Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư An Dương Vương – Lào Cai – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư An Dương Vương – Lào Cai

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư An Dương Vương – Lào Cai
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư An Dương Vương – Lào Cai

Download


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư An Dương Vương – Lào Cai với mục tiêu giới thiệu tổng quan về công trình chung cư An Dương Vương – Lào Cai, tổng quan thiết kế kết cấu nhà cao tầng, các giải pháp thi công chung cư An Dương Vương – Lào Cai.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư An Dương Vương – Lào Cai – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư An Dương Vương – Lào Cai File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư An Dương Vương – Lào Cai

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư An Dương Vương – Lào Cai

 1. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  MỤC LỤC

  PHẦN I: KIẾN TRÚC
  1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH …………………………………………………………………. 9
  1.2. KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ…………………………………………………………………… 9
  1.3. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC……………………………………………………………………………. 9
  1.3.1. MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG …………………………………………… 11
  1.3.2. HÌNH KHỐI ………………………………………………………………………………………….. 10
  1.3.3. MẶT ĐỨNG …………………………………………………………………………………………. 10
  1.3.4. HỆ THỐNG GIAO THÔNG ……………………………………………………………………. 10
  1.4. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT …………………………………………………………………………… 12
  1.4.1. HỆ THỐNG ĐIỆN …………………………………………………………………………………. 12
  1.4.2. HỆ THỐNG NƢỚC ……………………………………………………………………………….. 12
  1.4.3. THÔNG GIÓ CHIẾU SÁNG …………………………………………………………………… 11
  1.4.4. PHÒNG CHÁY THOÁT HIỂM ………………………………………………………………. 11
  1.4.5. CHỐNG SÉT …………………………………………………………………………………………. 11
  1.4.6. HỆ THỐNG THOÁT RÁC ……………………………………………………………………… 11

  PHẦN 2: KẾT CẤU

  CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG …….. 16

  1.1. LỰA CHỌN VẬT LIỆU ……………………………………………………………………………. 16
  1.2. HÌNH DẠNG CÔNG TRÌNH ……………………………………………………………………. 16
  1.2.1. THEO PHƢƠNG NGANG ……………………………………………………………………… 16
  1.2.2. THEO PHƢƠNG ĐỨNG ………………………………………………………………………… 17
  1.3. CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN LIÊN KẾT ……………………………………………………….. 17
  1.4. TÍNH TOÁN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG …………………………………………………. 17
  1.4.1. SƠ ĐỒ TÍNH …………………………………………………………………………………………. 17
  1.4.2. TẢI TRỌNG………………………………………………………………………………………….. 17
  1.4.3. TÍNH TOÁN HỆ KẾT CẤU ……………………………………………………………………. 18

  CHƢƠNG 2. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU ………………………………………… 18

  2.1. HỆ KẾT CẤU SÀN …………………………………………………………………………………… 19
  2.1.1. HỆ SÀN SƢỜN ……………………………………………………………………………………… 19
  2.1.2. HỆ SÀN Ô CỜ ……………………………………………………………………………………….. 19
  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 1

 2. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  2.1.3. SÀN KHÔNG DẦM (KHÔNG CÓ MŨ CỘT) …………………………………………… 19
  2.1.4. SÀN KHÔNG DẦM ỨNG LỰC TRƢỚC …………………………………………………. 20
  2.1.5. KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………… 22
  2.2. HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CHÍNH ……………………………………………………………. 21
  2.3. VẬT LIỆU ……………………………………………………………………………………………….. 21
  2.4. SƠ BỘ BỐ TRÍ CỘT VÁCH VÀ KÍCH THƢỚC TIẾT DIỆN ……………………….. 22
  2.4.1. CHỌN CHIỀU DÀY SÀN ………………………………………………………………………. 24
  2.4.2. CHỌN TIẾT DIỆN DẦM ……………………………………………………………………….. 23
  2.4.3. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN CỘT………………………………………………………………. 23
  2.4.4. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN VÁCH THANG MÁY, SÀN CẦU THANG ………. 31

  CHƢƠNG 3. TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH …………………………………….. 32

  3.1. TĨNH TẢI ……………………………………………………………………………………………….. 32
  3.1.1. SÀN VĂN PHÒNG – CĂN HỘ – HÀNH LANG – BAN CÔNG ……………………. 33
  3.1.2. SÀN PHÒNG HỌP, SIÊU THỊ ………………………………………………………………… 33
  3.1.3. SÀN VỆ SINH……………………………………………………………………………………….. 33
  3.1.4. SÀN MÁI SÂN THƢỢNG ……………………………………………………………………… 34
  3.2. HOẠT TẢI ………………………………………………………………………………………………. 36
  3.3. TỔNG TẢI TÁC DỤNG LÊN CÁC Ô BẢN …………………………………………………. 37
  3.3.1. ĐỐI VỚI BẢN KÊ …………………………………………………………………………………. 37
  3.3.2. ĐỐI VỚI BẢN DẦM ……………………………………………………………………………… 37
  3.3.3. SƠ ĐỒ TÍNH …………………………………………………………………………………………. 38
  3.4. CÁC BƢỚC TÍNH TOÁN CHO TỪNG Ô BẢN SÀN …………………………………… 38
  3.4.1. SÀN BẢN KÊ BỐN CẠNH …………………………………………………………………….. 38
  3.4.2. SÀN BẢN DẦM ……………………………………………………………………………………. 39
  3.5. TÍNH CỐT THÉP…………………………………………………………………………………….. 42
  3.6. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG SÀN ……………………………………………………………………… 50
  3.6.1. TÍNH ĐỘ VÕNG F1 DO TOÀN BỘ TẢI TRỌNG TÁC DỤNG NGẮN HẠN .. 54
  3.6.2. TÍNH ĐỘ VÕNG F2 DO TẢI TRỌNG DÀI HẠN TÁC DỤNG NGẮN HẠN … 56
  3.6.3. TÍNH ĐỘ VÕNG F3 DO TẢI TRỌNG DÀI HẠN TÁC DỤNG DÀI HẠN …….. 57
  3.7. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỐNG XUYÊN THỦNG CỦA SÀN ……………………. 58

