Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư CT 1A Khu đô thị mới Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư CT 1A Khu đô thị mới Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư CT 1A Khu đô thị mới Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư CT 1A Khu đô thị mới Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội

Download


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư CT 1A Khu đô thị mới Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội giới thiệu tổng quan về công trình chung cư CT 1A Khu đô thị mới Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội, phương án thiết kế công trình chung cư CT 1A Khu đô thị mới Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội, các phương án thi công công trình này.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư CT 1A Khu đô thị mới Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư CT 1A Khu đô thị mới Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư CT 1A Khu đô thị mới Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư CT 1A Khu đô thị mới Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội

 1. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  Ch-¬ng 1
  Giíi thiÖu c«ng tr×nh
  1. Khu vùc vµ ®Þa ®iÓm x©y dùng:
  Tªn c«ng tr×nh : Chung c- CT1A
  VÞ trÝ: Khu ®« thÞ míi V¨n Khª – Hµ §«ng – Hµ Néi
  C«ng tr×nh ®-îc x©y dùng lµm nhµ ë.

  2. Quy m« vµ ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh:
  DiÖn tÝch x©y dùng: 1151,4 m2
  C«ng tr×nh lµ mét tßa nhµ gåm 9 tÇng næi dïng lµm nhµ ë tõ tÇng 1 ®Õn tÇng 9. TÇng
  1 cã b·i göi xe.

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D -1 –

 2. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  Ch-¬ng 2
  Gi¶i ph¸p kiÕn tróc vµ kÜ thuËt cho c«ng tr×nh
  1. Gi¶i ph¸p kiÕn tróc
  – C«ng tr×nh bao gåm 9 tÇng.
  + Mét phÇn kh«ng gian tÇng 1 ®-îc sö dông lµm b·i göi xe.
  + Tõ tÇng 2-9 hoµn toµn lµ c¸c c¨n hé chung c-.
  + TÇng 1 bè trÝ bÓ n-íc.
  – MÆt b»ng c«ng tr×nh ®-îc bè trÝ cô thÓ nh- sau:
  + Ngoµi trêi: Bè trÝ hÖ thèng giao th«ng vµ khu«n viªn c©y xanh t¹o nªn kh«ng gian
  hµi hoµ cho c«ng tr×nh.
  + TÇng 1: chiÒu cao tÇng 1 lµ 3,8m. TÇng 1 gåm cã 4 c¨n hé. PhÇn cßn l¹i ®-îc sö
  dông lµm b·i göi xe.
  + TÇng 1 cã chiÒu cao th«ng tÇng 3,8m.
  + TÇng 2 9 cã chiÒu cao th«ng tÇng 3,30m
  + Tæng chiÒu cao cña c«ng tr×nh 31,80m so víi cèt tù nhiªn.
  2. C¸c gi¶i ph¸p vÒ kü thuËt
  2.1 .Gi¶i ph¸p th«ng giã chiÕu s¸ng
  §-îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn chiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông (TCXD
  16- 1986) toµ nhµ ®-îc thiÕt kÕ rÊt nhiÒu cöa sæ xung quanh nªn ¸nh s¸ng tù nhiªn ®-îc
  chiÕu vµo tÊt c¶ c¸c v¨n phßng . HÖ thèng th«ng giã cña v¨n phßng ®-îc thiÕt kÕ nh©n t¹o
  b»ng hÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m.
  2.2. Gi¶i ph¸p giao th«ng
  Giao th«ng theo ph-¬ng ®øng: Gåm hai thang m¸y: vËn chuyÓn ng-êi vµ thiÕt bÞ.
  Ngoµi ra cßn cã hai cÇu thang bé.Giao th«ng theo ph-¬ng ngang: C«ng tr×nh ®-îc x©y
  dùng lµm khu nhµ ë nªn dïng t-êng x©y ®Ó ph©n chia kh«ng gian sö dông.
  2.3. Gi¶i ph¸p cung cÊp ®iÖn n-íc vµ th«ng tin
  HÖ thèng cÊp n-íc: N-íc ®-îc lÊy tõ hÖ thèng cÊp n-íc cña thµnh phè qua ®ång hå
  ®o l-u l-îng vµo hÖ thèng bÓ ngÇm cña toµ nhµ. Sau ®ã ®-îc b¬m lªn m¸i th«ng qua hÖ
  thèng m¸y b¬m vµo bÓ n-íc m¸i. N-íc ®-îc cung cÊp khu vÖ sinh cña toµ nhµ qua hÖ

