Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư Văn Khê – Hà Nội – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư Văn Khê – Hà Nội

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư Văn Khê – Hà Nội
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư Văn Khê – Hà Nội

Download


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư Văn Khê – Hà Nội nhằm giới thiệu sơ lược về công trình xây dựng chung cư Văn Khê – Hà Nội, các giải pháp thiết kế kiến trúc cho công trình, an toàn lao động trong công tác bên tông cốt thép của công trình chung cư Văn Khê – Hà Nội .

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư Văn Khê – Hà Nội – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư Văn Khê – Hà Nội File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư Văn Khê – Hà Nội

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư Văn Khê – Hà Nội

 1. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  MỤC LỤC
  Lêi më ®Çu ………………………………………………………………………………………………….1
  I-Giíi thiÖu c«ng tr×nh : ………………………………………………………………………….5
  1-PhÇn më ®Çu …………………………………………………………………………………………….5
  1-Giíi thiÖu chung vÒ c«ng tr×nh: ……………………………………………………….5
  II-C¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kiÕn tróc cña c«ng tr×nh ……………………….6
  1)Gi¶i ph¸p mÆt b»ng : ………………………………………………………………………………6
  2)Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ mÆt ®øng, h×nh khèi kh«ng gian cña c«ng
  tr×nh ……………………………………………………………………………………………………………..7
  III-C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt t-¬ng øng : ………………………………………………..8
  1)Gi¶i ph¸p th«ng giã chiÕu s¸ng : ……………………………………………………….8
  2)Gi¶i ph¸p bè trÝ giao th«ng trªn mÆt b»ng theo ph-¬ng ®øng
  vµ giao th«ng gi÷a c¸c h¹ng môc trong c«ng tr×nh. ……………….11
  3)Gi¶i ph¸p cung cÊp ®iÖn n-íc vµ th«ng tin cøu ho¶: ……………….11
  4)Gi¶i ph¸p kÕt cÊu cña kiÕn tróc : ……………………………………………………12
  PhÇn I: KÕT CÊU ………………………………………………………………………………………….15
  CHƢƠNG I :Chuẩn bị số liệu tính toán ………………………………………………………………16
  1. Quan ®iÓm thiÕt kÕ …………………………………………………………………………………….16
  2. Chän vËt liÖu sö dông …………………………………………………………………………………16
  3.Chän s¬ bé kÝch th-íc cÊu kiÖn ………………………………………………………17
  3.1Chän chiÒu dµy sµn ………………………………………………………………………………………17
  3.2 Chän tiÕt diÖn dÇm ………………………………………………………………………………………17
  3.3Chän tiÕt diÖn cét …………………………………………………………………………………………19
  ch-¬ng II: tÝnh cèt thÐp sµn, thiÕt kÕ sµn tÇng ®iÓn h×nh ………..22
  i. MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN ……………………………………………………………………….22
  2. Chän chiÒu dµy sµn ……………………………………………………………………………………….23
  3. Ph©n lo¹i « sµn ……………………………………………………………………………………………..23
  Ii. X¸C §ÞNH T¶I TRäNG TR£N SµN ………………………………………………………….24

  Trang : 1

 2. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  Iii. tÝnh to¸n « b¶n ………………………………………………………………………………….26
  CH¦¥NG iIi:thiÕt kÕ khung trôc C……………………………………………………….33
  1.S¬ ®å h×nh häc khung trôc C ……………………………………………………………33
  2. X¸c ®Þnh t¶i träng ……………………………………………………………………………..34
  3. DåN T¶I T¸C DôNG VµO KHUNG c ……………………………………………………37
  II. X¸c ®Þnh ho¹t t¶i t¸c dông vµo khung C …………………………….45
  III. kÕt qu¶ néi lùc vµ tæ hîp néi lùc cho khung C …………………61
  tÝnh to¸n cèt thÐp khung C ………………………………………………………………..62
  i.tÝnh to¸n cèt thÐp dÇm ………………………………………………………………………62
  1.1. II.tÝnh to¸n cèt thÐp cét ………………………………………………………………..71
  TÝnh Thang Bé tÇng ®iÓn h×nh …………………………………………………………….77
  I. Sè liÖu thiÕt kÕ ……………………………………………………………………………………..77
  1.2. 2. TÝnh to¸n …………………………………………………………………………………………78
  1.3. a)X¸c ®Þnh t¶i träng tÝnh to¸n t¸c dông lªn b¶n thang ….78
  1.4. b) TÝnh to¸n b¶n thang ®ît 1 ………………………………………………………..80
  1.5. c)TÝnh b¶n thang ®ît 2 (b¶n thang gÉy khóc) ………………………..82
  d. TÝnh b¶n chiÕu Tíi ………………………………………………………………………………84
  3. TÝnh to¸n dÇm ………………………………………………………………………………………86
  1.6. b)TÝnh dÇm chiÕu tíi ………………………………………………………………………..89
  PHẦN II ………………………………………………………………………………………………………….92
  tÝnh to¸n mãng khung trôc C ……………………………………………………………92
  I_Sè liÖu tÝnh to¸n: ……………………………………………………………………………………………92
  II_Lùa chän gi¶i ph¸p mãng. ……………………………………………………………………………..93
  1.7. I. më ®Çu ……………………………………………………………………………………………. 116
  ii-biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng phÇn ngÇm: …………………………………. 119
  1.8. 2.2-TÝnh to¸n khèi l-îng ®Êt ®µo: …………………………………………………………….. 133
  III-biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng bª t«ng toµn khèi khung sµn.
  …………………………………………………………………………………………………………………… 152
  1-Lùa chän ph-¬ng ¸n thi c«ng: ……………………………………………………… 152

  Trang : 2

 3. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  2-thiÕt kÕ v¸n khu«n cét, dÇm, sµn, thang m¸y. ………………………. 154
  3. Kü thuËt thi c«ng. …………………………………………………………………………… 178
  4-thèng kª khèi l-îng c«ng t¸c: …………………………………………………… 185
  5-ph©n ®o¹n, ph©n ®ît thi c«ng …………………………………………………….. 201
  5.1-Nguyªn t¾c ph©n ®o¹n thi c«ng: ………………………………………………………………… 201
  6- chän m¸y thi c«ng: …………………………………………………………………………. 204
  iV – lËp tiÕn ®é thi c«ng …………………………………………………………………….. 210
  4.tÝnh to¸n khèi l-îng c«ng viÖc (xem b¶ng excel) ……………….. 211
  V-LËp tæng mÆt b»ng thi c«ng: ……………………………………………………….. 212
  Vi – An toµn lao ®éng …………………………………………………………………………. 220
  1. An toµn lao ®éng khi thi c«ng cäc Ðp ……………………………………… 220
  2. An toµn lao ®éng trong thi c«ng ®µo ®Êt. ……………………………. 221
  3. An toµn lao ®éng trong c«ng t¸c bª t«ng. ………………………….. 221
  4. C«ng t¸c lµm m¸i. ……………………………………………………………………………. 224

