Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND quận Hoàng Mai – Hà Nội – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND quận Hoàng Mai – Hà Nội

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND quận Hoàng Mai – Hà Nội
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND quận Hoàng Mai – Hà Nội

Download


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND quận Hoàng Mai – Hà Nội nêu trụ sở UBND Quận Hoàng Mai là một trong số các công trình được thành phố Hà Nội đầu tư và xây dựng hiện đại nhằm đưa bộ mặt chính quyền đổi mới và giải quyết các công việc liên quan đén các chính sách nhà nước một cách nhanh gọn, thuận tiện, tạo điều kiện thúc đẩy kính tế thành phố phát triển,đưa thành phố Hà Nội là đô thị loại một hàng đầu miền Bắc, công trình có 2 thang máy,1 thang bộ phục vụ cho cho việc đi lại một cách nhanh chóng thuận tiện.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND quận Hoàng Mai – Hà Nội – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND quận Hoàng Mai – Hà Nội File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND quận Hoàng Mai – Hà Nội

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND quận Hoàng Mai – Hà Nội

 1. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi

  Ch-¬ng I : kiÕn tróc

  gi¸o viªn h-íng dÉn kiÕn tróc : th.s l¹i v¨n thµnh

  NhiÖm vô :
  1. Tæng mÆt b»ng c«ng tr×nh.
  2. MÆt b»ng c¸c tÇng .
  3. MÆt ®øng c«ng tr×nh
  4. MÆt c¾t c«ng tr×nh

  C¸c b¶n vÏ kÌm theo:

  1. BV 01 : Tæng mÆt b»ng.
  2. BV 02, BV 03 : MÆt b»ng c¸c tÇng.
  3. BV 04 : MÆt ®øng c«ng tr×nh.
  4. BV 05,BV 06 : MÆt c¾t c«ng tr×nh.

  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -10 –

 2. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi
  1.1.Giíi thiÖu vÒ c«ng tr×nh

  Trô së UBND. QuËn Hoµng Mai lµ mét trong sè c¸c c«ng tr×nh ®-îc thµnh phè Hµ Néi
  ®Çu t- vµ x©y dùng hiÖn ®¹i nh»m ®-a bé mÆt chÝnh quyÒn ®æi míi vµ gi¶i quyÕt c¸c c«ng
  viÖc liªn quan ®Ðn c¸c chÝnh s¸ch nhµ n-íc mét c¸ch nhanh gän, thuËn tiÖn, t¹o ®iÒu kiÖn
  thóc ®Èy kÝnh tÕ thµnh phè ph¸t triÓn,®-a thµnh phè Hµ Néi lµ ®« thÞ lo¹i mét hµng ®Çu
  miÒn B¾c
  C«ng tr×nh ®-îc x©y dùng trªn diÖn tÝch 4000m 2 . Gåm 9 tÇng,trong ®ã cã 1 tÇng hÇm,
  tÇng 1 dïng lµm gara ®Ó xe, tÇng 2-7 lµ c¸c v¨n phßng lµm viÖc,tÇng m¸i chøa c¸c thiÕt bÞ
  kÜ thuËt ®iÖn n-íc
  C«ng tr×nh cã 2 thang m¸y,1 thang bé phôc vô cho cho viÖc ®i l¹i mét c¸ch nhanh
  chãng thuËn tiÖn

  1.2.®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ x· héi

  1.2.1.§iÒu kiÖn tù nhiªn:

  C«ng tr×nh ®-îc x©y dùng trªn m¶nh ®Êt trèng b»ng ph¼ng cña thµnh phè . NÒn ®Êt
  t-¬ng ®èi tèt. Theo b¸o c¸o kÕt qu¶ khoan kh¶o s¸t cña Trung t©m nghiªn cøu §Þa chÊt kü
  thuËt cña së §Þa chÝnh nhµ ®Êt lËp víi chiÒu s©u nghiªn cøu 45m, ®Êt d-íi nÒn

  C«ng tr×nh ®-îc chia lµm 4 líp gåm :

  * Líp 1 ph©n bè tõ ®é s©u 0,0m cho ®Õn ®é s©u 7 m lµ líp ®Êt sÐt

  * Líp 2 ph©n bè tõ ®é s©u 7m ®Õn 17m lµ líp ®Êt sÐt pha

  * Líp 3 ph©n bè tõ ®é s©u 17m ®Õn 35m lµ líp ®Êt c¸t h¹t nhá

  * Líp 4 lµ líp c¸t sái s¹n ch-a gÆp ®¸y trong ph¹m vi ®é s©u lç khoan 15m

  Mùc n-íc d-íi ®Êt: Mùc n-íc ngÇm ë ®é s©u -8,1m so víi cos thiªn nhiªn

  1.2.2.§iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi:

  Trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n-íc hiÖn nay, viÖc gi¶I quyÕt c¸c vÊn ®Ò
  liªn quan tíi c¸c thñ tôc hµnh chÝnh nhanh gän lµ mét ®iÒu cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch.§Ó mäi
  ng-êi d©n vµ c¸c doanh nghiÖp thuËn tiÖn trong viÖc nµy thµnh phè ®· quyÕt ®Þnh ®Çu t-
  x©y dung kh«ng chØ vÒ phong c¸ch lµm viÖc mµ cßn ë quy m« c¬ së vËy chÊt t¹i c¸c c¬
  quan hµnh chÝnh cña nhµ n-íc.Trong ®ã quËn Hoµng Mai ,mét quËn quan träng cña thµnh
  phè còng ®-îc ®Çu t- x©y d-ng mét c¸ch m¹nh mÏ vÒ trô së UBND víi hi väng t¹o sù
  lµm viÖc thuËn tiÖn nhanh gän hiÖn ®¹i,t¹o sù thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ chung cho thµnh
  phè,®-a thµnh phè Hµ Néi thµnh mét ®« thÞ hµng ®Çu miÒn B¾c. Trô së UBND ®-îc ®Çu
  t- x©y dung hiÖn ®¹i

  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -11 –

 3. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi
  C«ng tr×nh lµ n¬i tËp chung bé m¸y chÝnh quyÒn quan träng cua quËn Hång Bµng,gi¶I
  quyÕt mäi vÊn ®Ò cña ng-êi d©n vµ c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn còng nh- c¸c
  doanh nghiÖp muèn ®Çu t- liªn quan ®Õn c¸c thñ tôc hµnh chÝnh
  C«ng tr×nh mang mét d¸ng vÎ hiÖn ®¹i, ®-îc t¹o nªn bëi sù kÕt hîp hµi hßa cña
  g¹ch trÇn mau be s÷a nh¹t th« s¬ víi hÖ thèng khung nh«m cöa kÝnh hiÖn ®¹i – t¹o ®-îc
  Ên t-îng kh¸ ®éc ®¸o, l¹ m¾t vµ cã nÐt uy nghiªm cña c¬ quan ph¸p luËt cña nhµ n-íc.
  C«ng tr×nh cßn ®¶m b¶o ®-îc c¸c yªu cÇu thuËn tiÖn trong sö dông dông, hîp lý vÒ c«ng
  n¨ng vµ ®¶m b¶o ®-îc c¸c yªu cÇu vÒ kinh tÕ khi ®-a c«ng tr×nh vµo khai th¸c, sö dông.
  MÆt ®øng chÝnh cña c«ng tr×nh quay vÒ h-íng nam, lµ n¬i ®i qua cña tuyÕn ®-êng
  chÝnh ®i xuyªn qua trung t©m thµnh phè, thuËn lîi cho viÖc giao th«ng ®i l¹i, c¶ trong giai
  ®o¹n x©y dùng c«ng tr×nh lÇn khi ®-a c«ng tr×nh vµo vËn hµnh, khai th¸c.
  Toµn c«ng tr×nh lµ sù kÕt hîp cña c¸c m¶ng kiÕn tróc t-ëng chõng nh- ®èi lËp
  nhau. Sù ®èi lËp gi÷a c¸c m¶ng ®Æc lµ c¸c t-êng s¬n mµu be s÷a nh¹t mang vÎ ®Ñp võa
  hiÖn ®¹i, võa truyÒn thèng. §èi lËp víi c¸c m¶ng rçng lµ c¸c « cöa kÝnh cã kÝch th-íc to,
  võa vµ nhá b»ng kÝnh ph¶n quang mµu lôc nh¹t, t¹o cho c«ng tr×nh nh÷ng m¶ng kh«ng
  gian linh ho¹t, hiÖn ®¹i.
  §Ó phôc vô cho yªu cÇu giao th«ng ®i l¹i trong c«ng tr×nh, c«ng tr×nh cã c¸c hµnh
  lang ch¹y ngang, däc trong c¸c tÇng, dÉn tíi c¸c v¨n phßng lµm viÖc cña c¬ quan. Phôc
  vô cho giao th«ng theo ph-¬ng ®øng, c«ng tr×nh cã 2 thang m¸y lªn xuèng, chñ yÕu lµ
  phôc vô cho viÖc ®i l¹i cña viªn chøc cña c¸c v¨n phßng. C«ng tr×nh cßn cã mét thang bé,
  gãp phÇn më réng viÖc giao th«ng thuËn tiÖn gi÷a c¸c tÇng.