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D -2 –

 3. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  thèng èng dÉn tõ m¸i b»ng ph-¬ng ph¸p tù ch¶y. HÖ thèng ®-êng èng ®-îc ®i ngÇm
  trong sµn, trong t-êng vµ c¸c hép kü thuËt.
  HÖ thèng tho¸t n-íc th«ng h¬i: HÖ thèng tho¸t n-íc ®-îc thiÕt kÕ gåm hai ®-êng.
  Mét ®-êng tho¸t n-íc bÈn trùc tiÕp ra hÖ thèng tho¸t n-íc khu vùc, mét ®-êng èng tho¸t
  ph©n ®-îc dÉn vµo bÓ tù ho¹i xö lý sau ®ã ®-îc dÉn ra hÖ thèng tho¸t n-íc khu vùc. HÖ
  thèng th«ng h¬i ®-îc ®-a lªn m¸i cã trang bÞ l-íi ch¾n c«n trïng.
  HÖ thèng cÊp ®iÖn: Nguån ®iÖn 3 pha ®-îc lÊy tõ tñ ®iÖn khu vùc ®-îc ®-a vµo
  phßng kü thuËt ®iÖn ph©n phèi cho c¸c tÇng råi tõ ®ã ph©n phèi cho c¸c phßng. Ngoµi ra
  toµ nhµ cßn ®-îc trang bÞ mét m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng khi x¶y ra sù cè mÊt ®iÖn sÏ tù
  ®éng cÊp ®iÖn cho khu thang m¸y vµ hµnh lang chung.
  HÖ thèng th«ng tin, tÝn hiÖu: §-îc thiÕt kÕ ngÇm trong t-êng, sö dông c¸p ®ång trôc
  cã bé chia tin hiÖu cho c¸c phßng bao gåm: tÝn hiÖu truyÒn h×nh, ®iÖn tho¹i, Internet…
  2.4. Gi¶i ph¸p phßng ch¸y ch÷a ch¸y
  HÖ thèng ch÷a ch¸y ®-îc bè trÝ t¹i vÞ trÝ gÇn cÇu thang cña mçi tÇng,vÞ trÝ thuËn tiÖn
  thao t¸c dÔ dµng. C¸c vßi ch÷a ch¸y ®-îc thiÕt kÕ mét ®-êng èng cÊp n-íc riªng ®éc lËp
  víi hÖ cÊp n-íc cña toµ nhµ vµ ®-îc trang bÞ mét m¸y b¬m ®éc lËp víi m¸y b¬m n-íc
  sinh ho¹t. Khi x¶y ra sù cè ch¸y hÖ thèng cÊp n-íc sinh ho¹t cã thÓ hç trî cho hÖ thèng
  ch÷a ch¸y th«ng qua hÖ thèng ®-êng èng chÝnh cña toµ nhµ vµ hÖ thèng van ¸p lùc.
  HÖ thèng ch÷a ch¸y ®-îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn cña côc phßng ch¸y ch÷a ch¸y ®èi víi
  c¸c c«ng tr×nh cao tÇng.
  2.5. Gi¶i ph¸p vÒ kÕt cÊu
  Toµ nhµ cao 9 tÇng do ®ã ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ cña dù ¸n vµ c¨n cø vµo kh¶ n¨ng
  chÞu lùc cña vËt liÖu ta chän vËt liÖu ®Ó x©y dùng lµ bª t«ng cèt thÐp chÞu lùc. Do cã
  chiÒu cao lín (+31,8 m) lªn t¶i träng cña c«ng tr×nh lµ kh¸ lín viÖc sö dông kÕt cÊu hîp
  lý vµ cã tÝnh kinh tÕ lµ rÊt quan träng. C¨n cø vµo kh¶ n¨ng chÞu lùc cña c¸c lo¹i kÕt cÊu
  vµ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña c¸c lo¹i vËt liÖu ta chän kÕt cÊu chÝnh cho c«ng tr×nh lµ hÖ cét
  kÕt hîp víi hÖ khung ®Ó chÞu t¶i träng cña c«ng tr×nh. §©y lµ hÖ kÕt cÊu khung gi»ng ®Ó
  chÞu t¶i träng ngang.
  §©y lµ hÖ kÕt cÊu hîp lý nhÊt cho c«ng tr×nh.

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D -3 –

 4. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  2.6. Gi¶i ph¸p vÒ mãng
  C¨n cø vµo tµi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt cña c«ng tr×nh vµ c¨n cø vµo søc chÞu t¶i cña
  mãng ta chän gi¶i ph¸p lµ cäc khoan nhåi chÞu lùc.
  VËt liÖu sö dông:
  Bª t«ng B25 : Rb = 14,5 Mpa; Rbt = 1,05 Mpa
  ThÐp trßn tr¬n AI : Rs = R’s= 225 MPa.
  ThÐp gai AII: Rs = R’s = 280 MPa.
  2.7. §iÒu kiÖn khÝ hËu, thuû v¨n
  C«ng tr×nh n»m ë thµnh phè Hµ Néi, nhiÖt ®é b×nh qu©n hµng n¨m lµ 27 C chªnh
  lÖch nhiÖt ®é gi÷a th¸ng cao nhÊt (th¸ng 4) vµ th¸ng thÊp nhÊt (th¸ng 12) lµ 12 C. Thêi
  tiÕt hµng n¨m chia lµm hai mïa râ rÖt lµ mïa m-a vµ mïa kh«. Mïa m-a tõ th¸ng 4 ®Õn
  th¸ng 11, mïa kh« tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau. §é Èm trung b×nh tõ 75% ®Õn 80%.
  Hai h-íng giã chñ yÕu lµ giã T©y -T©y Nam, B¾c – §«ng B¾c. Th¸ng cã søc giã m¹nh
  nhÊt lµ th¸ng 8, th¸ng cã søc giã yÕu nhÊt lµ th¸ng 11. Tèc ®é giã lín nhÊt lµ 28m/s.

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D -4 –

 5. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  PhÇn kÕt cÊu
  (45%)

  NhiÖm vô:
  1. lËp mÆt b»ng kÕt cÊu tÇng ®iÓn h×nh
  2. ThiÕt kÕ kÕt cÊu c«ng tr×nh
  – ThiÕt kÕ sµn tÇng ®iÓn h×nh
  – thiÕt kÕ cÇu thang bé tÇng ®iÓn h×nh
  – ThiÕt kÕ khung trôc 6

  Gi¸o viªn h-íng dÉn : TH.S ĐOÀN THỊ QUỲNH MAI
  Sinh viªn thùc hiÖn : ĐINH KHẮC ANH
  Líp : XD1301D

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D -5 –

 6. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  Ch-¬ng 1
  ph©n tÝch lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu
  vµ t¶I träng c«ng tr×nh
  a – ph©n tÝch lùa chän gi¶I ph¸p kÕt cÊu
  i. mÆt b»ng kÕt cÊu
  1.1 Ph-¬ng ¸n sµn:
  Trong c«ng tr×nh hÖ sµn cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn sù lµm viÖc kh«ng gian cña kÕt
  cÊu. ViÖc lùa chän ph-¬ng ¸n sµn hîp lý lµ rÊt quan träng. Do vËy,cÇn ph¶i cã sù ph©n
  tÝch ®óng ®Ó lùa chän ra ph-¬ng ¸n phï hîp víi kÕt cÊu cña c«ng tr×nh.
  1.1.1 Ph-¬ng ¸n sµn s-ên toµn khèi:
  – CÊu t¹o bao gåm hÖ dÇm vµ b¶n sµn.
  +¦u ®iÓm: tÝnh to¸n ®¬n gi¶n,chiÒu dµy sµn nhá nªn tiÕt kiÖm vËt liÖu bª t«ng vµ
  thÐp ,do vËy gi¶m t¶i ®¸ng kÓ do tÜnh t¶i sµn. HiÖn nay ®ang ®-îc sö dông phæ biÕn ë
  n-íc ta víi c«ng nghÖ thi c«ng phong phó c«ng nh©n lµnh nghÒ,chuyªn nghiÖp nªn thuËn
  tiÖn cho viÖc lùa chän c«ng nghÖ,tæ chøc thi c«ng.
  +Nh-îc ®iÓm: chiÒu cao dÇm vµ ®é vâng cña b¶n sµn lín khi v-ît khÈu ®é lín dÉn
  ®Õn chiÒu cao tÇng cña c«ng tr×nh lín g©y bÊt lîi cho c«ng tr×nh khi chÞu t¶i träng ngang
  vµ kh«ng tiÕt kiÖm chi phÝ vËt liÖu nh-ng t¹i c¸c dÇm lµ c¸c t-êng ph©n c¸ch t¸ch biÖt c¸c
  kh«ng gian nªn vÉn tiÕt kiÖm kh«ng gian sö dông .
  1.1.2. Ph-¬ng ¸n sµn « cê.
  – CÊu t¹o gåm hÖ dÇm vu«ng gãc víi nhau theo hai ph-¬ng,chia b¶n sµn thµnh c¸c
  « b¶n kª bèn c¹nh cã nhÞp bÐ, theo yªu cÇu cÊu t¹o kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm kh«ng qu¸
  2m.
  +¦u ®iÓm: tr¸nh ®-îc cã qu¸ nhiÒu cét bªn trong nªn tiÕt kiÖm ®-îc kh«ng gian
  sö dông vµ cã kiÕn tróc ®Ñp, thÝch hîp víi c¸c c«ng tr×nh yªu cÇu tÝnh thÈm mü cao vµ
  kh«ng gian sö dông lín;héi tr-êng,c©u l¹c bé…

