Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình

Download


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình nêu ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình bao gồm các phòng làm việc, các sảnh giao dịch và phòng giao dịch, đó là các phòng có không gian lớn và dễ dàng linh hoạt trong việc bố trí công việc các phòng làm việc cho bộ phận hành chính điều hành công ty bao gồm: phòng giám đốc…

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình

 1. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  Lêi nãi ®Çu

  Víi sù ®ång ý cña Khoa X©y Dùng em ®· ®-îc lµm ®Ò tµi :

  ”Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình”
  §Ó hoµn thµnh ®å ¸n nµy, em ®· nhËn sù chØ b¶o, h-íng dÉn ©n cÇn cña thÇy
  gi¸o h-íng dÉn: TS. ĐOÀN VĂN DUẨN , TH.S TRẦN ANH TUẤN vµ thÇy
  gi¸o GVC-KS LƯƠNG ANH TUẤN. Qua thêi gian lµm viÖc víi c¸c thÇy em
  thÊy m×nh tr-ëng thµnh nhiÒu vµ tÜch luü thªm vµo quü kiÕn thøc vèn cßn khiªm
  tèn cña m×nh.
  C¸c thÇy kh«ng nh÷ng ®· h-íng dÉn cho em trong chuyªn m«n mµ còng cßn
  c¶ phong c¸ch, t¸c phong lµm viÖc cña mét ng-êi kü s- x©y dùng.
  Em xin ch©n thµnh bµy tá lßng c¶m ¬n s©u s¾c cña m×nh ®èi víi sù gióp ®ì
  quý b¸u ®ã cña c¸c thÇy gi¸o h-íng dÉn. Em còng xin c¶m ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o
  trong Khoa X©y Dùng cïng c¸c thÇy, c« gi¸o kh¸c trong tr-êng ®· cho em
  nh÷ng kiÕn thøc nh- ngµy h«m nay.
  Em hiÓu r»ng hoµn thµnh mét c«ng tr×nh x©y dùng, mét ®å ¸n tèt nghiÖp kü
  s- x©y dùng, kh«ng chØ ®ßi hái kiÕn thøc ®· häc ®-îc trong nhµ tr-êng, sù nhiÖt
  t×nh, ch¨m chØ trong c«ng viÖc. Mµ cßn lµ c¶ mét sù chuyªn nghiÖp, kinh
  nghiÖm thùc tÕ trong nghÒ. Em rÊt mong ®-îc sù chØ b¶o thªm n÷a cña c¸c thÇy,
  c«.
  Thêi gian 4 n¨m häc t¹i tr-êng §¹i häc ®· kÕt thóc vµ sau khi hoµn thµnh ®å
  ¸n tèt nghiÖp nµy, sinh viªn chóng em sÏ lµ nh÷ng kü s- trÎ tham gia vµo qu¸
  tr×nh x©y dùng ®Êt n-íc. TÊt c¶ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong 4 n¨m, ®Æc biÖt lµ
  qu¸ tr×nh «n tËp th«ng qua ®å ¸n tèt nghiÖp t¹o cho em sù tù tin ®Ó cã thÓ b¾t
  ®Çu c«ng viÖc cña mét kü s- thiÕt kÕ c«ng tr×nh trong t-¬ng lai. Nh÷ng kiÕn thøc
  ®ã cã ®-îc lµ nhê sù h-íng dÉn vµ chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o
  tr-êng.

  Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

  H¶i Phßng, ngµy 16 /01 /2014
  Sinh viªn:

  Lê Đình Tuấn

  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 1-

 2. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  kiÕn tróc.(10%)

  I.giíi thiÖu vÒ c«ng tr×nh 2
  I.1.yªu cÇu vÒ c«ng n¨ng 2
  I.2.yªu cÇu vÒ mü thuËt. 2
  I.3.mÆt b»ng quy ho¹ch. 2
  I.4.®iÌu kiÖn tù nhiªn,kinh tÕ x· héi. 3
  II.gi¶i ph¸p kiÕn tróc 3
  II.1.gi¶i ph¸p kiÕn tróc 3
  II.2.c¸c gi¶i ph¸p cÊp tho¸t n-íc,cÊp ®iÖn ,chiÕu 4
  s¸ng,th«ng giã….
  II.2.1. Gi¶i ph¸p cÊp tho¸t n-íc. 4
  II.2.2. §iÖn ®éng lùc. 4
  II.2.3. Chèng sÐt. 5
  II.2.4. Gi¶i ph¸p th«ng giã. 5
  II.2.5. Gi¶i ph¸p phßng ch¸y ch÷a ch¸y. 5
  II.2.6. HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c,giao th«ng trong c«ng tr×nh. 5
  II.2.7. Gi¶i ph¸p chèng thÊm cho c«ng tr×nh. 6

  KÕt cÊu.(45%)

  phÇn 1:tÝnh to¸n khung trôc 2 8
  I.hÖ kÕt cÊu chÞu lùc vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh kÕt cÊu 8
  I.1.c¬ së ®Ó tÝnh to¸n kÕt cÊu c«ng tr×nh. 8
  I.2. hÖ kÕt cÊu chÞu lùc vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh kÕt cÊu 8
  I.2.1. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu phÇn th©n. 8
  I.2.2. Néi lùc vµ chuyÓn vÞ. 9
  I.2.3. Tæ hîp vµ tÝnh cèt thÐp. 9
  II.x¸c ®Þnh s¬ bé kÕt cÊu c«ng tr×nh 9
  II.1.chän s¬ bé kÝch th-íc sµn. 9
  II.2.chän s¬ bé kÝch th-íc dÇm. 9
  II.3.chän s¬ bé kÝch th-íc cét. 11
  III.x¸c ®Þnh t¶I träng t¸c dông lªn c«ng tr×nh 14
  IiI.1.tÜnh t¶i. 14
  IiI.2.ho¹t t¶i. 17
  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 2-