  Trang : 3

 4. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  Lêi më ®Çu
  Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc, ngµnh x©y
  dùng còng theo ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Trªn kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n-íc
  c¸c c«ng tr×nh míi mäc lªn ngµy cµng nhiÒu. §èi víi mét sinh viªn nh- em viÖc
  chän ®Ò tµi tèt nghiÖp sao cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña ngµnh x©y
  dùng vµ phï hîp víi b¶n th©n lµ mét vÊn ®Ò quan träng.
  Víi sù ®ång ý vµ h-íng dÉn cña thÇy gi¸o: TrÇn Dòng
  TrÇn v¨n S¬n
  TRẦN ANH TUẤN
  em ®· chän vµ hoµn thµnh ®Ò tµi:Chung c- V¨n Khª – Hµ §«ng – Hµ Néi. §Ó
  hoµn thµnh ®-îc ®å ¸n nµy, em ®· nhËn ®-îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh, sù h-íng
  dÉn chØ b¶o nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt, nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o phôc vô cho ®å
  ¸n còng nh- cho thùc tÕ sau nµy. Em xin ch©n thµnh bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c
  cña m×nh ®èi víi sù gióp ®ì quý b¸u ®ã cña c¸c thÇy. Còng qua ®©y em xin ®-îc
  tá lßng biÕt ¬n ®Õn ban l·nh ®¹o tr-êng §¹i Häc DL H¶i Phßng, ban l·nh ®¹o
  Khoa X©y dùng, tÊt c¶ c¸c thµy c« gi¸o ®· trùc tiÕp còng nh- gi¸n tiÕp gi¶ng d¹y
  trong nh÷ng n¨m häc võa qua.
  Bªn c¹nh sù gióp ®ì cña c¸c thµy c« lµ sù gióp ®ì cña gia ®×nh, b¹n bÌ vµ
  nh÷ng ng-êi th©n ®· gãp phÇn gióp t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n còng nh-
  suèt qu¸ tr×nh häc tËp, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n vµ ghi nhËn sù gióp ®ì ®ã.
  Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n tuy ®· cè g¾ng häc hái, xong em kh«ng thÓ tr¸nh khái
  nh÷ng thiÕu sãt do tÇm hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ vµ thiÕu kinh nghiÖm thùc tÕ , em
  rÊt mong muèn nhËn ®-îc sù chØ b¶o thªm cña c¸c thÇy c« ®Ó kiÕn thøc chuyªn
  ngµnh cña em ngµy cµng hoµn thiÖn.
  Mét lÇn n÷a em xin bµy tá lßng kÝnh träng vµ biÕt ¬n s©u s¾c tíi toµn thÓ c¸c thÇy
  c« gi¸o, ng-êi ®· d¹y b¶o vµ truyÒn cho em mét nghÒ nghiÖp, mét c¸ch sèng,
  h-íng cho em trë thµnh mét ng-êi lao ®éng ch©n chÝnh, cã Ých cho ®Êt n-íc.
  Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
  H¶i phßng: 1-2014
  Sinh viªn

  Đặng Thị Lý
  Trang : 4

 5. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  I-Giíi thiÖu c«ng tr×nh :
  1-PhÇn më ®Çu
  Nhµ ë ®« thÞ lu«n lµ vÊn ®Ò ®-îc quan t©m thiÕt yÕu trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®«
  thÞ . Nhµ ë lu«n lµ nhu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi con ng-êi _®Æc biÖt lµ con ng-êi
  trong ®« thÞ hiÖn ®¹i, n¬i mµ c¸c ho¹t ®éng x· héi, ®iÒu kiÖn khÝ hËu t¸c ®éng vµ
  ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn con ng-êi _ th× nhµ ë víi c¸c chøc n¨ng chÝnh :
  + NghØ ng¬i t¸i t¹o søc lao ®éng
  +Tho¶ m·n nhu cÇu vÒ t©m sinh lý
  +Giao tiÕp x· héi
  +Gi¸o dôc con c¸i
  lu«n cÇn thiÕt ®èi víi con ng-êi nãi riªng, x· héi nãi chung .
  1-Giíi thiÖu chung vÒ c«ng tr×nh:
  C«ng tr×nh nµy lµ mét trong nh÷ng c«ng tr×nh nhµ ë n»m trong khu ®« thÞ V¨n
  Khª ë Hµ §«ng ®-îc qui ho¹ch tæng thÓ vµ chi tiÕt cho tõng h¹ng môc.
  §©y lµ mét trong nh÷ng m« h×nh nhµ ë thÝch hîp nhÊt cho ®« thÞ, tiÕt kiÖm ®Êt
  ®ai, dÔ dµng ®¸p øng ®-îc diÖn tÝch nhanh vµ nhiÒu, t¹o ra ®iÒu kiÖn sèng tèt vÒ
  nhiÒu mÆt nh-: m«i tr-êng sèng, gi¸o dôc, nghØ ng¬i, quan hÖ x· héi, trang thiÕt
  bÞ kü thuËt, khÝ hËu häc, bé mÆt ®« thÞ hiÖn ®¹i v¨n minh.
  +C«ng tr×nh thuéc nhãm c«ng tr×nh nhµ ë t¹i V¨n Khª mµ chñ ®Çu t- lµ Tæng
  c«ng ty ®Çu t- ph¸t triÓn nhµ ®« thÞ Hµ Néi ®Çu t- x©y dùng.
  C«ng tr×nh v× n»m trong qui ho¹ch tæng thÓ cña khu ®« thÞ míi nªn ®-îc bè trÝ
  rÊt hîp lý. N»m gÇn c¸c ®-êng giao th«ng ®« thÞ, gi÷ kho¶ng c¸ch tèi -u so víi
  c¸c c«ng tr×nh l©n cËn, cã mÆt b»ng vu«ng v¾n vµ réng r·i …TÊt c¶ ®Òu phï hîp
  víi c¶nh quan chung cña khu ®« thÞ _mét c¶nh quan mµ c©y xanh vµ mÆt n-íc
  ®-îc -u tiªn tèi ®a. ChÝnh v× vËy nªn viÖc bè trÝ tæ chøc thi c«ng x©y dùng vµ sö
  dông c«ng tr×nh lµ rÊt thuËn tiÖn ®¹t hiÖu qu¶ cao. C«ng tr×nh víi 8 tÇng dµnh ®Ó
  ë vµ tÇng trÖt ®Ó sö dông chung ®¹t tiªu chuÈn kh¸ tèt vÒ diÖn tÝch sö dông vµ rÊt
  hîp lý vÒ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nh-: giao th«ng, ®iÖn n-íc, c©y xanh … cña con
  ng-êi trong ®« thÞ hiÖn ®¹i. Ngoµi ra ®©y cßn lµ ®©y cßn lµ c«ng tr×nh t-¬ng ®èi
  hoµn thiÖn vÒ bè côc kiÕn tróc qui ho¹ch chung cña toµn ®« thÞ, ®¹t yªu cÇu vÒ
  thÈm mü .

