Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công ty xây dựng số 1 Sông Hồng – Hà Nội – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công ty xây dựng số 1 Sông Hồng – Hà Nội

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công ty xây dựng số 1 Sông Hồng – Hà Nội
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công ty xây dựng số 1 Sông Hồng – Hà Nội

Download


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công ty xây dựng số 1 Sông Hồng – Hà Nội nhằm giới thiệu chung về công trình trụ sở công ty xây dựng số 1 Sông Hồng – Hà Nội, các giải pháp thiết kế trụ sở công ty xây dựng số 1 Sông Hồng – Hà Nội, các giải pháp thi công cho công trình này.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công ty xây dựng số 1 Sông Hồng – Hà Nội – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công ty xây dựng số 1 Sông Hồng – Hà Nội File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công ty xây dựng số 1 Sông Hồng – Hà Nội

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công ty xây dựng số 1 Sông Hồng – Hà Nội

 1. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  LêI nãi ®Çu
  Sau 4,5 n¨m häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i tr-êng §¹i häc D©n lËp H¶i Phßng
  ®-îc sù tËn t×nh d¹y dç cña c¸c thÇy c« gi¸o, em ®· tÝch lòy ®-îc nhiÒu kiÕn thøc
  cÇn thiÕt ®Ó trë thµnh mét ng-êi kü s- x©y dùng. KÕt qu¶ häc tËp, sù n©ng cao tr×nh
  ®é vÒ mäi mÆt lµ nhê c«ng søc ®ãng gãp rÊt lín vµ quan träng cña c¸c thÇy c« gi¸o
  trong tr-êng.
  Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o TrÇn Dòng – ®· gióp ®ì em hoµn thµnh
  tèt ®å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh vÒ phÇn KÕt CÊu.
  Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o TrÇn Anh TuÊn – ®· gióp em hoµn
  thµnh tèt ®å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh vÒ phÇn NÒn vµ Mãng.
  Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o TrÇn V¨n S¬n – ®· gióp em hoµn thµnh
  tèt ®å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh vÒ phÇn Thi C«ng.
  Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c vµ xin ghi nhí c«ng lao d¹y dç cña c¸c thÇy c«
  trong khoa ®èi víi em. Qua ®©y em còng xin c¶m ¬n gia ®×nh, bÌ b¹n vµ nh÷ng
  ng-êi th©n ®· dµnh cho em nh÷ng t×nh c¶m tèt ®Ñp nhÊt.

  Víi n¨ng lùc b¶n th©n thùc sù cßn cã h¹n v× vËy trong thùc tÕ ®Ó ®¸p øng hiÖu
  qu¶ thiÕt thùc cao cña c«ng tr×nh ch¾c ch¾n sÏ cßn nhiÒu thiÕu sãt. B¶n th©n em lu«n
  mong muèn ®-îc häc hái nh÷ng vÊn ®Ò cßn ch-a biÕt trong viÖc tham gia x©y dùng
  1 c«ng tr×nh. Em lu«n thiÕt thùc kÝnh mong ®-îc sù gióp ®ì chØ b¶o cña c¸c thÇy c«
  ®Ó §å ¸n cña em thùc sù hoµn thiÖn h¬n.
  Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

  Sinh viªn:
  Lª B¸ Ngäc

  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 1

 2. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  Môc Lôc
  Môc lôc ……………………………………………………………………………….. ML-1
  Lêi nãi ®Çu ………………………………………………………………………… LN§-1
  Ch-¬ng 1: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng tr×nh…………………………………… 2
  1.1 Giíi thiÖu chung vÒ c«ng tr×nh ……………………………………………………… 2
  1.2. §iÒu kiªn tù nhiªn, kinh tÕ x· héi ………………………………………………… 2
  1.3. C¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc cña c«ng tr×nh ………………………………………….. 3
  1.3.1.Gi¶i ph¸p mÆt b»ng …………………………………………………………………… 3
  1.3.2. Gi¶i ph¸p mÆt c¾t cÊu t¹o ………………………………………………………….. 3
  1.3.3. Gi¶i ph¸p mÆt ®øng ………………………………………………………………….. 3
  1.4. C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt t-¬ng øng cña c«ng tr×nh ……………………………. 3
  1.4.1. Gi¶i ph¸p th«ng giã chiÕu s¸ng …………………………………………………. 3
  1.4.2. Gi¶i ph¸p bè trÝ giao th«ng ……………………………………………………….. 4
  1.4.3. Gi¶i ph¸p cung cÊp ®iÖn n-íc vµ th«ng tin …………………………………. 4
  1.4.4. Gi¶i ph¸p phßng háa ………………………………………………………………… 4
  Ch-¬ng 2: Lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu ……………………………………….. 7
  2.1 S¬ bé ph-¬ng ¸n kÕt cÊu ………………………………………………………………. 7
  2.1.1 Ph©n tÝch c¸c d¹ng kÕt cÊu khung ………………………………………………. 7
  2.1.2.Ph-¬ng ¸n lùa chän …………………………………………………………………… 7
  2.1.3.KÝch th-íc s¬ bé cña kÕt cÊu vµ vËt liÖu ……………………………………… 9
  2.2.T¶i träng tÝnh to¸n …………………………………………………………………….. 11
  2.2.1.TÜnh t¶i ………………………………………………………………………………….. 11
  2.2.2.Ho¹t t¶i ………………………………………………………………………………….. 20
  2.2.3.T¶i träng giã …………………………………………………………………………… 19
  2.3.TÝnh to¸n néi lùc c«ng tr×nh ……………………………………………………….. 21
  2.3.1. S¬ ®å khung ………………………………………………………………………….. 21
  2.3.2. Tæ hîp néi lùc ……………………………………………………………………….. 25
  2.3.2. KÕt xuÊt biÓu ®å néi lùc………………………………………………………….. 26
  Ch-¬ng 3: TÝnh to¸n b¶n sµn …………………………………………………… 29
  3.1 Kh¸I qu¸t chung ……………………………………………………………………….. 29
  3.2. TÝnh to¸n « sµn theo s¬ ®å ®µn håi ……………………………………………… 29
  3.2.1. Néi lùc vµ biÓu ®å m«men tÝnh to¸n ………………………………………… 29
  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 2

 3. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  3.2.2. TÝnh to¸n cèt thÐp ………………………………………………………………….. 31
  3.3. TÝnh to¸n « sµn theo s¬ ®å khíp dÎo …………………………………………… 32
  3.3.1. tr×nh tù tÝnh to¸n ……………………………………………………………………. 32
  3.3.2. TÝnh to¸n cèt thÐp ………………………………………………………………….. 32
  Ch-¬ng 4: TÝnh to¸n dÇm…………………………………………………………. 35
  4.1 Sè liÖu tÝnh to¸n ……………………………………………………………………….. 35
  4.2. TÝnh to¸n dÇm chÝnh …………………………………………………………………. 35
  4.2.1. TiÕt diÖn t¹i mÆt c¾t I-I ………………………………………………………….. 35
  4.2.2.TiÕt diÖn t¹i mÆt c¾t III-III ……………………………………………………….. 36
  4.2.3. TiÕt diÖn t¹i mÆt c¾t II-II …………………………………………………………. 36
  4.3.TÝnh to¸n cèt ®ai ……………………………………………………………………….. 37
  Ch-¬ng 5: TÝnh to¸n cét ………………………………………………………….. 45
  5.1 TÝnh to¸n cét sè A2 ……………………………………………………………………. 46
  5.1.1. Cèt thÐp däc …………………………………………………………………………. 46
  5.1.2.TÝnh to¸n cèt ®ai …………………………………………………………………….. 48
  5.2. TÝnh to¸n cét tÇng trung gian ……………………………………………………… 48
  Ch-¬ng 6: TÝnh to¸n cÇu thang ………………………………………………… 56
  6.1 Sè liÖu tÝnh to¸n ………………………………………………………………………… 56
  6.2. TÝnh to¸n b¶n thang ………………………………………………………………….. 56
  6.2.1. S¬ ®å tÝnh vµ t¶i träng …………………………………………………………….. 57
  6.2.2. TÝnh to¸n néi lùc vµ cèt thÐp cho b¶n thang ………………………………. 57
  6.3. TÝnh to¸n cèn thang ………………………………………………………………….. 58
  6.3.1. S¬ ®å kÝch th-íc…………………………………………………………………….. 58
  6.3.2. T¶i träng ……………………………………………………………………………….. 58
  6.3.3. TÝnh thÐp ………………………………………………………………………………. 59
  6.3.4. TÝnh cèt ®ai …………………………………………………………………………… 60
  6.4.TÝnh to¸n b¶n chiÕu nghØ ……………………………………………………………. 60
  6.4.1.T¶I träng………………………………………………………………………………… 60
  6.4.2.TÝnh to¸n cèt thÐp …………………………………………………………………… 60
  6.5.TÝnh to¸n dÇm chiÕu nghØ …………………………………………………………… 60
  6.5.1.T¶I träng………………………………………………………………………………… 61
  6.5.2.TÝnh to¸n cèt thÐp …………………………………………………………………… 61