  1.3.gi¶i ph¸p kiÕn tróc
  1.3.1. MÆt b»ng c¸c tÇng.
   TÇng hÇm: ë cao tr×nh -3.00 m cã chiÒu cao tÇng hÇm lµ 3 m, lµ n¬i lµm gara
  «t«, xe m¸y.
  Mét ®-êng dèc cã ®é dèc 25% dÉn xuèng theo mÆt bªn cña c«ng tr×nh ®-îc sö
  dông lµm ®-êng cho c¸c xe «t« ®i xuèng tÇng hÇm. Ngoµi ra, tÇng hÇm cßn lµ n¬i bè trÝ
  mét tr¹m ®iÖn ®Ó ®¸p øng viÖc sö dông ®iÖn cho c«ng tr×nh, cßn lµ n¬i bè trÝ bÓ phèt vµ
  dÉn c¸c ®-êng tho¸t n-íc vÒ cèng thu ®Ó th¶i ra ngoµi.
   TÇng 1: ë cao tr×nh 0.00 m víi chiÒu cao tÇng 1 lµ 3 m. TÇng 1 lµ n¬i bè trÝ
  phßng b¶o vÖ tr«ng coi c«ng tr×nh, ®Ó xe m¸y, xe ®¹p cho nh©n viªn còng nh- kh¸ch hµng
   TÇng 2: ë cao tr×nh + 3.00 m víi chiÒu cao tÇng lµ 4.5 m. Lµ n¬i bè trÝ c¸c
  phßng ban b¶o vÖ,c«ng an quËn, vµ bé phËn qu©n sù

  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -12 –

 4. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi
   TÇng 3: ë cao tr×nh + 7.50 m víi chiÒu cao tÇng 4.5 m, lµ n¬i bè trÝ héi tr-êng
  lín phôc vô cho c¸c c«ng viÖc cña quËn vµ thµnh phè
   TÇng 4: ë cao tr×nh + 12.00 m, cã chiÒu cao tÇng 3.6 m, lµ c¸c phßng ban c¸c
  héi, vµ c«ng t¸c d©n sè
   TÇng 5 6: Cã chiÒu cao tÇng 3.6 m, lµ n¬i bè trÝ c¸c phßng ban lam viÖc gi¶I
  quyÕt mäi v¸n ®Ò th¾c m¾c cña ng-êi d©n công nh- doanh nghiÖp
   TÇng 7: Cã chiÒu cao tÇng 3.6 m, lµ n¬I bè trÝ c¸c phßng ban c¸c chøc vô quan
  träng cña quËn
   TÇng 8: ë cao tr×nh + 26.4 m cã chiÒu cao tÇng lµ 3.6 m ®-îc sö dông nh- mét
  tÇng ¸p m¸i, chøa c¸c c¬ së kü thuËt phôc vô cho c¶ c«ng tr×nh, ngoµi ra cßn cã t¸c dông
  chèng nãng, c¸ch nhiÖt cho c«ng tr×nh.

  – Ngoµi ra c¸c tÇng cßn ®-îc bè trÝ hÖ thèng cöa kÝnh,cöa chíp thuËn tiÖn cho viÖc
  lÊy ¸nh s¸ng vµ t¹o c¶m gi¸c th«ng tho¸ng trong khi lµm viÖc
  – Néi thÊt ®-îc bè trÝ phï hîp víi phong c¸ch lµm viÖc vµ thuËn tiÖn,c¸c phßng
  ®Òu ®-îc bè trÝ hÖ thèng m¸y tÝnh
  1.3.2. MÆt c¾t c«ng tr×nh.
  MÆt c¾t c«ng tr×nh ®· thÓ hiÖn râ c¸c tuyÕn giao th«ng c«ng tr×nh, gåm thang m¸y,
  thang bé. MÆt c¾t c«ng tr×nh cho biÕt râ cÊu t¹o cña c¸c cÊu kiÖn c«ng tr×nh.
  + T-êng tÇng hÇm:
  CÊu t¹o bao gåm:
  – Líp mµng cao su chèng thÊm.
  – T-êng bª t«ng cèt thÐp dµy 300.
  – Líp v÷a tr¸t dµy 15.
  – Líp s¬n chèng Èm, mèc.
  + Sµn tÇng hÇm:
  – Líp bª t«ng g¹ch vì dµy 100 (m¸c 75)
  – Mµng cao su chèng thÊm
  – HÖ s-ên bªt«ng cèt thÐp (s-ên « cê b»ng bªt«ng m¸c 300)
  – B¶n bª t«ng cèt thÐp dµy 250
  – Líp s¬n chèng thÊm
  – B¶n bª t«ng cèt thÐp dµy150.
  + Sµn tÇng 1:
  – V÷a tr¸t trÇn dµy 15.
  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -13 –