  Trang : 5

 6. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  II-C¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kiÕn tróc cña c«ng tr×nh
  1)Gi¶i ph¸p mÆt b»ng :
  C«ng tr×nh ®-îc x©y dùng víi môc ®Ých lµm nhµ ë nªn tÊt yÕu ph¶i ®¹t yªu cÇu
  vÒ c«ng n¨ng trong qu¸ tr×nh sö dông l©u dµi cña con ng-êi sèng trong ®ã :
  +NghØ ng¬i t¸i t¹o søc lao ®éng
  +Tho¶ m·n nhu cÇu vÒ t©m sinh lý
  +Giao tiÕp x· héi
  +Gi¸o dôc, nu«i d-ìng con c¸i
  Víi tÇng mét ®-îc sö dông víi môc ®Ých chung, cßn c¸c tÇng tõ 2-9 ®Ó dµnh
  cho nhu cÇu nhµ ë: mçi tÇng cã 6 c¨n hé, sö dông hµnh lang chung lµm giao
  th«ng theo ph-¬ng ngang. C¸c phßng trong mét hé liªn hÖ víi nhau qua c¸c cöa
  ®i l¹i, cã vÞ trÝ t-¬ng ®èi hîp lý vµ rÊt phï hîp vÒ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cña mét
  c¨n hé khÐp kÝn.
  C¸c thµnh phÇn phßng chøc n¨ng cña mét c¨n hé: t-¬ng øng víi nh÷ng chøc
  n¨ng chÝnh cña mét c¨n hé ë, ta cã c¸c phßng chøc n¨ng sau :
  +TiÒn phßng
  +Phßng kh¸ch
  +Sinh ho¹t chung
  +BÕp +¨n
  +Khèi vÖ sinh
  +Kho, ban c«ng, l« gia
  Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c kh«ng gian chøc n¨ng nµy ®-îc thÓ hiÖn b»ng s¬ ®å sau :

  TiÒn phßng
  Phßng kh¸ch + sinh ho¹t chung
  Ngñ
  BÕp + ¨n
  Khèi vÖ sinh
  Phßng lµm viÖc + häc tËp
  Kho
  Ban c«ng + l« gia

  Trang : 6

 7. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  Nhµ sö dông hÖ khung bª t«ng cèt thÐp ®æ theo ph-¬ng ph¸p toµn khèi, cã hÖ
  l-íi cét khung dÇm sµn, kÕt cÊu t-êng bao che nhÑ. V× vËy ®¶m b¶o tÝnh hîp lý
  cña kÕt cÊu vµ phï hîp víi chøc n¨ng cña c«ng tr×nh
  MÆt c¾t däc nhµ 8 nhÞp
  MÆt c¾t theo ph-¬ng ngang nhµ 4 nhÞp
  ChiÒu cao tÇng 1: 3,6m
  ChiÒu cao c¸c tÇng tõ 2-9: 3,6m
  HÖ khung sö dông cét dÇm cã tiÕt diÖn ch÷ nhËt kÝch th-íc tuú thuéc®iÒu kiÖn
  lµm viÖc vµ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña tõng cÊu kiÖn. Thang m¸y lµ lâi cøng lµm t¨ng
  ®é cøng chèng xo¾n cho c«ng tr×nh, chÞu t¶i träng ngang (giã, ®éng ®Êt…)
  2)Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ mÆt ®øng, h×nh khèi kh«ng gian cña c«ng tr×nh
  C«ng tr×nh cã h×nh khèi kh«ng gian v÷ng khoÎ, c©n ®èi. MÆt ®øng chÝnh sö
  dông c¸c « cöa lín, cã kÝch th-íc vµ kho¶ng c¸ch hîp lý t¹o nhÞp ®iÖu cho
  c«ng tr×nh. Ban c«ng vµ l« gia t¹o chiÒu s©u kh«ng gian, cÇu thang bé ®Ó lé ra
  gãp phÇn t¨ng vÎ ®Ñp khoÎ kho¾n vµ cßn ®-îc sö dông nh- gi¶i ph¸p h÷u hiÖu
  lÊy giã vµ ¸nh s¸ng. M¸i t«n VIT mµu ®á cµng lµm t¨ng vÎ ®Ñp næi bËt cho c«ng
  tr×nh trong mµu xanh cña c©y cèi, lµm cho c«ng tr×nh nh- s¸ng h¬n vµ ®Ñp h¬n,
  hµi hoµ víi c¸c c«ng tr×nh l©n cËn, víi quÇn thÓ kiÕn tróc khu ®« thÞ.

