc
  d¹y vµ häc tiÕng Anh, To¸n vµ c¸c m«n tù nhiªn b»ng tiÕng Anh, nhµ trêng cã

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 2

 3. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  TS. Hµ CÈm T©m lµ cè vÊn khoa häc vÒ ch¬ng tr×nh vµ båi dìng gi¸o viªn
  tiÕng Anh cïng mét ®éi ngò gi¸o viªn níc ngoµi cã b»ng cÊp s ph¹m ®Ó gi¶ng
  d¹y cho häc sinh.

  2-Chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña nhµ trêng:

  2.1. Trêng Phæ th«ng Hoµng DiÖu – Asean cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ
  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cã con dÊu, ho¹t ®éng ®éc lËp vÒ tµi chÝnh, cã
  tµi kho¶n vµ §iÒu lÖ cña Trêng.

  2.2 X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn kÕ ho¹ch gi¸o dôc, ®µo t¹o phï hîp víi
  chøc n¨ng, nhiÖm vô ®· ®¨ng ký vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c chøng chØ cña
  m×nh tríc ph¸p luËt.

  2.3. ChÞu tr¸ch nhiÖm chuyªn m«n tríc Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tØnh Gia
  Lai. Ho¹t ®éng theo ph¬ng thøc lÊy thu bï chi, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã tµi
  kho¶n t¹i Ng©n hµng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc.

  2.4. ChÞu tr¸ch nhiÖm tµi chÝnh h÷u h¹n ®èi víi c¸c kho¶n nî trong ph¹m vi
  vèn .

  2.5. §îc lËp c¸c quü theo quy ®Þnh cña NghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng,
  cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña Trêng ®èi víi ph¸p luËt cña Nhµ níc
  vµ ngµnh gi¸o dôc.

  2.6 TuyÓn chän, thuª, bè trÝ, sö dông, ®µo t¹o ®éi ngò gi¸o viªn vµ c«ng
  nh©n viªn, cho th«i viÖc, lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng, thëng trªn c¬ së
  cèng hiÕn, hiÖu qu¶ c«ng viÖc, thùc hiÖn c¸c quyÒn kh¸c cña ngêi sö dông
  lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng.

  2.7 QuyÕt ®Þnh sö dông vµ ph©n phèi lîi nhuËn cho cæ ®«ng mai sau
  khi ®· lµm ®ñ nghÜa vô víi Nhµ níc. LËp vµ sö dông c¸c quü theo quy ®Þnh
  cña Nhµ níc vµ quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ.

  3. Tæ chøc nhµ trêng:

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 3

 4. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  Trêng ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c b×nh ®¼ng d©n chñ vµ t«n
  träng ph¸p luËt. C¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña tr êng lµ Héi ®æng
  qu¶n trÞ vµ ®¹i héi cæ ®«ng cña trêng.
  §¹i héi cæ ®«ng bÇu Héi ®ång qu¶n trÞ, bÇu ban kiÓm so¸t tõ
  nhiÖm kú thø hai trë ®i.
  C¸c cæ ®«ng cïng gãp vèn, cïng hëng cæ tøc vµ cïng chÞu rñi ro
  t¬ng øng víi phÇn gãp vèn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî cña tr –
  êng trong ph¹m vi phÇn vèn cña m×nh vµ quyÕt ®Þnh cña ®¹i héi cæ
  ®«ng.
  §iÒu hµnh ho¹t ®éng hµnh ngµy cña trêng lµ HiÖu trëng, ban gi¸m
  ®èc do Héi ®ång qu¶n trÞ lùa chän hoÆc thuª.
  Ban gi¸m ®èc gåm cã Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ c¸c chøc danh HiÖu
  trëng ®èi víi khèi gi¸o dôc phæ th«ng, Gi¸m ®èc trung t©m ngo¹i ng÷ vµ
  Gi¸m ®èc liªn kÕt ®µo t¹o (trong níc vµ ngoµi níc)
  Trêng t thôc chÊt lîng cao Asean cã Chi bé §¶ng ho¹t ®éng theo
  HiÕn ph¸p níc CHXHCN ViÖt Nam vµ ®iÒu lÖ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.
  Tæ chøc c«ng ®oµn, thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh vµ c¸c tæ
  chøc x· héi kh¸c ho¹t ®éng theo ph¸p luËt níc CHXHCN ViÖt Nam vµ
  ®iÒu lÖ cña tæ chøc nµy.
  Bao gåm c¸c nhµ gi¸o nhiÒu kinh nghiÖm: Nhµ gi¸o nh©n d©n,
  Nhµ gi¸o u tó, PGS.TS…

  Víi mét líp gi¸o viªn trÎ, tèt nghiÖp lo¹i kh¸ giái ë ®¹i häc s ph¹m cã
  kh¶ n¨ng sö dông tiÕng Anh vµ m¸y vi tÝnh thµnh th¹o.