 3. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  IiI.3.X¸c ®Þnht¶I träng giã tÜnh. 17
  IV.C¸c s¬ ®å cña khung ngang 19
  Iv.1.s¬ ®å h×nh häc cña khung ngang. 19
  Iv.2.s¬ ®å kÕt cÊu cña khung ngang. 20
  V.x¸c ®Þnh t¶I träng tÜnh t¸c dông lªn khung 24
  VI.x¸c ®Þnh ho¹t t¶I t¸c dông lªn khung 43
  vI.1.ho¹t t¶I 1: 44
  vI.2.ho¹t t¶I 2: 49
  VII. tÝnh to¸n néi lùc cho c¸c cÊu kiÖn trªn khung 52
  VIi.1>t¶I träng nhËp vµo 53
  VIi.1.1>t¶I träng tÜnh: 53
  VIi.1.2>Ho¹t t¶I: 53
  VIi.1.2>t¶I träng giã: 53
  VIi.2>KÕt qu¶ ch¹y m¸y néi lùc: 53
  VIII.tÝnh to¸n cèt thÐp cho c¸c cÊu kiÖn: 54
  VIII.1>TÝnh to¸n cèt thÐp cho cét: 54
  VIII.1.1>TÝnh to¸n cèt thÐp phÇn tö c1: 54
  VIII.1.2>TÝnh to¸n cèt thÐp phÇn tö cßn l¹i: 58
  VIII.2>TÝnh to¸n cèt thÐp cho dÇm khung: 59
  VIII.2.1>TÝnh to¸n cèt thÐp cho phÇn tö D51. 59
  VIII.2.1>TÝnh to¸n cèt thÐp cho phÇn tö cßn l¹i 63

  phÇn 2:tÝnh to¸n sµn tÇng ®iÓn h×nh 66

  I.quan ®iÓm tÝnh to¸n 66
  II.thiÕt kÕ bªt«ng cèt thÐp sµn. 67
  II1.lËp mÆt b»ng kÕt cÊu sµn tÇng ®iÓn h×nh. 67
  II.2.x¸c ®Þnh kÝch th-íc 70
  II.3.x¸c ®Þnh t¶I träng 70
  II.4.tÝnh to¸n cèt thÐp sµn. 72

  phÇn 3:tÝnh to¸n cÇu thang bé 80
  I.®Æc ®iÓm kÕt cÊu. 80
  II.thiÕt kÕ bªt«ng cèt thÐp cÇu thang. 80
  II1.lËp mÆt b»ng kÕt cÊu cÇu thang. 80
  II.2.x¸c ®Þnh kÝch th-íc c¸c cÊu kiÖn 81
  II.3.x¸c ®Þnh t¶I träng 81
  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 3-

 4. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  II.3.1. X¸c ®Þnh t¶i träng b¶n thang. 81
  II.3.2. X¸c ®Þnh t¶i träng b¶n chiÕu nghØ ,chiÕu tíi: 82
  II.3.2. X¸c ®Þnh t¶i träng b¶n th©n cèn thang: 82
  II.4.tÝnh to¸n cèt thÐp c¸c cÊu kiÖn. 83
  II.4.1. Chän vËt liÖu: 83
  II.4.2. TÝnh b¶n thang:BT 83
  II.4.3. TÝnh b¶n chiÕu nghØ:BCN 85
  II.4.4. TÝnh b¶n chiÕu tíi:BCT 86
  II.4.5. TÝnh b¶n cèn thang: 87
  II.4.6. TÝnh to¸n dÇm chiÕu nghØ:DCN 87
  II.4.7. TÝnh to¸n dÇm chiÕu tới:DCT 89

  phÇn 4:tÝnh to¸n mãng 91

  I.Lùa chän ph-¬ng ¸n mãng. 91
  I.1.sè liÖu ®Þa chÊt. 91
  I.2.ph©n tÝch ®Þa chÊt. 94
  I.3.lùa chän ph-¬ng ¸n mãng. 94
  II.tÝnh to¸n thiÕt kÕ nÒn mãng
  II.1.s¬ ®å bè trÝ mÆt b»ng mãng. 94
  II.2.tÝnh to¸n mãng trôc 2-c. 96
  II.2.1.Sè liÖu vÒ vËt liÖu cäc: 96
  II.2.2.Chän chiÒu dµi vµ tiÕt diÖn cäc: 96
  II.2.3.X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc: 96
  II.2.4.X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu: 96
  II.2.5.X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo ®Êt nÒn: 97
  II.2.6.TÝnh to¸n mãng trôc 2-C: 99
  II.2.7.TÝnh to¸n mãng trôc 2-A: 105
  II.2.8.Gi»ng mãng: 105

  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 4-

 5. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  Thi c«ng.(45%)
  phÇn 1:c«ng nghÖ thi c«ng. 108

  A/c«ng nghÖ thi c«ng phÇn ngÇm 108
  I.biÖn ph¸p thi c«ng cäc khoan nhåi: 109
  I.1.lùa chän d©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng chÝnh 109
  I.2.BiÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng cäc khoan nhåi: 110
  I.2.1.C«ng t¸c chuÈn bÞ: 110
  I.2.2. Qui tr×nh thi c«ng cäc khoan nhåi: 111
  I.2.1.1. §Þnh vÞ vÞ trÝ tim cäc: 113
  I.2.1.2. H¹ èng v¸ch: 114
  I.2.1.3. C«ng t¸c khoan t¹o lç: 114
  I.2.1.4. X¸c ®Þnh ®é s©u hè khoan, n¹o vÐt ®¸y hè: 117
  I.2.1.5. H¹ lång thÐp: 117
  I.2.1.6:§æ bª t«ng: 118
  I.2.1.7.Rót èng v¸ch: 120
  I.2.1.8.C«ng t¸c kiÓm tra chÊt l-îng cäc vµ nghiÖm thu : 120
  I.3.tæ chøc thi c«ng cäc khoan nhåi: 123
  I.3.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ: 123
  I.3.2. X¸c ®Þnh l-îng vËt liÖu cho mét cäc: 124
  I.3.3.Chän m¸y, x¸c ®Þnh nh©n c«ng phôc vô cho mét cäc: 124
  I.4.biÖn ph¸p an toµn vµ vÖ sinh m«i tr-êng: 126
  I.4.1.BiÖn ph¸p an toµn lao ®éng. 126
  I.4.2.C«ng t¸c vÖ sinh m«i tr-êng. 126
  II.thi c«ng ®Êt: 127
  II.1.Chän ph-¬ng ¸n thi c«ng ®Êt. 127
  II.2.tÝnh to¸n , thiÕt kÕ vµ thi c«ng v¸n cõ chèng
  thµnh hè ®µo. 128
  II.2.1. TÝnh to¸n cõ larsen 128
  II.2.2. Thi c«ng cõ larsen 133
  II.2.2.1.Khèi l-îng c«ng t¸c 133
  II.2.2.2.Chän m¸y Ðp cõ 134