 5. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi
  – B¶n bª t«ng cèt thÐp dµy 150.
  – Líp xi m¨ng l¸ng bÒ mÆt.
  + Sµn tÇng 2 7:
  – TrÇn treo lµ c¸c tÊm c¸ch ©m cã kÝch th-íc 600 600.
  – V÷a tr¸t trÇn dµy 15.
  – B¶n bª t«ng cèt thÐp dµy 100.
  – Líp v÷a lãt dµy 20.
  – G¹ch l¸t ®¸ granit 400 400.
  + Sµn m¸i vµ s©n th-îng:
  – TrÇn treo theo thiÕt kÕ.
  – V÷a tr¸t trÇn dµy 15.
  – B¶n bª t«ng cèt thÐp dµy 100.
  – Líp bª t«ng xØ t¹o dèc cã ®é dµy trung b×nh 160.
  – Líp bª t«ng cèt thÐp chèng thÊm dµy 40.
  – Líp v÷a lãt dµy 15.
  – G¹ch chèng nãng dµy 90.
  – Líp v÷a lãt dµy 20.
  – G¹ch l¸t nÒn granit« 400 400.
  1.3.3. C¸c hÖ thèng kü thuËt chÝnh trong c«ng tr×nh:
  1.3.3.1. HÖ thèng chiÕu s¸ng:
  ChiÕu s¸ng tù nhiªn ®-îc ®Æc biÖt chó ý khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh.V× vËy trªn mÆt
  b»ng c¸c phßng ®Òu ®-îc tiÕp xóc víi thiªn nhiªn, kÕt hîp c¸c cöa sæ víi c¸c v¸ch kÝnh
  t¹o ¸nh s¸ng tèt. Ngoµi ra chiÕu s¸ng nh©n t¹o còng ®-îc bè trÝ sao cho cã thÓ ®¹t ®-îc
  nh÷ng yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng tèt,®Æc biÖt phßng lµm viÖc vµ phßng quan chøc bè trÝ hÖ
  thèng chiÕu s¸ng riªng víi ®Ìn chïm hiÖn ®¹i lµm t¨ng tÝnh lÞch sù cho phßng sö dông.
  + Hµnh lang ®-îc bè trÝ ¸nh s¸ng hîp lÝ tõ ®Çu tíi cuèi thuËn lîi cho viÖc ®i l¹i vµo
  ban ®ªm
  1.3.3.2.HÖ thèng ®iÖn:
  TuyÕn ®iÖn sö dông hÖ thèng ®iÖn cña thµnh phè. Ngoµi ra cßn cã ®iÖn dù phßng
  cho c«ng tr×nh gåm 1 m¸y ph¸t ®iÖn ch¹y b»ng Diesel cung cÊp, m¸y ph¸t ®iÖn nµy ®Æt t¹i
  phßng kü thuËt ®iÖn ë tÇng mét cña c«ng tr×nh. Khi nguån ®iÖn chÝnh cña c«ng tr×nh bÞ
  mÊt v× bÊt kú mét lý do g×, m¸y ph¸t ®iÖn sÏ cung cÊp ®iÖn cho nh÷ng tr-êng hîp sau:
  – C¸c hÖ thèng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y.
  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -14 –

 6. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi
  – HÖ thèng chiÕu s¸ng vµ b¶o vÖ.
  – C¸c phßng lµm viÖc ë c¸c tÇng.
  – BiÕn ¸p ®iÖn vµ hÖ thèng c¸p vµ mét sè hÖ thèng cÇn thiÕt kh¸c.
  – C¸c tr-êng hîp khÈn cÊp kh¸c
  1.3.3.3.HÖ thång ©m thanh
  Bè trÝ ph-¬ng tiÖn truyÒn ©m thanh mét c¸ch thuËn tiÖn,mµn h×nh lín phôc vô cho c«ng
  t¸c tr×nh chiÕu vµ v¨n nghÖ cña quËn
  1.3.3.4.HÖ thèng ®iÖn l¹nh vµ th«ng giã:
  Sö dông hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trung t©m ®-îc sö lý vµ lµm l¹nh theo hÖ
  thèng ®-êng èng ch¹y theo cÇu thang theo ph-¬ng th¼ng ®øng, víi tèc ®é nhanh vµ hiÖn
  ®¹i nhÊt thÕ giíi vµ ch¹y trong trÇn theo ph-¬ng ngang ph©n bè ®Õn c¸c vÞ trÝ tiªu thô.

  HÖ thèng chiÕu s¸ng ®¶m b¶o ®é räi tõ 20 – 40 lux. §Æc biÖt lµ ®èi víi hµnh lang
  gi÷a cÇn ph¶i chiÕu s¸ng c¶ ban ®ªm vµ ban ngµy ®Ó ®¶m b¶o giao th«ng cho viÖc ®i
  l¹i.Toµn bé c¸c c¨n hé ®Òu cè ®-êng ®iÖn ngÇm vµ b¶ng ®iÖn riªng víi ®é c¸ch ly cao
  an toµn tuyÖt ®èi víi ng-êi sö dông vµ h¹n chÕ c¸c sù cè vÒ ®iÖn. §èi víi c¸c phßng cã
  thªm yªu cÇu chiÕu s¸ng ®Æc biÖt th× ®-îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng cÊp cao
  nh- phßng kh¸ch lµ n¬I sang träng nhÊt cña c¸c c¨n hé

  Trong c«ng tr×nh c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt ph¶i sö dông ®Õn ®iÖn n¨ng :

  +C¸c lo¹i bãng ®Ìn: §Ìn huúnh quang, ®Ìn sîi tãc, ®Ìn ®äc s¸ch, ®Ìn ngñ.®Ìn chïm

  +C¸c lo¹i qu¹t trÇn, qu¹t treo t-êng, qu¹t th«ng giã,hÖ thèng hót,khö mïi

  +M¸y ®iÒu hoµ cho c¸c phßng.

  C¸c b¶ng ®iÖn, æ c¾m, c«ng t¾c ®-îc bè trÝ ë nh÷ng n¬i thuËn tiÖn, an toµn cho
  ng-êi sö dông, phßng tr¸nh ho¶ ho¹n trong qu¸ tr×nh sö dông.
  1.3.3.5.HÖ thèng cÊp tho¸t n-íc:
  a) HÖ thèng cÊp n-íc sinh ho¹t:
  – N-íc tõ hÖ thèng cÊp n-íc chÝnh cña thµnh phè ®-îc nhËn vµo bÓ chøa n-íc sinh
  ho¹t vµ bÓ n-íc cøu ho¶ ®Æt tÇng hÇm c«ng tr×nh.
  – N-íc ®-îc b¬m lªn bÓ n-íc trªn 8 m¸i c«ng tr×nh cã dung tÝch . ViÖc ®iÒu khiÓn
  qu¸ tr×nh b¬m ®-îc thùc hiÖn hoµn toµn tù ®éng lu«n lu«n ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho c¸c
  sinh ho¹t cña c¸c hé d©n trong khu vùc

  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -15 –

 7. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi
  – N-íc tõ bÓ trªn m¸i theo c¸c ®-êng èng trong hép kü thuËt ch¶y ®Õn c¸c vÞ trÝ
  cÇn thiÕt cña c«ng tr×nh. Do chiÒu cao c«ng tr×nh rÊt lín nªn cÇn ®Æt c¸c hÖ thèng gi¶m ¸p
  lùc t¹i c¸c tÇng ®Ó tr¸nh cho n-íc qu¸ m¹nh,an toµn trong sö dông, N-íc cung cÊp cho
  c«ng tr×nh ®-îc ®¶m b¶o trong mäi ®iÒu kiÖn.
  b) HÖ thèng tho¸t n-íc vµ xö lý n-íc th¶i c«ng tr×nh:
  – N-íc m-a trªn m¸i c«ng tr×nh, n-íc th¶i cña sinh ho¹t ®-îc thu vµo ®-êng èng tho¸t vµ
  bã vµo hép kÜ thuËt vµ ®-a vÒ bÓ sö lý n-íc th¶I b»ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tiªn tiÕn ®¶m
  b¶o hîp vÖ sinh,sö lý nhanh gän,an toµn, sau khi sö lý n-íc tho¸t vµ ®-a ra èng tho¸t
  chung cña thµnh phè.