  4. qui m« ®µo t¹o cña trêng

  Quy m« ®µo t¹o cÊp III dù kiÕn kho¶ng 560 ®Õn 750 ( dù kiÕn khi ph¸t triÓn
  qui m«)

  Gåm : + 16 líp , sè lîng häc sinh: 35 häc sinh 1 líp

  Líp 10 4 líp , 11- 4 líp, 12- 4 líp

  + 4 líp song ng÷

  5. Môc tiªu ®Çu t
  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 4

 5. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  5.1. Môc tiªu
  – Thùc hiÖn chñ tr¬ng x· héi hãa gi¸o dôc cña Nhµ níc vµ thùc
  hiÖn nguyÖn väng “Ai còng cã c¬m ¨n ¸o mÆc, ai còng ® îc häc hµnh”
  cña B¸c Hå vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l îng cña häc sinh tiÕn kÞp
  víi tr×nh ®é kiÕn thøc hiÖn ®¹i.
  – T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ch¸u häc sinh cã ®ñ tr×nh ®é v¨n hãa,
  ngo¹i ng÷ còng nh tÝnh tù lËp ®Ó cã thÓ ®i du häc n íc ngoµi vµ c¸c tr-
  êng ®¹i häc trong níc.
  – Gióp cho c¸c phô huynh cã Ýt thêi gian gÇn gòi ch¨m sãc con c¸i
  häc tËp yªn t©m vÒ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña con em m×nh.
  – TËp thÓ c¸c thÇy, c« gi¸o t©m huyÕt víi nghÒ, say mª vµ hÕt
  lßng v× sù nghiÖp gi¸o dôc cïng nhau gãp c«ng søc, trÝ tuÖ vµ kinh tÕ
  mang l¹i lîi Ých cho x· héi vµ b¶n th©n.
  – Thùc hiÖn mét c«ng viÖc mang ®Ëm tÝnh nh©n v¨n cña nhµ tr –
  êng lµ tæ chøc ®ãn c¸c con em d©n téc thiÓu sè vïng s©u vïng xa vÒ
  trêng nu«i dìng vµ ®µo t¹o gi¸o dôc lµm h¹t gièng gióp cho d©n téc hä
  ph¸t triÓn héi nhËp víi c¸c vïng ®ång b»ng, thµnh thÞ vµ thÕ giíi.
  5.2. Ph¹m vi gi¸o dôc:
  – §µo t¹o häc sinh phæ th«ng ë bËc trung häc phæ th«ng theo
  chuÈn cña Bé Gi¸o dôc ®µo t¹o vµ quèc tÕ.
  – §µo t¹o tiÕng Anh c¸c hÖ.
  – Liªn kÕt ®µo t¹o liªn th«ng trung häc phæ th«ng vµ ®¹i häc víi c¸c
  trêng ®¹i häc níc ngoµi.
  – §µo t¹o híng nghiÖp.
  – Tæ chøc nghiªn øng dông khoa häc kü thuËt tõng b íc ®æi míi
  c«ng t¸c gi¸o dôc, më thªm c¸c néi dung ®µo t¹o trong ph¹m vi cho phÐp.
  6. §¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ trêng

  – VÞ trÝ ®Þa lý, ®Þa bµn chiÕn l îc vïng t©y nguyªn: thµnh phè
  Pleiku lµ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc… n¬i héi tô
  c¸c nh©n tµi cña vïng T©y nguyªn.

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 5

 6. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  HiÖn nay trªn ®Þa bµn vïng T©y Nguyªn nãi chung vµ tØnh Gia
  Lai nãi riªng, nÒn kinh tÕ thÞ trêng, héi nhËp thÕ giíi nªn c¸c gia ®×nh
  cã con nhá ®ang cÇn mét m« h×nh ®µo t¹o liªn th«ng cã chÊt l îng quèc
  tÕ; häc néi tró, b¸n tró ®Ó c¸c phô huynh yªn t©m vÒ con c¸i m×nh ® îc
  gi¸o dôc tèt c¶ vÒ tri thøc, thÓ chÊt, cã tÝnh tù lËp cao, ®Ó hoµn thiÖn
  cuéc sèng.
  Víi chñ tr¬ng ®µo t¹o cÊp III, ®Þnh híng nghÒ nghiÖp cho häc
  sinh, ®µo t¹o song ng÷, du häc, ®Þnh híng héi nhËp, ®µo t¹o chÊt lîng
  theo m« h×nh quèc tÕ, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp lín ®¶m
  b¶o cung cÊp nguån lao ®éng cã tay nghÒ cao cho ®Þnh h íng ®µo t¹o
  nghÒ; §©y lµ nh÷ng u ®iÓm râ nÐt nhÊt ®Ó ®¶m b¶o nguån tuyÓn sinh
  cña nhµ trêng.
  Ngoµi ra nhµ trêng cßn liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp ®Ó h íng dÉn,
  thùc hµnh häc nghÒ, kÕt hîp víi c¸c tr êng Cao ®¼ng, §¹i häc ®Ó liªn
  kÕt ®µo t¹o vµ híng nghiÖp cho häc sinh häc hÕt THPT vµo §¹i häc hay
  ®i häc nghÒ.
  KÕ ho¹ch tuyÓn sinh ®Õn n¨m häc 2013-2014 tæng sè lµ 500 ®Õn 750
  häc sinh
  §Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn d¹y vµ häc cña nhµ tr êng,
  ®óng víi môc tiªu phÊn ®Êu khi thµnh lËp tr êng vµ t©m huyÕt cña Héi
  ®ång qu¶n trÞ còng nh cña toµn thÓ gi¸o viªn, häc sinh vµ phô huynh
  häc sinh. Cho nªn viÖc ®Çu t x©y dùng míi mét ng«i tr êng ®¹t tiªu
  chuÈn Quèc tÕ vÒ c¬ së vËt chÊt trªn khu ®Êt míi ®îc giao ®Ó ph¸t
  triÓn trêng Phæ th«ng Hoµng DiÖu – Asean trë thµnh trêng Trung häc
  phæ th«ng ®¼ng cÊp khu vùc T©y Nguyªn vµ Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam lµ
  cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch.

  7. §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh

  §Þa ®iÓm x©y dùng trêng xin x©y dùng t¹i trªn diÖn tÝch ®Êt 2,44ha
  – c¨n cø v¨n b¶n sè 2684/UBND-CNXD ngµy 21/8/2012 cña UBND tØnh Gia lai
  vÒ viÖc thèng nhÊt vÞ trÝ, diÖn tÝch ®Êt cho thuª ®Ó x©y dùng trêng t thôc
  chÊt lîng cao Asean.

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 6

 7. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  VÞ trÝ thuËn lîi vÒ giao th«ng ®i l¹i, n»m trong khu d©n c,

  8. §iÒu kiÖn cung cÊp nguyªn vËt liÖu

  VÞ trÝ x©y dùng trêng n»m trªn ®Þa bµn thµnh phè Pleiku, rÊt thuËn lîi
  cho viÖc cung cÊp c¸c lo¹i vËt t, thiÕt bÞ cho c«ng t¸c x©y dùng c«ng tr×nh.
  Kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn vËt t thiÕt bÞ gÇn, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c x©y
  dùng ®Èy nhanh ®îc tiÕn ®é.
  Thµnh phè Pleiku lµ n¬i tËp trung ®Çy ®ñ c¸c lo¹i vËt t, thiÕt bÞ cung
  cÊp cho ngµnh x©y dùng nh: c¸t, ®¸ , sái, xi m¨ng, s¾t thÐp, c¸c tr¹m trén bª
  t«ng t¬i, c¸c vËt t hoµn thiÖn c«ng tr×nh, c¸c thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc, kho¶ng
  c¸ch vËn chuyÓn gÇn… ®¶m b¶o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh x©y
  dùng vµ ®a c«ng tr×nh vµo sö dông mét c¸ch nhanh nhÊt.
  Ch¬ng II

  quy m« vµ diÖn tÝch

  I . Quy m« c«ng tr×nh:

  X©y míi ®ång bé 100%
  CÊp c«ng tr×nh: CÊp III
  CÊp PCCC : CÊp III
  ChiÒu cao trung b×nh: 3,0 tÇng
  MËt ®é x©y dùng: 12-15%
  DiÖn tÝch x©y dùng: 3.173m2
  DiÖn tÝch khu ®Êt: 24.744m2
  Tuæi thä c«ng tr×nh : Tõ 20 ®Õn 30 n¨m
  Gåm c¸c khèi chøc n¨ng:
  1- Khèi nhµ häc lý thuyÕt
  2- Khèi nhµ häc thùc hµnh
  3- Khèi nhµ hiÖu bé,
  4- Khèi phôc vô häc tËp
  5- Khèi nhµ néi tró häc sinh
  6- Nhµ kh¸ch trêng
  7- S©n b·i thÓ dôc thÓ thao

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 7

 8. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  8- S©n vên, giao th«ng néi bé, c©y xanh, hµng rµo, nhµ b¶o vÖ, nhµ ®Ó
  xe
  9- Khu kü thuËt: tr¹m b¬m níc, tr¹m ®iÖn

  II. Quy m« diÖn tÝch, gi¶i ph¸p thiÕt kÕ:

  T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ hiÖn nay ë níc ta nãi chung vµ ë ®Þa bµn
  thµnh phè Pleiku nãi riªng ®ang trªn ®µ ®æi míi vµ héi nhËp, nÒn kinh tÕ thÞ
  trêng ®ang ph¸t triÓn, nhu cÇu vÒ ®µo t¹o gi¸o dôc cho thÕ hÖ trÎ tõ mÉu gi¸o
  ®Õn ®¹i häc cã tr×nh ®é ngµy cµng cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch.
  Bè côc quy ho¹ch vÞ trÝ c«ng tr×nh dùa trªn quy ho¹ch tæng thÓ ph©n
  khu chøc n¨ng hîp lý.

  1-C«ng n¨ng, diÖn tÝch :

  Do tÝnh chÊt ®Æc thï cña trêng chÊt lîng cao lµ ®µo t¹o theo tiªu chuÈn
  cao, hiÖn ®¹i, cã néi tró cho häc sinh vµ nhµ kh¸ch cho thÇy c« gi¸o vµ chuyªn
  gia. Do vËy viÖc thiÕt kÕ quy ho¹ch tæng thÓ, ph©n khu chøc n¨ng ph¶i râ
  rµng, thÓ hiÖn ®îc ®Çy ®ñ tÝnh chÊt cña tõng chøc n¨ng trong cïng mét
  tæng thÓ, nhng ph¶i g¾n kÕt ®îc thµnh mét chuçi liªn hoµn thÓ hiÖn ®îc
  träng t©m vÒ ®µo t¹o trong gi¸o dôc hiÖn ®¹i.
  Quy ho¹ch tæng thÓ toµn trêng ph¶i ®Çy ®ñ c¸c c«ng n¨ng phôc vô cho
  c«ng t¸c ®µo t¹o cña trêng vµ ®¶m b¶o theo tiªu chuÈn trêng cÊp III: Khu häc
  tËp, khu nhµ hiÖu bé, khu nhµ xëng d¹y nghÒ, phßng thÝ nghiÖm, khu sinh
  ho¹t v¨n hãa vµ trng bµy s¶n phÈm ®µo t¹o cña nhµ trêng ; ngoµi ra cßn ph¶i
  ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô nh nhµ néi tró cho häc sinh, nhµ ¨n, khu thÓ dôc thÓ
  thao, khu vui ch¬i gi¶i trÝ, häc tËp ngoµi trêi, khu nhµ kh¸ch cho gi¸o viªn
  trong níc vµ gi¸o viªn níc ngoµi….
  V× môc tiªu vµ chiÕn lîc ®µo t¹o cña nhµ trêng lµ nguån häc sinh kh¾p
  c¶ níc nªn ®iÒu kiÖn ph¶i cã Nhµ néi tró cho häc sinh theo tiªu chuÈn ®¸p
  øng Ýt nhÊt lµ 30% häc sinh .
  §iÒu kiÖn cã c¸c gi¸o viªn níc ngoµi, chuyªn gia gi¶ng d¹y nªn ph¶i cã Nhµ
  kh¸ch ®¸p øng ®iÒu kiÖn cho sè lîng kho¶ng 33,5% gi¸o viªn
  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 8

 9. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  Bè trÝ c«ng n¨ng lµm viÖc cho khèi nhµ

  Sè lîng: gåm 12 líp + 4 líp song ng÷ mçi líp 35 häc sinh

  16 x 35 = 560hs 4 líp 10, 4 líp 11, 4 líp 12

  Tæng céng sè lîng häc sinh n¨m ®Çu: 560 häc sinh.

  Sè lîng gi¸o viªn: 120

  A. Khèi häc lý thuyÕt
  Tiªu chuÈn diÖn tÝch cho mét phßng häc lµ 66m2. Khèi cÊp III cã ®Çy
  ®ñ c¸c phßng thÝ nghiÖm cña bé m«n Sinh, Lý, Hãa, phßng häc nghÒ
  B¶ng diÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn (Tiªu chuÈn 3978 – 1994)

  TT Tªn phßng DiÖn tÝch tiªu Sè lîng Tæng diÖn
  chuÈn (m2) tÝch (m2)
  1 Phßng häc bé m«n 66,0 36 2376,0
  2 Phßng häc song ng÷ 66,0 12 792,0
  3 Phßng nghØ gi¸o viªn 24,0 03 72,0
  4 Phßng kho dông cô thÝ 24,0 03 72,0
  nghiÖm lÝ – ho¸ – sinh
  5 Phßng thÝ nghiÖm thùc 66,0 03 198,0
  hµnh lÝ – ho¸ – sinh
  7 Phßng ¨n 0,75m2/1hs x 01 630,0
  1680hs x 50%
  Céng 4140,0
  -TÝnh to¸n diÖn tÝch thiÕt kÕ:
  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 9

 10. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  – ¸p dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch thiÕt kÕ nh sau:
  + HÖ sè sö dông : Ksd = 0,60
  + HÖ sè sµn : Ksµn = 0,9
  – DiÖn tÝch sö dông = DiÖn tÝch tÝnh to¸n tiªu chuÈn / Ksd
  – DiÖn tÝch sµn = DiÖn tÝch sö dông / HÖ sè Ksµn
  + DiÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn: 4140,0m2
  + DiÖn tÝch phô trî: 40% x 4140,,0m2 = 1656,0m2
  + Céng diÖn tÝch sö dông: 1656,0m2 + 4140,0m2 = 5796,0m2
  Tæng diÖn tÝch sµn: 5796,0m2: 0,9 = 6440,0m2

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 10

 11. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  B. Khèi thùc hµnh:
  B¶ng diÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn

  TT Tªn phßng DiÖn tÝch tiªu Sè lîng Tæng diÖn tÝch
  chuÈn (m2) (m2)
  1 Xëng thùc hµnh vÒ méc 72,0 01 72,0
  2 Xëng thùc hµnh vÒ c¬ khÝ 72,0 01 72,0
  3 Xëng thùc hµnh ®iÖn 72,0 01 72,0
  4 Phßng häc n÷ c«ng may, 54,0 01 54,0
  thªu
  5 Kho c¸c xëng 24,0 04 96,0
  Céng 366,0
  -TÝnh to¸n diÖn tÝch thiÕt kÕ:
  – ¸p dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch thiÕt kÕ nh sau:
  + HÖ sè sö dông : Ksd = 0,60
  + HÖ sè sµn : Ksµn = 0,9
  – DiÖn tÝch sö dông = DiÖn tÝch tÝnh to¸n tiªu chuÈn / Ksd
  – DiÖn tÝch sµn = DiÖn tÝch sö dông / HÖ sè Ksµn
  + DiÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn: 366,0m2
  + DiÖn tÝch phô trî: 40% x 366,,0m2 = 146,4m2
  + Céng diÖn tÝch sö dông: 146,4m2 + 366,0m2 = 512,4m2
  Tæng diÖn tÝch sµn: 512,4m2: 0,9 = 569,3m2

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 11

 12. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  c. Khèi HiÖu bé:
  B¶ng diÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn

  TT Tªn phßng DiÖn tÝch tiªu Sè lîng Tæng diÖn
  chuÈn (m2) tÝch (m2)
  1 Phßng Chñ tÞch H§QT kiªm 30,0 01 72,0
  hiÖu trëng + tiÕp kh¸ch
  2 Phßng hiÖu phã + tiÕp 24,0 02 48,0
  kh¸ch
  3 Phßng v¨n phßng trêng 24,0 01 24,0
  4 Phßng häp ban gi¸m hiÖu 54,0 01 54,0
  5 Phßng nghØ gi¸o viªn 12 02 24,0
  6 Phßng héi ®ång gi¸o viªn 72,0 01 72,0
  7 Phßng tµi vô-kÕ to¸n 24,0 01 24,0
  8 Phßng §µo t¹o 24,0 01 24,0
  9 Phßng phôc vô 12,0 02 24,0
  10 Phßng tiÕp kh¸ch ®èi ngo¹i 30,0 01 30,0
  11 Phßng hîp t¸c- ph¸t triÓn 24,0 01 24,0
  Céng 420,0
  -TÝnh to¸n diÖn tÝch thiÕt kÕ:
  – ¸p dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch thiÕt kÕ nh sau:
  + HÖ sè sö dông : Ksd = 0,65
  + HÖ sè sµn : Ksµn = 0,9
  – DiÖn tÝch sö dông = DiÖn tÝch tÝnh to¸n tiªu chuÈn / Ksd
  – DiÖn tÝch sµn = DiÖn tÝch sö dông / HÖ sè Ksµn
  + DiÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn: 420,0m2
  + DiÖn tÝch phô trî: 35% x 420,0m2 = 147,0m2
  + Céng diÖn tÝch sö dông: 147,0m2 + 420,0m2 = 567,0m2
  Tæng diÖn tÝch sµn: 567,0m2: 0,9 = 630,0m2

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 12

 13. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  d. Khèi phôc vô häc tËp

  Bao gåm héi trêng lín phôc vô cho toµn trêng; phßng truyÒn thèng,
  phßng th viÖn cho häc sinh vµ gi¸o viªn; phßng y tÕ; phßng häc thÓ thao;
  phßng giíi thiÖu s¶n phÈm ®µo t¹o, dông cô häc tËp cña nhµ trêng; trô së
  ®oµn ®éi….
  B¶ng diÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn

  TT Tªn phßng DiÖn tÝch Sè lîng Tæng diÖn
  tiªu chuÈn tÝch (m2)
  (m2)
  1 Phßng truyÒn thèng 72,0 01 72,0
  2 Héi trêng 0,6m2 x640hs 01 384
  3 Th viÖn 72,0 02 144,0
  4 Phßng y tÕ 12,0 02 24,0
  5 Phßng ®å dïng häc tËp 40,0 03 120,0
  6 Phßng häc thÓ thao 540m2 01 540,0
  7 Phßng dông cô thÓ thao 24 01 24,0
  8 Phßng thay quÇn ¸o 16,0 02 32,0
  9 Phßng trng bµy giíi thiÖu 54,0 01 54,0
  s¶n phÈm
  10 Phßng b¶o vÖ 12,0 01 12,0
  11 Phßng trô së ®oµn ®éi 24,0 01 24,0
  Céng 1430,0

  -TÝnh to¸n diÖn tÝch thiÕt kÕ:
  – ¸p dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch thiÕt kÕ nh sau:
  + HÖ sè sö dông : Ksd = 0,60
  + HÖ sè sµn : Ksµn = 0,9
  – DiÖn tÝch sö dông = DiÖn tÝch tÝnh to¸n tiªu chuÈn / Ksd
  – DiÖn tÝch sµn = DiÖn tÝch sö dông / HÖ sè Ksµn
  + DiÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn: 1430,0m2
  + DiÖn tÝch phô trî: 40% x 1430,0m2 = 572,0m2

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 13

 14. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  + Céng diÖn tÝch sö dông: 572,0m2 + 1430,0m2 = 2002,0m2
  Tæng diÖn tÝch sµn: 2002,0m2: 0,9 = 2224,0m2

  e. Khèi ë néi tró
  Bao gåm khu ë néi tró cña häc sinh, gi¸o viªn theo tiªu chuÈn phßng
  nghØ tõ chung ®Õn cao cÊp, ®¸p øng mäi ®iÒu kiÖn ë néi tró tèt nhÊt cho
  häc sinh vµ gi¸o viªn trong níc vµ níc ngoµi

  B¶ng diÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn

  TT Tªn phßng DiÖn tÝch tiªu Sè lîng Tæng diÖn
  chuÈn (m2) tÝch
  (m2)
  1 Phßng ë néi tró 6,0 x 560hs x30% 1008,0
  2 Phßng qu¶n lý néi tró 24 01 24
  3 Phßng y tÕ 12 02 24
  4 Nhµ kh¸ch gi¸o viªn 8,0 x 120gv x 321,0
  33,5%
  5 Nhµ ¨n néi tró 168hs x 0,75 m2 126,0
  Céng 1503,0

  -TÝnh to¸n diÖn tÝch thiÕt kÕ:
  – ¸p dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch thiÕt kÕ nh sau:
  + HÖ sè sö dông : Ksd = 0,6
  + HÖ sè sµn : Ksµn = 0,9
  – DiÖn tÝch sö dông = DiÖn tÝch tÝnh to¸n tiªu chuÈn / Ksd
  – DiÖn tÝch sµn = DiÖn tÝch sö dông / HÖ sè Ksµn

  1. Khèi néi tró häc sinh
  + DiÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn: 1.182,0m2
  + DiÖn tÝch phô trî: 40% x 1.182,0 = 472,8m2
  + Céng diÖn tÝch sö dông: 472,8m2 + 1.182,0m2 = 1.654,8m2
  Tæng diÖn tÝch sµn: 1.654,8m2: 0,9 = 1.839m2
  2. Khèi nhµ kh¸ch gi¸o viªn dµnh cho 120 gi¸o viªn

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 14

 15. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  + DiÖn tÝch sö dông tiªu chuÈn: 321,0m2
  + DiÖn tÝch phô trî: 40% x 321,0m2 = 128,4m2
  + Céng diÖn tÝch sö dông: 128,4m2 +321,0m2 = 449,4m2
  Tæng diÖn tÝch sµn: 449,4m2: 0,9 = 499,0m2

  F.Khu phô trî
  1. Nhµ ®Ó xe ®¹p xe m¸y = 70% häc sinh: 650hs x 0,9m2 x 70% = 535,8m2
  2. Nhµ b¶o vÖ : 1 tÇng diÖn tÝch: 18m2
  Tæng diÖn tÝch sµn toµn trêng
  TT Khèi c«ng n¨ng DiÖn tÝch sö DiÖn tÝch sµn
  dông (m2)
  (m2)
  1 Khèi líp häc lý thuyÕt 5796 6440,0
  2 Khèi thùc hµnh 512 579,0
  3 Khèi hiÖu bé 567 630,0
  4 Khèi phôc vô 2002 2224,0
  5 Khèi néi tró 1.654,8 1.839
  Nhµ kh¸ch gi¸o viªn 449,4 499
  6 Nhµ ®Ó xe, Nhµ b¶o vÖ 370,8
  7 S©n bãng ®¸ mini KT 1125,0
  8 BÓ b¬i ngoµi trêi 375,0
  Tæng céng 14.082,0

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 15

 16. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  Ch¬ng III

  c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn

  I. ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, h¹ tÇng c¬ së
  – MÆt b»ng khu ®Êt dù kiÕn x©y dùng ®îc cÊp theo mÆt b»ng s¹ch,
  c¸c c«ng t¸c gi¶i phãng ®Òn bï theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc.
  – HÖ thèng h¹ tÇng c¬ së : N»m trong quy ho¹ch khu ®« thÞ míi nªn
  hÖ thèng ®êng giao th«ng, hÖ thèng tho¸t níc, cÊp níc , cÊp ®iÖn sö dông cã
  ®iÓm ®Êu nèi chung cña khu ®« thÞ.
  – MÆt b»ng nÒn: kh«ng ph¶i san lÊp nÒn.

  II- Ph¬ng ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc:

  1. MÆt b»ng quy ho¹ch tæng thÓ:

  – Khu ®Êt x©y dùng trêng cã diÖn tÝch 2,4744ha
  – MÆt b»ng tæng thÓ ®îc bè côc thµnh ba khu riªng, bè trÝ khèi phßng
  truyÒn thèng, giíi thiÖu qu¶ng b¸ ho¹t ®éng cña trêng ë phÝa s¸t cæng vµo.
  Khèi nhµ hiÖu bé n»m vÞ trÝ trung t©m, khèi häc n»m vÒ mét bªn, khèi néi
  tró cho lîng häc sinh kho¶ng 30%
  – Bè côc híng líp häc theo híng B¾c – Nam theo tiªu chuÈn, quy ph¹m.
  – MËt ®é x©y dùng 20% ®Õn 25%; chiÒu cao tÇng trung b×nh: 3 tÇng.
  – HÖ thèng s©n vên c©y xanh ®êng d¹o, bÓ c¶nh non bé, vên sinh vËt…
  t¹o m«i trêng xanh s¹ch ®Ñp cho trêng.
  – HÖ thèng s©n b·i tËp thÓ thao: bÓ b¬i, s©n bãng ®¸ mini, s©n tËp
  bãng ræ, s©n tenis.
  – Khu néi tró cña häc sinh ®îc bè trÝ mét bªn n»m vÒ phÝ sau vµ song
  ng¨n c¸ch víi khu häc tËp b»ng d¶i c©y xanh vµ hµng rµo c©y, cã nhµ cÇu nèi
  sang khu häc tËp, cã lèi ®i riªng ra hÖ thèng giao th«ng ®êng phè.
  – HÖ thèng ®êng giao th«ng néi bé ®îc bè trÝ hîp lý vµ linh ho¹t ®¶m b¶o
  cho viÖc ®i l¹i häc tËp cña häc sinh vµ thÇy c« gi¸o ®îc thuËn lîi nhÊt.
  – Khu vùc ®Ó xe ®¹p cña häc sinh vµ xe cña gi¸o viªn ®îc bè trÝ ngay s¸t
  cæng vµo ®¶m b¶o thuËn tiÖn vµ kh«ng g©y tiÕng ån cho c¸c líp häc.

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 16

 17. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  Tãm l¹i: Môc ®Ých cña quy ho¹ch tæng thÓ nh»m t¹o ra mét m«i trêng
  khÝ hËu tèt cho con ngêi mµ ë ®©y lµ c¸c ch¸u häc sinh vµ thÇy c« gi¸o, gióp
  c¸c ch¸u cã mét søc khoÎ tèt ®Ó häc tËp; t¹o mét m«i trêng lµnh m¹nh vÒ gi¸o
  dôc, cã ®Þnh híng t duy tèt vÒ kiÕn thøc cuéc sèng hiÖn ®¹i vµ héi nhËp
  thÕ giíi.
  T¹o mét tæng thÓ hoµn chØnh ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ¨n, ë, vui
  ch¬i, rÌn luyÖn søc khoÎ, häc tËp vµ hoµ nhËp thÕ giíi cña häc sinh løa tuæi
  cÊp III vµ thÇy c« trong nhµ trêng.

  2. ý tëng kiÕn tróc:
  Tõ môc ®Ých ®µo t¹o cña nhµ trêng, t¹o mét m«i trêng gi¸o dôc hoµn
  chØnh, kÕt hîp truyÒn thèng d©n téc vµ hiÖn ®¹i.
  KiÕn tróc ®îc thiÕt kÕ chuyÓn h¼n sang kiÕn tróc hiÖn ®¹i ®Çy ®ñ
  c«ng n¨ng vÒ kh«ng gian häc, kh«ng gian nghiªn cøu… phï hîp víi løa tuæi tõ
  15 ®Õn 18 ®· ph¸t triÓn ®Çy ®ñ vÒ mÆt t©m sinh lý vµ ®Þnh híng ®îc môc
  ®Ýnh häc tËp, nghiªn cøu khoa häc vµ tÝnh kû luËt cao ®Ó v¬n tíi nh÷ng
  tÇm cao míi cña thÕ giíi khoa häc hiÖn ®¹i…
  KiÕn tróc khèi nhµ hiÖu bé ®îc thiÕt kÕ hiÖn ®¹i hîp khèi víi khèi nhµ
  häc t¹o ra mét trung t©m kiÕn tróc hiÖn ®¹i, ®ång nghÜa víi trung t©m vÒ
  khoa häc, vÒ bé n·o ®iÒu khiÓn…n¬i ®Þnh híng ®µo t¹o gi¸o dôc vµ kÕt qu¶
  cña ®Þnh híng ®ã. TÊt c¶ c¸c khèi ®îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c nhµ cÇu t¹o
  sù liªn th«ng gi÷a c¸c khèi chøc n¨ng ®¸p øng tèt nhÊt vÒ giao th«ng cho toµn
  trêng .

  3- Néi dung thiÕt kÕ kiÕn tróc:

  3.1 Bè côc khèi nhµ häc
  Bè côc mÆt b»ng nhµ gåm 1 khèi h×nh ch÷ L
  Khèi nhµ häc h×nh ch÷ nhËt dµi cã chiÒu dµi 50 m, réng 11 chiÒu cao 3
  tÇng. KÝch thíc líp häc 9m x 7,5m hµnh lang mét bªn réng 2,4m chiÒu cao
  tÇng 3,6m
  TÇng 1: Bè trÝ s¶nh ®ãn tiÕp , cÇu thang, khèi nhµ ¨n häc sinh , hµnh
  lang, mét khu wc chung, mét phÇn kh«ng gian trèng lµm s©n ch¬i cho häc

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 17

 18. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  sinh; c¸c phßng häc thùc hµnh nghÒ; nhµ cÇu nèi khu néi tró vµ hîp khèi víi
  khèi nhµ hiÖu bé
  TÇng 2, 3: Bè trÝ líp häc, cÇu thang, hµnh lang, c¸c phßng thÝ nghiÖm
  bé m«n sinh – lÝ – hãa; khu wc chung. Nhµ cÇu nèi víi khèi nhµ HiÖu bé.
  Giao th«ng ®øng: bè trÝ 2 cÇu thang bé, giao th«ng ngang bè trÝ hµnh
  lang ®ñ réng ®¶m b¶o ®i l¹i sinh ho¹t cña häc sinh.
  Khèi nhµ th¸p c¸nh ch÷ T cao 4 tÇng hîp khèi víi nhµ HiÖu bé bè trÝ
  phßng nghØ cña gi¸o viªn, kho ®å dïng häc tËp kÕt hîp lµm th¸p kiÕn tróc t¹o
  Ên tîng cho khèi cÊp III.
  Khèi nhµ ¨n, kho bÕp phôc vô ®îc bè trÝ sö dông chung vµ khèi néi tró.

  H×nh khèi kiÕn tróc mÆt ®øng
  C«ng tr×nh khèi líp häc ®îc thiÕt kÕ theo phong c¸ch kiÕn tróc hiÖn ®¹i
  b»ng c¸c khèi h×nh hép, chÊt liÖu kÝnh , mµu s¾c khèi th¸p…phï hîp c¸c
  kh«ng gian ®µo t¹o kÕt hîp vµ liªn hoµn. Hîp khèi víi khèi nhµ HiÖu bé t¹o Ên
  tîng m¹nh vÒ thÈm mü kiÕn tróc còng nh ý nghÜa ®µo t¹o cho ng«i trêng.
  M¸i nhµ ®îc tæ chøc thµnh kh«ng gian sö dông cho c¸c ho¹t ®éng häc
  ngoµi trêi, n¬i nghØ vui ch¬i gi÷a giê cña häc sinh, treo c©y c¶nh sinh vËt…
  – Mµu s¾c kiÕn tróc: KÕt hîp c¸c gam mµu phï hîp løa tuæi tõ 15 ®Õn
  18, ®¶m b¶o tÝnh thÈm mü vµ ®Æc trng cña nhµ trêng còng nh c¶nh quan
  kiÕn tróc thµnh phè.
  ¦u ®iÓm:
  – MÆt b»ng bè côc hîp lý, c¸c líp häc cã diÖn tÝch ®¶m b¶o, tÇm nghe, gãc
  nh×n, tèt nhÊt cho häc sinh
  – Hµnh lang réng th«ng tho¸ng, ®ñ diÖn tÝch cho c¸c ch¸u lóc ra ch¬i,
  – HÖ thèng cöa sæ, cöa ®i ®¶m b¶o lèi tho¸t vµ ¸nh s¸ng tù nhiªn tèt nhÊt cho
  líp häc, tr¸nh ph¶i sö dông ¸nh s¸ng nh©n t¹o.
  – C¸c kh«ng gian phôc vô nh kho, phßng nghØ gi¸o viªn, khu wc, cÇu thang
  ®¶m b¶o cho c¸c sinh ho¹t vÒ qu¶n lý, ®i l¹i phôc vô cña thÇy vµ trß mét c¸ch
  thuËn lîi nhÊt.
  – §¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn che ma n¾ng mïa hÌ vµ giã l¹nh cho c¸c líp häc.

  3.2. Khèi nhµ hiÖu bé, th viÖn, héi trêng

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 18

 19. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  Bè côc khèi nhµ HiÖu bé h×nh ch÷ nhËt cao 5 tÇng ®îc kÕt hîp c¸c chøc
  n¨ng cña khèi lµm viÖc HiÖu bé tÇng 5, tÇng 3, tÇng 4 bè trÝ th viÖn ,
  phßng ®äc cña häc sinh vµ gi¸o viªn, tÇng 1, tÇng 2 bè trÝ Héi trêng lín vµ
  kh«ng gian trèng nghØ ng¬i vµ s¶nh ®ãn tiÕp.

  3.3 Khèi nhµ ë néi tró
  Khèi nhµ ë néi tró x©y 3 tÇng, bè côc h×nh ch÷ L , thiÕt kÕ theo phong
  c¸ch truyÒn thèng, m¸i lîp ngãi, bao gåm c¸c phßng ë khÐp kÝn, mçi phßng bè
  trÝ cho 4 häc sinh; Khèi nhµ kh¸ch gi¸o viªn ®îc hîp khèi víi nhµ néi tró häc
  sinh. Cã ®Çy ®ñ c¸c phßng sinh ho¹t chung, phßng y tÕ, phßng ¨n, ®¸p øng
  ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn sèng néi tró cho häc sinh. Cã phßng qu¶n lý néi tró…
  3.4. khèi nhµ truyÒn thèng, giíi thiÖu s¶n phÈm ®µo t¹o, thêng trùc
  b¶o vÖ
  X©y 2 tÇng h×nh khèi kiÕn tróc hiÖn ®¹i, tÇng 1 mét phÇn lµm gara ®Ó
  xe ®¹p cho häc sinh vµ xe m¸y cho gi¸o viªn, g¾n liÒn víi cæng trêng.
  §¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c kh«ng gian trng bµy giíi thiÖu, qu¶ng b¸ th«ng tin
  h×nh ¶nh cña nhµ trêng còng nh c¸c chøc n¨ng phô kh¸c.
  III-H×nh thøc thùc hiÖn dù ¸n:
  1. H×nh thøc thùc hiÖn dù ¸n:
  – Chñ ®Çu t trùc tiÕp qu¶n lÝ vµ thùc hiÖn dù ¸n th«ng qua Ban qu¶n lÝ
  c«ng tr×nh.
  2. Ph¬ng thøc thùc hiÖn dù ¸n:
  – Ph¬ng thøc thùc hiÖn theo h×nh thøc tæng thÇu t vÊn lËp dù ¸n, thiÕt kÕ
  thi c«ng, thi c«ng hÖ thèng h¹ tÇng, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, s©n vên….
  – Thùc hiÖn h×nh thøc cuèn chiÕu song tõng khèi nhµ vµ ®a vµo khai
  th¸c sö dông, kÕt hîp song song víi x©y dùng c¸c khèi nhµ tiÕp theo.
  3. TiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n:
  I – Giai ®o¹n 1 n¨m 2012-2015 møc ®Çu t 54.500.000.000®
  + Chuaån bò ñaàu tö: Quyù IV naêm 2012
  + Thi coâng xaây laép: Thang 10/2012
  ́
   Nhµ häc thùc hµnh, nhµ häc lý thuyÕt, th viÖn: đên thang 8/2013 hoan
  ́ ́ ̀ 
  thanh;
  ̀
   H¹ tÇng têng rµo, s©n trêng, s©n ®êng néi bé, cÊp tho¸t níc tæng thÓ,
  cÊp điÖn: đên thang 8/2013 hoan thanh;
  ́ ́ ̀ ̀
   Nhµ hiÖu bé vµ nha khach giao viên
  ̀ ́ ́ : thang 12/2014 hoan thanh
  ́ ̀ ̀ ;
  ̀ ̣
   Hoan thiên cac công trinh trên: 12/2015.
  ́ ̀
   Tuyeån sinh naêm hoïc 2013-2014: Thaùng 6,7, 8 naêm 2013
  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 19

 20. Chñ ®Çu t: C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc céng ®ång Asean

  – Giai ®o¹n 2 n¨m 2015-2017: cßn l¹i 22.852.000.000 ®: Thi coâng
  xaây laép cac hang muc 
  ́ ̣ ̣ coâng trình: Khôi phuc vu; Nha đê xe, nha bao vê; khôi
  ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ 
  ̣ ́ ́ ́ ̉ ơi ngoai tr
  nôi tru; sân bong đa mini, bê b ̀ ơi. Thi công hoan thanh 
  ̀ ̀ ̀ naêm 2017.
  + Thi c«ng x©y dùng c¸c phÇn cßn l¹i cña khèi hiÖu bé, phôc vô häc tËp khèi
  néi tró, nhµ kh¸ch gi¸o viªn c¸c c«ng tr×nh thÓ thao: 20.324.000.000 ®.
  + ThiÕt bÞ cho khèi néi tró, nhµ kh¸ch: 740.000.000®
  + Chi phÝ t vÊn: 1.788.738.000®

  IV. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng

  1- Ph¬ng ¸n phßng chèng ch¸y:
  – Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
  -TCVN-2622-95.

  – Trang bÞ 01 trung t©m ®iÒu khiÓn chia thµnh 3 vïng b¸o ch¸y tù
  ®éng nèi liÒn víi c¸c ®Çu b¸o nhiÖt, b¸o khãi ®îc l¾p thµnh m¹ng ë hÇu nh tÊt
  c¶ c¸c tÇng vµ c¸c phßng cña khèi hiÖu bé, khèi c¸c phßng thÝ nghiÖm thùc
  hµnh vµ héi trêng;

  – Trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng cho c¸c phßng häc thÝ
  nghiÖm;
  – Trang bÞ c¸c b×nh bät khÝ CO 2 lo¹i 5 kg t¹i c¸c vÞ trÝ thÝch hîp vµ hÖ
  thèng trô níc cøu ho¶ chung cña toµn khu;
  – Bè trÝ hÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng níc cho tÊt c¶ c¸c tÇng cña c¸c khèi
  nhµ häc khèi nhµ hiÖu bé, khèi nhµ néi tró…
  – C¸c cöa vµ cÇu thang tho¸t hiÓm trêng hîp khÈn cÊp ra ngoµi nhµ ®·
  ®îc tÝnh to¸n hîp lý, ®¶m b¶o tho¸t hiÓm nhanh nhÊt tõ c¸c phßng häc ®Õn
  lèi tho¸t;
  §¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y cho
  c«ng tr×nh.

  2-Ph¬ng ¸n cÊp níc:

  §¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng B¾c ¸-Hµ Néi 20

Download tài liệu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean File Word, PDF về máy