Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh – Hải Phòng – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh – Hải Phòng

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh – Hải Phòng
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh – Hải Phòng

Download


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh – Hải Phòng nêu khu đất xây dựng nằm trên phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, theo kế hoạch một toà nhà 8 tầng sẽ được xây dựng trên khu đất này nhằm phục vụ nhu cầu ở và làm việc của người dân trong vùng, đặc điểm về sử dụng: Toà nhà có sân bãi rộng là nơi để ôtô, xe máy và xe đạp của người dân và cán bộ công nhân viên hoặc khách đến liên hệ công tác.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh – Hải Phòng – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh – Hải Phòng File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh – Hải Phòng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh – Hải Phòng

 1. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp

  PhÇn I : kiÕn tróc

  NhiÖm vô :
  ThiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh
  Gåm mÆt b»ng, tÇng 1 vµ 2 ®Õn 8, mÆt c¾t vµ c¸c b¶n vÏ kiÕn tróc
  kh¸c cã liªn quan.

  Gi¸o viªn h-íng dÉn : th.s l¹i v¨n thµnh

  sinh viªn thùc hiÖn : hµ xu©n triÒu

  Líp : xd1202d

  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 1
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 2. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp
  Ch-¬ng 1: kiÕn tróc

  1.1 Giíi thiÖu c«ng tr×nh:
  Tªn c«ng tr×nh:
  Chung c- thu nhËp thÊp HOÀNG ANH
  Quy m« :
  -Tæng diÖn tÝch khu ®Êt kho¶ng : 2 ha
  -Tæng diÖn tÝch x©y dùng kho¶ng trªn 75 %
  -C«ng tr×nh gåm 8 tÇng
  §Þa ®iÓm x©y dùng :
  – Khu ®Êt x©y dùng n»m trªn ph-êng Ngäc S¬n, quËn KiÕn An ,thµnh phè
  H¶i Phßng
  -Theo kÕ ho¹ch mét toµ nhµ 8 tÇng sÏ ®-îc x©y dùng trªn khu ®Êt nµy nh»m
  phôc vô nhu cÇu ë vµ lµm viÖc cña ng-êi d©n trong vïng .
  -§Æc ®iÓm vÒ sö dông: Toµ nhµ cã s©n b·i r«ng lµ n¬i ®Ó «t«, xe m¸y vµ xe
  ®¹p cña ng-êi d©n vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn hoÆc kh¸ch ®Õn liªn hÖ c«ng t¸c.
  1.2 §iÒu kiÖn tù nhiªn kinh tÕ x· héi :
  Thành phố Hải Phòng ngày nay có 125km bờ biển chạy dài theo hướng
  theo hướng Đông Bắc – Tây Nam, từ cửa sông Thái Bình đến cửa Lạch Huyện,
  luôn mở rộng đón gió vịnh Bắc bộ và từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các
  nhà hàng hải quốc tế, với địa danh Cảng Hải Phòng nổi tiếng lâu. Với vị trí đặc
  biệt Hải Phòng giáp vựa lúa Thái Bình, giáp vùng văn hóa lâu đời Hải Dương và
  đất mỏ Quảng Ninh. Các tuyến đường Quốc lộ 5, Quốc lộ 10, Quốc lộ 18 như
  những huyết mạch giúp giao thương các vùng trong khu vực vô cùng thuận tiện.
  Về đường hàng không, bây giờ ít ai nghĩ, ngoài sân bay Cát Bi – một kiểu “Nội
  Bài 2”, Hải Phòng từng có 2 sân bay khác ở Kiến An và Đồ Sơn (chưa kể sân bay
  Kinh Dao – một trong những sân bay đầu tiên của toàn xứ Đông Dương nay đã
  thành quá vãng). Những lợi thế này có thể khôi phục lại bất cứ lúc nào, khiến cho
  Hải Phòng có thể đón khách ở bất cứ nơi nào, với bất cứ phương tiện gì. Đặc biệt,
  đô thị Hải Phòng rộng 36.299,14ha, chiếm 24% đất tự nhiên toàn thành phố nhưng
  tập trung tới 45% tổng số dân toàn thành phố, mật độ bình quân 3.865 người/km2
  (gần 2 triệu dân), có thể là nguồn lực mạnh mẽ để thực hiện bất cứ kế hoạch lớn
  nào cho phát triển tương lai!

  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 2
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 3. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp
  Trong giai đoạn 2006-20010, thành phố Hải Phòng huy động gần 119
  nghìn tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội; thu hút 297 dự án FDI (còn hiệu lực) với
  tổng
  vốn đăng ký 4,4 tỷ USD của các nhà đầu tư đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.
  Đến nay, trên địa bàn thành phố có 21.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh; cơ
  sở vật chất kỹ thuật và quy mô kinh tế thành phố tiếp tục phát triển rõ nét.
  Và đi kèm với sự phát triển của thành phố cũng đặt ra nhiều vấn đề cần
  giải quyết. Hải Phòng là nơi thu hút các nguồn nhân lực từ khắp nơi đổ về do đó
  nhu cầu giải quyết các vấn đề như giá cả, việc làm, nhà ở… đặc biệt là nhà cho
  người có thu nhập thấp. Vì vậy nhà chung cư cao tầng cho người có thu nhập thấp
  hứa hẹn một biện pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề đó.
  1.3 C¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kiÕn tróc cña c«ng tr×nh:
  – Mçi nhµ cao tÇng ®-îc thiÕt kÕ theo d¹ng kiÓu ®¬n nguyªn víi c¸c yÕu tè chÝnh
  phôc vô nhu cÇu sö dông cña c«ng tr×nh. Cô thÓ lµ:
  Cã Ýt nhÊt mét mÆt tiÕp xóc víi m«i tr-êng bªn ngoµi ( NhËn ®-îc ¸nh
  s¸ng tù nhiªn)
  §-îc th«ng giã tèt
  C¸c c¨n hé cã kÝch th-íc ®ñ t¹o nªn c¶m gi¸c réng r·i, tiÖn nghi cho
  c¸c hé gia ®inh sinh sèng.
  Khu vùc WC ph¶i ®¶m b¶o ®ñ cho sè l-îng .
  Cã chç l¾p ®Æt ®iÒu hoµ nhiÖt ®é : Sö dông ®iÒu hßa trung t©m cho
  toµn bé c¸c khu vùc lµm viÖc cña tßa nhµ.
  Th«ng tin liªn l¹c : ®-êng d©y telephone ®-îc ®Æt sÉn trong c¸c c¨n hé
  vµ c¸c phßng .
  1.3.1 Gi¶i ph¸p mÆt b»ng:
  ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ sè tÇng, chØ giíi x©y dùng
  vµ chØ giíi ®-êng ®á, diÖn tÝch x©y dùng do c¬ quan cã chøc n¨ng lËp.
  Toµ nhµ 8 tÇng cao 30m bao gåm:
  TÇng 1 ®-îc bè trÝ:
  – Khu s¶nh chÝnh lµ kho¶ng kh«ng gian víi 2 lèi vµo. Chøc n¨ng chñ yÕu lµ
  ®Ó xe vµ khu dÞch vô.
  TÇng 2-8 ®-îc bè trÝ:
  – §ã lµ c¸c c¨n hé gåm 2 phßng ngñ + 1 phßng sinh ho¹t + vÖ sinh vµ bÕp .
  Trªn cïng lµ m¸i t«n m¹ mµu chèng nãng cao 1,2 m .

