Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công an quận Thanh Xuân – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công an quận Thanh Xuân

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công an quận Thanh Xuân
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công an quận Thanh Xuân

Download


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công an quận Thanh Xuân công trình được xây dựng nhằm mục đích chính là trụ sở thường trực của lực lượng công an quận Thanh Xuân- Hà Nội, đây là nơi làm việc, xử lý đơn thư khiếu nại, các giấy tờ quan trọng cần công an cấp phép, là nơi đóng quân của lực lượng phản ứng nhanh của quận, trực tiếp giải quyết các vấn đề an ninh trật tự trong địa bàn quận.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công an quận Thanh Xuân – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công an quận Thanh Xuân File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công an quận Thanh Xuân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công an quận Thanh Xuân

 1. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n

  Më ®Çu

  X©y dùng, n©ng cÊp, hoµn thiÖn vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt lµ mét trong
  nh÷ng nhiÖm vô kh¸ quan träng trong c«ng cuéc hiÖn ®¹i ho¸, c«ng nghiÖp ho¸ nÒn
  kinh tÕ quèc d©n, nhÊt lµ thêi ký chóng ta ®· gia nhËp tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ giíi
  WTO.
  Hoµn thiÖn kiÕn tróc th-îng tÇng, hÖ thèng luËt ph¸p, thùc hiÖn nÒn kinh tÕ më ViÖt nam
  hiÖn nay ®ang cè g¾ng tho¸t khái nÒn kinh tÕ l¹c hËu sau nhiÒu n¨m. Huy ®éng vèn ®Çu t- tõ
  trong vµ ngoµi n-íc, b-íc ®Çu x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, thay thÕ trang thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng nghÖ,
  liªn doanh liªn kÕt thóc ®Èy ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, nÒn kinh tÕ ViÖt nam ®· vµ
  ®ang cã nhiÒu thay ®æi tèt ®Ñp dÉu cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n.
  Trong lÜnh vùc x©y dùng nh÷ng n¨m qua chóng ta ®· kh«ng ngõng thay ®æi
  m¹nh d¹n ®Çu t- trang thiÕt bÞ m¸y mãc, ®µo t¹o kü thuËt nh»m n©ng cao n¨ng lùc
  s¶n xuÊt x©y dùng, tiÕp thu c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, võa s¶n xuÊt võa hoµn thiÖn, ngµnh
  x©y dùng ®· lín m¹nh lªn rÊt nhiÒu. NhiÒu c«ng tr×nh hiÖn ®¹i ®ßi hái kü thuËt s¶n
  xuÊt x©y dùng cao ®· ®-îc ngµnh hoµn thiÖn kh¸ tèt, ban ®Çu lµ liªn doanh víi
  n-íc ngoµi vµ phô thuéc vµo hä ®Õn nay chóng ta ®· cã kh¶ n¨ng thiÕt kÕ thi c«ng
  nhiÒu c«ng tr×nh tr-íc kia kh«ng thùc hiÖn ®-îc nh-: nhµ cao tÇng, cÇu ®-êng, nhµ
  m¸y. C¹nh tranh ®-îc víi c¸c h·ng, c«ng ty x©y dùng n-íc ngoµi th¾ng thÇu nhiÒu
  c«ng tr×nh quan träng trong vµ ngoµi n-íc, thùc hiÖn s¶n xuÊt x©y dùng víi c«ng
  nghÖ chÊt l-îng cao, tiÕt kiÖm ®-îc vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, b-íc ®Çu ®¸p øng
  ®-îc nhu cÇu trong n-íc vµ hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt. Tuy nhiªn, trong sù ph¸t
  triÓn chóng ta cÇn ph¶i lu«n t×m hiÓu, nghiªn cøu vµ kh«ng ngõng trang bÞ kü thuËt
  ®Ó b¾t kÞp víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trªn thÕ giíi bëi ®©y vÉn lµ mét vÊn ®Ò cßn rÊt
  míi mÎ vµ cßn kh¸ nhiÒu th¸ch thøc víi chóng ta – nh÷ng ng-êi lµm x©y dùng.
  Còng nh- nhiÒu sinh viªn kh¸c, ®å ¸n tèt nghiÖp cña em lµ t×m hiÓu, nghiªn cøu vµ thö
  tÝnh to¸n nhµ cao tÇng. Sau khi nghiªn cøu hå s¬ kiÕn tróc em ®· sö dông gi¶i ph¸p kÕt cÊu chÝnh
  cña c«ng tr×nh lµ khung bª t«ng cèt thÐp toµn khèi (hÖ chÞu lùc khung).
  Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn ch¾c ch¾n sÏ cã nhiÒu sai sãt. Em rÊt
  mong ®-îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« ®Ó gióp em n©ng cao hiÓu biÕt vµ cã h-íng
  gi¶i quyÕt mét c¸ch tèt h¬n.
  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n tèt nghiÖp em ®· ®-îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy c«
  gi¸o

  Em xin ®-îc tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh ®Õn ban gi¸m hiÖu tr-êng §H DL
  H¶i Phßng khoa XDDD vµCN trong suèt 5 ¨m häc võa qua, ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy ®·
  hÕt lßng chØ b¶o cho em hoµn thµnh ®å ¸n nµy.

