Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Tòa nhà cho thuê Havico tỉnh Phú Thọ – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Tòa nhà cho thuê Havico tỉnh Phú Thọ

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Tòa nhà cho thuê Havico tỉnh Phú Thọ
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Tòa nhà cho thuê Havico tỉnh Phú Thọ

Download


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Tòa nhà cho thuê Havico tỉnh Phú Thọ nhằm giới thiệu tổng quan về công trình xây dựng như: điều kiện kinh tế, xã hội, tự nhiên, thiết kế kiến trúc tòa nhà cho thuê Havico tỉnh Phú Thọ, các phương án thi công công trình xây dựng tòa nhà cho thuê Havico tỉnh Phú Thọ.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Tòa nhà cho thuê Havico tỉnh Phú Thọ – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Tòa nhà cho thuê Havico tỉnh Phú Thọ File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Tòa nhà cho thuê Havico tỉnh Phú Thọ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Tòa nhà cho thuê Havico tỉnh Phú Thọ

 1. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD

  PhÇn I

  10%
  Gi¶I ph¸p KIÕN TRóC

  Gi¸o viªn h-íng dÉn : ts. ®OµN V¡N DUÈN

  Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn V¨n trai

  Líp : XD1301D

  M· sè SV : 1351040013

  C¸c b¶n vÏ kÌm theo:

  1.MÆt b»ng tÇng 1.

  2.MÆt b»ng tÇng ®iÓn h×nh.

  3.MÆt b»ng m¸i.

  4.MÆt ®øng trôc 1-7

  5.MÆt ®øng bªn A – D

  6.MÆt c¾t + Chi TiÕt

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 1

 2. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  PhÇn I: ThiÕt kÕ kiÕn tróc

  C«ng tr×nh thiÕt kÕ lµ mét trô së lµm viÖc nªn gi¶i ph¸p vÒ mÆt b»ng rÊt
  quan träng, nã ®¶m b¶o cho viÖc s¾p xÕp, bè trÝ c¸c phßng lµm viÖc ®-îc thuËn
  tiÖn gióp cho viÖc qu¶n lÝ tèt h¬n.
  MÆt b»ng tÇng mét:
  + Khu vùc ga ra lµ n¬i ®Ó « t« cña kh¸ch vµ nh©n viªn
  + Khu vùc sö dông bao gåm nhµ vÖ sinh ,phßng b¶o vÖ ,kho
  MÆt b»ng tÇng hai:
  + Khu tiÒn s¶nh lµ n¬i giao th«ng,giao dÞch chÝnh cña c«ng tr×nh
  + Khu giao dÞch: cã bµn lÔ t©n lµ n¬i kh¸ch tõ ngoµi vµo cã thÓ nhËn ra ®Ó
  t×m hiÓu th«ng tin vÒ n¬i m×nh ®Õn .
  + Khu vùc lµm viÖc : ®-îc bè trÝ c¸c phßng lµm viÖc nhá vµ trung b×nh
  Tõ mÆt b»ng tÇng ba trë mÆt b»ng c¸c tÇng gièng nhau. C¸c tÇng ®Òu ®-îc
  chia thµnh c¸c phßng lµm viÖcvõa vµ nhá . Trong c¸c tÇng ®Òu bè trÝ khu vÖ sinh
  ë gÇn hµnh lang.
  TÇng trªn cïng lµ tÇng kü thuËt lµ n¬i bè trÝ c¸c hÖ thèng kü thuËt cña thang
  m¸y,bÓ n-íc m¸i,hÖ thèng d-êng èng phôc vô c«ng tr×nh…
  1. Gi¶i ph¸p vÒ mÆt ®øng .:
  Tõ nh÷ng yªu cÇu vÒ sö dông , yªu cÇu mÜ quan ta chän gi¶i ph¸p kiÕn tróc
  mÆt ®øng th¼ng nã phï hîp víi d¸ng dÊp hiÖn ®¹i cña c«ng tr×nh ®ã lµ c¸c khung
  kÝnh
  2. Gi¶i ph¸p vÒ giao th«ng.
  – Gi¶i quyÕt giao th«ng ®i l¹i theo ph-¬ng ngang ta dïng hµnh lang. Hµnh
  lang trªn c¸c tÇng n»m gi÷a trôc B & C tho¸ng m¸t réng r·i tiÖn lîi cho giao
  th«ng ®i l¹i
  – Giao th«ng theo ph-¬ng th¼ng ®øng dïng gi¶i ph¸p kÕt hîp gi÷a thang
  m¸y vµ thang bé. C«ng tr×nh cã tÝnh chÊt hiÖn ®¹i vµ cao tÇng do ®ã bè trÝ hai
  buång thang m¸y ®Æt gi÷a trôc 2 – 3 vµ hai thang bé lµ gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò
  tho¸t ng-êi cho c«ng tr×nh.

