Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà học Khoa ngoại ngữ trường Đại học Hải Phòng – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà học Khoa ngoại ngữ trường Đại học Hải Phòng

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà học Khoa ngoại ngữ trường Đại học Hải Phòng
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà học Khoa ngoại ngữ trường Đại học Hải Phòng

Download


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà học Khoa ngoại ngữ trường Đại học Hải Phòng nêu nhiệm vụ thiết kế: giải pháp kết cấu, tính toán sàn tầng điển hình, tính toán khung 15, tính toán tải trọng tác dụng trên khung 15. tổ hợp nội lực.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà học Khoa ngoại ngữ trường Đại học Hải Phòng – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà học Khoa ngoại ngữ trường Đại học Hải Phòng File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà học Khoa ngoại ngữ trường Đại học Hải Phòng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà học Khoa ngoại ngữ trường Đại học Hải Phòng

 1. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  MôC LôC
  PhÇn I: KÕt cÊu ……………………………………………………………………………………………… 7
  Ch-¬ng i: tÝnh khung trôc 15…………………………………………………………….. 8
  A – S¬ bé x¸c ®Þnh kÝch th-íc tiÕt diÖn. …………………………………………. 8
  I. Chän chiÒu dµy b¶n sµn: …………………………………………………………………………………… 8
  II. Chän kÝch th-íc s¬ bé cho dÇm: ………………………………………………………………………. 9
  III. Chän s¬ bé kÝch th-íc cét: ……………………………………………………………………………… 10
  B – x¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông. ………………………………………………………. 11
  I. T¶i träng t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh: …………………………………………………………………… 11
  II. X¸c ®Þnh t¶i träng ®øng t¸c dông lªn c«ng tr×nh: ………………………………………….. 12
  iII. X¸c ®Þnh t¶i träng ngang: ………………………………………………………………………………. 16
  C – Ph©n phèi t¶i träng t¸c dông vµo khung k15……………………. 16
  I. TÜnh t¶i t¸c dông vµo khung ………………………………………………………….. 16
  1. T¶i träng ph©n bè lªn khung: …………………………………………………………….. 16
  2. T¶i träng tËp trung …………………………………………………………………………… 18
  Ii. Ho¹t t¶i t¸c dông vµo khung ………………………………………………………. 24
  Iii. T¶i träng giã t¸c dông vµo khung ………………………………………….. 29
  1. PhÇn giã ph©n bè däc theo chiÒu cao khung:……………………………………….. 29
  iV-TÝnh to¸n néi lùc ………………………………………………………………………………….. 30
  1. §-a sè liÖu vµo ch-¬ng tr×nh tÝnh to¸n kÕt cÊu: …………………………………… 30
  2. Tæ hîp néi lùc: ………………………………………………………………………………… 31
  3. Lựa chọn vËt liÖu: ……………………………………………………………………………. 31
  v. X¸c ®Þnh cèt thÐp ………………………………………………………………………………… 31
  1.Tính thép cho dầm số 2 (22×65). ……………………………………………………….. 31
  1.1.Tính cốt thép dọc. ………………………………………………………………………….. 31
  1.2.Tính cốt đai. ………………………………………………………………………………….. 35
  1.3.Tính cốt treo. …………………………………………………………………………………. 36
  2 Tính cốt thép cột số 3 ( 30 x 50 ). ……………………………………………………….. 36
  2.1.Tính cốt thép dọc. ………………………………………………………………………….. 36
  2.2.Tính cốt đai. ………………………………………………………………………………….. 38
  Ch-¬ng 2: TÝnh to¸n sµn tÇng ®iÓn h×nh ………………………………….. 39
  I.C¸c sè liÖu tÝnh to¸n: …………………………………………………………………………… 39

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 1

 2. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  1. VËt liÖu: ………………………………………………………………………………………. 39
  2. MÆt b»ng kÕt cÊu cña sµn tÇng ®iÓn h×nh: ………………………………………… 39
  II.TÝnh to¸n sµn phßng HỌC ( Ô S1 ) …………………………………………………….. 41
  1. Sè liÖu tÝnh to¸n : …………………………………………………………………………….. 41
  2 .S¬ ®å tÝnh : ……………………………………………………………………………………… 41
  3.X¸c ®Þnh néi lùc : …………………………………………………………………………………………… 42
  4. TÝnh to¸n cèt thÐp : ………………………………………………………………………….. 42
  III. TÝnh to¸n sµn hµnh lang TRƯỚC . ( S2 )…………………………………….. 44
  1. Sè liÖu tÝnh to¸n : …………………………………………………………………………….. 44
  2.S¬ ®å cÊu t¹o sµn hµnh lang: ………………………………………………………………. 44
  3 .X¸c ®Þnh néi lùc : …………………………………………………………………………….. 44
  4. TÝnh to¸n cèt thÐp : ………………………………………………………………………….. 45
  IV.TÝnh to¸n sµn phßng NGHỈ CỦA GIÁO VIÊN ( S6 ): …………………… 48
  1. Sè liÖu tÝnh to¸n : …………………………………………………………………………….. 48
  2 .S¬ ®å tÝnh : ……………………………………………………………………………………… 48
  3.X¸c ®Þnh néi lùc : ……………………………………………………………………………… 48
  4. TÝnh to¸n cèt thÐp : ………………………………………………………………………….. 49
  IV. TÝnh to¸n « sµn vÖ sinh ( s 8): ……………………………………………………….. 50
  Ch-¬ng 3: tÝnh to¸n cÇu thang ……………………………………………………… 53
  I. Sè liÖu tÝnh to¸n : ………………………………………………………………………………… 53
  1. Sơ đồ mặt cắt A-A: ……………………………………………………………………….. 53
  2. Sơ đồ kết cấu: ……………………………………………………………………………….. 53
  II.TÝnh to¸n c¸c bé phËn cña cÇu thang: …………………………………….. 54
  1. TÝnh b¶n thang B1: ………………………………………………………………………… 54
  2. TÝnh b¶n thang B2: ………………………………………………………………………… 56
  3. TÝnh b¶n chiÕu nghØ (B3): ……………………………………………………………… 56
  4. TÝnh cèn : ……………………………………………………………………………………….. 59
  5. TÝnh dÇm DT1:…………………………………………………………………………………. 61
  6. TÝnh dÇm DT2:…………………………………………………………………………………. 63
  7. TÝnh dÇm DT3 …………………………………………………………………………………. 65
  PhÇn II:NÒn mãng……………………………………………………………………………………….. 67
  tÝnh to¸n nÒn mãng khung trôc 15 ………………………………………………… 68
  I.Sè liÖu tÝnh to¸n: …………………………………………………………………………………….. 68
  1.Sè liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh: ………………………………………………………………… 68