  1.3.3.6.HÖ thèng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y:
  a) HÖ thèng b¸o ch¸y:
  – ThiÕt bÞ ph¸t hiÖn b¸o ch¸y ®-îc bè trÝ ë mçi tÇng vµ mçi phßng, ë n¬i c«ng céng
  cña mçi tÇng. M¹ng l-íi b¸o ch¸y cã g¾n ®ång hå vµ ®Ìn b¸o ch¸y, víi c«ng nghÖ tiªn
  tiÕn hiÖn ®¹i nhÊt ®-îc nhËp hoµn toµn tõ n-íc ngoµi,khi ph¸t hiÖn ®-îc ch¸y,c¸c hÖ
  thèng chu«ng b¸o sÏ ho¹t ®éng, phßng qu¶n lý nhËn tÝn hiÖu th× phô tr¸ch kiÓm so¸t vµ
  khèng chÕ ho¶ ho¹n cho c«ng tr×nh.
  b) HÖ thèng cøu ho¶:
  -N-íc: §-îc lÊy tõ bÓ chøa n-íc cøu ho¶ cña c«ng tr×nh, c¸c vßi cøu ho¶ ®-îc ®Æt
  ë c¸c tÇng.Sö dông kÕt hîp víi b×nh cøu ho¶ l-u ®éng vµ ®¨t b×nh cøu háa trong mçi
  phßng,h¹n chÕ tíi møc tèi ®a nhÊt khi s¶y ra sù cè vÒ ch¸y
  -Thang bé: ®-îc bè trÝ réng r·I thuËn tiÖn cho giao th«ng trong c«ng tr×nh,vµ tho¸t
  ng-êi mét c¸ch nhanh chãng nhÊt khi cã sù cè x¶y ra víi c«ng tr×nh,ngoµi ra cã thang
  phô tiÕp sóc víi thiªn nhiªn nh»m tho¸t ng-êi mét c¸ch tèt nhÊt trong mäi tr-êng hîp s¶y
  ra.

  1.1.1 1.3.3.7. HÖ thèng chèng sÐt vµ nèi ®Êt.
  HÖ thèng chèng sÐt gåm: kim thu l«i, hÖ thèng d©y thu l«i, hÖ thèng d©y dÉn
  b»ng thÐp, cäc nèi ®Êt tÊt c¶ ®-îc thiÕt kÕ theo ®óng qui ph¹m hiÖn hµnh c«ng nghÖ
  hiÖn ®¹i vµ ®¶m b¶o tèt nhÊt cho c«ng tr×nh khi m-a b·o x¶y ra

  Toµn bé tr¹m biÕn thÕ, tñ ®iÖn, thiÕt bÞ dïng ®iÖn ®Æt cè ®Þnh c¸ch ly ®iÖn
  tèt an toµn trong khi sö dông vµ ®Òu ph¶i cã hÖ thèng nèi ®Êt an toµn, h×nh thøc tiÕp
  ®Êt : dïng thanh thÐp kÕt hîp víi cäc tiÕp ®Êt.
  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -16 –

 8. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi

  1.4. Nh©n xÐt chung -u nh-îc ®iÓm cña c«ng tr×nh:
  C«ng tr×nh ®-îc x©y dùng ë vÞ trÝ kh¸ thuËn lîi vÒ mÆt giao th«ng do tiÕp gi¸p víi hai
  mÆt ®-ßng, hai mÆt cßn l¹i tiÕp gi¸p víi thiªn nhiªn nªn ®¶m b¶o lu«n th«ng tho¸ng cho
  c¸c phßng ban.C«ng tr×nh lµm h-íng nam ®¶m b¶o h-íng giã tèt nhÊt vÒ mïa hÌ víi khÝ
  hËu ë ViÖt Nam,lµm viÖc trong ®ã ta sÏ ®-îc h-ëng c¶m gi¸c gÇn gòi víi thiªn
  nhiªn,h-ëng thô mét bÇu kh«ng khÝ trong lµnh,®¶m b¸o s-c kháe tèt,ngoµi ra c«ng tr×nh
  cã kiÕn tróc hiÖn ®¹i t¹o ®iÓm nhÊn uy nghiªm,viÖc sö dông nhiÒu hÖ thèng tiªn tiÕn hiÖn
  ®¹i ®¶m b¶o cho c«ng tr×nh sö dông an toµn sang träng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu c«ng nghÖ
  cña thÕ giíi ,Víi sè l-îng cÇu thang lµ 1,2 thang m¸y ®¶m b¶o cho giao th«ng cña c«ng
  tr×nh thuËn tiÖn.

  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -17 –

 9. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi

  Ch-¬ng 2 : Gi¶I ph¸p KÕt cÊu

  gi¸o viªn h-íng dÉn kÕt cÊu : th.S l¹i v¨n thµnh

  NhiÖm vô :
  5. ThiÕt kÕ khung trôc 3.
  6. ThiÕt kÕ sµn tÇng ®iÓn h×nh .
  7. ThiÕt kÕ mãng trôc 3D, 3C

  C¸c b¶n vÏ kÌm theo:

  5. KC 01 : KÕt cÊu mãng.
  6. KC 02, KC 03 : KÕt cÊu khung K3.
  7. KC 04 : KÕt cÊu sµn

  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -18 –

 10. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi

  2.1.c¬ së tÝnh to¸n
  2.1.1. C¸c tµi liÖu sö dông trong tÝnh to¸n.
  1. TuyÓn tËp tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam.
  2. TCVN 5574-1991 KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.
  3. TCVN 2737-1995 T¶i träng vµ t¸c ®éng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.
  4. TCVN 40-1987 KÕt cÊu x©y dùng vµ nÒn nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ tÝnh to¸n.
  5. TCVN 5575-1991 KÕt cÊu tÝnh to¸n thÐp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.
  2.1.2. Tµi liÖu tham kh¶o.
  1. H-íng dÉn sö dông ch-¬ng tr×nh SAP 2000.
  2. Gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y ch-¬ng tr×nh SAP2000 – Th.s Hoµng ChÝnh Nh©n.
  3. KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp (phÇn kÕt cÊu nhµ cöa) – Gs Ts Ng« ThÕ Phong, Pts Lý
  TrÇn C-êng, Pts TrÞnh Kim §¹m, Pts NguyÔn Lª Ninh.
  4. KÕt cÊu thÐp II (c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp) – Ph¹m V¨n Héi, NguyÔn
  Quang Viªn, Ph¹m V¨n T-, §oµn Ngäc Tranh, Hoµng V¨n Quang.
  2.1.3. VËt liÖu dïng trong tÝnh to¸n.
  2.1.3.1. Bª t«ng.
  – Theo tiªu chuÈn TCVN 5574-1991.
  + Bª t«ng víi chÊt kÕt dÝnh lµ xi m¨ng cïng víi c¸c cèt liÖu ®¸, c¸t vµng vµ ®-îc t¹o
  nªn mét cÊu tróc ®Æc tr¾c. Víi cÊu tróc nµy, bª t«ng cã khèi l-îng riªng ~ 2500 KG/m3.
  + CÊp ®é bÒn cña bª t«ng theo c-êng ®é chÞu nÐn, tÝnh theo ®¬n vÞ KG/cm2, bª t«ng
  ®-îc d-ìng hé còng nh- ®-îc thÝ nghiÖm theo quy ®Þnh vµ tiªu chuÈn cña n-íc Céng hoµ
  x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. CÊp ®é bÒn cña bª t«ng dïng trong tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh
  lµ B25.
  – C-êng ®é cña bª t«ng B25:
  1. Víi tr¹ng th¸i nÐn:
  + C-êng ®é tiªu chuÈn vÒ nÐn : 18,5 MPa.
  + C-êng ®é tÝnh to¸n vÒ nÐn : 14,5 Mpa = 145( kg/cm2)
  2. Víi tr¹ng th¸i kÐo:
  + C-êng ®é tiªu chuÈn vÒ kÐo : 1,5 MPa.
  + C-êng ®é tÝnh to¸n vÒ kÐo : 1,05 MPa.
  – M«®un ®µn håi cña bª t«ng:
  §-îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn bª t«ng nÆng, kh« cøng trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn.
  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -19 –

