Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Hoàng Long – Ninh Bình – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Hoàng Long – Ninh Bình

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Hoàng Long – Ninh Bình
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Hoàng Long – Ninh Bình

Download


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Hoàng Long – Ninh Bình trình bày cầu A là cầu bắc qua sông B lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Ninh Bình nằm trên tỉnh lộ E, đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình, hiện tại, các phương tiện giao thông vượt sông qua phà A nằm trên tỉnh lộ E, để đáp ứng nhu cầu vận tải, giải toả ách tắc giao thông đường thuỷ khu vực cầu và hoàn chỉnh mạng lưới giao thông của tỉnh, cần tiến hành khảo sát và nghiên cứu xây dựng mới cầu A vượt qua sông B.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Hoàng Long – Ninh Bình – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Hoàng Long – Ninh Bình File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Hoàng Long – Ninh Bình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Hoàng Long – Ninh Bình

 1. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  Lêi nãi ®Çu

  Sau h¬n 4 n¨m ®-îc häc tËp vµ nghiªn cøu trong tr-êng §HDL H¶i Phßng, em ®·
  hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh häc ®èi víi mét sinh viªn ngµnh X©y Dùng CÇu §-êng vµ em
  ®-îc giao nhiÖm vô tèt nghiÖp lµ ®å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi thiÕt kÕ cÇu qua s«ng.
  NhiÖm vô cña em lµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh cÇu thuéc s«ng A nèi liÒn 2 trung t©m kinh
  tÕ cã nh÷ng khu c«ng nghiÖp träng ®iÓm cña tØnh Ninh B×nh. N¬i tËp chung nh÷ng khu
  c«ng nghiÖp ®ang thu hót ®-îc sù chó ý cña c¸c doanh nh©n trong vµ ngoµi.
  Sau gÇn 3 th¸ng lµm ®å ¸n em ®· nhËn ®-îc sù gióp ®ì rÊt nhiÖt tõ phÝa c¸c thÇy c«
  vµ b¹n bÌ, ®Æc biÖt lµ sù chØ b¶o cña thÇy ThS TrÇn Anh TuÊn, ®· gióp ®ì em hoµn thµnh
  ®å ¸n tèt nghiÖp nµy.
  Trong thêi gian lµm ®å ¸n tèt nghiÖp em ®· rÊt cè g¾ng t×m tßi tµi liÖu, s¸ch, vë.
  Nh-ng do thêi gian cã h¹n, ph¹m vi kiÕn thøc phôc vô lµm ®å ¸n vÒ cÇu réng, v× vËy khã
  tr¸nh khái nh÷nh thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù ®ãng gãp ý kiÕn tõ phÝa c¸c thÇy c«
  vµ b¹n bÌ, ®Ó ®å ¸n cña em ®-îc hoµn chØnh h¬n.
  Nh©n nhÞp nµy em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy, c« vµ c¸c b¹n ®· nhiÖt t×nh, chØ
  b¶o, gióp ®ì em hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp nµy. Em rÊt mong sÏ cßn tiÕp tôc nhËn ®-îc
  nh÷ng sù gióp ®ì ®ã ®Ó sau nµy em cã thÓ hoµn thµnh tèt nh÷ng c«ng viÖc cña mét kü s-
  cÇu ®-êng.
  Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n !
  H¶i Phßng, Ngµy 14 Th¸ng 1 N¨m 2014
  Sinh Viªn:
  Ph¹m Quang Trung

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 1

 2. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  PhÇn I
  ThiÕt kÕ s¬ bé

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 2

 3. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  Ch-¬ng I:giíi thiÖu chung