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page1

 2. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n

  PhÇn 1

  KiÕn tróc
  (10%)
  Gi¸o viªn h-íng dÉn: Th.S:§oµn Quúnh Mai

  Sinh Viªn thùc hiÖn: HOÀNG VIỆT ANH

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page2

 3. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n

  Ch-¬ng 1: Giíi thiÖu vÒ c«ng tr×nh

  C«ng tr×nh thiÕt kÕ lµ Trô së c«ng an quËn Thanh Xu©n n»m ë ®-êng Vò Träng Phông-
  Thanh Xu©n- Hµ Néi
  C«ng tr×nh ®-îc x©y dùng nh»m môc ®Ých chÝnh lµ trô së th-êng trùc cña lùc l-îng c«ng
  an quËn Thanh Xu©n- Hµ Néi. §©y lµ n¬i lµm viÖc, xö lý ®¬n th- khiÕu n¹i, c¸c giÊy tê quan
  träng cÇn c«ng an cÊp phÐp, lµ n¬i ®ãng qu©n cña lùc l-îng ph¶n øng nhanh cña quËn, trùc tiÕp
  gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò an ninh trËt tù trong ®Þa bµn quËn
  C«ng tr×nh ®-îc x©y dùng t¹i thµnh phè Hµ Néi, n»m trong khu ®Êt cã mÆt b»ng réng ®-îc thµnh
  phè quy ho¹ch, bao gåm c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, v¨n ho¸, thÓ thao. §©y lµ mét trong nh÷ng
  trung t©m kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt c¶ n-íc ®ång thêi còng lµ n¬i dÔ ph¸t sinh c¸c vÊn ®Ò vÒ mÊt trËt
  tù hay nhu cÇu gi¶i quyÕt giÊy tê, ®¬n th- khiÕu n¹i… Do ®ã nh»m ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu trªn th×
  viÖc x©y dùng trô së c«ng an lµ cÇn thiÕt
  Quy m« c«ng tr×nh: toµn bé c«ng tr×nh cã diÖn tÝch lµ: 536 m2
  VÞ trÝ tù nhiªn cña khu ®Êt: + PhÝa t©y gi¸p ®-êng NguyÔn Huy T-ëng
  + PhÝa nam gi¸p ®-êng Quan Nh©n
  C«ng tr×nh gåm 7 tÇng. TÇng 1 cã mét s¶nh lín vµ mét s¶nh phô, c¸c tÇng cßn l¹i
  gåm c¸c phßng cã chøc n¨ng phßng lµm viÖc, phßng l-u tr÷ hå s¬ vµ héi
  tr-êng.Ngoµi ra c«ng tr×nh cßn cã 1 cÇu thang m¸y vµ 2 cÇu thang bé nh»m ®¶m
  b¶o sù ®i l¹i vµ tho¸t ng-êi khi cã sù cè x¶y ra
  C«ng suÊt c«ng tr×nh :Lµ lo¹i nhµ cao tÇng trong khu vùc cã ®Çy ®ñ kiÖn x· héi
  ®¶m b¶o ®-îc nhu cÇu cña tèc ®é ®« thÞ ho¸ cña thµnh phè Hµ Néi. Cßn vÒ cÊp
  c«ng tr×nh lµ nhµ nhiÒu tÇng lo¹i 2 (cao d-íi 75m)

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page3

 4. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n

  Ch-¬ng 2: C¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ

  Dùa vµo chøc n¨ng còng nh- nhiÖm vô mµ c«ng tr×nh cã gi¶i ph¸p thiÕt kÕ sao
  cho hµi hoµ trong tæng thÓ vµ phï hîp víi khu vùc chung. C¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ
  ®-îc ®-a ra lµ:
  2.1: Gi¶i ph¸p mÆt b»ng:
  – Víi chøc n¨ng lµ trô së c«ng an, mÆt b»ng c«ng tr×nh ®-îc bè trÝ phï hîp víi
  h×nh d¸ng khu ®Êt vµ c«ng n¨ng cña c«ng tr×nh.
  – MÆt b»ng c«ng tr×nh ®-îc bè trÝ h×nh ch÷ nhËt vµ ®-îc ng¨n c¸ch b»ng c¸c
  t-êng ng¨n g¹ch.
  – Do tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh, nªn c«ng tr×nh ®-îc bè trÝ 2 cÇu thang bé t¹o thuËn
  tiÖn cho viÖc ®i l¹i gi÷a c¸c tÇng ,®Ò phßng khi sù cè mÊt ®iÖn vµ tho¸t ng-êi khi
  ch¸y x¶y ra.
  – CÇu thang m¸y vµ cÇu thang bé ®-îc bè trÝ gÇn nhau vµ gÇn hµnh lang ë trung
  t©m ng«i nhµ nh»m gi¶m thêi gian ®i l¹i.
  – ë gi÷a c«ng tr×nh bè trÝ hµnh lang nh»m t¹o ®iÒu kiÖn ®i l¹i gi÷a c¸c phßng ban.
  2.2: Gi¶i ph¸p cÊu t¹o mÆt c¾t:
  – TÇng 1 dïng lµm s¶nh vµ c¸c phßng tiÕp d©n, phßng lµm viÖc cã chiÒu cao
  4,5m.
  – C¸c tÇng cßn l¹i cao 3,6 m, tÇng tum cao 4,5 m.
  – HÖ thèng cét ®-îc bè trÝ víi b-íc cét lµ 3,6 m vµ 7,2m, nhÞp cét ®-îc bè trÝ
  kh«ng ®Òu nhau víi c¸c kho¶ng c¸ch lµ: 8,1m vµ 2,4m.
  – Sù chªnh lÖch vÒ b-íc cét, nhÞp vµ ®é cao c¸c tÇng do yªu cÇu sö dông vµ yªu
  cÇu kiÕn tróc.
  2.3: Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ mÆt ®øng, h×nh khèi kh«ng gian c«ng tr×nh:
  – MÆt ®øng cña c«ng tr×nh ®-îc bè trÝ hµi hoµ c©n ®èi t¹o c¶m gi¸c kh«ng gian,
  kiÓu kiÕn tróc m¸i t¹o c¶m gi¸c khoÎ, trÎ. MÆt ®øng cña c«ng tr×nh ®-îc t¹o bëi
  sù kh«ng ®ång ®iÖu vÒ kÝch th-íc t¹o cho c«ng tr×nh sinh ®éng hµi hoµ, tr¸nh
  ®ù¬c c¶m gi¸c ®¬n ®iÖu, nhµm ch¸n.
  – TÇng 1,2 cã kiÓu kiÕn tróc hiÖn ®¹i m¸i cong conson vµ d©y treo.
  – TÇng 3 ®Õn tÇng 7 ®-îc thiÕt kÕ ph¼ng ®èi xøng hiÖn ®¹i.
  – KiÕn tróc cña c«ng tr×nh cßn phï hîp víi mét khu liªn hîp c¸c ho¹t ®éng vµ
  c«ng r×nh l©n cËn.
  – Bè trÝ hµnh lang gi÷a, th«ng giã xuyªn phßng, kÝch th-íc cöa ®i vµ cöa sæ ®-îc
  lùa chän phï hîp víi tÝnh to¸n ®Ó ®¶m b¶o l-u l-îng th«ng giã qua lç cöa. Bªn
  c¹nh ®ã cßn tËn dông cÇu thang lµm gi¶i ph¸p th«ng giã vµ t¶n nhiÖt theo
  ph-¬ng ®øng
  2.4: C¸c chi tiÕt liªn quan ®Õn hÖ thèng kÜ thuËt cña toµ nhµ.
  – C«ng tr×nh ®-îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o tÝnh thÈm mÜ cao, phï hîp víi yªu cÇu sö
  dông , thuËn tiÖn khi bè trÝ c¸c hÖ thèng èng kÜ thuËt ch¹y trong nhµ. HÖ thèng