  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 5-

 6. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  II.2.2.3.Chän cÇn trôc cÈu l¾p cõ, vËn chuyÓn ®èi träng,dÞch
  chuyÓn m¸y Ðp: 135
  II.2.2.4.Thi c«ng Ðp cõ thÐp 135
  II.3. TÝnh to¸n khèi l-îng ®Êt ®µo, ®¾p 137
  II.4. chän m¸y ®µo ®Êt: 141
  II.5 Mét sè biÖn ph¸p an toµn khi thi c«ng ®Êt 142
  III. Thi c«ng mãng. 143
  III.1.§Ëp ph¸ bª t«ng ®Çu cäc: 143
  III.1.1.Chän ph-¬ng ¸n thi c«ng: 143
  III.1.2.TÝnh to¸n khèi l-îng c«ng t¸c: 143
  III.2. BiÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng mãng. 144
  III.2.1.§æ bª t«ng lãt mãng: 144
  III.2.2.C«ng t¸c cèt thÐp mãng: 144
  III.2.3.C«ng t¸c v¸n khu«n mãng: 144
  III.2.4. C«ng t¸c ®æ bª t«ng: 151
  III.2.5. C«ng t¸c kiÓm tra,b¶o d-ìng bª t«ng: 152
  III.2.6. C«ng t¸c th¸o v¸n khu«n mãng: 152
  III.2.7. LÊp ®Êt hè mãng: 152
  III.3. tæ chøc thi c«ng mãng. 153
  III.3.1.TÝnh to¸n khèi l-îng c«ng t¸c: 153
  III.3.2.TÝnh to¸n chän m¸y thi c«ng: 154

  B/c«ng nghÖ thi c«ng phÇn th©n 157
  I.biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng: 157
  I.1.thi c«ng cét. 157
  I.1.1. C«ng t¸c cèt thÐp. 157
  I.1.2. C«ng t¸c v¸n khu«n. 157
  I.1.3. C«ng t¸c bª t«ng cét: 160
  I.1.4. C«ng t¸c b¶o d-ìng bª t«ng: 161
  I.1.5. C«ng t¸c th¸o v¸n khu«n cét: 161
  I.2.thi c«ng dÇm . 162
  I.2.1. C«ng t¸c v¸n khu«n . 162
  I.2.2.C«ng t¸c cèt thÐp dÇm . 168
  I.2.3.C«ng t¸c bªt«ng dÇm . 168
  I.3.thi c«ng sµn . 168
  I.3.1. C«ng t¸c v¸n khu«n . 168
  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 6-

 7. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  I.3.2. C«ng t¸c cèt thÐp sµn . 173
  I.3.3. C«ng t¸c bªt«ng sµn . 173
  I.3.4. C«ng t¸c b¶o d-ìng bªt«ng . 174
  I.3.5. C«ng t¸c th¸o v¸n khu«n sµn. 174

  C/c«ng t¸c x©y t-êng Vµ hoµn thiÖN 175
  I.c«ng t¸c x©y: 175
  II.c«ng t¸c tr¸t: 175
  III.c«ng t¸c l¸t nÒn: 175
  IV.c«ng t¸c b¶ matÝt: 176
  V.c«ng t¸c s¬n: 176
  Vi.c«ng t¸c l¾p dùng khu«n cöa: 176

  phÇn 2:tiÕn ®é thi c«ng. 177

  A/lËp tiÕn ®é thi c«ng 177
  I. Vai trß cña kÕ ho¹ch tiÕn ®é trong s¶n xuÊt
  x©y dùng 177
  II. C¸c b-íc tiÕn hµnh 177
  II.1.TÝnh to¸n khèi l-îng c¸c c«ng viÖc 177
  II.2. C¬ së ph©n chia khu vùc c«ng t¸c 177
  ii.3.ThÓ hiÖn tiÕn ®é. 196
  III.tÝnh to¸n chän m¸y thi c«ng 197
  III.1. chän cÇn trôc th¸p. 197
  III.2. chän th¨ng t¶i 199
  III.3. chän m¸y ®Çm bª t«ng 199

  B/thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng thi c«ng 201

  I. c¬ së thiÕt kÕ 201
  I. 1.mÆt b¨ng hiÖn trang khu ®Êt x©y dùng 201
  I. 2.c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng 201
  I. 3.c¸c tµi liÖu kh¸c 201
  II. thiÕt kÕ mÆt b»ng x©y DỰNG chung 202

  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 7-

 8. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  III. tÝnh to¸n chi tiÕt tæng mÆt b»ng x©y dùng 203
  III. 1.tÝnh to¸n ®-¬ng giao th«ng 203
  III. 2.tÝnh to¸n diÖn tÝch kho b·i 203
  III. 3.tÝnh to¸n nhµ t¹m. 205
  III. 4.tÝnh to¸n cÊp n-íc. 206
  C/an toµn kao ®«ng vÖ sinh m«I tr-êng 209
  I. mét sã biÖn ph¸p an toµn lao ®éng. 209
  I. 1.biÖn ph¸p an toµn khi ®æ bª t«ng 209
  I. 2.biÖn ph¸p an toµn khi hoµn thiÖn 210
  I. 3.biÖn ph¸p an toµn khi sö dông m¸y 210
  II. c«ng t¸c vÖ sinh m«I tr-êng 210

  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 8-

 9. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  KiÕn tróc

  (10%)

  Giáo viên hƣớng dẫn : TS. ĐOÀN VĂN DUẨN
  Sinh viên thực hiện : LÊ ĐÌNH TUẤN
  MSV : 1351040054

  Nhiệm vụ thiết kế:

  -T×m hiÓu vÒ thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh
  -VÏ c¸c mÆt b»ng, mÆt ®øng, mÆt c¾t cña c«ng tr×nh.