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 2

 3. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  2.VËt liÖu sö dông:………………………………………………………………………………………………… 70
  II.Lùa chän gi¶i ph¸p mãng. …………………………………………………………………… 70
  III.ThiÕt kÕ mãng trôc 15…………………………………………………………………………. 71
  A.Chän cäc ®¬n:……………………………………………………………………………………………………. 71
  1. X¸c ®Þnh chiÒu s©u ch«n ®µi: ……………………………………………………………. 71
  2. Chän cäc: ………………………………………………………………………………………. 71
  3. TÝnh to¸n: ………………………………………………………………………………………. 72
  4- KiÓm tra c-êng ®é cña cäc khi vËn chuyÓn vµ khi treo lªn gi¸ Ðp: …………. 73
  B.TÝnh to¸n mãng m1 (cét C4) ………………………………………………………………. 74
  1.Sè liÖu t¶i träng: ……………………………………………………………………………….. 74
  2. X¸c ®Þnh sè l-îng cäc vµ bè trÝ cäc: …………………………………………………… 74
  3. KiÓm tra t¶i träng t¸c dông lªn cäc: ………………………………………………….. 75
  4. KiÓm tra søc chÞu t¶i cña nÒn ®Êt d-íi ch©n cäc: …………………………………. 76
  5. KiÓm tra ®é lón cña mãng cäc: ………………………………………………………….. 79
  6. TÝnh to¸n kiÓm tra ®é bÒn b¶n th©n cäc: ……………………………………………… 80
  7. TÝnh to¸n ®µi chÞu uèn: …………………………………………………………………….. 80
  C.TÝnh to¸n mãng m2 (cét C3): ……………………………………………………………… 82
  1.Sè liÖu t¶i träng: ……………………………………………………………………………….. 82
  2. X¸c ®Þnh sè l-îng cäc vµ bè trÝ cäc: …………………………………………………… 82
  3. KiÓm tra t¶i träng t¸c dông lªn cäc: ………………………………………………….. 82
  4. KiÓm tra søc chÞu t¶i cña nÒn ®Êt d-íi ch©n cäc: …………………………………. 83
  5. KiÓm tra ®é lón cña mãng cäc: ………………………………………………………….. 86
  6. TÝnh to¸n kiÓm tra ®é bÒn b¶n th©n cäc: ……………………………………………… 87
  7. TÝnh to¸n ®µi chÞu uèn: …………………………………………………………………….. 88
  D.TÝnh to¸n mãng m3 (CỘT c1, c2): ………………………………………………………. 89
  1. Chän cÆp néi lùc tÝnh to¸n: ……………………………………………………………………………… 89
  2. X¸c ®Þnh sè l-îng cäc vµ bè trÝ cäc: ………………………………………………….. 90
  3. KiÓm tra t¶i träng t¸c dông lªn cäc: …………………………………………………. 91
  4. KiÓm tra søc chÞu t¶i cña nÒn ®Êt d-íi ch©n cäc: …………………………………. 92
  5. KiÓm tra ®é lón cña mãng cäc: ………………………………………………………….. 95
  6. TÝnh to¸n kiÓm tra ®é bÒn b¶n th©n cäc: ……………………………………………… 96
  7. TÝnh to¸n ®µi chÞu uèn: …………………………………………………………………….. 96