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page4

 5. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n

  èng kÜ thuËt dïng ®Ó ®æ r¸c ®-îc bè trÝ gÇn cÇu thang m¸y vµ cÇu thang bé,
  thuËn tiÖn khi ®æ r¸c. HÖ thèng ®iÖn n-íc ®-îc bè trÝ ë khu vÖ sinh ®¶m b¶o thu
  n-íc vµ cung cÊp n-íc ®-îc thuËn tiÖn.
  2.5: Gi¶i ph¸p kÜ thuËt.
  2.5.1: Gi¶i ph¸p vÒ th«ng giã vµ chiÕu s¸ng.
  – C«ng tr×nh n»m ë vÞ trÝ thuËn lîi , t¹o ®iÒu kiÖn cho th«ng giã vµ chiÕu s¸ng tù
  nhiªn.
  – §Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chiÕu s¸ng tù nhiªn, c¸c « cöa ®-îc bè trÝ réng, c¸c
  phßng ®Õu cã cöa kÝnh lín.
  – PhÇn hµnh lang ë gi÷a ®Ó ®¶m b¶o ¸nh s¸ng tù nhiªn, ë hai ®Çu hµnh lang kh«ng
  x©y t-êng mµ lµm b»ng « cöa kÝnh.
  – Ngoµi c¸c cöa kÝnh lín cßn bè trÝ hÖ thèng ®Ìn, qu¹t ®¶m b¶o cho viÖc chiÕu
  s¸ng , th«ng giã ®-îc dÔ dµng
  – ChiÕu s¸ng nh©n t¹o c«ng tr×nh ph¶i gi¶i quyÕt ba bµi to¸n c¬ b¶n sau:
  + Bµi to¸n c«ng n¨ng: nh»m ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng cho c¸c c«ng viÖc cô thÓ,
  phï hîp chøc n¨ng cña néi thÊt
  + Bµi to¸n nghÖ thuËt kiÕn tróc: nh»m t¹o ®-îc mét Ên t-îng thÈm mü cña
  nghÖ thuËt kiÕn tróc vµ vËt tr-ng bµy trong néi thÊt
  + Bµi to¸n kinh tÕ: nh»m x¸c ®Þnh c¸c ph-¬ng ¸n tèi -u cña gi¶i ph¸p chiÕu
  s¸ng nh»m tháa m·n c¶ c«ng n¨ng vµ nghÖ thuËt kiÕn tróc
  – Tæ chøc chiÕu s¸ng hîp lý ®Ó ®¹t ®-îc sù thÝch øng tèt nhÊt cña m¾t. Ta
  cã thÓ sö dông c¸c c¸ch sau:
  +CöalÊy s¸ng (tum thang )
  +H-íng cöa sæ ,vÞ trÝ cöa sæ ,chiÒu dµi vµ gãc nghiªngcña « v¨ng ,lanh t«…
  +ChiÒu réng phßng, hµnh lang, cöa m¸i …
  2.5.2: HÖ thèng giao th«ng trong c«ng tr×nh.
  – HÖ thèng giao th«ng theo ph-¬ng ®øng vµ ph-¬ng ngang cña c«ng tr×nh ®-îc bè
  trÝ thuËn lîi, hµnh lang ë gi÷a vµ s¶nh phôc vô theo ph-¬ng ngang, hai cÇu
  thang bé vµ mét cÇu thang m¸y ®¶m b¶o di chuyÓn theo ph-¬ng ®øng.
  – 2 cÇu thang bé cßn phôc vô khi sù cè x¶y ra nh- mÊt ®iÖn nh»m tho¸t ng-êi
  nhanh nhÊt.
  – Trong c¸c phßng ®-îc bè trÝ c¸c v¸ch ng¨n ®Ó ®¶m b¶o sù ®i l¹i gi÷a c¸c chç
  lµm viÖc trong mét phßng.Víi phßng lµm viÖc cã kÝch th-íc lín th× bè trÝ néi
  thÊt chç lµm viÖc hµi hoµ ®¶m b¶o sù ®i laÞ trong phßng.
  – Tõ tÇng mét lªn tÇng trªn ®-îc giao th«ng ®I l¹I b»ng thang m¸y hoÆc b»ng
  thang bé ®-îc bè trÝ gÇn thang m¸y vµ ë vÞ trÝ ®Çu nhµ
  – Cßn c¸c phßng ®-îc giao th«ng ®i l¹i víi nhau th«ng qua mét hµnh lang chÝnh
  ®-îc bè trÝ ë gi÷a nhµ.
  2.5.3: HÖ thèng cÊp tho¸t n-íc.