  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 3
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 4. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp
  1.3.2. Gi¶i ph¸p cÊu t¹o vµ mÆt c¾t:
  Cao tr×nh cña tÇng 1 lµ 3,9m, tÇng m¸i tum lµ 2,0m vµ c¸c tÇng cßn l¹i cã cao
  tr×nh 3,3m, c¸c tÇng ®Òu cã hÖ thèng cöa sæ vµ cöa ®i ®Òu l-u th«ng vµ nhËn giã,
  ¸nh s¸ng. Cã mét thang bé vµ hai thang m¸y phôc vô thuËn lîi cho viÖc di chuyÓn
  theo ph-¬ng ®øng cña mäi ng-êi trong toµ nhµ, bªn ngoµi nhµ lµ thang tho¸t hiÓm
  b»ng thÐp.MÆt ®øng c¸c tÇng ®-îc thiÕt kÕ gièng nhau tõ tÇng 2 lªn tÇng 8 . Toµn
  bé t-êng nhµ x©y g¹ch ®Æc #75 víi v÷a XM #50, tr¸t trong vµ ngoµi b»ng v÷a XM
  #50. NÒn nhµ l¸t ®¸ Granit v÷a XM #50 dµy 15; khu vÖ sinh èp g¹ch men kÝnh cao
  1800 kÓ tõ mÆt sµn. Cöa gç dïng gç nhãm 3 s¬n mµu vµng kem, hoa s¾t cöa sæ s¬n
  mét n-íc chèng gØ sau ®ã s¬n 2 n-íc mµu vµng kem.M¸i bªt«ng cèt thÐp #250 cã
  ®é dèc lµ 1% . Sµn BTCT #250 ®æ t¹i chç dµy 10cm, tr¸t trÇn v÷a XM #50 dµy 15,
  c¸c tÇng ®Òu ®-îc lµm hÖ khung x-¬ng thÐp trÇn gi¶ vµ tÊm trÇn nhùa Lambris ®µi
  loan. Xung quanh nhµ bè trÝ hÖ thèng r·nh tho¸t n-íc réng 300 s©u 250 l¸ng v÷a
  XM #75 dµy 20, lßng r·nh ®¸nh dèc vÒ phÝa ga thu n-íc. T-êng tÇng 1 vµ 2 èp ®¸
  granit mµu ®á, c¸c tÇng trªn quÐt s¬n mµu vµng nh¹t.
  1.3.3.Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ mÆt ®øng, h×nh khèi kh«ng gian cña c«ng tr×nh:.
  MÆt ®øng cña c«ng tr×nh ®èi xøng t¹o ®-îc sù hµi hoµ phong nh·, phÝa mÆt
  ®øng c«ng tr×nh èp kÝnh panel hép dµy 10 ly mµu xanh t¹o vÎ ®Ñp hµi hoµ víi ®Êt
  trêi vµ vÎ bÒ thÕ cña c«ng tr×nh. H×nh khèi cña c«ng tr×nh thay ®æi theo chiÒu cao
  t¹o ra vÎ ®Ñp, sù phong phó cña c«ng tr×nh, lµm c«ng tr×nh kh«ng ®¬n ®iÖu. Ta cã
  thÓ thÊy mÆt ®øng cña c«ng tr×nh lµ hîp lý vµ hµi hoµ kiÕn tróc víi tæng thÓ kiÕn
  tróc quy ho¹ch cña c¸c c«ng tr×nh xung quanh.
  1.3.4 C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt t-¬ng øng cña c«ng tr×nh:
  1.3.4.1Gi¶i ph¸p th«ng giã chiÕu s¸ng:
  Mçi phßng trong toµ nhµ ®Òu cã hÖ thèng cöa sæ vµ cöa ®i, phÝa mÆt ®øng lµ cöa
  kÝnh nªn viÖc th«ng giã vµ chiÕu s¸ng ®Òu ®-îc ®¶m b¶o. C¸c phßng ®Òu ®-îc
  th«ng tho¸ng vµ ®-îc chiÕu s¸ng tù nhiªn tõ hÖ thèng cöa sæ, cöa ®i, ban
  c«ng,logia, hµnh lang vµ c¸c s¶nh tÇng kÕt hîp víi th«ng giã vµ chiÕu s¸ng nh©n
  t¹o.
  1.3.4.2 Gi¶i ph¸p bè trÝ giao th«ng:
  Giao th«ng theo ph-¬ng ngang trªn mÆt b»ng cã ®Æc ®iÓm lµ cöa ®i cña c¸c phßng
  ®Òu më ra s¶nh cña c¸c tÇng, tõ ®©y cã thÓ ra thang bé vµ thang m¸y ®Ó lªn xuèng
  tuú ý, ®©y lµ nót giao th«ng theo ph-¬ng ®øng (cÇu thang).

