Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Điện Biên – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Điện Biên

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Điện Biên
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Điện Biên

Download


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Điện Biên nhằm nêu tổng quan về công trình xây dựng trụ sở chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Điện Biên, các giải pháp thiết kế trụ sở chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Điện Biên.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Điện Biên – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Điện Biên File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Điện Biên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Điện Biên

 1. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  PhÇn II

  Gi¶I ph¸p kÕt cÊu
  45%

  Gi¸o viªn h-íng dÉn : THS.ĐOÀN THỊ QUỲNH MAI
  Sinh viªn thùc hiÖn : PHẠM VĂN CƢỜNG
  Líp : xd1301d
  M· sè SV : 1351040068

  *nhiÖm vô:

  1.mÆt b»ng kÕt cÊu

  2.tÝnh khung trôc 3 (ch¹y khung ph¼ng)

  3.TÝnh mãng khung trôc 3

  4.TÝnh Sµn tÇng 2

  5.TÝnh CÇu thang bé trôc 5-6

  14 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 2. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  CHƣơng I XÁC LẬP HỆ KẾT CẤU VÀ TẢI TRỌNG CÔNG TRÌNH
  I – MẶT BẰNG KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

  D
  C-30×40 C-30×40 C-30×40 C-30×40 C-30×40 C-30×40

  D-30×50 C-45×45 C-45×45
  C
  D-30×50

  D-30×50

  D-30×50

  D-30×50

  D-30×50

  D-30×30
  C-45×45 C-45×45 C-45×45 C-45×45 C-45×45
  B
  D-30×50

  K1 K2 K3 K4 K5 K6

  C-30×40 C-30×40 C-30×40 C-30×40 C-30×40 C-30×40
  A D-30×50

  1 2 3 4 5 6

  Mặt băng tầng điển hình
  D
  C-30×40 C-30×40 C-30×40 C-30×40 C-30×40 C-30×40

  D-30×50 C-45×45 C-45×45
  C
  D-30×50

  D-30×50

  D-30×50

  D-30×50

  D-22×30

  D-30×50

  C-45×45 C-45×45 C-45×45 C-45×45 C-45×45
  B
  D-30×50

  C-30×40 C-30×40 C-30×40 C-30×40 C-30×40 C-30×40
  A
  D-30×50

  1 2 3 4 5 6

  MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG MÁI
  15 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 3. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  II.Chọn sơ bộ tiết diện các cấu kiện và vật liệu sử dụng làm kết cấu công trình
  Chọn vật liệu:
  – Bêtông B25 có: Rb = 14,5(MPa) = 145(kg/cm2).

  Rbt = 1,05(MPa) = 10,5(kg/cm2).

  – Cốt thép 8: dùng thép CI có: RS = RSC = 225(MPa) = 225 (T/m2).

  – Cốt thép > 8: dùng thép CII có: RS = RSC = 280(MPa) = 280 (T/m2).
  1 KÝch th-íc cét :
  * DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña cét s¬ bé ®-îc chän theo c«ng thøc
  N
  F = (1,2 1,5) . Rb : c-êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng
  Rb
  – Chän bª t«ng m¸c 250 cã Rb = 145kg/cm2
  N : t¶i träng t¸c dông lªn cét
  N = n A x B x q.
  n : sè tÇng nhµ n = 6
  q : t¶i träng ph©n bè ®Òu t¸c dông lªn cét theo kinh nghiÖm
  q= 1 (T/m2)
  AxB : lµ diÖn tÝch phÇn sµn xung quanh cét t¸c dông lªn cét
  – Víi cét trôc 3-D vµ 3-A ta cã :
  AxB = 3,15 x 6 = 18,9 m2
  DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cét : Ký hiÖu lµ cét C1
  F = 1,3. = 1016,7 cm2
  VËy ta chän tiÕt diÖn cét C1 :bxh = 300x500mm ( cho tÇng 1 3)
  Chän tiÕt diÖn cét C1’ :bxh = 300x400mm ( cho tÇng 4 6)
  – Víi cét trôc 3-B vµ 3-C ta cã :
  AxB = 6,15 x 6 = 36,9 m2
  DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cét : Ký hiÖu lµ cét C2
  6 36,9 1000
  F 1, 2. 2415,3cm2
  110
  VËy ta chän tiÕt diÖn cét C2 :bxh = 500x500mm ( cho tÇng 1 3)
  Chän tiÕt diÖn cét C2’ :bxh = 450x450mm ( cho tÇng 4 6)
  2. KÝch th-íc tiÕt diÖn dÇm:
  1
  ChiÒu cao tiÕt diÖn dÇm ®-îc chän theo nhÞp : h = L
  m
  ChiÒu réng tiÕt diÖn dÇm ®-îc chän trong kho¶ng (0,3 0,5)h
  1
  h1 .6,3 0,525 m . Chän b h1 = 300 500mm
  12

