Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc Viện Cơ điện – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc Viện Cơ điện – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc Viện Cơ điện – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc Viện Cơ điện – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc Viện Cơ điện – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công trình là trụ sở làm việc của Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch, chức năng chính của viện là nơi nghiên cứu và phát triển các sản phẩm cho ngành nông nghiệp Việt Nam bằng những công nghệ mới tiên tiến.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc Viện Cơ điện – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc Viện Cơ điện – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc Viện Cơ điện – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc Viện Cơ điện – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 1. GVHD: TS. §oµn V¨n DuÈn. Ch-¬ng1.KiÕn Tróc

  PhÇn I:giíi thiÖu kiÕn tróc c«ng tr×nh
  Ch-¬ng 1:KiÕn tróc.
  1.1. Giíi thiÖu vÒ c«ng tr×nh
  1.1.1. Tªn c«ng tr×nh.
  Trô së lµm viÖc viÖn c¬ ®iÖn – bé nN & PTNT
  1.1.2. §Þa ®iÓm x©y dùng.
  – §Þa danh hµnh chÝnh:
  Sè 54 – Ngâ 102 – §-êng Tr-êng Chinh – QuËn Hai Bµ Tr-ng – Hµ néi.
  – VÞ trÝ ®Þa lý:
  + PhÝa B¾c gi¸p víi Ng¸ch 102/56 – §-êng Tr-êng Chinh.
  + PhÝa Nam gi¸p víi khu d©n c-.
  + PhÝa §«ng gi¸p víi khu d©n c-.
  + PhÝa T©y gi¸p víi mÆt Ngâ 102 – §-êng Tr-êng Chinh.
  – DiÖn tÝch khu ®Êt:
  Khu ®Êt cã diÖn tÝch 4125 m2
  1.1.3. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t- x©y dùng.
  1.1.3.1. NhiÖm vô, chøc n¨ng cña c«ng tr×nh.
  C«ng tr×nh lµ trô së lµm viÖc cña ViÖn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghÖ sau thu
  ho¹ch. Chøc n¨ng chÝnh cña viÖn lµ n¬i nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm cho
  ngµnh n«ng nghiÖp ViÖt Nam b»ng nh÷ng c«ng nghÖ míi tiªn tiÕn, kiÓm tra chÊt l-îng
  s¶n phÈm n«ng nghiÖp sau khi thu ho¹ch. Nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i hãa ngµnh
  n«ng nghiÖp n-íc ta. ChÝnh v× vËy, c«ng tr×nh ph¶i ®¸p øng ®-îc ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu
  cho c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc.
  1.1.3.2. HiÖn tr¹ng cña khu vùc x©y dùng.
  C«ng tr×nh trô së ViÖn c¬ ®iÖn ®-îc x©y dùng míi trªn khu ®Êt cßn ®ang ®Ó trèng,
  xung quanh hiÖn cã mét c«ng tr×nh phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu vµ thÝ nghiÖm.
  1.1.3.3. Nhu cÇu ph¶i ®Çu t- x©y dùng.
  N-íc ta ®ang trong thêi kú ®æi míi, thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ – hiÖn ®¹i hãa
  ®Êt n-íc. Ngµnh n«ng nghiÖp lµ mét trong sè c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän gãp
  phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ n-íc ta. §Ó ph¸t triÓn ngµnh n«ng nghiÖp ViÖt Nam
  mét c¸ch m¹nh mÏ h¬n n÷a th× vÊn ®Ò nghiªn cøu vµ ¸p dông thµnh tùu khoa häc
  kü thuËt vµo s¶n xuÊt lµ rÊt cÇn thiÕt. Tr-íc thùc tr¹ng nµy, ViÖn c¬ ®iÖn n«ng
  nghiÖp vµ c«ng nghÖ sau thu ho¹ch – Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®·

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -14-

 2. GVHD: TS. §oµn V¨n DuÈn. Ch-¬ng1.KiÕn Tróc
  quyÕt ®Þnh ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh Trô së lµm viÖc ViÖn c¬ ®iÖn. T¹o ®iÒu
  kiÖn thuËn lîi cho viÖc nghiªn cøu vµ ¸p dông c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt n«ng
  nhiÖp, t¹o ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cho ngµnh

  1.1.4. Giíi h¹n cña ®å ¸n tèt nghiÖp.
  1.1.4.1. Môc tiªu, nhiÖm vô cña ®å ¸n tèt nghiÖp.
  – Môc tiªu cña ®å ¸n tèt nghiÖp:
  + Cñng cè hÖ thèng hãa, më réng vµ ®i s©u t×m hiÓu néi dung c«ng t¸c thiÕt kÕ
  vµ tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng.
  + VËn dông mét c¸ch tæng hîp kiÕn thøc ®· häc vµo viÖc thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y
  dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp.
  + Gióp sinh viªn lµm quen víi kh¶ n¨ng b¶o vÖ mét vÊn ®Ò khoa häc.
  + Thùc hiÖn mét nhiÖm vô quan träng cña kú thi tèt nghiÖp quèc gia.
  – NhiÖm vô cña ®å ¸n tèt nghiÖp:
  ThiÕt kÕ vµ tæ chøc thi c«ng Trô së lµm viÖc ViÖn c¬ ®iÖn – Bé n«ng nghiÖp vµ
  ph¸t triÓn n«ng th«n.
  1.1.4.2. Ph¹m vi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña ®å ¸n tèt nghiÖp.
  Do thêi gian thùc hiÖn ®å ¸n cã h¹n, víi yªu cÇu vµ nhiÖm vô ®· ®-îc giao nªn
  trong ®å ¸n nµy chØ gi¶i quyÕt mét sè néi dung c¬ b¶n sau:
  – KiÕn tróc: (chiÕm 10%)
  Tr×nh bµy c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ mÆt b»ng, mÆt ®øng, quy ho¹ch, gi¶i ph¸p kÕt
  cÊu. TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt, c¸c gi¶i ph¸p m«i tr-êng, ¸nh s¸ng, phßng
  ch¸y, ch÷a ch¸y…
  – KÕt cÊu: (chiÕm 45%)
  + ThiÕt kÕ mét kÕt cÊu khung chÞu lùc ®iÓn h×nh.
  + TÝnh to¸n vµ cÊu t¹o cÇu thang bé.
  + TÝnh to¸n vµ cÊu t¹o b¶n sµn toµn khèi.
  + TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ nÒn mãng.
  – Thi c«ng: (chiÕm 35-45%). C¨n cø vµo c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu, nÒn mãng ®· thùc
  hiÖn tiÕn hµnh lùa chän vµ quyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p kü thuËt, tæ chøc thi c«ng cho
  c«ng tr×nh.
  – Dù to¸n :(chiÕm 5-10%).

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -15-

 3. GVHD: TS. §oµn V¨n DuÈn. Ch-¬ng1.KiÕn Tróc
  1.2.§iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ x· héi
  1.2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn.
  1.2.1.1. §Þa h×nh khu vùc.
  C«ng tr×nh Trô së lµm viÖc ViÖn c¬ ®iÖn ®-îc x©y dùng trªn « ®Êt bá trèng, cã ®iÒu
  kiÖn ®Þa h×nh t-¬ng ®èi b»ng ph¼ng, réng r·i thuËn tiÖn cho viÖc tæ chøc thi c«ng.
  1.2.1.2. §Þa chÊt thuû v¨n.
  – §Þa chÊt c«ng tr×nh thuéc lo¹i ®Êt t-¬ng ®èi tèt, cã b¶ng chØ tiªu c¬ lý cña c¸c líp
  ®Êt nh- sau:
  §é s©u W Wnh Wd K 0 C E
  Tªn gäi 3 3
  m KN/m KN/m % % % m/s KPa KPa
  §Êt lÊp 0 1,2 16,9
  SÐt pha 1,2 4,8 18,2 26,7 31 39 26 2,7.10-8 17 19 10000
  C¸t pha 4,8 11,2 19,2 26,5 23 24 18 2,1.10-7 18 25 14000
  C¸t h¹t trung 11,2 25 19,2 26,5 18 – – 2,0.10-4 38 2 40000
  – Mùc n-íc ngÇm gÆp c¸ch mÆt ®Êt lÊp -3,9 m.