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 2

 3. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  CÇu thang réng, ®é dèc hîp lý t¹o c¶m gi¸c tho¶i m¸i cho ng-êi ®i nÕu lµ
  thang bé.
  – Giao th«ng víi bªn ngoµi: Lèi chÝnh ®i vµo bè trÝ cña lín t¹o vÎ sang
  träng hiÖn ®¹i víi mét tiÒn s¶nh r«ng ë tÇng mét nªn kh¸ch cã thÓ ®i vµo c«ng
  tr×nh thuËn tiÖn dÔ dµng.
  NÕu nh©n viªn vµ kh¸ch cã « t« cã thÓ ®i nµo lèi cöa bªn c¹nh c«ng tr×nh
  vµo gara ë tÇng mét vµ tõ gara cã thÓ ®i lªn tÇng hai b»ng thang m¸y hoÆc thang
  bé.
  3. Gi¶i ph¸p vÒ khÝ hËu
  M«i tr-êng xung quanh cã ¶nh h-ëng lín ®Õn ®iÒu kiÖn sèng cña con
  ng-êi. KiÕn tróc v× môc ®Ých c«ng n¨ng, thÈm mÜ còng kh«ng thÓ tho¸t ly ®-îc
  ¶nh h-ëng cña hoµn c¶nh thiªn nhiªn m«i tr-êng… Do ViÖt Nam lµ n-íc cã khÝ
  hËu nãng Èm nªn ta chän gi¶i ph¸p ‚kiÕn tróc tho¸ng hë‛ cho c«ng tr×nh.
  + C¸c phßng ®-îc ®ãn giã trùc tiÕp tõ bªn ngoµi vµo th«ng qua c¸c hÖ
  thèng cöa sæ. MÆt kh¸c c¸c phßng cßn cã hÖ thèng th«ng giã, cÊp nhiÖt nh©n t¹o
  bëi c¸c m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é trong mçi phßng.
  + VÒ vÊn ®Ò c¸ch nhiÖt ®-îc b¶o ®¶m tèt: T-êng x©y 220 ®¶m b¶o tèt
  c¸ch nhiÖt h¬n n÷a trªn mçi ban c«ng cã kÝnh vµ rÌm v¶i ng¨n rÊt nhiÒu l-îng
  bøc x¹ mÆt trêi vµo c«ng tr×nh.
  + VÒ chiÕu s¸ng:
  Do khÝ hËu n-íc ta chia lµm 2 mïa râ rÖt . Do nhµ ®-îc x©y dùng cã chiÒu
  cao t-¬ng ®èi lín nªn chän gi¶i ph¸p th«ng tho¸ng gi÷a c¸c phßng b»ng ph-¬ng
  ph¸p tù nhiªn kÕt hîp víi nh©n t¹o (®iÒu hoµ nhiÖt ®é). ViÖc l¾p ®Æt hÖ thèng cöa
  kÝnh khung nh«m ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng vÒ mïa hÌ vµ tr¸nh giã l¹nh mïa ®«ng.
  -ChiÕu s¸ng tù nhiªn: C¸c phßng ®Òu cã cöa sæ ®Ó ®ãn nhËn ¸nh s¸ng bªn
  ngoµi, b»ng c¸c cöa sæ ®-îc l¾p khung nh«m kÝnh nªn phÝa trong nhµ lu«n cã
  ®Çy ®ñ ¸nh s¸ng tù nhiªn.
  – ChiÕu s¸ng nh©n t¹o: C¸c phßng, hµnh lang, s¶nh ®Òu ®-îc bè trÝ hÖ
  thèng ®Ìn chiÕu s¸ng ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng cho nh©n viªn lµm viÖc theo yªu cÇu,
  tiÖn nghi ¸nh s¸ng víi tõng phßng

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 3

 4. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  4. Gi¶i ph¸p vÒ kÕt cÊu.
  Do c«ng tr×nh thuéc lo¹i nhµ cao tÇng do ®ã h×nh thøc kÕt cÊu phï hîp h¬n
  c¶ ®ã lµ kÕt cÊu khung- lâi chÞu lùc ®æ toµn khèi t¹i chç.
  §©y lµ sù kÕt hîp gi÷a lâi chÞu t¶i träng ngang lµ chÝnh vµ khung chÞu t¶i
  träng b¶n th©n vµ ho¹t t¶i sö dông trªn ®ã.
  Gi¶i ph¸p nµy nh»m tho¶ m·n cho yªu cÇu bÒn v÷ng cña c«ng tr×nh khi
  thiÕt kÕ vµ nã phï hîp víi kiÕn tróc hiÖn ®¹i ngµy nay.
  C¸c khung ®-îc liªn kÕt víi nhau bëi c¸c dÇm däc ®Æt vu«ng gãc víi mÆt
  ph¼ng khung.
  C¸c kÝch th-íc cña hÖ thèng khung dÇm chän ®¶m b¶o yªu cÇu chÞu lùc vµ
  bÒn v÷ng cña c«ng tr×nh.