  16 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 4. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  3. Chän chiÒu dµy b¶n:
  Chän cho « b¶n ®iÓn h×nh cã kÝch th-íc l1xl2= 6x6m
  l1 6
  r = = 1

 5. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  Tæng 456 553,2
  t-êng -G¹ch x©y: 0,11×1800 198 1,2 237,6
  x©y 110 -V÷a tr¸t: 0,03×2000 60 1,3 78
  Tæng 258 315,6
  2 – Ho¹t t¶i
  – Ho¹t t¶i phßng lµm viÖc, tiÒn s¶nh, hµnh lang
  Tiªu chuÈn: PTC = 300 kg/cm2
  TÝnh to¸n: PTT = 1,2 300 = 360 kg/cm2
  – Ho¹t t¶i m¸i
  Tiªu chuÈn: PTC = 75 kg/cm2
  TÝnh to¸n: PTT = 1,3 75 = 97,5 kg/cm2

  CHƢƠNG III – TÍNH TOÁN SÀN

  Khu tÇng 2 cã sµn phÇn lín lµ b¶n kª 4 c¹nh liªn tôc ch¹y theo chiÒu dµi cña
  nhµ vµ cã b¶n lµm viÖc theo 1 ph-¬ng ®å lµ hµnh lang th«ng qua c¸c phßng.
  Víi b¶n kª 4 c¹nh cã 2 lo¹i:
  Phßng lµm viÖc: kÝch th-íc (6,3 6,0) m2
  Phßng vÖ sinh : kÝch th-íc (6,0 x 4,5) m2
  Sè liÖu tÝnh to¸n :
  Bª t«ng B 25 cã Rb = 145kg/cm2
  Rbt = 10,5 kg/cm2
  Cèt thÐp nhãm AI : Rs = 2250kg/cm2
  AII : Rs = 2800kg/cm2

  3.1 – TÝnh « b¶n lµm viÖc :
  3.1.1 KÝch th-íc « b¶n (6,3 , 6,0) = 37,8 m2 6300

  MB1
  6,3 MB1
  XÐt tû sè r 1,05 2
  6,0
  MA2 M2 MB2
  6000

  Xem b¶n chÞu uèn theo 2 ph-¬ng
  M1 M1
  tÝnh to¸n theo s¬ ®å b¶n kÒ 4 c¹nh
  MA1
  MA1
  MA2 M2 MB2
  18 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 6. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  D. l
  Chän chiÒu dµy cña b¶n : h b
  m

  LÊy m = 40
  D = 1 phô thuéc vµo t¶i träng
  l = 6,0m chiÒu dµi c¹nh ng¾n
  1
  hb 6 15cm chän hb = 15cm
  40

  * NhÞp tÝnh to¸n cña « b¶n x¸c ®Þnh theo tr-êng hîp c¶ hai gèi tùa ®Òu liªn kÕt cøng
  :

  Theo ph-¬ng c¹nh ng¾n : lt1 = 6,0 – 0,22 = 5,78 m
  Theo ph-¬ng c¹nh dµi : lt2 = 6,3 – 0,22 = 6,08 m
  3.1.2 T¶i träng t¸c dông :
  TÜnh t¶i : gb = 453,7 Kg/m2.
  Ho¹t t¶i : pb = 240 Kg/m2.
  T¶i träng toµn phÇn : qb = 453,7 + 240 = 694 Kg/m2.
  3.1.3 TÝnh to¸n néi lùc :
  Sö dông ph-¬ng tr×nh:
  l 2t1 (3lt 2 lt1 )
  qb (2M 1 MA1 MB1)lt 2 (2M 2 MA2 MB2)lt1
  12