  Trang : 7

 8. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  III-C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt t-¬ng øng :
  1)Gi¶i ph¸p th«ng giã chiÕu s¸ng :
  a)C«ng tr×nh: ë Hµ Néi nªn cã ®iÒu kiÖn khÝ hËu chung vµ còng cô thÓ nªn c¸c
  gi¶i ph¸p còng ph¶i bao gåm ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cho mét ng«i nhµ víi ®Æc thï lµ
  nhµ ë. Tr-íc hÕt lµ vÊn ®Ò chèng l¹nh ë miÒn khÝ hËu B¾c – ViÖt Nam, chñ yÕu lµ
  chèng giã l¹nh, b»ng c¸ch tr¸nh h-íng giã l¹nh. VÊn ®Ò c¸ch nhiÖt chèng l¹nh
  kh«ng yªu cÇu cao nªn ta chän kÕt cÊu bao che lµ t-êng g¹ch rçng chø kh«ng
  cÇn dïng kÕt cÊu dµy vµ nÆng hoÆc dïng líp vËt liÖu c¸ch nhiÖt ngay c¶ khi sö
  dông thiÕt bÞ s-ëi Êm.
  b) Chèng nãng :
  Tr¸nh vµ gi¶m bøc x¹ mÆt trêi (BXMT)
  V× c«ng tr×nh cã mÆt chÝnh quay vÒ h-íng Nam nªn lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt thuËn
  lîi cho viÖc chèng nãng.
  N-íc ta thuéc vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi, mïa nãng ë miÒn B¾c kÐo dµi tõ th¸ng
  IV ®Õn th¸ng X trong ®ã th¸ng nãng nhÊt r¬i vµo th¸ng VI vµ th¸ng VII. Bøc x¹
  mÆt trêi trùc tiÕp trong mét ngµy kh«ng hoµn toµn ®èi xøng víi ®iÓm chÝnh tr-a
  vµ ®iÓm cùc ®¹i th-êng ë tr-íc ®iÓm chÝnh tr-a mét chót.
  V× vËy ta lùa chän gi¶i ph¸p chèng nãng sau:
  +Gi¶i ph¸p che bøc x¹ mÆt trêi che BXMT chiÕu lªn kÕt cÊu vµ chiÕu trùc tiÕp
  vµo phßng. §Ó che BXMT trùc tiÕp lªn m¸i ta dïng líp t«n ®Ó che ch¾n, kÕt hîp
  c¸c gi¶i ph¸p c©y xanh ®Ó gi¶m bít BXMT t¸c dông lªn c¸c mÆt ®øng. §ång
  thêi sö dông c¸c kÕt cÊu che n¾ng hîp lý nh- ban c«ng lanh t« cöa sæ cöa chíp
  gç, rÌm … ®Ó gi¶m bít bøc x¹ mÆt trêi trùc tiÕp
  +C¸ch nhiÖt cho c¸c kÕt cÊu ®-îc sö dông trªn nguyªn t¾c c¸ch nhiÖt tèt vÒ ban
  ngµy vµ th¶i nhiÖt nhanh vÒ c¶ ban ngµy lÉn ®ªm. V× vËy biÖn ph¸p lîp t«n lµ
  hîp lý vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ.
  c) C¸c gi¶i ph¸p th«ng giã:
  Víi yªu cÇu ph¶i ®¶m b¶o th«ng giã tù nhiªn tèt cho tÊt c¶ c¸c phßng vµo mïa
  nãng vµ tr¸nh giã lïa vµo mïa l¹nh .
  C«ng tr×nh cã mÆt ®øng quay vÒ h-íng §«ng Nam lµ mét thuËn lîi rÊt c¬ b¶n
  cho viÖc sö dông giã tù nhiªn ®Ó th«ng giã cho ng«i nhµ.

  Trang : 8

 9. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  Nh- ta ®· biÕt, c¶m gi¸c nãng cã mét nguyªn nh©n kh¸ c¨n b¶n, ®ã lµ sù
  chuyÓn ®éng chËm cña kh«ng khÝ. V× vËy muèn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu th×
  vÊn ®Ò th«ng giã cho c«ng tr×nh cÇn ®-îc xem xÐt kü l-ìng.
  -Bè trÝ mÆt b»ng tiÓu khu: xÐt ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n trong tæ chøc th«ng giã
  tù nhiªn cho c«ng tr×nh cã giã xuyªn phßng. C«ng tr×nh h-íng n»m trong quÇn
  thÓ kiÕn tróc cña mét tiÓu khu, c¸c ®Æc tr-ng khÝ ®éng cña c«ng tr×nh phô thuéc
  nhiÒu vµo vÞ trÝ t-¬ng ®èi gi÷a nã víi c¸c c«ng tr×nh kh¸c. V× vËy ph¶i ®¶m b¶o:
  +Kho¶ng c¸ch hîp lý gi÷a c¸c c«ng tr×nh, gãc giã thæi kho¶ng ba m-¬i ®é th×
  kho¶ng c¸ch H/L=1.5 ®-îc xem lµ ®¶m b¶o yªu cÇu th«ng giã.
  -> VÒ mÆt b»ng: bè trÝ hµnh lang gi÷a, th«ng giã xuyªn phßng. Chän lùa kÝch
  th-íc cöa ®i vµ cöa sæ phï hîp víi tÝnh to¸n ®Ó ®¶m b¶o l-u l-îng th«ng giã qua
  lç cöa cao th× vËn tèc giã còng t¨ng. Cöa sæ ba líp: chíp -song -kÝnh …
  Bè trÝ chiÒu cao cöa sæ b»ng 0.4 -0.5 chiÒu cao phßng lµ hîp lý nhÊt vµ khi ®ã
  cöa sæ c¸ch mÆt sµn xÊp xØ 1.25m.
  d)Gi¶i ph¸p chiÕu s¸ng:
  d1/ChiÕu s¸ng tù nhiªn:
  Yªu cÇu chung khi sö dông ¸nh s¸ng tù nhiªn ®Ó chiÕu s¸ng c¸c phßng lµ ®¹t
  ®-îc sù tiÖn nghi cu¶ m«i tr-êng s¸ng phï hîp víi ho¹t ®éng cña con ng-êi
  trong c¸c phßng ®ã. ChÊt l-îng m«i tr-êng s¸ng liªn quan ®Õn viÖc lo¹i trõ sù
  chãi lo¸, sù ph©n bè kh«ng gian vµ h-íng ¸nh s¸ng, tû lÖ ®é chãi néi thÊt vµ ®¹t
  ®-îc sù thÝch øng tèt cña m¾t.
  +§é räi tù nhiªn theo yªu cÇu: lµ ®é räi t¹i thêi ®iÓm t¾t ®Ìn buæi s¸ng vµ bËt
  ®Ìn buæi chiÒu, vËy c«ng tr×nh ph¶i tu©n theo c¸c yÕu tè ®Ó ®¶m b¶o:
  -Sù thay ®æi ®é räi tù nhiªn trong phßng mét ngµy
  -KÝch th-íc c¸c lç cöa chiÕu s¸ng
  -Sè giê sö dông chiÕu s¸ng tù nhiªn trong mét n¨m.
  +§é ®ång ®Òu cña ¸nh s¸ng trªn mÆt ph¼ng lµm viÖc.
  +Ph©n bè kh«ng gian vµ h-íng ¸nh s¸ng.
  +Tû lÖ ®é chãi néi thÊt.
  +Lo¹i trõ ®é chãi lo¸ mÊt tiÖn nghi.
  -Tr¸nh ¸nh n¾ng chiÕu vµo phßng lªn mÆt ph¼ng lµm viÖc, lªn c¸c thiÕt bÞ g©y
  chãi lo¸.

