Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M5 – N5 tỉnh Đắc Lắc – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M5 – N5 tỉnh Đắc Lắc

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M5 – N5 tỉnh Đắc Lắc
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M5 – N5 tỉnh Đắc Lắc

Download


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M5 – N5 tỉnh Đắc Lắc nhằm giúp cho chủ đầu tư chọn được dự án đầu tư tốt nhất, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc đánh giá được sự cần thiết và thích hợp của dự án về các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, về công nghệ vốn, ô nhiểm môi trường.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M5 – N5 tỉnh Đắc Lắc – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M5 – N5 tỉnh Đắc Lắc File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M5 – N5 tỉnh Đắc Lắc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M5 – N5 tỉnh Đắc Lắc

 1. PHẦN 1
  THUYẾT MINH DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ
  ĐƯỜNG M5-N5 THUỘC TỈNH ĐẮC LẮC

  Trang 1

 2. CHƢƠNG 1
  GIỚI THIỆU CHUNG

  Tuyến đƣờng thiết kế đi qua 2 điểm M5-N5 thuộc tỉnh Đắc Lắc. Đây là một vùng
  Tây Nguyên núi non; những cao nguyên 400- 800m trên mặt biển, 35 % lãnh thổ là núi
  cao 1000- 1200m và những thung lũng -bình nguyên sập lún. Kẹp giữa những dãy núi là
  sông suối và các dải đất thƣơng đối bằng phẳng.
  Vì vậy, khi thiết kế tuyến đƣờng cần chú ý thể hiện đều đặn, hài hòa với khung
  cảnh thiên nhiên làm cho phong cảnh ở đây phong phú hơn, mỹ quan hơn.

  1. Lập dự án đầu tƣ và thiết kế cơ sở

  Quy định về lập dự án đầu tƣ và thiết kế cơ sở
  Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý
  dự án đầu tƣ xây dựng công trình.
  Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi,
  bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng
  công trình.
  Căn cứ Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 06/6/2006 của Ủy ban Nhân dân
  Tỉnh về việc Quy định trình tự thủ tục trong quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình sử
  dụng vốn ngân sách Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc.
  Công văn số 2667/UBND-KT ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh Đắc Lắc về việc
  thông qua Danh mục các dự án lập đề cƣơng chi tiết kêu gọi đầu tƣ.
  Công văn số 470/KHĐT-ĐKKD ngày 09/10/2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ về
  việc thông báo danh mục dự án lập đề cƣơng chi tiết kêu gọi đầu tƣ.
  Cơ sở pháp lý về thiết kế cơ sở
  Căn cứ Luật xây dựng.
  Căn cứ nghị định 209/2004/NĐ-CP của chính phủ về việc quản lí chất lƣợng công
  trình.
  Căn cứ nghị định 49/2008/NĐ-CP của chính phủ năm 2008 về việc sửa đổi bổ
  sung một số điều trong nghị định 209/2004/NĐ-CP của chính phủ về quản lí chất lƣợng
  công trình.

  Trang 2

 3. Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tƣ xây
  dựng công trình.
  Căn cứ nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP
  ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình.
  Căn cứ quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày
  12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình.
  Ý nghĩa của việc lập dự án đầu tƣ.

  – Giúp cho chủ đầu tƣ chọn đƣợc dự án đầu tƣ tốt nhất.

  – Giúp cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc đánh giá đƣợc sự cần thiết và thích hợp
  của dự án về các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, về công nghệ vốn, ô nhiểm môi
  trƣờng.
  – Đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu tƣ và tổ chức tín dụng cấp
  vốn cho dự án.
  Ý nghĩa của việc thiết kế cơ sở trong dự án xây dựng
  – Là nội dung cốt lõi của các dự án đầu tƣ có xây dựng.
  – Quyết định sự phù hợp với chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng đƣợc phê
  duyệt.
  A. Lập dự án đầu tƣ:
  1. Dự án đầu tƣ xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ
  vốn để xây mới, mở rộng hoặc cải tạo công trình xây dựng nhằm mục đính phát triển, duy
  trì, nâng cao chất lƣợng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời gian nhất định.
  (theo kho¶n 17 ®iÒu 3 LuËt x©y dùng)
  2. Nội dung dự án bao gồm phần thuyết minh theo quy định tại Điều 7 và phần thiết
  kế cơ sở theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.
  ( theo Nghị định 12/09 chính phủ)
  Phần thuyết minh: (Điều 7 Nghị định 12/09 chính phủ)
  Sự cần thiết và mục tiêu đầu tƣ; đánh giá nhu cầu thị trƣờng, tiêu thụ sản phẩm đối
  với dự án sản xuất, kinh doanh; tính cạnh tranh của sản phẩm; tác động xã hội đối với địa
  phƣơng, khu vực (nếu có); hình thức đầu tƣ xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, nhu
  cầu sử dụng đất; điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác.
  Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình thuộc
  dự án; phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ và công suất.

  Trang 3

 4. Các giải pháp thực hiện bao gồm:
  a) Phƣơng án chung về giải phóng mặt bằng, tái định cƣ và phƣơng án hỗ trợ xây
  dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có.
  b) Các phƣơng án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình
  có yêu cầu kiến trúc.
  c) Phƣơng án khai thác dự án và sử dụng lao động.
  d) Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.
  Đánh giá tác động môi trƣờng, các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và các yêu cầu về an
  ninh, quốc phòng.
  Tổng mức đầu tƣ của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp
  vốn theo tiến độ; phƣơng án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn và phân
  tích đánh giá hiệu quả kinh tế – tài chính, hiệu quả xã hội của dự án.
  B. Thiết kế cơ sở: (Điều 8 nghị Định chính phủ 12/09)

  1). Thiết kế cơ sở là thiết kế đƣợc thực hiện trong giai đoạn lập Dự án đầu tƣ xây
  dựng công trình trên cơ sở phƣơng án thiết kế đƣợc lựa chọn, bảo đảm thể hiện đƣợc các
  thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn đƣợc áp dụng, là căn cứ
  để triển khai các bƣớc thiết kế tiếp theo. Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết
  minh và phần bản vẽ.