  Trong ph-¬ng tr×nh trªn cã 6 m« men, lÊy M1 lµm Èn sè chÝnh

  M2 MA1 MB1 MA2 MB2
  Ta cã : ; A1 ; B1 ; A2 ; B2
  M1 M1 M1 M1 M1

  lT2 6,08
  X¸c ®Þnh tû sè : r = = 1,05
  l T1 5,78

  Víi r = 1,05 tra b¶ng ta ®-îc :
  =1 M2 = 1 M1 = M1
  A1 = B1 = 1,20 MA1 = MB1 = 1,20.M1
  A2 = B2 = 1 ,20 MA2 = MB2 = 1,20.M1

  19 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 7. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  Thay vµo ph-¬ng tr×nh ta ®-îc :

  694 5,782 (3 6,08 5,78)
  (2 1,2 1,2) 6,08 (2 1 1) 5,78 M 1
  12

  M1 = 458,94Kg.
  Suy ra : M2 = 458,94Kgm
  MA1 = MB1 = 550,73 Kgm
  MA2 = MB2 = 550,73 Kgm

  3.1.4 TÝnh to¸n vµ cÊu t¹o cèt thÐp :

  TÝnh theo tr-êng hîp tiÕt diÖn ch÷ nhËt b = 1 m
  Chän a0 = 1,5m h01 = 15 – 1,5 = 13,5 m
  a) Cèt thÐp chÞu m« men d-¬ng :
  *Theo ph-¬ng c¹nh ng¾n M = M1 = 458,94Kgm
  M 45894
  m 0,038 (TÝnh theo s¬ ®å khíp dÎo)
  Rb b h012 145 100 13,52

  0,5 (1 1 2 m ) 0,98

  M 45894
  As = 2,124 cm2.
  Rs ho 2250 0,98 13,5

  2,124
  0,32% > min
  100 13,5

  Dïng cèt thÐp 8 cã as = 0,5 cm2
  Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh cèt thÐp :
  b as 100 0,5
  a = 23,54 cm .
  As 2,124

  Chän 8 a 200
  *Theo ph-¬ng c¹nh dµi M = M2 = 458,94 Kg.m
  h02 = h01 – 0,8
  20 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 8. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  = 13,5 – 0,8 = 12,7cm
  M 45894
  m = 0,044
  Rb b h022 145 100 9 12,72

  0,5 (1 1 2 m ) 0,977

  M 45894
  As = 2,306 cm2.
  Rs ho 2 2250 0,977 12,7

  2,306
  0,29% > min
  100 12,7

  Dïng cèt thÐp 8 cã as = 0,5 cm2
  Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh cèt thÐp :
  b as 100 0,5
  a = 21,68 cm
  As 2,306

  Chän 8 a 200 cã As = 2,5cm2

  b) Cèt thÐp chÞu m« men ©m :
  * Theo ph-¬ng c¹nh ng¾n : h01 = 15 – 1,5 = 13,5 cm
  M = MA1 = 550,73 Kgm
  M 55073
  m = 0,045 .
  Rb b h 201 145 100 13,52

  0,5 (1 m ) 0,976

  M 55073
  As = 2,56 cm2 .
  Rs h01 2250 0,975 13,5

  2,56
  100% 0,24% > min = 0,1%
  100 13,5

  Dïng cèt thÐp 8 cã as = 0,5 cm2

  Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh cèt thÐp :

  b as 100 0,5
  a = 18,58 cm
  As 2,69

  Chän 8 a 150 cã As = 3,35cm2
  21 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 9. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  * Theo ph-¬ng c¹nh dµi : h02 = 15 – 1,5 = 13,5 cm

  M = MA2 = 550,73 Kgm

  M 550,73
  m 0,045
  Rb b h012 145 100 13,52

  0,5 (1 1 2 m ) 0,976

  M 55073
  As = 2,56cm2.
  Rs ho 2250 0,976 13,5

  2,56
  0,24% > min
  100 10,5

  Dïng cèt thÐp 8 cã as = 0,5 cm2
  Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh cèt thÐp :
  b as 100 0,5
  a = 22,38 cm .
  As 2, 234