  Trang : 9

 10. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  -H-íng cöa sæ, h-íng lµm viÖc kh«ng vÒ phÝa bÇu trêi qu¸ s¸ng hoÆc phÝa cã c¸c
  bÒ mÆt t-êng s¸ng bÞ mÆt trêi chiÕu vµo.
  -Kh«ng sö dông c¸c kÕt cÊu che n¾ng cã hÖ sè ph¶n x¹ qu¸ cao
  *Tæ chøc chiÕu s¸ng hîp lý ®¹t ®-îc sù thÝch øng tèt cña m¾t.
  =>Cã thÓ sö dông :
  +Cöa lÊy s¸ng (tum thang )
  +H-íng cöa sæ, vÞ trÝ cöa sæ, chiÒu dµi vµ gãc nghiªngcña « v¨ng, lanh t«…
  +ChiÒu réng phßng, hµnh lang, cöa m¸i …
  d2/ChiÕu s¸ng nh©n t¹o:
  Ngoµi c«ng tr×nh cã s½n: hÖ ®Ìn ®-êng vµ ®Ìn chiÕu s¸ng phôc vô giao th«ng
  tiÓu khu. Trong c«ng tr×nh sö dông hÖ ®Ìn t-êng vµ ®Ìn èp trÇn, bè trÝ t¹i c¸c
  nót hµnh lang. Cã thÓ bè trÝ thªm ®Ìn ë ban c«ng, l« gia …
  ChiÕu s¸ng nh©n t¹o cho c«ng tr×nh ph¶i gi¶i quyÕt ba bµi to¸n c¬ b¶n sau:
  -Bµi to¸n c«ng n¨ng: nh»m ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng cho c¸c c«ng viÖc cô thÓ,
  phï hîp víi chøc n¨ng c¸c néi thÊt.
  -Bµi to¸n nghÖ thuËt kiÕn tróc: nh»m t¹o ®-îc mét Ên t-îng thÈm mü cña
  nghÖ thuËt kiÕn tróc vµ vËt tr-ng bµy trong néi thÊt.
  -Bµi to¸n kinh tÕ: nh»m x¸c ®Þnh c¸c ph-¬ng ¸n tèi -u cña gi¶i ph¸p chiÕu
  s¸ng n»m tho¶ m·n c¶ c«ng n¨ng vµ nghÖ thuËt kiÕn tróc.
  e)Gi¶i ph¸p che m-a:
  §Ó ®¸p øng tèt yªu cÇu nµy, ta sö dông kÕt hîp víi gi¶i ph¸p che n¾ng. L-u ý
  ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cô thÓ: che m-a h¾t trong ®iÒu kiÖn giã xiªn.
  f)KÕt luËn chung:
  C«ng tr×nh trong vïng khÝ hËu nãng Èm, c¸c gi¶i ph¸p h×nh khèi, qui ho¹ch
  vµ gi¶i ph¸p kÕt cÊu ph¶i ®-îc chän sao cho chóng ®¶m b¶o ®-îc trong nhµ
  nh÷ng ®iÒu kiÖn gÇn víi c¸c ®iÒu kiÖn tiÖn nghi khÝ hËu nhÊt ®ã lµ:
  +NhiÖt ®é kh«ng khÝ trong phßng
  +§é Èm cña kh«ng khÝ trong phßng
  +VËn tèc chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ
  +C¸c ®iÒu kiÖn chiÕu s¸ng
  Ta chän gi¶i ph¸p kiÕn tróc (tr×nh bµy trong 4 b¶n vÏ A1 )cè g¾ng ®¹t hiÖu qu¶
  hîp lý vµ hµi hoµ theo c¸c nguyªn t¾c sau:
  +B¶o ®¶m x¸c ®Þnh h-íng nhµ hîp lý vÒ qui ho¹ch tæng thÓ;
  Trang : 10

 11. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  +Tæ chøc th«ng giã tù nhiªn cho c«ng tr×nh;
  +§¶m b¶o chèng nãng;che n¾ng vµ chèng chãi;
  +Chèng m-a h¾t vµo nhµ vµ chèng thÊm cho c«ng tr×nh;
  +Chèng hÊp thô nhiÖt qua kÕt cÊu bao che ,®Æc biÖt lµ m¸i;
  +B¶o ®¶m c©y xanh bãng m¸t cho c«ng tr×nh
  2)Gi¶i ph¸p bè trÝ giao th«ng trªn mÆt b»ng theo ph-¬ng ®øng vµ giao th«ng
  gi÷a c¸c h¹ng môc trong c«ng tr×nh.
  Giao th«ng trong tiÓu khu: sö dông ®-êng giao th«ng néi bé cña tiÓu khu ®·
  ®-îc tÝnh to¸n trong qui ho¹ch tæng thÓ.
  Giao th«ng theo ph-¬ng ngang: sö dông hµnh lang chung trong mÆt b»ng mét
  tÇng Giao th«ng theo ph-¬ng ®øng: sö dông mét thang m¸y cã kÝch th-íc lång
  lµ cao 2.4m réng 1m,dµi 2,2m vµ thang bé kÕt hîp víi giÕng trêi cã kÝch th-íc lµ
  4.5×4.2m. ChiÒu réng vµ ®é cao mÆt bËc ®¶m b¶o tiªu chuÈn ,thuËn tiÖn cho viÖc
  ®i l¹i dÔ dµng.
  => ViÖc tÝnh to¸n vµ bè trÝ cÇu thang, hµnh lang, thang m¸y gãp phÇn lín trong
  viÖc ®¹t hiÖu qu¶ vµ tiÖn nghi cho con ng-êi sö dông vÒ ®i l¹i vi khÝ hËu …
  3)Gi¶i ph¸p cung cÊp ®iÖn n-íc vµ th«ng tin cøu ho¶:
  a) HÖ thèng ®iÖn:
  Bao gåm hÖ thèng thu l«i chèng sÐt vµ l-íi ®iÖn sinh ho¹t. CÊu t¹o hÖ thu l«i
  gåm kim thu phi 16 dµi 1.5m bè trÝ ë chßi thang vµ c¸c gãc cña c«ng tr×nh; d©y
  dÉn sÐt phi 12 nèi khÐp kÝn c¸c kim vµ dÉn xuèng ®Êt t¹i c¸c gãc c«ng tr×nh,
  chóng ®-îc ®i ngÇm trong c¸c cét trô. Hai hÖ cäc tiÕp ®Êt b»ng ®ång phi 16,
  L=2.5m, mçi côm gåm 5 cäc ®ãng c¸ch nhau 3m vµ c¸ch mÐp c«ng tr×nh tèi
  thiÓu lµ 2m, tiÕp ®Þa ®Æt s©u -0.7m so víi mÆt ®Êt (tÝnh to¸n theo tiªu chÈn an
  toµn chèng sÐt )
  §iÖn sinh ho¹t lÊy tõ m¹ng l-íi h¹ thÕ cña tiÓu khu qua c¸p dÉn vµo c«ng
  tr×nh qua tñ ®iÖn tæng, tõ ®ã theo trôc ®øng ®-îc dÉn vµo ph©n phèi cho c¸c hé
  tÇng. M¹ng l-íi ®iÖn ®-îc tÝnh to¸n vµ bè trÝ hîp lý, thiªn vÒ tÝnh an toµn vµ ®¶m
  b¶o yªu cÇu vÒ kinh tÕ kü thuËt
  b)HÖ thèng n-íc:
  N-íc cÊp lÊy tõ m¹ng l-íi n-íc s¹ch cña khu ®« thÞ, ®-îc thiÕt kÕ vµ ®Æt tuyÕn
  ®-êng èng hîp lý, kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thi c«ng hoµn thiÖn.