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 4

 5. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  PhÇn II

  45%
  Gi¶I ph¸p kÕt cÊu

  Gi¸o viªn h-íng dÉn : TS. §OµN v¡N duÈn

  Sinh viªn thùc hiÖn : nguyÔn v¨n trai

  Líp : xd1301d

  M· sè SV : 1351040013

  *nhiÖm vô:

  1.mÆt b»ng kÕt cÊu

  2.tÝnh khung trôc 5 (ch¹y khung ph¼ng)

  3.TÝnh mãng khung trôc 5

  4.TÝnh Sµn tÇng 5 (sµn ®iÓn h×nh)

  5.TÝnh CÇu thang bé trôc b-c

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 5

 6. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  I. c¸c c¬ së tÝnh to¸n
  1. C¸c tµi liÖu sö dông trong tÝnh to¸n:
  +TCXDVN 356-2005 KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.
  +TCVN 2737-1995 T¶i träng vµ t¸c ®éng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.
  2. Tµi liÖu tham kh¶o:
  H-íng dÉn sö dông ch-¬ng tr×nh SAP 2000.
  Sµn bª t«ng cèt thÐp toµn khèi – Gs Ts NguyÔn §×nh Cèng
  Gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y ch-¬ng tr×nh SAP2000 – Ths Hoµng ChÝnh Nh©n.
  KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp (phÇn kÕt cÊu nhµ cöa) – Gs.Ts Ng« ThÕ Phong, P.Ts
  Lý TrÇn C-êng, P.Ts TrÞnh Kim §¹m, P.Ts NguyÔn Lª Ninh.
  KÕt cÊu thÐp II (c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp) – Ph¹m V¨n Héi,
  NguyÔn Quang Viªn, Ph¹m V¨n T-, §oµn Ngäc Tranh, Hoµng V¨n Quang.
  3. VËt liÖu dïng trong tÝnh to¸n:
  a) Bª t«ng: Theo tiªu chuÈn TCXDVN 356-2005
  + Bª t«ng víi chÊt kÕt dÝnh lµ xi m¨ng cïng víi c¸c cèt liÖu ®¸, c¸t vµng vµ
  ®-îc t¹o nªn mét cÊu tróc ®Æc tr¾c. Víi cÊu tróc nµy, bª t«ng cã khèi l-îng
  riªng ~ 2500 KG/m3.
  + Bª t«ng ®-îc d-ìng hé còng nh- ®-îc thÝ nghiÖm theo quy ®Þnh vµ tiªu
  chuÈn cña n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. CÊp ®é bÒn chÞu nÐn cña
  bª t«ng dïng trong tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh lµ B20.
  * Víi tr¹ng th¸i nÐn:
  2
  + C-êng ®é tÝnh to¸n vÒ nÐn: R b =11,5 MPa =115 KG/cm
  * Víi tr¹ng th¸i kÐo:
  + C-êng ®é tÝnh to¸n vÒ kÐo : Rbt = 0,9 MPa = 9 KG/cm2.

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 6

 7. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  b) ThÐp:
  C-êng ®é cña cèt thÐp cho trong b¶ng sau:
  C-êng ®é tiªu chuÈn C-êng ®é tÝnh to¸n
  Nhãm thÐp (MPa) (MPa)
  Rs Rsw Rs Rsw Rsc
  AI 235 175 225 175 225
  AII 295 225 280 225 280
  AIII 390 285 355 285 355
  ThÐp lµm cèt thÐp cho cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp dïng lo¹i thÐp sîi th«ng
  th-êng theo tiªu chuÈn TCVN 5575 – 1991. Cèt thÐp chÞu lùc cho c¸c dÇm, cét
  dïng nhãm AII, AIII, cèt thÐp ®ai, cèt thÐp gi¸, cèt thÐp cÊu t¹o vµ thÐp dïng
  cho b¶n sµn dïng nhãm AI.
  M«®un ®µn håi cña cèt thÐp: E = 21.104 Mpa.
  II. lùa chän c¸c ph-¬ng ¸n kÕt cÊu
  1.1 C¸c lùa chän cho gi¶i ph¸p kÕt cÊu chÝnh.
  XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh lµ khèi nhµ nhiÒu tÇng (8 tÇng ), chiÒu
  cao c«ng tr×nh lín, t¶i träng t¸c dông vµo céng tr×nh t-¬ng ®èi phøc t¹p nªn cÇn
  cã hÖ kÕt cÊu chÞu hîp lý vµ hiÖu qu¶, cã thÓ ph©n lo¹i c¸c hÖ kÕt cÊu chÞu lùc
  cña nhµ nhiÒu tÇng thµnh hai nhãm chÝnh:
  + Nhãm c¸c hÖ c¬ b¶n: hÖ khung, hÖ t-êng, hÖ lâi, hÖ hép.
  + Nhãm c¸c hÖ hçn hîp: ®-îc t¹o thµnh tõ sù kÕt hîp gi÷a hai hay nhiÒu hÖ
  c¬ b¶n trªn
  HÖ khung chÞu lùc :
  §©y lµ hÖ kÕt cÊu ®-îc sö dông phæ biÕn trong lÜnh vùc x©y dùng d©n dông
  t¹i ViÖt Nam, cét dÇm t¹o nªn khung, c¸c khung chÞu t¶i träng ®øng theo diÖn
  chÞu t¶i,t¶i träng ngang ph©n vÒ c¸c khung theo tØ lÖ ®é cøng. Víi céng tr×nh
  nhiÒu tÇng t¶i träng ngang cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng chÞu lùc cña kÕt
  cÊu. Trong khi ®ã hÖ khung thuéc lo¹i chÞu c¾t, cßn ®é cøng cña khung l¹i nhá
  ®©y lµ ®iÓm yÕu cña khung chÞu lùc do ®ã hÖ khung chÞu lùc chØ nªn sö dông cho