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D -6 –

 7. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  +Nh-îc ®iÓm: kh«ng tiÕt kiÖm,thi c«ng phøc t¹p. MÆt kh¸c,khi mÆt b»ng sµn qu¸
  réng cÇn bè trÝ thªm c¸c dÇm chÝnh. V× vËy,nã còng kh«ng tr¸nh ®-îc nh÷ng h¹n chÕ do
  chiÒu cao dÇm chÝnh ph¶i cao ®Ó gi¶m ®é vâng.
  1.1.3. Ph-¬ng ¸n sµn kh«ng dÇm (sµn nÊm).
  – CÊu t¹o gåm c¸c b¶n kª trùc tiÕp lªn cét.
  +¦u ®iÓm: chiÒu cao kÕt cÊu nhá nªn gi¶m ®-îc chiÒu cao c«ng tr×nh. TiÕt kiÖm
  ®-îc kh«ng gian sö dông, dÔ ph©n chia kh«ng gian. ThÝch hîp víi nh÷ng c«ng tr×nh cã
  khÈu ®é võa (6-8m). KiÕn tróc ®Ñp, thÝch hîp víi c¸c c«ng tr×nh hiÖn ®¹i.
  +Nh-îc ®iÓm: tÝnh to¸n phøc t¹p,chiÒu dµy sµn lín nªn tèn kÐm vËt liÖu, t¶i träng b¶n
  th©n lín g©y l·ng phÝ. Yªu cÇu c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é thi c«ng tiªn tiÕn. HiÖn nay,sè c«ng
  tr×nh t¹i ViÖt Nam sö dông lo¹i nµy cßn h¹n chÕ.
  1.1.4. KÕt luËn.
  -C¨n cø vµo:
  + §Æc ®iÓm kiÕn tróc vµ ®Æc ®iÓm kÕt cÊu,t¶i träng
  + C¬ së ph©n tÝch s¬ bé ë trªn.
  + MÆt kh¸c,dùa vµo thùc tÕ hiÖn nay ViÖt nam ®ang sö dông phæ biÕn lµ ph-¬ng ¸n
  sµn s-ên Bª t«ng cèt thÐp ®æ toµn khèi.Nh-ng dùa trªn c¬ së thiÕt kÕ mÆt b»ng kiÕn tróc
  vµ yªu cÇu vÒ chøc n¨ng sö dông cña c«ng tr×nh cã nhÞp lín.
  Do vËy,lùa chän ph-¬ng ¸n sµn s-ên bª t«ng cèt thÐp ®æ toµn khèi cho sµn c¸c tÇng.
  1.2. HÖ kÕt cÊu chÞu lùc
  – C«ng tr×nh thi c«ng: gåm 9 tÇng vµ 1 tÇng m¸i. Nh- vËy cã 3 ph-¬ng ¸n hÖ kÕt cÊu chÞu
  lùc hiÖn nay hay dïng cã thÓ ¸p dông cho c«ng tr×nh:
  1.2.1. HÖ kÕt cÊu v¸ch cøng vµ lâi cøng
  – HÖ kÕt cÊu v¸ch cøng cã thÓ ®-îc bè trÝ thµnh hÖ thèng mét ph-¬ng,hai ph-¬ng hoÆc
  liªn kÕt l¹i thµnh hÖ kh«ng gian gäi lµ lâi cøng.
  – Lo¹i kÕt cÊu nµy cã kh¶ n¨ng chÞu lùc x« ngang tèt nªn th-êng ®-îc sö dông cho c¸c
  c«ng tr×nh cã chiÒu cao trªn 20 tÇng. Tuy nhiªn, hÖ thèng v¸ch cøng trong c«ng tr×nh lµ
  sù c¶n trë ®Ó t¹o ra kh«ng gian réng.
  1.2.2. HÖ kÕt cÊu khung vµ v¸ch cøng.