  Chän 8 a 150 cã As = 3,35cm2

  * §Ó dÔ dµng cho viÖc thi c«ng vµ thiªn vÒ an toµn, ta thèng nhÊt lÊy thÐp chÞu
  m«men ©m ®Òu lµ thÐp 8 a 200.
  * Dïng cét mò rêi chÞu lùc
  §o¹n th¼ng tõ mòi cét thÐp mò ®Õn mÐp dÇm lÊy b»ng : vl
  Pb = 0,24T/m2 < gb = 0,4537 T/m2.
  6300
  LÊy v = 0,2
  ChiÒu dµi ®-îc lÊy theo lt1 = 5,78
  v. lt1 = 0,2 5,78 = 1,156 m
  LÊy v lt1 = 1,20 m
  6000

  * Bè trÝ thÐp nh- h×nh bªn:

  22 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 10. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  3.2 – TÝnh « sµn khu vÖ sinh 6000

  KÝch th-íc « sµn ®iÓn h×nh (6,0 x 4,5)m2.
  1000

  *NhÞp tÝnh to¸n: ltt1=4,5-0,22=4,28m.

  1000

  4500
  Ltt2 = 6,0 – 0,22 = 5,78m.
  5,78
  XÐt tû sè : r 1,35 2
  4,28

  B¶n lµm viÖc theo 2 ph-¬ng
  ChiÒu dµy cña b¶n : hb = 15 cm
  3.2.1 T¶i träng tÝnh to¸n :
  TÜnh t¶i : gb = 729 kg/m2.
  Ho¹t t¶i : pb = 240 kg/m2.

  T¶i träng toµn phÇn : qb = 729 + 240 = 969kg/m2.

  3.2.2 TÝnh to¸n néi lùc :
  * Momen ë nhÞp c¹nh ng¾n: Mi1 = mi1xP
  * Momen ë nhÞp c¹nh dµi: Mi2 = mi2xP
  * Momen ë gèi theo ph-¬ng c¹nh ng¾n: M1 = – ki1xP
  * Momen ë gèi theo ph-¬ng c¹nh dµi: M2 = -ki2xP.
  -Theo s¬ ®å 9 cña b¶ng 1-19 sæ tay thùc hµnh kÕt cÊu c«ng tr×nh.
  5,78
  XÐt tû sè : r 1,35 2 Ta tra ®-îc c¸c hÖ sè momen.
  4,28

  m91 0,021
  m92 0,0115
  Ta cã P = qxl1xl2 = 969×5,78×4,28 = 23971,5 kg/m.
  k 91 0,0474
  k 92 0,0262

  M 91 0,021×23971,5 503,4 kgm
  M 92 0,0115×23971,5 275,67kgm
  VËy ta ®-îc:
  M1 0,0474×23971,5 1136,25kgm
  M2 0,0262×23971,5 628,05kgm
  23 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 11. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  3.2.3 TÝnh to¸n cèt thÐp ë nhÞp:
  TÝnh theo tr-êng hîp tiÕt diÖn ch÷ nhËt b = 1m
  Chän ao = 1,5m h01 = 15 – 1,5 = 13,5m
  * Theo ph-¬ng c¹nh ng¾n:
  M91 = 503,4 Kgm
  M 503,4
  m = 0,041
  Rb b h012 145 100 13,52

  0,5 (1 1 2 m ) = 0,98

  M 50340
  As = 2,33 cm2 .
  Rs ho 2250 0,98 13,5

  2,33
  0,22% > min
  100 10,5

  Dïng cèt thÐp 8 cã as = 0,5 cm2
  Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh cèt thÐp :
  b as 100 0,5
  a = 21,46 cm
  As 2,33

  Chän 8 a200 cã As = 2,5 cm2

  *. Theo ph-¬ng c¹nh dµi: M92 = 275,67 Kg.m

  h02 = h01 – 0,8 = 13,5 – 0,8 = 12,7 cm

  M 27567
  m = 0,027
  Rb b h022 145 100 12,72

  0,5 (1 m ) 0,986

  M 27567
  As = 1,61 cm2 .
  Rs ho 2 2250 0,986 12,7

  1,61
  0,148% > min
  100 9,7

  Dïng cèt thÐp 8 cã as = 0,5 cm2
  Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh cèt thÐp :
  24 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 12. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  b as 100 0,5
  a = 25,46 cm .
  As 1,61