  Nội dung: thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ

  2).Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:

  a) Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phƣơng án thiết kế; tổng mặt bằng công
  trình, hoặc phƣơng án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; vị trí,
  quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình
  thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.
  b) Phƣơng án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu
  công nghệ.
  c) Phƣơng án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc.
  d) Phƣơng án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công
  trình.
  đ) Phƣơng án bảo vệ môi trƣờng, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp
  luật.
  e) Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu đƣợc áp dụng.

  Trang 4

 5. 3). Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:
  a) Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phƣơng án tuyến công
  trình đối với công trình xây dựng theo tuyến.
  b) Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu
  công nghệ.
  c) Bản vẽ phƣơng án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc.
  d) Bản vẽ phƣơng án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu
  của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.
  C. Mục đích & khi nào không cần lập Dự án đầu tƣ:
  Lập dự án đầu tƣ xây dựng công trình để chứng minh cho ngƣời quyết định đầu tƣ
  thấy đƣợc sự cần thiết, mục tiêu, hiệu quả đầu tƣ của dự án. Làm cơ sở cho ngƣời bỏ vốn
  xem xét hiệu quả dự án và khả năng hoàn trả vốn. Đồng thời để các cơ quan quản lý nhà
  nƣớc xem xét sự phù hợp của dự án với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch
  phát triển nghành và quy hoạch xây dựng. Đánh giá tác động của dự án đến môi trƣờng,
  mức độ an toàn với các công trình lân cận, các yếu tố ảnh hƣởng tới kinh tế xã hội, sự
  phù hợp với các yêu cầu về phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng.
  Khoản 1 điều 12 của NĐ16CP
  Khi đầu tƣ xây dựng các công trình sau đây, chủ đầu tƣ không phải lập dự án mà
  chỉ lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình để trình ngƣời quyết định đầu tƣ
  phê duyệt:
  a) Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo.
  b) Công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới trụ sở cơ quan có tổng
  mức đầu tƣ dƣới 3 tỷ đồng.
  c) Các dự án hạ tầng xã hội có tổng mức đầu tƣ dƣới 7 tỷ đồng sử dụng vốn ngân
  sách không nhằm mục đích kinh doanh, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã
  hội, quy hoạch xây dựng và đã có chủ trƣơng đầu tƣ hoặc đã đƣợc bố trí trong kế hoạch
  đầu tƣ hàng năm.
  Khoản 5 điều 35 Luật Xây Dựng
  Khi ®Çu t- x©y dùng nhµ ë riªng lÎ th× chñ ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng ph¶i
  lËp dù ¸n ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh vµ b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt mµ chØ cÇn lËp hå s¬
  xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng.

  Trang 5

 6. 1.1.1. Tên dự án
  Dự án đầu tƣ xây dựng tuyến đƣờng nối 2 điểm M5 – N5 thuộc địa bàn tỉnh Đắc
  Lắc.
  Dự án đƣợc ủy ban nhân dân tỉnh Đắc lắc cho phép lập án đầu tƣ ngày 20-08-2013
  theo đó dự án đi qua địa phận tỉnh Đắc Lắc.
  1.1.2. Chủ đầu tƣ
  Chủ đầu tƣ : UBND tỉnh Đắc Lắc.
  Đại diện chủ đầu tƣ : Ban quản lý dự án tỉnh Đắc Lắc.
  Đơn vị trúng thầu: Công ty công ty cổ phần kiến trúc thuộc tỉnh Đắc Lắc.
  Đây là dự án xây dựng tuyến đƣờng của tỉnh nên chủ đầu tƣ quyết định chỉ định
  thầu.Trên cơ sở hồ sơ năng lực tài chính và kinh nghiệm thi công.
  1.1.3. Nguồn vốn.
  Nguồn vốn: Huy động vốn ngân sách nhà nƣớc dành cho xây dựng cơ sở hạ tầng.
  Đầu tƣ từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc là quá trình nhà nƣớc sử dụng nguồn vốn
  ngân sách nhà nƣớc đầu tƣ vào phát triển xã hội.
  1.1.4. Tổng mức đầu tƣ
  Tổng mức Đầu tƣ của dự án là toàn bộ chi phí để thực hiện dự án đƣợc xác định
  trong hồ sơ dự án và đƣợc ngƣời có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận. Dựa trên các
  cơ sở để xác định tổng mức đầu tƣ.
  * Cơ sở lập khái toán vốn đầu tƣ.
  Căn cứ vào cấp hạng đƣờng,cấp hạng kĩ thuật của tuyến đƣờng.
  Căn cứ vào việc thiết kế cơ sở của tuyến đƣờng.
  Căn cứ mẫu lập tổng dự toán theo thông tƣ 09/2000/TT-BXD của Bộ xây dựng ra
  ngày 17/7/2000 về việc hƣớng dẫn lập dự toán xây lắp các hạng mục công trình.
  Căn cứ quyết định 15/2001/QĐ-BXD ra ngày 20/7/2001 của Bộ xây dựng ban
  hành định mức chi phí tƣ vấn đầu tƣ và xây dựng.
  Căn cứ quyết định 12/2001/QĐ-BXD ra ngày 20/7/2001 của Bộ xây dựng ban
  hành định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng.
  Căn cứ thông tƣ 04/2002/QĐ-UB ra ngày 27/6/2002 về việc điều chỉnh hệ số
  nhân công và máy thi công.