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D -7 –

 8. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  – HÖ kÕt cÊu khung-gi»ng ®-îc t¹o ra b»ng sù kÕt hîp hÖ thång khung vµ hÖ thèng v¸ch
  cøng. HÖ thèng v¸ch cøng th-êng ®-îc t¹o ra t¹i khu vùc cÇu thang bé, cÇu thang m¸y,
  khu vÖ sinhchung hoÆc ë c¸c t-êng biªn lµ c¸c khu vùc cã t-êng liªn tôc nhiÒu tÇng. HÖ
  thèng khung ®-îc bè trÝ t¹i c¸c khu vùc cßn l¹i cña ng«i nhµ.Hai hÖ thèng khung vµ v¸ch
  ®-îc liªn kÕt víi nhau qua hÖ kÕt cÊu sµn.
  – HÖ kÕt cÊu khung-gi»ng tá ra lµ kÕt cÊu tèi -u cho nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh cao tÇng. Lo¹i
  kÕt cÊu nµy sö dông hiÖu qu¶ cho c¸c ng«i nhµ cao ®Õn 40 tÇng ®-îc thiÕt kÕ cho vïng cã
  ®éng ®Êt cÊp 7.
  1.2.3. HÖ kÕt cÊu khung chÞu lùc
  – HÖ khung chÞu lùc ®-îc t¹o thµnh tõ c¸c thanh ®øng(cét) vµ c¸c thanh ngang (dÇm),
  liªn kÕt cøng t¹i c¸c chç giao nhau gi÷a chóng lµ nót. HÖ kÕt cÊu khung cã kh¶ n¨ng t¹o
  ra c¸c kh«ng gian lín,linh ho¹t,thÝch hîp víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. HÖ thèng khung
  cã s¬ ®å lµm viÖc râ rµng, nh-ng l¹i cã nh-îc ®iÓm lµ kÐm hiÖu qu¶ khi chiÒu cao c«ng
  tr×nh lín. Trong thùc tÕ kÕt cÊu khung BTCT ®-îc sö dông cho c¸c c«ng tr×nh cã chiÒu
  cao sè tÇng nhá h¬n 20m ®èi víi c¸c cÊp phßng chèng ®éng ®Êt 7.
  – T¶i träng c«ng tr×nh ®-îc dån t¶i theo tiÕt diÖn truyÒn vÒ c¸c khung ph¼ng,coi chóng
  chÞu t¶i ®éc lËp.C¸ch tÝnh nµy ch-a ph¶n ¸nh ®óng sù lµm viÖc cña khung,lâi nh-ng tÝnh
  to¸n ®¬n gi¶n, thiªn vÒ an toµn,thÝch hîp víi c«ng tr×nh cã mÆt b»ng dµi.
  Qua xem xÐt ®Æc ®iÓm cña hÖ kÕt cÊu chÞu lùc trªn,¸p dông ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh
  ,yªu cÇu kiÕn tróc lùa chän ph-¬ng ph¸p tÝnh kÕt cÊu cho c«ng tr×nh lµ hÖ kÕt cÊu khung-
  v¸ch chÞu lùc.
  1.3. Ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n hÖ kÕt cÊu.
  1.3.1. Lùa chän s¬ ®å tÝnh.
  – §Ó tÝnh to¸n néi lùc trong c¸c cÊu kiÖn cña c«ng tr×nh, nÕu xÐt ®Õn mét c¸ch chÝnh x¸c
  vµ ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè h×nh häc cña c¸c cÊu kiÖn thi bµi to¸n rÊt phøc t¹p. Do ®ã trong tÝnh
  to¸n ta thay thÕ c«ng tr×nh thùc b»ng s¬ ®å tÝnh hîp lý.
  – Víi ®é chÝnh x¸c cho phÐp vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng tÝnh to¸n hiÖn nay, ®å ¸n sö dông
  s¬ ®å ®µn håi . HÖ kÕt cÊu gåm sµn BTCT toµn khèi liªn kÕt víi lâi thang m¸y, v¸ch vµ
  cét.

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D -8 –

 9. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  – ChuyÓn s¬ ®å thùc vÒ s¬ ®å tÝnh to¸n cÇn thùc hiÖn thao hai b-íc sau:
  +B-íc 1: Thay thÕ c¸c thanh b»ng c¸c ®-êng kh«ng gian gäi la trôc. Thay tiÕt diÖn
  b»ng c¸c ®¹i l-îng ®Æc tr-ng E,J… Thay c¸c liªn kÕt tùa b»ng liªn kÕt lý t-ëng. §-a c¸c
  t¶i träng t¸c dông lªn mÆt kÕt cÊu vÒ trôc cÊu kiÖn. §©y lµ b-íc chuyÓn c«ng tr×nh thùc
  vÒ s¬ ®å tÝnh to¸n.
  +B-íc 2: ChuyÓn s¬ ®å c«ng tr×nh vÒ s¬ ®å tÝnh b»ng c¸ch bá qua vµ thªm mét sè yÕu
  tè gi÷ vai trß thø yÕu trong sù lµm viÖc cña c«ng tr×nh.
  – Quan niÖm tÝnh to¸n: TÝnh to¸n theo s¬ ®å khung kh«ng gian.
  – Nguyªn t¾c cÊu t¹o c¸c bé phËn kÕt cÊu, ph©n bè ®é cøng vµ c-êng ®é cña kÕt cÊu:
  BËc siªu tÜnh : c¸c hÖ kÕt cÊu nhµ cao tÇng ph¶i thiÕt kÕ víi c¸c bËc siªu tÜnh cao,®Ó
  khi chÞu t¸c dông cña t¶i träng ngang lín,c«ng tr×nh cã thÓ bÞ ph¸ ho¹i ë mét sè cÊu kiÖn
  mµ kh«ng bÞ sôp ®æ hoµn toµn .
  1.3.2. T¶i träng:
  1. 3.2.1 T¶i träng ®øng:
  + T¶i träng th¼ng ®øng trªn sµn gåm tÜnh t¶i vµ ho¹t t¶i .
  + T¶i träng truyÒn tõ sµn vµo dÇm råi tõ dÇm vµo cét (sµn s-ên BTCT).
  l2
  Víi b¶n cã tû sè 2 th× t¶i träng sµn ®-îc truyÒn theo hai ph-¬ng:
  l1

  Ph-¬ng c¹nh ng¾n l1 t¶i träng tõ sµn truyÒn vµo d¹ng tam gi¸c.

  Ph-¬ng c¹nh dµi l 2 t¶i träng truyÒn vµo d¹ng h×nh thang.
  1.3.2.2. T¶i träng ngang:
  – T¶i träng giã tÜnh( víi c«ng tr×nh cã chiÒu cao nhá h¬n 40m nªn theo TCVN 2737-
  1995 ta kh«ng ph¶i xÐt ®Õn thµnh phÇn cña t¶i träng giã vµ t¶i träng do ¸p lùc ®éng ®Êt
  g©y ra).
  – T¶i giã ®éng (víi c«ng tr×nh cã chiÒu cao lín h¬n 40m nªn theo TCVN 2737-1995
  ta ph¶i xÐt ®Õn thµnh phÇn cña t¶i träng giã).
  1.3.3. Néi lùc vµ chuyÓn vÞ
  – §Ó x¸c ®Þnh néi lùc vµ chuyÖn vÞ, sö dông c¸c ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm tÝnh kÕt cÊu
  nh- SAP hay Etabs. §©y lµ nh÷ng ch-¬ng tr×nh tÝnh to¸n kÕt cÊu rÊt m¹nh hiÖn nay. C¸c

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D -9 –

 10. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  ch-¬ng tr×nh nµy tÝnh to¸n dùa trªn c¬ së cña ph-¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n ,s¬ ®å ®µn
  håi.
  – LÊy kÕt qu¶ néi lùc øng víi ph-¬ng ¸n t¶i träng do tÜnh t¶i (ch-a kÓ ®Õn träng
  l-îng dÇm,cét) + ho¹t t¶i toµn bé (cã thÓ kÓ ®Õn hÖ sè gi¶m t¶i theo c¸c « sµn ,c¸c tÇng)
  ®Ó x¸c ®Þnh ra lùc däc lín nhÊt ë ch©n cét, tõ kÕt qu¶ ®ã ta tÝnh ra diÖn tÝch cÇn thiÕt cña
  tiÕt diÖn cét vµ chän s¬ bé tiÖt diÖn cét theo tØ lÖ m«®un, nh×n vµo biÓu ®å m«men ta tÝnh
  dÇm nµo co m«men lín nhÊt råi lÊy t¶i träng t¸c dông lªn dÇm ®ã vµ tÝnh nh- dÇm ®¬n
  gi¶n ®Ó x¸c ®Þnh kÝch th-íc c¸c dÇm ®ã vµ tÝnh nh- dÇm ®¬n gi¶n ®Ó x¸c ®inh kÝch th-íc
  c¸c dÇm theo c«ng thøc.