  CHƢƠNG 4. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CẦU THANG ………………………………. 60

  4.1. KIẾN TRÚC…………………………………………………………………………………………….. 60
  4.2. THIẾT KẾ CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH……………………………………………. 60
  4.2.1. PHƢƠNG ÁN CHỊU LỰC ………………………………………………………………………. 60
  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 2

 3. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  4.2.2. TẢI TRỌNG………………………………………………………………………………………….. 61
  4.2.2.1. TẢI TRỌNG TRÊN BẢN THANG (q1) ……………………………………………………. 61
  4.2.2.2. TẢI TRỌNG TRÊN BẢN CHIẾU NGHỈ (q2) ………………………………………….. 62
  4.2.3. TÍNH TOÁN BẢN THANG ……………………………………………………………………. 62
  4.2.3.1. SƠ ĐỒ TÍNH ………………………………………………………………………………………. 62
  4.2.3.2. TÍNH TOÁN THÉP CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH ……………………………. 65
  4.2.3.3. TÍNH TOÁN DẦM THANG (DẦM CHIẾU NGHỈ) ………………………………….. 67

  CHƢƠNG 5. ĐẶC TRƢNG ĐỘNG HỌC CÔNG TRÌNH ……………………………… 72

  5.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT …………………………………………………………………………………. 72
  5.2. TÍNH TOÁN CÁC DẠNG DAO ĐỘNG ……………………………………………………… 73
  5.3. KHỐI LƢỢNG VÀ TÂM KHỐI LƢỢNG TỪNG TẦNG ………………………………. 74
  5.4. CHU KỲ DAO ĐỘNG RIÊNG VÀ TỶ SỐ KHỐI LƢỢNG THAM GIA………….. 75
  5.5. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH ………………….. 77
  5.5.1. THÀNH PHẦN TĨNH CỦA TẢI TRỌNG GIÓ …………………………………………. 77
  5.5.2. THÀNH PHẦN ĐỘNG CỦA TẢI TRỌNG GIÓ ……………………………………….. 78

  CHƢƠNG 6. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP KHUNG TRỤC 6 …………. 88

  6.1. TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 6………………………………………………………………….. 88
  6.1.1. CHỌN VẬT LIỆU SỬ DỤNG …………………………………………………………………. 88
  6.2. LỰA CHỌN KÍCH THƢỚC TIẾT DIỆN……………………………………………………. 89
  6.2.1. CHIỀU DÀY BẢN SÀN …………………………………………………………………………. 89
  6.2.2.KÍCH THƢỚC TIẾT DIỆN DẦM …………………………………………………………….. 89
  6.2.3. KÍCH THƢỚC TIẾT DIỆN CỘT……………………………………………………………… 89
  6.3. SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG PHẲNG ………………………………………………………………… 93
  6.4. TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG DƠN VỊ……………………………………………………………. 94
  6.4.1. TĨNH TẢI MÁI ……………………………………………………………………………………… 94
  6.4.2. TĨNH TẢI SÀN TẦNG …………………………………………………………………………….. 94
  6.4.3. TĨNH TẢI SÀN HÀNH LANG ………………………………………………………………….. 95
  6.4.4. HOẠT TẢI ĐƠN VỊ ……………………………………………………………………………….. 95
  6.4.5.HỆ SỐ QUY ĐỔI TẢI TRỌNG ………………………………………………………………… 95
  6.5. XÁC ĐỊNH TĨNH TẢI(TT) TÁC DỤNG VÀO KHUNG TRỊC 6 …………………… 96
  6.5.1. TĨNH TẢI TẦNG TRỆT ĐẾN TẦNG 13 ………………………………………………….. 97
  6.5.2.TĨNH TẢI TẦNG MÁI ………………………………………………………………………….. 101
  6.6.XÁC ĐỊNH HOẠT TẢI TÁC DỤNG VÀO KHUNG TRỤC 6………………………. 105
  6.6.1. TRƢỜNG HỢP HOẠT TẢI 1(HT1) ……………………………………………………….. 105
  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 3

 4. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  6.6.2. TRƢỜNG HỢP HOẠT TẢI 2 ……………………………………………………………….. 112
  6.6.3. TỔ HỢP NỘI LỰC ………………………………………………………………………………. 119
  6.9.4. TÍNH TOÁN DẦM ………………………………………………………………………………. 121
  6.9.1. CƠ SỞ TÍNH TOÁN ……………………………………………………………………………… 121
  6.9.2. TÍNH TOÁN CỐT THÉP DỌC ………………………………………………………………. 121
  6.9.2.1. VỚI TIẾT DIỆN CHỊU MOMEM ÂM …………………………………………………. 121
  6.9.2.2.VỚI TIẾT DIỆN CHỊU MOMEM DƢƠNG …………………………………………… 122
  6.9.3 ÁP DỤNG TÍNH THÉP DẦM ĐIỂN HÌNH NHỊP AB(PHẦN TỬ DẦM 64) . 123
  6.4.4. TÍNH TOÁN CỐT ĐAI …………………………………………………………………………. 126
  6.9.5. TÍNH TOÁN CỐT TREO ……………………………………………………………………… 127
  6.10. TÍNH TOÁN CỘT ………………………………………………………………………………… 129
  6.10.1. SỐ LIỆU ĐẦU VÀO …………………………………………………………………………… 129
  6.10.1.1.BÊ TÔNG ………………………………………………………………………………………… 129
  6.10.1.2.CỐT THÉP ………………………………………………………………………………………. 129
  6.10.2. TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT …………………………………………………………….. 130
  6.10.2.1. TÍNH TOÁN CỐT THÉP DỌC CHỊU LỰC ………………………………………. 132
  6.10.2.2. TÍNH TOÁN CỐT ĐAI ……………………………………………………………………. 133
  6.10.3. ÁP DỤNG TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT…………………………………………….. 134