  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 4
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 5. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp
  Giao th«ng theo ph-¬ng ®øng gåm thang bé (mçi vÕ thang réng 2,3m) vµ
  thang m¸y thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i vµ ®ñ kÝch th-íc ®Ó vËn chuyÓn ®å ®¹c cho
  c¸c phßng, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®i l¹i vµ c¸c sù cè cã thÓ x¶y ra.
  1.3.4.3 Gi¶i ph¸p cung cÊp ®iÖn n-íc vµ th«ng tin:
  HÖ thèng cÊp n-íc: N-íc cÊp ®-îc lÊy tõ m¹ng cÊp n-íc bªn ngoµi khu vùc qua
  ®ång hå ®o l-u l-îng n-íc vµo bÓ n-íc ngÇm cña c«ng tr×nh cã dung tÝch 88,56m3
  (kÓ c¶ dù tr÷ cho ch÷a ch¸ylµ 54m3 trong 3 giê). Bè trÝ 2 m¸y b¬m n-íc sinh ho¹t
  (1 lµm viÖc + 1 dù phßng) b¬m n-íc tõ tr¹m b¬m n-íc ë tÇng hÇm lªn bÓ chøa
  n-íc trªn m¸i (cã thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng). N-íc tõ bÓ chøa n-íc trªn m¸i sÏ
  ®-îc ph©n phèi qua èng chÝnh, èng nh¸nh ®Õn tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ dïng n-íc trong
  c«ng tr×nh. N-íc nãng sÏ ®-îc cung cÊp bëi c¸c b×nh ®un n-íc nãng ®Æt ®éc lËp
  t¹i mçi khu vÖ sinh cña tõng tÇng. §-êng èng cÊp n-íc dïng èng thÐp tr¸ng kÏm
  cã ®-êng kÝnh tõ 15 ®Õn 65. §-êng èng trong nhµ ®i ngÇm sµn, ngÇm t-êng vµ
  ®i trong hép kü thuËt. §-êng èng sau khi l¾p ®Æt xong ®Òu ph¶i ®-îc thö ¸p lùc vµ
  khö trïng tr-íc khi sö dông, ®iÒu nµy ®¶m b¶o yªu cÇu l¾p ®Æt vµ yªu cÇu vÖ sinh.
  HÖ thèng tho¸t n-íc vµ th«ng h¬i: HÖ thèng tho¸t n-íc th¶i sinh ho¹t ®-îc thiÕt kÕ
  cho tÊt c¶ c¸c khu vÖ sinh trong khu nhµ. Cã hai hÖ thèng tho¸t n-íc bÈn vµ hÖ
  thèng tho¸t ph©n. N-íc th¶i sinh ho¹t tõ c¸c xÝ tiÓu vÖ sinh ®-îc thu vµo hÖ thèng
  èng dÉn, qua xö lý côc bé b»ng bÓ tù ho¹i, sau ®ã ®-îc ®-a vµo hÖ thèng cèng
  tho¸t n-íc bªn ngoµi cña khu vùc. HÖ thèng èng ®øng th«ng h¬i 60 ®-îc bè trÝ
  ®-a lªn m¸i vµ cao v-ît khái m¸i mét kho¶ng 700mm. Toµn bé èng th«ng h¬i vµ
  èng tho¸t n-íc dïng èng nhùa PVC cña ViÖt nam, riªng èng ®øng tho¸t ph©n b»ng
  gang. C¸c ®-êng èng ®i ngÇm trong t-êng, trong hép kü thuËt, trong trÇn hoÆc
  ngÇm sµn.
  HÖ thèng cÊp ®iÖn: Nguån cung cÊp ®iÖn cña c«ng tr×nh lµ ®iÖn 3 pha 4 d©y 380V/
  220V. Cung cÊp ®iÖn ®éng lùc vµ chiÕu s¸ng cho toµn c«ng tr×nh ®-îc lÊy tõ tr¹m
  biÕn thÕ ®· x©y dùng c¹nh c«ng tr×nh. Ph©n phèi ®iÖn tõ tñ ®iÖn tæng ®Õn c¸c b¶ng
  ph©n phèi ®iÖn cña c¸c phßng b»ng c¸c tuyÕn d©y ®i trong hép kü thuËt ®iÖn. D©y
  dÉn tõ b¶ng ph©n phèi ®iÖn ®Õn c«ng t¾c, æ c¾m ®iÖn vµ tõ c«ng t¾c ®Õn ®Ìn, ®-îc
  luån trong èng nhùa ®i trªn trÇn gi¶ hoÆc ch«n ngÇm trÇn, t-êng. T¹i tñ ®iÖn tæng
  ®Æt c¸c ®ång hå ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô cho toµn nhµ, thang m¸y, b¬m n-íc vµ chiÕu
  s¸ng c«ng céng. Mçi phßng ®Òu cã 1 ®ång hå ®o ®iÖn n¨ng riªng ®Æt t¹i hép c«ng
  t¬ tËp trung ë phßng kü thuËt cña tõng tÇng.
  HÖ thèng th«ng tin tÝn hiÖu: D©y ®iÖn tho¹i dïng lo¹i 4 lâi ®-îc luån trong èng
  PVC vµ ch«n ngÇm trong t-êng, trÇn. D©y tÝn hiÖu angten dïng c¸p ®ång, luån
  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 5
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d
 6. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp
  trong èng PVC ch«n ngÇm trong t-êng. TÝn hiÖu thu ph¸t ®-îc lÊy tõ trªn m¸i
  xuèng, qua bé chia tÝn hiÖu vµ ®i ®Õn tõng phßng. Trong mçi phßng cã ®Æt bé chia
  tÝn hiÖu lo¹i hai ®-êng, tÝn hiÖu sau bé chia ®-îc dÉn ®Õn c¸c æ c¾m ®iÖn. Trong
  mçi c¨n hé tr-íc m¾t sÏ l¾p 2 æ c¾m m¸y tÝnh, 2 æ c¾m ®iÖn tho¹i, trong qu¸ tr×nh
  sö dông tuú theo nhu cÇu thùc tÕ khi sö dông mµ ta cã thÓ l¾p ®Æt thªm c¸c æ c¾m
  ®iÖn vµ ®iÖn tho¹i.
  1.3.4.4 Gi¶i ph¸p phßng ho¶:
  Bè trÝ hép vßi ch÷a ch¸y ë mçi s¶nh cÇu thang cña tõng tÇng. VÞ trÝ cña hép
  vßi ch÷a ch¸y ®-îc bè trÝ sao cho ng-êi ®øng thao t¸c ®-îc dÔ dµng. C¸c hép vßi
  ch÷a ch¸y ®¶m b¶o cung cÊp n-íc ch÷a ch¸y cho toµn c«ng tr×nh khi cã ch¸y x¶y
  ra. Mçi hép vßi ch÷a ch¸y ®-îc trang bÞ 1 cuén vßi ch÷a ch¸y ®-êng kÝnh 50mm,
  dµi 30m, vßi phun ®-êng kÝnh 13mm cã van gãc. Bè trÝ mét b¬m ch÷a ch¸y ®Æt
  trong phßng b¬m (®-îc t¨ng c-êng thªm bëi b¬m n-íc sinh ho¹t) b¬m n-íc qua
  èng chÝnh, èng nh¸nh ®Õn tÊt c¶ c¸c häng ch÷a ch¸y ë c¸c tÇng trong toµn c«ng
  tr×nh. Bè trÝ mét m¸y b¬m ch¹y ®éng c¬ ®iezel ®Ó cÊp n-íc ch÷a ch¸y khi mÊt
  ®iÖn. B¬m cÊp n-íc ch÷a ch¸y vµ b¬m cÊp n-íc sinh ho¹t ®-îc ®Êu nèi kÕt hîp ®Ó
  cã thÓ hç trî lÉn nhau khi cÇn thiÕt. BÓ chøa n-íc ch÷a ch¸y ®-îc dïng kÕt hîp víi
  bÓ chøa n-íc sinh ho¹t cã dung tÝch h÷u Ých tæng céng lµ 88,56m3, trong ®ã cã
  54m3 dµnh cho cÊp n-íc ch÷a ch¸y vµ lu«n ®¶m b¶o dù tr÷ ®ñ l-îng n-íc cøu ho¶
  yªu cÇu, trong bÓ cã l¾p bé ®iÒu khiÓn khèng chÕ møc hót cña b¬m sinh ho¹t. Bè
  trÝ hai häng chê bªn ngoµi c«ng tr×nh. Häng chê nµy ®-îc l¾p ®Æt ®Ó nèi hÖ thèng
  ®-êng èng ch÷a ch¸y bªn trong víi nguån cÊp n-íc ch÷a ch¸y tõ bªn ngoµi. Trong
  tr-êng hîp nguån n-íc ch÷a ch¸y ban ®Çu kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng cung cÊp, xe ch÷a
  ch¸y sÏ b¬m n-íc qua häng chê nµy ®Ó t¨ng c-êng thªm nguån n-íc ch÷a ch¸y,
  còng nh- tr-êng hîp b¬m cøu ho¶ bÞ sù cè hoÆc nguån n-íc ch÷a ch¸y ban ®Çu ®·
  c¹n kiÖt.