  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 3

 4. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  6.5.2.TÝnh to¸n cèt ®ai …………………………………………………………………….. 62
  Ch-¬ng 7:TÝnh to¸n nÒn mãng …………………………………………………. 63
  7.1 Sè liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh,®Þa chÊt thñy v¨n …………………………………. 64
  7.2. Lùa chän lo¹i nÒn mãng,®é s©u ®Æt mãng ……………………………………. 66
  7.3. S¬ bé kÝch th-íc cäc,®µi cäc …………………………………………………….. 66
  7.4. X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc …………………………………………………….. 66
  7.4.1.Theo vËt liÖu lµm cäc ………………………………………………………………. 66
  7.4.2.Theo c-êng ®é ®Êt nÒn …………………………………………………………….. 66
  7.5.TÝnh to¸n mãng C2 ……………………………………………………………………. 67
  7.6.KiÓm tra mãng cäc…………………………………………………………………….. 70
  7.6.1. KiÓm tra søc chÞu t¶i cña cäc: ………………………………………………….. 70
  7.6.2.KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng…………………………………………….. 70
  7.6.3..KiÓm tra ®é lón mãng cäc ………………………………………………………. 72
  7.6.4. KiÓm tra theo s¬ ®å vËn chuyÓn vµ cÈu l¾p ……………………………….. 73
  7.7.TÝnh to¸n ®µi cäc……………………………………………………………………….. 74
  7.7.1.KiÓm tra chäc thñng ……………………………………………………………….. 74
  7.7.2. KiÓm tra theo tiÕt diÖn nghiªng ……………………………………………….. 76
  7.7.3. TÝnh to¸n cèt thÐp ………………………………………………………………….. 76

  Ch-¬ng 8: Thi c«ng phÇn ngÇm ……………………………………………….. 77
  8.1 Thi c«ng coc ……………………………………………………………………………… 78
  8.1.1.S¬ l-îc vÒ lo¹i cäc thi c«ng vµ c«ng nghÖ thi c«ng cäc ……………….. 78
  8.1.2.BiÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng cäc ……………………………………………….. 80
  8.1.2.1.C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng vËt liÖu thiÕt bÞ thi c«ng ……………….. 80
  8.1.2.2.TÝnh to¸n,lùa chän thiÕt bÞ thi c«ng cäc ………………………………….. 81
  8.1.2.3.Quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng cäc ………………………………………….. 87
  8.1.2.4.KiÓm tra chÊt l-îng, nghiÖm thu cäc ……………………………………… 90
  8.2.2.Thi c«ng ®µo ®Êt …………………………………………………………………….. 90
  8.2.3.C«ng t¸c ph¸ ®Çu cäc vµ ®æ bª t«ng mãng …………………………………. 93
  8.2.3.1.C«ng t¸c ph¸ ®Çu cäc ……………………………………………………………. 93
  8.2.3.2.C«ng t¸c ®æ bª t«ng lãt …………………………………………………………. 93
  8.2.3.3.C«ng t¸c v¸n khu«n,cèt thÐp vµ ®æ bª t«ng mãng ……………………. 93

  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 4

 5. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  8.3. An toµn lao ®éng khi thi c«ng phÇn ngÇm …………………………………. 104
  Ch-¬ng 9: Kü thuËt thi c«ng phÇn th©n vµ hoµn thiÖn ……………….105
  9.1. LËp biÖn ph¸p kÜ thuËt thi c«ng phÇn th©n …………………………………. 105
  9.2. TÝnh to¸n v¸n khu«n, xµ gå,cét chèng ……………………………………… 108
  9.2.1.TÝnh v¸n khu«n,xµ gå,cét chèng cho sµn …………………………………. 108
  9.2.2.TÝnh v¸n khu«n,xµ gå,cét chèng cho dÇm chÝnh……………………….. 111
  9.2.3.TÝnh v¸n khu«n,xµ gå,cét chèng cho cho cét ……………………………. 114
  9.2.3.1.Lùa chän v¸n khu«n cho cét ……………………………………………….. 114
  9.2.3.2.TÝnh to¸n c©y chèng cho cét ………………………………………………… 115
  9.3. LËp b¶ng thèng kª v¸n khu«n,cèt thÐp,bª t«ng phÇn th©n ……………. 116
  9.4.Kü thuËt thi c«ng c«ng t¸c v¸n khu«n,cèt thÐp,bª t«ng ………………… 118
  9.5.Chän cÇn trôc vµ tÝnh to¸n n¨ng suÊt thi c«ng …………………………….. 129
  9.5.1.Chän cÇn truc th¸p ………………………………………………………………… 129
  9.5.2.Chän vËn th¨ng …………………………………………………………………….. 130
  9.6.Chän m¸y ®Çm,m¸y trén vµ ®æ bª t«ng,n¨ng suÊt cña chóng ………… 131
  9.7.Kü thuËt x©y,tr¸t,èp l¸t hoµn thiÖn …………………………………………….. 131
  9.7.1.C«ng t¸c x©y ………………………………………………………………………… 131
  9.7.2.C«ng t¸c hoµn thiÖn ………………………………………………………………. 131
  9.8.An toµn lao ®éng khi thi c«ng phÇn th©n vµ hoµn thiÖn ………………… 133
  Ch-¬ng 10: Tæ chøc thi c«ng …………………………………………………..137
  10.1 LËp tiÕn ®é thi c«ng ………………………………………………………………. 137
  10.1.1 TÝnh to¸n nh©n lùc phôc vô thi c«ng(lËp b¶ng thèng kª) …………. 137
  10.1.2 LËp s¬ ®å tiÕn ®é vµ biÓu ®å nh©n lùc …………………………………… 146
  10.2 ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng thi c«ng ………………………………………………. 153
  10.2.1 Bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ trªn mÆt b»ng ……………………………………. 154
  10.2.2 ThiÕt kÕ ®-êng t¹m trªn c«ng tr-êng ……………………………………. 155
  10.2.3 ThiÕt kÕ kho b·i c«ng tr-êng ………………………………………………… 156
  10.2.4 ThiÕt kÕ nhµ t¹m …………………………………………………………………. 158
  10.2.5 TÝnh to¸n ®iÖn cho c«ng tr-êng …………………………………………….. 160
  10.2.6 TÝnh to¸n n-íc cho c«ng tr-êng ……………………………………………. 162
  10.3 An toµn lao ®éng cho c«ng tr-êng ………………………………………….. 165
  Ch-¬ng 11: LËp dù to¸n c«ng tr×nh ………………………………………….167