  CHƢƠNG 7. TÍNH TOÁN MÓNG CHO KHUNG TRỤC 6 …………………………. 140

  7.1. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH …………………………………………………………………… 140
  7.2. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH …………………………………………………… 140
  7.2.1. ĐỊA TẦNG ………………………………………………………………………………………….. 140
  7.2.2. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT ……………………………………………………… 141
  7.2.3. LỰA CHỌN MẶT CẮT ĐỊA CHẤT ĐỂ TÍNH MÓNG ……………………………. 142
  7.2.4. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN ………………………………….. 142
  7.3. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NỀN MÓNG …………………………………………………….. 142
  7.4. CƠ SỞ TÍNH TOÁN ……………………………………………………………………………….. 143
  7.4.1. CÁC GIẢ THIẾT TÍNH TOÁN ……………………………………………………………… 143
  7.4.2. CÁC LOẠI TẢI TRỌNG DÙNG TÍNH TOÁN ……………………………………….. 143
  7.5. PHƢƠNG ÁN : CỌC BTCT ĐÚC SẴN …………………………………………………….. 143
  7.5.1. TẢI TRỌNG………………………………………………………………………………………… 143
  7.5.1.1. TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN …………………………………………………………………… 143
  7.5.1.2. TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN ………………………………………………………………… 144
  7.5.2. SƠ BỘ CHIỀU SÂU ĐÁY ĐÀI VÀ CÁC KÍCH THƢỚC …………………………. 144
  7.5.3. CẤU TẠO CỌC …………………………………………………………………………………… 145
  7.5.3.1. VẬT LIỆU …………………………………………………………………………………………. 145
  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 4

 5. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  7.5.3.2. KÍCH THƢỚC CỌC ………………………………………………………………………….. 145
  7.5.4. SỨC CHỊU TẢI CỌC ……………………………………………………………………………. 146
  7.5.4.1. THEO VẬT LIỆU LÀM CỌC ………………………………………………………………. 146
  7.5.4.2. THEO CHỈ TIÊU CƢỜNG ĐỘ ĐẤT NỀN ……………………………………………. 147
  7.5.5. XÁC ĐỊNH SỐ LƢỢNG CỌC……………………………………………………………….. 153
  7.5.6. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC ……………………………………………. 158
  7.5.6.1. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CỦA MÓNG M2 …………………….. 158
  7.5.6.2. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CỦA MÓNG M8 …………………….. 160
  7.5.6.3. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CỦA MÓNG M7 …………………….. 162
  7.5.7. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH ĐẤT NỀN (TÍNH TOÁN THEO TTGH II) ……….. 163
  7.5.7.1. KIỂM TRA MÓNG M2 (bxh = 2500×3000) ………………………………………….. 165
  7.5.7.2. KIỂM TRA MÓNG M8 (bxh = 2500×4000) ………………………………………….. 166
  7.5.7.3. KIỂM TRA MÓNG M7 (bxh = 3000×4000) ………………………………………….. 169
  7.5.8. KIỂM TRA LÚN MÓNG CỌC (TÍNH TOÁN THEO TTGH II) …………… 170
  7.5.8.1. KIỂM TRA LÚN MÓNG M2 ……………………………………………………………….. 171
  7.5.8.2. KIỂM TRA LÚN MÓNG M7 ……………………………………………………………….. 172
  7.5.8.3. KIỂM TRA LÚN MÓNG M8 ……………………………………………………………….. 174
  7.5.8.4. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN LÚN LỆCH GIỮA CÁC MÓNG ………………………. 177
  7.5.9. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO ĐÀI CỌC (TÍNH TOÁN THEO TTGH I) … 177
  7.5.9.1. VẬT LIỆU …………………………………………………………………………………………. 177
  7.5.9.2. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CHỌC THỦNG ……………………………………………… 177
  7.5.9.3. TÍNH TOÁN THÉP CHO ĐÀI MÓNG …………………………………………………. 180
  7.5.10. KIỂM TRA CỌC TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN VÀ CẨU LẮP …. 184

  PHẦN 3: THI CÔNG

  CHƢƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH ……………………………………………. 187

  1.1. VỊ TRÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH …………………………………………………………. 187
  1.2. ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ……………………………………………………………………… 187
  1.3. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CÔNG TRÌNH……………………………………………………… 187
  1.3.1. KIẾN TRÚC ………………………………………………………………………………………… 187
  1.3.2. KẾT CẤU ……………………………………………………………………………………………. 187
  1.3.3. NỀN MÓNG………………………………………………………………………………………… 187
  1.4. ĐIỀU KIỆN THI CÔNG …………………………………………………………………………. 188
  1.4.1. TÌNH HÌNH CUNG ỨNG VẬT TƢ ……………………………………………………….. 188
  1.4.2. MÁY MÓC VÀ CÁC THIẾT BỊ THI CÔNG …………………………………………… 188
  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 5

 6. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  1.4.3. NGUỒN NHÂN CÔNG XÂY DỰNG …………………………………………………….. 189
  1.4.4. NGUỒN NƢỚC THI CÔNG …………………………………………………………………. 189
  1.4.5. NGUỒN ĐIỆN THI CÔNG …………………………………………………………………… 189
  1.4.6. GIAO THÔNG TỚI CÔNG TRÌNH ……………………………………………………….. 189
  1.4.7. THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG…………………………………………………………. 189
  1.5. NHẬN XÉT ……………………………………………………………………………………………. 189

  CHƢƠNG 2. THI CÔNG ÉP CỌC ………………………………………………………………. 190

  2.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM …………………………………………………………………… 190
  2.2. CHỌN PHƢƠNG ÁN ÉP CỌC ………………………………………………………………… 190
  2.3. TÍNH SỐ LƢỢNG CỌC ………………………………………………………………………….. 190
  2.4. CHỌN MÁY ÉP CỌC ……………………………………………………………………………… 192
  2.5. CHỌN CẨU PHỤC VỤ MÁY ÉP……………………………………………………………… 194
  2.6. TRÌNH TỰ THI CÔNG CỌC ÉP ……………………………………………………………… 195
  2.6.1. CÁC BƢỚC THI CÔNG CỌC ÉP ………………………………………………………….. 195
  2.6.2. MỘT SỐ LƢU Ý TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG ÉP CỌC …………………… 196
  2.7. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG ÉP CỌC ……………………………….. 201