  1.3.4 Tæ hîp néi lùc vµ tÝnh to¸n cèt thÐp
  – Ta cã thÓ sö dông c¸c ch-¬ng tr×nh tù lËp b»ng ng«n ng÷ EXEL ,PASCAL… c¸c
  ch-¬ng tr×nh nµy cã -u ®iÓm lµ tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, ng¾n gän,dÔ dµng vµ thuËn tiÖn khi sö
  dông ch-¬ng tr×nh hoÆc ta cã thÓ dùa vµo ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm KP ®Ó tÝnh to¸n vµ tæ
  hîp sau ®ã chän vµ bè trÝ cèt thÐp cã tæ hîp vµ tÝnh thÐp b»ng tay cho mét sè phÇn tö
  hiÖu chØnh kÕt qu¶ tÝnh.
  1.4. VËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh
  KÕt cÊu dïng Bª t«ng cÊp ®é bÒn B25 cã:
  Rb =14,5 MPa, Rbt = 1,05 MPa
  Cèt thÐp nhãm : AI cã Rs = 225Mpa
  AII cã Rs = 280Mpa; Rsc = 225Mpa;
  1.5. C¸c tµi liÖu,tiªu chuÈn sö dông trong tÝnh to¸n kÕt cÊu
  – Tiªu chuÈn t¶i träng vµ t¸c ®éng TCVN 2737-1995 ;
  – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp TCVN 356- 2005 ;
  – Ch-¬ng tr×nh Sap 2000 V14.
  II – X¸C §ÞNH S¥ Bé KÝCH TH¦íC KÕT CÊU
  2.1 Chän kÝch th-íc sµn

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D – 10 –

 11. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  V× kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c cét lµ 4,5m, ®Ó ®¶m b¶o c¸c « sµn lµm viÖc b×nh
  th-êng, ®é cøng cña c¸c « sµn ph¶i lín ®Ó ®¶m b¶o gi¶ thiÕt « sµn tuyÖt ®èi cøng nªn ®å
  ¸n chän gi¶i ph¸p sµn lµ sµn s-ên toµn khèi cã b¶n kª 4 c¹nh
  C¨n cø vµo mÆt b»ng kiÕn tróc cña c«ng tr×nh ta chän « sµn lín nhÊt ®Ó tÝnh to¸n chiÒu
  dµy s¬ bé cho b¶n sµn. Do cã nhiÒu « b¶n cã kÝch th-íc vµ t¶i träng kh¸c nhau dÉn ®Õn
  cã chiÒu dµy b¶n sµn kh¸c nhau, nh-ng ®Ó thuËn tiÖn thi c«ng còng nh- tÝnh to¸n th× ®å
  ¸n thèng nhÊt chän mét chiÒu dµy b¶n sµn.
  ChiÒu dµy b¶n sµn ®-îc x¸c ®Þnh s¬ bé theo c«ng thøc

  hb = l.

  Trong ®ã
  D = 0,8 ÷ 1,4 – hÖ sè phô thuéc t¶i träng , lÊy D = 1,0
  m- hÖ sè phô thuéc vµo lo¹i b¶n sµn
  Víi b¶n lo¹i dÇm lÊy m = 30 35, vµ l lµ nhÞp cña b¶n theo ph-¬ng chÞu lùc.
  Víi b¶n kª bèn c¹nh lÊy m = 40 45, l lµ c¹nh ng¾n.
  Sµn tÇng 2÷ m¸i
  KÝch th-íc « sµn lín nhÊt LxB = 4,5 x4m

  → hb = 4,5.( 1 1
  ) = 0,1 ÷ 0,1125 m
  40 45
  Do c¸c yªu cÇu cÊu t¹o còng nh- yªu cÇu kiÕn tróc
  Chän s¬ bé bÒ dµy sµn hb = 0,1 m = 10 cm = 100 mm
  2.2 Chän s¬ bé kÝch th-íc dÇm
  C¨n cø vµo kiÕn tróc, b-íc cét vµ c«ng n¨ng sö dông cña c«ng tr×nh mµ chän gi¶i
  ph¸p dÇm phï hîp. Víi kiÕn tróc c¸c tÇng tõ 3,3 m ÷ 3,8m víi nhÞp dÇm lín do ®ã víi
  ph-¬ng ¸n kÕt cÊu BT-CT th«ng th-êng th× chän kÝch th-íc dÇm hîp lý lµ ®iÒu quan
  träng, c¬ së chän tiÕt diÖn lµ tõ c¸c c«ng thøc gi¶ thiÕt tÝnh to¸n s¬ bé kÝch th-íc.
  Víi nhÞp khung nhµ lín nhÊt lµ 4,5 m ®o ®ã nhÞp dÇm lµ 4,5 m. ChiÒu cao tiÕt diÖn
  dÇm ®-îc chän theo c«ng thøc:

  hd = ld. → hd = 4,5.( ÷ ) = 0,5625 ÷ 0,375

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D – 11 –

 12. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  Trong ®ã
  ld – nhÞp dÇm ®ang xÐt
  md – hÖ sè
  §èi víi dÇm chÝnh md = 8÷12
  §èi víi dÇm phô md = 12÷20
  Chän hd = 45 cm
  bd = ( 0,3 0,5) hd = ( 13,5 22,5)cm
  Chän bd = 22 cm.
  Chän s¬ bé dÇm víi kÝch th-íc bxh = 220X450 mm
  DÇm hµnh lang : Chän s¬ bé dÇm víi kÝch th-íc bxh = 220X350 mm
  2.3 X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th-íc cét
  C«ng thøc x¸c ®Þnh

  A = (1,2 ÷ 1,5).