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 3

 4. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  PhÇn iii:thi c«ng ………………………………………………………………………………………. 99
  Ch-¬ng i: mét sè ®Æc ®iÓm chung vÒ c«ng tr×nh ……………. 100
  1.1 KÕt cÊu vµ qui m« c«ng tr×nh. ………………………………………………………………………. 100
  1.2. VÞ trÝ ®Þa lý cña c«ng tr×nh: …………………………………………………………………………. 100
  1.3. HÖ thèng ®iÖn n-íc: …………………………………………………………………………………….. 101
  1.4. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n: ……………………………………………………………………….. 101
  Ch-¬ng ii: thi c«ng phÇn ngÇm…………………………………………………….. 102
  i . Ph-¬ng ¸n h¹ cäc bª t«ng cèt thÐp …………………………………………. 102
  1 . TÝnh to¸n khèi l-îng cäc …………………………………………………. 102
  2 . TÝnh to¸n vµ chän m¸y thi c«ng Ðp cäc : …………………………………………. 102
  3 . N¨ng suÊt Ðp cäc: ………………………………………………………………………….. 105
  4 . BiÖn ph¸p thi c«ng Ðp cäc : …………………………………………………………….. 105
  5. An toµn lao ®éng khi thi c«ng Ðp cäc : ……………………………………………… 107
  ii . c«ng t¸c ®Êt………………………………………………………………………………………….. 107
  1 .TÝnh to¸n khèi l-îng ®Êt ®µo thi c«ng b»ng m¸y vµ b»ng thñ c«ng …………….. 107
  iii. Thi c«ng ®µi vµ gi»ng : ……………………………………………………………………. 113
  1. Ph¸ ®Çu cäc BTCT víi ®é dµi 0,4m ……………………………………………………………….. 113
  1.1. Chän ph-¬ng ¸n thi c«ng. …………………………………………………………….. 113
  1.2. TÝnh to¸n khèi l-îng c«ng t¸c: ……………………………………………………… 114
  2. §æ bª t«ng lãt mãng. …………………………………………………………………………. 114
  3. C«ng t¸c cèt thÐp mãng. …………………………………………………………………………………. 115
  4. C«ng t¸c v¸n khu«n mãng. …………………………………………………………………………….. 116
  4.1.TÝnh to¸n v¸n khu«n ®µi ……………………………………………………………….. 116
  4.2. ThiÕt kÕ v¸n khu«n gi»ng mãng…………………………………………………….. 117
  4.3.Thi c«ng v¸n khu«n ……………………………………………………………………… 119
  5. Chän m¸y thi c«ng mãng ……………………………………………………………………………….. 119
  5.1. Chän m¸y trén bª t«ng ………………………………………………………………… 119
  5.2. Chän m¸y ®Çm dïi: ……………………………………………………………………… 120
  6.Lùa chän ph-¬ng ¸n thi c«ng vµ chän m¸y thi c«ng. …………………………………….. 120
  iv. tæ chøc thi c«ng …………………………………………………………………………………. 124
  v. An toµn lao ®éng. ………………………………………………………………………………. 124

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 4

 5. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  ch-¬ng II:thi c«ng phÇn th©n ………………………………………………………. 125
  i-biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng bª t«ng toµn khèi khung
  sµn. …………………………………………………………………………………………………………………….. 125
  II- ThiÕt kÕ v¸n khu«n cét, dÇm, sµn. ……………………………………………. 127
  1. ThiÕt kÕ v¸n khu«n cét: ……………………………………………………………………… 127
  2. ThiÕt kÕ v¸n khu«n dÇm: …………………………………………………………………….. 130
  2.1. TÝnh to¸n dÇm chÝnh( D1:22x65cm) …………………………………………….. 130
  2.2. TÝnh to¸n dÇm phô( D3:22x35cm) ……………………………………………….. 134
  3. ThiÕt kÕ v¸n khu«n sµn:…………………………………………………………………………………. 138
  4. ThiÕt kÕ v¸n khu«n thang bé: …………………………………………………………… 143
  iii. Kü thuËt thi c«ng. …………………………………………………………………………….. 145
  1. C«ng t¸c cèt thÐp. ………………………………………………………………………….. 145
  2. C«ng t¸c v¸n khu«n. ………………………………………………………………………. 146
  3. C«ng t¸c bª t«ng. …………………………………………………………………………… 148
  4. C«ng t¸c th¸o dì v¸n khu«n…………………………………………………………….. 150
  5. C«ng t¸c b¶o d-ìng bªt«ng. ……………………………………………………………. 150
  6. C«ng t¸c x©y. ………………………………………………………………………………… 151
  iv. Thèng kª khèi l-îng c«ng t¸c: ………………………………………………… 152
  1.Thèng kª khèi l-îng c«ng t¸c v¸n khu«n …………………………………………… 152
  2.Thèng kª khèi l-îng c«ng t¸c bª t«ng: ……………………………………………… 154
  3.Thèng kª khèi l-îng c«ng t¸c cèt thÐp:……………………………………………… 155
  5.Thèng kª khèi l-îng c«ng t¸c tr¸t t-êng. …………………………………………… 156
  6.Thèng kª khèi l-îng c«ng t¸c l¸t nÒn cña c¸c tÇng. …………………………….. 158
  7.tÝnh khèi l-îng c«ng t¸c l¾p cöa:……………………………………………………… 159
  v. Chän m¸y thi c«ng:…………………………………………………………………………….. 159
  1.Chän cÇn trôc th¸p : ………………………………………………………………………… 159
  2. Chän m¸y vËn th¨ng n©ng vËt liÖu ……………………………………………………. 161
  3.Chän m¸y chän m¸y trén v÷a x©y, tr¸t: …………………………………………….. 162
  4.Chän m¸y chän m¸y ®Çm dïi cho cét: ………………………………………………. 163
  5. Chän m¸y ®Çm bµn cho bª t«ng sµn: ………………………………………………… 163
  6.Chän m¸y ®Çm dïi cho bª t«ng sµn: ………………………………………………….. 164
  ch-¬ng 3:tiÕn ®é thi c«ng……………………………………………………………….. 165
  1. Vai trß cña kÕ ho¹ch tiÕn ®é trong s¶n xuÊt x©y dùng. …………………………………. 165
  2. C¬ së vµ môc ®Ých tÝnh to¸n: ………………………………………………………………………….. 165