  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 6
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 7. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp

  PhÇn II: KÕt cÊu

  NhiÖm vô :
   TÝnh khung trôc 7 .
   VÏ mÆt b»ng kÕt cÊu tÇng ®iÓn h×nh.
   TÝnh to¸n sµn toµn khèi tÇng ®iÓn h×nh .
   TÝnh to¸n thang bé tÇng ®iÓn h×nh .
   TÝnh mãng khung trôc 7.

  Gi¸o viªn h-íng dÉn : th.s l¹i v¨n thµnh

  sinh viªn thùc hiÖn : hµ xu©n triÒu

  Líp : xd1202d

  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 7
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 8. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp
  Ch-¬ng 2: lùa chän gi¶I ph¸p kÕt cÊu

  2.1. S¬ bé ph-¬ng ¸n kÕt cÊu :
  C«ng tr×nh cã chiÒu réng 16.4m vµ dµi 289m,chiÒu cao c¸c tÇng lµ 3,3m.
  Dùa vµo mÆt b»ng kiÕn tróc ta bè trÝ hÖ kÕt cÊu chÞu lùc cho c«ng tr×nh. Khung
  chÞu lùc chÝnh gåm cét, dÇm. Chän l-íi cét vu«ng, nhÞp cña dÇm lín nhÊt lµ 5,2 m.
  2.1.1 Ph©n tÝch c¸c d¹ng kÕt cÊu khung :
  2.1.1.1. C¸c d¹ng kÕt cÊu khung :
  C¨n cø theo thiÕt kÕ ta chia ra c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu chÝnh ra nh- sau:
  a) HÖ t-êng chÞu lùc.
  Trong hÖ kÕt cÊu nµy th× c¸c cÊu kiÖn th¼ng ®øng chÞu lùc cña nhµ lµ c¸c t-êng
  ph¼ng. T¶i träng ngang truyÒn ®Õn c¸c tÊm t-êng th«ng qua c¸c b¶n sµn ®-îc xem
  lµ cøng tuyÖt ®èi. Trong mÆt ph¼ng cña chóng c¸c v¸ch cøng (chÝnh lµ tÊm t-êng)
  lµm viÖc nh- thanh c«ng x«n cã chiÒu cao tiÕt diÖn lín.Víi hÖ kÕt cÊu nµy th×
  kho¶ng kh«ng bªn trong c«ng tr×nh cßn ph¶i ph©n chia thÝch hîp ®¶m b¶o yªu cÇu
  vÒ kÕt cÊu.
  HÖ kÕt cÊu nµy cã thÓ cÊu t¹o cho nhµ kh¸ cao tÇng, tuy nhiªn theo ®iÒu kiÖn
  kiÕn tróc cña c«ng tr×nh khã cã thÓ bè trÝ vÞ trÝ c¸c t-êng cøng cho hîp .
  b) HÖ khung chÞu lùc.
  HÖ ®-îc t¹o bëi c¸c cét vµ c¸c dÇm liªn kÕt cøng t¹i c¸c nót t¹o thµnh hÖ khung
  kh«ng gian cña nhµ. HÖ kÕt cÊu nµy t¹o ra ®-îc kh«ng gian kiÕn tróc kh¸ linh ho¹t.
  Tuy nhiªn nã tá ra kÐm hiÖu qu¶ khi t¶i träng ngang c«ng tr×nh lín v× kÕt cÊu
  khung cã ®é cøng chèng c¾t vµ chèng xo¾n kh«ng cao. NÕu muèn sö dông hÖ kÕt
  cÊu nµy cho c«ng tr×nh th× tiÕt diÖn cÊu kiÖn sÏ kh¸ lín, lµm ¶nh h-ëng ®Õn t¶i
  träng b¶n th©n c«ng tr×nh vµ chiÒu cao th«ng tÇng cña c«ng tr×nh.
  c) HÖ lâi chÞu lùc.
  Lâi chÞu lùc cã d¹ng vá hép rçng, tiÕt diÖn kÝn hoÆc hë cã t¸c dông nhËn toµn
  bé t¶i träng t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh vµ truyÒn xuèng ®Êt. HÖ lâi chÞu lùc cã hiÖu
  qu¶ víi c«ng tr×nh cã ®é cao t-¬ng ®èi lín, do cã ®é cøng chèng xo¾n vµ chèng c¾t
  lín, tuy nhiªn nã ph¶i kÕt hîp ®-îc víi gi¶i ph¸p kiÕn tróc.
  d) HÖ kÕt cÊu hçn hîp.
  * S¬ ®å gi»ng.
  S¬ ®å nµy tÝnh to¸n khi khung chØ chÞu phÇn t¶i träng th¼ng ®øng t-¬ng øng víi
  diÖn tÝch truyÒn t¶i ®Õn nã cßn t¶i träng ngang vµ mét phÇn t¶i träng ®øng do c¸c
  kÕt cÊu chÞu t¶i c¬ b¶n kh¸c nh- lâi, t-êng chÞu lùc. Trong s¬ ®å nµy th× tÊt c¶ c¸c
  nót khung ®Òu cã cÊu t¹o khíp hoÆc c¸c cét chØ chÞu nÐn.
  * S¬ ®å khung – gi»ng.
  HÖ kÕt cÊu khung – gi»ng (khung vµ v¸ch cøng) ®-îc t¹o ra b»ng sù kÕt hîp
  gi÷a khung vµ v¸ch cøng. Hai hÖ thèng khung vµ v¸ch ®-îc lªn kÕt qua hÖ kÕt cÊu
  sµn dÇm t¹o ®é cøng kh«ng gian lín, tõ ®ã sÏ gi¶m kÝch th-íc tiÕt diÖn, t¨ng tÝnh
  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 8
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 9. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp
  kinh tÕ vµ phï hîp cãi thiÕt kÕ kiÕn tróc. S¬ ®å nµy khung cã liªn kÕt cøng t¹i c¸c
  nót (khung cøng).
  2.1.1.2. Gi¶i ph¸p mãng cho c«ng tr×nh.
  V× c«ng tr×nh lµ nhµ cao tÇng nªn t¶i träng ®øng truyÒn xuèng mãng nh©n theo
  sè tÇng lµ rÊt lín. MÆt kh¸c v× chiÒu cao lín nªn t¶i träng ngang (giã, ®éng ®Êt)
  t¸c dông lµ rÊt lín, ®ßi hái mãng cã ®é æn ®Þnh cao. Do ®ã ph-¬ng ¸n mãng s©u lµ
  hîp lý nhÊt ®Ó chÞu ®-îc t¶i träng tõ c«ng tr×nh truyÒn xuèng.
  Mãng cäc ®ãng: ¦u ®iÓm lµ kiÓm so¸t ®-îc chÊt l-îng cäc tõ kh©u chÕ t¹o ®Õn
  kh©u thi c«ng nhanh. Nh-ng h¹n chÕ cña nã lµ tiÕt diÖn nhá, khã xuyªn qua æ c¸t,
  thi c«ng g©y ån vµ rung ¶nh h-ëng ®Õn c«ng tr×nh thi c«ng bªn c¹nh ®Æc biÖt lµ
  khu vùc thµnh phè. HÖ mãng cäc ®ãng kh«ng dïng ®-îc cho c¸c c«ng tr×nh cã t¶i
  träng qu¸ lín do kh«ng ®ñ chç bè trÝ c¸c cäc.
  Mãng cäc Ðp: Lo¹i cäc nµy chÊt l-îng cao, ®é tin cËy cao, thi c«ng ªm dÞu.
  H¹n chÕ cña nã lµ khã xuyªn qua líp c¸t chÆt dµy, tiÕt diÖn cäc vµ chiÒu dµi cäc bÞ
  h¹n chÕ. §iÒu nµy dÉn ®Õn kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc ch-a cao.
  Mãng cäc khoan nhåi: Lµ lo¹i cäc ®ßi hái c«ng nghÖ thi c«ng phøc t¹p. Tuy nhiªn
  nã vÉn ®-îc dïng nhiÒu trong kÕt cÊu nhµ cao tÇng v× nã cã tiÕt diÖn vµ chiÒu s©u
  lín do ®ã nã cã thÓ tùa ®-îc vµo líp ®Êt tèt n»m ë s©u v× vËy kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña
  cäc sÏ rÊt lín.
  2.1.1.3 C¸c lùa chän cho gi¶i ph¸p kÕt cÊu sµn.
  Trong c«ng tr×nh hÖ sµn cã ¶nh h-ëng rÊt lín tíi sù lµm viÖc kh«ng gian cña kÕt
  cÊu. ViÖc lùa chän ph-¬ng ¸n sµn hîp lý lµ ®iÒu rÊt quan träng. Do vËy, cÇn ph¶i
  cã sù ph©n tÝch ®óng ®Ó lùa chän ra ph-¬ng ¸n phï hîp víi kÕt cÊu cña c«ng tr×nh.
  Ta xÐt c¸c ph-¬ng ¸n kÕt cÊu sau:
  a) Sµn s-ên toµn khèi:
  CÊu t¹o bao gåm hÖ dÇm vµ b¶n sµn.
  ¦u ®iÓm: TÝnh to¸n ®¬n gi¶n, ®-îc së dông phæ biÕn ë n-íc ta víi c«ng nghÖ
  thi c«ng phong phó nªn thuËn tiÖn cho viÖc lùa chän c«ng nghÖ thi c«ng.
  Nh-îc ®iÓm: ChiÒu cao dÇm vµ ®é vâng cña b¶n sµn rÊt lín khi v-ît khÈu ®é
  lín, dÉn ®Õn chiÒu cao tÇng cña c«ng tr×nh lín nªn g©y bÊt lîi cho kÕt cÊu c«ng
  tr×nh khi chÞu t¶i träng ngang vµ kh«ng tiÕt kiÖm chi phÝ vËt liÖu.
  Kh«ng tiÕt kiÖm kh«ng gian sö dông.
  b) Sµn « cê:

  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 9
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 10. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp
  CÊu t¹o gåm hÖ dÇm vu«ng gãc víi nhau theo hai ph-¬ng, chia b¶n sµn
  thµnh c¸c « b¶n kª bèn c¹nh cã nhÞp bÐ, theo yªu cÇu cÊu t¹o kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c
  dÇm kh«ng qu¸ 2m.
  ¦u ®iÓm: Tr¸nh ®-îc cã qu¸ nhiÒu cét bªn trong nªn tiÕt kiÖm ®-îc kh«ng
  gian sö dông vµ cã kiÕn tróc ®Ñp , thÝch hîp víi c¸c c«ng tr×nh yªu cÇu thÈm mü
  cao vµ kh«ng gian sö dông lín nh- héi tr-êng, c©u l¹c bé.
  Nh-îc ®iÓm: Kh«ng tiÕt kiÖm, thi c«ng phøc t¹p. MÆt kh¸c, khi mÆt b»ng sµn
  qu¸ réng cÇn ph¶i bè trÝ thªm c¸c dÇm chÝnh. V× vËy, nã còng kh«ng tr¸nh ®-îc
  nh÷ng h¹n chÕ do chiÒu cao dÇm chÝnh ph¶i cao ®Ó gi¶m ®é vâng.
  c) Sµn kh«ng dÇm (sµn nÊm):
  CÊu t¹o gåm c¸c b¶n kª trùc tiÕp lªn cét. §Çu cét lµm mò cét ®Ó ®¶m b¶o
  liªn kÕt ch¾c ch¾n vµ tr¸nh hiÖn t-îng ®©m thñng b¶n sµn.
  ¦u ®iÓm:
  ChiÒu cao kÕt cÊu nhá nªn gi¶m ®-îc chiÒu cao c«ng tr×nh
  TiÕt kiÖm ®-îc kh«ng gian sö dông
  ThÝch hîp víi nh÷ng c«ng tr×nh cã khÈu ®é võa (6 8 m) vµ rÊt kinh tÕ víi
  nh÷ng lo¹i sµn chÞu t¶i träng >1000 (kG/m2).
  Nh-îc ®iÓm:
  TÝnh to¸n phøc t¹p
  Thi c«ng khã v× nã kh«ng ®-îc sö dông phæ biÕn ë n-íc ta hiÖn nay,
  nh-ng víi h-íng x©y dùng nhiÒu nhµ cao tÇng, trong t-¬ng lai lo¹i sµn nµy sÏ ®-îc
  sö dông rÊt phæ biÕn trong viÖc thiÕt kÕ nhµ cao tÇng.
  2.1.2.Ph-¬ng ¸n lùa chän :
  C¨n cø vµo:
  §Æc ®iÓm kiÕn tróc vµ ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña c«ng tr×nh
  C¬ së ph©n tÝch s¬ bé ë trªn
  Tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c nhµ chuyªn m«n vµ ®-îc sù ®ång ý cña thÇy
  gi¸o h-íng dÉn
  S¬ ®å kÕt cÊu tæng thÓ vµ vËt liÖu sö dông:
  -KÕt cÊu tæng thÓ cña c«ng tr×nh lµ kÕt cÊu hÖ khung bªt«ng cèt thÐp (cét dÇm sµn
  ®æ t¹i chç) kÕt hîp víi v¸ch thang m¸y chÞu t¶i träng th¼ng ®øng theo diÖn tÝch
  truyÒn t¶i vµ t¶i träng ngang (t-êng ng¨n che kh«ng chÞu lùc).
  -Lùa chän ph-¬ng ¸n sµn s-ên toµn khèi ®Ó thiÕt kÕ cho c«ng tr×nh.
  -Th«ng qua tµi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt, c¨n cø vµo t¶i träng c«ng tr×nh cã thÓ thÊy
  r»ng ph-¬ng ¸n mãng n«ng kh«ng cã tÝnh kh¶ thi nªn dù kiÕn dïng ph-¬ng ¸n