  Bản vẽ kèm theo:

  – 01 b¶n vÏ: MÆt ®øng trôc 6-1, mÆt bªn trôc D-A (KT- 01).
  – 01 b¶n vÏ : MÆt b»ng tÇng hÇm, ,tÇng 1 (KT- 02)
  – 01 b¶n vÏ : MÆt b»ng tÇng 2, ,tÇng m¸i (KT- 03)
  – 01 b¶n vÏ : MÆt c¾t A-A ,mÆt b»ng tÇng ®iÓn h×nh (KT- 04)

  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 9-

 10. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
  CÔNG TRÌNH : NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  I.Giới thiệu về công trình.
  I.1.Yêu cầu về công năng.
  Ng©n hµng Đông Á chi nhánh Thái Bình bao gåm c¸c phßng lµm viÖc , c¸c
  s¶nh giao dÞch vµ phßng giao dÞch , ®ã lµ c¸c phßng cã kh«ng gian lín vµ dÔ
  dµng linh ho¹t trong viÖc bè trÝ c«ng viÖc c¸c phßng lµm viÖc cho bé phËn hµnh
  chÝnh ®iÒu hµnh c«ng ty bao gåm:phßng gi¸m ®èc;c¸c phßng phã gi¸m ®èc phô
  tr¸ch c¸c phßng giao dÞch phßng chøa kÐt b¹c vµ c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c
  gåm:
  -C¸c phßng häp ®Ó tæ chøc c¸c cuéc häp nhá bµn giao c«ng viÖc …
  -C¸c c«ng tr×nh phô trî nh- hÖ thèng giao th«ng ngang däc,s¶nh chê, c¸c
  phßng vÖ sinh.Yªu cÇu víi c¸c c«ng tr×nh phô trî nµy lµ ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vµ
  tiÖn nghi cho ng-êi sö dông.
  HÖ thèng c¸c phßng chøc n¨ng ph¶i cã sù liªn hÖ c«ng n¨ng víi nhau, tiÖn
  cho viÖc qua l¹i, trao ®æi th«ng tin liªn tôc vµ dÔ dµng.C¸c phßng nµy ®Òu ®-îc
  liªn hÖ mËt thiÕt víi s¶nh nhÊt lµ s¶nh tÇng mét, hµnh lang, cÇu thang vµ phßng
  vÖ sinh.
  HÖ thèng ®iÖn n-íc,chiÕu s¸ng ph¶i ®-îc cung cÊp ®Çy ®ñ vµ liªn tôc cho
  c¸c phßng ,hÖ thèng th«ng giã, che n¾ng ph¶i ®¶m b¶o tiÖn nghi chÊt l-îng cao
  cho ng-êi lµm viÖc trong c«ng tr×nh.

  I.2.Yêu cầu về mỹ thuật.
  H×nh khèi kiÕn tróc ph¶i ®Ñp, hµi hoµ víi c¸c c«ng tr×nh xung quanh.MÆt
  ®øng kiÕn tróc ph¶i ®-îc sö dông c¸c vËt liÖu hiÖn ®¹i vµ trang trÝ hîp lý, trang
  nh·. Bªn trong c«ng tr×nh,c¸c phßng ®Òu ph¶i ®-îc sö dông c¸c vËt liÖu cao cÊp
  nh- s¬n t-êng, vËt liÖu l¸t sµn ,trÇn,hµnh lang ,lan can cÇu thang…C¸c thiÕt bÞ sö
  dông trong c¸c phßng nh- bµn ghÕ,tñ…®Òu sö dông lo¹i hiÖn ®¹i,bÒn ,®Ñp, bè trÝ
  hîp lÝ sao cho võa tiÖn nghi cho qu¸ tr×nh lµm viÖc,võa t¹o ®-îc kh«ng gian
  kiÕn tróc nhÑ hµng, linh ho¹t vµ cã t¸c dông kÝch thÝch qu¸ tr×nh lµm viÖc.

  I.3.Mặt bằng quy hoạch.
  C«ng tr×nh n»m trong quy ho¹ch tæng mÆt b»ng cña thµnh phè :
  -PhÝa Bắc gi¸p víi ®-êng Lª Lîi, phía Nam giáp đường Hai Bà Trưng
  -PhÝa t©y giáp với khu trung tâm thương mại cao tầng
  -C¸c c«ng tr×nh xung quanh ®Òu cã chiÒu cao thÊp vµ ®Òu ®ang ®-îc sö dông
  b×nh th-êng.C«ng tr×nh x©y dùng n»m ngay bªn c¹nh ®-êng hai chiÒu lín tiÖn
  lîi cho viÖc vËn chuyÓn vËt liªô vµ c¸c trang thiÕt bÞ, m¸y mãc phôc vô cho
  c«ng t¸c thi c«ng.Ngoµi ra, mÆt tiÒn cña c«ng tr×nh ®-îc quay ra phÝa mÆt
  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 10-

 11. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  ®-êng cÇn ®-îc chó ý vÒ mÆt ®øng kiÕn tróc theo nh÷ng yªu cÇu thÈm mü nãi
  trªn.

  I.4.Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội.
  Tỉnh Thái Bình cã hÖ thèng giao th«ng ®-êng bé thuËn tiÖn, n»m c¸ch
  kh«ng xa thñ ®« Hµ néi- trung t©m kinh tÕ v¨n ho¸ lín cña c¶ n-íc, cã vÞ trÝ
  chiÕn l-îc quan träng vÒ an ninh, quèc phßng.
  Nh÷ng n¨m qua tØnh Thái Bình ®· tËp trung ®Çu t- ph¸t triÓn h¹ tÇng thµnh
  phè, bé mÆt ®« thÞ ngµy cµng khang trang,s¸ng, s¹ch ®Ñp h¬n.