  – C¸t h¹t trung ch-a kÕt thóc trong ph¹m vi lç khoan : -25 m.

  1.2.1.3. KhÝ hËu.
  – C«ng tr×nh n»m ë Hµ Néi, nhiÖt ®é b×nh qu©n trong n¨m lµ 270C, chªnh lÖch nhiÖt
  ®é gi÷a th¸ng cao nhÊt (th¸ng 4) vµ th¸ng thÊp nhÊt (th¸ng 12) lµ 120C.
  – Thêi tiÕt chia lµm hai mïa râ rÖt : Mïa nãng (tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 11), mïa l¹nh
  (tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau).
  – §é Èm trung b×nh 75% – 80%.
  – Hai h-íng giã chñ yÕu lµ giã T©y – T©y Nam vµ B¾c – §«ng B¾c, th¸ng cã søc giã
  m¹nh nhÊt lµ th¸ng 8, th¸ng cã søc giã yÕu nhÊt lµ th¸ng 11, tèc ®é giã lín nhÊt lµ
  28m/s.
  1.2.1.4. M«i tr-êng sinh th¸i.
  C«ng tr×nh ®-îc x©y dùng ë trong ngâ, quanh khu d©n c-, chung quanh trång nhiÒu c©y
  xanh nªn cã m«i tr-êng kh«ng khÝ th«ng tho¸ng, m¸t mÎ, dÔ chÞu. M«i tr-êng sinh th¸i xung
  quanh c«ng tr×nh kh«ng cã sù « nhiÔm vÒ kh«ng khÝ vµ nguån n-íc g©y ¶nh h-ëng ®Õn viÖc
  khai th¸c c«ng tr×nh sau nµy. MÆt kh¸c trô së lµm viÖc ViÖn c¬ ®iÖn lµ mét c«ng tr×nh phôc vô
  c«ng t¸c nghiªn cøu nªn kh«ng g©y ¶nh h-ëng xÊu ®Õn m«i tr-êng sinh th¸i.

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -16-

 4. GVHD: TS. §oµn V¨n DuÈn. Ch-¬ng1.KiÕn Tróc
  1.2.2. §iÒu kiÖn x· héi, kü thuËt.
  1.2.2.1. §iÒu kiÖn x· héi.
  – Nh©n d©n cã truyÒn thèng c¸ch m¹ng, chÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña
  Nhµ n-íc, tr×nh ®é d©n trÝ cao.
  – Nh©n d©n cã nÕp sinh ho¹t v¨n ho¸ lµnh m¹nh. T×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ t-¬ng
  ®èi æn ®Þnh.
  1.2.2.2. §iÒu kiÖn kü thuËt.
  1.2.2.2.1. §-êng giao th«ng.
  Khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh n»m trong hÖ thèng giao th«ng ®· ®-îc quy ho¹ch vµ ph©n
  chia hÕt søc râ rµng, cô thÓ nh-: ®-êng chÝnh réng 8(m), ®-êng nhá réng 3(m) do ®ã ®iÒu kiÖn
  giao th«ng lµ t-¬ng ®èi thuËn lîi cho thi c«ng vµ khai th¸c sö dông c«ng tr×nh sau nµy.
  1.2.2.2.2. Th«ng tin liªn l¹c.
  Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y hÖ thèng b-u chÝnh viÔn th«ng cña n-íc ta ph¸t triÓn rÊt m¹nh,
  ®Æc biÖt lµ ë c¸c thµnh phè lín. V× vËy viÖc th«ng tin liªn l¹c cña khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh
  rÊt thuËn lîi vµ dÔ dµng.
  1.2.2.2.3. MÆt b»ng x©y dùng.
  Khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh cã ®Þa h×nh b»ng ph¼ng, tho¸t n-íc tèt, mÆt b»ng x©y
  dùng thuËn lîi cho tæ chøc thi c«ng, kh«ng gian vµ tÇm nh×n tho¸ng ®·ng gãp phÇn lµm
  ®Ñp cho thµnh phè Hµ Néi, cã ®-êng giao th«ng thuËn tiÖn cho viÖc chuyªn chë vËt
  liÖu x©y dùng.
  1.2.2.2.4. HÖ thèng ®iÖn.
  HÖ thèng cung cÊp ®iÖn ®-îc lÊy tõ m¹ng ®iÖn chung cña thµnh phè sau ®ã ®-a vÒ
  tr¹m ®iÖn cña c¬ quan vµ dÉn ®Õn tõng d·y nhµ.
  1.2.2.2.5. CÊp, tho¸t n-íc.
  – CÊp n-íc: Sö dông hÖ thèng cung cÊp n-íc cña thµnh phè cho c¸c khu d©n c-
  xung quanh khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh.
  – Tho¸t n-íc: HÖ thèng tho¸t n-íc cña c«ng tr×nh n»m trong hÖ thèng tho¸t n-íc cña khu
  vùc ®· ®-îc quy ho¹ch nªn rÊt thuËn lîi cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng tho¸t n-íc phôc vô cho c«ng
  t¸c thi c«ng còng nh- sö dông c«ng tr×nh sau nµy.
  1.2.2.2.6. Nguån cung cÊp vËt liÖu.
  Khu vùc x©y dùng n»m trong trung t©m thµnh phè, l¹i n»m gÇn trôc ®-êng giao
  th«ng nªn viÖc cung cÊp vËt liÖu x©y dùng rÊt thuËn lîi.

  1.2.2.2.7. T×nh h×nh nh©n lùc x©y dùng.

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -17-

 5. GVHD: TS. §oµn V¨n DuÈn. Ch-¬ng1.KiÕn Tróc
  Thµnh phè Hµ Néi lµ mét trung t©m v¨n hãa chÝnh trÞ cña c¶ n-íc, ®Ó xøng ®¸ng víi vai trß
  nµy th× thµnh phè ®ang tiÕn hµnh x©y dùng, quy ho¹ch c¬ së h¹ tÇng mét c¸nh nhanh chãng.
  C¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi mäc lªn ngµy cµng nhiÒu nªn thu hót ®-îc rÊt nhiÒu lao ®éng tõ
  c¸c tØnh l©n cËn tËp trung t¹i ®©y. Do ®ã viÖc t×m kiÕm nh©n lùc x©y dùng rÊt thuËn lîi, dÔ dµng.

  1.2.3. Biªn chÕ, tæ chøc.

  1.2.3.1. Tæ chøc qu¶n lý.

  Bé m¸y qu¶n lý cña ViÖn c¬ ®iÖn ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc tiÕp theo lµ phã gi¸m ®èc,
  sau ®ã lµ c¸c bé phËn, phßng ban chøc n¨ng nh-: phßng v¨n th-, phßng tµi chÝnh,
  phßng kü thuËt, phßng b¶o vÖ… Mçi phßng ban l¹i ®-îc ph©n ra thµnh tr-ëng phßng,
  phã phßng, nh©n viªn.

  1.2.3.2. Tæ chøc biªn chÕ.

  Tïy vµo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng phßng ban mµ phßng tæ chøc nh©n sù sÏ
  bè trÝ sè l-îng nh©n viªn sao cho hîp lý víi c¬ cÊu tæ chøc, ho¹t ®éng cña phßng
  ban®ã.