  I. Nghiªn cøu kh¶ thi :
  I.1 Giíi thiÖu chung:
  – CÇu A lµ cÇu b¾c qua s«ng B lèi liÒn hai huyÖn C vµ D thuéc tØnh Ninh B×nh n»m trªn tØnh lé
  E. §©y lµ tuyÕn ®-êng huyÕt m¹ch gi÷a hai huyÖn C vµ D, n»m trong quy ho¹ch ph¸t triÓn
  kinh tÕ cña tØnh Ninh B×nh. HiÖn t¹i, c¸c ph-¬ng tiÖn giao th«ng v-ît s«ng qua phµ A n»m
  trªn tØnh lé E.
  §Ó ®¸p øng nhu cÇu vËn t¶i, gi¶i to¶ ¸ch t¾c giao th«ng ®-êng thuû khu vùc cÇu vµ hoµn chØnh
  m¹ng l-íi giao th«ng cña tØnh, cÇn tiÕn hµnh kh¶o s¸t vµ nghiªn cøu x©y dùng míi cÇu A v-ît
  qua s«ng B .
  C¸c c¨n cø lËp dù ¸n
   C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1206/2004/QD – UBND ngµy11 th¸ng 12 n¨m 2004 cña UBND
  tØnh E vÒ viÖc phª duyÖt qui ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l-íi giao th«ng tØnh E giai ®o¹n
  1999 – 2010 vµ ®Þnh h-íng ®Õn n¨m 2020.
   C¨n cø v¨n b¶n sè 215/UB – GTXD ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2005 cña UBND tØnh E cho phÐp
  Së GTVT lËp Dù ¸n ®Çu t- cÇu A nghiªn cøu ®Çu t- x©y dùng cÇu A.
   C¨n cø v¨n b¶n sè 260/UB – GTXD ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2005 cña UBND tØnh E vÒ viÖc
  cho phÐp më réng ph¹m vi nghiªn cøu cÇu E vÒ phÝa T©y s«ng B.
   C¨n cø v¨n b¶n sè 1448/C§S – QL§S ngµy 14 th¸ng 8 n¨m 2001 cña Côc ®-êng s«ng
  ViÖt Nam.
  Ph¹m vi cña dù ¸n:
  – Trªn c¬ së quy ho¹ch ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2020 cña hai huyÖn C-D nãi riªng vµ tØnh Quang
  Ng·i nãi chung, ph¹m vi nghiªn cøu dù ¸n x©y dùng tuyÕn nèi hai huyÖn C-D
  I.2 §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi vµ m¹ng l-íi giao th«ng :
  1. Điều kiện tự nhiên

  – Ninh Bình là một tỉnh nằm ở cực Nam của vùng Đồng bằng sông Hồng, cách Hà Nội hơn 90
  km về phía Nam, nằm trên tuyến giao thông huyết mạch Bắc – Nam. Với lợi thế gần thủ đô và
  vùng trung tâm kinh tế phía Bắc, Ninh Bình có vị trí địa lý và giao thông tương đối thuận lợi
  để phát triển kinh tế – xã hội.

  – Tỉnh có 8 đơn vị hành chính được chia làm 3 vùng rõ rệt là trung du miền núi, đồng bằng
  trũng trung tâm và đồng bằng ven biển. Với quy mô hành chính nhỏ gọn và địa hình đa dạng
  như vậy, Ninh Bình hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển kinh tế – xã hội với thế mạnh của
  từng vùng.

  – Là một tỉnh phía Bắc có khí hậu nhiệt đới, gió mùa, với nhiệt độ trung bình năm khoảng
  24,20C; có chế độ mưa được chia làm 2 mùa rõ rệt (mùa mưa diễn ra vào mùa hạ tập trung
  đến trên 85% lượng mưa trong năm, mùa khô lượng mưa thấp chiếm khoảng 15%) với lượng
  mưa trung bình năm trên 1.800 mm, phân bố không đều trong năm nhưng phân bố khá đều
  trên toàn bộ diện tích; có thời gian triều lên ngắn (khoảng 8 giờ) và chiều xuống dài (khoảng
  16 giờ) với biên độ triều trung bình từ 1,6m đến 1,7m. Nhìn chung, khí hậu và chế độ thủy
  văn tương đối thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 3