 11. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi
  Víi B25 th× Eb = 290000 KG/cm2.
  2.1.3.2. ThÐp.
  ThÐp lµm cèt thÐp cho cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp dïng lo¹i thÐp sîi th«ng th-êng
  theo tiªu chuÈn TCVN 5575 – 1991. Cèt thÐp chÞu lùc cho c¸c dÇm, cét dïng nhãm AII,
  AIII, cèt thÐp ®ai, cèt thÐp gi¸, cèt thÐp cÊu t¹o vµ thÐp dïng cho b¶n sµn dïng nhãm AI.
  C-êng ®é cña cèt thÐp cho trong b¶ng sau:

  Chñng lo¹i C-êng ®é tiªu chuÈn C-êng ®é tÝnh to¸n
  Cèt thÐp (KG/cm2) (KG/cm2)
  AI 2350 2250
  AII 2950 2800
  AIII 3900 3650

  M«®un ®µn håi cña cèt thÐp:
  E = 2,1.106 KG/cm2.
  2.1.3.3. C¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c.
  – G¹ch ®Æc M75
  – C¸t vµng
  – C¸t ®en
  – §¸
  – S¬n che phñ mµu n©u hång.
  – Bi tum chèng thÊm.
  Mäi lo¹i vËt liÖu sö dông ®Òu ph¶i qua thÝ nghiÖm kiÓm ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh c-êng ®é
  thùc tÕ còng nh- c¸c chØ tiªu c¬ lý kh¸c vµ ®é s¹ch. Khi ®¹t tiªu chuÈn thiÕt kÕ míi ®-îc
  ®-a vµo sö dông.

  2.2. lùa chän Gi¶i ph¸p kÕt cÊu
  Kh¸i qu¸t chung
  Lùa chän hÖ kÕt cÊu chÞu lùc cho c«ng tr×nh cã vai trß quan träng t¹o tiÒn ®Ò c¬ b¶n ®Ó
  ng-êi thiÕt kÕ cã ®-îc ®Þnh h-íng thiÕt lËp m« h×nh, hÖ kÕt cÊu chÞu lùc cho c«ng tr×nh
  ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ ®é bÒn, ®é æn ®Þnh phï hîp víi yªu cÇu kiÕn tróc, thuËn tiÖn trong sö
  dông vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ.
  Trong thiÕt kÕ kÕt cÊu nhµ cao tÇng viÖc chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu cã liªn quan ®Õn vÊn
  ®Ò bè trÝ mÆt b»ng, h×nh thÓ khèi ®øng, ®é cao tÇng, thiÕt bÞ ®iÖn, ®-êng èng, yªu cÇu
  thiÕt bÞ thi c«ng, tiÕn ®é thi c«ng, ®Æc biÖt lµ gi¸ thµnh c«ng tr×nh vµ sù hiÖu qu¶ cña kÕt
  cÊu mµ ta chän.
  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -20 –

 12. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi

  2.2.1. §Æc ®iÓm chñ yÕu cña nhµ cao tÇng.
  2.2.1.1. T¶i träng ngang.
  Trong kÕt cÊu thÊp tÇng t¶i träng ngang sinh ra lµ rÊt nhá theo sù t¨ng lªn cña ®é cao.
  Cßn trong kÕt cÊu cao tÇng, néi lùc, chuyÓn vÞ do t¶i träng ngang sinh ra t¨ng lªn rÊt
  nhanh theo ®é cao. ¸p lùc giã, ®éng ®Êt lµ c¸c nh©n tè chñ yÕu cña thiÕt kÕ kÕt cÊu.
  NÕu c«ng tr×nh xem nh- mét thanh c«ng x«n ngµm t¹i mÆt ®Êt th× lùc däc tû lÖ víi
  chiÒu cao, m« men do t¶i träng ngang tØ lÖ víi b×nh ph-¬ng chiÒu cao.
  M = P H (T¶i träng tËp trung)
  M = q H2/2 (T¶i träng ph©n bè ®Òu)
  ChuyÓn vÞ do t¶i träng ngang tû lÖ thuËn víi luü thõa bËc bèn cña chiÒu cao:
  = P H3/3EJ (T¶i träng tËp trung)
  = q H4/8EJ (T¶i träng ph©n bè ®Òu)
  Trong ®ã:
  P – T¶i träng tËp trung; q – T¶i träng ph©n bè; H – ChiÒu cao c«ng tr×nh.
   Do vËy t¶i träng ngang cña nhµ cao tÇng trë thµnh nh©n tè chñ yÕu cña thiÕt kÕ
  kÕt cÊu.
  2.2.1.2. H¹n chÕ chuyÓn vÞ.
  Theo sù t¨ng lªn cña chiÒu cao nhµ, chuyÓn vÞ ngang t¨ng lªn rÊt nhanh. Trong thiÕt
  kÕ kÕt cÊu, kh«ng chØ yªu cÇu thiÕt kÕ cã ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc mµ cßn yªu cÇu kÕt cÊu cã
  ®ñ ®é cøng cho phÐp. Khi chuyÓn vÞ ngang lín th× th-êng g©y ra c¸c hËu qu¶ sau:
  Lµm kÕt cÊu t¨ng thªm néi lùc phô ®Æc biÖt lµ kÕt cÊu ®øng: Khi chuyÓn vÞ t¨ng
  lªn, ®é lÖch t©m t¨ng lªn do vËy nÕu néi lùc t¨ng lªn v-ît qu¸ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña kÕt
  cÊu sÏ lµm sôp ®æ c«ng tr×nh.
  Lµm cho ng-êi sèng vµ lµm viÖc c¶m thÊy khã chÞu vµ ho¶ng sî, ¶nh h-ëng ®Õn
  c«ng t¸c vµ sinh ho¹t.
  Lµm t-êng vµ mét sè trang trÝ x©y dùng bÞ nøt vµ ph¸ háng, lµm cho ray thang
  m¸y bÞ biÕn d¹ng, ®-êng èng, ®-êng ®iÖn bÞ ph¸ ho¹i.
   Do vËy cÇn ph¶i h¹n chÕ chuyÓn vÞ ngang.
  2.2.1.3. Gi¶m träng l-îng b¶n th©n.
  Xem xÐt tõ søc chÞu t¶i cña nÒn ®Êt. NÕu cïng mét c-êng ®é th× khi gi¶m träng
  l-îng b¶n th©n cã thÓ t¨ng lªn mét sè tÇng kh¸c.

  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -21 –

 13. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi
  XÐt vÒ mÆt dao ®éng, gi¶m träng l-îng b¶n th©n tøc lµ gi¶m khèi l-îng tham gia
  dao ®éng nh- vËy gi¶m ®-îc thµnh phÇn ®éng cña giã vµ ®éng ®Êt…
  XÐt vÒ mÆt kinh tÕ, gi¶m träng l-îng b¶n th©n tøc lµ tiÕt kiÖm vËt liÖu, gi¶m gi¸
  thµnh c«ng tr×nh bªn c¹nh ®ã cßn t¨ng ®-îc kh«ng gian sö dông.
   Tõ c¸c nhËn xÐt trªn ta thÊy trong thiÕt kÕ kÕt cÊu nhµ cao tÇng cÇn quan t©m ®Õn
  gi¶m träng l-îng b¶n th©n kÕt cÊu.