  CHƢƠNG 3. THI CÔNG ÉP CỪ THÉP VÀ ĐÀO ĐẤT ………………………………. 202

  3.1. THI CÔNG TƢỜNG VÂY ……………………………………………………………………….. 202
  3.1.1. LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN …………………………………………………………………… 202
  3.1.2. TÍNH TOÁN TƢỜNG CỪ THÉP LARSEN ……………………………………………. 202
  3.1.3. CHỌN MÁY THI CÔNG CỪ ………………………………………………………………… 206
  3.1.4. THI CÔNG ĐÓNG CỪ THÉP ……………………………………………………………….. 207
  3.2. ĐÀO VÀ THI CÔNG ĐẤT ………………………………………………………………………. 209

  CHƢƠNG 4. THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐỔ BÊ TÔNG LÓT
  MÓNG VÀ ĐÀI MÓNG ĐIỂN HÌNH ………………………………………………………….. 213

  4.1. ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG …………………………………………………………………….. 213
  4.2. ĐỔ BÊ TÔNG ĐÀI MÓNG ……………………………………………………………………… 214
  4.2.1. BIỆN PHÁP THI CÔNG BÊ TÔNG ĐÀI MÓNG …………………………………….. 214
  4.2.2. CÔNG TÁC CỐT THÉP ĐÀI MÓNG ……………………………………………………. 214
  4.2.3. CÔNG TÁC CỐP PHA ĐÀI MÓNG ………………………………………………………. 215
  4.2.4. CHỌN MÁY THI CÔNG ………………………………………………………………………. 219

  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 6

 7. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  CHƢƠNG 5. THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG CỘT, DẦM, SÀN ………….. 224

  5.1. NHIỆM VỤ ……………………………………………………………………………………………. 224
  5.2. PHÂN TÍCH CÁC PHƢƠNG ÁN THI CÔNG CHO CÔNG TRÌNH …………… 224
  5.2.1. SO SÁNH PHƢƠNG ÁN ………………………………………………………………………. 224
  5.2.2. CHỌN PHƢƠNG ÁN …………………………………………………………………………… 224
  5.3. TÍNH TOÁN KHỐI LƢỢNG BÊ TÔNG CHO TẦNG ĐIỂN HÌNH ……………. 224
  5.4. CHỌN MÁY THI CÔNG …………………………………………………………………………. 227
  5.4.1. CHỌN CẦN TRỤC THÁP ……………………………………………………………………. 227
  5.4.2. CHỌN MÁY VẬN THĂNG ………………………………………………………………….. 231
  5.4.3. CHỌN MÁY BƠM BÊ TÔNG……………………………………………………………….. 232
  5.4.4. CHỌN XE TRỘN – VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG VÀ MÁY ĐẦM ………………. 234
  5.5. CÔNG TÁC CỐP PHA ……………………………………………………………………………. 234
  5.5.1. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CỐP PHA SÀN ………………………………………….. 237
  5.5.2. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CỐP PHA DẦM (400X600) …………………………. 238
  5.5.3. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CỐP PHA CỘT ………………………………………….. 245
  5.6. THI CÔNG DẦM, SÀN, CỘT ………………………………………………………………….. 251
  5.6.1. THI CÔNG DẦM SÀN …………………………………………………………………………. 251
  5.6.2. THI CÔNG CỘT ………………………………………………………………………………….. 253
  5.6.3. SỬA CHỮA NHỮNG KHUYẾT TẬT DO THI CÔNG BÊ TÔNG …………….. 254

  CHƢƠNG 6. TỔ CHỨC THI CÔNG ……. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

  6.1. LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG ……………………………………………………………………… 256
  6.2. THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG …… ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
  6.2.1. BỐ TRÍ MÁY MÓC THIẾT BỊ TRÊN MẶT BẰNG ………………………………… 274
  6.2.2. THIẾT KẾ ĐƢỜNG TẠM TRÊN CÔNG TRƢỜNG ……………………………….. 275
  6.2.3. THIẾT KẾ KHO BÃI CÔNG TRƢỜNG ………………………………………………… 276
  6.2.4. THIẾT KẾ NHÀ TẠM………………………………………………………………………….. 279
  6.2.5. TÍNH TOÁN ĐIỆN CHO CÔNG TRƢỜNG …. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
  6.2.6. TÍNH TOÁN NƢỚC CHO CÔNG TRÌNH……………………………………………… 283
  6.3. AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO CÔNG TRƢỜNG ………………………………………… 286

  TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………. 288

  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 7

 8. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 8

 9. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  1.1.Giới thiệu về công trình
  – Trong những năm gần đây, mức độ đô thị hóa ngày càng tăng, mức sống và
  nhu cầu của ngƣời dân ngày càng đƣợc nâng cao kéo theo nhiều nhu cầu ăn
  ở, nghỉ ngơi, giải trí ở một mức cao hơn, tiện nghi hơn.
  – Mặt khác với xu hƣớng hội nhập, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nƣớc,
  hoà nhập với xu thế phát triển của thời đại nên sự đầu tƣ xây dựng các công
  trình nhà ở cao tầng thay thế các công trình thấp tầng, các khu dân cƣ đã
  xuống cấp là rất cần thiết.
  – Vì vậy, chung cƣ An Dƣơng Vƣơng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ở của
  ngƣời dân cũng nhƣ thay đổi bộ mặt cảnh quan đô thị tƣơng xứng với tầm
  vóc của một đất nƣớc đang trên đà phát triển.
  – Tọa lạc tại trung tâm thị xã Lào Cai, công trình nằm ở vị trí thoáng và
  đẹp sẽ tạo điểm nhấn đồng thời tạo nên sự hài hoà, hợp lý và hiện đại cho
  tổng thể qui hoạch khu dân cƣ.
  1.2.Kỹ thuật về hạ tầng đô thị
  – Công trình nằm trên trục đƣờng giao thông chính thuận lợi cho việc cung
  cấp vật tƣ và giao thông ngoài công trình.
  – Hệ thống cấp điện, cấp nƣớc trong khu vực đã hoàn thiện đáp ứng tốt các
  yêu cầu cho công tác xây dựng.
  – Khu đất xây dựng công trình bằng phẳng, hiện trạng không có công trình
  cũ, không có công trình ngầm bên dƣới đất nên rất thuận lợi cho công việc
  thi công và bố trí tổng bình đồ.
  1.3.Giải pháp kiến trúc
  1.3.1.Mặt bằng và phân khu chức năng
  – Mặt bằng công trình hình chữ nhật, chiều dài 49m chiều rộng 27,2m chiếm
  diện tích đất xây dựng là 1332,8m2.
  – Công trình gồm 12 tầng (kể cả 1 tầng bán hầm), chƣa kể tầng mái, cốt
  ±0.00m đƣợc chọn đặt tại cốt chuẩn trùng với cốt mặt đất tự nhiên (thấp
  hơn cốt sàn tầng trệt 1,50m). Cốt tầng hầm tại cốt -1,50m. Chiều cao công
  trình là 51,4m tính từ cốt ±0.00m đến cốt sàn nắp hồ nƣớc mái.
  – Tầng Hầm: thang máy bố trí ở giữa, chỗ đậu xe ôtô xung quanh. Các hệ
  thống kỹ thuật nhƣ bể chứa nƣớc sinh hoạt, trạm bơm, trạm xử lý nƣớc
  thải đƣợc bố trí hợp lý giảm tối thiểu chiều dài ống dẫn, có bố trí thêm các
  bộ phận kỹ thuật về điện nhƣ trạm cao thế, hạ thế, phòng quạt gió.

  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 9

 10. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  – Tầng trệt: dùng làm siêu thị nhằm phục vụ nhu cầu mua bán, các dịch vụ
  vui chơi giải trí… cho các hộ gia đình cũng nhƣ nhu cầu chung của khu
  vực.
  – Tầng 2 – 11: bố trí các căn hộ phục vụ nhu cầu ở.
  – Tầng sân thƣợng: bố trí các phòng kỹ thuật, máy móc, điều hòa, thiết bị vệ
  tinh, …
  – Nhìn chung giải pháp mặt bằng đơn giản, tạo không gian rộng để bố trí các
  căn hộ bên trong, sử dụng loại vật liệu nhẹ làm vách ngăn giúp tổ chức
  không gian linh hoạt rất phù hợp với xu hƣớng và sở thích hiện tại, có thể
  dễ dàng thay đổi trong tƣơng lai.
  1.3.2.Hình khối
  – Hình dáng cao vút, vƣơn thẳng lên khỏi tầng kiến trúc cũ ở dƣới thấp với
  kiểu dáng hiện đại, mạnh mẽ, nhƣng cũng không kém phần mềm mại, thể
  hiện qui mô và tầm vóc của công trình tƣơng xứng với chiến lƣợt phát
  triển của đất nƣớc.
  1.3.3.Mặt đứng
  – Sử dụng, khai thác triệt để nét hiện đại với cửa kính lớn, tƣờng ngoài đƣợc
  hoàn thiện bằng sơn nƣớc.
  1.3.4.Hệ thống giao thông
  – Giao thông ngang trong mỗi đơn nguyên là hệ thống hành lang.
  – Hệ thống giao thông đứng là thang bộ và thang máy. Thang bộ gồm 2
  thang, một thang đi lại chính và một thang thoát hiểm. Thang máy có 2
  thang máy chính và 1 thang máy chở hàng và phục vụ y tế có kích thƣớc
  lớn hơn. Thang máy bố trí ở chính giữa nhà, căn hộ bố trí xung quanh lõi
  phân cách bởi hành lang nên khoảng đi lại là ngắn nhất, rất tiện lợi, hợp lý
  và bảo đảm thông thoáng.
  1.4.Giải pháp kỹ thuật
  1.4.1.Hệ thống điện
  – Hệ thống tiếp nhận điện từ hệ thống điện chung của thị xã vào nhà thông
  qua phòng máy điện.
  – Từ đây điện sẽ đƣợc dẫn đi khắp nơi trong công trình thông qua mạng lƣới
  điện nội bộ.
  – Ngoài ra, khi bị sự cố mất điện có thể dùng ngay máy phát điện dự phòng
  đặt ở tầng hầm để phát.

  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 10

 11. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  1.4.2.Hệ thống nƣớc
  – Nguồn nƣớc đƣợc lấy từ hệ thống cấp nƣớc khu vực và dẫn vào bể chứa
  nƣớc ở tầng hầm rồi bằng hệ bơm nƣớc tự động nƣớc đƣợc bơm đến từng
  phòng thông qua hệ thống gen chính ở gần phòng phục vụ.
  – Sau khi đƣợc xử lý nƣớc thải đƣợc đƣa vào hệ thống thoát nƣớc chung của
  khu vực.
  1.4.3.Thông gió chiếu sáng
  – Bốn mặt của công trình đều có ban công thông gió chiếu sáng cho các
  phòng. Ở giữa công trình bố trí 2 lỗ thông tầng diện tích 18,2m2 để thông
  gió. Ngoài ra còn bố trí máy điều hòa ở các phòng.
  1.4.4.Phòng cháy thoát hiểm
  – Công trình bê tông cốt thép (BTCT) bố trí tƣờng ngăn bằng gạch rỗng vừa
  cách âm vừa cách nhiệt.
  – Dọc hành lang bố trí các hộp chống cháy bằng các bình khí CO2.
  – Các tầng lầu đều có hai cầu thang bộ đủ đảm bảo thoát ngƣời khi có sự cố
  về cháy nổ.
  – Bên cạnh đó trên đỉnh mái còn có hồ nƣớc lớn phòng cháy chữa cháy.
  1.4.5.Chống sét
  – Chọn sử dụng hệ thống thu sét chủ động quả cầu Dynasphire đƣợc thiết
  lập ở tầng mái và hệ thống dây nối đất bằng đồng đƣợc thiết kế để tối thiểu
  hóa nguy cơ bị sét đánh.
  1.4.6.Hệ thống thoát rác
  – Rác thải ở mỗi tầng đƣợc đổ vào gen rác, đƣợc bố trí ở tầng hầm và sẽ có bộ
  phận đƣa rác ra ngoài. Gen rác đƣợc thiết kế kín đáo, kỹ càng để tránh làm
  bốc mùi gây ô nhiễm môi trƣờng.