  II.Giải pháp kiến trúc.
  II.1.Giải pháp kiến trúc.
  Tõ nh÷ng tµi liÖu vÒ mÆt b»ng quy ho¹ch, yªu cÇu vÒ c«ng n¨ng ,vÒ thÈm
  mü…Gi¶i ph¸p h×nh khèi kiÕn tróc ë ®©y ®-îc chän lµ d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt
  cã 2 c¹nh 35*21 m vµ ph¸t triÓn theo chiÒu cao.Theo mçi c¹nh b-íc cét 7,0m vµ
  7,0m .Nhµ cã 9 tÇng víi tæng chiÒu cao c¶ m¸i lµ +38,0(tÝnh tõ cèt 0,00 ®Æt t¹i
  mÆt sµn tÇng 1).
  KÕt cÊu c«ng tr×nh lµ hÖ khung toµn khèi chÞu lùc; c¸c t-êng biªn lµ t-êng
  x©y g¹ch cßn c¸c t-êng ng¨n t¹o kh«ng gian c¸c phßng lµ c¸c v¸ch ng¨n th¹ch
  cao.KÕt cÊu hÖ khung chÞu lùc vµ ng¨n phßng b»ng v¸ch ng¨n th¹ch cao cã -u
  ®iÓm lín lµ bè trÝ linh ho¹t c¸c phßng , v¸ch th¹ch cao nhÑ kh«ng ¶nh h-ëng
  ®Õn viÖc bè trÝ kÕt cÊu chÞu lùc (bè trÝ dÇm chÞu lùc theo t-êng) mµ vÉn ®¶m b¶o
  yªu cÇu vÒ ng¨n c¸ch.C¸c t-êng khu vÖ sinh vµ t-êng xung quanh thang bé ®Òu
  x©y b»ng g¹ch.
  Trong nhµ bè trÝ mét cÇu thang bé phôc vô giao th«ng ®øng c¸c tÇng gÇn
  nhau vµ tho¸t hiÓm; mét cÇu thang m¸y träng t¶i 1000 kG bè trÝ ch¹y suèt tõ
  tÇng hÇm ®Õn tÇng m¸i.Khu vÖ sinh bè trÝ hîp lÝ tiÖn liªn hÖ qua l¹i cho c¸c
  phßng ,kÓ c¶ hµnh lang
  Gi¶i ph¸p cÊu t¹o t-êng mÆt tr-íc võa t¹o kh«ng gian võa lµ t-êng b¶o vÖ
  kÐt b¹c võa t¹o sù ch¾c ch¾n cho c«ng tr×nh ®Ó phï hîp c«ng n¨ng cña nhµ .
  MÆt b»ng tÇng hÇm dïng cho viÖc ®Ó xe cña mäi ng-êi , tÇng mét bè trÝ
  phßng ®ãn tiÕp,phßng phã gi¸m ®èc vµ s¶nh giao dÞch lín , tÇng hai bè trÝ kÐt
  b¹c, phßng gi¸m ®èc, th- ký vµ phßng giao dÞch chÝnh,nhµ ¨n ,bÕp ,kho ,vµ tÇng
  trªn cßn l¹i bè trÝ c¸c phßng lín lµm viÖc bè trÝ mét phßng häp dïng cho héi
  häp vµ bµn giao c«ng viÖc .
  MÆt tr-íc cña c«ng tr×nh, kÕt cÊu bao che ®-îc sö dông lµ v¸ch kÝnh ph¶n
  quang võa cã t¸c dông che ch¾n tèt, võa t¹o vÎ ®Ñp kiÕn tróc hiÖn ®¹i cho mÆt
  ®øng cña c«ng tr×nh ,ph« tr-¬ng vÎ ®Ñp cho c«ng tr×nh khi mÆt ®øng chÝnh quay
  ra phÝa mÆt ®-êng.
  KÕt cÊu m¸i d¹ng thu nhá dÇn theo bÒ ngang t¹o ra sù hµi hoµ c©n ®èi cho
  h×nh khèi c«ng tr×nh.

  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 11-

 12. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  VÒ tæng quan,sù ph¸t triÓn theo chiÒu cao cña c«ng tr×nh mét mÆt tho¶ m·n
  c¸c yªu c¸c cÇu vÒ kh«ng gian sö dông, mÆt kh¸c t¹o ra kiÕn tróc cho qui ho¹ch
  tæng thÓ xung quanh vµ sù næi bËt cña c«ng tr×nh thiÕt kÕ.

  II.2.Các giải pháp cấp thoát nƣớc, cấp điện, chiếu sáng, thông gió.
  II.2.1. Gi¶i ph¸p cÊp tho¸t n-íc.
  N-íc ®-îc lÊy tõ nguån n-íc m¸y thµnh phè qua bÓ dù tr÷ n-íc ngÇm,
  dïng m¸y b¬m b¬m n-íc lªn c¸c tÇng.
  *CÊp n-íc bªn trong c«ng tr×nh:
  – L-u l-îng n-íc dïng cho sinh ho¹t .
  – N-íc dïng cho ch÷a ch¸y .
  – §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu c«ng tr×nh ph¶i cã mét bÓ n-íc 80m3 .
  – HÖ thèng cÊp n-íc ch÷a ch¸y ®-îc thiÕt kÕ theo vßng khÐp kÝn cho toµn
  nhµ.
  – S¬ ®å ph©n phèi n-íc ®-îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn qui ph¹m hiÖn hµnh.
  *HÖ thèng tho¸t n-íc:
  – N-íc th¶i sinh ho¹t trong c«ng tr×nh ®-îc dÉn theo c¸c èng dÉn ®øng ®ç
  vµo bÓ tù ho¹i.
  – HÖ thèng tho¸t n-íc m-a trªn m¸i ®-îc thiÕt kÕ theo c¸c ®-êng èng ®øng ë
  4 gãc nhµ. §Ó n-íc tho¸t nhanh yªu cÇu m¸i cã ®é dèc nhá.
  – N-íc th¶i tõ bÓ tù ho¹i ®-îc dÉn qua c¸c hÖ thèng m-¬ng r·nh ®ç vµo hÖ
  thèng tho¸t n-íc cã s½n cña khu vùc. H-íng tho¸t n-íc chÝnh cña c«ng tr×nh lµ
  phÝa ®-êng Lª Lîi .
  *M¸y mãc, nguyªn vËt liÖu:
  – §Æt mét tr¹m b¬m ë tÇng hÇm gåm 3 m¸y b¬m lo¹i Pentax cña ý cã
  c¸c th«ng sè:
  C«ng suÊt : Q= 12m3/h
  ChiÒu cao b¬m: H=52m.
  Trong ®ã:
  + CÊp n-íc sinh ho¹t: 1 m¸y.
  + CÊp n-íc cho phßng ch¸y ch÷a ch¸y: 1 m¸y.
  + Dù phßng: 1 m¸y.
  – §-êng èng cÊp n-íc: dïng èng thÐp tr¸ng kÏm  (15 50)mm.
  – §-êng èng tho¸t n-íc: dïng èng nhùa PVC 42(mm) 200(mm), èng
  bª t«ng cèt thÐp 300mm.
  ThiÕt bÞ vÖ sinh ph¶i ®¶m b¶o tÝnh n¨ng vÒ kü thuËt, mü thuËt cao.