  Trang 6

 7. 1.1.5.Kế hoạch đầu tƣ :Dự án đầu tƣ tập trung kéo dài.(từ T1/2013- T6/2014)
  * Các bƣớc lập dự án.
  * Công trình thiết kế 3 bƣớc
  Lập dự án đầu tƣ
  Thiết kế kỹ thuật
  Thiết kế bản vẽ thi công.
  1.2. Các căn cứ pháp lý để thiết kế tuyến đƣờng M5-N5
  Theo quy hoạch tổng thể phát triển mạng lƣới giao thông của vùng đã đƣợc Nhà
  Nƣớc phê duyệt. Cần phải xây dựng tuyến đƣờng đi qua hai điểm M5-N5 để phục vụ các
  nhu cầu của xã hội và chủ trƣơng của Nhà Nƣớc nhằm phát triển kinh tế của vùng.
  Luật Xây Dựng
  Luật Đầu tƣ
  Theo tiêu chuẩn thiết kế đƣờng ô tô TCVN 4054 – 98.
  Theo Quy Trình Thiết Kế áo Đƣờng Mềm 22 TCN 211 – 93.
  Theo Quy Trình Khảo Sát 22 TCN 263 – 2000.
  Theo Quy Trình tính toán thủy văn dòng chảy lũ 22 TCN 220 – 95.
  Theo thiết kế cống và cầu nhỏ trên đƣờng ô tô.
  Quy trình khoan thăm dò địa chất 22 TCN 259 – 2000.
  Điều lệ báo hiệu đƣờng bộ 22 TCN 237 – 01 của bộ GTVT.
  Xuất phát từ các yêu cầu đi lại, trao đổi hàng hóa, giao lƣu văn hóa phục vụ cho sự
  phát triển kinh tế, xã hội của vùng.
  2.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC TUYẾN ĐI QUA
  2.1.1. Dân cƣ
  Theo số liệu tổng điều tra dân số ngày 01/4/2009, dân số tỉnh Đắc Lắc là
  1.728.380 ngƣời. Trong đó, dân số đô thị chiếm 22,5%, còn lại chủ yếu là dân số nông
  thôn chiếm 77,5%. Cộng đồng dân cƣ Đắc Lắc gồm 44 dân tộc. Trong đó, ngƣời Kinh
  chiếm trên 70%; các dân tộc thiểu số nhƣ Ê Đê, M’nông, Thái, Tày, Nùng,… chiếm gần
  30% dân số toàn tỉnh.
  2.1.2.Văn hóa xã hội
  Dân sinh : Tuyến M5-N5 đi qua vùng có mật độ dân cƣ đông đúc,dân cƣ phân bố
  đồng đều,đại đa số cƣ dân các dân tộc tập trung thành các xóm làng.Đời sống nhân dân ở
  đây còn gặp nhiều khó khăn. Do có nhiều dân tộc cùng chung sống nên đây cũng là vùng

  Trang 7

 8. có sắc thái văn hóa đa dạng,đậm đà bản sắc dân tộc,mang nhiều nét đặc trƣng riêng về
  văn hóa.
  Chính trị : Nhân dân trong vùng với bản tính cần cù chất phát nhƣng có tinh thần
  các mạng cao,anh dũng kiên cƣờng. Ngày nay dƣới sự lãnh đạo sang suốt của Đảng,
  trong xu thế CNH-HĐH đất nƣớc, tỉnh Đắc Lắc đang từng tiếp cận và đi lên.
  Trình độ dân trí : Ngành giáo dục đào tạo đƣợc quan tâm đầu tƣ thích đáng và đã
  đạt đƣợc nhiều thành tựu, góp phần nâng cao trình độ dân trí. Năm 2000 Đắc Lắc đã
  đƣợc Bộ Giáo dục – Đào tạo công nhận tỉnh đã hoàn thành chƣơng trình quốc gia xoá mù
  chữ và phổ cập tiểu học.
  Năm học 2008 – 2009, toàn tỉnh có 656 trƣờng phổ thông với 12.856 lớp học,
  20.261 giáo viên và 420.751 học sinh.
  Y tế: Tại Đắc Lắc, mạng lƣới y tế từ tỉnh đến cơ sở đƣợc quan tâm củng cố, cán bộ
  y tế cơ sở đƣợc tăng cƣờng.
  Toàn tỉnh có 203 cơ sở y tế với 3.911 giƣờng bệnh, 4.230 cán bộ y tế, đạt tỷ lệ 22
  giƣờng bệnh và 23,8 cán bộ y tế trên 1 vạn dân; từng bƣớc đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ và
  chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
  Tuyến tỉnh có 1 bệnh viện đa khoa, 1 bệnh viện chuyên khoa, 1 khu điều trị phong
  cùng 7 cơ sở y tế khác (da liễu, sốt rét, tâm thần…).
  Tuyến huyện có 14 bệnh viện đa khoa, 14 đội vệ sinh phòng dịch sốt rét và 14 ủy
  ban dân số kế hoạch hóa gia đình.
  2.2 Giới thiệu mạng lƣới giao thông khu vực
  Đƣờng bộ toàn tỉnh hiện có 397,5km đƣờng quốc lộ, trong đó:
  Quốc lộ 14: 126 km, từ ranh giới tỉnh Gia Lai đến ranh giới tỉnh Đăk Nông
  Quốc lộ 26: 119 km, từ ranh giới tỉnh Khánh Hòa đến TP Buôn Ma Thuột
  Quốc lộ 27: 84 km, từ TP Buôn Ma Thuột đến ranh giới tỉnh Lâm Đồng
  Quốc lộ 14C: 68,5 km, từ ranh giới tỉnh Gia Lai đến ranh giới tỉnh Đăk Nông.