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 7

 8. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  c¸c c«ng tr×nh cã ®é cao nhá h¬n 40(m) th× míi ®em l¹i hiÖu qu¶ vÒ kh¶ n¨ng
  chÞu lùc vµ kinh tÕ .
  HÖ lâi chÞu lùc :
  §©y lµ hÖ kÕt cÊu cã hiÖu qu¶ víi c¸c c«ng tr×nh cã ®é cao lín , sù lµm viÖc
  cña hÖ lâi ®a sè theo d¹ng s¬ ®å gi»ng víi c¸c khung chØ chÞu t¶i träng th¼ng
  ®øng trong diÖn chÞu t¶i cña nã cßn toµn bé t¶i träng ngang vµ mét phÇn t¶i träng
  ®øng xem nh- dån c¶ vÒ cho hÖ lâi chÞu lùc. HÖ lâi rÊt thuËn tiÖn cho viÖc bè trÝ
  kh«ng gian trong nhµ vµ sö dông c«ng tr×nh, ®é cøng chèng uèn vµ xo¾n cña lâi
  lín. Tuy nhiªn viÖc thiÕt kÕ vµ thi c«ng hÖ lâi cßn nhiÒu phøc t¹p vµ ch-a khai
  th¸c hÕt hiÖu qu¶ cña hÖ chÞu lùc nµy.
  1.2. Ph-¬ng ¸n lùa chän.
  C¨n cø vµo thiÕt kÕ kiÕn tróc, ®Æc ®iÓm cô thÓ cña c«ng tr×nh,ta chän hÖ kÕt
  cÊu chÞu lùc cña c«ng tr×nh lµ hÖ khung chÞu lùc, cã s¬ ®å tÝnh lµ s¬ ®å khung
  gi»ng trong s¬ ®å nµy khung chÞu t¶i träng ®øng vµ t¶i träng ngang, c¸c nót
  khung lµ nót cøng.
  C«ng tr×nh thiÕt kÕ cã chiÒu dµi 32 ,5 (m), chiÒu réng 15,5(m) ®é cøng theo
  ph-¬ng däc nhµ lín h¬n nhiÒu ®é cøng theo ph-¬ng ngang nhµ, do ®ã khi tÝnh
  to¸n ®Ó ®¬n gi¶n vµ thiªn vÒ an toµn ta t¸ch mét khung theo ph-¬ng ngang nhµ
  tÝnh nh- khung ph¼ng cã b-íc cét lµ 5 vµ 6,5(m) ®ã lµ khung K5- khung ®iÓn
  h×nh cña toµ nhµ.
  .III. PhÇn tÝnh to¸n cô thÓ
  3.1 KÝch th-íc s¬ bé cña kÕt cÊu
  3.1.2. Chän s¬ bé chiÒu dµy b¶n sµn
  D
  hb .l
  C«ng thøc x¸c ®Þnh chiÒu dµy cña sµn : m
  C«ng tr×nh cã 2 lo¹i « sµn: 6,8 x 5 m vµ 2,5 x 5 m
  3.1.2.1¤ b¶n lo¹i 1: (L1 xL2=5 x 6,5 m)
  l2 6.5
  . 1.3 2
  l
  XÐt tØ sè : 1 5

  VËy « b¶n lµm viÖc theo 2 ph-¬ng tÝnh b¶n theo s¬ ®å b¶n kª 4 c¹nh.
  ChiÒu dµy b¶n sµn ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 8

 9. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  D
  hb .l
  m ( l: c¹nh ng¾n theo ph-¬ng chÞu lùc)
  Víi b¶n kª 4 c¹nh cã m= 40 50 chän m= 50
  D= 0.8 1.4 chän D= 1,2
  VËy ta cã hb = (1*5000)/50 = 100 mm = 10 cm
  3.1.2.2 ¤ b¶n lo¹i 2 :(L1xL2=2.5x5m)
  l2 5
  . 2
  l
  XÐt tØ sè : 1 2.5

  VËy « b¶n lµm viÖc theo 2 ph-¬ng tÝnh b¶n theo s¬ ®å b¶n kª 4 c¹nh .