  Trong ®ã
  A – diÖn tÝch tiÕt diÖn s¬ bé cña cét
  N – lùc däc tÝnh theo diÖn truyÒn t¶i
  R – c-êng ®é chÞu nÐn cña v©t liÖu lµm cét, víi viÖc chän bª t«ng cã cÊp ®é bÒn
  B25, Rb = 14,5.103 kN/m2
  Theo kinh nghiÖm t¶i träng t¸c dông sµn nhµ d©n dông tõ 8÷15kN/m2. §èi víi c«ng
  tr×nh nµy ta chän lµ 8 kN/m2
  Cét tÇng 1÷4
  + Cét C1 (cét cã diÖn truyÒn t¶i lín nhÊt):
  N 9 (4 4,5) 8 1296KN

  1296
  A 1, 2 0,107m2
  14500
  Chän cét kÝch th-íc 220 x 500 mm
  + Cét C2 :
  N 9 (4 3, 65) 8 1051, 2KN

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D – 12 –

 13. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  1051, 2
  A 1, 2 0, 087m2
  14500
  Chän cét kÝch th-íc 220 x 400 mm
  Cét tÇng 5 ÷ m¸i
  + Cét C3 (cét cã diÖn truyÒn t¶i lín nhÊt):
  N 5 (4 4,5) 8 720KN

  720
  A 1, 2 0, 06m2
  14500
  Chän cét kÝch th-íc 220 x 300 mm

  III – TẢI TRỌNG CỦA CÔNG TRÌNH
  1.C¬ së thiÕt kÕ
  T¶i träng vµ t¸c ®éng ®-îc lÊy theo TCVN 2737-1995.
  2.X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông lªn c«ng tr×nh
  T¶i träng t¸c dông lªn c«ng tr×nh gåm cã:
  – TÜnh t¶i: träng l-îng c¸c bé phËn c«ng tr×nh.
  – Ho¹t t¶i sö dông, söa ch÷a, thi c«ng.
  – T¶i träng giã: giã tÜnh, giã ®éng.
  TrÞ sè cña t¶i träng ®-îc x¸c ®Þnh theo c¸c sè liÖu thiÕt kÕ tiÕt diÖn cÊu kiÖn vµ c¸c
  tiªu chuÈn thiÕt kÕ hiÖn hµnh TCVN 2737 – 1995.
  2.1. TÜnh t¶i
  2.1.1 Träng l-îng c¸c bé phËn chÞu lùc cña c«ng tr×nh
  Sö dông ch-¬ng tr×nh Etabs v9.6 ®Ó tÝnh néi lùc khung cho c«ng tr×nh. Trong qu¸
  tr×nh nhËp m« h×nh kÕt cÊu kh«ng gian vµ phÇn khai b¸o tiÕt diÖn, vËt liÖu ®· khai b¸o
  ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin, ch-¬ng tr×nh sÏ tù ®éng dån tÜnh t¶i khi ch¹y kÕt qu¶ néi lùc.

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D – 13 –

 14. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  2.1.2.TÜnh t¶i sµn (kh«ng kÓ träng l-îng b¶n th©n kÕt cÊu chÞu lùc).
  KÕt qu¶ tÝnh to¸n tÜnh t¶i sµn (kh«ng cã kÕt cÊu chÞu lùc BTCT)
  ChiÒu
  go
  Lo¹i sµn Líp cÊu t¹o dµy n gb(kN/m2) gb(kN/m2)
  (kN/m3)
  (m)
  G¹ch l¸t nÒn 0.01 25 1.1 0.275
  S1,S2 V÷a lãt 0.02 18 1.3 0.468 1.094
  Líp tr¸t 0.015 18 1.3 0.351
  G¹ch l¸t nÒn 0.01 25 1.1 0.275
  V÷a lãt 0.02 18 1.3 0.468
  Phßng vÖ sinh,
  Líp bªt«ng chèng 2.194
  t¾m giÆt 0.04 25 1.1 1.1
  thÊm
  Líp tr¸t 0.015 18 1.3 0.351
  Líp granit« 0.015 18 1.3 0.351
  Líp v÷a lãt 0.02 18 1.3 0.468
  BËc x©y g¹ch 0.075 18 1.3 1.755
  CÇu thang 6.525
  B¶n BTCT chÞu lùc
  0.12 25 1.1 3.3
  Líp v÷a tr¸t 0.015 18 1.3 0.351
  Lan can tay vÞn 0.3
  2.1.3 .T¶i träng t-êng
  – T-êng ng¨n dµy 220 , t-êng ng¨n trong c¸c phßng, t-êng nhµ vÖ sinh dµy 110 ®-îc x©y
  b»ng g¹ch cã =1500 kG/m3.
  + Träng l-îng t-êng ng¨n trªn dÇm tÝnh cho t¶i träng t¸c dông trªn 1 m dµi t-êng.
  + Träng l-îng t-êng ng¨n trªn c¸c « b¶n (t-êng 110, 220mm) tÝnh theo tæng t¶i träng
  cña c¸c t-êng trªn c¸c « sµn sau ®ã chia ®Òu cho diÖn tÝch toµn b¶n sµn cña c«ng tr×nh.
  – ChiÒu cao t-êng ®-îc x¸c ®Þnh : ht = H -hs
  Trong ®ã:
  ht -chiÒu cao t-êng .
  H -chiÒu cao tÇng nhµ.
  hs – chiÒu cao sµn, dÇm trªn t-êng t-¬ng øng.

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D – 14 –

 15. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  – Ngoµi ra khi tÝnh träng l-îng t-êng, ta céng thªm hai líp v÷a tr¸t dµy 3cm/líp. Mét
  c¸ch gÇn ®óng, träng l-îng t-êng ®-îc nh©n víi hÕ sè 0.7, kÓ ®Õn viÖc gi¶m t¶i träng
  t-êng do bè trÝ cöa sè kÝnh.
  * T¶i träng t-êng ph©n bè trªn sµn:
  C«ng tr×nh x©y dùng lµm nhµ ë chñ yÕu dïng t-êng g¹ch ®Ó ph©n chia kh«ng gian sö
  dông.
  T¶i träng 1m t-êng trªn 1 m2 sµn:

  Lo¹i t-êng Líp cÊu t¹o d(m) γoi(kN/m3) γ gb(kN/m2) gb(kN/m2)
  G¹ch 110 0.11 15 1.1 1.815
  T-êng 110 V÷a tr¸t 2.517
  0.03 18 1.3 0.702
  (2 líp)
  G¹ch 220 0.22 15 1.1 3.63
  T-êng 220 V÷a tr¸t 4.332
  0.03 18 1.3 0.702
  (2 líp)
  T¶i träng t-êng ph©n bè trªn « sµn 1, tÇng ®iÓn h×nh.
  ChiÒu cao t-êng ht = h – hs = 3,3- 0,1 = 3,2(m)
  Tæng chiÒu dµi t-êng 220 lµ : 0 (m)
  Tæng chiÒu dµi t-êng 110 lµ : 1,89 (m)
  KÝch th-íc « sµn : 1,89×4 (m)
  T¶i träng t-êng ph©n bè trªn sµn 2,517×3,2×1,89/(1,89×4) = 2,013(kN/m2)