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -18-

 6. GVHD:ThS. TrÇn Anh TuÊn. Ch-¬ng 7.TÝnh to¸n NÒn mãng
  1.3.Gi¶i ph¸p kiÕn tróc.
  1.3.1. Quy ho¹ch tæng mÆt b»ng.
  – Chung quanh c«ng tr×nh ®-îc bè trÝ c¸c ®-êng giao th«ng cã chiÒu réng ®ñ lín ®Ó
  phôc vô viÖc ®i l¹i vµ sinh ho¹t cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña viÖn. Ngoµi ra cßn phôc
  vô c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y khi gÆp sù cè x¶y ra.
  – S¸t víi hµng rµo phÝa tr-íc, phÝa sau vµ phÝa gi¸p ng¸ch 102/56 bè trÝ trång mét
  hµng c©y xanh trong bån cã bÒ réng 2m ch¹y däc theo chiÒu dµi t-êng rµo. Tr-íc mÆt
  tiÒn tßa nhµ ta bè trÝ thªm hai bån c©y c¶nh n÷a, ngoµi ra cßn bè trÝ trång c©y ë nh÷ng
  chç kh¸c nh- trªn b¶n vÏ tæng mÆt b»ng.
  – §»ng sau cã bè trÝ mét s©n ch¬i thÓ thao cã diÖn tÝch 450m2 (15x30m). PhÝa tr-íc
  mÆt tßa nhµ hiÖn ®· cã mét c«ng tr×nh ®· x©y dùng cã diÖn tÝch 200m2 (10x20m). Lèi
  vµo ta bè trÝ hai cæng vµo, tr-íc cæng cã bè trÝ phßng b¶o vÖ víi diÖn tÝch 24m2
  (4x6m), ngay sau phßng b¶o vÖ bè trÝ thªm mét b·i ®Ó xe «t« ngoµi trêi cã diÖn tÝch
  180m2 (6x30m). C¸c c«ng tr×nh kh¸c bè trÝ nh- ë trªn b¶n vÏ tæng mÆt b»ng.
  1.3.2. D©y chuyÒn c«ng n¨ng, cÊp c«ng tr×nh.
  – D©y chuyÒn c«ng n¨ng.
  p. lµm viÖc p. lµm viÖc
  Wc

  p. lµm viÖc p. lµm viÖc

  tÇng m¸i

  ghi chó:
  Wc
  p. thÝ nghiÖm p. lµm viÖc thang m¸y

  p. lµm viÖc
  thang bé
  tÇng 2 kho p. thÝ nghiÖm s¶nh

  kho hµnh lang
  p. lµm viÖc
  Wc

  thang tho¸t hiÓm
  p. lµm viÖc s¶nh p. tiÕp kh¸ch
  tÇng 1
  trôc giao th«ng chÝnh

  p. kü thuËt

  khu vùc ®Ó xe

  tÇng hÇm Lèi vµo gara

  H×nh 2.1:S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng n¨ng
  – CÊp c«ng tr×nh.
  CÊp c«ng tr×nh lµ cÊp 2, cã tuæi thä lµ 100 n¨m.

  1.3.3. X¸c ®Þnh diÖn tÝch c«ng tr×nh.
  1.3.3.1. Tiªu chuÈn diÖn tÝch.
  ViÖc bè trÝ diÖn tÝch c¸c phßng ¸p dông theo tiªu chuÈn TCVN 4450 : 1987

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -116-

 7. GVHD:ThS. TrÇn Anh TuÊn. Ch-¬ng 7.TÝnh to¸n NÒn mãng
  1.3.3.2. TÝnh to¸n diÖn tÝch lµm viÖc cña c«ng tr×nh.
  Tõ c¸c b¶n vÏ mÆt b»ng c¸c tÇng ta tiÕn hµnh tÝnh to¸n diÖn tÝch sö dông, diÖn tÝch
  lµm viÖc cña tõng tÇng, sau khi tÝnh to¸n ta cã kÕt qu¶ nh- sau:
  – TÇng hÇm:
  DiÖn tÝch sö dông: 608,4m2
  DiÖn tÝch lµm viÖc: 561,15m2
  – TÇng 1:
  DiÖn tÝch sö dông: 561,15m2
  DiÖn tÝch lµm viÖc: 334,22m2
  – TÇng 2:
  DiÖn tÝch sö dông: 608,4m2
  DiÖn tÝch lµm viÖc: 372,23m2
  – TÇng 3:
  DiÖn tÝch sö dông: 608,4m2
  DiÖn tÝch lµm viÖc: 372,23m2
  – TÇng 4,5,6,7:
  DiÖn tÝch sö dông: 426,6m2
  DiÖn tÝch lµm viÖc: 314,73m2
  – TÇng 8,9,10,11:
  DiÖn tÝch sö dông: 426,6m2
  DiÖn tÝch lµm viÖc: 314,73m2
  1.3.4. Ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ c«ng tr×nh.
  1.3.4.1. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kiÕn tróc, ®iÖn, n-íc.
  – H×nh thøc mÆt b»ng, mÆt c¾t.
  + C«ng tr×nh bao gåm 1 tÇng hÇm vµ 11 tÇng lµm viÖc ®-îc bè trÝ thµnh 1 ®¬n
  nguyªn cã chiÒu réng theo trôc ®Þnh vÞ lµ 24,6(m), chiÒu dµi theo trôc
  ®Þnh vÞ lµ 34,2(m).
  + Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ mÆt ®øng, h×nh khèi kh«ng gian cña c«ng tr×nh :
  MÆt ®øng cña c«ng tr×nh ë khèi cao tÇng ®èi xøng t¹o ®-îc sù hµi hoµ phong nh·.
  Xen kÏ c¸c cét lµ cöa sæ c¸c tÇng kÕt hîp c¸c ®-êng soi v÷a, kÕt hîp víi l«gia o
  trång cay xanh lµm cho c«ng tr×nh kh«ng ®¬n ®iÖu. H×nh khèi cña c«ng tr×nh
  kh«ng nh-ng kh«ng ®èi xøng lµm cho c«ng tr×nh trë nªn v÷ng ch¾c trang träng
  nh-ng vÉn linh ho¹t. Ta cã thÓ thÊy mÆt ®øng cña c«ng tr×nh lµ hîp lý vµ hµi hoµ
  kiÕn tróc víi tæng thÓ kiÕn tróc quy ho¹ch cña c¸c c«ng tr×nh xung quanh

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -117-

 8. GVHD:ThS. TrÇn Anh TuÊn. Ch-¬ng 7.TÝnh to¸n NÒn mãng
  +Th«ng giã:Lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu quan träng trong thiÕt kÕ kiÕn tróc nh»m
  ®¶m b¶o vÖ sinh, søc khoÎ cho con ng-êi khi lµm viÖc vµ nghØ ng¬i. VÒ néi bé c«ng tr×nh,
  c¸c phßng ®Òu cã cöa sæ th«ng giã trùc tiÕp. Trong mçi phßng lµm viÖc ®Òu ®-îc bè trÝ
  c¸c qu¹t treo t-êng, hÖ thèng ®iÒu hoµ ®Ó th«ng giã nh©n t¹o vÒ mïa hÌ.

  + ChiÕu s¸ng: KÕt hîp chiÕu s¸ng tù nhiªn vµ chiÕu s¸ng nh©n t¹o trong ®ã
  chiÕu s¸ng tù nhiªn lµ chñ yÕu.

  VÒ chiÕu s¸ng tù nhiªn: C¸c phßng ®Òu ®-îc lÊy ¸nh s¸ng tù nhiªn th«ng qua hÖ
  thèng cöa sæ vµ c¸c v¸ch kÝnh.

  ChiÕu s¸ng nh©n t¹o: ®-îc t¹o ra tõ hÖ thèng bãng ®iÖn l¾p trong c¸c phßng vµ
  t¹i hµnh lang, cÇu thang bé, cÇu thang m¸y.