  Ta cã hb = 1,4*5000/40 = 87,5 mm =10 cm
  ( Chän D= 1,2; m= 40)
  KL: VËy ta chän chiÒu dµy chung cho c¸c « sµn toµn nhµ lµ 10 cm

  3.1.2.3. Chän s¬ bé kÝch th-íc tiÕt diÖn dÇm
  + DÇm khung cã nhÞp l = 6,5m .Chän chiÒu cao tiÕt diÖn dÇm theo biÓu thøc sau:
  hd=(1/8 1/12) lnhip=(1/8 1/12) 650 = (81,25 54 ) cm
  Chän hd= 60 cm
  + BÒ réng dÇm chän theo yªu cÇu æn ®Þnh khi uèn:
  bd= (0,3 0,5) hd = (0,3 0,5) 60 = (18 30) cm Chän bd= 30 cm
  Nh- vËy chän thiÕt diÖn dÇm khung lµ : b h= 30 60 (cm) ;
  + DÇm khung cã nhÞp l = 2,5m .
  Chän thiÕt diÖn dÇm khung lµ : b h= 30 45 (cm) ;
  + DÇm däc nhÞp l = 5 m
  H=(1/12 1/20) l = (1/12 1/20) 500 = (41 25) cm
  Chän hd = 40cm vµ bd= 25 cm
  Nh- vËy chän tiÕt diÖn dÇm däc lµ : b h = 25 40 (cm) ;
  + Víi dÇm m¸i vµ c¸c dÇm phô trong c¸c tÇng chän
  b h = 20 40(cm)
  2.1.3.3. Chän s¬ bé kÝch th-íc tiÕt diÖn c«t
  Chän ®é s©u ch«n mãng tõ cèt 0,00 ®Õn mÆt mãng lµ 1,0 (m)

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 9

 10. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  KN
  Chän s¬ bé kÝch th-íc tiÕt diÖn cét c¸c tÇng theo c«ng thøc : F =
  Rn

  Rb=115KG/cm2- Lµ c-êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña bª t«ng B 20
  K = 1,2 1,5 – lµ hÖ sè kÓ ®Õn ®é lÖch t©m cña lùc t¸c dông. LÊy k = 1,2
  N- lµ lùc nÐn lín nhÊt t¸c dông lªn cét.
  N=n q S
  n :sè tÇng
  q : t¶i träng s¬ bé trªn m2 sµn q=1,1 1,5 T/m2 chän q=1,3 T/m2
  S:DiÖn tÝch truyÒn t¶i lªn cét ®ang tÝnh
  S=(1,25+3,25) (2,5+2,5) =22,5 m2
  TÝnh to¸n s¬ bé lùc nÐn lín nhÊt t¸c dông lªn cét lµ:
  N= 1,3 8 22,5 =234 (T)
  1, 2 234
  DiÖn tÝch yªu cÇu cña cét: F = = 2442 (cm2)
  115
  Chän cét cã tiÕt diÖn b h=40 60= 2400(cm2)
  §èi víi cét tõ tÇng 1®Õn tÇng 3 chän b h= 40 60(cm)
  §èi víi cét tõ tÇng 4 ®Õn tÇng m¸i chän b h=40 50(cm)
  Ta cã kÕt qu¶ chän s¬ bé kÝch th-íc cña dÇm vµ cét nh- sau:
  + DÇm khung nhÞp 6,5m: 30x60cm
  + DÇm khung nhÞp 2,5m: 30x45cm
  + DÇm däc nhÞp 5m: 25x40cm
  + DÇm m¸i vµ dÇm phô:20x40cm
  + Cét tÇng 1,2,3 : 40x60cm
  + Cét tÇng 4-m¸i: 40x50cm.

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 10

 11. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  200 x 400 200 x 400 200 x 400

  400 x 500

  400 x 500

  400 x 500

  400 x 500
  3700
  300 x 600 300 x 450 300 x 600

  400 x 500

  400 x 500

  400 x 500

  400 x 500
  3700

  300 x 600 300 x 450 300 x 600
  400 x 500

  400 x 500

  400 x 500

  400 x 500
  3700

  300 x 600 300 x 450 300 x 600
  400 x 500

  400 x 500

  400 x 500

  400 x 500
  3700

  300 x 600 300 x 450 300 x 600
  29900

  400 x 500

  400 x 500

  400 x 500

  400 x 500
  3700

  300 x 600 300 x 450 300 x 600
  400 x 600

  400 x 600

  400 x 600

  400 x 600
  3700

  300 x 600 300 x 450 300 x 600
  400 x 600

  400 x 600

  400 x 600

  400 x 600
  3700

  300 x 600 300 x 450 300 x 600
  4000

  400 x 600

  400 x 600

  400 x 600

  400 x 600

  6500 2500 6500
  15500

  S¬ ®å h×nh häc khung k5 – trôc 5

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 11

 12. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  3.2. TÝnh to¸n t¶i träng
  3.1.1. TÜnh t¶i ( ph©n chia trªn c¸c « b¶n).
  a. T¶i träng do sµn
  gtc
  CÊu t¹o b¶n sµn (kg/m ) 3
  2
  n gtc (kg/m2)
  (kg/m )
  G¹ch l¸t = 2cm 2200 44,00 1,1 48,40

  Sµn V÷a l¸t = 2cm 1800 36,00 1,3 46,80
  ®iÓn B¶n bª t«ng sµn = 10 cm 2500 250,00 1,1 275,00
  h×nh V÷a tr¸t = 1,5 cm 1800 27,00 1,3 35,10
  TrÇn treo 20,00 1,1 22,00
  Tæng céng 427,30
  G¹ch chèng tr¬n = 1 cm 2200 22,00 24,20
  1,1
  V÷a l¸t =2 cm 1800 36,00 1,3 46,80
  Sµn
  V÷a chèng thÊm =3 cm 1800 54,00 1,3 70,20