  Trang 8

 9. 2.3.GIỚI THIỆU VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

  2.3.1. Vị trí địa lý, địa hình
  2.3.1.1. Vị trí địa lý
  Tỉnh Đắc Lắc nằm trên địa bàn Tây Nguyên, trong khoảng tọa độ địa lý từ
  107o28’57”- 108o59’37” độ kinh Đông và từ 12o9’45” – 13o25’06” độ vĩ Bắc.
  – Phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai
  – Phía Nam giáp tỉnh Lâm Đồng
  – Phía Đông giáp tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa
  – Phia Tây giáp Vƣơng quốc Cam Pu Chia và tỉnh Đăk Nông.
  2.3.1.2. Địa hình
  Tỉnh Đắc Lắc là một vùng Tây Nguyên núi non; những cao nguyên 400- 800m
  trên mặt biển, 35 % lảnh thổ là núi cao 1000- 1200m và những thung lũng -bình nguyên
  sập lún . Riêng cao nguyên Đắc Lắc Buôn Ma Thuột chiếm 53.5 %. Núi cao nhất là Chƣ
  Yang Sin 2405m, phía Khánh Hòa – Lâm Đồng, còn cao hơn cả núi Chƣ Hmu (Hòn
  Vọng Phu – Mẹ Bồng Con ) cao 2051m phía ranh giới Phú Yên – Khánh Hòa- Đắc Lắc,
  Cà Đung 1978m, Chƣ Ba Nac 1853m… Quanh thị xã Buôn Ma Thuột, đất đai khá bằng
  phẳng. Cao Nguyên M’Drak ( Khánh Dƣơng) cao độ chừng 500m, nằm giữa Buôn Ma
  Thuột và Ninh Hòa, có dạng luợn sóng nghiêng về phía Tây, thấp dần về phía Đông Nam
  đến hồ Lắk – Lạc Thiện Thung lũng Lăk, nằm về phía Đông Nam Buôn Ma Thuột, trên
  đƣờng đi về Đức Trọng phía Nam Đà Lạt, có nhiều hồ và nhiều đất phù sa úng thủy,

  Trang 9

 10. trũng đọng nƣớc của hai sông Krông Anna và Krông Knô. Phía Tây Buôn Ma Thuột là
  bình nguyên Ea (Ia) Sup cao độ 200- 300m. Giới hạn bình nguyên này về phía Bắc là cao
  nguyên Pleiku. Các núi non ở bình nguyên này ít khi cao đến 500m: Chƣ Can 483m, Yok
  Đôn 472m, Yok Đa 472m, phía Bắc có phần cao hơn, nhƣ dãi núi thạch cƣơng – granit
  Chƣ Pha cao 922m.
  2.3.2. Khí hậu
  Khí hậu Đắc Lắc ôn hòa. Trung bình nhiệt độ hàng năm là 24oC. Khác biệt
  khoảng 5oC, giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến
  tháng 4 năm tới. Khí trời khá lạnh, nhiều gió thổi và rất khô khan. Mùa mƣa xảy ra từ
  tháng 5 đến tháng 10, trong mùa này độ ẩm giảm, gió Đông Bắc thổi mạnh.
  Lƣợng mƣa trung bình hàng năm đạt khoảng 1.600 – 1.800 mm.
  Độ ẩm không khí trung bình năm khoảng 82%.
  Tổng số giờ nắng bình quân hàng năm khá cao, khoảng 2.139 giờ.
  2.3.3. Địa chất, thủy văn
  Vùng tuyến đi qua thuộc vùng đất cứng, trong đó chủ yếu là nhóm đất á sét, đất đỏ
  bazan và 1 số nhóm đất khác nhƣ: đất phù sa, đất gley, đất đen. Địa hình cho phép xây
  dựng nền đƣờng ổn định, trong vùng không có casto, sụt lở. Mực nƣớc ngầm không đáng
  kể so với mặt đất. Mực nƣớc dâng của sông không lớn lắm, không gây ngập úng cho các
  vùng xung quanh.
  Đắc Lắc có hệ thống sông suối trên địa bàn tỉnh khá phong phú, phân bố tƣơng đối
  đồng đều, nhƣng do địa hình dốc nên khả năng giữ nƣớc kém, những khe suối nhỏ hầu
  nhƣ không có nƣớc trong mùa khô nên mực nƣớc các sông suối lớn thƣờng xuống rất
  thấp. Ngoài vài đầu nguồn các sông nhƣ Ia Krong Naka, Ia Krông Hnang, sông Hinh đổ
  về Sông Ba, ra biển Đông, ba chi nhánh lớn của sông Srepok chảy về hệ thống sông Mê
  Kông. Sông Ea H’ Leo và hai chi lƣu Ia Drang và Ia Sup phía tây Pleiku, rồi theo hƣớng
  Đông Tây, đổ về sông Srepok; sau đó chảy vào sông Mê Kông ở StungTreng ( Cam Bốt
  ). Sông Srêpok, dài 332 km, có 2 nhánh chính tại Đắc Lắc là Krông Ana và Krông Knô.
  Krông Ana chảy ở phía Đông Nam tỉnh nhà, theo hƣớng Đông Tây, có nhiều phụ lƣu là
  Krông Bông, Krông Buk, Krông Pak. Krông Nô ( Knô ) bắt nguồn từ phía Tây Bắc cao
  nguyên Lâm Viên ( Lang Biang ) rồi chảy theo hƣớng Đông Nam -Tây Bắc. Hai sông
  này họp lại thành sông Ea Krông, tạo nên nhiều đất phù sa phía Đông Nam Buôn Ma
  Thuật.