  2.2.2. Gi¶i ph¸p mãng cho c«ng tr×nh.
  V× c«ng tr×nh lµ nhµ cao tÇng nªn t¶i träng ®øng truyÒn xuèng mãng nh©n theo sè
  tÇng lµ rÊt lín. MÆt kh¸c v× chiÒu cao lín nªn t¶i träng ngang (giã, ®éng ®Êt) t¸c dông lµ
  rÊt lín, ®ßi hái mãng cã ®é æn ®Þnh cao. Do ®ã ph-¬ng ¸n mãng s©u lµ hîp lý nhÊt ®Ó
  chÞu ®-îc t¶i träng tõ c«ng tr×nh truyÒn xuèng.
  Mãng cäc ®ãng: ¦u ®iÓm lµ kiÓm so¸t ®-îc chÊt l-îng cäc tõ kh©u chÕ t¹o ®Õn kh©u
  thi c«ng nhanh. Nh-ng h¹n chÕ cña nã lµ tiÕt diÖn nhá, khã xuyªn qua æ c¸t, thi c«ng
  g©y ån vµ rung ¶nh h-ëng ®Õn c«ng tr×nh thi c«ng bªn c¹nh ®Æc biÖt lµ khu vùc thµnh
  phè. HÖ mãng cäc ®ãng kh«ng dïng ®-îc cho c¸c c«ng tr×nh cã t¶i träng qu¸ lín do
  kh«ng ®ñ chç bè trÝ c¸c cäc.
  Mãng cäc Ðp: Lo¹i cäc nµy chÊt l-îng cao, ®é tin cËy cao, thi c«ng ªm dÞu. H¹n chÕ
  cña nã lµ khã xuyªn qua líp c¸t chÆt dµy, tiÕt diÖn cäc vµ chiÒu dµi cäc bÞ h¹n chÕ. §iÒu
  nµy dÉn ®Õn kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc ch-a cao.
  Mãng cäc khoan nhåi: Lµ lo¹i cäc ®ßi hái c«ng nghÖ thi c«ng phøc t¹p. Tuy nhiªn nã
  vÉn ®-îc dïng nhiÒu trong kÕt cÊu nhµ cao tÇng v× nã cã tiÕt diÖn vµ chiÒu s©u lín do ®ã
  nã cã thÓ tùa ®-îc vµo líp ®Êt tèt n»m ë s©u v× vËy kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc sÏ rÊt lín.
   Tõ ph©n tÝch ë trªn, víi c«ng tr×nh nµy viÖc sö dông cäc khoan nhåi sÏ ®em l¹i sù
  hîp lý vÒ kh¶ n¨ng chÞu t¶i vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ.
  2.2.3. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu phÇn th©n c«ng tr×nh.

  2.2.3.1 C¸c lùa chän cho gi¶i ph¸p kÕt cÊu.
  1) C¸c lùa chän cho gi¶i ph¸p kÕt cÊu chÝnh.
  C¨n cø theo thiÕt kÕ ta chia ra c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu chÝnh ra nh- sau:
  *) HÖ t-êng chÞu lùc.
  Trong hÖ kÕt cÊu nµy th× c¸c cÊu kiÖn th¼ng ®øng chÞu lùc cña nhµ lµ c¸c t-êng ph¼ng.
  T¶i träng ngang truyÒn ®Õn c¸c tÊm t-êng th«ng qua c¸c b¶n sµn ®-îc xem lµ cøng tuyÖt
  ®èi. Trong mÆt ph¼ng cña chóng c¸c v¸ch cøng (chÝnh lµ tÊm t-êng) lµm viÖc nh- thanh
  c«ng x«n cã chiÒu cao tiÕt diÖn lín. Víi hÖ kÕt cÊu nµy th× kho¶ng kh«ng bªn trong c«ng
  tr×nh cßn ph¶i ph©n chia thÝch hîp ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ kÕt cÊu.
  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -22 –

 14. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi
  HÖ kÕt cÊu nµy cã thÓ cÊu t¹o cho nhµ kh¸ cao tÇng, tuy nhiªn theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ
  vµ yªu cÇu kiÕn tróc cña c«ng tr×nh ta thÊy ph-¬ng ¸n nµy kh«ng tho¶ m·n
  *) HÖ khung chÞu lùc:
  HÖ ®-îc t¹o bëi c¸c cét vµ c¸c dÇm liªn kÕt cøng t¹i c¸c nót t¹o thµnh hÖ khung kh«ng
  gian cña nhµ. HÖ kÕt cÊu nµy t¹o ra ®-îc kh«ng gian kiÕn tróc kh¸ linh ho¹t. Tuy nhiªn
  nã tá ra kÐm hiÖu qu¶ khi t¶i träng ngang c«ng tr×nh lín v× kÕt cÊu khung cã ®é cøng
  chèng c¾t vµ chèng xo¾n kh«ng cao. NÕu muèn sö dông hÖ kÕt cÊu nµy cho c«ng tr×nh th×
  tiÕt diÖn cÊu kiÖn sÏ kh¸ lín, lµm ¶nh h-ëng ®Õn t¶i träng b¶n th©n c«ng tr×nh vµ chiÒu
  cao th«ng tÇng cña c«ng tr×nh.
  HÖ kÕt cÊu khung chÞu lùc tá ra kh«ng hiÖu qu¶ cho c«ng tr×nh nµy.
  *) HÖ lâi chÞu lùc.
  Lâi chÞu lùc cã d¹ng vá hép rçng, tiÕt diÖn kÝn hoÆc hë cã t¸c dông nhËn toµn bé t¶i
  träng t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh vµ truyÒn xuèng ®Êt. HÖ lâi chÞu lùc cã hiÖu qu¶ víi c«ng
  tr×nh cã ®é cao t-¬ng ®èi lín, do cã ®é cøng chèng xo¾n vµ chèng c¾t lín, tuy nhiªn nã
  ph¶i kÕt hîp ®-îc víi gi¶i ph¸p kiÕn tróc.
  *) HÖ kÕt cÊu hçn hîp.
  * S¬ ®å gi»ng.
  S¬ ®å nµy tÝnh to¸n khi khung chØ chÞu phÇn t¶i träng th¼ng ®øng t-¬ng øng víi diÖn
  tÝch truyÒn t¶i ®Õn nã cßn t¶i träng ngang vµ mét phÇn t¶i träng ®øng do c¸c kÕt cÊu chÞu
  t¶i c¬ b¶n kh¸c nh- lâi, t-êng chÞu lùc. Trong s¬ ®å nµy th× tÊt c¶ c¸c nót khung ®Òu cã
  cÊu t¹o khíp hoÆc c¸c cét chØ chÞu nÐn.
  * S¬ ®å khung – gi»ng:
  HÖ kÕt cÊu khung – gi»ng (khung vµ v¸ch cøng) ®-îc t¹o ra b»ng sù kÕt hîp gi÷a
  khung vµ v¸ch cøng. Hai hÖ thèng khung vµ v¸ch ®-îc lªn kÕt qua hÖ kÕt cÊu sµn. HÖ
  thèng v¸ch cøng ®ãng vai trß chñ yÕu chÞu t¶i träng ngang, hÖ khung chñ yÕu thiÕt kÕ ®Ó
  chÞu t¶i träng th¼ng ®øng. Sù ph©n râ chøc n¨ng nµy t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tèi -u ho¸ c¸c cÊu
  kiÖn, gi¶m bít kÝch th-íc cét vµ dÇm, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kiÕn tróc. S¬ ®å nµy khung
  cã liªn kÕt cøng t¹i c¸c nót (khung cøng).
  2) C¸c lùa chän cho gi¶i ph¸p kÕt cÊu sµn.
  §Ó chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu sµn ta so s¸nh 2 tr-êng hîp sau:
  a) KÕt cÊu sµn kh«ng dÇm (sµn nÊm) :
  HÖ sµn nÊm cã chiÒu dµy toµn bé sµn nhá, lµm t¨ng chiÒu cao sö dông do ®ã dÔ t¹o
  kh«ng gian ®Ó bè trÝ c¸c thiÕt bÞ d-íi sµn (th«ng giã, ®iÖn, n-íc, phßng ch¸y vµ cã trÇn
  che phñ), ®ång thêi dÔ lµm v¸n khu«n, ®Æt cèt thÐp vµ ®æ bª t«ng khi thi c«ng. Tuy nhiªn
  gi¶i ph¸p kÕt cÊu sµn nÊm lµ kh«ng phï hîp víi c«ng tr×nh v× kh«ng ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ.
  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -23 –