  II.2.2. §iÖn động lực.
  – Dïng nguån ®iÖn 6Kv tõ thÞ x· , cã tr¹m biÕn ¸p riªng. Bªn c¹nh ®ã cßn cã
  m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng.
  – Cã kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ cao.
  – C¸c b¶ng ®iÖn, æ c¾m, c«ng t¾c bè trÝ ë n¬i thuËn tiÖn nhÊt cho sö dông vµ
  an toµn cho ng-êi .

  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 12-

 13. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  – HÖ thèng chiÕu s¸ng ®¶m b¶o ®é däi tõ 20 Lux ®Õn 40 Lux, sö dông ®Ìn
  huúnh quang kÕt hîp víi c¸c lo¹i ®Ìn chïm, ®Ìn trÇn vµ ®Ìn t-êng t¹o vÎ ®Ñp
  léng lÉy vÒ ®ªm.
  – Tæng c«ng suÊt dù kiÕn gåm:
  + C«ng suÊt thiÕt bÞ phô t¶i b×nh th-êng : 260Kw
  + C«ng suÊt thiÕt bÞ phô t¶i dù phßng : 50Kw
  Tæng céng : 310Kw

  II.2.3. Chèng sÐt.
  -§Ó ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ ch«ng sÐt, toµn bé m¸y mãc thiÕt bÞ dïng ®iÖn ®Æt cè
  ®Þnh ®Ìu ph¶i cã hÖ thèng nèi ®Êt an toµn.
  -HÖ thèng chèng sÐt gåm: kim thu sÐt, l-íi d©y thu sÐt trªn m¸i, hÖ thèng d©y
  dÉn thÐp vµ hÖ thèng cäc thÐp nèi ®Êt theo qui ph¹m chèng sÐt hiÖn hµnh.
  -T¹i nh÷ng n¬i cã dßng ®iÖn gÇn hÖ thèng d©y dÉn ®iÖn, thiÕt bÞ kh¸c nh- v«
  tuyÕn, anten, c¸c m¸y mãc chuyªn dïng,… ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch an toµn,
  cã bäc c¸ch ®iÖn cÈn thËn tr¸nh chËp ®iÖn.

  II.2.4. Gi¶i ph¸p th«ng giã.
  VÊn ®Ò th«ng giã tù nhiªn ®-îc ®¶m b¶o nhê hÖ thèng hµnh lang, cöa sæ cã
  kÝch th-íc vµ vÞ trÝ hîp lý. Bªn c¹nh ®ã cßn cã mét hÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m
  cho toµn bé c«ng tr×nh,hÖ thèng qu¹t ®Èy, hót giã ®Ó ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é ®¶m b¶o
  yªu cÇu th«ng tho¸ng cho lµm viÖc vµ sinh ho¹t.

  II.2.5. Gi¶i ph¸p phßng ch¸y ch÷a ch¸y.
  HÖ thèng PCCC ®-îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 2622-78, bao
  gåm:
  – B×nh ch÷a ch¸y cÇm tay.
  – Hép ®øng èng mÒm vµ vßi phun n-íc.
  – M¸y b¬m n-íc ch÷a ch¸y.
  – HÖ thèng van kho¸, ®Çu nèi phï hîp.
  – HÖ thèng chèng ch¸y tù ®éng b»ng ho¸ chÊt.
  – HÖ thèng b¸o ch¸y gåm ®Çu b¸o khãi. HÖ thèng b¸o ®éng ®-îc tÝnh to¸n
  ®¶m b¶o an toµn vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶.

  II.2.6. HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c,giao th«ng trong c«ng tr×nh.
  – C«ng tr×nh ®-îc l¾p ®Æt mét hÖ thèng tæng ®µi phôc vô th«ng tin liªn l¹c
  trong n-íc vµ quèc tÕ.
  – HÖ thèng giao th«ng ngang ®-îc bè trÝ b»ng c¸c hµnh lang giao th«ng.
  – HÖ thèng giao th«ng ®øng ®-îc thiÕt kÕ gåm 1 cÇu thang m¸y d©n dông
  phôc cô cho tÊt c¶ c¸c tÇng. Bªn c¹nh ®ã cßn cã hÖ thèng cÇu thang bé ®Ó ®i l¹i
  gi÷a c¸c tÇng khi cÇn thiÕt vµ tho¸t n¹n khi cã ho¶ ho¹n x¶y ra.

  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 13-

 14. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  II.2.7. Gi¶i ph¸p chèng thÊm cho c«ng tr×nh.
  – §¸y bª t«ng tÇng hÇm cÇn ®-îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt chèng ®-îc n-íc ngÇm
  tõ d-íi lªn.
  CÊu t¹o sµn nh- sau:
  + D-íi cïng lµ líp bª t«ng cèt thÐp B25.
  + Mét líp nhùa Asphal.
  + Líp bª t«ng chèng thÊm ®Æc biÖt.
  + QuÐt mét líp s¬n c¸ch n-íc, mét líp g¹ch b¶o vÖ.
  – Gi¶i ph¸p sµn, trÇn:
  + TrÇn: l¾p trÇn treo, c¸ch ©m th¸o l¾p ®-îc.
  + Sµn ®-îc l¾p g¹ch ngo¹i. Lèi ®i hµnh lang còng ®-îc l¸t g¹ch cã mµu
  s¾c phï hîp.
  + Cöa ®i, cöa sæ: dïng lo¹i cöa kÝnh khung nh«m.