  Trang : 11

 12. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  N-íc cøu ho¶ ®-îc cÊp ®Õn c¸c häng cøu ho¶ b»ng èng phi 50 vµ ®Æt t¹i c¸c
  vÞ trÝ hîp lý, vÉn ®¶m b¶o kiÕn tróc cña ng«i nhµ.
  N-íc tho¸t chia lµm hai hÖ thèng riªng biÖt n-íc xÝ tiÓu theo èng ®øng xuèng bÓ
  phèt vµ tho¸t ra sau khi ®· ®-îc sö lý sinh häc; n-íc röa, n-íc giÆt… ®-îc dÉn theo
  èng PVC xuèng r·nh tho¸t n-íc quanh c«ng tr×nh vµ ra èng chung cña tiÓu khu,
  èng cÊp ®-îc dïng lo¹i èng tr¸ng kÏm, èng tho¸t dïng èng nhùa TiÒn Phong.
  HÖ thèng tho¸t n-íc m¸i: ngoµi nhµ ®-îc ®Ëy b»ng tÊm ®an bª t«ng nh»m ®¶m
  b¶o vÖ sinh m«i tr-êng còng nh- thÈm mü cho c«ng tr×nh. N-íc m¸i tõ m¸i dèc
  qua c¸c r·nh ®i vÒ sªn«, cã l-íi ch¾n r¸c theo èng xuèng hÖ r·nh phÝa d-íi c«ng
  tr×nh råi ra cèng chung cña tiÓu khu mµ kh«ng cÇn qua xö lý l¾ng cÆn nh- n-íc
  th¶i sinh ho¹t.
  c) Th«ng tin liªn l¹c :
  Cã hÖ thèng d©y th«ng tin liªn l¹c víi m¹ng viÔn th«ng chung cña c¶ n-íc. D©y
  dÉn ®Æt ngÇm kÕt hîp víi hÖ thèng ®iÖn. Bè trÝ hîp lý vµ khoa häc. D©y ¨ng ten
  ®-îc ®Æt lµ d©y ®ång trôc chÊt l-îng cao.
  d) Gi¶i ph¸p phßng ho¶ :
  Sö dông hÖ thèng häng n-íc cøu ho¶, cã vÞ trÝ thÝch hîp, dung l-îng ®¸p øng
  tèt khi cã sù cè x¶y ra. Bªn c¹nh ®ã cßn bè trÝ thïng c¸t, thïng cøu ho¶ ë vÞ trÝ
  thËn lîi.
  KÕt luËn :
  §Î ®¸p øng tèt tÊt c¶ c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn tróc lµ rÊt khã. Tõ tÊt c¶ c¸c ph©n
  tÝch trªn ta ®-a ra ph-¬ng ¸n chän hîp lý nhÊt, vµ -u tiªn mét sè mÆt nh»m ®¸p
  øng yªu cÇu cao cña mét chung c- hiÖn ®¹i phôc vô cuéc sèng con ng-êi…
  4)Gi¶i ph¸p kÕt cÊu cña kiÕn tróc :
  a)Nguyªn lý thiÕt kÕ :
  KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp lµ mét trong nh÷ng hÖ kÕt cÊu chÞu lùc ®-îc dïng
  nhiÒu nhÊt trªn thÕ giíi. C¸c nguyªn t¾c quan träng trong thiÕt kÕ vµ cÊu t¹o kÕt
  cÊu bª t«ng cèt thÐp liÒn khèi cho nhµ nhiÒu tÇng cã thÓ tãm t¾t nh- sau:
  +KÕt cÊu ph¶i cã ®é dÎo vµ kh¶ n¨ng ph©n t¸n n¨ng l-îng lín (kÌm theo viÖc
  gi¶m ®é cøng Ýt nhÊt)
  +DÇm ph¶i bÞ biÕn d¹ng dÎo tr-íc cét
  +Ph¸ ho¹i uèn ph¶i x¶y ra tr-íc ph¸ ho¹i c¾t
  +C¸c nót ph¶i khoÎ h¬n c¸c thanh (cét vµ dÇm) qui tô t¹i ®ã.
  Trang : 12

 13. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  => ViÖc thiÕt kÕ c«ng tr×nh ph¶i tu©n theo nh÷ng tiªu chuÈn sau :
  +VËt liÖu x©y dùng cÇn cã tû lÖ gi÷a c-êng ®é vµ träng l-îng cµng lín cµng tèt.
  +TÝnh biÕn d¹ng cao: kh¶ n¨ng biÕn d¹ng dÎo cao cã thÓ kh¾c phôc ®-îc tÝnh
  chÞu lùc thÊp cña vËt liÖu hoÆc kÕt cÊu.
  +TÝnh tho¸i biÕn thÊp, nhÊt lµ khi chÞu t¶i träng lÆp.
  +TÝnh lliÒn khèi cao: khi bÞ dao ®éng kh«ng nªn x¶y ra hiÖn t-îng t¸ch rêi c¸c
  bé phËn c«ng tr×nh.
  +Gi¸ thµnh hîp lý: thuËn tiÖn cho kh¶ n¨ng thi c«ng…
  => Nguyªn lý c¬ b¶n thiÕt kÕ nhµ nhiÒu tÇng.
  * D¹ng cña c«ng tr×nh:
  – H×nh d¹ng mÆt b»ng nhµ: s¬ ®å mÆt b»ng nhµ ph¶i ®¬n gi¶n, gän vµ ®é cøng
  chèng xo¾n lín: kh«ng nªn ®Ó mÆt b»ng tr¶i dµi; h×nh d¹ng phøc t¹p; t©m cøng
  kh«ng trïng víi träng t©m cña nã vµ n»m ngoµi ®-êng t¸c dông cña hîp lùc t¶i
  träng ngang (giã vµ ®éng ®Êt)
  – H×nh d¹ng nhµ theo chiÒu cao: nhµ ph¶i ®¬n ®iÖu vµ liªn tôc, tr¸nh thay ®æi
  mét c¸ch ®ét ngét h×nh d¹ng nhµ theo chiÒu cao, nÕu kh«ng ph¶i bè trÝ c¸c v¸ch
  cøng lín t¹i vïng chuyÒn tiÕp… H×nh d¹ng ph¶i c©n ®èi: tû sè chiÒu cao trªn bÒ
  réng kh«ng qu¸ lín.
  * §é cøng vµ c-êng ®é:
  – Theo ph-¬ng ®øng: nªn tr¸nh sù thay ®æi ®ét ngét cña sù ph©n bè ®é cøng vµ
  c-êng ®é trªn chiÒu cao nhµ.
  – Theo ph-¬ng ngang: tr¸nh ph¸ ho¹i do øng suÊt tËp trung t¹i nót…
  => G¶i ph¸p kÕt cÊu:
  Lùa chän hÖ kÕt cÊu chÞu lùc cho c«ng tr×nh cã vai trß v« cïng quan träng, t¹o
  tiÒn ®Ò cho ng-êi thiÕt kÕ cã ®-îc ®Þnh h-íng thiÕt lËp m« h×nh kÕt cÊu chÞu lùc
  cho c«ng tr×nh ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ ®é bÒn, ®é cøng
  ®é æn ®Þnh, phï hîp víi yªu cÇu kiÕn tróc, thuËn tiªn sö dông vµ ®em l¹i hiÖu
  qu¶ kinh tÕ.
  §èi víi c«ng tr×nh cao tÇng, mét sè hÖ kÕt cÊu sau ®©y th-êng ®-îc sö dông:
  + HÖ khung chÞu lùc
  + HÖ lâi chÞu lùc
  + HÖ t-êng chÞu lùc …