 15. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi
  b) KÕt cÊu sµn dÇm:
  Khi dïng kÕt cÊu sµn dÇm ®é cøng ngang cña c«ng tr×nh sÏ t¨ng do ®ã chuyÓn vÞ
  ngang sÏ gi¶m. Khèi l-îng bª t«ng Ýt h¬n dÉn ®Õn khèi l-îng tham gia lao ®éng gi¶m.
  ChiÒu cao dÇm sÏ chiÕm nhiÒu kh«ng gian phßng ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn thiÕt kÕ kiÕn tróc,
  lµm t¨ng chiÒu cao tÇng. Tuy nhiªn ph-¬ng ¸n nµy phï hîp víi c«ng tr×nh v× chiÒu cao
  thiÕt kÕ kiÕn tróc lµ tíi 3,6 m.
  2.2.3.2. Lùa chän kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh:
  Qua viÖc ph©n tÝch ph-¬ng ¸n kÕt cÊu chÝnh ta nhËn thÊy s¬ ®å khung – gi»ng lµ hîp lý
  nhÊt. ViÖc sö dông kÕt cÊu v¸ch, lâi cïng chÞu t¶i träng ®øng vµ ngang víi khung sÏ lµm
  t¨ng hiÖu qu¶ chÞu lùc cña toµn bé kÕt cÊu, ®ång thêi sÏ gi¶m ®-îc tiÕt diÖn cét ë tÇng
  d-íi cña khung. VËy ta chän hÖ kÕt cÊu nµy.
  Qua so s¸nh ph©n tÝch ph-¬ng ¸n kÕt cÊu sµn, ta chän kÕt cÊu sµn dÇm toµn khèi.
  2.2.3.3. S¬ ®å tÝnh cña hÖ kÕt cÊu:
  + M« h×nh ho¸ hÖ kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh phÇn th©n cña c«ng tr×nh b»ng hÖ khung
  kh«ng gian (frames) nót cøng liªn kÕt cøng víi hÖ v¸ch lâi (shells).
  + Liªn kÕt cét, v¸ch, lâi víi ®Êt xem lµ ngµm cøng t¹i cèt -3 m phï hîp víi yªu cÇu
  l¾p ®Æt hÖ thèng kü thuËt cña c«ng tr×nh vµ hÖ thèng kü thuËt ngÇm cña thµnh phè.
  + Sö dông phÇn mÒm tÝnh kÕt cÊu SAP 2000 ®Ó tÝnh to¸n víi : C¸c dÇm chÝnh, dÇm
  phô, cét lµ c¸c phÇn tö Frame, lâi cøng, v¸ch cøng vµ sµn lµ c¸c phÇn tö Shell. §é cøng
  cña sµn ¶nh h-ëng ®Õn sù lµm viÖc cña hÖ kÕt cÊu ®-îc m« t¶ b»ng hÖ c¸c liªn kÕt
  constraints b¶o ®¶m c¸c nót trong cïng mét mÆt ph¼ng sÏ cã cïng chuyÓn vÞ ngang.

  2.2.4. Lùa chän kÝch th-íc tiÕt diÖn c¸c cÊu kiÖn.

  2.2.4.1. ChiÒu dµy b¶n sµn:
  Chän s¬ ®å chiÒu dµy sµn theo c«ng thøc:
  D
  hS l
  m
  víi « sµn kÝch th-íc 3,3 x6,6 (m), lµm viÖc theo s¬ ®å b¶n kª 2 c¹nh.
  Ta cã: m (30 35) – víi b¶n lo¹i dÇm
  m (40 45) – víi b¶n kª 4 c¹nh
  D (0,8 1, 4) – phô thuéc vµo t¶i träng
  l: nhÞp hay c¹nh « b¶n ( lÊy c¹nh ng¾n )
  Ta chän: m = 32 D = 1,1 l = 3,3(m)

  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -24 –

 16. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi
  1,3
  VËy: h 3,3 100 11,343(cm)
  S 32
  Chän hS = 12 (cm)
  2.2.4.2.KÝch th-íc dÇm:
  1 1
  h l (®èi víi dÇm chÝnh)
  d 8 12
  1 1 (®èi víi dÇm phô)
  h l
  d 12 20
  l 6,6(m)
  a) .DÇm tõ trôc A ®Õn D (DÇm ngang)
  1 1 1 1
  h l 6,6 0,825 0,55
  d 8 12 8 12
  Chän hd = 60 (cm).
  b 0,3 0,5 h 0,3 0,5 60 18 30
  d
  VËy chän kÝch th-íc dÇm lµ : bxh = 250×600.
  b) DÇm tõ trôc 1 ®Õn trôc 8 – (DÇm däc):
  chän kÝch th-íc dÇm lµ : bxh = 250 x 600 (mm)
  c) DÇm d-íi t-êng:
  Víi hÖ dÇm d-íi t-êng vµ hÖ dÇm phô :
  KÝch th-íc s¬ bé cña dÇm ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau:
  1 1 1 1
  h l 6,6 0,55 0,33
  d 12 20 d 12 20
  Chän hd=45 cm.
  b 0,3 0,5 h 0,3 0,5 0, 45 0,135 0, 225
  d d
  Chän bd = 22 cm.
  VËy chän kÝch th-íc dÇm lµ : bxh = 220×450
  2.2.4.3. KÝch th-íc cét khung
  a) Chän kÝch th-íc s¬ bé cña c¸c cét gi÷a.
  KÝch th-íc s¬ bé cét ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
  N
  Fb k
  Rb
  Trong ®ã:
  + k : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng kh¸c nh- m«men uèn, hµm l-îng cèt thÐp, ®é m¶nh
  cña cét. Chän k = 1,1
  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -25 –

 17. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi
  + q : T¶i träng s¬ bé t¸c dông nªn 1 m2 sµn.
  q = 1,2 T/m2
  + S : DiÖn tÝch sµn t¸c dông nªn ®Çu cét :
  S = 6,6 6,6 = 43,56 m2.
  + N : T¶i träng s¬ bé t¸c dông nªn cét
  N=n q S
  n : lµ sè tÇng.
  – Víi tÇng hÇm, 1, 2, 3 :
  N 9 1, 2 43,56 470, 448(T ) 470448(kg )
  470448
  Fc 1,1 3568,92(cm2 )
  145
  Chän kÝch th-íc cét lµ : 500×750 mm- Víi tÇng 4, 5, 6 :
  5
  Fc 3568,92 1982,733(cm2 )
  9
  Chän kÝch th-íc cét lµ : 350×550 mm.
  – Víi tÇng 7, m¸i:
  2
  Fc 3568,92 793,6(cm2 )
  9
  Chän kÝch th-íc cét lµ:250×350 mm.
  b) Chän kÝch th-íc s¬ bé cña c¸c cét biªn.
  KÝch th-íc s¬ bé cét ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
  N
  Fb k
  Rb
  Trong ®ã:
  + k : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng kh¸c nh- m«men uèn, hµm l-îng cèt thÐp, ®é m¶nh
  cña cét. Chän k = 1,1
  + q : T¶i träng s¬ bé t¸c dông nªn 1 m2 sµn.
  q = 1,2 T/m2
  + S : DiÖn tÝch sµn t¸c dông nªn ®Çu cét :
  S = 6,6 3,3 = 21,78 m2.
  + N : T¶i träng s¬ bé t¸c dông nªn cét
  N=n q S
  n : lµ sè tÇng.
  – Víi tÇng hÇm, 1, 2, 3 :
  N 9 1, 2 21,78 235, 224(T ) 235224(kg )
  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -26 –