  – Gi¶i ph¸p giao th«ng.
  C«ng tr×nh bè trÝ hai thang m¸y vµ hai cÇu thang bé. Mét cÇu thang bé sö dông
  ®Ó ®i l¹i, cßn mét cÇu thang lµm thang tho¸t hiÓm. Trªn mçi tÇng cã hÖ thèng hµnh
  lang réng r·i.
  – DiÖn tÝch sµn tõng tÇng, chiÒu cao mçi tÇng.
  + NÒn: DiÖn tÝch 608,4m2; cao 2,7m.
  + TÇng 1: DiÖn tÝch 561,15m2; cao 4,5m.
  + TÇng 2: DiÖn tÝch 608,4m2; cao 4,5m.
  + TÇng 3: DiÖn tÝch 608,4m2; cao 3,8m.
  + TÇng 4,5,6,7: DiÖn tÝch 426,6m2; cao 3,8m.
  + TÇng 8,9,10,11: DiÖn tÝch 426,6m2; cao 3,8m.
  – Gi¶i ph¸p trang trÝ hoµn thiÖn.
  + CÊu t¹o sµn:
  * L¸t g¹ch liªn doanh 400×400 mµu n©u s¸ng.
  * Líp v÷a xi m¨ng 75# dµy 20mm.
  * Sµn bª t«ng cèt thÐp dµy 150mm.
  * V÷a tr¸t trÇn 50# dµy 15mm.
  * §ãng trÇn gi¶ b»ng th¹ch cao.
  + CÊu t¹o sµn vÖ sinh:
  * L¸t g¹ch ceramic chèng tr¬n 200×200
  * Líp v÷a xi m¨ng 50# dµy 20 ®¸nh dèc 1% vÒ phÔu thu.
  * Phô gia chèng thÊm.

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -118-

 9. GVHD:ThS. TrÇn Anh TuÊn. Ch-¬ng 7.TÝnh to¸n NÒn mãng
  * Sµn bª t«ng cèt thÐp dµy 150mm.
  * V÷a tr¸t trÇn 50# dµy 15
  * §ãng trÇn gi¶ b»ng th¹ch cao.
  + CÊu t¹o nÒn:
  * L¸t g¹ch ceramic liªn doanh.
  * V÷a xi m¨ng lãt nÒn 50# dµy 20mm.
  * Bª t«ng cèt thÐp chèng thÊm dµy 100mm.
  * Bª t«ng g¹ch vì v÷a tam hîp 25# dµy 100mm.
  * §Êt ®Çm kü.
  + S¬n t-êng ngoµi mµu kem, ch©n t-êng èp ®¸ tù nhiªn, t-êng ngoµi tÇng 1, 2
  èp ®¸ granit mµu ®á.
  + S¬n t-êng trong nhµ b»ng s¬n tr¾ng, ch©n t-êng èp g¹ch men cao 200
  + Riªng tÇng hÇm kh«ng ®ãng trÇn gi¶ b»ng th¹ch cao.
  – Gi¶i ph¸p cung cÊp ®iÖn, cÊp tho¸t n-íc.

  + CÊp ®iÖn:

  Cung cÊp ®iÖn vµ chiÕu s¸ng cho c«ng tr×nh ®-îc lÊy tõ tr¹m ®iÖn cña ViÖn c¬
  ®iÖn sau ®ã ®-a vµo phßng kü thuËt ®iÖn d-íi tÇng hÇm. D©y dÉn ®iÖn tõ phßng kü
  thuËt ®Õn c¸c b¶ng ph©n phèi ®iÖn ë c¸c tÇng dïng d©y c¸p c¸ch ®iÖn ®i trong hép kü
  thuËt. D©y dÉn ®iÖn ®i sau b¶ng ph©n phèi ë c¸c tÇng dïng d©y lâi ®ång luån trong èng
  nhùa mÒm ch«n trong t-êng, trÇn hoÆc sµn. d©y dÉn ra ®Ìn ph¶i ®¶m b¶o tiÕp diÖn tèi
  thiÓu 1.5mm2.

  HÖ thèng chiÕu s¸ng dïng ®Ìn huúnh quang vµ ®Ìn d©y tãc ®Ó chiÕu s¸ng tuú
  theo chøc n¨ng cña tõng phßng, tÇng, khu vùc.
  Trong c¸c phßng cã bè trÝ c¸c æ c¾m ®Ó phôc vô cho chiÕu s¸ng côc bé vµ cho
  c¸c môc ®Ých kh¸c.
  HÖ thèng chiÕu s¸ng ®-îc b¶o vÖ b»ng c¸c Aptomat l¾p trong c¸c b¶ng ph©n
  phèi ®iÖn. §iÒu khiÓn chiÕu s¸ng b»ng c¸c c«ng t¾c l¾p trªn t-êng c¹nh cöa ra vµo
  hoÆc ë trong vÞ trÝ thuËn lîi nhÊt.
  + CÊp n-íc:

  Nguån n-íc ®-îc lÊy tõ hÖ thèng cÊp n-íc thµnh phè th«ng qua hÖ thèng ®-êng
  èng dÉn lªn bÓ chøa trªn m¸i. Sö dông hÖ thèng cÊp n-íc thiÕt kÕ theo m¹ch vßng cho

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -119-

 10. GVHD:ThS. TrÇn Anh TuÊn. Ch-¬ng 7.TÝnh to¸n NÒn mãng
  toµn ng«i nhµ, dïng m¸y b¬m b¬m trùc tiÕp tõ hÖ thèng cÊp n-íc thµnh phè lªn trªn bÓ
  n-íc trªn m¸i sau ®ã ph©n phèi cho c¸c phßng cÇn sö dông n-íc nh-: phßng thÝ
  nghiÖm, phßng vÖ sinh… nhê hÖ thèng ®­êng èng.

  §-êng èng cÊp n-íc dïng èng thÐp tr¸ng kÏm. §-êng èng trong nhµ ®i ngÇm
  trong t-êng vµ c¸c hép kü thuËt. §-êng èng sau khi l¾p ®Æt song ®Òu ph¶i thö ¸p lùc vµ
  khö trïng tr-íc khi sö dông. TÊt c¶ c¸c van, kho¸ ®Òu ph¶i sö dông c¸c van, khãa chÞu
  ¸p lùc.

  + Tho¸t n-íc: Bao gåm tho¸t n-íc m-a vµ tho¸t n-íc th¶i sinh ho¹t.

  N-íc th¶i ë khu vÖ sinh ®-îc tho¸t theo hai hÖ thèng riªng biÖt: hÖ thèng tho¸t
  n-íc bÈn vµ hÖ thèng tho¸t ph©n. N-íc bÈn tõ c¸c phÔu thu sµn ®-îc tho¸t vµo hÖ
  thèng èng ®øng tho¸t riªng ra hè ga tho¸t n-íc bÈn råi tho¸t ra hÖ thèng tho¸t n-íc
  chung. Ph©n tõ c¸c xÝ bÖt ®-îc thu vµo hÖ thèng èng ®øng tho¸t riªng vÒ ng¨n chøa cña
  bÓ tù ho¹i. Cã bè trÝ èng th«ng h¬i 60 ®-a cao qua m¸i 70cm.

  Tho¸t n-íc m-a ®-îc thùc hiÖn nhê hÖ thèng sªn« 110 dÉn n-íc tõ m¸i theo
  c¸c ®-êng èng nhùa n»m ë gãc cét ch¶y xuèng hÖ thèng tho¸t n-íc

  toµn nhµ råi ch¶y ra hÖ thèng tho¸t n-íc cña thµnh phè.

  Xung quanh nhµ cã x©y hÖ thèng ®-êng r·nh tho¸t n-íc cã kÝch th-íc
  38 30(cm) lµm nhiÖm vô tho¸t n-íc mÆt.

  – HÖ thèng chèng sÐt vµ nèi ®Êt.

  Chèng sÐt cho c«ng tr×nh b»ng hÖ thèng c¸c kim thu sÐt b»ng thÐp 16 dµi 600 mm
  l¾p trªn c¸c kÕt cÊu nh« cao vµ ®Ønh cña m¸i nhµ. C¸c kim thu sÐt ®-îc nèi víi nhau vµ
  nèi víi ®Êt b»ng c¸c thÐp 10. Cäc nèi ®Êt dïng thÐp gãc 65 x 65 x 6 dµi 2.5 m. D©y
  nèi ®Êt dïng thÐp dÑt 40 4. ®iÖn trë cña hÖ thèng nèi ®Êt ®¶m b¶o nhá h¬n 10 .