  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 11

 12. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  B

  2100 900 875 1100 1825 2070 1200 330 2800 800 3250 600 1200 1350 4000 1350 1200 600 3250 800 2800 330 1200 2070 1825 1100 875 900 2100
  2100

  800

  800
  E

  1500

  1500
  1550
  1950

  1950
  650 900 1050 1400 1100 1100 1600 1100 950 1600 950 1000 1400 950

  650 900
  200 200

  3300
  6400

  500 1450 1200 800 1350 800 1750 1600 800 1200 800 1100 1350

  200 200
  2900

  2900
  950 1250 1000 700 450 800 700 800 450 1600 1650 900 750 1500 1600 450 700 700 700 450 700 700 1150 850

  1550
  D

  1820

  1820
  1670

  1670
  1960

  1960
  1050 1400 1050

  2670

  2670
  800

  800
  700

  700
  1200 350650

  1200 350650
  900

  900
  700 900

  700 900
  1700

  1700
  1700
  2025 1900 100 3500 1400 1100 950 1200 3500 100 1900 1725
  100

  100
  160 160
  7200

  550 550
  4400 1350 1000 3900
  1390

  1390
  2800

  1350

  1350
  2125 2125
  C’
  3240

  3240
  1400

  1400
  2300

  2300
  2600

  2600
  750
  THANG MAÙY THANG MAÙY

  1830

  1830
  750
  950

  950
  27200

  C

  4400
  800

  800
  A A
  950

  950
  KT ÑIEÄN

  1830

  1830
  750 THANG MAÙY
  2600

  2600
  RAÙC
  GIAËT-PHÔI
  2300

  2314
  1400

  1400
  2125 BEÁP
  B’
  3240

  3240
  1350

  1350
  250 4400 950 800 500 1000 3900
  1390

  1390
  LOÂGIA P.KHAÙCH
  550 550
  7200

  650350 1200

  650350 1200
  2025 2200 100 3750 160 1400 1601100 950
  160
  1200 3500 100 1900 1725
  900 700

  900 700
  100

  100
  1700

  1700
  2125

  900

  900
  700

  700
  2670

  2670

  2670
  860 800

  860 800
  P.NGUÛ 01 WC 1050 1400 1050
  1420

  WC WC WC BEÁP
  1960

  1960
  1670

  1670
  1820
  1500

  B
  700

  800

  1550
  1700 500 700 1250 1000 700 450 800 700 800 450 1600 1650 900 750 1500 1600 450 700 700 700 450 600 900 1050 850
  200 200
  2900

  2900
  LAØM VIEÄC

  500 2300 500 1450 1200 800 1350 800 1750 1600 800 1200 800 1100 1350 500 2300 500
  200 200
  6400

  3300
  3300
  900 650

  900 650
  P.NGUÛ 03 P.NGUÛ 01 P.NGUÛ 02 P.KHAÙCH

  1050 1400 1100 1100 1600 1100 950 1600 950 1000 1400 950
  1950

  1950
  1550
  1500

  1500
  1500

  LOÂGIA LOÂGIA
  A
  700
  800

  800
  1500 400 2100
  2500 900 875 1100 2125 2370 1400 330 3000 800 3550 600 1400 1550 4000 1550 1400 600 3550 800 3000 330 1400 2370 2125 1100 875 900 2500