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 5

 6. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  3. C¸c b-íc tiÕn hµnh………………………………………………………………………………………….. 165
  4. Thµnh lËp tiÕn ®é. ……………………………………………………………………………… 166
  5. ThÓ hiÖn tiÕn ®é. ……………………………………………………………………………….. 166
  ch-¬ng 4: thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng x©y Dùng …………………….. 171
  1. C¬ së thiÕt kÕ …………………………………………………………………………………………………… 171
  1.1. MÆt b»ng hiÖn tr¹ng vÒ khu ®Êt x©y dùng……………………………………….. 171
  1.2. C¸c tµi liÖu thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng ………………………………………………. 171
  1.3. C¸c tµi liÖu kh¸c ………………………………………………………………………….. 172
  2. ThiÕt kÕ tmb x©y dùng chung (TMB vÞ trÝ) ……………………………………………………. 172
  3. TÝnh to¸n chi tiÕt tmb x©y dùng ……………………………………………………………………… 174
  3.1. TÝnh to¸n ®-êng giao th«ng ………………………………………………………….. 174
  3.2. X¸c ®Þnh khèi l-îng vËt liÖu dù tr÷ ……………………………………………….. 175
  3. TÝnh to¸n nhµ t¹m: ………………………………………………………………………………………….. 177
  4. TÝnh to¸n cÊp n-íc:…………………………………………………………………………………………. 178
  5. TÝnh to¸n cÊp ®iÖn:………………………………………………………………………………………….. 180

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 6

 7. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  PhÇn I:

  KÕt cÊu
  (45 %)
  NhiÖm vô thiÕt kÕ:
  – Gi¶i ph¸p kÕt cÊu.
  – TÝnh to¸n sµn tÇng ®iÓn h×nh.
  – TÝnh to¸n khung trôc 15.
  + TÝnh to¸n t¶i träng t¸c dông lªn khung trôc 15.
  + Tæ hîp néi lùc.
  + TÝnh to¸n vµ bè trÝ cèt thÐp cho khung trôc 15.
  – TÝnh to¸n cÇu thang bé trôc C-D.
  B¶n vÏ kÌm theo:
  – KC – 01: B¶n vÏ kÕt cÊu khung trôc 15
  – KC – 02: B¶n vÏ kÕt cÊu sµn tÇng ®iÓn h×nh
  – KC – 03: B¶n vÏ kÕt cÊu cÇu thang bé

  Gi¸o viªn h-íng dÉn: Ths. TrÇn Dòng

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 7

 8. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  Ch-¬ng i: tÝnh khung trôc 15

  – C«ng tr×nh nhµ häc khoa Ngo¹i Ng÷ Tr-êng §HHP ®-îc thiÕt kÕ 6 tÇng,
  kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh lµ hÖ khung bª t«ng cèt thÐp toµn khèi.
  – C¨n cø vµo b-íc cét, nhÞp cña dÇm khung ngang, ta nhËn thÊy ph-¬ng
  chÞu lùc cña nhµ theo ph-¬ng ngang lµ hîp lý vµ ph-¬ng däc nhµ cã sè l-îng cét
  nhiÒu h¬n ph-¬ng ngang nhµ, nh- vËy sÏ æn ®Þnh theo ph-¬ng ngang lµ ph-¬ng
  nguy hiÓm h¬n ®Ó tính to¸n.
  – S¬ ®å tÝnh khung lµ khung ph¼ng theo ph-¬ng ngang nhµ, dùa vµo b¶n
  vÏ thiÕt kÕ kiÕn tróc ta x¸c ®Þnh ®-îc h×nh d¸ng cña khung (nhÞp, chiÒu cao
  tÇng), kÝch th-íc tiÕt diÖn cét, dÇm ®-îc tÝnh to¸n chän s¬ bé, liªn kÕt gi÷a c¸c
  cÊu kiÖn lµ cøng t¹i nót, liªn kÕt nãng víi ch©n cét lµ liªn kÕt ngÇm.
  -Dùa vµo t¶i träng t¸c dông lªn sµn ( TÜnh t¶i, ho¹t t¶i ) c¸c cÊu kiÖn vµ
  kÝch th-íc « b¶n ta tiÕn hµnh tÝnh to¸n néi lùc, tõ ®ã tÝnh to¸n sè l-îng cèt thÐp
  cÇn thiÕt cho mçi lo¹i cÊu kiÖn vµ bè trÝ cèt thÐp cho hîp lý ®ång thíi tÝnh to¸n
  chÊt t¶i lªn khung. Khung trôc 15 lµ khung cã 3 nhÞp – 6 tÇng. S¬ ®å khung bè
  trÝ qua trôc A, B, C, D, nhÞp BC = 7,50m, nhÞp AB = 2,70m , nhÞp CD= 2,0m
  T¶i träng t¸c dông lªn khung bao gåm:
  – TÜnh t¶i.
  – Ho¹t t¶i sµn.
  – Ho¹t t¶i giã.

  A – S¬ bé x¸c ®Þnh kÝch th-íc tiÕt diÖn.

