Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc công ty than Hà Lầm – Quảng Ninh – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc công ty than Hà Lầm – Quảng Ninh

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc công ty than Hà Lầm – Quảng Ninh
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc công ty than Hà Lầm – Quảng Ninh

Download


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc công ty than Hà Lầm – Quảng Ninh nhằm giới thiệu tổng quan về công trình trụ sở làm việc công ty than Hà Lầm – Quảng Ninh, các phương án thiết kế công trình, các giải pháp thi công công trình trụ sở làm việc công ty than Hà Lầm – Quảng Ninh.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc công ty than Hà Lầm – Quảng Ninh – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc công ty than Hà Lầm – Quảng Ninh File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc công ty than Hà Lầm – Quảng Ninh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc công ty than Hà Lầm – Quảng Ninh

 1. PHẦN 1. KẾT CẤU .

  CHƢƠNG 1 .PHƢƠNG ÁN KẾT CẤU .

  I. S¬ bé ph-¬ng ¸n kÕt cÊu
  S¬ ®å tÝnh lµ h×nh ¶nh ®¬n gi¶n ho¸ cña c«ng tr×nh, ®-îc lËp ra chñ yÕu nh»m
  hiÖn thùc ho¸ kh¶ n¨ng tÝnh to¸n c¸c kÕt cÊu phøc t¹p. Nh- vËy víi c¸ch tÝnh thñ
  c«ng, ng-êi thiÕt kÕ buéc ph¶i dïng c¸c s¬ ®å tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, chÊp nhËn viÖc
  chia c¾t kÕt cÊu thµnh c¸c phÇn nhá h¬n b»ng c¸ch bá qua c¸c liªn kÕt kh«ng gian.
  §ång thêi sù lµm viÖc cña vËt liÖu còng ®-îc ®¬n gi¶n ho¸, cho r»ng nã lµm viÖc
  trong giai ®o¹n ®µn håi, tu©n theo ®Þnh luËt Hooke. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, nhê
  sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña m¸y tÝnh ®iÖn tö, ®· cã nh÷ng thay ®æi quan träng trong
  c¸ch nh×n nhËn ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n c«ng tr×nh. Khuynh h-íng ®Æc thï ho¸ vµ
  ®¬n gi¶n ho¸ c¸c tr-êng hîp riªng lÎ ®-îc thay thÕ b»ng khuynh h-íng tæng quÊt
  ho¸. §ång thêi khèi l-îng tÝnh to¸n sè häc kh«ng cßn lµ mét trë ng¹i n÷a. C¸c
  ph-¬ng ph¸p míi cã thÓ dïng c¸c s¬ ®å tÝnh s¸t víi thùc tÕ h¬n, cã thÓ xÐt tíi sù
  lµm viÖc phøc t¹p cña kÕt cÊu víi c¸c mèi quan hÖ phô thuéc kh¸c nhau trong
  kh«ng gian.

  Víi ®é chÝnh x¸c cho phÐp vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng tÝnh to¸n hiÖn nay, ®å ¸n
  nµy sö dông s¬ ®å tÝnh to¸n ch-a biÕn d¹ng (s¬ ®å ®µn håi), hai chiÒu (ph¼ng). C¨n
  cø vµo gi¶i ph¸p kiÕn tróc, vµ c¸c b¶n vÏ kiÕn tróc ta thÊy mÆt b»ng 2 ph-¬ng cña
  ng«i nhµ không gièng nhau, do vËy ta ®i tÝnh to¸n kÕt cÊu cho ng«i nhµ theo khung
  phẳng , b-íc cét t-¬ng tù nhau theo hai ph-¬ng nh- sau; NhÞp 6,0 m;b-íc 6,0m.
  ChiÒu cao c¸c tÇng; TÇng hÇm cao 3,0 m (mét tÇng), phÇn ngËp trong ®Êt 1,0m;
  tÇng 1 cao 5,4 m , tõ tÇng 2 ®Õn tÇng 7, mçi tÇng cao 3,6 m, tÇng 8 cao 5,4m

 2. CHƢƠNG II. TÍNH KHUNG PHẲNG TRỤC 6

  I. Chän kÝch th-íc tiÕt diÖn cÊu kiÖn:
  1. Chän kÝch th-íc sµn:
  C¨n cø vµo mÆt b»ng c«ng tr×nh vµ mÆt b»ng kÕt cÊu ta cã c¸c lo¹i « b¶n sau:

  * XÐt víi sµn tÇng ®iÓn h×nh (TÇng 2-7) :¤ sµn vu«ng: 6,0 x 6,0(m)

  D
  – Chän chiÒu dµy b¶n sµn theo c«ng thøc: hb= .l (2-1)
  m

  Trong ®ã:l= lµ c¹nh cña « b¶n

  m= 30 35 Víi b¶n lo¹i dÇm

  m=40 45 cho b¶n kª bèn c¹nh => lÊy m=45

  D=0,8 1,4 chän phô thuéc vµo t¶i träng t¸c dông. V× b¶n chÞu t¶i kh«ng lín
  lÊy D=1,2.