  Trang : 13

 14. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  C¨n cø vµo thiÕt kÕ kiÕn tróc, chøc n¨ng c«ng tr×nh… em lùa chän gi¶i ph¸p cho
  hÖ kÕt cÊu lµ hÖ khung chÞu lùc kÕt hîp víi lâi cÇu thang m¸y ®Ò chÞu t¶i träng
  ngang.
  – PhÇn mãng c«ng tr×nh ®-îc c¨n cø vµo ®Þa chÊt c«ng tr×nh, chiÒu cao vµ t¶i
  träng c«ng tr×nh mµ lùa chän gi¶i ph¸p mãng ®-îc tr×nh bÇy ë phÇn sau.
  + Bè trÝ hÖ l-íi cét, bè trÝ c¸c khung chÞu lùc (b¶n vÏ KT)
  + S¬ ®å kÕt cÊu tång thÓ, vËt liÖu vµ gi¶i ph¸p mãng (phÇn sau )
  5.KÕt LuËn Chung
  +C¨n cø vµo c¸c tiªu chuÈn trong x©y dùng, em thÊy c«ng tr×nh ®· ®-îc thiÕt
  kÕ ®¶m b¶o ®-îc c«ng n¨ng sö dông vµ thÉm mÜ.
  +C«ng tr×nh cßn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kÜ thuËt vµ theo ®óng c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ.
  +Nh- vËy c«ng tr×nh ®· ®¶m b¶o ta cã thÓ ®-a vµo thi c«ng trªn thùc tÕ sau ®ã
  ®-a vµo sö dông.

  Trang : 14

 15. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  PhÇn I: KÕT CÊU
  ( 45% )

  GVHD : TH.S TRẦN DŨNG
  SVTH : ĐẶNG THỊ LÝ
  LỚP : XD1301D
  MSV : 1351040069

  nhiÖm vô
  1. Thay ®æi kÝch th-íc tõ 3900 thµnh 4200 và chiều cao nhà từ
  3300 thành 3600
  2. ThiÕt kÕ sµn tÇng ®iÓn h×nh.
  3. ThiÕt kÕ cÇu thang bé.
  4. ThiÕt kÕ cèt thÐp khung trôc C.
  5. ThiÕt kÕ mãng dƣới khung trôc C.

  Trang : 15

 16. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  CHƯƠNG I :Chuẩn bị số liệu tính toán

  1. Quan ®iÓm thiÕt kÕ
  a. ThiÕt kÕ khung
  -C¨n cø vµo mÆt b»ng c«ng tr×nh, ®Ó ®¬n gi¶n cho viÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ trong
  ph¹m vi ®å ¸n, sinh viªn ®Ò xuÊt quan ®iÓm thiÕt kÕ khung theo khung ph¼ng
  b. Ph-¬ng ¸n kÕt cÊu sµn
  Sµn bªt«ng cèt thÐp toµn khèi
  -¦u ®iÓm: TÝnh to¸n, cÊu t¹o ®¬n gi¶n, ®-îc sö dông phæ biÕn ë n-íc ta
  víi c«ng nghÖ thi c«ng phong phó nªn thuËn tiÖn cho viÖc lùa chän c«ng nghÖ
  thi c«ng.
  -Nh-îc ®iÓm: Víi vËt liÖu bª t«ng cèt thÐp th«ng th-êng, chiÒu cao dÇm
  vµ ®é vâng cña b¶n sµn th-êng rÊt lín khi v-ît khÈu ®é lín, dÉn ®Õn chiÒu cao
  tÇng cña c«ng tr×nh lín nªn g©y bÊt lîi cho kÕt cÊu c«ng tr×nh khi chÞu t¶i träng
  ngang vµ kh«ng tiÕt kiÖm ®-îc kh«ng gian sö dông.
  2. Chän vËt liÖu sö dông
  Với qui mô công trình này có 9 tầng nổi, tổng chiều cao là 34.7 m ta lựa
  chọn giải pháp vật liệu cho công trình là bê tông cốt thép. Giải pháp này cũng
  phù hợp với điều kiện khí hậu và điều kiện thi công ở Việt Nam. Căn cứ vào
  TCVN 356-2005 ta chọn thông số của vật liệu là:
  – Bê tông dùng cho các cấu kiện phần thân và mòng có cấp độ bền
  chịu nén B20
  Cƣờng độ tính toán về nén dọc trục : Rb = 11.5 MPa.
  Cƣờng độ tính toán về kéo dọc trục : Rbt = 0.9 MPa.
  – Cốt thép đƣợc sử dụng cho công trình là các loại thép CI, CII tuỳ
  theo đƣờng kính cốt thép và đƣợc quy định cụ thể trong các bản vẽ kết cấu.
  Cƣờng độ của các nhóm cốt thép nhƣ sau:
  Thép:

 17. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  Môđun đàn hồi của cốt thép CI, CII: Es = 21.104 MPa
  3.Chän s¬ bé kÝch th-íc cÊu kiÖn
  3.1Chän chiÒu dµy sµn
  ě C¨n cø vµo tµi liÖu sµn s-ên bª t«ng cèt thÐp toµn khèi ( nhµ xuÊt b¶n
  khoa häc kü thuËt-2008), h-íng dÉn c¸ch chän chiÒu dµy b¶n theo c«ng thøc
  D
  hb = ln víi h b > h min= 5 cm ®èi víi nhµ d©n dông
  m
  D = 0,8÷1,4 phô thuéc vµo t¶i träng
  m = 30÷35 víi b¶n lo¹i dÇm (l lµ nhÞp b¶n )
  m = 40÷ 45 víi b¶n kª 4 c¹nh (l lµ c¹nh bÐ )
  ě C¸c « b¶n cña c«ng tr×nh chñ yÕu lµ b¶n kª bèn c¹nh, nªn chän
  chiÒu dµy ë tÊt c¶ c¸c « b¶n lµ nh- nhau vµ lÊy b¶n lín nhÊt(4,2×5,1m) ®Ó chän
  cho toµn c«ng tr×nh. nhÞp b¶n lín nhÊt theo ph-¬ng ng¾n lµ 4,2 m
  chän D =1,2 ; m = 42 ta ®-îc chiÒu dµy b¶n chän lµ :
  1,2
  hb = 4,2 0.12 (m) => VËy ta chän chiÒu dµy sµn lµ 12 cm
  42
  B¶ng chän chiÒu dµy c¸c « sµn
  STT TÇng Tªn « sµn ChiÒu dµy(cm)
  1 1 S1; S2; S3; S4 12
  2 2 S1; S2; S3; S4 12
  3 3 S1; S2; S3; S4 12
  4 4 S1; S2; S3; S4 12
  5 5 S1; S2; S3; S4 12
  6 6 S1; S2; S3; S4 12
  7 7 S1; S2; S3; S4 12
  8 8 S1; S2; S3; S4 12
  9 9 S1; S2; S3; S4 12

  3.2 Chän tiÕt diÖn dÇm
  C¨n cø vµo tµi liÖu sµn s-ên bª t«ng cèt thÐp toµn khèi (nhµ xuÊt b¶n
  khoa häc vµ kü thuËt-2008) h-íng dÉn c¸ch chän tiÕt diÖn dÇm
  Chän chiÒu cao dÇm chÝnh theo c«ng thøc :

  Trang : 17

 18. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  hd=Ld/md với m =(8 15)
  Víi L lµ nhÞp tÝnh to¸n cña dÇm , lÊy gÇn ®óng lµ kho¶ng c¸ch gi÷a
  hai t©m v¸ch ë biªn nhµ .
  a)Dầm theo nhịp 6 m (D1)
  hd= =600 mm chọn m=10
  bd=(0,3 0,5 )hd=>bd=300 mm
  b)Dầm theo nhịp 5,1 m(D2)
  hd= =500 mm chọn m=10
  bd=(0,3 0,5 )hd=>bd=300 mm
  chọn hd =500 mm; bd=300 mm
  c)Dầm dọc nhà L=B=4,2m(D3)
  hd= =420 mm chọn m=10
  bd=(0,3 0,5 )hd=>bd=220 mm
  chọn hd =400 mm; bd=220 mm
  d)Dầm ban công L=1,31m khá nhỏ nên ta chọn hd =400 mm;
  bd=220 mm(Dbc)
  Chän bÒ réng tiÕt diÖn dÇm chÝnh b=(0,3 – 0,5)h,chän b = 300 mm
  Chän bÒ réng tiÕt diÖn dÇm phô vµ dÇm bo b»ng chiÒu dµy t-êng
  b»ng 220 mm.
  e)Dầm nhịp 3,8×4,2 m chọn hd =400 mm; bd=220 mm (D4)

  B¶ng chän s¬ bé tiÕt diÖn dÇm
  Tªn
  STT cÊu h(cm) b(cm)
  kiÖn
  1 D1 600 30
  2 D2 500 30
  3 D3 400 22
  4 D4 400 22
  5 D bc 400 22

  Trang : 18

 19. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  3.3Chän tiÕt diÖn cét
  C¨n cø vµo tµi liÖu khung bª t«ng cèt thÐp toµn khèi (nhµ xuÊt b¶n
  khoa häc vµ kü thuËt-2009) h-íng dÉn c¸ch chän tiÕt diÖn cét
  DiÖn tÝch cét ®-îc x¸c ®Þnh s¬ bé theo c«ng thøc
  Fc = (1,0 1,5). N
  Rb

  N=n.q.F
  n : tæng sè sµn ë phÝa trªn cét (số tầng)
  Bª t«ng cét cÊp ®å bÒn B25 Rb = 14,5 MPa = 1450 t/m2
  F : DiÖn tÝch truyÒn t¶i cña mét sµn vµo cét , lÊy ®èi víi cét trôc D nh-
  h×nh vÏ :
  Cét biªn lÊy cét trôc D – 5 ®Ó tÝnh to¸n
  Cét gi÷a lÊy cét trôc D – 3 ®Ó tÝnh to¸n
  DiÖn truyÒn t¶i vµo cét biªn
  F = 4,2 . = 10,71 m2
  + Lùc däc do t¶i ph©n bè ®Òu trªn b¶n sµn :
  N1 = 10,71.0,8556.9 = 82,47 T
  + Lùc däc do t-êng ng¨n dµy 220 cao 3,2m vµ t-êng bao dµy 220 cao
  3,1m :
  N2=gt.lt.ht
  gt=bt.ht. t.nt
  N2 = 1,1. 1,8 .0,22.(4,2 . 3,2 + 2,55 . 3,1).9 = 83,68 T
  + Lùc däc do dÇm BTCT 500×300 vµ 400×220:
  N3 = 1,1.2,5 (4,2 . 0,22 . 0,4 + 2,55 . 0,5 .0,3 )=2,1 T
  VËy :N = N1+ N2+ N3=82,47 +83,68 +2,1 =168,25 T
  168,25
  Fc = 1,2. 0,139 m2 = 1390cm2
  1450
  Chän cét ch÷ nhËt h = 60m b = 35cm .
  H×nh vÏ :

  Trang : 19

 20. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶNG THỊ LÝ– Lớp XD1301D

  c d e

  5

  4

  3

  2

  c d e

  Diện truyền tải vào cột giữa :
  F = 4,2 . ( + )= 23,31 m2
  + Lùc däc do t¶i ph©n bè ®Òu trªn b¶n sµn :
  N1 = 23,31 . 0,8556 . 9 = 179,5T
  + Lùc däc do t-êng ng¨n dµy 220 cao 3,2m vµ t-êng ng¨n dµy 220
  cao 3m vµ t-êng ng¨n dµy220 cao 3,1 m lµ :
  N2 = 1,1. 1,8 .0,22.(3.3+2,55 . 3,1 +4,2 . 3,2).9= 118,96 T
  + Lùc däc do dÇm BTCT 600×300, 500×300 vµ dÇm 400×220 lµ :
  N3 = 1,1.2,5 (0,6 . 0,3 . 3 + 0,5 . 0,3 . 2.55 + 0,4 . 0,22 .
  4,2).9=3,55T
  VËy :
  N = N1+ N2+ N3= 302,01T
  302,01
  Fc = 1,2. 0,2499 m2 = 2499 cm2
  1450
  Chän cét ch÷ nhËt h = 80 cm b = 40 cm
   Cµng lªn cao lùc däc cµng gi¶m nªn ta chän kÝch th-íc tiÕt
  diÖn nh- sau :

  Trang : 20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư Văn Khê – Hà Nội File Word, PDF về máy