  I. Chän chiÒu dµy b¶n sµn:

  – S¬ bé chän chiÒu dµy b¶n sµn theo c«ng thøc: hb
  D l
  M
  – Trong ®ã l : nhÞp cña b¶n theo ph-¬ng chÞu lùc l 3,9m
  – D : hÖ sè phô thuéc t¶i träng ( D 0,8 1,4) m 40 50

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 8

 9. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  m 45 hb 1,1 3,9 0,095 (m) chän hb=10 cm
  45
  II. Chän kÝch th-íc s¬ bé cho dÇm:
  1- ChiÒu cao s¬ bé cña tiÕt diÖn dÇm chÝnh:

  h 1 1l
  d 8 12 a
  – Víi nhÞp B C ld 7500
  1 1l 7500 7500
  h 937,5 625 ,chän hd=650
  d 8 12 a 8 12
  1 2
  Chän bd= hd =220
  3 3

  KÝch th-íc dÇm nhÞp BC = 220 x 650
  – Víi nhÞp AB : l=2700
  1 1l 2700 2700
  h 337,5 225 ,chän hd=400
  d 8 12 a 8 12
  Chän bd=220
  KÝch th-íc dÇm nhÞp AB = 220 x 400
  – Víi nhÞp CD : l= 2000

  1; 1 l 2000 2000
  h 250 166 ,chän hd=400,
  d 8 12 a 8 12
  Chän bd=220
  KÝch th-íc dÇm nhÞp CD = 220 x 400
  +Chän kÝch th-íc dÇm däc:

  hd 1 1 l Víi nhÞp dÇm lµ 3900
  10 15 a

  hd 1 1 l = 3900 3900 390 – 260 chän hd=350
  10 15 a 10 15
  Chän bd=220.
  KÝch th-íc dÇm däc = 220 x 350

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 9

 10. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  Vµ chän tÊt c¶ c¸c dÇm ë khu thang bé,hép kü thuËt: hd=350, bd=220
  III. Chän s¬ bé kÝch th-íc cét:
  – B»ng ph-¬ng ph¸p dån träng t¶i ta cã t¶i träng truyÒn vµo nót trôc
  nh- sau:
  Ta cã c«ng thøc tÝnh tiÕt diÖn : Fc= K*N/Rn
  N= S*q*n
  Trong ®ã: K : HÖ sè an toµn : K= 1,2 1,5
  n : Sè tÇng
  Rn : C-êng ®é nÐn cña bª t«ng ( BT m¸c 200, cã Rn=90
  kg/cm2)
  S : DiÖn tÝch truyÒn t¶i
  q =(1,1T/m2 : 1,5 T/m2) LÊy q = 1,1 T/m2
  *Cét trôc A:
  SA = 3,9 x 1,35 = 5,265 m2
  N= 5,265* 6*1,1 = 34,7 T
  Fc= K*N/Rn = 1,2 *34,7/0,09 = 462 cm2
  Chän bÒ réng cét: b= 22cm;
  lo 288
  §¶m b¶o vÒ ®é m¶nh : 13.1< 0b =30
  b 22
  ChiÒu cao cét = 462 /22 = 21 cm
  Chän hcét = 30 cm
  KÝch th-íc cét trôc A = 22 x 30 ( ®Òu cho c¸c tÇng ).
  *Cét trôc B:
  SB = 3,9 x 5,1 = 19,89 m2
  N= 19,89* 6*1,1 = 122,7 T
  Fc= K*N/Rn = 1,1 *122,7/0,09 ≈ 1500 cm2
  Chän bÒ réng cét: b= 30cm;
  lo 288
  §¶m b¶o vÒ ®é m¶nh : 9.6< 0b =30
  b 30
  ChiÒu cao cét = 1500 /30 = 50cm
  Do yªu cÇu vÒ kiÕn tróc nªn ta chän hcét = 50 cm

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 10

 11. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  KÝch th-íc cét trôc B = 30 x 50 cho tÇng 1,2,3.
  cét trôc B = 25 x 40 cho tÇng 4,5,6.
  *Cét trôc C :
  SC = 3,9 x 4,65= 18,1 m2
  N= 18,1* 6*1,1 = 119 T
  Fc= K*N/Rn = 1,1 *119/0,09 = 1454 cm2
  Chän bÒ réng cét: b= 30cm;
  lo 288
  §¶m b¶o vÒ ®é m¶nh : 9.6< 0b =30
  b 30
  ChiÒu cao cét = 1454 /30 = 48.5 cm
  Do yªu cÇu vÒ kiÕn tróc nªn ta chän hcét = 50 cm
  KÝch th-íc cét trôc C = 30 x 50 cho tÇng 1,2,3.
  cét trôc C = 25 x 40 cho tÇng 4,5,6.
  * Cét trôc D:
  SD = 3,9 x 0,9 = 3,51 m2
  N= 3,51* 6*1,1 = 23,17 T
  Fc= K*N/Rn = 1,2 *23,17/0,09 = 309 cm2
  Chän bÒ réng cét: b= 22cm;
  lo 288
  §¶m b¶o vÒ ®é m¶nh : 13.1 < =30
  0b
  b 22
  ChiÒu cao cét = 309 /22 = 14 cm
  Chän hcét = 30 cm
  KÝch th-íc cét trôc D = 22 x 30 ( ®Òu cho c¸c tÇng ).

  B – x¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông.

  I. T¶i träng t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh:
  T¶i träng ®øng:
  Gåm träng l-îng b¶n th©n kÕt cÊu vµ c¸c ho¹t t¶i t¸c dông lªn sµn,
  m¸i.T¶i träng t¸c dông lªn sµn, kÓ c¶ t¶i träng c¸c t-êng ng¨n (dµy 110mm),
  thiÕt bÞ, t­êng nhµ vÖ sinh, thiÕt bÞ vÖ sinh, … ®Òu ®­îc tÝnh to¸n vµ qui vÒ t¶i
  ph©n bè ®Òu trªn diÖn tÝch tõng « sµn.