  Do cã nhiÒu « b¶n cã kÝch th-íc vµ t¶i träng kh¸c nhau dÉn ®Õn cã chiÒu dµy
  b¶n sµn kh¸c nhau, nh-ng ®Ó thuËn tiÖn thi c«ng còng nh- tÝnh to¸n ta thèng nhÊt
  chän mét chiÒu dµy b¶n sµn.

  1, 2
  hb= .6, 0 0,16(m) 16(cm)
  45

  – Chän hb=16 (cm)

  – chọn sàn nhà vệ sinh và sàn mái 12 cm

  2. Chän s¬ bé kÝch th-íc dÇm:
  C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn kiÕn tróc , b-íc cét vµ c«ng n¨ng sö dông cña c«ng tr×nh
  mµ chän gi¶i ph¸p dÇm phï hîp. Víi ®iÒu kiÖn kiÕn tróc tÇng nhµ cao 3,6 m trong

 3. ®ã nhÞp 6,0 m víi ph-¬ng ¸n kÕt cÊu BTCT th«ng th-êng th× chän kÝch th-íc dÇm
  hîp lý lµ ®iÒu quan träng, c¬ së chän tiÕt diÖn lµ tõ c¸c c«ng thøc gi¶ thiÕt tÝnh to¸n
  s¬ bé kÝch th-íc. Tõ c¨n cø trªn ta s¬ bé chän kÝch th-íc dÇm nh- sau:

  1
  – HÖ dÇm ngang vµ däc trôc chiÒu cao dÇm lµ: hd = .l d (2-2)
  md

  Trong ®ã : ld= 6,0

  m :hÖ sè phô thuéc lo¹i dÇm ,md = 8 12 ®èi víi dÇm chÝnh.

  md = (12 15) víi dÇm phô

  6,0.100
  VËy ta cã: hd = 54,5 cm
  11

  Chän hd = 60 cm.

  BÒ réng dÇm ®-îc lÊy: bd =(1/4 1/2).h = (15 30) cm.

  Ta lÊy bd = 30 cm. Ta chän kÝch th-íc :

  – DÇm chÝnh 30×60 cm.

  – DÇm phô :22×45(cm).

  – DÇm ®ì b¶n thang ë cÇu thang CT1 (dÇm DTH) chän kÝch th-íc 20×30 cm.

  -DÇm ë cÇu thang m¸y : 20×35 (cm).

  Chọn dầm trong phòng họp lớn.

  Nhịp của phòng họp lớn là 12x18m lên ta bố trí 2 dầm chính và 3 dầm phụ .

  -chọn dầm chính phòng họp

  Ta có nhịp dầm chính l=12m

 4. 1 12
  Ta có hd = .l d = . =1 m
  md 12

  BÒ réng dÇm ®-îc lÊy: bd =(1/4 1/2).h = (25 50) cm

  Vây chọn kích thước dầm chính phòng họp là (40 100) cm

  -chọn dầm phụ phòng họp

  Ta có nhịp dầm phụ l=6 m

  1 6
  Ta có hd = .l d = . =0,42 m
  md 14

  BÒ réng dÇm ®-îc lÊy: bd =(1/4 1/2).h = (10,5 21) cm

  Vây chọn kích thước dầm phụ phòng họp là (20 45) cm

  3. S¬ bé x¸c ®Þnh kÝch th-íc cét .
  6000

  6000
  6000

  6000

  6000 6000

  DiÖn chÞu t¶i cña cét

  N
  – C«ng thøc x¸c ®Þnh : F=(1,2 1,5) (2-3)
  R

 5. Trong ®ã: F -DiÖn tÝch tiÕt diÖn cét

  N -Lùc däc tÝnh theo diÖn truyÒn t¶i

  R -C-êng ®é chÞu nÐn cu¶ vËt liÖu lµm cét

  * X¸c ®Þnh lùc däc : N = FchÞu t¶i.qsµn.n
  (2-4)