  Chän 8 a 200 cã As = 2,5 cm2
  3.2.4. Cèt thÐp chÞu m« men ©m :
  * Theo ph-¬ng c¹nh ng¾n : M1 = 1136,25 kgm
  h01 = 15 – 1,5 = 13,5 cm
  M 113625
  m = 0,094
  Rb b h012 145 100 13,52

  0,5 (1 1 2 m ) = 0,95

  M 5113625
  As = 5,02 cm2 .
  Rs ho 2250 0,95 13,5

  5,42
  0,516% > min
  100 10,5

  Dïng cèt thÐp 8 cã as = 0,5 cm2
  Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh cèt thÐp :
  b as 100 x0,5
  a = 10,02 cm
  As 5, 42

  Chän 8 a100 cã As = 5,03 cm2

  * Theo ph-¬ng c¹nh dµi : M2 = 628,05 kgm

  h02 = 15 – 1,5 = 13,5 cm

  M 62805
  m = 0,052
  Rb b h022 145 100 13,52

  0,5 (1 1 2 m ) 0,97

  M 62805
  As = 2,94 cm2 .
  Rs h02 2250 0,97 13,5

  2,94
  100% 0,28% > min
  100 10,5

  Dïng cèt thÐp 8 cã as = 0,5 cm2
  25 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 13. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh cèt thÐp :
  b as 100 0,5
  a = 17,0 cm
  As 2,94

  Chän 8 a170 cã As = 2,96cm2
  * Dïng cét mò rêi chÞu lùc
  §o¹n th¼ng tõ mòi cét thÐp mò ®Õn mÐp dÇm lÊy b»ng : vl
  Pb = 0,24 T/m2 < gb = 0,729 T/m2.
  LÊy v = 0,3
  ChiÒu dµi ®-îc lÊy theo lt1 = 4,28 m
  v. lt1 = 0,3 4,28 = 1,284 m
  LÊy v lt1 = 1200 cm .
  * Bè trÝ thÐp nh- h×nh bªn.

  6000
  4500

  26 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 14. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  Chƣơng 3: Tính toán khung trục 3
  I. Sơ đồ tính của khung.
  Xác định nhịp tính toán của dầm:
  LAB = 6.3+0.4/2-0.3/2=6,35 (m )
  LCD = 6 +0.4/2-0.3/2 = 6.05 (m)
  +22.200
  DÇm 300×500

  Cét 300×400 Cét 450×450
  4500 Cét 300×400

  +17.700
  DÇm 300×500

  Cét 300×400 Cét 450×450 Cét 300×400
  3300

  +14.400
  DÇm 300×500
  Cét 300×400 Cét 450×450 Cét 300×400
  3300

  +11.100
  DÇm 300×500
  Cét 300×500 Cét 500×500 Cét 300×500
  3300

  +7.800
  DÇm 300×500

  Cét 300×500 Cét 500×500 Cét 300×500
  3300

  +4.500
  DÇm 300×500

  Cét 500×500
  Cét 300×500 Cét 300×500
  4500

  0.000
  -0.450 450

  500

  6300 6000 6000

  A B C D239

  Sơ đồ hình học khung trục 3

  27 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 15. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  D-30×50 D-30×50 D-30×50