  Trang 10

 11. 2.3.4 Điều kiện cung ứng vật liệu ( địa phƣơng)
  Đắc lắc là tỉnh có vật liệu địa phƣơng phong phú,gần tuyến đi qua các mỏ vật liệu
  tự nhiên, có thể khai thác đƣa vào thi công, tận dụng vật liệu tại chỗ.
  Qua thăm dò khảo sát sơ bộ tại khu vực, có các mỏ đá- sỏi có trữ lƣợng tƣơng đối
  lớn, chất lƣợng đảm bảo dẽ khai thác cho nên vấn đề vật liệu xây dựng tuyến rất thuận
  lợi.
  Đoạn tuyến đi qua khu vực vật liệu xây dựng khá là phong phú về trữ lƣợng, đảm
  bảo về chất lƣợng và thuận tiện cho việc khai thác vận chuyển và thi công.
  2.3.5.Điều kiện môi trƣờng
  Khi đặt tuyến đi qua tránh phá nát cảnh quan thiên nhiên. Bố trí các cây xanh dọc
  tuyến, giảm tối đa lƣợng bụi và tiếng ồn đối với môi trƣờng xung quanh.
  2.4. ĐÁNH GIÁ Ý NGHĨA KINH TẾ CỦA TUYẾN ĐƢỜNG ĐI QUA HAI ĐIỂM M5-N5
  Tuyến đƣờng M5-N5 đi qua hai trung tâm M5-N5 của vùng.
  M5 là trung tâm kinh tế chính trị của vùng. Đây là một trong những vùng có tiềm
  năng phát triển về du lịch đã và đang đƣợc nhà nƣớc quan tâm và đầu tƣ phát triển.
  N5 là khu công nghiệp khai khoáng quan trọng đang đƣợc xây dựng. Cung cấp các
  sản phẩm công nghiệp cho các ngành có nhu cầu về sản phẩm công nghiệp trong cả nƣớc.
  Theo số liệu về dự báo và điều tra kinh tế, giao thông, lƣu lƣợng xe trên tuyến M5-
  N5 xét vào năm tƣơng lai là 1388xe/ngđ, với thành phần dòng xe nhƣ sau:
  Xe tải nặng: 11 %
  Xe tải trung: 35 %
  Xe tải nhẹ : 26 %
  Xe con: 28 %
  Lƣu lƣợng xe vận chuyển nhƣ vậy là khá lớn. Với hiện trạng giao thông hiện nay
  nhƣ trong vùng không thể đáp ứng đƣợc nhu cầu vận chuyển ngày càng gia tăng này. Vì
  vậy, vấn đề cấp thiết đặt ra cho vùng là phải xây dựng tuyến đƣờng M5-N5 phục vụ cho
  nhu cầu phát triển giao thông, từ đó tạo thêm động lực mới để thúc đẩy tốc độ phát triển
  kinh tế-văn hóa-xã hội một vùng.
  2.5. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ
  Trong nền kinh tế quốc dân, vận tải là một ngành kinh tế đặc biệt quan trọng, nó
  có vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nƣớc. Trong giai đoạn hiện
  nay, việc mở mang và quy hoạch lại mạng lƣới giao thông nhằm đáp ứng đƣợc nhu cầu đi

  Trang 11

 12. lại của nhân dân giữa các vùng, sự lƣu thông hàng hoá, giao lƣu kinh tế, chính trị, văn
  hoá… giữa các địa phƣơng đã trở nên hết sức cần thiết và cấp bách, rất thuận lợi cho việc
  phát triển kinh tế vùng biên kết hợp với bảo vệ an ninh quốc phòng. Theo đó, vấn đề phát
  triển giao thông vận tải ở các địa phƣơng, giữa các vùng và cụ thể là xây dựng tuyến
  đƣờng từ M5-N5 đã trở thành một trong những nhiệm vụ đƣợc ƣu tiên hàng đầu, nó có
  vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho ngƣời dân.
  Dù ¸n ®-îc thùc thi sÏ ®em l¹i cho tØnh Đắc lắc nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t
  triÓn du lÞch nãi riªng vµ kinh tÕ x· héi, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng ph¸t huy tiÒm lùc cña khu
  vùc c¸c huyÖn miÒn nói phÝa Nam. Sù giao l-u réng r·i víi c¸c vïng l©n cËn, từ đó Đắc
  Lắc sẽ là đầu mối giao lƣu rất quan trọng nối liền các trung tâm kinh tế của cả nƣớc nhƣ
  Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là động lực lớn, thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh
  cũng nhƣ toàn vùng Tây Nguyên phát triển.sÏ ®-îc ®Èy m¹nh, ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn
  cña nh©n d©n trong vïng v× thÕ ®-îc c¶i thiÖn, xo¸ bá ®-îc nh÷ng phong tôc tËp qu¸n l¹c
  hËu, tiÕp nhËn nh÷ng v¨n ho¸ tiÕn bé.
  Dự án xây dựng tuyến đƣờng nối liền c¸c côm ®iÓm công nghiệp của vùng, đồng
  thời hoàn thiện mạng lƣới giao thông của tỉnh thông suốt từ tỉnh Đắc Lắc tới các huyện
  trong tỉnh.
  Từ những phân tích trên, cho thấy việc đầu tƣ xây dựng tuyến đƣờng từ M5-N5 là
  hết sức cần thiết, cần tiến hành đầu tƣ để xây dựng và sớm đƣa vào khai thác nhằm góp
  phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội trong vùng.

  Trang 12

 13. CHƢƠNG 2: QUY MÔ THIẾT KẾ VÀ CẤP HẠNG KĨ THUẬT

  I. X¸c ®Þnh cÊp h¹ng ®-êng:
  1.1.1.Dùa vµo ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña tuyÕn ®-êng
  TuyÕn ®-êng thiÕt kÕ tõ ®iÓm M5 ®Õn N5 thuéc vïng quy ho¹ch cña tØnh Đắc Lắc,
  tuyÕn ®-êng nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh.
  Con ®-êng nµy nèi liÒn 2 vïng kinh tÕ träng ®iÓm cña tØnh Đắc Lắc.
  V× vËy ta sÏ chän cÊp kü thuËt cña ®-êng lµ cấp 4 phù hợp thiÕt kÕ cho miÒn nói.
  1.1.2. X¸c ®Þnh cÊp h¹ng ®-êng dùa theo l-u l-îng xe
  Theo sè liÖu ®iÒu tra vµ dù b¸o vÒ l-u l-îng xe « t« trong t-¬ng lai:
  LL(N15) Xe con Xe tải nhẹ Xe t¶i trung Xe t¶i nÆng Hstx(q)