  Trong ®ã:
  – FchÞu t¶i: DiÖn tÝch chÞu t¶i cña cét (m2);

  – qsµn: TÜnh t¶i

  + ho¹t t¶i sµn t¸c dông, theo thùc nghiÖm th-êng lÊy

  qsµn = 1,0 1,2 T/m2; ë ®©y ta chän qsµn = 1,2 (T/m2);

  – n: Sè sµn nhµ

  N = 6.6.1,2.9 = 324 T = 324000 kG

  N
  F=(1,2 1,5) =(3535 4418) cm2
  R

  Chän cét : tÇng 1,2,3 cã kÝch th-íc 50×80 cm

  tÇng 4,5,6 cã kÝch th-íc 50 x70 cm

  tÇng 7, 8 cã kÝch th-íc 50 x70 cm

  – H×nh d¹ng mÆt b»ng cã tÝnh ®èi xøng nªn tiÕt diÖn cét ®-îc dïng cho tÊt c¶ c¸c
  cét cã vÞ trÝ t-¬ng ®-¬ng. C¸c cét biªn cã diÖn chÞu t¶i nhá h¬n nh-ng ®Ó ®¶m b¶o
  ®é cøng tæng thÓ cho nhµ ta chän c¸c cét cã cïng tiÕt diÖn víi c¸c cét phÝa trong
  cña tÇng ®ã.

 6. II. Tính toán kế t cấ u.

  1. Mặt bằng kết cấu.

  D-30X60
  D-22X40

  C?U
  THANG

  MẶT BẰNG BỐ TRÍ KẾT CẤU TẦNG ĐIỂN HÌNH

 7. MẶT BĂNG BỐ TRÍ KẾT CẤU TẦNG ÁP MÁI (TẦNG 8)
 8. 2. Sơ đồ tính toán khung phẳng .

  D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60
  D-30X60
  5400

  C-50X60 C-50X60 C-50X60 C-50X60 C-50X60
  D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60
  D-30X60
  3600

  C-50X60 C-50X60 C-50X60 C-50X60 C-50X60
  D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60
  D-30X60 D-30X60

  C-50X70 C-50X70 C-50X70 C-50X70 C-50X70
  3600

  D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60
  D-30X60 D-30X60
  3600

  C-50X70 C-50X70 C-50X70 C-50X70 C-50X70
  D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60
  D-30X60
  3600

  C-50X70 C-50X70 C-50X70 C-50X70 C-50X70
  D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60
  D-30X60
  3600

  D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60
  D-30X60
  3600

  D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60
  D-30X60

  D-30X60 D-22X45
  5400

  D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60
  D-30X60 D-30X60
  3000
  1000

  6000 60002650 6000 6000

  SƠ ĐỒ HÌNH HỌC KHUNG NGANG

 9. 3. Sơ đồ kết cấu
  -Mô hình hóa các khung thành các thanh đứng (cột ), thanh ngang (dầm) với trục
  hệ kết cấu được tính đến trục hệ thanh.
  Nhịp tính toán LAB=6,1 m , LBC=5,9 m, LCD=6,1 m, LDE=6,1 m
  Chiều cao cột lấy băng khoảng cách giữa các trục dầm
  -chiều cao tầng 1 là 5,4 m
  -tầng 2,3,4,5,6,7 là 3,6 m
  -tầng 8 chiều cao là 5,4 m
  – chiều cao tầng hầm là h=2+1-0,6/2+1 =3,7 m
  54 63 72 81

  9 18 27 36 45

  53 62 71 80

  8 17 26 35 44
  52 61 70 79

  7 16 25 34 43
  51 60 69 78

  6 15 24 33 42
  50 59 68 77

  5 14 23 32 41

  49 58 67 76

  4 13 22 31 40
  48 57 66 75

  3 12 21 30 39
  47 56 65 74

  2 11 20 29 38

  46 55 64 73

  1 10 19 28 37

  SƠ ĐỒ PHẦN TỬ

 10. D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60
  5400

  C-50X60 C-50X60 C-50X60 C-50X60 C-50X60
  D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60