  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 10
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 11. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp
  mãng s©u (mãng cäc).ThÐp mãng dïng lo¹i AI vµ AII, thi c«ng mãng ®æ bªt«ng
  toµn khèi t¹i chç.
  Tuy nhiªn cßn mét sè ph-¬ng ¸n kh¸c tèi -u h¬n nh-ng v× thêi gian h¹n chÕ
  vµ tµi liÖu tham kh¶o kh«ng ®Çy ®ñ nªn em kh«ng ®-a vµo ph©n tÝch lùa chän.
  2.1.3. KÝch th-íc s¬ bé cña kÕt cÊu:
  2.1.3.1. Chän s¬ ®å kÕt cÊu, b¶n vÏ mÆt b»ng kÕt cÊu:
  2.1.3.1.1 Sµn:
  D
  C«ng thøc x¸c ®Þnh chiÒu dµy cña sµn : hb .l
  m
  ¤ b¶n lo¹i 1 (l1 xl2 = 4,8 x 4,5 m)
  l1 4,8
  XÐt tØ sè =1,07 hmin 6cm víi
  nhµ d©n dông
  2.1.3.1.2 DÇm:
  ld
  ChiÒu cao tiÕt diÖn : h
  md
  md = 8-12 víi dÇm chÝnh
  12-20 víi dÇm phô
  ld – nhÞp dÇm
  4800
  DÇm chÝnh cã nhÞp = 4,8 m h =480mm h = 50cm b=22cm
  10
  5200
  DÇm chÝnh cã nhÞp = 5,2 m h 473mm h = 50cm b=22cm
  11
  VËy chän chung kÝch th-íc dÇm chÝnh lµ 220×500
  4500
  DÇm phô cã nhÞp = 4,5 m h =300mm h = 35cm b=22cm
  15
  DÇm conson chän h = 30cm b=22cm
  Trong ®ã: b = (0,3 0,5)h

  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 11
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 12. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp

  2.1.3.1.3 Cét khung K7:
  DiÖn chÞu t¶i cña cét khung K7
  d d

  2400

  4800
  3600

  c c

  5200

  b b
  3600 3600

  6 7 8
  H×nh 2.1- DiÖn chÞu t¶i cña cét
  n.q.s
  DiÖn tÝch tiÕt diÖn cét s¬ bé x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Fc
  Rb
  n: Sè sµn trªn mÆt c¾t
  q: Tæng t¶i träng 800 1.200(kG/m2)
  Rb: C-êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng víi bª t«ng # 250, Rb = 110 (kG/cm2)
  a1 a2 l1 a1 a2 l1 l2
  S x (®èi víi cét biªn); S x (®èi víi cét gi÷a).
  2 2 2 2
  + Víi cét biªn:
  a1 a2 l1 3,6 3,6 4,8
  S . . 8,64m2 86400cm2
  2 2 2 2
  8.0,12.86400
  Fc 921,6
  110
  KÕt hîp yªu cÇu kiÕn tróc chän s¬ bé tiÕt diÖn c¸c cét nh- sau :
  Chän bxh = 30×35 cm = 1050 cm2
  l0
  KiÓm tra æn ®Þnh cña cét : 0 31
  b
  Cét coi nh- ngµm vµo sµn, chiÒu dµi lµm viÖc cña cét l0 =0,7 H
  TÇng 1 : l = 390cm l0 = 273cm = 273/30 = 9,1< 0

  TÇng 2-8 : l = 330cm l0 = 231cm = 231/30 = 8,8< 0

  + Víi cét gi÷a:

  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 12
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 13. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp
  a1 a2 l1 3,6 3,6 4,8 5, 2
  S . . 18m2 180000cm2
  2 2 2 2
  8.0,12.180000
  Fc 1920 cm2
  110
  KÕt hîp yªu cÇu kiÕn tróc chän s¬ bé tiÕt diÖn c¸c cét nh- sau:
  Chän bxh = 40×55 cm = 2200 cm2
  l0
  KiÓm tra æn ®Þnh cña cét: 0 31
  b
  Cét coi nh- ngµm vµo sµn, chiÒu dµi lµm viÖc cña cét l0 =0,7 H
  TÇng 1 : l = 390cm l0 = 273cm = 273/40 = 6,825< 0

  TÇng 2-8 : l = 330cm l0 = 231cm = 231/40 = 5,775< 0
  2.1.3.2. VËt liÖu:
  -VËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh: toµn bé c¸c lo¹i kÕt cÊu dïng bªt«ng m¸c 250
  (Rn=110 kg/cm2), cèt thÐp AI c-êng ®é tÝnh to¸n 2100 kg/cm2, cèt thÐp AII
  c-êng ®é tÝnh to¸n 2800 kg/cm2.

  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 13
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 14. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp
  220×300 220×500 220×500 220×500 220×300

  300×350

  400×550

  400×550

  3300
  220×300 220×500 220×500 220×500 220×300
  300×350

  400×550

  400×550

  3300
  220×300 220×500 220×500 220×500 220×300
  300×350

  400×550

  400×550

  3300
  220×300 220×500 220×500 220×500 220×300
  300×350

  400×550

  400×550

  3300
  220×300 220×500 220×500 220×500 220×300
  300×350

  400×550

  400×550

  300×350

  3300
  220×300 220×500 220×500 220×500 220×300
  300×350

  400×550

  400×550

  300×350

  3300
  220×300 220×500 220×500 220×500 220×300
  300×350

  400×550

  400×550

  300×350

  3300

  220×300 220×500 220×500 220×500 220×300
  300×350

  400×550

  400×550

  300×350

  3900

  4800 5200 4800

  a b c d
  s¬ ®å khung k7
  H×nh 2.2- S¬ ®å khung K7

  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 14
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 15. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp
  2.2. tÝnh to¸n t¶I träng :
  2.2.1. TÜnh t¶i
  2.2.1.1 CÊu t¹o sµn c¸c tÇng vµ sµn m¸i:
  – Sµn m¸i:
  Träng l-îng c¸c líp m¸i ®-îc tÝnh to¸n vµ lËp thµnh b¶ng sau:

  B¶ng 2-1: B¶ng träng l-îng c¸c líp m¸i
  T¶iträng T¶i träng
  HÖ sè
  TT Tªn c¸c líp cÊu t¹o (m) tiªu chuÈn tÝnh to¸n
  (kG/m3) tin cËy
  (kG/m2) (kG/m2)
  1 V÷a chèng thÊm 1800 0,025 45 1,3 58,5
  2 Líp BT xØ t¹o dèc 1800 0,010 180 1,1 198
  3 BT cèt thÐp 2500 0,10 250 1,1 275
  4 Líp v÷a tr¸t trÇn 1800 0,015 27 1,3 35,1
  Tæng 322 566,6
  – Sµn c¸c tÇng:
  Líp g¹ch l¸t dµy 10mm ; = 2T/m3
  Líp v÷a lãt dµy 20mm ; = 1,8T/m3
  Líp BTCT dµy 100mm ; = 2,5T/m3
  Líp trÇn trang trÝ dµy 15mm ; = 1,8T/m3
  Träng l-îng c¸c líp sµn ®-îc tÝnh to¸n vµ lËp thµnh b¶ng sau :
  B¶ng 2-2: B¶ng träng l-îng c¸c líp sµn dµy 10 cm
  T¶i träng T¶i träng
  Tªn c¸c líp HÖ sè
  TT (m) tiªu chuÈn tÝnh to¸n
  cÊu t¹o (kG/m3) 2
  (kG/m )
  tin cËy
  (kG/m2)
  1 G¹ch LD 2000 0,01 20 1,1 22
  2 V÷a lãt 1800 0,02 36 1,3 46,8
  3 BT cèt thÐp 2500 0,10 300 1,1 330
  4 TrÇn trang trÝ 1800 0,015 27 1,3 35,1
  Tæng 383 434

  – Sµn WC:
  B¶ng 2-3. B¶ng träng l-îng c¸c líp sµn WC dµy 10cm
  Tªn c¸c líp T¶i träng HÖ sè T¶i träng
  TT (m)
  cÊu t¹o (kG/m3) tiªu chuÈn tin cËy tÝnh to¸n
  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 15
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 16. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp
  (kG/m2) (kG/m2)
  2 3 4 5=3 4 6 7=5 6
  1 G¹ch chèng tr¬n 2000 0,01 20 1,1 22
  2 V÷a lãt 1800 0,02 36 1,3 46,8
  3 BT chèng thÊm 2500 0,04 100 1,1 110
  4 B¶n BT cèt thÐp 2500 0,10 300 1,1 330
  5 V÷a tr¸t trÇn 1800 0,015 27 1,3 35,1
  6 §-êng èng KT 30 1,3 39
  Tæng 383,0 582,9

  2.2.1.2 T-êng bao che:
  +TÝnh träng l-îng cho 1m2 t-êng 220; gåm:
  Träng l-äng khèi x©y g¹ch:
  g1= 1800.0,22.1,1 = 435,6 (kG/m2)
  Träng l-îng líp v÷a tr¸t dµy1,5 mm:
  g2 = 1800×0,015×1,3×2 = 70,2 (kG/m2)
  Träng l-îng 1 m2 t-êng g/c 220 lµ:
  gt-êng = 435,6 + 70,2 = 505,8 = 506 (kG/m2)
  Träng l-îng b¶n th©n cña c¸c cÊu kiÖn.
  +TÝnh träng l-îng cho 1m2 t-êng 110; gåm:
  Träng l-äng khèi x©y g¹ch:
  g1= 1800.0,11.1,1 = 217,8 (kG/m2)
  Träng l-îng líp v÷a tr¸t dµy1,5 mm:
  g2 = 1800×0,015×1,3×2 = 70,2 (kG/m2)
  Träng l-îng 1 m2 t-êng g/c 110 lµ:
  gt-êng = 217,8 + 70,2 =288 (kG/m2)

  2.2.1.3 Träng l-îng b¶n th©n cña c¸c cÊu kiÖn.
  – TÝnh träng l-îng cho 1 m dÇm:
  + Víi dÇm kÝch th-íc 22×50: g = 0,25×0,5x2500x1,1 = 343,8 (kG/m)
  + Víi dÇm kÝch th-íc 22×30: g = 0,25×0,30x2500x1,1 = 181,5 (kG/m)

  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 16
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 17. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp
  + Víi dÇm kÝch th-íc 22×35: g = 0,25×0,35x2500x1,1 = 240,6 (kG/m)
  2.2.2 Ho¹t t¶i sµn:
  Theo TCVN 2737-95 ho¹t t¶i tiªu chuÈn t¸c dông lªn sµn lµ:
  §èi víi phßng lµm viÖc,ë : q = 200 (kG/m2) qtt = 200×1,2 = 240 (kG/m2)
  §èi víi WC : q = 200 (kG/m2) qtt = 200×1,2 = 240 (kG/m2)
  §èi víi tÇng ¸p m¸i: qm¸i = 75 (kG/m2) qm¸i tt = 75×1,3 = 97,5 (kG/m2)
  2.2.3. T¶i träng giã:
  Theo tiªu chuÈn TCVN 2737 – 95 víi nhµ d©n dông cã chiÒu cao nhá h¬n 40
  m th× chØ cÇn tÝnh víi ¸p lùc giã tÜnh
  ¸p lùc tiªu chuÈn giã tÜnh t¸c dông lªn c«ng tr×nh ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng
  thøc cña TCVN 2737-95
  W = n.Wo. k.c.B
  Wo: Gi¸ trÞ cña ¸p lùc giã ®èi víi khu vùc H¶i Phßng ; Wo = 155 (kG/m2)
  n: hÖ sè ®é tin cËy; = 1,2
  k: HÖ sè tÝnh ®Õn sù thay ®æi cña ¸p lùc giã theo ®é cao so víi mèc chuÈn vµ
  d¹ng ®Þa h×nh; hÖ sè nµy tra b¶ng cña tiªu chuÈn
  c: HÖ sè khÝ ®éng lÊy theo b¶ng cña quy ph¹m. Víi c«ng tr×nh cã mÆt b»ng
  h×nh ch÷ nhËt th×: PhÝa ®ãn giã: c = 0,8
  PhÝa hót giã: c = – 0,6
  PhÝa ®ãn giã : W® = 1,2. 155. k. 0,8 = 148,8 . k
  PhÝa giã hót : Wh = 1,2. 155. k. (- 0,6) = – 111,6 . k
  Nh- vËy biÓu ®å ¸p lùc giã thay ®æi liªn tôc theo chiÒu cao mçi tÇng .
  Thiªn vÒ an toµn ta coi t¶i träng giã ph©n bè ®Òu trong c¸c tÇng :
  TÇng 1 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +3,9m néi suy ta cã k = 0,862
  TÇng 2 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +7,2m néi suy ta cã k = 0,933
  TÇng 3 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +10.5m néi suy ta cã k = 1.008
  TÇng 4 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +13,8m néi suy ta cã k = 1,061
  TÇng 5 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +17,1m néi suy ta cã k = 1,101
  TÇng 6 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +20,4m néi suy ta cã k = 1,134
  TÇng 7 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +23,7m néi suy ta cã k = 1,163
  TÇng 8 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +27,0m néi suy ta cã k = 1,193
  Víi b-íc cét lµ 3,6 m ta cã:

  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 17
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 18. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp
  B¶ng 2-4: B¶ng t¶i träng giã t¸c dông lªn c«ng tr×nh (kG/m2)
  Cao HÖ sè W®= 148,8. Wh=111,6.K q® = W® . 3,6 qh=Wh3,6
  TÇng
  tr×nh K K (kG/m2) (kG/m2) (kG/m) (kG/m)
  1 +3.9 0.836 124.4 93.3 447.8 335.9
  2 +7.2 0.933 138.84 104.1 499.82 374.9
  3 +10.5 1.008 150 112.5 540 405
  4 +13.8 1.061 157.88 118.4 568.4 426.3
  5 +17.1 1.101 163.83 122.9 589.8 442.4
  6 +20.4 1.134 168.74 126.6 607.5 455.6
  7 +23,7 1.163 173.06 129.8 623 467.3
  8 +27 1.193 177.52 133.1 639.1 479.3

  §Ó thiªn vÒ an toµn trong qu¸ tr×nh thi c«ng ta bá qua lùc tËp trung do t¶i träng giã
  t¸c dông t¹i mÐp cña khung .
  VËy t¶i träng giã t¸c dông lªn khung chØ bao gåm t¶i träng ph©n bè q theo tõng
  tÇng.
  2.3 TÝnh to¸n t¶i träng t¸c dông lªn c«ng tr×nh : Dån t¶i träng lªn khung K7:
  T¶i träng t¸c dông lªn khung K7sÏ bao gåm:
  2.3.1.T¶i träng giã :
  T¶i träng do giã truyÒn vµo cét d-íi d¹ng lùc ph©n bè
  B¶ng 2-5: B¶ng ph©n phèi t¶i träng giã t¸c dông lªn c«ng tr×nh

  TÇng Cao tr×nh q® = W® . 3,6 (kG/m) qh = Wh . 3,6 (kG/m)
  1 +3,9 447.84 335.9
  2 +7,2 499.82 374.9
  3 +10,5 540 405
  4 +13,8 568.37 426.3
  5 +17,1 589.79 442.4
  6 +20,4 607.46 455.6
  7 +23,7 623.02 467.3
  8 +27 639.07 479.3
  *T¶i träng tËp trung ®Æt t¹i nót:
  W=n q0 k C a Cihi
  h=0,6m chiÒu cao cña t-êng ch¾n m¸i
  W®=1,2.95.1,158.0,8.0,6.4,8 = 436,097(kG/m)
  Wh=1,2.95.1,158.0,6.0,6.4,8=327,073(kG/m)
  2.3.2. C¸c lùc ph©n bè q do tÜnh t¶i (sµn, t-êng, dÇm) vµ ho¹t t¶i sµn truyÒn vµo
  d-íi d¹ng lùc ph©n bè.
  C¸ch x¸c ®Þnh: dån t¶i vÒ dÇm theo h×nh thang hay h×nh tam gi¸c tuú theo
  kÝch th-íc cña tõng « sµn.
  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 18
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 19. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp
  C¸c lùc tËp trung t¹i c¸c nót do tÜnh t¶i (sµn, dÇm, t-êng) vµ ho¹t t¶i t¸c dông
  lªn c¸c dÇm vu«ng gãc víi khung.
  C¸c lùc tËp trung nµy ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch: sau khi t¶i träng ®-îc dån vÒ
  c¸c dÇm vu«ng gãc víi khung theo h×nh tam gi¸c hay h×nh thang d-íi d¹ng lùc
  ph©n bè q, ta nh©n lùc q víi 1/2 kho¶ng c¸ch chiÒu dµi c¹nh t¸c dông.
  C¸c lùc tËp trung vµ ph©n bè ®· nãi ë trªn ®-îc ký hiÖu vµ x¸c ®Þnh theo
  h×nh vÏ vµ c¸c b¶ng tÝnh d-íi ®©y:
  2.3.2.1. TÜnh t¶i:
  TÇng 2-8:
  5
  – T¶i tam gi¸c : qt® = q l1
  8
  – T¶i h×nh thang : qt® = k q l1
  – T¶i h×nh ch÷ nhËt : qt® = q l1
  Trong ®ã:
  qs: t¶i ph©n bè trªn diÖn tÝch sµn.
  l1
  k: hÖ sè truyÒn t¶i. (k = 1 – 2β2 + β3; β = )
  2l 2
  §ª thuËn lîi cho viÖc dån t¶i ta tÝnh c¸c hÖ sè ,k vµ lËp thµnh b¶ng tra sau cho
  c¸c lo¹i « sµn víi diÖn chÞu t¶i h×nh thang
  B¶ng 2-6: B¶ng hÖ sè gi¶m t¶i « sµn

  l1
  TT Tªn « L1 L2 β= K=1-2β2+ β3
  2l 2
  1 O2 3,6 4,8 0,375 0,772
  2 O3 2,8 3,6 0,778 0,261
  3 O4 2 3,6 0,556 0,554
  4 O7 3,4 3,6 0,944 0,06

  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 19
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

 20. Tr-êng §Hdl h¶I phßng ***§å ¸n tèt nghiÖp
  2.3.2.1.1 .TÝnh cho sµn tÇng 2-7
  o1

  o2 o2

  o4 o4
  o7
  o6

  o5 o5

  o4 o4

  o2
  o3

  o1 o1

  H×nh 2.3- S¬ ®å t¶i träng truyÒn vµo khung K7

  2.3.2.1.1.1 T¶i ph©n bè
  g1 gåm :
  Do t-êng 220: 506x(3,3-0,5) = 1416,8 (kG/m)
  g2 gåm:
  – Do t¶i h×nh thangO2 1 phÝa truyÒn vµo:
  g = k qs l1 = 1/2×0,772 434 3,6 = 603,1 (kG/m)
  – Do sµn O3 d¹ng tam gi¸c 1 phÝa truyÒn vµo:
  g = k qs l1 = 1/2x 5/8 434 2,8= 379,75 (kG/m)
  – Do b¶n th©n t-êng 110
  g = 288x(3,3-0,5) = 806,4 (kG/m)
  => g2 = 603,1+379,75+806,4 = 1707,88 (kG/m)
  g3 gåm:

  Nhµ Chung c- thu nhËp thÊp HOµNG ANH 20
  SVTH: hµ xu©n triÒu_Líp: xd1202d

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh – Hải Phòng File Word, PDF về máy