  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 5

 6. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  11.1 C¬ së lËp dù to¸n …………………………………………………………………… 167
  11.1.1 C¸c c¨n cø lËp trªn c¬ së c¸c tµi liÖu ……………………………………… 167
  11.1.2 C¸c c¨n cø lËp trªn c¬ së thùc tÕ c«ng tr×nh ……………………………. 167
  11.2 LËp b¶ng dù to¸n chi tiÕt vµ b¶ng tæng hîp kinh phÝ cho mét bé
  phËn c«ng tr×nh …………………………………………………………………………….. 168
  Ch-¬ng 12: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ …………………………………………….175
  12.1 KÕt luËn ………………………………………………………………………………… 175
  12.2 KiÕn nghÞ………………………………………………………………………………. 175
  12.2.1 S¬ ®å tÝnh vµ ch-¬ng tr×nh tÝnh……………………………………………… 175
  12.2.2 KÕt cÊu mãng ……………………………………………………………………… 175
  T¹i liÖu tham kh¶o ……………………………………………………………. TLTK-1

  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 6

 7. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  PhÇn I

  KiÕn tróc
  B¶n vÏ kÌm theo:
  – 1 b¶n vÏ mÆt ®øng c«ng tr×nh.
  – 2 b¶n vÏ mÆt b»ng c«ng tr×nh.
  – 1 b¶n vÏ mÆt c¾t c«ng tr×nh.

  1.1.Giíi thiÖu c«ng tr×nh.
  Tªn c«ng tr×nh:
  Trô së c«ng ty x©y dùng sè 1 s«ng hång hµ néi
  NhiÖm vô vµ chøc n¨ng: Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, c¸c v¨n
  phßng ®¹i diÖn cña c¸c c«ng ty cÇn ®-îc x©y dùng ®Ó ®¸p øng quy m« ho¹t ®éng vµ
  vÞ thÕ cña c¸c c«ng ty, thÓ hiÖn sù lín m¹nh cña c«ng ty. C«ng tr×nh “c«ng ty x©y
  dùng sè 1 s«ng hång hµ néi” ®­îc ra ®êi nh»m ®¸p øng nhu cÇu vÒ ho¹t ®éng giao
  dÞch cña c«ng ty x©y dùng sè 1s«ng hång.
  Chñ ®Çu t- lµ: c«ng ty x©y dùng sè 1 s«ng hång
  §Þa ®iÓm x©y dùng:
  -Khu ®Êt x©y dùng v¨n phßng giao dÞch lµ khu ®Êt n»m trªn ®-êng Lª Lîi – Hµ
  Néi.
  -Khu ®Êt theo kÕ ho¹ch sÏ x©y dùng ë ®©y mét toµ nhµ 8 tÇng cïng víi mét
  s©n Tennis phôc vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, s©n tennis sÏ ®-îc x©y
  dùng sau khi toµ nhµ 8 tÇng x©y xong.
  -§Æc ®iÓm vÒ sö dông: Toµ nhµ cã tÇng hÇm ®-îc sö dông lµm gara ®Ó «t«, xe
  m¸y cho CBCNV vµ mäi ng-êi ®Õn giao dÞch, tÇng 2 sÏ ®Ó lµm quÇy bar vµ cµ phª
  gi¶i kh¸t phôc vô mäi ng-êi. Tõ tÇng 3 trë lªn ®-îc sö dông lµm v¨n phßng vµ phßng
  häp.

  1.2. ®iÒu kiÖn tù nhiªn kinh tÕ x· héi
  HiÖn nay, cïng víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ §Êt n-íc, c¸c lÜnh vùc thuéc h¹
  tÇng c¬ së cµng ngµy ®-îc chó träng ®Ó t¹o nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn chung. Ngµnh
  x©y dùng ®ãng mét vai trß quan träng trong bèi c¶nh hiÖn nay víi sù ra t¨ng nhip ®é
  x©y dùng ngµy cµng cao ®Ó ®¸p øng nhu cÇu giao th«ng, sinh ho¹t.

  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 7

 8. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  Cïng víi sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña nÒn kinh tÕ n-íc nhµ , còng nh- qu¸ tr×nh c«ng
  nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. §êi sèng cña nh©n d©n còng ®-îc n©ng cao
  chÝnh v× vËy trung t©m ®µo t¹o nghiªn cøu th«ng tÊn x· ViÖt Nam ®· ®-îc ra ®êi
  nh»m ®¸p øng nhu cÇu cÊp thiÕt cña mäi ng-êi còng nh- ®¶ng vµ nhµ n-íc.
  §i ®«i víi chÝnh s¸ch më cöa , chÝnh s¸ch ®æi míi . ViÖt Nam mong muèn
  ®-îc lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c n-íc trªn thÕ giíi ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ ViÖt Nam
  tõng b-íc hoµ nhËp dÉn ®Õn nhiÒu c«ng ty v¨n phßng ®-îc x©y dùng.C«ng ty CPXD
  sè 1 s«ng hång hµ néi ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn vµ kh¨ng ®Þnh th-¬ng hiÖu nªn viÖc
  x©y dùng mét trô së c«ng ty lµ nhu cÇu hÕt søc cÇn thiÕt.

  1.3. C¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kiÕn tróc cña c«ng tr×nh.
  1.3.1. Gi¶i ph¸p mÆt b»ng.
  ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ sè tÇng, chØ giíi x©y dùng
  vµ chØ giíi ®-êng ®á, diÖn tÝch x©y dùng do c¬ quan cã chøc n¨ng lËp.
  Toµ nhµ cao 8 tÇng nh×n ra ®-êng Lª Lîi bao gåm:
  TÇng hÇm ®-îc bè trÝ:
  – Phßng trùc b¶o vÖ diÖn tÝch 32,4m2 bè trÝ ë ®Çu nhµ
  – Cã tr¹m b¬m n-íc ®Ó b¬m n-íc n-íc lªn bÓ chøa n-íc trªn m¸i cã diÖn tÝch
  32,4m2
  – Kh«ng gian tÇng hÇm lµm gara ®Ó xe, mét phÇn lµ hÇm thang m¸y vµ bÓ phèt
  TÇng 2 ®-îc bè trÝ:
  – Khu s¶nh tÇng ®-îc dïng lµm n¬i phôc vô ®å uèng, lµm quÇy bar vµ cµ phª
  gi¶i kh¸t cã kho ®Ó hµng riªng
  – Khu vÖ sinh nam, n÷ vµ hép kü thuËt ®-îc bè trÝ nh- ë tÇng 1 ( c¸c tÇng cã
  khu WC bè trÝ gièng nhau )
  C¸c tÇng tõ 3 ®Õn 8 gåm hµnh lang, cÇu thang, khu vÖ sinh phÇn cßn l¹i ®-îc chia
  lµm c¸c phßng lµm viÖc nhá kh¸c nhau.
  TÇng tum: Bè trÝ buång kü thuËt thang m¸y vµ 1 bÓ n-íc trªn m¸i, ®Ó phôc vô
  cho nhu cÇu sinh ho¹t cña mäi ng-êi.