  HÖ thèng nèi ®Êt an toµn thiÕt bÞ ®iÖn d-îc nèi riªng ®éc lËp víi hÖ thèng nèi ®Êt
  chèng sÐt. §iÖn trë nèi ®Êt cña hÖ thèng nµy ®¶m b¶o nhá h¬n 4 . TÊt c¶ c¸c kÕt cÊu
  kim lo¹i, khung tñ ®iÖn, vá hép Aptomat ®Òu ph¶i ®-îc nèi tiÕp víi hÖ thèng nµy.

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -120-

 11. GVHD:ThS. TrÇn Anh TuÊn. Ch-¬ng 7.TÝnh to¸n NÒn mãng

  1.3.5. Giíi thiÖu c¸c b¶n vÏ kiÕn tróc.

  PhÇn kiÕn tróc bao gåm 5 b¶n vÏ, ®-îc thùc hiÖn trªn khæ giÊy A1 gåm nh÷ng b¶n
  vÏ cô thÓ sau:

  – KT.01/05: Tæng mÆt b»ng (Tû lÖ 1/250);

  – KT.02/05: MÆt b»ng tÇng 1, tÇng 2(Tû lÖ 1/100).

  – KT.03/05: MÆt b»ng tÇng ®iÓn h×nh vµ tÇng m¸i (Tû lÖ 1/100);

  – KT.04/05: MÆt c¾t A-A vµ B-B (Tû lÖ 1/100).

  – KT.05/05: MÆt ®øng trôc F-A vµ trôc 1-7 (Tû lÖ 1/100).

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -121-

 12. GVHD:ThS. TrÇn Anh TuÊn. Ch-¬ng 7.TÝnh to¸n NÒn mãng

  PhÇn ii. kÕt cÊu

  Ch-¬ng 2:lùa chän gi¶I ph¸p kÕt cÊu

  2.1. S¬ bé lùa chän ph-¬ng ¸n kÕt cÊu.
  2.1.1. C¬ së lùa chän s¬ ®å kÕt cÊu.
  – Dùa vµo ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh.
  – T¶i träng t¸c dông vµo c«ng tr×nh.
  – Yªu cÇu cña kiÕn tróc vÒ h×nh d¸ng, c«ng n¨ng, tÝnh thÝch dông.
  2.1.2. Ph©n tÝch lùa chän s¬ ®å kÕt cÊu.
  HÖ kÕt cÊu chÞu lùc cña nhµ nhiÒu tÇng lµ bé phËn chñ yÕu cña c«ng tr×nh nhËn c¸c lo¹i
  t¶i träng vµ truyÒn chóng xuèng nÒn ®Êt. Nã ®-îc t¹o thµnh tõ mét hoÆc nhiÒu lo¹i cÊu
  kiÖn c¬ b¶n. Cã thÓ ph©n lo¹i c¸c hÖ kÕt cÊu chÞu lùc cña nhµ nhiÒu tÇng thµnh hai
  nhãm chÝnh:
  + Nhãm c¸c hÖ c¬ b¶n: hÖ khung, hÖ t-êng, hÖ lâi, hÖ hép.
  + Nhãm c¸c hÖ hçn hîp: ®-îc t¹o thµnh tõ sù kÕt hîp gi÷a hai hay nhiÒu hÖ c¬ b¶n
  trªn
  2.1.2.1.Hệ kết cấu khung
  Hệ kết cấu khung cã khả năng tạo ra c¸c kh«ng gian lớn, thÝch hợp với c¸c c«ng
  tr×nh c«ng cộng. Hệ kết cấu khung cã sơ đồ lµm việc râ rµng nhưng lại cã nhược điểm
  lµ kÐm hiệu quả khi chiều cao c«ng tr×nh lớn.
  Trong thực tế, hệ kết cấu khung được sử dụng cho c¸c ng«i nhµ dưới 20 tầng với
  cấp phßng chống động đất 7; 15 tầng đối với nhµ trong vïng cã chấn động động đất
  cấp 8; 10 tầng đối với cấp 9.
  2.1.2.2.HÖ kÕt cÊu v¸ch cøng lâi cøng
  Hệ kết cấu v¸ch cứng cã thể được bố trÝ thµnh hệ thống theo 1 phương, 2 phương
  hoặc liªn kết lại thµnh c¸c hệ kh«ng gian gọi lµ lâi cứng. Đặc điểm quan trọng của loại
  kết cấu nµy lµ khả năng chịu lực ngang tốt nªn thường được sử dụng cho c¸c c«ng
  tr×nh cao trªn 20 tầng.
  Tuy nhiªn, độ cứng theo phương ngang của c¸c v¸ch cứng tỏ ra lµ hiệu quả râ rệt
  ở những độ cao nhất định, khi chiều cao c«ng tr×nh lớn th× bản th©n v¸ch cứng phải cã
  kÝch thước đủ lớn, mµ điều ®ã khã cã thể thực hiện được.
  Trong thực tế, hệ kết cấu v¸ch cứng được sử dụng cã hiệu quả cho c¸c ng«i nhµ
  dưới 40 tầng với cấp phßng chống động đất cấp 7; độ cao giới hạn bị giảm đi nếu cấp
  phßng chống động đất cao hơn.

  2.1.2.3.HÖ kÕt cÊu khung -gi»ng (khung vµ v¸ch cøng)

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -122-

 13. GVHD:ThS. TrÇn Anh TuÊn. Ch-¬ng 7.TÝnh to¸n NÒn mãng
  Hệ kết cấu khung – giằng (khung vµ v¸ch cứng) được tạo ra bằng sự kết hợp hệ
  thống khung vµ hệ thống v¸ch cứng. Hệ thống v¸ch cứng thường được tạo ra tại khu
  vực cầu thang bộ, cầu thang m¸y, khu vực vệ sinh chung hoặc ở c¸c tường biªn, lµ c¸c
  khu vực cã tường nhiều tầng liªn tục. hệ thống khung được bố trÝ tại c¸c khu vực cßn
  lại của ng«i nhµ. Trong hệ thống kết cấu nµy, hệ thống v¸ch chủ yếu chịu tải trọng
  ngang cßn hệ thống khung chịu tải trọng thẳng đứng.
  Hệ kết cấu khung – giằng tỏ ra lµ hệ kết cấu tối ưu cho nhiều loại c«ng tr×nh cao
  tầng. Loại kết cấu nµy được sử dụng cho c¸c ng«i nhµ dưới 40 tầng với cấp phßng
  chống động đất 7; 30 tầng đối với nhµ trong vïng cã chấn động động đất cấp 8; 20
  tầng đối với cấp 9.
  2.1.2.4. HÖ t-êng chÞu lùc:

  ë hÖ kÕt cÊu nµy c¸c cÊu kiÖn th¼ng ®øng chÞu lùc cña nhµ lµ c¸c v¸ch cøng, lâi
  cøng hoÆc kÕt hîp v¸ch víi lâi. Sù æn ®Þnh cña c«ng tr×nh phô thuéc phÇn lín vµo h×nh
  d¹ng tiÕt diÖn ngang cña chóng, ngoµi ra c¸c v¸ch cøng th-êng hay bÞ gi¶m yÕu do cã
  c¸c lç cöa.
  * HÖ khung vµ t-êng chÞu lùc: §©y lµ hÖ kÕt cÊu ®-îc t¹o thµnh tõ sù kÕt hîp cña
  hai hÖ trªn. Nã lµ hÖ kÕt cÊu rÊt cã hiÖu qu¶ víi c¸c c«ng tr×nh nhµ nhiÒu tÇng, cao
  tÇng. Sù lµm viÖc cña hÖ kÕt cÊu nµy ®a sè theo d¹ng s¬ ®å gi»ng víi c¸c khung chØ
  chÞu t¶i träng th¼ng ®øng trong diÖn chÞu t¶i cña nã cßn toµn bé t¶i träng ngang vµ mét
  phÇn t¶i träng ®øng xem nh- dån vÒ cho hÖ lâi chÞu lùc.
  Do ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh lµ trô së lµm viÖc nªn cã yªu cÇu cao vÒ mÆt kiÕn tróc,
  c«ng n¨ng, tÝnh thÝch dông, ngoµi ra c«ng tr×nh thuéc lo¹i nhµ nhiÒu tÇng v× vËy ta
  chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu cho c«ng tr×nh lµ hÖ kÕt cÊu khung v¸ch .
  2.1.3. Ph©n tÝch lùa chän vËt liÖu.