  1388 28% 26% 35% 11% 7%

  Theo ®iÒu 3.3.2 cña TCVN 4054-2005 th× hÖ sè quy ®æi tõ xe « t« c¸c lo¹i vÒ xe con:
  Bảng 2.1.1
  Loại xe Xe/ngày đêm Hệ số quy đổi ra xe con
  Xe tải nhẹ 360 2.5
  Xe tải trung 485 2.5
  Xe tải nặng 152 3
  Xe con 388 1

  Số lƣợng xe tính cho năm thứ 15 là 1388 xe/ng.đêm.
  Công thức tính lƣu lƣợng xe thiết kế:
  N15qđ=∑ai.Ni (xcqđ/ngày);
  Trong đó:
  – N15qđ: Lƣu lƣợng xe thiết kế bình quân ngày đêm trong năn thứ 15
  (xcqđ/nđ)
  – Ni :Lƣu lƣợng loại xe thứ I trong năm tƣơng lai (xcqđ/nđ)
  – ai: hệ số quy đổi các loại xe ra xe con
  Ta lập đƣợc bảng tính sau 2.1.2 :
  Từ bảng tính 2.1.2 ( phụ lục bảng 2.1.2 trang 1) ta có:

  Trang 13

 14. Lƣu lƣợng xe thiết kế quy đổi ra xe con từ bảng tính 2.1.2 phụ lục ta có :
  Vậy N15qđ=388 + 900 +1212+456 =2956 (xcqđ/nđ)
  Theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®-êng « t« TCVN 4054-05 (môc 3.4.2.2), ph©n cÊp kü
  thuËt ®-êng « t« theo l-u l-îng xe thiÕt kÕ (xcq®/ngµy ®ªm): 500 < 2956 th× chän ®-êng
  cÊp IV.
  C¨n cø vµo c¸c yÕu tè trªn ta sÏ chän cÊp kü thuËt cña ®-êng lµ cÊp IV, tèc ®é thiÕt kÕ 40
  Km/h (®Þa h×nh nói).
  II. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kü thuËt:
  2.2.1. Bảng các chỉ tiêu kỹ thuật (phụ lục bảng 2.2.1 trang 2 )
  B. TÝnh to¸n chØ tiªu kü thuËt:
  1. TÝnh to¸n tÇm nh×n xe ch¹y:
  1.1. TÇm nh×n 1 chiÒu:
  Là trƣờng hợp khi xe chạy trên làn xe của mình thì phát hiện chƣớng ngại vật và kịp
  thời dừng xe trƣớc đó một khoảng cách an toàn.

  40 1,4.402
  S1 = l1 + Sh + lo 10 38.75m
  3,6 254(0,5)

  Công thức tính toán chi tiết tra phụ lục trang 4- tầm nhìn 1 chiều.
  + Sơ đồ tầm nhìn một chiều là sơ đồ cơ bản nhất mà ta cần kiểm tra trong bất kể tình
  huống trên đƣờng.
  1.2. TÇm nh×n 2 chiÒu:
  Là trƣờng hợp hai xe chạy ngƣợc chiều nhau trên cùng một làn xe và kịp thời dừng
  lại ngay trƣớc nhau một khoảng cách an toàn.
  S2 = 2l1 + lo + ST1 + ST2

  Trang 14

 15. V KV 2 .
  S2 lo
  1,8 127( 2 i 2 )
  Trong ®ã c¸c gi¸ trÞ gi¶i thÝch nh- ë tÝnh S1
  S¬ ®å tÝnh tÇm nh×n S2

  Lp-1 Sh1 Lo Sh2 Lp-2

  S2

  40 1,4.40 2.0,5
  S2 10 67.49(m)
  1,8 127.0,5 2

  + Sơ đồ tầm nhìn hai chiều thƣờng áp dụng cho trƣờng hợp không có dải phân
  cách giữa và dùng để tính toán bán kính đƣờng cong.
  1.3. TÇm nh×n v-ît xe:

  Là trƣờng hợp hai xe chạy cùng chiều có thể vƣợt nhau. Xe một chạy nhanh hơn
  bám théo xe hai với khoảng cách an toàn. Khi quan sát làn xe trái chiều xe một vƣợt qua
  xe hai và quay về làn xe mình một cách an toàn.

  lpƣ S1-S2 1 3 3

  1 2 2 1
  l2 l’2 l3
  S4

  Trang 15

 16. TÇm nh×n v-ît xe ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc.
  2
  V1 KV1 (V1 V2 ) KV22 l o V1 V3
  S4 .1
  (V1 V2 ).3,6 254 254 V1 V2 V1
  V1 > V2
  Tr-êng hîp nµy ®-îc ¸p dông khi tr-êng hîp nguy hiÓm nhÊt x¶y ra V3 = V2 = V vµ
  c«ng thøc trªn cã thÓ tÝnh ®¬n gi¶n h¬n nÕu ng-êi ta dïng thêi gian v-ît xe thèng kª trªn
  ®-êng theo hai tr-êng hîp.
  – B×nh th-êng: S4 = 6V = 6.40 = 240(m)
  – C-ìng bøc : S4 = 4V = 4.40 = 160(m)
  + Sơ đồ tầm nhìn vƣợt xe là trƣờng hợp nguy hiểm phổ biến xẩy ra trên đƣờng có 2
  làn xe, khi đƣờng có dải phân cách giữa thì trƣờng hợp này không xảy ra, nhƣng với
  đƣờng cấp cao thì vẫn phải kiểm tra với ý nghĩa đảm bảo chiều dài nhịp đƣờng cho
  ngƣời lái xe an tâm chạy với tốc độ cao.
  2. §é dèc däc lín nhÊt cho phÐp imax:
  imax ®-îc tÝnh theo 2 ®iÒu kiÖn:
  + §iÒu kiÖn ®¶m b¶o søc kÐo (søc kÐo ph¶i lín h¬n søc c¶n – ®k cÇn ®Ó xe chuyÓn ®éng):
  D f i imax = D – f
  D: nh©n tè ®éng lùc cña xe là gi¸ trÞ lùc kÐo trªn 1 ®¬n vÞ träng l-îng ( th«ng sè nµy
  do nhµ sx cung cÊp).
  + Sức bám là khả năng ma sát giữa bánh xe và mặt đƣờng.
  §iÒu kiÖn ®¶m b¶o søc b¸m ( søc kÐo ph¶i nhá h¬n søc b¸m, nÕu kh«ng xe sÏ tr-ît –
  ®k ®ñ ®Ó xe chuyÓn ®éng).
  GK Pw
  D D’ . i’ max D’ f
  G G
  Gk: träng l-îng b¸nh xe cã trôc chñ ®éng.
  G: träng l-îng xe.
  Gi¸ trÞ tÝnh trong ®iều kiÖn bÊt lîi cña ®-êng (mÆt ®-êng tr¬n tr-ît: = 0.2).
  PW: Lùc c¶n kh«ng khÝ : khi xe chạy lực cản không khí sinh ra do phản lực của khối
  không khí phía trƣớc xe ép lại
  K.F.V 2
  Pw (m/s)
  13
  Sau khi tÝnh to¸n 2 ®iÒu kiÖn trªn ta so s¸nh vµ lÊy trÞ sè nhá h¬n