  1.3.2. Gi¶i ph¸p cÊu t¹o vµ mÆt c¾t:
  Cao tr×nh cña tÇng 1 lµ 3.3m, tÇng 2 lµ 3.9m vµ c¸c tÇng cßn l¹i cã cao tr×nh
  3,3m, c¸c tÇng ®Òu cã hÖ thèng cöa sæ vµ cöa ®i ®Òu l-u th«ng vµ nhËn giã, ¸nh s¸ng.
  Cã hai thang bé vµ hai thang m¸y phôc vô thuËn lîi cho viÖc di chuyÓn theo ph-¬ng
  ®øng cña mäi ng-êi trong toµ nhµ. Toµn bé t-êng nhµ x©y g¹ch ®Æc #75 víi v÷a XM
  #50, tr¸t trong vµ ngoµi b»ng v÷a XM #50. NÒn nhµ l¸t ®¸ Granit v÷a XM #50 dµy
  15; t-êng bÕp vµ khu vÖ sinh èp g¹ch men kÝnh cao 1800 kÓ tõ mÆt sµn. khung
  bªt«ng cèt thÐp. Sµn BTCT #250 ®æ t¹i chç dµy 10cm, tr¸t trÇn v÷a XM #50 dµy 15,
  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 8

 9. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  c¸c tÇng ®Òu ®-îc lµm hÖ khung x-¬ng thÐp trÇn gi¶ vµ tÊm trÇn nhùa Lambris ®µi
  loan. Xung quanh nhµ bè trÝ hÖ thèng r·nh tho¸t n-íc réng 300 s©u 250 l¸ng v÷a
  XM #75 dµy 20, lßng r·nh ®¸nh dèc vÒ phÝa ga thu n-íc. T-êng tÇng 1 vµ 2 èp ®¸
  granit mµu ®á, c¸c tÇng trªn quÐt s¬n mµu vµng nh¹t.
  1.3.3. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ mÆt ®øng, h×nh khèi kh«ng gian cña c«ng tr×nh.
  MÆt ®øng cña c«ng tr×nh ®èi xøng t¹o ®-îc sù hµi hoµ phong nh·, phÝa mÆt
  ®øng c«ng tr×nh èp kÝnh panel hép dµy 10 ly mµu xanh t¹o vÎ ®Ñp hµi hoµ víi ®Êt trêi
  vµ vÎ bÒ thÕ cña c«ng tr×nh. H×nh khèi cña c«ng tr×nh thay ®æi theo chiÒu cao t¹o ra
  vÎ ®Ñp, sù phong phó cña c«ng tr×nh, lµm c«ng tr×nh kh«ng ®¬n ®iÖu. Ta cã thÓ thÊy
  mÆt ®øng cña c«ng tr×nh lµ hîp lý vµ hµi hoµ kiÕn tróc víi tæng thÓ kiÕn tróc quy
  ho¹ch cña c¸c c«ng tr×nh xung quanh.
  1.4. C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt t-¬ng øng cña c«ng tr×nh:
  1.4.1. Gi¶i ph¸p th«ng giã chiÕu s¸ng.
  Mçi phßng trong toµ nhµ ®Òu cã hÖ thèng cöa sæ vµ cöa ®i, phÝa mÆt ®øng lµ
  cöa kÝnh nªn viÖc th«ng giã vµ chiÕu s¸ng ®Òu ®-îc ®¶m b¶o. C¸c phßng ®Òu ®-îc
  th«ng tho¸ng vµ ®-îc chiÕu s¸ng tù nhiªn tõ hÖ thèng cöa sæ, cöa ®i, ban c«ng,logia,
  hµnh lang vµ c¸c s¶nh tÇng kÕt hîp víi th«ng giã vµ chiÕu s¸ng nh©n t¹o.
  1.4.2. Gi¶i ph¸p bè trÝ giao th«ng.
  Giao th«ng theo ph-¬ng ngang trªn mÆt b»ng cã ®Æc ®iÓm lµ cöa ®i cña c¸c
  phßng ®Òu më ra s¶nh cña c¸c tÇng, tõ ®©y cã thÓ ra 2 thang bé vµ thang m¸y ®Ó lªn
  xuèng tuú ý, ®©y lµ nót giao th«ng theo ph-¬ng ®øng (cÇu thang).
  Giao th«ng theo ph-¬ng ®øng gåm 2 thang bé vµ thang m¸y thuËn tiÖn cho
  viÖc ®i l¹i vµ ®ñ kÝch th-íc ®Ó vËn chuyÓn ®å ®¹c cho c¸c phßng, ®¸p øng ®-îc yªu
  cÇu ®i l¹i vµ c¸c sù cè cã thÓ x¶y ra.
  1.4.3 Gi¶i ph¸p cung cÊp ®iÖn n-íc vµ th«ng tin.
  HÖ thèng cÊp n-íc: N-íc cÊp ®-îc lÊy tõ m¹ng cÊp n-íc bªn ngoµi khu vùc
  qua ®ång hå ®o l-u l-îng n-íc vµo bÓ n-íc ngÇm cña c«ng tr×nh cã dung tÝch
  88,56m3 (kÓ c¶ dù tr÷ cho ch÷a ch¸ylµ 54m3 trong 3 giê). Bè trÝ 2 m¸y b¬m n-íc
  sinh ho¹t (1 lµm viÖc + 1 dù phßng) b¬m n-íc tõ tr¹m b¬m n-íc ë tÇng hÇm lªn bÓ
  chøa n-íc trªn m¸i (cã thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng). N-íc tõ bÓ chøa n-íc trªn m¸i
  sÏ ®-îc ph©n phèi qua èng chÝnh, èng nh¸nh ®Õn tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ dïng n-íc
  trong c«ng tr×nh. N-íc nãng sÏ ®-îc cung cÊp bëi c¸c b×nh ®un n-íc nãng ®Æt ®éc
  lËp t¹i mçi khu vÖ sinh cña tõng tÇng. §-êng èng cÊp n-íc dïng èng thÐp tr¸ng
  kÏm cã ®-êng kÝnh tõ 15 ®Õn 65. §-êng èng trong nhµ ®i ngÇm sµn, ngÇm
  t-êng vµ ®i trong hép kü thuËt. §-êng èng sau khi l¾p ®Æt xong ®Òu ph¶i ®-îc thö
  ¸p lùc vµ khö trïng tr-íc khi sö dông, ®iÒu nµy ®¶m b¶o yªu cÇu l¾p ®Æt vµ yªu cÇu
  vÖ sinh.
  HÖ thèng tho¸t n-íc vµ th«ng h¬i: HÖ thèng tho¸t n-íc th¶i sinh ho¹t ®-îc
  thiÕt kÕ cho tÊt c¶ c¸c khu vÖ sinh trong khu nhµ. Cã hai hÖ thèng tho¸t n-íc bÈn
  vµ hÖ thèng tho¸t ph©n. N-íc th¶i sinh ho¹t tõ c¸c xÝ tiÓu vÖ sinh ®-îc thu vµo hÖ
  thèng èng dÉn, qua xö lý côc bé b»ng bÓ tù ho¹i, sau ®ã ®-îc ®-a vµo hÖ thèng
  cèng tho¸t n-íc bªn ngoµi cña khu vùc. HÖ thèng èng ®øng th«ng h¬i 60 ®-îc bè
  trÝ ®-a lªn m¸i vµ cao v-ît khái m¸i mét kho¶ng 700mm. Toµn bé èng th«ng h¬i
  vµ èng tho¸t n-íc dïng èng nhùa PVC cña ViÖt nam, riªng èng ®øng tho¸t ph©n
  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 9