 4. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  2. Tài nguyên thiên nhiên

  – Ninh Bình có diện tích đất nông nghiệp chiếm 69,6% (khoảng 96,7 nghìn ha), đất nông
  nghiệp tương đối màu mỡ do phù sa bồi lắng, bình quân đất sản xuất trên đầu người gấp 1,5
  lần so với vùng ĐBSH; đất phi nông nghiệp chiếm 21,9% có khả năng mở rộng từ quỹ đất
  chưa sử dụng và chuyển đổi từ nông nghiệp sang. Hàng năm, diện tích đất còn được bổ sung
  do quai đê lấn biển, tạo điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất các ngành kinh tế.

  – Ninh Bình có hệ thống nước mặt khá dày trải đều cả 3 vùng với nhiều con sông lớn như
  sông Đáy, sông Hoàng Long, sông Bến Đang, sông Vạc, sông Càn v.v. Bên cạnh đó còn phải
  kể đến hệ thống các hồ có trữ lượng nước lớn như các hồ Yên Quang, Đồng Thái, Đá Lải,
  Đồng Chương, Yên Thắng. Với bờ biển dài trên 15 km, Ninh Bình còn có điều kiện thuận lợi
  để phát triển kinh tế biển. Ngoài ra, nước khoáng ở Kênh Gà (huyện Gia Viễn) và Cúc
  Phương (huyện Nho Quan) có trữ lượng lớn, hàm lượng Magiê – Carbonát và các khoáng chất
  cao; có tác dụng chữa bệnh, sản xuất nước giải khát và phát triển du lịch nghỉ dưỡng

  – Ninh Bình có sinh thái rừng đặc sắc, như: Vườn quốc gia Cúc Phương, khu bảo tồn thiên
  nhiên đất ngập nước Vân Long, rừng đặc dụng núi đá Hoa Lư và rừng ngập mặn ven biển.
  Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển đa dạng dịch vụ du lịch sinh thái rừng.

  – Tỉnh còn có lợi thế cạnh tranh lớn trong sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng với nguồn
  tài nguyên khoáng sản khá phong phú, nhất là có đá vôi với trữ lượng tới hàng chục tỷ m3,
  đôlômit với trữ lượng khoảng 2,3 tỷ tấn, đất sét, than bùn phân bố rải rác ở nhiều vùng của địa
  phương…

  – Với bờ biển dài trên 15 km, Kim Sơn là nơi có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, gồm:
  phát triển nuôi, trồng, đánh bắt thủy sản; phát triển công nghiệp đóng tàu; vận tải biển… Tại
  vùng ven biển, có nhiều loài thủy, hải sản có giá trị kinh tế cao như cá vược, cá thu, cá mực…

  3. Kết cấu hạ tầng

  – Hệ thống cung cấp điện gồm có 3 trạm biến áp 500 KV, 220 KV, 110 KV.
  – Ninh Bình có 3 hệ thống đường giao thông, gồm đường bộ, đường thủy và đường sắt. Hệ
  thống giao thông đường bộ gồm có quốc lộ 1A, 10, 45, 12B với tổng chiều dài trên 110 km;
  tỉnh lộ gồm 19 tuyến: 477,477B, 477C, 478, 478B, 479, 479C, 480, 480B, 480C, 480D, 480E,
  481, 481D, 481E, 481B và các đường chính của TP Ninh Bình và TX Tam Điệp với tổng
  chiều dài hơn 293,6 km; huyện lộ dài 79 km và đường giao thông nông thôn 1.338 km. Cùng
  với, đường cao tốc Bắc – Nam đang xây dựng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh trong phát triển, đặc
  biệt là du lịch. Hệ thống đường thuỷ gồm 22 tuyến sông trong đó Trung ương quản lý 4 tuyến
  (sông Đáy, sông Hoàng Long, sông Vạc và kênh nhà Lê) với tổng chiều dài gần 364,3 km. Có
  3 cảng chính do trung ương quản lý là cảng Ninh Bình, cảng Ninh Phúc và cảng K3 (thuộc
  nhà máy nhiệt điện Ninh Bình) cũng đã được nâng cấp. Hàng loạt các bến xếp dỡ hàng hoá, ụ
  tàu, khu neo tránh tàu thuyền nằm trên các bờ sông và cửa sông, phục vụ phát triển kinh tế –
  xã hội địa phương. Tuyến đường sắt Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh có chiều dài 19 km với 4 ga
  (ga Ninh Bình, ga Cầu Yên, ga Gềnh và Đồng Giao), thuận lợi trong vận chuyển hành khách
  và hàng hoá, nhất là vận chuyển vật liệu xây dựng. Hệ thống đường sắt cao tốc đang được quy
  hoạch, thiết kế, khi đi vào hoạt động sẽ tạo thuận lợi lớn trong phát triển của tỉnh.