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 11

 12. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  T¶i träng t¸c dông lªn dÇm do sµn truyÒn vµo, do t-êng bao trªn dÇm
  (220mm),…coi ph©n bè ®Òu trªn dÇm khung.
  T¶i träng ngang:
  Gåm t¶i träng giã ®-îc tÝnh theo Tiªu chuÈn t¶i träng vµ t¸c ®éng
  TCVN 2737-95.
  II. X¸c ®Þnh t¶i träng ®øng t¸c dông lªn c«ng
  tr×nh:
  1. TÜnh t¶i:
  TÜnh t¶i bao gåm träng l-îng b¶n th©n c¸c kÕt cÊu nh- cét, dÇm, sµn vµ
  t¶i träng do t-êng ®Æt trªn c«ng tr×nh.
  a. TÜnh t¶i sµn.
  Sàn phßng và sàn hành lang.
  T
  Nguyªn nh©n HÖ sè v-ît TrÞ sè tÝnh
  T Nguyªn nh©n vµ c¸ch tÝnh
  vµ c¸ch tÝnh ) t¶i(n) to¸n(KG/m2)
  T
  L¸t
  1 sµn g¹ch ld dµy10mm.
  20 1,1 22
  1 x = 2000 x 0,01
  V÷a
  2 l¸t dµy 20mm.
  36 1,3 46,8
  2 1800 x 0,02
  Sµn
  3 BTCT dµy 100mm.
  250 1,1 275
  3 2500 x 0,1
  V÷a
  4 tr¸t trÇn dµy 10mm.
  18 1,3 23,4
  4 1800 x 0,01
  Tæng gs(lµm trßn) 367,2

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 12

 13. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  Sàn vệ sinh
  TT Nguyªn nh©n vµ c¸ch tÝnh Nguyªn nh©n HÖ sè v-ît TrÞ sè tÝnh
  vµ c¸ch tÝnh t¶i(n) to¸n(KG/m2)
  1 Gạch chống thấm 66 1,1 72,6
  0.03×2200
  2 V÷a l¸t dµy 20mm. 36 1,3 46,8
  1800 x
  0,02
  3 Sµn BTCT dµy 100mm. 250 1,1 275
  2500 x 0,1
  4 V÷a tr¸t trÇn dµy 10mm. 18 1,3 23,4
  1800 x
  0,01
  Tæng gs(lµm trßn) 417,8

  B¶ng tÜnh t¶i tÝnh to¸n t¸c dông lªn sªn«
  Dµy qtc qtt
  TT CÊu t¹o c¸c líp n
  (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2)
  1 V÷a xim¨ng75#dµy 20 0.02 1800 36 1.3 46.8
  2 Bª t«ng chèng thÊm #200 0.04 2500 100 1.1 110
  3 Líp BTCT#250 dµy 100mm 0.1 2500 250 1.1 275
  4 N-íc 0.6 1000 600 1.2 720
  Tæng tÜnh t¶i Sª n« 431 1151.8

  B¶ng tÜnh t¶i tÝnh to¸n chiÕu nghØ
  TT C¸c líp sµn Dµy γ n Gtt
  m T/m3 T/m2
  1 L¸t g¹ch granite 0.008 2 1.1 0.018
  2 Líp lãt 0.03 1.8 1.2 0.065
  3 Bª t«ng sµn 0.1 2.5 1.1 0.275
  4 v÷a tr¸t 0.015 1.8 1.2 0.032
  Tæng t¶i träng 0.39

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 13

 14. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  B¶ng tÜnh t¶i tÝnh to¸n cÇu thang
  TT c¸c líp sµn Dµy γ n Gtt
  3
  m T/m T/m2
  1 §¸ mµi granito 0.01 2 1.1 0.022
  2 Líp lãt 0.025 1.8 1.2 0.054
  3 BËc g¹ch 0.067 1.8 1.3 0.157
  4 B¶n bª t«ng 0.1 2.5 1.1 0.275
  5 v÷a tr¸t 0.015 1.8 1.2 0.032
  Tæng t¶i träng 0.54

  B¶ng gi¸ trÞ ho¹t t¶i trªn c¸c cÊu kiÖn
  TT tiªu TT tÝnh
  HÖ sè
  Lo¹i phßng chuÈn to¸n
  T/m2 V-ît t¶i T/m2
  M¸i 0.075 1.3 0.098
  Phßng lµm viÖc 0.200 1.2 0.240
  Ban c«ng,Phßng héi tr-êng 0.400 1.2 0.480
  Khu vÖ sinh 0.200 1.2 0.240
  Hµnh lang 0.300 1.2 0.360
  B¶n thang 0.300 1.2 0.360

  b.TÜnh t¶i cña t-êng.
  Cã 2 lo¹i t-êng ®-îc sö dông lµ t-êng g¹ch 220 vµ t-êng g¹ch 110. C¶ 2
  ®Òu ®-îc tr¸t 2 bªn b»ng líp v÷a dµy 15mm mçi bªn. Dùa vµo sè liÖu ®ã ta lËp
  b¶ng:
  Nguyªn
  T nh©n vµ c¸ch tÝnh TrÞ sè tiªu HÖ sè v-ît TrÞ sè tÝnh
  T chuÈn(KG/m2) t¶i(n) to¸n(KG/
  m2)
  TÜnh t¶i t-êng 220
  T-êng
  1 g¹ch 220. 396 1,1 435,6
  1 x = 1800 x 0,22
  Tr¸t
  1 2 mÆt dµy 30mm. 54 1,3 70,2
  2 1800 x 0,03
  Tæng gt220(lµm trßn) 506