 10. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  b»ng gang. C¸c ®-êng èng ®i ngÇm trong t-êng, trong hép kü thuËt, trong trÇn
  hoÆc ngÇm sµn.
  HÖ thèng cÊp ®iÖn: Nguån cung cÊp ®iÖn cña c«ng tr×nh lµ ®iÖn 3 pha 4 d©y
  380V/ 220V. Cung cÊp ®iÖn ®éng lùc vµ chiÕu s¸ng cho toµn c«ng tr×nh ®-îc lÊy
  tõ tr¹m biÕn thÕ ®· x©y dùng c¹nh c«ng tr×nh. Ph©n phèi ®iÖn tõ tñ ®iÖn tæng ®Õn
  c¸c b¶ng ph©n phèi ®iÖn cña c¸c phßng b»ng c¸c tuyÕn d©y ®i trong hép kü thuËt
  ®iÖn. D©y dÉn tõ b¶ng ph©n phèi ®iÖn ®Õn c«ng t¾c, æ c¾m ®iÖn vµ tõ c«ng t¾c ®Õn
  ®Ìn, ®-îc luån trong èng nhùa ®i trªn trÇn gi¶ hoÆc ch«n ngÇm trÇn, t-êng. T¹i tñ
  ®iÖn tæng ®Æt c¸c ®ång hå ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô cho toµn nhµ, thang m¸y, b¬m
  n-íc vµ chiÕu s¸ng c«ng céng. Mçi phßng ®Òu cã 1 ®ång hå ®o ®iÖn n¨ng riªng
  ®Æt t¹i hép c«ng t¬ tËp trung ë phßng kü thuËt cña tõng tÇng.
  HÖ thèng th«ng tin tÝn hiÖu: D©y ®iÖn tho¹i dïng lo¹i 4 lâi ®-îc luån trong
  èng PVC vµ ch«n ngÇm trong t-êng, trÇn. D©y tÝn hiÖu angten dïng c¸p ®ång, luån
  trong èng PVC ch«n ngÇm trong t-êng. TÝn hiÖu thu ph¸t ®-îc lÊy tõ trªn m¸i
  xuèng, qua bé chia tÝn hiÖu vµ ®i ®Õn tõng phßng. Trong mçi phßng cã ®Æt bé chia
  tÝn hiÖu lo¹i hai ®-êng, tÝn hiÖu sau bé chia ®-îc dÉn ®Õn c¸c æ c¾m ®iÖn. Trong
  mçi c¨n hé tr-íc m¾t sÏ l¾p 2 æ c¾m m¸y tÝnh, 2 æ c¾m ®iÖn tho¹i, trong qu¸ tr×nh
  sö dông tuú theo nhu cÇu thùc tÕ khi sö dông mµ ta cã thÓ l¾p ®Æt thªm c¸c æ c¾m
  ®iÖn vµ ®iÖn tho¹i.
  1.4.4 Gi¶i ph¸p phßng ho¶.
  Bè trÝ hép vßi ch÷a ch¸y ë mçi s¶nh cÇu thang cña tõng tÇng. VÞ trÝ cña hép
  vßi ch÷a ch¸y ®-îc bè trÝ sao cho ng-êi ®øng thao t¸c ®-îc dÔ dµng. C¸c hép vßi
  ch÷a ch¸y ®¶m b¶o cung cÊp n-íc ch÷a ch¸y cho toµn c«ng tr×nh khi cã ch¸y x¶y ra.
  Mçi hép vßi ch÷a ch¸y ®-îc trang bÞ 1 cuén vßi ch÷a ch¸y ®-êng kÝnh 50mm, dµi
  30m, vßi phun ®-êng kÝnh 13mm cã van gãc. Bè trÝ mét b¬m ch÷a ch¸y ®Æt trong
  phßng b¬m (®-îc t¨ng c-êng thªm bëi b¬m n-íc sinh ho¹t) b¬m n-íc qua èng
  chÝnh, èng nh¸nh ®Õn tÊt c¶ c¸c häng ch÷a ch¸y ë c¸c tÇng trong toµn c«ng tr×nh. Bè
  trÝ mét m¸y b¬m ch¹y ®éng c¬ ®iezel ®Ó cÊp n-íc ch÷a ch¸y khi mÊt ®iÖn. B¬m cÊp
  n-íc ch÷a ch¸y vµ b¬m cÊp n-íc sinh ho¹t ®-îc ®Êu nèi kÕt hîp ®Ó cã thÓ hç trî lÉn
  nhau khi cÇn thiÕt. BÓ chøa n-íc ch÷a ch¸y ®-îc dïng kÕt hîp víi bÓ chøa n-íc sinh
  ho¹t cã dung tÝch h÷u Ých tæng céng lµ 88,56m3, trong ®ã cã 54m3 dµnh cho cÊp n-íc
  ch÷a ch¸y vµ lu«n ®¶m b¶o dù tr÷ ®ñ l-îng n-íc cøu ho¶ yªu cÇu, trong bÓ cã l¾p bé
  ®iÒu khiÓn khèng chÕ møc hót cña b¬m sinh ho¹t. Bè trÝ hai häng chê bªn ngoµi
  c«ng tr×nh. Häng chê nµy ®-îc l¾p ®Æt ®Ó nèi hÖ thèng ®-êng èng ch÷a ch¸y bªn
  trong víi nguån cÊp n-íc ch÷a ch¸y tõ bªn ngoµi. Trong tr-êng hîp nguån n-íc
  ch÷a ch¸y ban ®Çu kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng cung cÊp, xe ch÷a ch¸y sÏ b¬m n-íc qua
  häng chê nµy ®Ó t¨ng c-êng thªm nguån n-íc ch÷a ch¸y, còng nh- tr-êng hîp b¬m
  cøu ho¶ bÞ sù cè hoÆc nguån n-íc ch÷a ch¸y ban ®Çu ®· c¹n kiÖt.

  PhÇn II

  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 10

 11. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  kÕt cÊu
  (45%)

  Gi¸o viªn h-íng dÉn : THS. TRẦN DŨNG

  NhiÖm vô thiÕt kÕ :
  – Chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu tæng thÓ c«ng tr×nh.
  – Chän s¬ bé kÝch th-íc cÊu kiÖn
  – X¸c ®Þnh c¸c d¹ng t¶i träng tÝnh to¸n.
  – G¸n t¶i vµ ph©n tÝch néi lùc c«ng tr×nh
  – ThiÕt kÕ sµn ®iÓn h×nh.
  – ThiÕt kÕ cÇu thang bé trôc A-B
  – ThiÕt kÕ khung trôc 2.

  B¶n vÏ kÌm theo:
  – 2 b¶n vÏ khung trôc ®iÓn h×nh.
  – 1 b¶n vÏ sµn tÇng ®iÓn h×nh.
  – 1b¶n vÏ cÇu thang.

  Ch-¬ng 2: Lùa chän GI¶I PH¸P kÕt cÊu
  2.1. s¬ bé Lùa chän GI¶I PH¸P kÕt cÊu CHO c«ng tr×nh
  2.1.1. C¸c yªu cÇu chñ yÕu khi thiÕt kÕ nhµ cao tÇng.
  Gi¶i ph¸p kÕt cÊu nhµ cao tÇng dùa trªn nguyªn t¾c:

  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 11

 12. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  – MÆt b»ng bè trÝ ®¬n gi¶n, ®èi xøng c¶ vÒ h×nh häc lÉn ®é cøng ®Ó gi¶m thiÓu tèi
  ®a ®é lÖch t©m khi c«ng tr×nh chÞu t¶i träng ngang lín.
  – Ph¸t triÓn theo chiÒu cao, ®é cøng cña c«ng tr×nh cÇn ®-îc chän gi¶m dÇn, kh«ng
  thay ®æi mét c¸ch ®ét ngét g©y øng suÊt côc bé lóc chÞu t¶i.
  – §ñ kh¶ n¨ng chÞu t¶i träng ngang gåm giã vµ ®éng ®Êt trong mét giíi h¹n nµo
  ®ã.
  – H¹n chÕ chuyÓn vÞ ngang v× chuyÓn vÞ ngang trong nhµ cao tÇng sÏ g©y c¸c hËu
  qu¶ nghiªm träng:
  + T¨ng ®é lÖch t©m, lµm ph¸t sinh lùc phô.
  + Ph¸ ho¹i c¸c kÕt cÊu, g©y nøt, biÕn d¹ng ®-êng ®iÖn, n-íc, ray thang m¸y.
  + G©y c¶m gi¸c lo l¾ng cho ng-êi sö dông.
  – Gi¶m träng l-îng b¶n th©n dÉn ®Õn gi¶m ¶nh h-ëng cña giã vµ ®éng ®Êt vµo
  c«ng tr×nh, gi¶m t¶i t¸c dông lªn kÕt cÊu vµ mãng c«ng tr×nh.
  2.1.2. Chän ph-¬ng ¸n kÕt cÊu.
  ViÖc lùa chän ph-¬ng ¸n kÕt cÊu ph¶i dùa vµo c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc ®· ®Ò ra kÕt
  hîp víi sù lµm viÖc hîp lý cña kÕt cÊu, tiÕt kiÖm vËt liÖu cña kÕt cÊu. Theo thiÕt kÕ
  kiÕn tróc, c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu ®-îc ®-a ra cã thÓ lµ:
  a. Gi¶i ph¸p hÖ t-êng chÞu lùc.
  – ¦u ®iÓm:
  + TÝnh kinh tÕ thÊy râ.
  + Do kÕt cÊu gåm c¸c m¶ng t-êng dµy nªn t¹o ®-îc kh«ng khÝ tho¸ng m¸t cho
  c¸c c¨n phßng.
  – Nh-îc ®iÓm:
  + KÕt cÊu kh¸ nÆng nÒ, khã t¹o ®-îc kh«ng gian linh ho¹t.
  + TiÕn ®é thi c«ng chËm, tuæi thä c«ng tr×nh kh«ng cao.
  b. Gi¶i ph¸p hÖ khung chÞu lùc.
  – ¦u ®iÓm:
  + Bè trÝ kh«ng gian hîp lý, linh ho¹t, ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu mµ gi¶i ph¸p
  kiÕn tróc ®-a ra.
  + Theo kinh nghiÖm th× kÕt cÊu khung nót cøng bª t«ng cèt thÐp rÊt kinh tÕ
  ®èi víi c«ng tr×nh tõ 10-15 tÇng.
  – Nh-îc ®iÓm:

  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 12

 13. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  + HÖ khung chÞu lùc lµm viÖc kh«ng tèt l¾m víi t¶i träng ngang (chÞu uèn
  kÐm) tÝnh liªn tôc cña khung cøng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ®é bÒn vµ ®é cøng cña
  c¸c nót khung.
  + Do võa ph¶i chÞu t¶i träng ngang võa ph¶i chÞu t¶i träng ®øng nªn hÖ cét cã
  kÝch th-íc kh¸ lín ë c¸c tÇng d-íi, ¶nh h-ëng tíi mü quan cña c«ng tr×nh.
  c. Gi¶i ph¸p hÖ cét – sµn nÊm – v¸ch chÞu lùc:
  – ¦u ®iÓm: t¹o d¸ng kiÕn tróc ®Ñp, thuËn lîi khi sö dông, chiÒu cao tÇng nhá.
  – Nh-îc ®iÓm: khã thi c«ng c¸c b¶n sµn cã kÝch th-íc lín, th-êng ph¶i kÕt hîp hÖ
  thÐp øng lùc tr-íc, kh«ng cã chç ®Ó ®Æt c¸c ®-êng èng dÉn ®iÖn.
  d. Gi¶i ph¸p khung – v¸ch (khung – gi»ng) cïng chÞu lùc.
  HÖ kÕt cÊu khung – gi»ng ®-îc t¹o ra b»ng sù kÕt hîp hÖ thèng khung vµ hÖ thèng
  v¸ch cøng. Gi¶i ph¸p nµy thÝch hîp víi nhµ cã chiÒu cao lín, chÞu t¶i träng ngang
  lín. §ång thêi nhµ cã sö dông thang m¸y nªn kÕt hîp v¸ch lµm lång thang m¸y.
  Theo hÖ kÕt cÊu nµy, c¸c cét vµ dÇm ®-îc ®æ toµn khèi víi nhau vµ liªn kÕt lµ liªn
  kÕt cøng. Sµn ®-îc coi lµ cøng v« cïng trong mÆt ph¼ng cña nã vµ cã vai trß ph©n
  phèi t¶i träng ®Õn khung vµ v¸ch. Th-êng trong hÖ kÕt cÊu nµy hÖ thèng v¸ch ®ãng
  vai trß chñ yÕu chÞu t¶i träng ngang, hÖ khung chñ yÕu ®-îc thiÕt kÕ ®Ó chÞu t¶i träng
  th¼ng ®øng. Sù ph©n râ chøc n¨ng nµy t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tèi -u ho¸ c¸c cÊu kiÖn, gi¶m
  bít kÝch th-íc cét, dÇm, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña kiÕn tróc.
  – ¦u ®iÓm: HÖ kÕt cÊu khung – gi»ng tá ra lµ kÕt cÊu tèi -u cho nhiÒu lo¹i c«ng
  tr×nh cao t©ng, chÞu lùc tèt, linh ®éng trong qu¸ tr×nh sö dông, dÔ thi c«ng. Lo¹i kÕt
  cÊu nµy sö dông hiÖu qu¶ cho c¸c ng«i nhµ ®Õn 40 tÇng ®-îc thiÕt kÕ cho vïng cã
  ®éng ®Êt cÊp 7.
  – Nh-îc ®iÓm: cét, dÇm cã kÝch th-íc lín nªn kh«ng ®Ñp vÒ mÆt kiÕn tróc.
  Qua ph©n tÝch, xÐt ®Æc ®iÓm c¸c hÖ kÕt cÊu chÞu lùc trªn ¸p dông vµo ®Æc ®iÓm
  c«ng tr×nh vµ yªu cÇu kiÕn tróc, em chän hÖ kÕt cÊu chÞu lùc cho c«ng tr×nh lµ hÖ kÕt
  cÊu khung – gi»ng víi v¸ch ®-îc bè trÝ lµ cÇu thang m¸y.
  §Æc ®iÓm c«ng tr×nh lµ chung c- cao tÇng cã nhÞp t-¬ng ®èi lín 6mx6m nªn yªu
  cÇu vÒ kÕt cÊu ch¾c ch¾n, nÕu sö dông sµn nÊm th× kh«ng kh¶ thi do ®¶m b¶o yªu cÇu
  chèng chäc thñng th× kÝch th-íc cét ph¶i lín (kh«ng kinh tÕ), vµ chiÒu dµy sµn lín.
  Do ®ã em chän ph-¬ng ¸n hÖ sµn-dÇm lµ h×nh thøc kÕt cÊu ®-îc sö dông réng, chØ
  tiªu kinh tÕ kü thuËt cao ®ång thêi ®¶m b¶o ®-îc chiÒu cao th«ng thuû.