  B¶n bª t«ng = 10 cm 2500 250,00 1,1 275,00
  sinh

  Tr¸t d-íi =1,5 cm 1800 27,00 1,3 35,1
  TrÇn treo 20,00 1,1 22,00
  Tæng céng 473,30
  G¹ch l¸t = 2cm 2200 44,00 1,1 48,40

  V÷a l¸t = 2cm 1800 36,00 1,3 46,80
  Sµn
  B¶n bª t«ng sµn = 8 cm 2500 200,00 1,1 220,00
  m¸i
  V÷a tr¸t = 1,5 cm 1800 27,00 1,3 35,10
  TrÇn treo 20,00 1,1 22,00
  Tæng céng 372,30

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 12

 13. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  b. T¶i träng dÇm :
  + DÇm 300 600, v÷a tr¸t dµy 15 :
  qd= 1,1 0,3 0,6 2500 + 1,3 0,015 (0,3 2+2 0,5) 1800 = 551,16 (Kg/m)
  + DÇm 300 450, v÷a tr¸t dµy 15 :
  qd= 1,1 0,3 0,45 2500 + 1,3 0,015 (0,3 2+2 0,35) 1800 =461,64 (Kg/m)
  + DÇm 250 400, v÷a tr¸t dµy 15 :
  qd= 1,1 0,25 0,40 2500 + 1,3 0,015 (0,25 2+2 0,35 1800 = 287.5 (Kg/m)
  + DÇm 200 400, v÷a tr¸t dµy 15 :
  qd= 1,1 0,2 0,40 2500 + 1,3 0,015 (0,2 2+2 0,35) 1800 = 258.6 (Kg/m)
  c. T¶i träng t-êng:
  + T-êng g¹ch lç x©y 220, v÷a tr¸t dµy 15:
  qt= 1,1 0,22 1800 + 1,3 0,015 2 1800 = 506 (Kg/ m2)
  + T-êng cã cöa (gi¶m t¶i): 506 0,7=354,2(Kg/ m2)
  3.2 Ho¹t t¶i sµn:
  Theo TCVN 2737-95 ho¹t t¶i tiªu chuÈn t¸c dông lªn sµn lµ:
  §èi víi phßng lµm viÖc: q = 200 (kG/m2) qtt = 200×1,3 = 260 (kG/m2)
  §èi víi hµnh lang : q= 300 (kG/m2) qtt = 300×1,2 = 360 (kG/m2)
  §èi víi WC: q = 200 (kG/m2) qtt = 200×1,3 = 260 (kG/m2)
  §èi víi tÇng ¸p m¸i: qm¸i = 75 (kG/m2) qm¸i tt = 75×1,3 = 97,5 (kG/m2)
  3.3 T¶i träng giã:
  Theo tiªu chuÈn TCVN 2737 – 95 víi nhµ d©n dông cã chiÒu cao nhá h¬n 40 m th×
  chØ cÇn tÝnh víi ¸p lùc giã tÜnh
  ¸p lùc tiªu chuÈn giã tÜnh t¸c dông lªn c«ng tr×nh ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc cña
  TCVN 2737-95
  W = n.Wo. k.c.B
  Wo: Gi¸ trÞ cña ¸p lùc giã ®èi víi khu vùc Phú Thọ; Wo = 95 (kG/m2)
  n: hÖ sè ®é tin cËy; = 1,2
  k: HÖ sè tÝnh ®Õn sù thay ®æi cña ¸p lùc giã theo ®é cao so víi mèc chuÈn vµ d¹ng
  ®Þa h×nh; hÖ sè nµy tra b¶ng cña tiªu chuÈn
  c: HÖ sè khÝ ®éng lÊy theo b¶ng cña quy ph¹m. Víi c«ng tr×nh cã mÆt b»ng h×nh ch÷
  nhËt th×: PhÝa ®ãn giã: c = 0,8PhÝa hót giã: c = – 0,6
  PhÝa ®ãn giã : W® = 1,2. 95. k. 0,8 = 91,2 . k

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 13

 14. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  PhÝa giã hót : Wh = 1,2. 95. k. (- 0,6) = – 68,4 . k
  Nh- vËy biÓu ®å ¸p lùc giã thay ®æi liªn tôc theo chiÒu cao mçi tÇng .
  Thiªn vÒ an toµn ta coi t¶i träng giã ph©n bè ®Òu trong c¸c tÇng :
  TÇng 1 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +3m néi suy ta cã k = 0,8
  TÇng 2 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +6,7m néi suy ta cã k = 0,9208
  TÇng 3 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +10,4m néi suy ta cã k = 1,0064
  TÇng 4 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +14,1m néi suy ta cã k = 1,0656
  TÇng 5 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +17,8m néi suy ta cã k = 1,108
  TÇng 6 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +21,5m néi suy ta cã k = 1,1435
  TÇng 7 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +25,2m néi suy ta cã k = 1,1768
  TÇng 8 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +28,9m néi suy ta cã k = 1,2101
  Víi b-íc cét lµ 5 m vµ 5 m ta cã:
  – Dån t¶i träng giã vÒ khung K5