  Trang 16

 17. 2.1. TÝnh ®é dèc däc lín nhÊt theo ®iÒu kiÖn søc kÐo lín h¬n søc c¶n:
  Víi vËn tèc thiÕt kÕ lµ 40 km/h. Dù tÝnh phÇn kÕt cÊu mÆt ®-êng sÏ lµm b»ng bª t«ng
  nhùa. Ta cã:
  f: hÖ sè c¶n l¨n khi xe ch¹y víi tèc ®é < 50 km/h, víi mÆt ®-êng bª t«ng nhùa, bª t«ng xi
  m¨ng, thÊm nhËp nhùa f = 0.02 => f = 0.02
  V: tèc ®é tÝnh to¸n km/h. KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®-îc thÓ hiÖn b¶ng sau:
  Dùa vµo biểu đồ nhân tố động lực h×nh 3.2.13 vµ 3.2.14 sæ tay thiÕt kÕ ®-êng «t«
  (tra phụ lục trang 4):
  Kết quả tính toán đƣợc thể hiện trong bảng sau :
  Xe t¶i trôc Xe t¶i trôc 8.5T Xe t¶i trôc 10T
  Lo¹i xe Xe con
  6.5T (2trôc) (2trôc) (2trôc)
  Vtt km/h 35 25 20 15
  f 0.02 0.02 0.02 0.02
  D 0.17 0.11 0.094 0.072
  imax(%)=D-f 15 9 7.4 5.2

  2.2 TÝnh ®é dèc däc lín nhÊt theo ®iÒu kiÖn søc kÐo nhá h¬n søc b¸m.
  Trong tr-êng hîp nµy ta tÝnh to¸n cho c¸c xe trong thµnh phÇn xe
  GK Pw
  i bmax D’ f và D’ .
  G G
  KF(V 2 Vg 2 )
  Trong ®ã: Pw: søc c¶n kh«ng khÝ PW
  13
  V: tèc ®é thiÕt kÕ km/h, V = 40 km/h
  Vg: vËn tèc giã khi thiÕt kÕ lÊy Vg = 0 (m/s)
  F: DiÖn tÝch c¶n giã cña xe (m2)
  K: HÖ sè c¶n kh«ng khÝ
  Bảng 2.2.1
  Lo¹i xe K F, m2
  Xe con 0.025-0.035 1.5-2.6
  Xe t¶i 0.06-0.07 3.0-6.0

  : hÖ sè b¸m däc lÊy trong ®iÒu kiÖn bÊt lîi lµ mÆt ®-êng Èm -ít, bÈn
  lÊy = 0.2

  Trang 17

 18. GK: träng l-îng trôc chñ ®éng (kg).
  G: träng l-îng toµn bé xe (kg).
  Bảng tính toán độ dốc dọc lớn nhất. (tra bảng 2.2.2 phụ lục trang 6)
  Theo TCVN 4054-05 víi ®-êng IV, tèc ®é thiÕt kÕ V = 40km/h th× imax = 0,08,
  cïng víi kÕt qu¶ võa cã (chän gi¸ trÞ nhá h¬n) h¬n n÷a khi thiÕt kÕ cÇn ph¶i c©n nh¾c ¶nh
  h-ëng gi÷a ®é dèc däc vµ khèi l-îng ®µo ®¾p ®Ó t¨ng thªm kh¶ n¨ng vËn hµnh cña xe, ta
  sö dông id 5% víi chiÒu dµi tèi thiÓu ®æi dèc ®-îc quy ®Þnh trong quy tr×nh lµ 120m, tèi
  ®a lµ 500m.

  3. TÝnh b¸n kÝnh tèi thiÓu ®-êng cong n»m khi cã siªu cao:

  min V2
  R SC
  127(μ i SC )
  Trong ®ã: V: vËn tèc tÝnh to¸n V= 25 km/h
  : hÖ sè lùc ngang = 0.15
  iSC: ®é dèc siªu cao max 0.06

  min 25 2
  R SC 23.44(m)
  127(0.15 0.06)
  4. TÝnh b¸n kÝnh tèi thiÓu ®-êng cong n»m khi kh«ng cã siªu cao:

  min V2
  R 0SC
  127(μ i n )
  : hÖ sè ¸p lùc ngang khi kh«ng lµm siªu cao lÊy
  = 0.08 (hµnh kh¸ch kh«ng cã c¶m gi¸c khi ®i vµo ®-êng cong)
  in: ®é dèc ngang mÆt ®-êng in = 0.02

  min 302
  R 0 SC 70.87(m)
  127(0.08 0.02)
  5. TÝnh b¸n kÝnh th«ng th-êng:
  Thay ®æi vµ iSC ®ång thêi sö dông c«ng thøc.
  V2
  R
  127(μ i SC )

  Bảng tính bán kính thông thƣờng ( tra phụ lục bảng 5.1 trang 6 )

  Trang 18

 19. 6. TÝnh b¸n kÝnh tèi thiÓu ®Ó ®¶m b¶o tÇm nh×n ban ®ªm:

  b. đ 30.S1
  Rmin
  Trong ®ã : S1: tÇm nh×n 1 chiÒu
  : gãc chiÕu ®Ìn pha = 2o
  b.đ 30.40
  Rmin 600(m)
  2
  Khi R < 600(m) th× kh¾c phôc b»ng c¸ch chiÕu s¸ng hoÆc lµm biÓn b¸o cho l¸i xe
  biÕt.