  C¸c « sµn cßn l¹i cña c¸c tÇng tÝnh to¸n t-¬ng tù. KÕt qu¶ cho trong b¶ng.
  T¶i t-êng ph©n bè trªn c¸c « sµn
  T-êng 110 T-êng 220 Tæng
  TÇng ¤ sµn l1(m) l2(m) gt-ßng
  Ht-êng Lt-êng gt-ßng Ht-êng Lt-êng gt-ßng
  (kN/m2)
  ¤1 1.89 4 3.2 1.89 2.013 0 0 0 2.013
  ¤2 1.4 4 0 0 0 0 0 0 0
  TÇng ®iÓn h×nh
  ¤3 2.28 2.89 0 0 0 0 0 0 0
  ¤4 4 4.5 0 0 0 0 0 0 0

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D – 15 –

 16. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  ¤4’ 4 4.5 0 0 0 0 0 0 0
  ¤5 2.2 4.5 0 0 0 0 0 0 0
  ¤6 2.2 4 0 0 0 0 0 0 0
  ¤7 1.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0
  2.2. Ho¹t t¶i
  Ho¹t t¶i sö dông trong tÝnh to¸n lÊy theo TCVN 2737-1995 .
  Ho¹t t¶i sö dông
  Ho¹t
  Lo¹i phßng Ho¹t t¶i(tc) n
  t¶i(daN/m2)
  Nhµ vÖ sinh 150 1.3 195
  CÇu thang 300 1.2 360
  Hµnh lang 300 1.2 360
  Phßng kh¸ch 150 1.3 195
  Phßng ngñ 150 1.3 195
  BÕp 150 1.3 195
  Ban c«ng 200 1.2 240
  M¸i 75 1.3 97,5
  2.3. T¶i träng giã
  C«ng tr×nh cao 31.8m nªn kh«ng ph¶i tÝnh thµnh phÇn ®éng cña t¶i träng giã.
  2.3.1 X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tiªu chuÈn thµnh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã (theo TCVN 2737-
  1995 ).
  Gi¸ trÞ tiªu chuÈn thµnh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã W cã ®é cao Z so víi mèc chuÈn
  x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
  W=W0 x k x c
  Gi¸ trÞ tiªu chuÈn thµnh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã quy vÒ lùc ph©n bè ®Òu t¹i møc sµn:
  Wtc = W bi
  Gi¸ trÞ tÝnh to¸n thµnh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã quy vÒ lùc ph©n bè ®Òu t¹i møc sµn:
  Wtt =g Wtc
  Trong ®ã:

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D – 16 –

 17. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  W0- gi¸ trÞ tiªu chuÈn cña ¸p lùc giã lÊy theo b¶n ®å ph©n vïng phô lôc D vµ ®iÒu
  6.4 (TCVN 2737-1995).
  C«ng tr×nh x©y dùng t¹i quËn Hµ §«ng (Hµ Néi) thuéc vïng II-B
  W0 = 95daN/m2 = 0,95kN/m2
  k – hÖ sè tÝnh ®Õn sù thay ®æi cña ¸p lùc giã theo ®é cao so víi mèc chuÈn vµ
  d¹ng ®Þa h×nh. X¸c ®Þnh theo b¶ng 5.
  c- hÖ sè khÝ ®éng. PhÝa ®ãn giã c® = 0,8, phÝa hót giã ch = 0,6, c = 0,8+0,6 =1,4
  HÖ sè ®é tin cËy cña t¶i träng giã g lÊy b»ng 1,2.
  bi – bÒ réng bÒ mÆt ®ãn giã.
  Giã theo ph-¬ng X : bi = 4(m)
  KÕt qu¶ tÝnh to¸n c¸c gi¸ trÞ thµnh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã Wj cho trong b¶ng sau:
  T¶i träng giã ®Èy
  Cao ®é W0 Wtc Wtt
  TÇng k γ Cđẩy B (m)
  (m) (kN/m2) (kN/m) (kN/m)
  1 3.8 0.832 1.2 0.95 0.8 4 2,53 3,036
  2 7.1 0.93 1.2 0.95 0.8 4 2,827 3,39
  3 10.4 1.006 1.2 0.95 0.8 4 3,06 3,672
  4 13.7 1.059 1.2 0.95 0.8 4 3,22 3,864
  5 17.0 1.1 1.2 0.95 0.8 4 3,344 4,01
  6 20.3 1.133 1.2 0.95 0.8 4 3,444 4,13
  7 23.6 1.162 1.2 0.95 0.8 4 3,532 4,23
  8 26.9 1.192 1.2 0.95 0.8 4 3,623 4,34
  9 30.2 1.221 1.2 0.95 0.8 4 3,7 4,44
  M¸i 31.8 1.231 1.2 0.95 0.8 4 3,74 4,488

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D – 17 –

 18. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  T¶i träng giã hót
  Cao ®é W0 Wtc Wtt
  TÇng k γ Chót B1(m)
  (m) kN/m2) (kN/m) (kN/m)
  1 3.8 0.832 1.2 0.95 0.6 4 1,9 2,28
  2 7.1 0.930 1.2 0.95 0.6 4 2,12 2,544
  3 10.4 1.006 1.2 0.95 0.6 4 2,29 2,748
  4 13.7 1.059 1.2 0.95 0.6 4 2,41 2,892
  5 17.0 1.100 1.2 0.95 0.6 4 2,5 3
  6 20.3 1.133 1.2 0.95 0.6 4 2,58 3,096
  7 23.6 1.162 1.2 0.95 0.6 4 2,65 3,18
  8 26.9 1.192 1.2 0.95 0.6 4 2,72 3,264
  9 30.2 1.221 1.2 0.95 0.6 4 2,78 3,336
  M¸i 31.8 1.231 1.2 0.95 0.6 4 2,8 3,36

  Trªn tÇng m¸i x©y t-êng cao 1,6m. T¶i träng giã t¸c dông lªn t-êng quy thµnh lùc tËp
  trung ®Æt t¹i nót.
  tt
  – PhÝa giã ®Èy Pd n k c W0 bi ht 1,2 1,231 0,8 0,95 4 1,6 7,18(kN )
  tt
  – PhÝa giã hót Ph n k c W0 bi ht 1,2 1,231 0,6 0,95 4 1,6 5,34(kN )
  (T¶i träng giã tÜnh ë tÇng ¸p m¸i vµ m¸i t«n quy vÒ t¶i träng giã tÜnh ®Æt t¹i tÇng ¸p m¸i)