  7500 7500 7500 4000 7500 7500 7500

  49000

  1 2 3 3′ 4 5 5′ 6 7 8

  B

  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 12

 13. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  400 400
  1500

  E

  700

  1500
  700
  BAÕI XE BAÕI XE BAÕI XE BAÕI XE
  6400

  4100
  6400

  500 500
  1500

  D

  700

  800

  700

  1500
  1050

  500
  2300

  950
  P KYÕ THUAÄT ÑIEÄN TW

  1400
  7200

  BAÕI XE BAÕI XE BAÕI XE BAÕI XE BAÕI XE
  3100
  3650

  500
  27200

  C

  4400

  700

  700
  800
  500 400
  P KYÕ THUAÄT THOÂNG TIN LIEÂN LAC TW

  BAÕI XE BAÕI XE BAÕI XE
  2425
  2000
  7200

  2625

  3500 1600 1700 2675 1600 2525

  B
  i = 20%

  P.DÒCH VUÏ CHUNG
  6400

  P.MAÙY BÔM
  KHO

  P.GIAËT UÛI
  A
  700

  500
  6800 6800 6800 4000 6800 6800 6800
  49000

  1 2 3 4 5 6 7 8

  MAËT BAÈNG TAÀNG HAÀM TL.1/100

  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 13

 14. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  +51,400 SAØN HN

  2000
  +49,400 SAØN MAÙI

  3900
  +45,500 SAÂNTHÖÔÏNG

  3900
  +41,600 TAÀNG 11

  3900
  +37,7000 TAÀNG 10

  3900
  +33,800 TAÀNG 9

  3900
  +29,900 TAÀNG 8

  3900
  +26,000TAÀNG 7

  49600
  3900
  +22,100 TAÀNG 6

  3900
  +18,200 TAÀNG 5

  3900
  +14,300 TAÀNG 4

  3900

  +10,400 TAÀNG 3
  3900

  +6,500 TAÀNG 2
  5000

  +1,500 TAÀNG TREÄT
  1500

  ±0,000MÑTN
  1500

  -1.500
  HAÀM

  ±0,00

  7500 7500 7500 4000 7500 7500 7500
  49000

  TRUC TRUC TRUC TRUC TRUC TRUC TRUC TRUC

  MAËT CAÉT NGANG A-A TL.1/100

  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 14

 15. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 15

 16. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG
  1.1.Lựa chọn vật liệu
  – Vật liệu xây dựng cần có cƣờng độ cao, trọng lƣợng nhỏ, khả năng chống
  cháy tốt.
  – Nhà cao tầng thƣờng có tải trọng rất lớn. Nếu sử dụng các loại vật liệu trên
  tạo điều kiện giảm đƣợc đáng kể tải trọng cho công trình, kể cả tải trọng
  đứng cũng nhƣ tải trọng ngang do lực quán tính.
  – Vật liệu có tính biến dạng cao: khả năng biến dạng dẻo cao có thể bổ sung
  cho tính năng chịu lực thấp.
  – Vật liệu có tính thoái biến thấp: có tác dụng tốt khi chịu tác dụng của tải
  trọng lặp lại (động đất, gió bão).
  – Vật liệu có tính liền khối cao: có tác dụng trong trƣờng hợp tải trọng có
  tính chất lặp lại không bị tách rời các bộ phận công trình.
  – Vật liệu có giá thành hợp lý.
  – Trong điều kiện tại Việt Nam hay các nƣớc thì vật liệu BTCT hoặc thép là
  các loại vật liệu đang đƣợc các nhà thiết kế sử dụng phổ biến trong các kết
  cấu nhà cao tầng.
  1.2.Hình dạng công trình
  1.2..1 Theo phƣơng ngang
  – Nhà cao tầng cần có mặt bằng đơn giản, tốt nhất là lựa chọn các hình có tính
  chất đối xứng cao. Trong các trƣờng hợp ngƣợc lại công trình cần đƣợc phân
  ra các phần khác nhau để mỗi phần đều có hình dạng đơn giản.
  – Các bộ phận kết cấu chịu lựu chính của nhà cao tầng nhƣ vách, lõi, khung
  cần phải đƣợc bố trí đối xứng. Trong trƣờng hợp các kết cấu này không thể
  bố trí đối xứng thì cần phải có các biện pháp đặc biệt chống xoắn cho công
  trình theo phƣơng đứng.
  – Hệ thống kết cấu cần đƣợc bố trí làm sao để trong mỗi trƣờng hợp tải trọng
  sơ đồ làm việc của các bộ phận kết cấu rõ ràng mạch lạc và truyền tải một
  cách mau chóng nhất tới móng công trình.
  – Tránh dùng các sơ đồ kết cấu có các cánh mỏng và kết cấu dạng công son
  theo phƣơng ngang vì các loại kết cấu này rất dễ bị phá hoại dƣới tác dụng
  của động đất và gió bão.
  1.2.2Theo phƣơng đứng
  – Độ cứng của kết cấu theo phƣơng thẳng đứng cần phải đƣợc thiết kế đều
  hoặc thay đổi đều giảm dần lên phía trên.

  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 16

 17. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  – Cần tránh sự thay đổi đột ngột độ cứng của hệ kết cấu (nhƣ làm việc thông
  tầng, giảm cột hoặc thiết kế dạng cột hẫng chân cũng nhƣ thiết kế dạng sàn
  dật cấp).
  – Trong các trƣờng hợp đặc biệt nói trên ngƣời thiết kế cần phải có các biện
  pháp tích cực làm cứng thân hệ kết cấu để tránh sự phá hoại ở các vùng xung
  yếu.
  1.3.Cấu tạo các bộ phận lien kết
  – Kết cấu nhà cao tầng cần phải có bậc siêu tĩnh cao để trong trƣờng hợp bị hƣ
  hại do các tác động đặc biệt nó không bị biến thành các hệ biến hình.
  – Các bộ phận kết cấu đƣợc cấu tạo làm sao để khi bị phá hoại do các trƣờng
  hợp tải trọng thì các kết cấu nằm ngang sàn, dầm bị phá hoại trƣớc so với
  các kết cấu thẳng đứng: cột, vách cứng.
  1.4.Tính toán kết cấu nhà cao tầng
  1.4.1.Sơ đồ tính
  – Trong giai đoạn hiện nay, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của máy tính điện tử,
  đã có những thay đổi quan trọng trong cách nhìn nhận phƣơng pháp tính
  toán công trình. Khuynh hƣớng đặc thù hoá và đơn giản hoá các trƣờng hợp
  riêng lẻ đƣợc thay thế bằng khuynh hƣớng tổng quát hoá. Đồng thời khối
  lƣợng tính toán số học không còn là một trở ngại nữa. Các phƣơng pháp mới
  có thể dùng các sơ đồ tính sát với thực tế hơn, có thể xét tới sự làm việc
  phức tạp của kết cấu với các mối quan hệ phụ thuộc khác nhau trong không
  gian. Việc tính toán kết cấu nhà cao tầng nên áp dụng những công nghệ mới
  để có thể sử dụng mô hình không gian nhằm tăng mức độ chính xác và phản
  ánh sự làm việc của công trình sát với thực tế hơn.
  1.4.2.Tải trọng
  – Kết cấu nhà cao tầng đƣợc tính toán với các loại tải trọng chính sau đây:
  + Tải trọng thẳng đứng (thƣờng xuyên và tạm thời tác dụng lên sàn).
  + Tải trọng gió (gió tĩnh và nếu có cả gió động).
  + Tải trọng động của động đất (cho các công trình xây dựng trong vùng có
  động đất).
  – Ngoài ra, khi có yêu cầu kết cấu nhà cao tầng cũng cần phải đƣợc tính toán
  kiểm tra với các trƣờng hợp tải trọng sau:
  + Do ảnh hƣởng của sự thay đổi nhiệt độ.
  + Do ảnh hƣởng của từ biến.
  + Do sinh ra trong quá trình thi công.
  + Do áp lực của nƣớc ngầm và đất.
  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 17

 18. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  – Khả năng chịu lực của kết cấu cần đƣợc kiểm tra theo từng tổ hợp tải trọng,
  đƣợc quy định theo các tiêu chuẩn hiện hành.
  1.4.3.Tính toán hệ kết cấu
  – Hệ kết cấu nhà cao tầng cần thiết đƣợc tính toán cả về tĩnh lực, ổn định và
  động lực.
  – Các bộ phận kết cấu đƣợc tính toán theo trạng thái giới hạn thứ nhất (TTGH
  1).
  – Khác với nhà thấp tầng trong thiết kế nhà cao tầng thì việc kiểm tra ổn định
  tổng thể công trình đóng vai trò hết sức quan trọng (TTGH 2). Các điều kiện
  cần kiểm tra gồm:
  + Kiểm tra ổn định tổng thể.
  + Kiểm tra độ cứng tổng thể.