  B¶ng 2-4: B¶ng t¶i träng giã t¸c dông lªn c«ng tr×nh (kG/m2)
  Cao HÖ sè W®= 91,2. k Wh= 68,4.k q® = W® . 5 qh=Wh.5
  TÇng
  tr×nh K (kG/m2) (kG/m2) (kG/m) (kG/m)
  1 +3 0,8 72,96 54,72 364,8 273,6
  2 +6,7 0,9208 83,976 62,983 419,88 314,915
  3 +10,4 1,0064 91,784 68,838 458,92 344,19
  4 +14,1 1,0656 97,183 72,887 485,915 364,435
  5 +17,8 1,108 101,049 75,787 505,245 378,935
  6 +21,5 1,1435 104,287 78,2154 521,435 391.077
  7 +25,2 1,1768 107,324 80,493 536,62 402,465

  8 +28,9 1,2101 110,361 82,771 551,805 413,885

  §Ó thiªn vÒ an toµn trong qu¸ tr×nh thi c«ng ta bá qua lùc tËp trung do t¶i träng giã
  t¸c dông t¹i mÐp cña khung .
  VËy t¶i träng giã t¸c dông lªn khung chØ bao gåm t¶i träng ph©n bè q theo tõng tÇng.

  4. Dån t¶i träng lªn khung K5:
  T¶i träng t¸c dông lªn khung K5 sÏ bao gåm:
  4.1. T¶i träng do giã truyÒn vµo cét d-íi d¹ng lùc ph©n bè

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 14

 15. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  B¶ng 2-5: B¶ng ph©n phèi t¶i träng giã t¸c dông lªn c«ng tr×nh
  TÇng Cao tr×nh q® = W® . 3,7 (kG/m) qh = Wh . 3,7 (kG/m)
  1 +3 364,8 273,6
  2 +6,7 419,88 314,915
  3 +10,4 458,92 344,19
  4 +14,1 485,915 364,435
  5 +17,8 505,245 378,935
  6 +21,5 521,435 391.077
  7 +25,2 536,62 402,465
  8 +28,9 551,805 413,885

  *T¶i träng tËp trung ®Æt t¹i nót:
  W=n q0 k C a Cihi
  h=0.7m chiÒu cao cña t-êng ch¾n m¸i
  W®=1,2 95 1,2101 0,8 0,7 5 =386,264(kG/m)
  Wh=1,2 95 1,2101 (-0,6) 0,7 5 = -289,698(kG/m)
  4.2. C¸c lùc ph©n bè q do tÜnh t¶i (sµn, t-êng, dÇm) vµ ho¹t t¶i sµn truyÒn vµo d-íi
  d¹ng lùc ph©n bè.
  C¸ch x¸c ®Þnh: dån t¶i vÒ dÇm theo h×nh thang hay h×nh tam gi¸c tuú theo kÝch
  th-íc cña tõng « sµn.
  C¸c lùc tËp trung t¹i c¸c nót do tÜnh t¶i (sµn, dÇm, t-êng) vµ ho¹t t¶i t¸c dông lªn
  c¸c dÇm vu«ng gãc víi khung.
  C¸c lùc tËp trung nµy ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch: sau khi t¶i träng ®-îc dån vÒ c¸c
  dÇm vu«ng gãc víi khung theo h×nh tam gi¸c hay h×nh thang d-íi d¹ng lùc ph©n bè q,
  ta nh©n lùc q víi 1/2 kho¶ng c¸ch chiÒu dµi c¹nh t¸c dông.
  C¸c lùc tËp trung vµ ph©n bè ®· nãi ë phÇn 4.2 ®-îc ký hiÖu vµ x¸c ®Þnh theo h×nh
  vÏ vµ c¸c b¶ng tÝnh d-íi ®©y:
  A. TÜnh t¶i:
  1.TÇng 2 ®Õn tÇng 8:
  – T¶i tam gi¸c : qt® = q l1

  – T¶i h×nh thang : qt® = q l1
  – T¶i h×nh ch÷ nhËt : qt® = q l1

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 15

 16. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  Trong ®ã:
  q: t¶i ph©n bè trªn diÖn tÝch sµn. q = 427,3 kg/m2; qwc= 473,3 kg/m2 ; qt= 506kg/m2

  STT Tên ô sàn L1 L2
  1 S1 5 6,5
  2 S2 2.5 5

  a. T¶i ph©n bè
  * NhÞp A – B =C – D
  – Do sµn d¹ng h×nh thang 2 phÝa truyÒn vµo:
  q1 = qs l1 = 427,3 5 = 2136,5 (kG/m)
  – Do träng l-îng t-êng g¹ch 0,22 x©y trªn dÇm cao 0.6m:
  gt = qt x ht = (3,7 – 0,6)x 506= 1568.6 (kG/m)
  Tæng: qA-B = qC-D =2136,5 +1568.6 = 3705,1 (kG/m)

  mÆt b»ng ph©n t¶i tÇng 2,3,4,5,6,7

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 16

 17. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  b. T¶i tËp trung:

  Tªn t¶i träng C«ng thøc tÝnh KÕt qu¶
  TÝnh GA ( trôc A)
  +Do sµn truyÒn vµo (gsµn= 427,3(kG/m2) 427,3x5x5/4 2670,625 (kg)

  +DÇm däc 25 40 (gdÇm = 287,5(kG/m) 287,5×5 1437,5(kg)
  + T-êng 220 (qt-êng = 506 (kG/m2) qt-êng x(h-hd)x lx0,7
  5844,3(kg)
  T-êng cã cöa nh©n hÖ sè 0,7 =506×3,3 5 0,7
  GA = 9952,4(kg)
  G d = GA = 9952,4(kg)
  TÝnh GB ( trôc B)
  Sàn trong phßng tÝnh
  2670,625 (kg)
  gièng phÇn trªn cña trôc
  + Sµn gsµn = 427,3(kG/m)2 A:
  Sµn hµnh lang truyÒn vµo
  2670,6 (kg)
  427,3x5x2.5/2
  +DÇm däc 25 40 (gdÇm = 287,5(kG/m) 287,5×5 1437,5(kg)
  + T-êng 220 (qt-êng = 506 (kG/m2) qt-êngx l x(h-hd)x0,7
  5844,3(kg)
  T-êng cã cöa nh©n hÖ sè 0,7 =506×3,3 5 0,7
  GB=GC = 12623(kG)

  2.TÇng m¸i:
  – T¶i tam gi¸c : qt® = q l1

  – T¶i h×nh thang : qt® =q l1
  – T¶i h×nh ch÷ nhËt : qt® = q l1
  Trong ®ã:
  q: t¶i ph©n bè trªn diÖn tÝch sµn. =372,3 (kG/m)

  STT Tên ô sàn L1 L2
  1 S1 5 6,5
  2 S2 2,5 5

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 17

 18. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD

  mÆt b»ng ph©n t¶i tÇng mai

  a. T¶i ph©n bè
  * NhÞp A – B:
  – Do sµn d¹ng h×nh thang 2 phÝa truyÒn vµo:
  q = qs l1 = 372,3 5 = 1861,5(kG/m)
  * NhÞp C – D:
  – Do sµn d¹ng h×nh thang 2 phÝa truyÒn vµo:
  q = qs l1 = 372,3×5 = 1861,5(kG/m)
  Tæng: qA-B = 1861,5(kG/m)
  b. T¶i tËp trung:

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 18

 19. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  DiÖn tÝch c¸c « sµn ph©n bè:
  Tªn t¶i träng C«ng thøc tÝnh KÕt qu¶
  TÝnh GA ( trôc A)
  +Do sµn truyÒn vµo (gsµn= 372,3(kG/m2) 372,3x5x5/4
  2326,875(kg)

  +DÇm däc 25 40 (gdÇm = 287,5(kG/m) 287,5×5 1437,5(kg)
  GA 3764,375(kG)
  GD = GA 3764,375(kG)
  TÝnh GB ( trôc B)
  Sàn trong phßng tÝnh gièng
  2326,875 (kg)
  phÇn trªn cña trôc A:
  + Sµn gsµn = 372,3(kG/m)2
  Sµn hµnh lang truyÒn vµo
  2326.875 (kg)
  372,3x5x2,5/2
  +DÇm däc 25 40 (gdÇm = 287,5(kG/m) gdÇm l = 287,5×5 1437,5 (kg)
  GB=GC = 6091,25 (kG)

  B. Ho¹t t¶i:
  1. TÇng 2,4,6
  a. Tr-êng hîp ho¹t t¶i 1:

  tr-êng hîp ho¹t t¶i 1 tÇng 2,4,6

  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 19

 20. Tr-êng §H DL H¶i Phßng – Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD
  a.1. T¶i ph©n bè: (ph©n bè d¹ng h×nh thang)
  * NhÞp A – B = C – D:
  P1 = P2 = p l1 = 260 5= 1300 (kG/m)
  a.2. T¶i tËp trung:
  * TÝnh PA
  PA = 260x5x5/4 = 1625 (kG/m)
  * TÝnh PB
  PB = 260x5x5/4 = 1625 (kG/m)
  * TÝnh PC
  PC = 260x5x5/4 = 1625 (kG/m)
  * TÝnh PD
  PD = 260x5x5/4 = 1625(kG/m)
  b. Tr-êng hîp ho¹t t¶i 2:

  * NhÞp B-C
  b.1. T¶i tËp trung:
  * TÝnh PB
  PB = 260x5x2,5/2 = 1625 (kG/m)
  * TÝnh Pc
  PC = 260x5x2,5/2= 1625kG/m)

  tr-êng hîp ho¹t t¶i 2 tÇng 2.4.6
  SV: Nguyễn văn Trai – XD1301D 20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Tòa nhà cho thuê Havico tỉnh Phú Thọ File Word, PDF về máy