 18. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi
  235224
  Fc 1,1 1784,5(cm2 )
  145
  Chän kÝch th-íc cét lµ : 350×600 mm.
  – Víi tÇng 4, 5, 6 :
  5
  Fc 1784,5 991,338(cm2 )
  9
  Chän kÝch th-íc cét lµ : 300×450 mm.
  – Víi tÇng 7, m¸i:
  Chän kÝch th-íc cét lµ:250×350 mm.
  2.2.4.4.Chän kÝch th-íc t-êng.
  * T-êng bao.
  §-îc x©y chung quanh chu vi nhµ, do yªu cÇu chèng thÊm, chèng Èm nªn t-êng
  dµy 22 cm x©y b»ng g¹ch ®Æc M75. T-êng cã hai líp tr¸t dµy 2 x 1,5 cm
  * T-êng ng¨n.
  Dïng t-êng 22cm cã tr¸t 2 mÆt ®¶m b¶o c¸ch ©m tèt gi÷a c¸c phßng,t¹o kh«ng
  gian riªng vµ lµm viÖc yªn tÜnh hiÖu qu¶ cao

  2.3.t¶i träng vµ t¸c ®éng

  2.3.1. T¶i träng ®øng.
  2.3.1.1. TÜnh t¶i.
  TÜnh t¶i bao gåm träng l-îng b¶n th©n c¸c kÕt cÊu nh- cét, dÇm, sµn vµ t¶i träng do
  t-êng, v¸ch kÝnh ®Æt trªn c«ng tr×nh. Khi x¸c ®Þnh tÜnh t¶i riªng t¶i träng b¶n th©n cña c¸c
  phÇn tö cét vµ dÇm sÏ ®-îc Sap 2000 tù ®éng céng vµo khi khai b¸o hÖ sè träng l-îng
  b¶n th©n.
  TÜnh t¶i b¶n th©n phô thuéc vµo cÊu t¹o c¸c líp sµn. CÊu t¹o c¸c líp sµn phßng lµm
  viÖc, phßng ë vµ phßng vÖ sinh nh- h×nh vÏ sau. Träng l-îng ph©n bè ®Òu c¸c líp sµn cho
  trong b¶ng sau.
  cÊu t¹o sµn tÇng ®iÓn h×nh
  Líp g¹ch l¸t dµy 1 cm
  a) TÜnh t¶i sµn: Líp v÷a lãt dµy 2 cm
  CÊu t¹o c¸c lo¹i sµn: Sµn btct dµy 12 cm

  S1 (sµn khu v¨n phßng) Líp v÷a tr¸t dµy 1,5cm

  – G¹ch l¸t dµy 10mm

  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -27 –

 19. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi
  – V÷a lãt dµy 20mm
  – Sµn BTCT dµy 120mm
  – V÷a tr¸t trÇn dµy 15mm

  SW (Sµn phßng vÖ sinh) M1 ( S©n th-îng vµ m¸i)
  – G¹ch l¸t dµy 10mm – 2 líp g¹ch l¸ nem dµy 40mm
  – V÷a lãt dµy 20mm – V÷a lãt dµy 20mm
  – Líp t«n nÒn – G¹ch chèng nãng dÇy 100
  – QuÐt s¬n chèng thÊm FLINCODE – V÷a lãt dÇy 20
  – Sµn BTCT dµy 120mm – Sµn BTCT dÇy 120
  – V÷a tr¸t trÇn dµy 15mm – V÷a tr¸t trÇn dÇy 15
  S3 (Sµn thang) S4 (ChiÕu nghØ)
  – §¸ GranÝt dÇy 20 – L¸t g¹ch Ceramic
  – V÷a xim¨ng M75 # dµy 20mm – V÷a xim¨ng M75 # dµy 20mm
  – BËc g¹ch M75 150×300 – B¶n BTCT dµy 120mm
  – B¶n BTCT dµy 120mm – V÷a tr¸t ®¸y chiÕu nghØ 15mm
  – V÷a tr¸t ®¸y b¶n thang 15mm
  S2 (Sµn tÇng trÖt)
  – Mµi Granit« dÇy 30
  – B¶n BTCT dÇy 150
  – V÷a tr¸t trÇn dÇy 15

  * Träng l-îng b¶n th©n sµn : gi = ni ihI

  B¶ng 1: TÝnh tÜnh t¶i sµn tÇng 1 -> 6
  Dµy Gtc Gtt
  TT C¸c líp sµn n
  (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2)
  1 G¹ch l¸t 0,01 2000 20 1,1 22
  2 V÷a lãt 0,02 1800 36 1,2 43,2
  3 B¶n BTCT 0,12 2500 300 1,1 330
  4 V÷a tr¸t 0,015 1800 27 1,3 35,1
  383 430,3

  * T¶i träng t-êng nhµ vÖ sinh : t-êng 110 mm, cao 2m, dµi 1,2m
  + Tæng chiÒu dµi t-êng: = 1,2.3 = 3,6 (m)
  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -28 –

 20. Tªn ®Ò tµi – trô së ubnd quËn hoµng mai – Hµ Néi
  -> Gt 1,1.1,8.2.0,11.3,6 1,568(t / m2 )
  + Quy vÒ ph©n bè ®Òu trªn sµn
  1,568
  gt 0,101(t / m2 ) 101(kg / m2 )
  3,3.4,69

  B¶ng 2: TÝnh tÜnh t¶i sµn vÖ sinh
  Dµy Gtc Gtt
  TT C¸c líp sµn n
  (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2)
  1 G¹ch l¸t 0,01 2000 20 1,1 22
  2 V÷a lãt 0,02 1800 36 1,2 43,2
  3 B¶n BTCT 0,12 2500 300 1,1 330
  4 V÷a tr¸t 0,015 1800 27 1,3 35,1
  5 T-êng 110 1800 92 1,1 101
  475 531,3

  B¶ng 3: TÝnh tÜnh t¶i sµn tÇng trÖt
  Dµy Gtc Gtt
  TT C¸c líp sµn n
  (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2)
  1 Mµi Granit« 0,03 2000 60 1,1 66
  2 B¶n BTCT 0,15 2500 375 1,1 412,5
  3 V÷a tr¸t 0,015 1800 27 1,3 35,1
  462 513,6
  * Träng l-îng b¶n th©n m¸i : gi = ni ihI
  B¶ng 4: TÝnh tÜnh t¶i s©n th-îng vµ m¸i

  Dµy Gtc Gtt
  TT C¸c líp sµn n
  (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2)

  1 2 líp g¹ch l¸ nem 0,04 2000 80 1,1 88
  2 V÷a lãt 0,02 1800 36 1,2 43,2
  3 G¹ch chèng nãng 0,1 2000 200 1,1 220

  4 V÷a lãt 0,02 1800 36 1,2 43,2
  5 §an BTCT 0,12 2500 300 1,1 330
  6 V÷a tr¸t trÇn 0,015 1800 27 1,3 35,1

  679 759,5

  2/12/20 14

  Đỗ Thành Thuân_XD1202D
  M· sinh viªn: 120853 Trang: -29 –

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở UBND quận Hoàng Mai – Hà Nội File Word, PDF về máy