  2.4. Néi lùc vµ tæ hîp néi lùc
  2.4.1 .M« h×nh tÝnh to¸n néi lùc
  – S¬ ®å tÝnh ®-îc lËp trong phÇn mÒm tÝnh kÕt cÊu ETABS 9.6 d-íi d¹ng khung kh«ng
  gian cã sù tham gia cña phÇn tö frame lµ dÇm, cét vµ c¸c phÇn tö shell lµ sµn, v¸ch thang
  m¸y, v¸ch thang bé.
  – T¶i träng ®-îc nhËp trùc tiÕp lªn c¸c phÇn tö chÞu t¶i theo c¸c tr-êng hîp t¶i träng
  (TT, HT, GIOTRÁI, GIO PHẢI ,). PhÇn t¶i träng b¶n th©n do m¸y tù tÝnh nªn ta chØ nhËp

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D – 18 –

 19. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  tÜnh t¶i phô thªm ngoµi t¶i träng b¶n th©n. Ho¹t t¶i tÝnh to¸n ®-îc nhÊn víi hÖ sè gi¶m t¶i
  tr-íc khi nhËp vµo m¸y.
  – Néi lùc cña c¸c phÇn tö ®-îc xuÊt ra vµ tæ hîp theo c¸c quy ®Þnh trong TCVN 2737-
  1995 vµ TCXD 375-2006.
  2.4 2.Tæ hîp néi lùc
  2.4.2.1. C¬ së cho viÖc tæ hîp néi lùc
  – Tæ hîp néi lùc nh»m t¹o ra c¸c cÆp néi lùc nguy hiÓm cã thÓ xuÊt hiÖn trong qu¸
  tr×nh lµm viÖc cña kÕt cÊu. Tõ ®ã dïng ®Ó thiÕt kÕ thÐp cho c¸c cÊu kiÖn
  – C¸c lo¹i tæ hîp néi lùc:
  + Tæ hîp c¬ b¶n 1: TT + 1 HT
  + Tæ hîp c¬ b¶n 2: TT + 0.9(HT+GIO)
  2.4.2.2. Tæ hîp néi lùc cho cét
  – Néi lùc cét ®-îc xuÊt ra theo ba mÆt c¾t I-I (ch©n cét), II-II (gi÷a cét) III-III vµ (®Ønh
  cét)
  – Tæ hîp néi lùc tiÕn hµnh theo c¶ hai ph-¬ng X,Y, t×m ra c¸c cÆp néi lùc nguy hiÓm
  gåm
  (Mmax+, Ntu); (Mmax- , Ntu); ( Nmax , Mtu)
  2.4.2.3. Tæ hîp néi lùc cho dÇm
  – Néi lùc dÇm ®-îc xuÊt ra theo ba mÆt c¾t I-I (®Çu dÇm), II-II (kho¶ng gi÷a dÇm) vµ
  III-III (cuèi dÇm)
  – Tæ hîp néi lùc tiÕn hµnh theo mét ph-¬ng n»m trong mÆt ph¼ng uèn cña dÇm, t×m ra
  c¸c cÆp néi lùc nguy hiÓm gåm (Mmax+, Qtu) ; (Mmax- , Qtu)

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D – 19 –

 20. Tr-êng ĐHDL HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2009 – 2013
  Khoa X©y dùng

  Ch-¬ng 2
  TÝnh to¸n sµn tÇng ®iÓn h×nh
  1. MÆt b»ng kÕt cÊu sµn tÇng ®iÓn h×nh
  MÆt b»ng kÕt cÊu sµn tÇng ®iÓn h×nh
  1400

  ¤2 ¤2 ¤2 ¤2 ¤2 ¤2 ¤2 ¤2 ¤2 ¤2 ¤2 ¤2
  F
  4500

  4500

  ¤4 ¤4 ¤4 ¤4 ¤4 ¤4 ¤4 ¤4 ¤4 ¤4 ¤4 ¤4

  E
  1890

  2000 ¤1 1000 ¤1 ¤1 ¤1 ¤1 ¤1 2000
  D3-110X200 D3-110X200 D3-110X200 D3-110X200 D3-110X200 D3-110X200
  4500

  4500

  ¤4′ ¤4′ ¤4′ ¤4′ ¤4′ ¤4′
  D4-110X200

  D4-110X200

  D4-110X200

  D4-110X200

  D4-110X200

  D4-110X200
  2280
  2000

  2000
  ¤3 ¤3 ¤3 ¤3 ¤3 ¤3

  D
  2890 D1-220X450
  20200

  2200

  2200

  ¤5 ¤6 ¤6 ¤6 ¤6 ¤6 ¤6 ¤6 ¤6 ¤6 ¤6 ¤6 ¤5
  ¤6 D2-220X350
  C
  D4-110X200

  D4-110X200

  D4-110X200

  D4-110X200

  D4-110X200

  D4-110X200
  1500

  ¤7 ¤7
  ¤3 ¤3 ¤3 ¤3 ¤3 ¤3
  4500

  ¤4′ ¤4′ ¤4′ ¤4′ ¤4′ ¤4′
  D3-110X200 D3-110X200 D3-110X200 D3-110X200 D3-110X200 D3-110X200
  3000

  CÇU THANG CÇU THANG
  ¤1 ¤1 ¤1 ¤1 ¤1 ¤1

  B
  1700

  «7 «7
  4500

  ¤4 ¤4 ¤4 ¤4 ¤4 ¤4 ¤4 ¤4 ¤4 ¤4 ¤4 ¤4
  2800

  A
  1400

  ¤2 ¤2 ¤2 ¤2 ¤2 ¤2 ¤2 ¤2 ¤2 ¤2 ¤2 ¤2

  4500 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4500

  57000

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  2. S¬ bé chän kÝch th-íc tiÕt diÖn c¸c bé phËn sµn.
  Theo phÇn trªn:
  Chän chiÒu dµy sµn lµ 10 cm.
  Chän tiÕt diÖn dÇm b h = 22 45 cm.
  Vµ b h = 22 35 cm
  3. C¬ së tÝnh to¸n vµ c¸c th«ng sè vÒ vËt liÖu
  3.1. C¬ së tÝnh to¸n
  – Tiªu chuÈn sö dông ®Ó thiÕt kÕ sµn TCXDVN 356 – 2005

  Svth : ĐINH KHẮC ANH – líp XD1301D – 20 –

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư CT 1A Khu đô thị mới Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội File Word, PDF về máy