  C-50X60 C-50X60 C-50X60 C-50X60 C-50X60
  3600

  D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60

  C-50X70 C-50X70 C-50X70 C-50X70 C-50X70
  3600

  D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60

  C-50X70 C-50X70 C-50X70 C-50X70 C-50X70
  3600

  D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60

  C-50X70 C-50X70 C-50X70 C-50X70 C-50X70
  3600

  D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60
  3600

  D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60
  3600

  D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60
  5400

  D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60
  3700

  6100 5900 6100 6100

  SƠ ĐỒ KẾT CẤU KHUNG NGANG

 11. 4. T¶i träng t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh:
  4.1.Sàn phòng làm việc

  a ,Cấu tạo lớp sàn

  g¹ch l¸t sµn ceramic 300×300 dµy 1 cm
  v÷a lãt m¸c 50 dµy 1,5 cm
  bª t«ng cèt thÐp m¸c 200 dµy 16 cm
  v÷a tr¸t trÇn dµy 1,5 cm

  H×nh 2.1 : CÊu t¹o c¸c líp sµn

  b,Hoạt tải tính toán

  ps=p.n=200.1,2=240(dan/m2 )

  c,TÜnh t¶i tÝnh to¸n

  B¶ng 2.1.cÊu t¹o vµ t¶i träng c¸c líp vËt liÖu sµn

  TT qtc n qtt
  CÊu t¹o c¸c líp
  (KG/m2) (KG/m2)

  1 G¹ch l¸t Ceramic 300×300 dµy 1 cm
  20 1,1 22
  0,01 x 2000

 12. 2 Líp v÷a lãt Mac 50 dµy 1,5 cm
  27 1,3 35,1
  0,015 x 1800

  3 V÷a tr¸t trÇn Mac 75 dµy 1,5 cm
  27 1,3 35,1
  0,015 x 1800

  4 Líp BTCT Mac 200 dµy 16 cm
  400 1,1 440
  0,16 x 2500

  Tæng 474 532,2

   tÜnh t¶i tÝnh to¸n cña « sµn phßng gs= 532,2 (dan/m2)
  tæng t¶i träng ph©n bè tÝnh to¸n trªn sµn phßng
  qs=ps+gs=240+532,2=772,2 (dan/m2)

  4.2.Sµn vÖ sinh:

  a ,Cấu tạo lớp sàn

  g¹ch chèng tr¬n 200×200 dµy 1 cm
  v÷a lãt m¸c 50 dµy 1,5 cm
  bª t«ng chèng thÊm dµy 4 cm
  bª t«ng cèt thÐp m¸c 200 dµy 12 cm
  v÷a tr¸t trÇn dµy 1,5 cm

  H×nh 2.1 : CÊu t¹o c¸c líp sµn

  b ,Hoạt tải tính toán

 13. ps=p.n=200.1,2=240(dan/m2 )

  c,TÜnh t¶i tÝnh to¸n

  B¶ng 2.2.cÊu t¹o vµ t¶i träng c¸c líp vËt liÖu sµn nhµ vÖ sinh

  qtc n qtt
  TT CÊu t¹o c¸c líp
  (KG/m2) (KG/m2)

  G¹ch l¸t chèng tr¬n 200×200 dµy 1 cm
  1 20 1,1 22
  0,01 x 2000

  Líp v÷a lãt Mac 50 dµy 1,5 cm
  2 27 1,3 35,1
  0,015 x 1800

  Líp bª t«ng chèng thÊm dµy 4 cm
  3 80 1,3 104
  0.04 x 2000

  V÷a tr¸t trÇn Mac 75 dµy 1,5 cm
  4 27 1,3 35,1
  0,015 x 1800

  B¶n bª t«ng cèt thÐp m¸c 200 dµy 12 cm
  5 300 1,1 330
  0,12×2500

  Tæng 454 526,2

   tÜnh t¶i tÝnh to¸n cña « sµn nhµ vÖ sinh gs= 526,2 (dan/m2)
  tæng t¶i träng ph©n bè tÝnh to¸n trªn sµn nhµ vÖ sinh
  qs=ps+gs=240+526,2=776,2 (dan/m2)

 14. 4.3.Sµn m¸i:

  a -CÊu t¹o b¶n sµn m¸i:

  g¹ch l¸ nem 300×300 dµy 2 cm
  v÷a lãt m¸c 50 dµy 1,5 cm
  bª t«ng chèng thÊm dµy 4 cm
  bª t«ng cèt thÐp m¸c 200 dµy 12 cm
  v÷a tr¸t trÇn dµy 1,5 cm

  H×nh 2.3 : CÊu t¹o c¸c líp sµn tÇng m¸i
  b ,Hoạt tải tính toán

  ps=p.n=75.1,3=97,5 (dan/m2 )

  c ,TÜnh t¶i tÝnh to¸n

  B¶ng 2.3.T¶i träng m¸i

  qtc n qtt
  TT CÊu t¹o c¸c líp
  (KG/m2) (KG/m2)