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 4

 5. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  – Hệ thống thông tin liên lạc, đặc biệt là cáp quang, Internet đã được nâng cấp toàn diện trong
  thời gian qua, tạo bước đột phá phục vụ phát triển. Đây là các hạng mục hạ tầng kỹ thuật rất
  quan trọng cần được quan tâm trong tương lai.

  4. Tiềm năng du lịch

  Ninh Bình là một trong số rất hiếm các tỉnh trên cả nước hội tụ nhiều lợi thế trong phát triển
  du lịch với nguồn tài nguyên du lịch rất đặc sắc và đa dạng, nhiều danh lam, thắng cảnh nổi
  tiếng trong nước và quốc tế, gồm:

  – Khu Tam Cốc – Bích Động – Tràng An – Cố đô Hoa Lư: Đây là quần thể hang động và các
  di tích lịch sử – văn hóa rất phong phú, độc đáo. Cụ thể là khu du lịch sinh thái, Tràng An;
  Khu cố đô Hoa Lư; Khu hang động Tam Cốc – Bích Động; tuyến Linh Cốc – Hải Nham và
  Thạch Bích – Thung Nắng.

  – Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long: Đây là khu du lịch sinh thái có cảnh quan
  rất đặc thù không chỉ của Việt Nam mà còn là của khu vực ASEAN. Diện tích khu vực này
  khá rộng (3.710 ha) với nhiều loài sinh vật (547 loài thực vật và 39 loài động vật) có những
  loài quý hiếm, đặc hữu của vùng đất ngập nước, có giá trị cao trong nghiên cứu khoa học.
  Ngoài ra ở cũng có nhiều núi đá, hang động và đền, chùa.

  – Vườn Quốc gia Cúc Phương: Có diện tích thuộc Ninh Bình là 11.000 ha, là khu rừng
  nguyên sinh nhiệt đới hiếm có ở Việt Nam với đặc điểm hệ sinh thái, sinh cảnh, cấu trúc rừng
  và tính đa dạng loài, gồm cả loài quý hiếm và loài đặc hữu (1.944 loài động thực vật). Việc
  phát hiện, khai thác nguồn nước khoáng tại khu vực này càng mở ra tiềm năng lớn hơn trong
  phát triển du lịch.

  – Khu Kênh Gà (Gia Viễn) và động Vân Trình (Nho Quan): Nước suối Kênh Gà (nhiệt độ
  53% và khoáng chất tốt) đã nổi tiếng ở miền Bắc nhờ khả năng chữa trị được một số loại
  bệnh, giúp phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng. Động Vân Trình là một địa danh đẹp để
  cùng với hệ thống các hang động khác tạo nên sự độc đáo thu hút khách du lịch.

  – Khu quần thể nhà thờ Phát Diệm: Tính độc đáo thể hiện trong kiến trúc và xây dựng ở sự
  pha trộn hợp lý giữa kiến trúc Gotic và kiến trúc Á đông với chất liệu chủ yếu bằng đá xanh,
  tạo nên vẻ đẹp độc đáo hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế đến tham quan.