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page5

 6. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n

  – §¶m b¶o nguån n-íc ®Çy ®ñ th-êng xuyªn, hÖ thèng cÊp n-íc cña nhµ ®-îc lÊy
  tõ hÖ thèng cÊp n-íc cña thµnh phè, ngoµi ra ®Ó ®¶m b¶o ®ñ n-íc sö dông khi
  mÊt ®iÖn, mÊt n-íc, cung cÊp n-íc ch÷a ch¸y ë m¸i cã ®Æt thªm 2 kÐt nø¬c
  – C¸c hÖ thèng khu vÖ sinh ®-îc bè trÝ ë hai ®Çu nhµ ®¶m b¶o sù thuËn lîi cho c¸c
  c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty vµ c¸c kh¸ch ®Õn viÖn vµ thuËn tiÖn
  cho viÖc tho¸t n-íc th¶I sinh ho¹t
  – Cßn hÖ thèng tho¸t n-íc m-a d-îc thu vµo c¸c r·nh vµ ®-îc ®-a ra hÖ thèng
  tho¸t n-íc th¶I thµnh phè b»ng hÖ thèng thu gom n-íc lµ c¸c r·nh m¸ng n-íc
  ®-îc ®-a vµo c¸c èng nhùa ch«n trong t-êng.
  2.5.4: HÖ thèng ®iÖn phôc vô.
  – HÖ thèng ®iÖn ®-îc lÊy tõ hÖ thèng ®iÖn cña thµnh phè qua tr¹m biÕn ¸p néi bé,
  c¸c d©y dÉn ®iÖn trong nhµ ®-îc bè trÝ ®i ngÇm ®¶m b¶o tÝnh thÈm mÜ cao.
  2.5.5: Th«ng tin liªn l¹c :
  – Cã hÖ thèng d©y th«ng tin liªn l¹c víi m¹ng viÔn th«ng chung cña c¶ n-íc.
  D©y dÉn ®Æt ngÇm kÕt hîp víi hÖ thèng ®iÖn .Bè trÝ hîp lý vµ khoa häc .D©y
  ¨ng ten ®-îc ®Æt lµ d©y ®ång trôc chÊt l-îng cao .
  2.5.6: HÖ thèng chèng sÐt, chèng ch¸y.
  – C«ng tr×nh nµy l-u tr÷ nhiÒu giÊy tê, tµi liÖu, m¸y tÝnh do ®ã viÖc chèng sÐt lµ
  rÊt cÇn thiÕt, hÖ thèng cét thu l«i vµ d©y chèng sÐt ®-îc bè trÝ theo qui ph¹m, hÖ
  thèng chèng ch¸y còng ®-îc bè trÝ theo qui ph¹m, ë c¸c tÇng ®Òu cã c¸c èng
  cøu ho¶ ,b×nh ch÷a ch¸y ®Ó ®¶m b¶o cøu ch÷a ch¸y kÞp thêi vµ tho¸t ng-êi kÞp
  thêi.

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page6

 7. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n

  PhÇn 2

  KÕt cÊu
  (45%)

  Gi¸o viªn h-íng dÉn: TH.S:§oµn Quúnh Mai

  NhiÖm vô:

  1. TÝnh to¸n khung trôc 3
  2. TÝnh to¸n « sµn tÇng ®iÓn h×nh.
  3. TÝnh to¸n thang bé.
  4. TÝnh to¸n mãng d-íi ch©n cét cã néi lùc lín nhÊt.

  B¶n vÏ kÌm theo:

  1. B¶n vÏ kÕt cÊu khung 3. (2 b¶n)
  2. B¶n vÏ kÕt cÊu sµn tÇng ®iÓn h×nh. (1 b¶n)
  3. B¶n vÏ kÕt cÊu cÇu thang. (1 b¶n)
  4. B¶n vÏ kÕt cÊu mãng. (1 b¶n)