  1 G¹ch l¸t l¸ nem 300×300 dµy 2 cm 36 1,1 33,6

 15. 0,02 x 1800

  2 Líp v÷a lãt Mac 50 dµy 1,5 cm
  2 54 1,3 65,2
  2 x 0,015 x 1800

  Líp g¹ch 6 lç chèng nãng dèc 2% dµy tb =5
  3 cm 75 1,3 93,9
  0.05 x 1500

  V÷a tr¸t trÇn Mac 75 dµy 1,5 cm
  4 27 1,3 35,1
  0,015 x 1800

  B¶n bª t«ng cèt thÐp dµy 12 cm
  5 300 1,1 330
  0,12×2500

  Tæng 492 557,8

   tÜnh t¶i tÝnh to¸n cña « sµn m¸i gs= 557,8 (dan/m2)
  tæng t¶i träng ph©n bè tÝnh to¸n trªn sµn m¸i
  qs=ps+gs=97,5+557,8=655,3 (dan/m2)

  4.4 .Träng l-îng c¸c lo¹i t-êng + v¸ch kÝnh chÝnh cña c«ng tr×nh:
  – C¸c lo¹i t-êng + v¸ch kÝnh chÝnh cña c«ng tr×nh bao gåm :

  + T-êng ng¨n gi÷a c¸c phßng, t-êng bao chu vi nhµ dµy 220 ®-îc x©y b»ng
  g¹ch cã lç, cã =1500 KG/m3.

  + V¸ch kÝnh ng¨n gi÷a c¸c phßng, v¸ch kÝnh bao quanh c«ng tr×nh, cã =40
  KG/m3.

 16. – Träng l-îng t-êng ng¨n,v¸ch kÝnh trªn dÇm tÝnh cho t¶i träng t¸c dông trªn 1 m
  dµi t-êng, v¸ch kÝnh.

  – ChiÒu cao t-êng, v¸ch kÝnh ®-îc x¸c ®Þnh : ht,v= H-hd,s

  Trong ®ã: ht,v – chiÒu cao t-êng .

  H – chiÒu cao tÇng nhµ.

  hd,s – chiÒu cao dÇm, hoÆc sµn trªn t-êng t-¬ng øng.

  – Vµ mçi bøc t-êng céng thªm 3 cm v÷a tr¸t (2 bªn) : cã =1800 KG/m3.

  – Ngoµi ra khi tÝnh träng l-îng t-êng – mét c¸ch gÇn ®óng ta ph¶i trõ ®i phÇn träng
  l-îng do cöa ®i, cöa sæ chiÕm chç b»ng c¸ch nh©n träng l-îng t-êng víi hÖ sè k =
  0,7(®èi víi c¸c t-êng cã lç ®Ó cöa).KÕt qu¶ tÝnh to¸n khèi l-îng cña c¸c lo¹i t-êng,
  v¸ch kÝnh trong b¶ng:

  5. X¸c ®Þnh t¶i träng ®¬n vÞ
  5.1.TÜnh t¶i
  -tÜnh t¶i sµn phßng gs=532,2 (dan/m2)
  -tÜnh t¶i sµn vÖ sinh gs=526,2 (dan/m2)
  -tÜnh t¶i sµn m¸i gs=557,8 (dan/m2)
  -t-êng x©y 220 gs=514 (dan/m2)
  -tÜnh t¶i sµn hµnh lang gs=532,2 (dan/m2)
  -v¸ch kÝnh ng¨n phßng vµ v¸ch kÝnh bao quanh nhµ g=40 (dan/m2)

  5.2. Ho¹t t¶i:

 17. – Dùa vµo c«ng n¨ng sö dông cña c¸c phßng vµ cña c«ng tr×nh trong mÆt b»ng kiÕn
  tróc vµ theo TCVN 2737-95 vÒ tiªu chuÈn t¶i träng vµ t¸c ®éng, ta cã sè liÖu ho¹t
  t¶i cho c¸c lo¹i sµn sau :

  B¶ng 2.10.Ho¹t t¶i

  qtc n qtt
  TT Ho¹t t¶i sö dông (KG/m2) (KG/m2
  )