  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 18

 19. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  CHƢƠNG 2: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU
  2.1.Hệ kết cấu sàn
  – Trong công trình hệ sàn có ảnh hƣởng rất lớn tới sự làm việc không gian của
  kết cấu. Việc lựa chọn phƣơng án sàn hợp lý là điều rất quan trọng.
  Do vậy, cần phải có sự phân tích đúng để lựa chọn ra phƣơng án phù hợp
  với kết cấu của công trình.
  – Ta xét các phƣơng án sàn sau:
  2.1.1.Hệ sàn sƣờn
  – Cấu tạo: bao gồm hệ dầm và bản sàn.
  – Ƣu điểm:
  + Tính toán đơn giản.
  + Đƣợc sử dụng phổ biến ở nƣớc ta với công nghệ thi công phong phú nên
  thuận tiện cho việc lựa chọn công nghệ thi công.
  – Nhƣợc điểm:
  + Chiều cao dầm và độ võng của bản sàn rất lớn khi vƣợt khẩu độ lớn, dẫn
  đến chiều cao tầng của công trình lớn nên gây bất lợi cho kết cấu công
  trình khi chịu tải trọng ngang và không tiết kiệm chi phí vật liệu.
  + Không tiết kiệm không gian sử dụng.
  2.1.2Hệ sàn ô cờ
  – Cấu tạo: gồm hệ dầm vuông góc với nhau theo hai phƣơng, chia bản sàn
  thành các ô bản kê bốn cạnh có nhịp bé, theo yêu cầu cấu tạo khoảng cách
  giữa các dầm phụ không quá 2m.
  – Ƣu điểm:
  + Tránh đƣợc có quá nhiều cột bên trong nên tiết kiệm đƣợc không gian sử
  dụng và có kiến trúc đẹp, thích hợp với các công trình yêu cầu thẩm mỹ
  cao và không gian sử dụng lớn nhƣ hội trƣờng, câu lạc bộ…
  – Nhƣợc điểm:
  + Không tiết kiệm, thi công phức tạp.
  + Khi mặt bằng sàn quá rộng cần phải bố trí thêm các dầm chính. Vì vậy, nó
  cũng không tránh đƣợc những hạn chế do chiều cao dầm chính phải lớn để
  giảm độ võng.
  2.1.3.Sàn không dầm
  – Cấu tạo: gồm các bản kê trực tiếp lên cột.
  – Ƣu điểm:
  + Chiều cao kết cấu nhỏ nên giảm đƣợc chiều cao công trình.
  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 19

 20. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI)

  + Tiết kiệm đƣợc không gian sử dụng.
  + Dễ phân chia không gian.
  + Dễ bố trí hệ thống kỹ thuật điện, nƣớc..
  + Thích hợp với những công trình có khẩu độ vừa (6 8m).
  + Việc thi công phƣơng án này nhanh hơn so với phƣơng án sàn dầm bởi
  không phải mất công gia công cốp pha, cốt thép dầm, cốt thép đƣợc đặt
  tƣơng đối định hình và đơn giản. việc lắp dựng ván khuôn và cốp pha cũng
  đơn giản.
  + Do chiều cao tầng giảm nên thiết bị vận chuyển đứng cũng không cần yêu
  cầu cao, công vận chuyển đứng giảm nên giảm giá thành.
  + Tải trọng ngang tác dụng vào công trình giảm do công trình có chiều cao
  giảm so với phƣơng án sàn dầm.
  – Nhƣợc điểm:
  + Trong phƣơng án này các cột không đƣợc liên kết với nhau để tạo thành
  khung do đó độ cứng nhỏ hơn nhiều so với phƣơng án sàn dầm, do vậy khả
  năng chịu lực theo phƣơng ngang phƣơng án này kém hơn phƣơng án sàn
  dầm, chính vì vậy tải trọng ngang hầu hết do vách chịu và tải trọng đứng
  do cột chịu.
  + Sàn phải có chiều dày lớn để đảm bảo khả năng chịu uốn và chống chọc
  thủng do đó dẫn đến tăng khối lƣợng sàn.
  2.1.4.Sàn không dầm ứng lực trƣớc
  – Ƣu điểm: Ngoài các đặc điểm chung của phƣơng án sàn không dầm thì
  phƣơng án sàn không dầm ứng lực trƣớc sẽ khắc phục đƣợc một số nhƣợc
  điểm của phƣơng án sàn không dầm:
  + Giảm chiều dày sàn khiến giảm đƣợc khối lƣợng sàn dẫn tới giảm tải trọng
  ngang tác dụng vào công trình, cũng nhƣ giảm tải trọng đứng truyền xuống
  móng.
  + Tăng độ cứng của sàn lên, làm thoả mãn về yêu cầu sử dụng bình thƣờng.
  + Sơ đồ chịu lực trở nên tối ƣu hơn do cốt thép ứng lực trƣớc đƣợc đặt phù
  hợp với biểu đồ mô men do tải trọng gây ra, làm tiết kiệm đƣợc cốt thép.
  – Nhƣợc điểm: tuy khắc phục đƣợc các ƣu điểm của sàn không dầm thông
  thƣờng nhƣng lại xuất hiện một số khó khăn cho việc chọn lựa phƣơng án
  này nhƣ sau:
  + Thiết bị thi công phức tạp hơn, yêu cầu việc chế tạo và đặt cốt thép phải
  chính xác do đó yêu cầu tay nghề thi công phải cao hơn, tuy nhiên với xu
  thế hiện đại hoá hiện nay thì điều này sẽ là yêu cầu tất yếu.

  SVTH:Bùi Xuân Văn Trang 20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư An Dương Vương – Lào Cai File Word, PDF về máy