  2.1.3.s¬ bé Lùa kÝch th-íc cÊu kiÖn

  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 13

 14. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  I./ chän vËt liÖu cho c«ng tr×nh:
  Theo tiªu chuÈn x©y dùng TCVN 356-2005 , môc nh÷ng nguyªn t¾c lùa chän vËt
  liÖu cho kÕt cÊu nhµ cao tÇng.
  – Bªt«ng cho cét, dÇm sµn vµ lâi cøng lµ bªt«ng th-¬ng phÈm:
  – Chän bªt«ng B25 cã Rb = 14.5 MPa
  Rbt = 1.05 MPa
  – Cèt thÐp sö dông:
  + ThÐp chÞu lùc : AII cã Rs = Rsc = 280 MPa
  + ThÐp ®ai vµ thÐp sµn : AI cã Rs = Rsc = 225 MPa
  II./ s¬ bé lùa chän kÝch th-íc cét, dÇm, sµn
  C¸c kÝch th-íc s¬ bé ®-îc chän dùa theo nhÞp cña c¸c kÕt cÊu(®èi víi b¶n vµ
  dÇm), theo yªu cÇu vÒ cÊu t¹o vµ thi c«ng (®èi víi lâi, v¸ch), theo yªu cÇu vÒ ®é bÒn,
  ®é æn ®Þnh (®èi víi cét) vµ c¸c yªu cÇu kiÕn tróc, cô thÓ nh- sau:
  1. Chän s¬ bé kÝch th-íc dÇm:
  X¸c ®Þnh chiÒu dµy b¶n sµn cho « sµn 6x6m
  – ChiÒu dµy b¶n s¬ bé chän theo c«ng thøc hb D
  l
  m
  Trong ®ã: D=0,8 1,4 lµ hÖ sè phô thuéc t¶i träng t¸c dông, chän D=1,0.
  l=6 m lµ c¹nh cña « b¶n.
  m=45.
  D *l 1* 6
  VËy chiÒu dµy b¶n hb= = 15cm chän hb =15cm.
  m 45
  Do cã nhiÒu « b¶n cã kÝch th-íc vµ t¶i träng kh¸c nhau dÉn ®Õn chiÒu dµy b¶n sµn
  kh¸c nhau, nh-ng ®Ó thuËn tiÖn thi c«ng còng nh- tÝnh to¸n, thèng nhÊt chän chiÒu
  dµy b¶n sµn lµ 15cm.
  2. Chän s¬ bé kÝch th-íc dÇm:
  a. C¸c dÇm chÝnh:
  1 1
  hd ld .6 0,5m => VËy chän hd= 0,6m
  md 12
  bd =(0,3 – 0,5) . hd = (0,15 – 0,25) m = 0,22 m = 22 cm
  VËy chän tiÕt diÖn dÇm lµ hd bd = 30 60 cm
  b. C¸c dÇm phô:
  DÇm D- Y10 , D-Y11 & D-Y12 tiÕt diÖn hd bd = 25 50 cm
  DÇm D-X8 & D-Y9 tiÕt diÖn hd bd = 25 45 cm
  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 14

 15. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  3./ KÝch th-íc lâi v¸ch.
  BÒ dµy b cña lâi v¸ch ®-îc chän theo yªu cÇu cÊu t¹o vµ yªu cÇu ®Ó ®¶m b¶o thi
  c«ng tèt.
  1 330
  b h 16,5cm
  20 20
  Trong ®ã h lµ chiÒu cao tÇng nhµ, lÊy h = 3,3 m
  VËy chän bÒ dÇy v¸ch lµ b = 22 cm. Víi bÒ dÇy ®-îc chän th× viÖc thi c«ng hoµn
  toµn cã thÓ ®¶m b¶o ®-îc.
  4./ Lùa chän kÝch th-¬c tiÕt diÖn cét:
  N
  Fc (1, 2 1,5)
  Rb
  N= n.q.F
  n: sè sµn ë phÝa trªn cét, n=1.1
  q: t¶i träng t¸c dông lªn sµn, q = 1 T/m2
  F: DiÖn tÝch truyÒn t¶i mét sµn vµo cét : F = 6×6 = 36m2
  N = 11.1.36 = 396 T
  396
  Fc 1,2 0.4320m2 = 4320 cm2
  1100
  Chän cét vu«ng h Fc 65,7 cm  chän h = 70 cm
  TiÕt diÖn cét thay ®æi theo chiÒu cao cho kinh tÕ :
  TÇng b h (mm)
  1 3 700×700
  4 7 600 600
  8 11 500 500

  2.2. x¸c ®Þnh t¶i träng
  * T¶i träng ®øng:
  Gåm träng l-îng b¶n th©n kÕt cÊu vµ ho¹t t¶i t¸c dông lªn sµn, m¸i. T¶i träng t¸c
  dông lªn sµn, kÓ c¶ t¶i träng c¸c t-êng ng¨n, thiÕt bÞ, t-êng nhµ vÖ sinh, thiÕt bÞ vÖ
  sinh, … ®Òu ®­îc tÝnh to¸n vµ qui vÒ t¶i ph©n bè ®Òu trªn diÖn tÝch toµn bé sµn
  T¶i träng t¸c dông lªn dÇm do sµn truyÒn vµo, do t-êng bao trªn dÇm coi nh- ph©n
  bè ®Òu trªn dÇm
  * T¶i träng ngang:

  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 15

 16. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  Gåm t¶i träng giã vµ t¶i träng ®éng ®Êt ®-îc tÝnh theo Tiªu chuÈn t¶i träng vµ t¸c
  dông TCVN 2737-1995
  2.2.1. TÜnh t¶i :
  tÜnh t¶i bao gåm träng l-îng b¶n th©n c¸c kÕt cÊu nh- cét, dÇm, sµn vµ t¶i träng do
  t-êng, v¸ch, kÝnh ®Æt lªn c«ng tr×nh. Khi x¸c ®Þnh tÜnh t¶i, ta chØ cÇn x¸c ®Þnh träng
  l-îng c¸c líp sµn, c¸c v¸ch t-êng vµ khai b¸o d-íi d¹ng lùc ph©n bè ®Òu trªn dÇm
  t-¬ng øng cßn cÊu kiÖn: sµn, dÇm, cét, v¸ch, lâi ®-îc SAP tù tÝnh träng l-îng b¶n
  th©n.
  TÜnh t¶i b¶n th©n phô thuéc vµo cÊu t¹o c¸c líp sµn. träng l-îng ph©n bè ®Òu c¸c
  líp sµn cã trong b¶ng.

  1.TÜnh t¶i sµn:
  B¶ng 1-TÜnh t¶i t¸c dông lªn sµn
  qtc qtt
  STT C¸c líp sµn (kG/m3 (kG/m2 n (kG/m2
  (m)
  ) ) )
  1 L¸t g¹ch 300×300 0,01 2000 20 1,1 22
  2 Líp v÷a lãt xi m¨ng M50 0,02 1800 36 1,2 43,2
  3 Tr¸t trÇn v÷a xi m¨ng M50 0,015 1800 27 1,2 32,4
  Tæng 83 97,6

  2. TÜnh t¶i sµn vÖ sinh:
  B¶ng 2-TÜnh t¶i t¸c dông lªn sµn vÖ sinh
  qtc qtt
  STT C¸c líp sµn (kG/m3 (kG/m2 n (kG/m2
  (m)
  ) ) )
  1 L¸t g¹ch 300×300 0,02 2000 40 1,1 44
  2 Líp v÷a lãt xi m¨ng M50 0,015 1800 27 1,2 32,4
  3 Tr¸t trÇn v÷a xi m¨ng M50 0,015 1800 27 1,2 32,4
  Tæng 94 108,8

  3. TÜnh t¶i m¸i:
  B¶ng 3-TÜnh t¶i t¸c dông lªn sµn m¸i
  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 16

 17. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  qtc qtt
  STT C¸c líp sµn (kG/m3 (kG/m2 n (kG/m2
  (m)
  ) ) )
  1 2 líp g¹ch l¸ nem 0,02 1800 36 1,1 39,6
  2 2 líp v÷a lãt xi m¨ng M50 0,02 1800 36 1,2 43,2
  3 2 líp g¹ch lç (dèc 2%) 0,13 1500 195 1,2 234
  4 Bª t«ng chèng thÊm 0,04 2200 88 1,1 96,8
  5 Tr¸t trÇn v÷a xi m¨ng M50 0,015 1800 27 1,2 32,4
  Tæng 382 446
  4. TÜnh t¶i cÇu thang:
  B¶ng 4-TÜnh t¶i t¸c dông lªn sµn cÇu thang
  qtc n qtt
  TT CÊu t¹o c¸c líp
  (kG/m2) (kG/m2)
  1 §¸ l¸t granito 0,02
  0,02×2000 40 1,1 44
  2 Líp v÷a lãt =0,015
  0,015×1800 27 1,3 35,1
  3 Líp g¹ch lç x©y bËc (16,5×30 cm), tb = 8,25 cm
  0,0825×1500 123,75 1,1 136,13
  4 B¶n BTCT, = 0,10 m
  0,1×2500 250 1,1 275
  5 V÷a tr¸t =0,015
  0,015×1800 27 1,3 35,1
  Tæng céng 467,8 525,33