  1 Phßng kh¸ch 200 1,2 240

  2 Phßng lµm viÖc 200 1,2 240

  3 Phßng vÖ sinh 200 1,2 240

  4 Phßng héi tr-êng 500 1,2 600

  5 Hµnh lang th«ng víi c¸c phßng 300 1,2 360

  6 Hµnh lang thÐp kÝnh (Ýt sö dông) 75 1,3 97,5

  7 Ho¹t t¶i m¸i 75 1,3 97,5

  8 Phßng m¸y 750 1,2 900

  10 Ban c«ng 200 1,2 240

  11 Phßng nghØ 200 1,2 240

  12 CÇu thang 300 1,2 360

  13 Kho cÊt gi÷ tµi liÖu 400 1,2 480

  14 S¶nh lín 400 1,2 480

  5.3.HÖ sè quy ®æi t¶i träng

 18. ¤ sµn 6×6 m => t¶i dån vÒ c¶ 4 phÝa « sµn d-íi d¹ng h×nh tam gi¸c
  T¶i träng t¸c dông lªn khung cã d¹ng h×nh thang . §Ó quy ®æi sang d¹ng ph©n bè
  h×nh ch÷ nhËt ta cÇn hÖ sè chuyÓn ®æi k

  K=1-2β2+β3 víi β=B/2L=6/2.6=0,5

  =>k=0,625
  T¶i ph©n bè lªn khung cã d¹ng h×nh tam gi¸c ®æi ra ph©n bè ®Òu còng cã hÖ sè
  k =5/8=0,625

  5.4 .TÜnh t¶i

  5.4.1 .TÜnh t¶i tÇng ®iÓn h×nh 2,3,4,5,6,7

  g=532,2 g=532,2 g=532,2 g=532,2 g=532,2
  6000
  6000

  g=532,2 g=532,2 g=532,2 g=532,2

  Ga =15529 Gb =10520 Gc =18174 Gd =11616 Ge =13769
  Gtt+Ght =3438
  Gtt+Ght =3438 Gb`=15593 Gtt+Ght =3438
  Gtt=2483
  Gtt=855

  1590 6000 6000 2870 6000 6000

  S¬ ®å tÜnh t¶i tÇng ®iÓn h×nh 2,3,4,5,6,7

 19. TÜnh t¶i ph©n bè (daN/m)

  stt Lo¹i t¶i träng vµ c¸ch tÝnh KÕt qu¶ (dan/m)

  1 Do t-êng x©y trªn dÇm

  nhÞp – T-êng x©y trªn dÇm cao 3,6 –0,6= 3 m

  AB,CD gtt = gtx3= 514×3 1542

  DE Do t¶i tõ sµn truyÒn vµo d-íi d¹ng h×nh tam gi¸c víi tung
  ®é lín nhÊt

  gtg = 532,2×5,7=3034

   ®æi ra ph©n bè ®Òu k=0,625
  3034 x 0,625=1896
  1896

  nhÞp Do t-êng x©y trªn dÇm
  BB`
  – T-êng x©y trªn dÇm cao 3,6 –0,6= 3 m
  gtt = gtx3= 514×3
  1542
  Sµn 6×3,13 truyÒn vµo d-íi d¹ng h×nh tam gi¸c

  gtg = 532,2x(3,13-0,3)=1056

   ®æi ra ph©n bè ®Òu 1056×0,625 941

 20. nhÞp Do sµn truyÒn vµo d-íi d¹ng h×nh tam gi¸c
  B`C
  gtg = 532,2x(2,87-0,3)=1368

   ®æi ra ph©n bè ®Òu 1368×0,625 855

  TÜnh t¶i tËp trung (dan)

  stt Lo¹i t¶i träng vµ c¸ch tÝnh KÕt qu¶ (dan)

  1 Do träng l-îng b¶n th©n dÇm däc 30×60 cm

  2500×1,1×0,3×0,6×6=2970 2970

  2 Do träng l-îng v¸ch kÝnh bao quanh c«ng tr×nh dµi
  ( 1,59+3)x3,6m

  40x(3+1,59)x3,6=661
  661
  Do sµn 6×6 m truyÒn vµo d-íi d¹ng h×nh tam gi¸c
  3
  gtg=532,2x(6-0,3)x(6-0,3)/4=4323
  4323
  do sµn hµnh lang truyÒn vµo
  4
  532,2x6x1,59=5077
  5077
  Do lan can g¹ch dµy 220 cao 810 truyÒn vµo
  5
  514×0,81×6=2498
  2498

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở làm việc công ty than Hà Lầm – Quảng Ninh File Word, PDF về máy