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page7

 8. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n

  CH¦¥NG 1: S¬ bé c¸c ph-¬ng ¸n
  kÕt cÊu
  1: C¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu:
  Theo c¸c d÷ liÖu vÒ kiÕn tróc nh- h×nh d¸ng, chiÒu cao nhµ, kh«ng gian bªn
  trong yªu cÇu th× c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu cã thÓ lµ:
  1.1: HÖ t-êng chÞu lùc:
  Trong hÖ nµy c¸c cÊu kiÖn th¼ng ®øng chÞu lùc cña nhµ lµ c¸c t-êng ph¼ng.
  T¶i träng ngang truyÒn ®Õn c¸c tÊm t-êng qua c¸c b¶n sµn. C¸c t-êng cøng lµm
  viÖc nh- c¸c c«ng xon cã chiÒu cao tiÕt diÖn lín. Gi¶i ph¸p nµy thÝch hîp cho nhµ
  cã chiÒu cao kh«ng lín vµ yªu cÇu vÒ kh«ng gian bªn trong kh«ng cao (kh«ng yªu
  cÇu cã kh«ng gian lín bªn trong), nhµ cã quy m« nhá.
  1. 2: HÖ khung chÞu lùc:
  HÖ nµy ®-îc t¹o thµnh tõ c¸c thanh ®øng vµ thanh ngang lµ c¸c dÇm liªn kÕt
  cøng t¹i chç giao nhau gäi lµ c¸c nót khung. C¸c khung ph¼ng liªn kÕt víi nhau
  qua c¸c thanh ngang t¹o thµnh khung kh«ng gian. HÖ kÕt cÊu nµy kh¾c phôc ®-îc
  nh-îc ®iÓm cña hÖ t-êng chÞu lùc. Nh-îc ®iÓm chÝnh cña hÖ kÕt cÊu nµy lµ kÝch
  th-íc cÊu kiÖn lín.
  1. 3: HÖ lâi chÞu lùc:
  Lâi chÞu lùc cã d¹ng vá hép rçng, tiÕt diÖn kÝn hoÆc hë cã t¸c dông nhËn
  toµn bé t¶i träng t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh vµ truyÒn xuèng ®Êt. HÖ lâi chÞu lùc cã
  kh¶ n¨ng chÞu lùc ngang kh¸ tèt vµ tËn dông ®-îc gi¶i ph¸p v¸ch cÇu thang lµ v¸ch
  bª t«ng cèt thÐp. Tuy nhiªn ®Ó hÖ kÕt cÊu thùc sù tËn dông hÕt tÝnh -u viÖt th× hÖ
  sµn cña c«ng tr×nh ph¶i rÊt dµy vµ ph¶i cã biÖn ph¸p thi c«ng ®¶m b¶o chÊt l-îng vÞ
  trÝ giao nhau gi÷a sµn vµ v¸ch.
  1.4: HÖ hép chÞu lùc
  HÖ nµy truyÒn t¶i theo nguyªn t¾c c¸c b¶n sµn ®-îc gèi vµo kÕt cÊu chÞu t¶i
  n»m trong mÆt ph¼ng t-êng ngoµi mµ kh«ng cÇn c¸c gèi trung gian bªn trong. Gi¶i
  ph¸p nµy thÝch hîp cho c¸c c«ng tr×nh cao cùc lín (th-êng trªn 80 tÇng).
  1.5: Lùa chän hÖ kÕt cÊu cho c«ng tr×nh
  Qua ph©n tÝch mét c¸ch s¬ bé nh- trªn ta nhËn thÊy mçi hÖ kÕt cÊu c¬ b¶n
  cña nhµ cao tÇng ®Òu cã nh÷ng -u, nh-îc ®iÓm riªng. Víi c«ng tr×nh nµy do cã
  chiÒu cao võa ph¶i ( 30m ), chuyÓn vÞ ngang cña c«ng tr×nh lµ kh«ng ®¸ng kÓ, vµ

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page8

 9. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n

  yªu cÇu kh«ng gian linh ho¹t cho c¸c v¨n phßng nªn ta chän gi¶i ph¸p hÖ khung
  chÞu lùc. Víi gi¶i ph¸p nµy, c¸c biÖn ph¸p thi c«ng ®-a ra ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu so
  víi hÖ lâi chÞu lùc.
  2: Gi¶i ph¸p kÕt cÊu sµn:
  2.1: Víi sµn nÊm:
  ¦u ®iÓm cña sµn nÊm lµ chiÒu cao tÇng gi¶m nªn cïng chiÒu cao nhµ sÏ cã
  sè tÇng lín h¬n, ®ång thêi còng thuËn tiÖn cho thi c«ng. Tuy nhiªn ®Ó cÊp n-íc vµ
  cÊp ®iÖn ®iÒu hoµ ta ph¶i lµm trÇn gi¶ nªn -u ®iÓm nµy kh«ng cã gi¸ trÞ cao.
  Nh-îc ®iÓm cña sµn nÊm lµ khèi l-îng bª t«ng lín dÉn ®Õn gi¸ thµnh cao vµ
  kÕt cÊu mãng nÆng nÒ, tèn kÐm. Ngoµi ra d-íi t¸c dông cña giã ®éng vµ ®éng ®Êt
  th× khèi l-îng tham gia dao ®éng lín Lùc qu¸n tÝnh lín Néi lùc lín lµm cho
  cÊu t¹o c¸c cÊu kiÖn nÆng nÒ kÐm hiÖu qu¶ vÒ mÆt gi¸ thµnh còng nh- thÈm mü
  kiÕn tróc .
  2.2: Víi sµn s-ên:
  Do ®é cøng ngang cña c«ng tr×nh lín nªn khèi l-îng bª t«ng kh¸ nhá
  Khèi l-îng dao ®éng gi¶m Néi lùc gi¶m TiÕt kiÖm ®-îc bª t«ng vµ thÐp.
  Còng do ®é cøng c«ng tr×nh kh¸ lín nªn chuyÓn vÞ ngang sÏ gi¶m t¹o t©m lÝ tho¶i
  m¸i cho kh¸ch .
  Nh-îc ®iÓm cña sµn s-ên lµ chiÒu cao tÇng lín vµ thi c«ng phøc t¹p h¬n
  ph-¬ng ¸n sµn nÊm tuy nhiªn ®©y còng lµ ph-¬ng ¸n kh¸ phæ biÕn do phï hîp víi
  ®iÒu kiÖn kü thuËt thi c«ng hiÖn nay cña c¸c c«ng ty x©y dùng .
  2.3: Víi sµn « cê
  Tuy khèi l-îng c«ng tr×nh lµ nhá nhÊt nh-ng rÊt phøc t¹p khi thi c«ng l¾p v¸n
  khu«n ,®Æt cèt thÐp, ®æ bª t«ng . . nªn ph-¬ng ¸n nµy kh«ng kh¶ thi.
  Qua ph©n tÝch, so s¸nh ta chän ph-¬ng ¸n dïng sµn s-ên.
  VËt liÖu sö dông.
  Nhµ cao tÇng th-êng sö dông vËt liÖu lµ kim lo¹i hoÆc bª t«ng cèt thÐp. C«ng
  tr×nh lµm b»ng kim lo¹i cã -u ®iÓm lµ ®é bÒn cao, c«ng tr×nh nhÑ, ®Æc biÖt lµ cã
  tÝnh dÎo cao do ®ã c«ng tr×nh khã sôp ®æ hoµn toµn khi cã ®Þa chÊn. Tuy nhiªn thi
  c«ng nhµ cao tÇng b»ng kim lo¹i rÊt phøc t¹p, gi¸ thµnh c«ng tr×nh cao vµ viÖc b¶o
  d-ìng c«ng tr×nh khi ®· ®-a vµo khai th¸c lµ rÊt khã kh¨n trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu
  n-íc ta.
  C«ng tr×nh b»ng bª t«ng cèt thÐp cã nh-îc ®iÓm lµ nÆng nÒ, kÕt cÊu mãng
  lín, nh-ng kh¾c phôc ®-îc c¸c nh-îc ®iÓm trªn cña kÕt cÊu kim lo¹i vµ ®Æc biÖt lµ
  phï hîp víi ®iÒu kiÖn kÜ thuËt thi c«ng hiÖn nay cña n-íc ta.
  Qua ph©n tÝch trªn chän vËt liÖu bª t«ng cèt thÐp cho c«ng tr×nh(theo quy
  chuÈn 356-2005: KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp).