  C-30×40

  C-45×45

  C-45×45

  C-30×40
  4500
  D-30×50 D-30×50 D-30×50

  C-30×40

  C-45×45

  C-45×45

  C-30×40
  3300
  D-30×50 D-30×50 D-30×50

  C-30×40

  C-45×45

  C-45×45

  C-30×40
  3300

  C-30×50 D-30×50 D-30×50 D-30×50

  C-50×50

  C-50×50

  C-30×50
  3300

  D-30×50 D-30×50 D-30×50
  C-30×50

  C-50×50

  C-50×50

  C-30×50
  3300

  D-30×50 D-30×50 D-30×50
  C-30×50

  C-50×50

  C-50×50

  C-30×50
  5200

  6350 6000 6050

  Sơ đồ kết cấu khung trục 3
  D
  6050

  C
  6000

  B
  6350

  A
  6000 6000

  2 3 4
  DiÖn chÞu t¶i cña cét
  3.1. TÜnh t¶i.
  3.1.1. Trọng lượng tường ngăn và tường bao che trong phạm vi ô sàn:
  Do tƣờng đặt trực tiếp trên sàn, ta quy về tải trọng đó phân bố đều trên sàn.
  Chiều cao tƣờng đƣợc xác định: ht = H-hb.
  28 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 16. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  – Trọng lƣợng 1m2 tƣờng 220 – T/m2
  Loại tải trọng Tiêu chuẩn
  Tính n
  toán
  1. Tƣờng xây, dày 220 mm: 1,8×0,22. 0,396 1,1 0,436
  2. Trát hai mặt dày trung bình 30 mm: 2×0,03. 0,06 1,3 0.078
  Cộng làm tròn 0,514
  Công thức qui đổi tải trọng tƣờng trên ô sàn về tải trọng phân bố trên ô sàn :
  Gst = gtSt/ Sb = 0,514. 12. 3,18/ (12. 6) = 0,272 T/m2
  2.1.1. Tĩnh tải tầng 2.

  A 6300 B 6000 C 6000 D
  6000

  3
  6000

  GA GB GC GD

  gt gt gt
  6300 6000 6000

  A B C D

  ● Tải trọng phân bố – T/m:
  1. Do tải trọng từ sàn truyền vào
  Trục AB-CD: dƣới dạng hìnhtam giác với tung độ lớn nhất, đổi ra phân bố đều
  với k = 0,625: gcn = 0,534 × (6 – 0,3)×0,625 = 1,9
  Trục BC: dƣới dạng hìnhtam giác với tung độ lớn nhất, đổi ra phân bố đều với
  k= 0,625: gcn = (0,534+0,272) × (6- 0,3)×0,625 = 2,87
  ● Tải trọng tập trung – T
  GA ;GD: 1. Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc 0,3×0,5 : 2.5×1.1×0.3×0.55×6 = 2,475
  2. Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm dọc cao 3.3-0.5=2,8m với hệ số giảm
  lỗ cửa bằng 0.7 : 0,514× 2,8× 6× 0.7 = 6,045
  3. Do trọng lƣợng sàn truyền vào :Trục AB: 0,454×6×6/4 = 4,09
  4. Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm ngang truyền vào cao 3,3-0,6=2,7 m
  0,514×2,7×3,15 =4,37
  Cộng làm tròn: 16,98
  GB : 1. Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc 0,3×0,5 : 2.5×1.1×0.3×0.5×6 = 2,475
  29 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 17. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  2. Do trọng lƣợng sàn truyền vào :
  ((0,454+0,272)×6×6/4)+( 0,454×6×6/4) = 10,62
  3. Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm ngang cao 2,7m:
  0,514×6×2,7 = 8,343
  Cộng làm tròn: 23,89

  GC : 1. Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc 0,3×0,5 : 2.5×1.1×0.3×0.5×6 = 2,475
  2. Do trọng lƣợng sàn truyền vào : ((0,454+0,272)×6×6/4)×2 = 13,07
  3. Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm ngang cao 2,7m:
  0,514×3×2,7 = 4,17
  Cộng làm tròn: 19,715

  16,98 T 23,89 T 16,98 T TT tập TT phân
  1,9Tm 2,87Tm 19,715 T 1,9 Tm
  trung bố ( T/m)
  (T)
  6300 6000 6000