  5. Träng l-îng t-êng ng¨n vµ t-êng bao che:
  T-êng ng¨n gi÷a c¸c ®¬n nguyªn, t-êng chu vi nhµ dµy 220 ®-îc x©y b»ng g¹ch
  ®Æc cã = 1800 kG/m3 ; t-êng nhµ vÖ sinh dµy 110 ®-îc x©y b»ng g¹ch rçng cã =
  1500 kG/m3.
  Träng l-îng t-êng ng¨n trªn dÇm tÝnh cho t¶i träng t¸c dông trªn 1 m dµi t-êng.
  Träng l-îng t-êng ng¨n trªn c¸c « b¶ng tÝnh tæng t¶i träng cña c¸c t-êng ng¨n
  trªn sµn sau ®ã chia ®Òu cho diÖn tÝch toµn b¶n sµn cña c«ng tr×nh.
  ChiÒu cao t-êng ®-îc x¸c ®Þnh: ht = H – hd,s
  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 17

 18. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  Vµ mçi bøc t-êng céng thªm 3 cm v÷a tr¸t (2 bªn) cã = 1800 kG/m3.
  Ngoµi ra khi tÝnh träng l-îng t-êng mét c¸ch gÇn ®óng ta ph¶i trõ ®i phÇn träng
  l-îng do cöa ®i, cöa sæ chiÕm chç.
  * T-êng ng¨n trªn dÇm:
  B¶ng 5-Khèi l-îng t-êng ng¨n trªn dÇm
  n qtc qtt
  TT T-êng ng¨n trªn dÇm c¸c « b¶n G¹c Kg/ Kg/
  V÷a
  h m m
  TÇng 2, h=3,9 m
  T-êng g¹ch dµy 220 trªn trôc A,H:
  + DÇm D-X1: 0,22x(3,9-0,6)x1800 1,1 1307 1438
  + DÇm D-X2: 0,22×0,9×1800 1,1 356 392
  1
  V÷a:
  + DÇm D-X1: 0,03x(3,9-0,6)x1800 1,2 178 214
  + DÇm D-X2: 0,03×0,9×1800 1,2 49 58
  Tæng céng
  + DÇm D-X1 1485 1652
  + DÇm D-X2 405 450
  T-êng g¹ch dµy 220 trªn trôc C,F:
  + DÇm D-X5(4-5): 0,22x(3,9-0,6)x1800x0,8 1,1 1045 1150
  + DÇm D-X7: 0,22x(3,9-0,6)x1800x0,8 1,1 1045 1150
  2
  V÷a:
  + DÇm D-X5(4-5): 0,03x(3,9-0,6)x1800x0,8 1,2 143 172
  + DÇm D-X7: 0,03x(3,9-0,6)x1800x0,8 1,2 143 172
  Tæng céng
  + DÇm D-X5(4-5) 1188 1322
  + DÇm D-X7 1188 1322
  T-êng g¹ch dµy 220 trªn trôc D:
  + DÇm D-X6: 0,22x(3,9-0,6)x1800x0,8 1,1 1045 1150
  3
  V÷a:
  + DÇm D-X6: 0,03x(3,9-0,6)x1800x0,8 1,2 143 172
  Tæng céng 1188 1322

  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 18

 19. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  T-êng g¹ch dµy 220 trªn trôc 1:
  + DÇm D-Y1: 0,22x(3,9-0,6)x1800 1,1 1307 1438
  + DÇm D-Y2: 0,22×0,9×1800 1,1 356 392
  4
  V÷a:
  + DÇm D-Y1: 0,03x(3,9-0,6)x1800 1,2 178 214
  + DÇm D-Y2: 0,03×0,9×1800 1,2 49 58
  Tæng céng
  + DÇm D-Y1 1485 1652
  + DÇm D-Y2 405 450
  T-êng g¹ch dµy 220 trªn trôc 3,4:
  + DÇm D-Y4,D-Y7:
  1,1 1045 1150
  0,22x(3,9-0,6)x1800x0,8
  + DÇm D-Y5,D-Y8: 0,22x(3,9-0,6)x1800 1,1 1307 1438
  + DÇm D-Y6: 0,22x(3,9-0,6)x1800x0,7 1,1 915 1007
  5
  V÷a:
  + DÇm D-Y4,D-Y7:
  1,2 143 172
  0,03x(3,9-0,6)x1800x0,8
  + DÇm D-Y5,D-Y8: 0,03x(3,9-0,6)x1800 1,2 178 214
  + DÇm D-Y6: 0,03x(3,9-0,6)x1800x0,7 1,2 125 150
  Tæng céng
  + DÇm D-Y4,D-Y7 1188 1322
  + DÇm D-Y5,DY8 1485 1652
  + DÇm D-Y6 1040 1157
  T-êng g¹ch dµy 220 trªn trôc 5:
  + DÇm D-Y5: 0,22x(3,9-0,6)x1800 1,1 1307 1438
  6
  V÷a:
  + DÇm D-Y5: 0,03x(3,9-0,6)x1800 1,2 178 214
  Tæng céng 1485 1652
  T-êng g¹ch dµy 220 trªn trôc 6:
  + DÇm D-Y1: 0,22x(3,9-0,6)x1800x0,7 1,1 915 1007
  7
  V÷a:
  + DÇm D-Y1: 0,03x(3,9-0,6)x1800x0,7 1,2 125 150

  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 19

 20. Tr-êng ®¹i häc DL HẢI PHÒNG §Ò TµI: TRô Së C¤NG TY x¢Y DùNG
  KHOA XÂY DỰNG DD&CN SỐ 1 SÔNG HỒNG – HÀ NỘI

  Tæng céng 1040 1157
  T-êng g¹ch dµy 220 trªn trôc dÇm phô:
  + DÇm D-Y12: 0,22x(3,9-0,5)x1800x0,8 1,1 1077 1185
  + DÇm D-X8: 0,22x(3,9-0,45)x1800 1,1 1366 1503
  + DÇm D-X9: 0,22x(3,9-0,45)x1800 1,1 1366 1503
  5
  V÷a:
  + DÇm D-Y12: 0,03x(3,9-0,5)x1800x0,8 1,2 147 176
  + DÇm D-X8: 0,03x(3,9-0,45)x1800 1,2 186 223
  + DÇm D-X9: 0,03x(3,9-0,45)x1800 1,2 186 223
  Tæng céng
  + DÇm D-Y12 1224 1361
  + DÇm D-X8 1552 1726
  + DÇm D-X9 1552 1726
  TÇng 3-8, h=3,3 m
  T-êng g¹ch dµy 220 trªn trôc A,H:
  + DÇm D-X1: 0,22x(3,3-0,6)x1800 1,1 1069 1176
  + DÇm D-X2: 0,22×0,9×1800 1,1 356 392
  1
  V÷a:
  + DÇm D-X1: 0,03x(3,3-0,6)x1800 1,2 146 175
  + DÇm D-X2: 0,03×0,9×1800 1,2 49 58
  Tæng céng
  + DÇm D-X1 1215 1351
  + DÇm D-X2 405 450
  T-êng g¹ch dµy 220 trªn trôc C, F:
  + DÇm D-X7: 0,22x(3,3-0,6)x1800x0,8 1,1 855 941
  2
  V÷a:
  + DÇm D-X7: 0,03x(3,3-0,6)x1800x0,8 1,2 117 140
  Tæng céng 972 1081
  T-êng g¹ch dµy 220 trªn trôc D:
  + DÇm D-X6: 0,22x(3,3-0,6)x1800x0,8 1,1 855 941
  3
  V÷a:
  + DÇm D-X6: 0,03x(3,3-0,6)x1800x0,8 1,2 117 140

  Sinh viªn: Lª B¸ Ngäc- Líp: XD1301D 20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công ty xây dựng số 1 Sông Hồng – Hà Nội File Word, PDF về máy