  1.1. Bª t«ng: theo tiªu chuÈn XDVN 356: 2005 ta cã
  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page9

 10. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n
  – Bª t«ng B25 cã : Rb = 145 KG/cm2 ; Rk =10,5 KG/cm2 ;
  Eb=30×103 MPA= 30×104 KG/cm2
  1.2. Cèt thÐp:
  – Cèt thÐp CI cã :Rs = 2250 KG/cm2; Rsc=2250 KG/cm2;
  Es=21×105 KG/cm2
  – Cèt thÐp CII cã :Rs = 2800 KG/cm2; Rsc=2800 KG/cm2; Rsw=2250 KG/cm2
  Es=21×105 KG/cm2.
  2. Chän s¬ bé kÝch th-íc cÊu kiÖn
  2.1. Sµn, m¸i :
  – Chän kÝch th-íc s¬ bé chiÒu dµy sµn theo c«ng thøc :

  k.L 1 L1
  Hs= víi α= – L1: chiÒu dµi c¹ch ng¾n
  37 8 L2
  – L2: chiÒu dµi c¹ch dµi

  Víi « sµn trong phßng
  ho¹t t¶i tÝnh to¸n: ps= pc.n=200.1,2=240 (daN/m2)
  CÊu t¹o T¶i tiªu chuÈn n T¶i tÝnh to¸n
  2
  (daN/m3) (daN/m ) (daN/m2)
  G¹ch l¸t dµy 1cm 2000 20 1.1 22
  V÷a lãt dµy 2cm, 1800 36 1.3 46,8
  V÷a tr¸t XM 50# dµy 2cm 1800 36 1.3 46,8
  Do kh«ng cã t-êng x©y trùc tiÕp trªn sµn nªn tÜnh t¶i tÝnh to¸n g 0=22+46,8+46,8=115,6 (daN/m2)
  V× vËy t¶i träng ph©n bè tÝnh to¸n trªn sµn
  Q0=g0+qs=240+115,6= 355,6(daN/m2) < 400 (daN/m2) -> k=1.
  tÝnh víi « sµn trong phßng (3,6×4,05m)

  L1
  α= = 3,6/4,05= 0,889
  L2
  chiÒu dµy sµn trong phßng
  k.L 1 1.3,6
  Hs= = =0,082(m) = 8,2cm
  37 8 37 8.0,889
  Chän hs= 10(cm)

  2.2. HÖ thèng dÇm däc,
  Chän s¬ bé kÝch th-íc c¸c tiÕt diÖn dÇm theo c«ng thøc:
  1
  h= ´ l
  m d
  d
  bd=(0.3 ¸ 0.5)hd
  Trong ®ã: ld: nhÞp dÇm
  m: hÖ sè ,m = 12 ¸ 30 ®èi víi dÇm phô

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page10

 11. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n
  m = 8 ¸ 12 ®èi víi dÇm chÝnh
  m = 5 ¸ 7 ®èi víi dÇm c«ng son
  bd : bÒ réng dÇm
  Ta cã kÕt qua nh- sau:
  STT Tªn cÊu kiÖn h (cm) b (cm)
  1 D1 300 220
  2 D2 300 220
  3 D3 300 220
  4 D4 300 220
  5 D5 300 220

  2.3. KÝch th-íc s¬ bé khung
  – C¨n cø theo “Khung bª t«ng cèt thÐp toµn khèi” ta cã c«ng thøc sau:
  * KÝch th-íc tiÕt diÖn dÇm
  Chän së bé kÝch th-íc c¸c tiÕt diÖn dÇm theo c«ng thøc:
  1
  hd= ld
  m
  bd=(0.3 ¸ 0.5)hd
  Trong ®ã: ld: nhÞp dÇm
  m: hÖ sè ,m =8 12 ¸
  bd : bÒ réng dÇm
  STT TÇng Tªn cÊu kiÖn h (cm) b (cm)
  1 TÇng ®iÓn h×nh DK1( ld=8,1m) 700 350
  DK2 ( ld=2,4m) 700 350
  * KÝch th-íc tiÕt diÖn cét

  Fc =
  K´ N
  Rb
  K: hÖ sè kÓ ®Õn m« men uèn 1.2 1.5
  Rb = 14.5 MPA=145 KG/cm2 ®èi víi B25
  Lùc nÐn N = n*S*q

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page11

 12. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n

  Trong ®ã: S: diÖn tÝch chÞu t¶i cña cét, S 3, 6.(4, 05 1, 2) 18,9m2
  q: t¶i träng ph©n bè mét tÇng, lÊy s¬ bé q= 1 t/m2
  n: sè tÇng, n=7
  VËy N 18,9.7.1000 132300kg
  132300
  Ayc = (1,2-1,5) =(1221->1526)cm2
  130
  Chän b= 400 mm,
  h (1,5 3).b (1,5 3).400 (600 1200)mm
  Chän h=600 mm
  – KiÓm tra tiÕt diÖn cét theo ®é m¶nh:
  l0 0, 7.H 0, 7.3600
  b 6,3 ob 31
  b b 400
  VËy tiÕt diÖn cét ®¹t yªu cÇu
  VËy ta cã tiÕt diÖn cét trªn c¸c tÇng nh- sau:
  TÇng 1,2,3,4: 600×400 mm
  TÇng 5,6,7,tum: 500×400 mm

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page12

 13. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n

  Ch-¬ng3 : TÝnh to¸n sµn tÇng
  ®iÓn h×nh

  mÆt b»ng kÕt cÊu tÇng ®iÓn h×nh

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page13

 14. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n
  M B1

  M B1

  MA2 M2 MB2 M1

  L1
  M1

  M
  A1
  M
  A1

  L2
  MB2
  MA2

  M2

  BiÓu ®å m«men mét « sµn

  D l
  ChiÒu cao sµn: hb
  m
  víi b¶n kª 4 c¹nh: m = 40 45, l = 3600; D = 0,8 1,4
  1,1 3600
  hb 88 ; chän hb 10( cm)
  45

  *. TÜnh t¶i sµn
  Stt C¸c líp t¹o thµnh g tc n g tt
  G¹ch hoa 300×300
  1 44 1,1 48,4
  2200. 0,02
  Líp v÷a XM lãt dµy 2 cm
  2 36 1,3 46,8
  1800. 0,02
  Sµn BTCT dµy 10 cm
  3 250 1,1 275
  2500. 0,1

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page14

 15. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n

  Líp v÷a tr¸t dµy 1 cm
  4 18 1,3 23,4
  1800. 0,01
  393,6 kG / m2

  gb 394 kG / m2

  1: TÝnh to¸n « sµn S1.
  l 4,05
  r 2 1,125 2
  l1 3,6
  §©y lµ b¶n kª 4 c¹nh.
  1.1. NhÞp tÝnh to¸n:
  lt1 360( cm)
  lt 2 405( cm)
  T¶i träng tÝnh to¸n:
  TÜnh t¶i b¶n: gb 394( kG / m2 )
  T¶i träng toµn phÇn cña b¶n:
  qb qht gb 394 240 634( kG / m2 )

  1.2. X¸c ®Þnh néi lùc:
  r = 1,125 , tra b¶ng 6.2 s¸ch sµn s-ên BTCT toµn khèi ta ®-îc c¸c
  gi¸ trÞ sau:
  0,906 A1 B1 1,338 A2 B2 1,15
  Khi cèt thÐp trong mçi ph-¬ng ®-îc bè trÝ ®Òu nhau, ta dïng ph-¬ng
  tr×nh:
  2
  qblt1 3lt 2 lt1
  2 M1 M A1 MB1 lt2 2 M2 M A2 MB2 lt1
  12
  M2 M1 0,906 M1
  M A1 A1 M1 1,338 M1
  M A2 A2 M1 1,15 M1
  MB1 B1 M1 1,338 M1
  M B2 B2 M1 1,15 M1

  634 3,62 3 4,05 3,6
  12
  2 M1 1,338 M1 1,338 M1 .4,05 2 0,906 M1 1,15 M1 1,15 M1 3,6

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page15

 16. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n

  Gi¶i ph-¬ng tr×nh ta t×m ®-îc: M1 173,5( kG.m)
  M2 0,906 173,5 157,2( kG.m)
  M A1 MB1 1,338 173,5 232,14( kG.m)
  M A2 MB2 1,15 173,5 199,5( kG.m)
  1.3: TÝnh to¸n cèt thÐp:
  a. Theo ph-¬ng c¹nh ng¾n
  M«men d-¬ng: M1 173,5( kG.m)
  Chän h0 h 2 10 2 8( cm)
  M 17350
  m 0,02 R 0,412
  Rbbh02 135 100 82
  0,5.(1 1 2. m ) 0,5.(1 1 2.0,02) 0,99
  M 17350
  As 0,97( cm2 )
  Rs h0 2250 0,99 8
  Chän 6 a200 (1,42 cm2 )
  M«men ©m: M A1 MB1 232,14( kG.m)
  M 23214
  m 0,027 R 0,412
  Rbbh02 135 100 82
  0,5.(1 1 2. m ) 0,5.(1 1 2.0,027) 0,99
  M 23214
  As 1,3( cm2 )
  Rs h0 2250 0,99 8
  Chän 6 a200 (1,42 cm2 )
  b. Theo ph-¬ng c¹nh dµi
  T-¬ng tù ta tÝnh ®-îc c¸c gi¸ trÞ sau:
  M«men d-¬ng: M2 157,2( kG.m)
  Fa 0,88( cm2 ) . Chän 6 a200 (1,42 cm2 )
  M«men ©m: M A2 199,5( kG.m)
  Fa 1,12( cm2 ) . Chän 6 a200 (1,42 cm2 )
  2: TÝnh to¸n « sµn S3
  l 4,8
  r 2 1,07 2
  l1 4,5
  §©y lµ b¶n kª 4 c¹nh.

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page16

 17. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n

  2.1: NhÞp tÝnh to¸n:
  lt1 450( cm)
  lt 2 480( cm)
  T¶i träng tÝnh to¸n:
  TÜnh t¶i b¶n: gb 394( kG / m2 )
  T¶i träng toµn phÇn cña b¶n:
  qb qht gb 394 240 634( kG / m2 )

  2.2: X¸c ®Þnh néi lùc:
  r = 1,07 , tra b¶ng 6.2 s¸ch sµn s-ên BTCT toµn khèi ta ®-îc c¸c gi¸
  trÞ sau:
  0,948 A1 B1 1,365 A2 B2 1,26
  Khi cèt thÐp trong mçi ph-¬ng ®-îc bè trÝ ®Òu nhau, ta dïng ph-¬ng
  tr×nh:
  2
  qblt1 3lt 2 lt1
  2 M1 M A1 MB1 lt2 2 M2 M A2 MB2 lt1
  12
  M2 M1 0,948 M1
  M A1 A1 M1 1,365 M1
  M A2 A2 M1 1,26 M1
  MB1 B1 M1 1,365 M1
  MB2 B2 M1 1,26 M1

  634 4,52 3 4,8 4,5
  12
  2 M1 1,365 M1 1,365 M1 .4,8 2 0,948 M1 1,26 M1 1,26 M1 .4,5
  Gi¶i ph-¬ng tr×nh ta t×m ®-îc: M1 248,8( kG.m)
  M2 0,948 248,8 235,9( kG.m)
  M A1 MB1 1,365 248,8 339,6( kG.m)
  M A2 M B2 1,26 248,8 313,5( kG.m)
  2.3: TÝnh to¸n cèt thÐp:
  a. Theo ph-¬ng c¹nh ng¾n
  M«men d-¬ng: M1 248,8( kG.m)
  Chän h0 h 2 10 2 8( cm)

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page17

 18. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n

  M 24880
  m 0,029 R 0,412
  Rbbh02 135 100 82
  0,5.(1 1 2. m ) 0,5.(1 1 2.0,029) 0,99
  M 24880
  As 1,4( cm2 )
  Rs h0 2250 0,99 8
  Chän 6 a200 (1,42 cm2 )
  M«men ©m: M A1 MB1 339,6( kG.m)
  M 33960
  m 0,039 R 0,412
  Rbbh0 135 100 82
  2

  0,5.(1 1 2. m ) 0,5.(1 1 2.0,039) 0,99
  M 33960
  As 1,91( cm2 )
  Rs h0 2250 0,99 8
  Chän 6 a150 (1,89 cm2 )
  b. Theo ph-¬ng c¹nh dµi
  T-¬ng tù ta tÝnh ®-îc c¸c gi¸ trÞ sau:
  M«men d-¬ng: M2 235,9( kG.m)
  Fa 1,32( cm2 ) . Chän 6 a200 (1,42 cm2 )
  M«men ©m: M A2 313,5( kG.m)
  Fa 1,76( cm2 ) . Chän 6 a150 (1,89 cm2 )

  3: TÝnh to¸n « sµn vÖ sinh:
  ¤ sµn phßng vÖ sinh ®-îc tÝnh to¸n theo s¬ ®å ®µn håi:
  Quan niÖm sµn liªn kÕt víi dÇm biªn th× coi lµ liªn kÕt khíp ®Ó x¸c ®Þnh néi lùc
  trong sµn. Khi bè trÝ thÐp th× dïng thÐp t¹i biªn ngµm ®èi diÖn ®Ó bè trÝ cho biªn
  khíp
  l 4,05
  r 2 1,125 2
  l1 3,6
  §©y lµ b¶n kª 4 c¹nh.
  3.1: NhÞp tÝnh to¸n
  lt1 360( cm)
  lt 2 405( cm)
  T¶i träng tÝnh to¸n:
  TÜnh t¶i b¶n: gb 394( kG / m2 )
  T¶i träng toµn phÇn cña b¶n:

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page18

 19. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n

  qb qht gb 394 240 634( kG / m2 )

  3.2: X¸c ®Þnh néi lùc:
  r = 1,125 , tra b¶ng 6.2 s¸ch sµn s-ên BTCT toµn khèi ta ®-îc c¸c
  gi¸ trÞ sau:
  0,906 A1 1,338 A2 1,15
  Khi cèt thÐp trong mçi ph-¬ng ®-îc bè trÝ ®Òu nhau, ta dïng ph-¬ng
  tr×nh:
  2
  qblt1 3lt 2 lt1
  2 M1 M A1 MB1 lt2 2 M2 M A2 MB2 lt1
  12
  M2 M1 0,906 M1
  M A1 A1 M1 1,338 M1
  M A2 A2 M1 1,15 M1
  MB1 0
  M B2 0
  634 3,62 3 4,05 3,6
  12
  2 M1 1,338 M1 0 .4,05 2 0,906 M1 1,15 M1 0 3,6
  Gi¶i ph-¬ng tr×nh ta t×m ®-îc: M1 242( kG.m)
  M2 0,906 242 219( kG.m)
  M A1 1,338 242 323,8( kG.m)
  M A2 1,15 242 278,3( kG.m)
  3.3: TÝnh to¸n cèt thÐp:
  a. Theo ph-¬ng c¹nh ng¾n
  M«men d-¬ng: M1 242( kG.m)
  Chän h0 h 2 10 2 8( cm)
  M 24200
  m 0,03 R 0,412
  Rbbh0 135 100 82
  2

  0,5.(1 1 2. m ) 0,5.(1 1 2.0,03) 0,99
  M 24200
  As 1,36( cm2 )
  Rs h0 2250 0,99 8
  Chän 6 a200 (1,42 cm2 )

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page19

 20. ®å ¸n tèt nghiÖp trô së c«ng an quËn thanh xu©n

  M«men ©m: M A1 323,8( kG.m)
  M 32380
  m 0,037 R 0,412
  Rbbh0 135 100 82
  2

  0,5.(1 1 2. m ) 0,5.(1 1 2.0,037) 0,98
  M 32380
  As 1,8( cm2 )
  Rs h0 2250 0,99 8
  Chän 6 a150 (1,89 cm2 )
  b. Theo ph-¬ng c¹nh dµi
  T-¬ng tù ta tÝnh ®-îc c¸c gi¸ trÞ sau:
  M«men d-¬ng: M2 219( kG.m)
  Fa 1,23( cm2 ) . Chän 6 a200 (1,42 cm2 )
  M«men ©m: M A2 278,3( kG.m)
  Fa 1,57( cm2 ) . Chän 6 a150 (1,89 cm2 )

  SVTH: hoµng viÖt anh – líp : xd1202D Page20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở công an quận Thanh Xuân File Word, PDF về máy