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 14

 15. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  TÜnh t¶i t-êng 110
  T-êng
  1 g¹ch 110. 198 1,1 217,8
  1 x = 1800 x 0,11
  Tr¸t
  1 2 mÆt dµy 30mm. 54 1,3 70,2
  2 1800 x 0,03
  Tæng g110(lµm trßn) 288
  c.TÜnh t¶i m¸i:
  T Nguyªn nh©n vµ c¸ch tÝnh TrÞ sè tiªu HÖ sè v-ît TrÞ sè tÝnh
  T chuÈn(KG/m2) t¶i(n) to¸n(KG/m2)
  Líp
  1 t«n m¹ mµu chèng nãng
  72 1,1 79,2
  1 x = 1800 x 0,04
  BT
  1 chèng thÊm dµy 40mm.
  100 1,1 110
  2 2500 x 0,04
  B¶n
  1 BTCT dµy 100mm.
  250 1,1 275
  3 2500 x 0,1
  V÷a
  6 tr¸t trÇn dµy 10mm
  18 1,3 23,4
  4 1800 x 0,01
  Tæng gm(lµm trßn) 805

  2. ho¹t t¶i:
  a..Ho¹t t¶i ®øng:
  Ho¹t t¶i ®øng tiªu chuÈn cho phßng Ptc = 200 KG/m2.
  Ptt = n x Ptc = 1,2×200 = 240 KG/m2.
  Ho¹t t¶i ®øng tiªu chuÈn ë ngoµi hµnh lang Ptc = 400 KG/m2.
  Ptt = nx Ptc = 1,2×400 = 480 KG/m2.
  b. Ho¹t t¶i m¸i:
  Do m¸i kh«ng sö dông nªn Ptc = 70 KG/m2.
  HÖ sè v-ît t¶i n = 1,3
  Ptt = nx Ptc = 1,3×70 = 91 KG/m2.

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 15

 16. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  c. Ho¹t t¶i sªn«:
  Ho¹t t¶i tiªu chuÈn: Ptc = 70 KG/m2.
  Ho¹t t¶i tiªu chuÈn: Ptt = nx Ptc = 1,3×70 = 91 KG/m2.
  iII. X¸c ®Þnh t¶i träng ngang:
  Ho¹t t¶i giã
  §Þa ®iÓm x©y dùng t¹i H¶i Phßng tra b¶n ®å ph©n vïng ¸p lùc giã thuéc
  khu vùc IVB.
  => ¸p lùc giã W0 = 155 KG/cm2.
  T¶i träng giã t¸c dông nªn 1m2 bÒ mÆt th¼ng ®øng:
  W = W0*n*k*C
  – n = 1,2 lµ hÖ sè v-ît t¶i.
  – k lµ hÖ sè phô thuéc vµo ®é cao vµ ®Þa h×nh c«ng tr×nh. Tra b¶ng 5
  TCVN2737-1995. Víi ®Þa h×nh B.
  – c lµ HÖ sè khÝ ®éng. Tra b¶ng 6 TCVN2737-1995:
  + MÆt ®ãn giã C®Èy = + 0,8
  + MÆt hót giã Chót = – 0,6

  C – Ph©n phèi t¶i träng t¸c dông vµo khung k15

  I. TÜnh t¶i t¸c dông vµo khung
  1. T¶i träng ph©n bè lªn khung:
  Gåm 3 phÇn: + TÜnh t¶i tõ b¶n sµn truyÒn vµo theo diÖn truyÒn t¶i
  + Träng l-îng b¶n th©n dÇm khung
  + T¶i träng cña t-êng ng¨n trªn sµn vµ dÇm.
  a. T¶i träng tÝnh truyÒn tõ b¶n sµn lªn dÇm khung
  Sµn hµnh lang tr-íc 2,7 x 3,9 m, sµn hµnh lang sau 2,0 x 3,9m vµ sµn
  trong phßng 3,9 x 7,5 m, nªn x¸c ®Þnh t¶i träng ®øng tõ gÇn sµn truyÒn lªn dÇm
  khung gÇn ®óng theo nguyªn t¾c ph©n t¶i “®­êng ph©n gi¸c”. Khi ®ã t¶i truyÒn
  lªn ph-¬ng c¹nh ng¾n cã d¹ng tam gi¸c, ph-¬ng c¹nh dµi cã d¹ng h×nh thang.