  7. ChiÒu dµi tèi thiÓu cña ®-êng cong chuyÓn tiÕp & bè trÝ siªu cao:
  §-êng cong chuyÓn tiÕp cã t¸c dông dÉn h-íng b¸nh xe ch¹y vµo ®-êng cong vµ
  cã t¸c dông h¹n chÕ sù xuÊt hiÖn ®ét ngét cña lùc ly t©m khi xe ch¹y vµo ®-êng cong, c¶i
  thiÖn ®iÒu kiÖn xe ch¹y vµo ®-êng cong.
  7.1. §-êng cong chuyÓn tiÕp.
  Đƣờng cong chuyển tiếp bảm bảo có sự chuyển biến điều hòa về lực ly tâm, về góc anpha
  và về cảm giác của hành khách, giúp tuyến có dạng hài hòa hơn, tầm nhìn đảm bảo hơn,
  mức độ tiện nghi an toàn đều tăng rõ rệt.
  V3
  X¸c ®Þnh theo c«ng thøc: L CT (m)
  47RI
  Trong ®ã:
  V: tèc ®é xe ch¹y V = 35 km/h
  I: ®é t¨ng gia tèc ly t©m trong ®-êng cong chuyÓn tiÕp, I = 0.5 m/s2
  R: b¸n kÝnh ®-êng cong trßn c¬ b¶n
  7.2. ChiÒu dµi ®o¹n vuèt nèi siªu cao
  B.i SC
  LSC
  i ph
  (®é më réng phÇn xe ch¹y = 0)
  Trong ®ã: B: lµ chiÒu réng mÆt ®-êng B = 5.5 m
  iph: ®é dèc phô thªm mÐp ngoµi lÊy iph = 1% ¸p dông cho ®-êng vïng nói cã
  Vtt =20 40 km/h
  iSC: ®é dèc siªu cao thay ®æi trong kho¶ng 0.02 – 0.06
  B¶ng 7.2.1: ChiÒu dµi ®-êng cong chuyÓn tiÕp vµ ®o¹n vuèt nèi siªu cao ( tra bảng phụ
  lục trang 7)
  (Theo TCVN4054-05, chiÒu dµi ®-êng cong chuyÓn tiÕp vµ chiÒu dµi ®o¹n nèi vuèt siªu

  Trang 19

 20. cao kh«ng ®-îc nhá h¬n Ltc vµ víi ®-êng cã tèc ®é thiÕt kÕ > 60km/h th× cÇn bè trÝ ®-êng
  cong chuyÓn tiÕp)
  §Ó ®¬n gi¶n, ®-êng cong chuyÓn tiÕp vµ ®o¹n vuèt nèi siªu cao bè trÝ trïng nhau,
  do ®ã ph¶i lÊy gi¸ trÞ lín nhÊt trong 2 ®o¹n ®ã.
  §o¹n th¼ng chªm:
  §o¹n th¼ng chªm gi÷a 2 ®o¹n ®-êng cong n»m ng-îc chiÒu theo TCVN 4054-05
  ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ®Ó bè trÝ c¸c ®o¹n ®-êng cong chuyÓn tiÕp vµ ®o¹n nèi siªu cao.
  L1 L2
  Lmax ≥
  2
  L1,2: chiều dài đƣờng cong chuyển tiếp hoặc đoạn nối siêu cao
  B¶ng 7.2.2: TÝnh ®o¹n th¼ng chªm

  Rtt(m)
  Rtt(m) 60 75 100 200

  60 35 30 27 24
  75 30 25 22 19
  100 27 22 19 16
  200 24 19 16 12

  8. §é më réng phÇn xe ch¹y trªn ®-êng cong n»m E:
  Khi xe ch¹y ®-êng cong n»m trôc b¸nh xe chuyÓn ®éng trªn quÜ ®¹o riªng chiÕu phÇn
  ®-êng lín h¬n do ®ã ph¶i më réng ®-êng cong.
  Ta tÝnh cho khæ xe dµi nhÊt trong thµnh phÇn xe, dßng xe cã Lxe : 12.0 (m)
  L2A 0,1V
  §-êng cã 2 lµn xe §é më réng E tÝnh nh- sau: E
  R R
  Trong ®ã: LA: lµ kho¶ng c¸ch tõ mòi xe ®Õn trôc sau cïng cña xe
  R: b¸n kÝnh ®-êng cong n»m
  V: lµ vËn tèc tÝnh to¸n
  Theo quy ®Þnh trong TCVN 4054-05, khi b¸n kÝnh ®-êng cong n»m 250m th× ph¶i më
  réng phÇn xe ch¹y, phÇn xe ch¹y ph¶i më réng theo quy ®Þnh trong b¶ng 3-8 (TK§« t«
  T1-T53).
  B¸n kÝnh ®-êng cong n»m, R (m)
  Dßng xe
  250 200 200 150 150 100
  Xe con 0,4 0,6 0,8
  Xe t¶i 0,6 0,7 0,9

  Trang 20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M5 – N5 tỉnh Đắc Lắc File Word, PDF về máy