  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 14-

 15. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  KÕt cÊu
  (45%)

  Giáo viên hƣớng dẫn : TS. ĐOÀN VĂN DUẨN
  Sinh viên thực hiện : LÊ ĐÌNH TUẤN
  MSV : 1351040054

  NhiÖm vô thiÕt kÕ :
  phÇn 1:tÝnh to¸n khung.
  – LËp s¬ ®å tÝnh khung ph¼ng vµ s¬ ®å kÕt cÊu c¸c sµn.
  – Dån t¶i ch¹y khung ph¼ng.
  – LÊy néi lùc khung trôc 2 tæ hîp tÝnh thÐp .
  phÇn 2:tÝnh to¸n sµn tÇng ®iÓn h×nh.
  – ThiÕt kÕ sµn tÇng 3.
  phÇn 3:tÝnh to¸n cÇu thang bé.
  phÇn 4:tÝnh to¸n mãng.
  – ThiÕt kÕ mãng trôc 2A,2C

  B¶n vÏ kÌm theo :
  – Cèt thÐp khung trôc 2 : (KC-01,KC-02 ).
  – Cèt thÐp sµn tÇng ®iÓn h×nh : (KC-03).
  – Cèt thÐp cÇu thang bé : (KC-04).
  – Cèt thÐp mãng 2A,2C : (KC-05).

  phÇn 1
  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 15-

 16. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  tÝnh to¸n khung trôc 2
  I.Hệ kết cấu chịu lực và phƣơng pháp tính kết cấu.
  I.1.Cơ sở để tính toán kết cấu công trình.
  – C¨n cø vµo gi¶i ph¸p kiÕn tróc .
  – C¨n cø vµo t¶i träng t¸c dông(TCVN 2737-1995)
  – C¨n cø vµo c¸c tiªu chuÈn chØ dÉn ,tµi liÖu ®ù¬c ban hµnh.
  (TÝnh to¸n theo TCVN 356-2005)
  – C¨n cø vµo cÊu t¹o bªt«ng cèt thÐpvµ c¸c vËt liÖu,sö dông
  + Bªt«ng B20 :Rb= 11,5(MPa)=1,15(KN/cm2)
  + Bªt«ng B25 :Rb= 14,5(MPa)=1,45(KN/cm2)
  + Cèt thÐp nhãm AI :Rs= 225 (MPa) =22,5(KN/cm2)
  + Cèt thÐp nhãm AII :Rs= 280 (MPa) =28,0(KN/cm2)

  I.2. Hệ kết cấu chịu lực và phƣơng pháp tính kết cấu
  I.2.1. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu phÇn th©n.
  a>. S¬ ®å tÝnh.
  S¬ ®å tÝnh lµ h×nh ¶nh ®¬n gi¶n ho¸ cña c«ng tr×nh,®-îc lËp ra chñ yÕu nh»m
  thùc hiÖn ho¸ kh¶ n¨ng tÝnh to¸n c¸c kÕt cÊu phøc t¹p.Nh- vËy víi c¸ch tÝnh thñ
  c«ng,ng-êi dïng buéc ph¶i dïng c¸c s¬ ®å tÝnh to¸n ®¬n gi¶n ,chÊp nhËn viÖc
  chia c¾t kÕt cÊu thµn c¸c thµnh phÇn nhá h¬n b»ng c¸ch bá qua c¸c liªn kÕt
  kh«ng gian.§ång thêi,sù lµm viÖc cña kÕt cÊu còng ®ù¬c ®¬n gi¶n ho¸.
  Víi ®é chÝnh x¸c phï hîp vµ cho phÐp víi kh¶ n¨ng tÝnh to¸n hiÖn nay,ph¹m
  vi ®å ¸n nµy sö dông ph-¬ng ¸n khung ph¼ng
  HÖ kÕt cÊu gåm hÖ sµn bª t«ng cèt thÐp toµn khèi.Trong mçi « b¶n bè trÝ
  dÇm phô,dÇm chÝnh ch¹y trªn c¸c ®Çu cét

  b> T¶i träng.
  * T¶i träng ®øng.
  T¶i träng ®øng bao gåm träng l-îng b¶n th©n kÕt cÊu vµ c¸c ho¹t t¶i t¸c
  dông lªn sµn ,m¸i.T¶i träng t¸c dông lªn sµn,kÓ c¶ t¶i träng c¸c t-êng ng¨n(dµy
  110mm) thiÕt bÞ ,t-êng nhµ vÖ sinh,thiÕt bÞ vÖ sinh…§Òu quy vÒ t¶i ph©n bè ®Òo
  trªn diÖn tÝch « sµn.
  T¶i träng t¸c dông lªn dÇm do sµn truyÒn vµo,do t-êng bao trªn dÇm
  (220mm)…Coi ph©n bè ®Òu trªn dÇm.

  * T¶i träng ngang.
  T¶i träng ngang bao gåm t¶i träng giã ®ù¬c tÝnh theo Tiªu chuÈn t¶i träng vµ
  t¸c ®éng- TCVN 2727-1995.
  Do chiÒu cao c«ng tr×nh nhá h¬n 40m nªn kh«ng ph¶i tÝnh to¸n ®Õn thµnh
  phÇn giã ®éng vµ ®éng ®Êt.

  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 16-

 17. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  I.2.2. Néi lùc vµ chuyÓn vÞ.
  §Ó x¸c ®Þnh néi lùc vµ chuyÓn vÞ,sö dông ch-¬ngtr×nh tÝnh kÕt cÊu SAP 2000
  Version 12.§©y lµ ch-¬ng trÝnh tÝnh to¸n kÕt cÊu rÊt m¹nh hiÖn nay vµ ®-îc øng
  dông réng r·i ®Ó tÝnh to¸n kÕt cÊu c«ng tr×nh.Ch-¬ng tr×nh nµy tÝnh to¸n dùa
  trªn c¬ së c¶u ph-¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n ,s¬ ®å ®µn håi.
  LÊy kÕt qu¶ néi lùc vµ chuyÓn vÞ øng víi tõng ph-¬ng ¸n t¶i träng.

  I.2.3. Tæ hîp vµ tÝnh cèt thÐp.
  Sö dông ch-¬ng tr×nh tù lËp b»ng ng«n ng÷ Excel 2007.Ch-¬ng tr×nh nµy
  tÝnh to¸n ®¬n gi¶n,ng¾n gän,dÔ dµng vµ thuËn tiÖn khi sö dông.