  HiÖn nay ë ViÖt Nam, vËt liÖu dïng cho kÕt cÊu nhµ cao tÇng th-êng sö dông lµ kim
  lo¹i (chñ yÕu lµ thÐp) hoÆc bª t«ng cèt thÐp.
  – NÕu dïng kÕt cÊu thÐp cho nhµ cao tÇng th× viÖc ®¶m b¶o thi c«ng tèt c¸c mèi nèi
  lµ rÊt khã kh¨n, mÆt kh¸c gi¸ thµnh c«ng tr×nh b»ng thÐp th-êng cao mµ chi phÝ cho
  viÖc b¶o qu¶n cÊu kiÖn khi c«ng tr×nh ®i vµo sö dông lµ rÊt tèn kÐm.
  – KÕt cÊu b»ng bª t«ng cèt thÐp th× lµm cho c«ng tr×nh cã träng l-îng b¶n th©n lín,
  c«ng tr×nh nÆng nÒ h¬n dÉn ®Õn kÕt cÊu mãng ph¶i lín. Tuy nhiªn, kÕt cÊu bª t«ng cèt
  thÐp kh¾c phôc ®-îc mét sè nh-îc ®iÓm cña kÕt cÊu thÐp:nh- thi c«ng ®¬n gi¶n h¬n, vËt
  liÖu rÎ h¬n, bÒn víi m«i tr-êng vµ nhiÖt ®é, ngoµi ra nã tËn dông ®-îc tÝnh chÞu nÐn rÊt tèt
  cña bª t«ng vµ tÝnh chÞu kÐo cña cèt thÐp b»ng c¸ch ®Æt nã vµo vïng kÐo cña cèt thÐp.

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -123-

 14. GVHD:ThS. TrÇn Anh TuÊn. Ch-¬ng 7.TÝnh to¸n NÒn mãng
  Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn, ta lùa chän bª t«ng cèt thÐp lµ vËt liÖu cho kÕt cÊu
  c«ng tr×nh, vµ ®Ó hîp lý víi kÕt cÊu nhµ cao tÇng ta sö dông bª t«ng m¸c cao. Dù
  kiÕn sö dông bª t«ng : B25 cã Rb = 14.5Mpa, Rbt = 1.05 MPa; cèt thÐp chÞu lùc
  nhãm AII cã: Rs = Rsc = 280 MPa; cèt thÐp ®ai nhãm AI cã: Rs = Rsc = 225MPa
  2.1.4.Ph©n tÝch lùa chän kÕt cÊu sµn
  *Đề xuất phương ¸n kết cấu sµn :
  C«ng tr×nh cã bước cột kh¸ lớn, ta cã thể đề xuất một vµi phương ¸n kết cấu sµn
  thÝch hợp với nhịp nµy lµ:
  + Sµn BTCT cã hệ dầm chÝnh, phụ (sµn sườn toµn khối)
  + Hệ sµn « cờ
  + Sµn phẳng BTCT ứng lực trước kh«ng dầm
  + Sµn BTCT ứng lực trước lµm việc hai phương trªn dầm
  Trªn cơ sở ph©n tÝch ưu nhược điểm của từng loại phương ¸n kết cấu sµn để lựa
  chọn ra một dạng kết cấu phï hợp nhất về kinh tế, kỹ thuật, phï hợp với khả năng thiết
  kế vµ thi c«ng của c«ng tr×nh
  2.1.4.1. Phương ¸n sµn sườn toµn khối BTCT:
  Cấu tạo hệ kết cấu sµn bao gồm hệ dầm chÝnh phụ vµ bản sµn.
  Ưu điểm: Lý thuyến tÝnh to¸n vµ kinh nghiệm tÝnh to¸n kh¸ hoµn thiện, thi c«ng
  đơn giản, được sử dụng phổ biến ở nước ta với c«ng nghệ thi c«ng phong phó nªn
  thuận tiện cho việc lựa chọn phương tiện thi c«ng. Chất lượng đảm bảo do đã cã nhiều
  kinh nghiệm thiết kế vµ thi c«ng trước đ©y.
  Nhược điểm: Chiều cao dầm vµ độ v÷ng của bản sµn rất lớn khi vượt khẩu độ lớn,
  hệ dầm phụ bố trÝ nhỏ lẻ với những c«ng tr×nh kh«ng cã hệ thống cột giữa, dẫn đến
  chiều cao th«ng thuỷ mỗi tầng thấp hoặc phải n©ng cao chiều cao tầng kh«ng cã lợi
  cho kết cấu khi chịu tải trọng ngang. Kh«ng gian kiến tróc bố trÝ nhỏ lẻ, khã tận dụng.
  Qu¸ tr×nh thi c«ng chi phÝ thời gian vµ vật liệu lớn cho c«ng t¸c lắp dựng v¸n khu©n.
  2.1.4.2.Phương ¸n sµn « cê BTCT:
  Cấu tạo hệ kết cấu sµn bao gồm hệ dầm vu«ng gãc với nhau theo hai phương,
  chia bản sµn thµnh c¸c « bản kª bốn cạnh cã nhịp bé, theo yªu cầu cấu tạo khoảng
  c¸ch giữa c¸c dầm vµo khoảng 3m.C¸c dầm chÝnh cã thể lµm ở dạng dầm bẹt để tiết
  kiệm không gian sử dụng trong phßng.
  Ưu điểm: Tr¸nh được cã qu¸ nhiều cột bªn trong nªn tiết kiệm được kh«ng gian
  sử dụng vµ cã kiến tróc đẹp, thÝch hợp với c¸c c«ng tr×nh yªu cầu thẩm mỹ cao vµ
  kh«ng gian sử dụng lớn như hội trường, c©u lạc bộ. Khả năng chịu lực tốt, thuận tiện
  cho bố trÝ mặt bằng.
  Nhược điểm: Kh«ng tiết kiệm, thi c«ng phức tạp. Mặt kh¸c, khi mặt bằng sµn qu¸
  rộng cần phải bố trÝ thªm c¸c dầm chÝnh. V× vậy,nã cũng kh«ng tr¸nh được những hạn
  chế do chiều cao dầm chÝnh phải lớn để giảm độ v÷ng. Việc kết hợp sử dụng dầm
  chÝnh dạng dầm bẹt để giảm chiều cao dầm cã thể được thực hiện nhưng chi phÝ cũng
  sẽ tăng cao vÒ kÝch thước dầm rất lớn.