  A B C D GA = GD PAB=
  =16,98 PCD =1,9
  GB =23,89 PBC= 2,87
  GC=19,72

  2.1.2. Tĩnh tải tầng 3-5.
  A 6300 B 6000 C 6000 D
  6000

  3
  6000

  GA GB GC GD

  gt
  6300 6000 6000

  A B C D

  ● Tải trọng phân bố – T/m:
  1. Do tải trọng từ sàn truyền vào

  30 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 18. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  Trục AB-CD: dƣới dạng hìnhtam giác với tung độ lớn nhất, đổi ra phân bố đều
  với k = 0,625: gcn = 0,534 × (6 – 0,3)×0,625 = 1,9
  Trục BC: dƣới dạng hìnhtam giác với tung độ lớn nhất, đổi ra phân bố đều với
  k= 0,625: gcn = (0,534+0,272) × (6- 0,3)×0,625 = 2,87
  ● Tải trọng tập trung – T
  GA ;GD: 1. Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc 0,3×0,5 : 2.5×1.1×0.3×0.55×6 = 2,475
  2. Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm dọc cao 3.3-0.5=2,8m với hệ số giảm
  lỗ cửa bằng 0.7 : 0,454× 2,8× 6× 0.7 = 5,339
  3. Do trọng lƣợng sàn truyền vào : 0,454×6×6/4 = 4,09
  Cộng làm tròn: 12,21
  GB : 1. Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc 0,3×0,5 : 2.5×1.1×0.3×0.5×6 = 2,475
  2. Do trọng lƣợng sàn truyền vào :
  ((0,454+0,272)×6×6/4)+( 0,454×6×6/4) = 10,62
  Cộng làm tròn: 13,1
  GC : 1. Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc 0,3×0,5 : 2.5×1.1×0.3×0.5×6 = 2,475
  2. Do trọng lƣợng sàn truyền vào :
  ((0,454+0,272)×6×6/4)+( 0,454×6×6/4) = 10,62
  3. Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm dọc cao 2,7m:
  0,514×6×2,7 = 8,33
  Cộng làm tròn: 21,425

  13,1 T TT tập TT phân
  12,21 T 12,21 T
  1,9Tm 2,87Tm 21,43 T 1,9 Tm trung bố ( T/m
  (T)
  6300 6000 6000
  GA = GD PAB=
  A B C D
  =12,21 PCD =1,9
  GB=13,1 PBC= 2,87
  GC=21,43

  3.1.2Tĩnh tải tầng mái:

  31 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 19. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  A 6300 B 6000 C 6000 D

  6000
  3

  6000

  GA GB GC GD

  6300 6000 6000

  A B C D

  ● Tính tải trọng phân bố – T/m
  1. Do tải trọng từ sàn truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung độ lớn
  nhất, đổi ra phân bố đều với k = 0,625:
  Trục AB: gtg= 0,882× (6,3 – 0.3)× 0,625 = 3,31
  Trục BC;CD: gtg= 0,882× (6 – 0.3)× 0,625 = 3,142
  ● Tính tải trọng tập trung – daN
  GA : 1. Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc 0.3× 0.5:
  2.5× 1.1× 0.3× 0.5× 6 = 2,475
  2. Do trọng lƣợng tƣờng cao 1,2 m dày 220: 0,514× 1,2× 6 = 3,7
  3. Do trọng lƣợng sàn truyền vào:
  Gcn= 0,882× 6× 6/4 = 7,94
  Cộng làm tròn: 14.12
  GB: 1. Giống nhƣ các mục đã tính của Gc đã tính ở trên: 14.12
  2. Do trọng lƣợng sàn truyền vào : 0,882× 6× 6/4 = 7,94
  Cộng làm tròn: 22.06

  TT tập
  14.12 ( T ) 22,06( T ) 22,06 T ) 14.12 ( T )
  TT phân
  trung (T) bố ( T/m )
  3,142(T/m) 3,142 T/m) 3,142(T/m)

  GA = GD PAB=3,31
  = 14.12 PBC=PCD=
  6350 6000 6050 GB = GC 3.142
  A B C D
  =22.06

  32 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

 20. thuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

  14,12 T 22,06 T 22,06 T 14,12 T
  3,31Tm 3,142Tm 3,142Tm

  4500
  12,21 T 13,1 T 21,43 T 12,21 T
  1,9Tm 2,87Tm
  1,9 Tm

  3300
  12,21 T 13,1 T 21,43 T 12,21 T
  1,9Tm 2,87Tm
  1,9 Tm

  12,21 T 13,1 T 21,43 T 12,21 T
  3300

  1,9Tm 2,87Tm
  1,9 Tm

  12,21 T 13,1 T 21,43 T 12,21 T
  3300

  1,9Tm 2,87Tm
  1,9 Tm

  23,89T 16,98 T
  16,98 T 2,87Tm 19,72T
  3300

  1,9Tm 1,9 Tm
  5200

  6300 6000 6000

  A B C D

  3.2. Xác định hoạt tải tác dụng tác dụng vào khung:

  A 6300 B 6000 C 6000 D
  6000

  3
  6000

  PA PB PC PD

  6300 6000 6000

  A B C D

  TH1. Hoạt tải tác dụng trên khung 3 tầng 1-5

  33 SVTH:PHẠM VĂN CƯỜNG

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Điện Biên File Word, PDF về máy