  – Làng nghề truyền thống: Hàng chục làng nghề truyền thống trên địa bàn, góp phần phát triển
  kinh tế – xã hội và có khả năng thu hút khách du lịch đến thăm quan, mua sắm (làng nghề
  chạm khắc đá, làng nghề thêu ren, làng nghề mây tre đan, làng nghề cói v.v).

  5. Nguồn nhân lực

  – Với quy mô dân số khoảng 90 vạn người, mật độ dân số (khoảng 675 người/km2) thấp hơn
  mật độ trung bình của vùng, dự kiến đến 2010 khoảng 1 triệu người và đang nằm trong “thời
  kỳ dân số vàng”, là lợi thế không nhỏ để cung cấp nguồn lao động, thuận lợi trong phát triển
  kinh tế- xã hội.

  – Nguồn lao động khá dồi dào, chiếm 51,2% dân số (khoảng 480,3 nghìn người). Ninh Bình
  có tỷ lệ lao động thất nghiệp đô thị thấp (3,7%), chất lượng nguồn nhân lực được đánh giá là

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 5

 6. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  khá so vùng ĐBSH cũng như cả nước. Đây là một nhân tố rất thuận lợi để phát triển kinh tế,
  nhất là đối với các ngành, lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và công nghiệp sử dụng nhiều lao động.

  6. Những lĩnh vực kinh tế có lợi thế.

  – Ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Với lợi thế so sánh về tài nguyên khoáng sản
  như đá vôi, đôlômit, đất sét, than bùn… và năng lực sản xuất của các chủ thể kinh tế hiện tại
  như các nhà máy xi măng Hướng Dương, Duyên Hà, The Vissai, Công ty cổ phần bê tông
  thép Ninh Bình … , Ninh Bình có lợi thế khá lớn về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng
  với các sản phẩm như: xi măng, gạch gói, thép xây dựng, bê tông đúc sẵn…

  – Ngành dịch vụ du lịch: Với tiềm năng, lợi thế to lớn về tài nguyên thiên nhiên phục vụ du
  lịch, Ninh Bình có lợi thế phát triển mạnh các sản phẩm du lịch như du lịch văn hoá lịch sử,
  du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chữa bệnh chất lượng cao, du lịch văn hoá tâm linh… Cùng với
  hạ tầng du lịch, các dịch vụ khác như khách sạn, nhà hàng có điều kiện phát triển mạnh.

  I.2.1 §iÒu kiÖn khÝ hËu thuû v¨n
  I.2.1.1 KhÝ t-îng
   VÒ khÝ hËu: TØnh Ninh B×nh n»m trong khu vùc khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa nªn cã nh÷ng
  ®Æc ®iÓm c¬ b¶n vÒ khÝ hËu nh- sau:
  – NhiÖt ®é b×nh qu©n hµng n¨m: 270
  – NhiÖt ®é thÊp nhÊt : 120
  – NhiÖt ®é cao nhÊt: 380
  KhÝ hËu chia lµm 2 mïa râ rÖt, mïa m-a tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 12
   VÒ giã: VÒ mïa hÒ chÞu ¶nh h-ëng trùc tiÕp cña giã T©y Nam hanh vµ kh«. Mïa ®«ng
  chÞu ¶nh h-ëng cña giã mïa §«ng B¾c kÐo theo m-a vµ rÐt
  I.2.1.2 Thuû v¨n
   Mùc n-íc cao nhÊt MNCN = +3.45 m
   Mùc n-íc thÊp nhÊt MNTN = -1.15 m
   Mùc n-íc th«ng thuyÒn MNTT = +1.2 m
   KhÈu ®é tho¸t n-íc L 0 = 200m
   L-u l-îng Q , L-u tèc v = 1.52m3/s
  I.2.2 §iