Tải Đồ án:Thiết kế khách sạn biển -Sea Hotel – Download File Word, PDF

Đồ án:Thiết kế khách sạn biển -Sea Hotel

Đồ án:Thiết kế khách sạn biển -Sea Hotel
Nội dung Text: Đồ án:Thiết kế khách sạn biển -Sea Hotel

Download


Ngày nay với nền kinh tế tăng trưởng và phát triển, mức sống của người dân được nâng cao… do vậy nhu cầu đi du lịch, nghỉ ngơi của người dân càng tăng tại các khách sạn trong những dịp lễ tết. Đối với một số tỉnh, thành phố phát triển mạnh hoặc có tiềm năng phát triển về du lịch như Tp.HCM, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Phan Thiết, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kiên Giang… việc có nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, vui chơi tại các khu địa điểm thuộc các tỉnh, thành phố trên…

Bạn đang xem: Tải Đồ án:Thiết kế khách sạn biển -Sea Hotel – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án:Thiết kế khách sạn biển -Sea Hotel File Word, PDF về máy

Đồ án:Thiết kế khách sạn biển -Sea Hotel

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án:Thiết kế khách sạn biển -Sea Hotel

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
  ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
  ————o0o———–

  ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
  (KHÁCH SẠN BIỂN- SEA HOTEL )

  H
  Chuyeân ngaønh: THIEÁT KEÁ NOÄI THAÁT

  C
  Maõ soá ngaønh: 301
  TE
  U

  GVHD: NGUYỄN XUÂN PHÚC
  SVTH: NGUYỄN THANH TÀI
  H

  Tp.Hoà Chí Minh, ngaøy 2 thaùng 1 naêm 2011

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 1

 2. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
  ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
  ————o0o———–

  ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
  (KHÁCH SẠN BIỂN –SEA HOTEL )

  H
  C
  Chuyeân ngaønh: THIEÁT KEÁ NOÄI THAÁT
  Maõ soá ngaønh: 301
  TE
  U

  GVHD: NGUYỄN XUÂN PHÚC
  H

  SVTH: NGUYỄN THANH TÀI

  Tp.Hoà Chí Minh, ngaøy 2 thaùng 1 naêm 2011

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 2

 3. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
  TRÖÔØNG ÑẠI HỌC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
  TP. HCM

  KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
  BOÄ MOÂN: THIEÁT KEÁ NOÄI THAÁT

  NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP

  1. TEÂN ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP:
  THIẾT KẾ NỘI THẤT KHÁCH SẠN BIỂN-SEA HOTEL
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………

  2. NHIEÄM VUÏ (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu):
  Thiết kế nội thất khách sạn, với các không gian cụ thể.
  Sảnh khách sạn.

  H
  Phòng ngủ vip
  Phòng massage vip
  Khu karaoke vip

  ……………
  C
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  TE
  3. Ngaøy giao Ñoà aùn toát nghieäp 20/10/2010
  ……………………………………………………………………………………………………………
  4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï:3/1/2011
  …………………………………………………………………………………………………………….
  U

  5. Hoï teân ngöôøi höôùng daãn Phaàn höôùng daãn
  1/ Nguyễn Xuan Phúc
  ……………………………………………………………………..
  H

  2/ ……………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………..

  Noäi dung vaø yeâu caàu ĐATN ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân.
  Ngaøy 5 thaùng1 naêm 2010
  CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN

  (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)

  PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN
  Ngöôøi duyeät (chaám sô boä):
  ………………………………………..
  Ñôn NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 3
  vò:……………………………………………………………………………
  …..
  Ngaøy baûo

 4. NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN

  …………………………………………………………………………………………….
  ……
  …………………………………………………………………………………………….
  ……
  …………………………………………………………………………………………….
  ……
  …………………………………………………………………………………………….
  ……
  …………………………………………………………………………………………….
  ……
  …………………………………………………………………………………………….

  H
  ……
  …………………………………………………………………………………………….
  ……

  C
  …………………………………………………………………………………………….
  ……
  …………………………………………………………………………………………….
  TE
  ……
  …………………………………………………………………………………………….
  ……
  …………………………………………………………………………………………….
  ……
  …………………………………………………………………………………………….
  U

  ……
  …………………………………………………………………………………………….
  ……
  H

  …………………………………………………………………………………………….
  ……
  …………………………………………………………………………………………….
  ……
  …………………………………………………………………………………………….
  ……
  …………………………………………………………………………………………….
  ……
  …………………………………………………………………………………………….
  ……
  …………………………………………………………………………………………….
  ……
  …………………………………………………………………………………………….
  ……
  …………………………………………………………………………………………….
  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 4

 5. LÔØI CAÛM ÔN !

  Lời đầu em xin chân thành toàn thể BGH cùng tất cả các thành viên
  trong đội ngủ giảng viên ở trường đã tào điều kiện thuận lợi cho e thực hiện
  song khóa học ở trường. Trong suốt thơi gian học o trường thầy cô không
  những là người chèo đò tận tụy ma còn la nguoi giup em hiểu nhiều hơn về
  cuộc đời bằng bài hoc thực tiễn. giúp em đỡ bở ngỡ trong cuộc đời. trong việc
  học thi không còn gì tuyệt vời hơn. Có thể những dòng chữ ngắn gọn nạy cũng
  phần nào bài tỏa đươc lòng thành kính của em đối với thầy cô. va em cũng gửi
  lời cám ơn chân thành của e đên thầy Nguyễn Xuân Phúc. Thầy dà tận tâm
  giúp đỡ em tronh suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Giúp em hiểu rõ vấn đề
  em quan tâm một cách tường tận, chăm chúc từng vấn đề em quan tâm. Em xin
  chan thành cảm ơn Thầy. Cuối lời ngỏ em xin chúc quý thầy cô sức khỏe,

  H
  thành công trong công việc và thật may mắn!

  C
  TE

  Sv: Nguyễn Thanh Tài
  U
  H

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 5

 6. MUÏC LUÏC

  LÔØI MÔÛ ÑAÀU

  CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI

  1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI
  2. YÙ NGHÓA GIAÙ TRÒ CUÛA ÑEÀ TAØI
  3. GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI

  H
  CHÖÔNG II: TÌM HIỂU VỀ HÌNH DẠNG CỦA NƯỚC VÀ ÚNG DỤNG
  CỦA NÓ TRONG NỘI THẤT

  1
  C
  ÑÒNH NGHÓA NƯỚC.
  TE
  2 CÁC HÌNH DẠNG CỦA NƯỚC.
  3 HÌNH CỦA NƯỚC TRONG CAÙC COÂNG TRÌNH TIÊU
  BIỂU

  CHÖÔNG III:MỘT SỐ VẬT LIỆU TẠO NÊN HÌNH CỦA NƯỚC TRONG ĐỒ ÁN
  U

  CHÖÔNG IV: ÖÙNG DUÏNG THÖÏC TIEÃN ÑOÀ AÙN
  H

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 6

 7. DANH MUÏC CAÙC KYÙ HIEÄU VIEÁT TAÉT….

  H
  C
  TE
  U
  H

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 7

 8. LÔØI MÔÛ ÑAÀU

  Hầu hết trong các công trình kiến trúc ngày nay. Không công trình nào
  không sử dụng đến nước và hình tượng của nước để trang trí và sử dụng cho
  nhu cầu hằng ngày.

  Trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp này. Chúng ta sẽ tìm hiểu ve đẹp
  mượt mà của nước băng các hình dạng của nó khi chịu tác động bên ngoài.
  Như uốn lượn, lan tỏa, bảo táp bằng các vật liệu hiện đại , trong không gian
  gian nội thất cụ thể là thiết kế Khách Sạn Biển- Sea Hotel.

  H
  C
  TE
  U
  H

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 8

 9. CHÖÔNG I
  GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI

  1 LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI:

  Cuộc sống ngày càng hiện đại. Con người luôn tiềm đến những
  giá trị cuộc sống tốt hơn. Những giá tri quý giá đó không đâu xa,
  nó bên cạnh chúng ta hăng ngày rất lặng lẽ đó chính là nắng, gió
  và nước là một phần không thể thiếu . Nước mang đến sự sống cho tất cả
  nhân loai. Như vậy hình tượng nước không gì là xa lạ với chúng
  ta. Để thấy rõ hơn về nước ( hình tượng của chúng).

  2 YÙ NGHÓA GIAÙ TRÒ CUÛA ÑEÀ TAØI:

  Đề tài giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những hình tượng của nước trong
  thiết kế nội thất. mang lại cho chúng ta hiểu thêm vẽ mềm mại và màu sắc tuyệt
  đẹp của hình tượng nước.

  H
  Là một nước đang phát triển rất nhanh về du lịch, nó kéo theo nhiều vấn
  đề về nơi nghỉ ngơi, thư giản. trong số đó thì khách sạn chiếm một phần thiết
  yếu trong vấn đề nơi ở.
  C
  Khách sạn ngày nay không đơn thuần là nơi ngơi mà còn là nơi nghỉ
  TE
  ngơi, thu gian khi di xa, đi du lịch.

  Tạo ra không gian mới về khách sạn theo phong cách hiện đại.

  Sử dụng các loại vất liệu mới, vật liêu thay thế các loại vật liệu củ vùa
  năng.
  U

  3 GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI:
  H

  Đồ án thiết kế Khách Sạn Biển- Sea Hotel.

  Tập trung thiết kế các không gian nội thất sử dụng hình tượng và màu
  sắc ccủa nước khi chịu tác động bên ngoài.

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 9

 10. CHÖÔNG II
  TÌM HIỂU VỀ HÌNH DẠNG CỦA NƯỚC ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG NỘI
  THẤT

  1. ĐỊNH NGHĨA NƯỚC

  Theo vật lý nước la một loại vật chất vô định hình. Hình thù thay đổi
  theo vật chứa nó.Cò thể thay đổi tùy thục vào yếu tố như gió, nhiệt độ, các lục
  tác động vào.

  2. CÁC HÌNH DẠNG CỦA NƯỚC VÀ CHUYỂN THÀNH Ý TƯỞNG

  2.1. Hình dạng của nước khi bị đông tụ lại o thể tích nhỏ thì các phân tử
  nước chúng gắn kết lại với nhau.

  H
  C
  TE
  U
  H

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 10

 11. H
  C
   Cách điệu chúng sử dụng trong nội thất.
  TE
  Thiết kế vật dụng như đen trần. Các giot nước rơi xuống.
  U
  H

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 11

 12. 2.2 Các đường tròn đồng tâm, lan toả.

  H
  C
  TE
  Cách điệu thiết kế trần sàn nhà theo những đường tròn đồng tâm.
  U
  H

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 12

 13. 2.3Những đường cong của sóng biển sử dụng thiết kế trần, vật dung nhu
  kệ sach…

  H
  Chuyển tải thành
  C
  TE
  U
  H

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 13

 14. 2.3 Các hơi nước hấp lên kính:

  H
  Chuyển tải thành:
  C
  TE
  U
  H

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 14

 15. 3. Hình của nước trong các công trình tieu biểu.

  Không gian coffee ấn tượng.

  H
  C
  TE
  Ở đây sử dụng anh sang xanh cung với những đường cong lam
  nổi bật ý lên không gian. vât liệu chủ yếu sử dụng là kính.
  U
  H

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 15

 16. Sảnh khách sạn.

  H
  C
  TE
  U
  H

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 16

 17. H
  Khu karaoke.
  C
  TE
  U
  H

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 17

 18. H
  Khu masage.
  C
  TE
  U
  H

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 18

 19. H
  C
  TE
  Ớ đây sử dụng màu sắc để nhấn toàn bộ không gian.
  U
  H

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 19

 20. H
  C
  CHÖÔNG III: CÁC VẬT LIỆU TẠO NÊN HÌNH CỦA NƯỚC
  TE
  1. Kính:

  Đôi khi trong dân gian còn được gọi là kính hay kiếng, là một chất
  rắn vô định hình đồng nhất, có gốc silicát, thường được pha trộn thêm các tạp
  chất để có tính chất theo ý muốn.
  U

  Thủy tinh có thể thay đổi tính chất, tùy theo việc lựa chọn tạp chất và
  hàm lượng pha thêm khi nấu thủy tinh.
  H

  Tính trong suốt của thủy tinh trong ánh sáng nhìn thấy là do sự vắng mặt
  của trạng thái chuyển tiếp của các điện tử trong khoảng bước sóng của ánh
  sáng nhìn thấy, và trạng thái này là thuần nhất trong mọi bước sóng hơn là chỉ
  trong khoảng bước sóng của ánh sáng nhìn thấy (sự không thuần nhất làm cho
  ánh sáng bị tán xạ, làm tán xạ hình ảnh được truyền qua).

  Vật liệu kính chủ yếu sử dụng làm vách ngăn chia không
  gian. và thiết kế sản phảm nhu tủ trưng bày.

  Sử dụng làm vật trang trí.

  NGUYỄN THANH TÀI_06DNT3 Page 20

Download tài liệu Đồ án:Thiết kế khách sạn biển -Sea Hotel File Word, PDF về máy