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 16

 17. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  §Ó thuËn tiÖn cho viÖc gi¶i néi lùc vµ céng t¸c dông c¸c lo¹i t¶i träng, cã
  thÓ ®æi t¶i d¹ng tam gi¸c vµ h×nh thang ra t¶i träng ph©n bè ®Òu t-¬ng ®-¬ng trªn
  c¬ së c©n b»ng m« men ngµm cña dÇm 2 ®Çu ngµm.

  q gt

  q ht

  Nguyªn t¾c ®æi nh- sau:
  5
  * Víi t¶i ph©n bè tam gi¸c: qCN = qtg
  8

  2 3 l1
  * Víi t¶i ph©n bè h×nh thang: qCN = k.qht víi k = 1 – 2 + Với =
  2l 2

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 17

 18. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  l1 lµ c¹nh ng¾n cña « b¶n
  * Víi sµn trong phßng
  3,9
  l1 = 3,9 m; l2 = 7,5 m = 0,26 k = 0,8824
  2 x7,5

  * Víi sµn hµnh lang tr-íc
  2,7
  l1 = 2,7 m; l2 = 3,9 m = 0,346 k = 0,802
  2 3,9

  * Víi sµn hµnh lang sau
  2,0
  l1 = 2,0 m; l2 = 3,9 m = 0, 256 k = 0,886
  2 3,9

  b. Träng l-îng b¶n th©n dÇm khung:
  TÝnh trùc tiÕp dùa vµo tiÕt diÖn dÇm vµ träng l-îng riªng BTCT :
  g = .b.h.l.n víi n = 1,1; = 2500 kg/m3; b, h – kÝch th-íc tiÕt diÖn, l lµ
  chiÒu dµi cña dÇm , l =1 khi tÝnh cho 1m dµi.
  c. T¶i träng t-êng ng¨n
  Coi t¶i träng t-êng truyÒn hÕt lªn dÇm d-íi d¹ng ph©n bè ®Òu trÞ sè t¶i
  ph©n bè ®Òu tÝnh theo c«ng thøc.
  g = gt x ht x kc
  gt – t¶i träng trªn 1 m2 t-êng ®· tÝnh trong phÇn tÜnh t¶i ®¬n vÞ
  ht – chiÒu cao t-êng, tÝnh b»ng m
  kc – hÖ sè gi¶m t¶i träng do lç cöa. ë ®©y lÊy kc = 0,7
  2. T¶i träng tËp trung
  T¶i träng tËp trung lªn khung ngang th«ng qua hÖ thèng dÇm däc vµ dÇm
  phô, bao gåm c¸c lo¹i t¸c dông sau.
  * Träng l-îng b¶n th©n dÇm däc (hoÆc dÇm phô): G1 = gd.l
  * Träng l-îng t-êng x©y trªn dÇm vu«ng gãc víi khung tÝnh: G2 =
  gt.Ht.kc.l
  * T¶i tËp trung do sµn truyÒn vµo cét:
  Gn = g stn .Sstn ; gstn: tÜnh t¶i ph©n bè dÒu, sstn: diÖn truyÒn t¶i cña sµn vÒ cét

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 18

 19. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  B¶ng tÝnh t¶i träng ph©n bè vµ t¶i träng tËp trung do tÜnh t¶i t¸c
  dông vµo khung.

  2700 7500 2000

  TT Lo¹i t¶i träng vµ c«ng thøc tÝnh KÕt qu¶
  (KG,KG/m)
  A TØnh t¶i ph©n bè: (KG/m)
  1 q2 ( tÇng 2,3,4,5) 1492,7
  – Do träng l-îng cña t-êng x©y trªn dÇm cao
  (3,6 – 0,65) x 506 = 1492,7
  q2 : Tầng 1 : (4,2 – 0,65) x 506 1796,3

  2 – Do t¶i träng tõ sµn truyÒn vµo 860,6
  367,2 x 3,75/2 x 5/8 x 2
  Céng vµ lµm trßn : tÇng 2,3,4,5 : q2=2353
  TÇng 1 : q2=2657

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 19

 20. §å ¸n tèt nghiÖp nhµ häc Khoa ngo¹i ng÷ tr-êng §hhp

  1 q1 (tầng 1,2,3,4,5) 619,65
  – Do träng l-îng tõ sµn truyÒn vµo d-íi d¹ng ph©n bè tam
  gi¸c víi tung ®é lín nhÊt.
  = 367,2 x 2,7/2 x 5/8x 2 =619,65
  Céng vµ lµm trßn: q1=620
  2 q3 (tÇng 1,2,3,4,5) 459
  – Do träng l-îng tõ sµn truyÒn vµo d-íi d¹ng ph©n bè tam
  gi¸c = 367,2 x 2,0/2 x 5/8x 2 =
  Céng vµ lµm trßn: q3=459
  B TÜnh t¶i tËp trung (KG)
  1 P4 826
  – Do träng l-îng b¶n th©n dÇm däc 0,22 x 0,35
  2500×0.22×0.35×1.1×3.9
  2 – (tÇng 2,3,4,5) Do träng l-îng t-êng x©y trªn dÇm däc cao 3831
  3,6-0,4=3,2m víi hÖ sè gi¶m lç cöa lµ 0,7m
  506×3,2x(3,6-0,22)x0,7 =
  – (tÇng 1) : ) Do träng l-îng t-êng x©y trªn dÇm däc cao
  4,2-0,4=3,8m víi hÖ sè gi¶m lç cöa lµ 0,7m
  506×3,8x(4,2-0,22)x0,7 = 5356,9

  3 – Do träng l-îng sµn hµnh lang truyÒn vµo 1268,8
  = 367,2 x 2,0/2 x 0,886 x 3,9
  4 – Do träng l-îng sµn trong phßng truyÒn vµo 2369,4
  = 367,2 x 3,75/2 x 0,8824 x 3,9

  Céng vµ lµm trßn TÇng 2,3,4,5 : 8295
  TÇng 1 : 9821
  C

  Svth: ®oµn xu©n tr-êng – xdl401 20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà học Khoa ngoại ngữ trường Đại học Hải Phòng File Word, PDF về máy