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -124-

 15. GVHD:ThS. TrÇn Anh TuÊn. Ch-¬ng 7.TÝnh to¸n NÒn mãng
  2.1.4.3.Phương ¸n sµn kh«ng dầm ứng lực trước :
  Cấu tạo hệ kết cấu sµn bao gồm c¸c bản kª trực tiếp lªn cột (cã mũ cột hoặc
  kh«ng)
  *)Ưu điểm:
  + Chiều cao kết cấu nhỏ nªn giảm được chiều cao c«ng tr×nh
  + Tiết kiệm được kh«ng gian sử dụng
  + Dễ ph©n chia kh«ng gian
  + Tiến độ thi c«ng sµn ƯLT (6 – 7 ngµy/1 tầng/1000m2 sµn) nhanh hơn so với thi
  c«ng sµn BTCT thường.
  + Do cã thiết kế điển h×nh kh«ng cã dầm giữa sµn nªn c«ng t¸c thi c«ng v¸n
  khu©n cũng dễ dµng vµ thuận tiện từ tầng nµy sang tầng kh¸c do v¸n khu©n
  được tổ hợp thµnh những mảng lớn, kh«ng bị chia cắt, do đã lượng tiªu hao
  vật tư giảm ®¸ng kể, năng suất lao động được n©ng cao.
  + Do sµn phẳng nªn bố trÝ hệ thống kỹ thuật như điều hoµ trung t©m, cung cấp
  nước, cứu hoả, th«ng tin liªn lạc được cải tiến vµ đem lại hiệu quả kinh tế cao.
  *)Nhược điểm:
  + TÝnh to¸n tương đối phức tạp,®ßi hỏi nhiều kinh nghiệm vÒ phải thiết kế theo
  tiªu chuẩn nước ngoµi.
  + Thi c«ng phức tạp ®ßi hỏi qu¸ tr×nh gi¸m s¸t chất lượng nghiªm ngặt.
  + Thiết bị vµ m¸y mãc thi c«ng chuyªn dông,®ßi hỏi thợ tay nghề cao. GÝa cả đắt vµ
  những bất ổn khã lường trước được trong qóa tr×nh thiết kế, thi c«ng vµ sử dụng.
  2.1.4.4.Phương ¸n sµn ứng lực trước hai phương trªn dầm:
  Cấu tạo hệ kết cấu sµn tương tự như sàn phẳng nhưng giữa c¸c đầu cột cã thể
  được bố trÝ thªm hệ dầm, lµm tăng độ ổn định cho sµn. Phương ¸n nµy cũng mang
  c¸c ưu nhược điểm chung của việc dùng sµn BTCT ứng lực trước. So với sµn phẳng
  trªn cột, phương ¸n nµy cã m« h×nh tÝnh to¸n quen thuộc vµ tin cậy hơn, tuy nhiªn phải
  chi phÝ vật liệu cho việc thi c«ng hệ dầm đổ toµn khối với sµn. VËy chän sµn s-ên toµn
  khèi ®Ó tÝnh to¸n.
  2.1.5. S¬ bé chän kÝch th-íc tiÕt diÖn.
  2.1.5.1. C¬ së lùa chän kÝch th-íc c¸c cÊu kiÖn.
  – §¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÒ c-êng ®é.
  – §¶m b¶o yªu cÇu vÒ ®é cøng tøc lµ trÞ sè ®é vâng, nøt, biÕn d¹ng kh«ng v-ît
  qu¸ nh÷ng trÞ sè cho phÐp, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn sö dông b×nh th-êng.
  – §¶m b¶o yªu cÇu vÒ kiÕn tróc.
  2.1.5.2. ChiÒu dµy b¶n sµn.
  KÝch th-íc c¸c « sµn
  ¤ sµn biªn : 7500×6300
  ¤ sµn vÖ sinh: 5100×2700

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -125-

 16. GVHD:ThS. TrÇn Anh TuÊn. Ch-¬ng 7.TÝnh to¸n NÒn mãng
  ¤ sµn hµnh lang: 7500×4050
  Do cã nhiÒu « b¶n cã kÝch th-íc vµ t¶i träng kh¸c nhau dÉn ®Õn cã chiÒu dµy b¶n
  sµn kh¸c nhau, nh-ng ®Ó thuËn tiÖn thi c«ng còng nh- tÝnh to¸n ta thèng nhÊt chän mét
  chiÒu dµy b¶n sµn.
  ChiÒu dµy b¶n sµn chän s¬ bé theo c«ng thøc:
  D*l 0,9*630
  hb = 14,175(cm);
  m 40
  Trong ®ã:
  – D lµ hÖ sè phô thuéc t¶i träng D = 0,8 1,4 ; chän D = 0,9;
  – Víi b¶n kª bèn c¹nh cã m = 40 45, chän m = 40;
  – l lµ nhÞp tÝnh to¸n cña « sµn (cm);
  Chän thèng nhÊt hb = 15 cm cho toµn bé c¸c mÆt sµn.
  2.1.5.3. KÝch th-íc dÇm.
  * KÝch th-íc dÇm ®-îc chän theo c«ng thøc sau:
  1
  ChiÒu cao tiÕt diÖn dÇm h ®-îc chän theo nhÞp : h = *l d (cm);
  md
  ChiÒu réng dÇm: b = (1/4 1/2)*h (cm);
  Trong ®ã :
  – ld nhÞp cña dÇm ®ang xÐt(cm);
  – md hÖ sè tuú thuéc lo¹i dÇm: víi dÇm chÝnh md = (8 12);
  víi dÇm phô md = (12 15);
  * Tõ b¶n vÏ kiÕn tróc ta cã chiÒu dµi nhÞp cña c¸c dÇm ®ang xÐt, thay sè vµo
  c«ng thøc trªn ta chän kÝch th-íc tiÕt diÖn c¸c dÇm nh- sau:
  – DÇm chÝnh trôc B, C, D, E, F chän b = 30(cm), h = 70(cm);
  – DÇm chÝnh trôc 1, 2, 3, 4, 5, 6 chän b = 30(cm), h = 70(cm);
  – DÇm chÝnh trôc A chän: b = 22(cm), h = 70(cm);
  – Víi dÇm phô ®ì t-êng chän: b = 22(cm), h = 50(cm);
  – Víi dÇm bo khu vùc s¶nh: chän b = 22(cm), h = 60(cm).
  C¸c dÇm ®-îc bè trÝ vµ thÓ hiÖn chi tiÕt trªn c¸c b¶n vÏ mÆt b»ng kÕt cÊu cña
  mçi tÇng.
  2.1.5.4. KÝch th-íc cét.
  * TiÕt diÖn cét ®-îc lùa chän theo c¸c yªu cÇu sau:
  – §é bÒn, ®é æn ®Þnh.

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -126-

 17. GVHD:ThS. TrÇn Anh TuÊn. Ch-¬ng 7.TÝnh to¸n NÒn mãng
  – Yªu cÇu kiÕn tróc.
  – TÝnh chÊt lµm viÖc cña cét.
  * Theo ®é bÒn, chän s¬ bé tiÕt diÖn cét theo c«ng thøc:
  A =k*N/Rb
  Trong ®ã:
  – A : DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña cét yªu cÇu.
  – k: HÖ sè dù tr÷ kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña m«men uèn. k=1,2 1,5.
  – Rb: C-êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña bª t«ng cét. Rb=14,5Mpa.
  – N: Lùc däc tÝnh to¸n s¬ bé.
  * X¸c ®Þnh lùc däc : N = FchÞu t¶i*qsµn*n
  Trong ®ã:
  – FchÞu t¶i: DiÖn tÝch chÞu t¶i cña cét (m2);
  – qsµn: TÜnh t¶i + ho¹t t¶i sµn t¸c dông, theo thùc nghiÖm th-êng lÊy
  qsµn = 1,0 1,2 T/m2; ë ®©y ta chän qsµn = 1,1 (T/m2);
  – n: Sè sµn nhµ.
  * §èi víi cét C2:

  3750 3750
  1500
  2700

  H×nh 2.1:S¬ ®å cét trôc E
  N = 7,5*4,2*1100*12 = 415800 kG.
  A = (1,2 1,5)*N/Rb=(1,2 1,5)*415800/145= (3441 4301)cm2.
  TÇng hÇm,1,2,3, chän cét ch÷ nhËt cã kÝch th-íc: 60x70cm.
  TÇng 4,5,6,7 chän cét cã kÝch th-íc :50x60cm
  TÇng 8,9,10,11 chän cét cã kÝch th-íc :40x50cm
  * §èi víi cét C1:

  3750 3750

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -127-

 18. GVHD:ThS. TrÇn Anh TuÊn. Ch-¬ng 7.TÝnh to¸n NÒn mãng
  H×nh 2.2:S¬ ®å cét trôc F
  N = 7,5*1,61*1100*12 = 159390 kG.
  A=(1,2 1,5)*N/Rb=(1,2 1,5)* 159390/145=(1319 1649)cm2.
  TÇng hÇm,1,2,3, chän cét vu«ng cã kÝch th-íc: 40x40cm.
  TÇng 4,5,6,7, chän cét vu«ng cã kÝch th-íc: 35x35cm.
  TÇng 8,9,10,11, chän cét vu«ng cã kÝch th-íc: 25x25cm.
  * KÝch th-íc cét ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh. §é m¶nh ®-îc h¹n chÕ nh- sau

  b = l0/ bc 0b

  Trong ®ã:
  – §èi víi cét nhµ 0b = 30;
  – l0 : chiÒu dµi tÝnh to¸n cña cÊu kiÖn; víi cét hai ®Çu ngµm l0 = 0,7xl;
  – bc: kÝch th-íc nhá nhÊt cña tiÕt diÖn cét.
  Cét tÇng hÇm: l = 270cm => lo = 189cm => lo/b = 189/40 = 4,725 < 0b

  Cét tÇng 1,2: l = 450cm => lo = 315cm => lo/b = 315/40 = 7,88 < 0b

  Cét tÇng 3-11: l = 380cm => lo = 266cm => lo/b = 266/35 = 7,6 < 0b

  VËy c¸c cét ®· chän ®Òu ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh.
  2.1.5.5. V¸ch lâi thang m¸y.
  Theo tiªu chuÈn TCVN 198-1997 quy ®Þnh ®é dµy cña v¸ch kh«ng nhá h¬n mét
  trong hai gi¸ trÞ sau:
  – 150 mm.
  – 1/20 chiÒu cao tÇng = 4500/20 = 225mm.
  Do c«ng tr×nh cã Ýt tÇng (11 tÇng), mÆt b»ng h×nh ch÷ nhËt nªn chän chiÒu dµy chung
  cña lâi cøng thang m¸y lµ 25cm.
  2.2. TÝnh to¸n t¶i träng
  2.2.1. TÜnh t¶i
  ViÖc tÝnh to¸n c¸c lo¹i t¶i träng vµ c¸ch x¸c ®Þnh ®-îc ¸p dông theo tiªu chuÈn TCVN
  2737 – 1995 vÒ “ T¶i träng vµ t¸c ®éng – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ”.
  2.2.1.1. C¬ së tÝnh to¸n.
  – T¶i träng truyÒn vµo khung gåm tÜnh t¶i vµ ho¹t t¶i d-íi d¹ng t¶i tËp trung vµ t¶i
  ph©n bè ®Òu.
  + TÜnh t¶i: träng l-îng b¶n th©n cét, dÇm sµn, t-êng, c¸c líp tr¸t..

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -128-

 19. GVHD:ThS. TrÇn Anh TuÊn. Ch-¬ng 7.TÝnh to¸n NÒn mãng
  – T¶i träng do sµn truyÒn vµo dÇm cña khung ®-îc tÝnh to¸n theo diÖn chÞu
  t¶i, ®-îc c¨n cø vµo ®-êng nøt cña sµn khi lµm viÖc. Nh- vËy t¶i träng truyÒn tõ b¶n
  vµo dÇm theo c¸c tr-êng hîp sau:
  + Khi l2/ l1 < 2 th×:
  Theo ph-¬ng c¹nh ng¾n l1: h×nh tam gi¸c.
  Theo ph-¬ng c¹nh dµi l2: h×nh thang.
  + Khi l2/ l1 > 2 th× t¶i träng truyÒn vµo dÇm theo h×nh ch÷ nhËt.
  – §Ó ®¬n gi¶n cho tÝnh to¸n ta quy t¶i tam gi¸c vµ h×nh thang vÒ d¹ng ph©n bè ®Òu:
  + T¶i d¹ng tam gi¸c cã lùc ph©n bè lín nhÊt t¹i gi÷a nhÞp lµ qmax, t¶i ph©n bè ®Òu
  t-¬ng ®-¬ng lµ:
  qt®=5/8*qmax
  + T¶i h×nh thang cã lùc ph©n bè ®Òu ë gi÷a nhÞp lµ q1, t¶i ph©n bè ®Òu t-¬ng
  ®-¬ng lµ:

  qt® = (1-2 2+ 3)* q1 ;Víi = l1/(2*l2)
  Trong ®ã:
  l1: chiÒu dµi theo ph-¬ng c¹nh ng¾n;
  l2: chiÒu dµi theo ph-¬ng c¹nh dµi;
  – DÇm däc nhµ, dÇm bo t¸c dông vµo cét trong diÖn chÞu t¶i cña cét d-íi d¹ng lùc
  tËp trung.
  Tõ nh÷ng c¬ së tÝnh to¸n trªn ta tiÕn h×nh tÝnh to¸n c¸c lo¹i t¶i träng nh- d-íi ®©y
  sau ®ã dån t¶i vÒ khung trôc 2.
  2.2.1. 2. Träng l-îng kÕt cÊu.
  * Träng l-îng b¶n th©n dÇm:
  Träng l-îng dÇm gåm t¶i träng kÕt cÊu vµ v÷a tr¸t.
  – Víi dÇm cã kÝch th-íc 700×300:
  + Träng l-îng b¶n th©n cña dÇm:
  qd = 0,7*0,3*2500*1,1 = 577,5(Kg/m)
  + Träng l-îng b¶n th©n cña líp v÷a tr¸t
  qvtr = [0,3+(0,7-0,15)*2]*0,015*1800*1,3 = 49,14(Kg/m)
  Träng l-îng toµn phÇn dÇm lµ:
  q = 577,5 + 49,14 = 626,64(Kg/m) 0,63(T/m)
  – Víi dÇm cã kÝch th-íc 700×220:

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -129-

 20. GVHD:ThS. TrÇn Anh TuÊn. Ch-¬ng 7.TÝnh to¸n NÒn mãng
  + Träng l-îng b¶n th©n cña dÇm:
  qd = 0,7*0,22*2500*1,1 = 423,5(Kg/m)
  + Träng l-îng b¶n th©n cña líp v÷a tr¸t
  qvtr = [0,22+(0,7-0,15)*2]*0,015*1800*1,3 = 46,33(Kg/m)
  Träng l-îng toµn phÇn dÇm lµ:
  q = 423,5 + 46,33 = 469,83(Kg/m) 0,47(T/m)
  – Víi dÇm cã kÝch th-íc 600×220:
  + Träng l-îng b¶n th©n cña dÇm:
  qd = 0,6*0,22*2500*1,1 = 363(Kg/m)
  + Träng l-îng b¶n th©n cña líp v÷a tr¸t
  qvtr = [0,22+(0,6-0,15)*2]*0,015*1800*1,3 = 39,31(Kg/m)
  Träng l-îng toµn phÇn dÇm lµ:
  q = 363 + 39,31 = 402,31(Kg/m) 0,40(T/m)
  – Víi dÇm cã kÝch th-íc 500×220:
  + Träng l-îng b¶n th©n cña dÇm:
  qd = 0,5*0,22*2500*1,1 = 312,5(Kg/m)
  + Träng l-îng b¶n th©n cña líp v÷a tr¸t
  qvtr = [0,22+(0,5-0,15)*2]*0,015*1800*1,3 = 32,29(Kg/m)
  Träng l-îng toµn phÇn dÇm lµ:
  q = 312,5 + 32,29 = 344,79(Kg/m) 0,35(T/m)
  * Träng l-îng b¶n th©n cét:
  Träng l-îng trªn 1m chiÒu dµi (gåm träng l-îng kÕt cÊu vµ v÷a tr¸t):
  – Víi cét tiÕt diÖn 40 x 40(cm):
  qc1 = 0,4*0,4*2500*1,1+(0,4+0,4)*2*0,015*1800*1,3 = 496,2(Kg/m)
  – Víi cét tiÕt diÖn 50 x 70(cm):
  qc2 = 0,6*0,7 *2500*1,1+(0,6+0,7)*2*0,015*1800*1,3 =1246,26(Kg/m)
  * T-êng:
  – Víi t-êng 220:
  qt1= 0,22*h*1800×1,1 = 435,6*h(Kg/m)
  – Víi t-êng 110:
  qt2 = 0,11*h*1800*1,1 = 217,8*h(Kg/m)
  – V¸ch kÝnh khung nh«m:
  LÊy pktc = 75(Kg/m2), n = 1,1 pktt = 75 * 1,1 = 82,5(Kg/m2)
  * CÊu t¹o bÓ n-íc:

  Sinh viên: Bïi Minh Thµnh – Lớp: XD1301D -130-

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc Viện Cơ điện – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn File Word, PDF về máy