  II.Xác định sơ bộ kết cấu công trình.
  II.1.Chọn sơ bộ kết cấu sàn.
  ChiÒu dµy sµn kª bèn c¹nh ®-îc lÊy nh- sau: hb = D .l
  m
  Víi b¶n kª bèn c¹nh: m = 40 45 ; chän m = 42
  D = 0,8 1,4 ; chän D = 1
  hb = 1 .410 9.76 (cm). Chän hb = 10 cm
  42
  *>ChiÒu dµy b¶n thang
  ChiÒu dµy sµn kª bèn c¹nh ®-îc lÊy nh- sau: hb = D .l
  m
  Víi b¶n kª bèn c¹nh: m = 40 45 ; chän m = 45
  D = 0,8 1,4 ; chän D = 1
  hb = 1 . 330 8,23 (cm). Chän hb = 10 cm
  45 cos 27 0

  II.2.Chọn sơ bộ kích thƣớc dầm.
  C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn kiÕn tróc,b¶n chÊt cét vµ c«ng n¨ng sö dông cña c«ng
  tr×nh mµ chän gi¶i ph¸p dÇm phï hîp.Víi ®iÒu kiÖn kiÕn tróc nhµ chiÒu cao
  tÇng ®iÓn h×nh lµ 3,8 m nhÞp dµi nhÊt lµ 7m víi ph-¬ng ¸n kÕt cÊu bªt«ng cèt
  thÐp th«ng th-êng th× viÖc ta chän kÝch th-íc dÇm hîp lý lµ ®iÒu quan träng,c¬
  së tiÕt diÖn lµ c¸c c«ng thøc gi¶ thiÕt tÝnh to¸n s¬ bé kÝch th-íc.Tõ c¨n cø
  trªn,ta s¬ bé chän kÝch th-íc dÇm nh- sau:

  *>S¬ bé kÝch th-íc dÇm chÝnh:NhÞp L= 7 (m)
  HÖ dÇm khung:
  S¬ bé tÝnh to¸n theo c«ng thøc
  h = 1 l = 12 1
  700 =58.3 cm Víi m =(8-12) lÊy m =12
  m

  =>Chän s¬ bé :h = 60cm ; b = 30cm =>TiÕt diÖn dÇm:(60×30)cm.
  *>S¬ bé kÝch th-íc dÇm phô:NhÞp L= 7 (m)
  S¬ bé tÝnh to¸n theo c«ng thøc
  → DÇm g¸c qua cét:
  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 17-

 18. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  h = 1 l = 1 700 =50 cm Víi m =(12-20) lÊy m =14
  m 14
  =>Chän s¬ bé :h = 50cm ; b = 22cm =>TiÕt diÖn dÇm:(50×22)cm.
  → DÇm phô chia « sµn:
  h = 1 l = 1 700 =38,88 cm Víi m =(12-20) lÊy m=18
  m 18
  =>Chän s¬ bé :h = 40cm ; b = 22cm =>TiÕt diÖn dÇm:(40×22)cm
  *>S¬ bé kÝch th-íc dÇm c«nson:NhÞp L= 1,5(m)
  h = 1 l = 1 150 =30 cm Víi m=(4-6) lÊy m=5
  m 5
  =>Chän s¬ bé :h = 50cm ; b = 22cm =>TiÕt diÖn dÇm:(50×22)cm.
  *>S¬ bé kÝch th-íc dÇm cÇu thang:
  +>DÇm CT :NhÞp l= 2,9/cos270=3,498(m)
  h = 1 l = 1 349,8 =23,32 cm Víi m=(12-20) lÊy m=15
  m 15
  =>Chän s¬ bé :h = 30cm ; b = 20cm =>TiÕt diÖn dÇm:(30×22)cm.
  +>DÇm CN,CT:NhÞp l= 4(m)
  h = 1 l = 1 400 =28,57 cm Víi m=(12-20) lÊy m=14
  m 14
  =>Chän s¬ bé :h = 30cm ; b = 22cm

  C

  D

  5 4* 4

  II.3.Chọn sơ bộ kích thƣớc cột.

  N
  Asb = k
  Rb
  Asb : diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña cét.
  Rb : c-êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña bªt«ng.
  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 18-

 19. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  N : lùc nÐn lín nhÊt cã thÓ xuÊt hiÖn trong cét.
  k : hÖ sè kÓ ®Õn ®é an toµn. k = (1,0-1,5)

  Cột giữa:
  *X¸c ®Þnh t¶i t¸c dông lªn cét N= S.qi
  DiÖn tÝch t¶i sµn t¸c dông lªn cét:
  S=7.7.10=490(m2) (10:lµ sè sµn )
  Lùc däc N tÝnh s¬ bé lÊy b»ng tæng t¶i träng trªn phÇn diÖn tÝch chÞu t¶i. C¨n
  cø vµo ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh nªn lÊy s¬ bé t¶i träng 10KN/m2 sµn.
  VËy tæng lùc däc N truyÒn xuèng tõ c¸c tÇng trªn lÊy theo diÖn tÝch chÞu t¶i
  bá qua sù liªn tôc cña dÇm sµn lµ:
  N = 490.10 = 4900 (KN)
  DiÖn tÝch cét cÇn thiÕt: A= .1,2 =4055,2(cm2)
  Ta chän kÝch th-íc cét lµ: 90×50 cm.

  Cột biên:
  DiÖn tÝch t¶i sµn t¸c dông lªn cét:
  S=7.3,5.10=245(m2) (10:lµ sè sµn )
  N = 245.10 = 2450 (KN)
  2450
  DiÖn tÝch cét cÇn thiÕt: A= .1,2 2027,6 (cm2)
  1,45
  Ta chän kÝch th-íc cét lµ: 60×40 cm.
  Do cµng lªn cao néi lùc cµng gi¶m v× vËy theo chiÒu cao c«ng tr×nh ta ph¶i
  gi¶m tiÕt diÖn cét cho phï hîp, nh-ng kh«ng ®-îc gi¶m nhanh qu¸ tr¸nh xuÊt
  hiÖn m« men phô tËp trung t¹i vÞ trÝ thay ®æi tiÕt diÖn.
  VËy chän kÝch th-íc cét nh- sau:

  Cét gi÷a: Cét biªn:
  + TÇng hÇm 3 : 90×50 cm. + TÇng hÇm 3 : 60×40 cm.
  + TÇng 4 7 : 75×50 cm. + TÇng 4 7 : 50×40 cm.
  + TÇng 8 9 : 60×50 cm. + TÇng 8 9 : 40×40 cm.

  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 19-

 20. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÁI BÌNH

  C
  A

  D
  B

  6
  5

  mÆt b»ng kÕt cÊu sµn tÇng ®iÓn h×nh
  4

  tl 1/100
  3
  2
  1

  III.Xác định tải trọng tác dụng lên công trình.
  X¸c ®Þnh träng l-îng tiªu chuÈn cña vËt liªu theo TCVN 2737-1995
  GVHD : TS. Đoàn Văn Duẩn
  Svth : Lê Đình Tuấn MSV:1351040054 Trang – 20-

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình File Word, PDF về máy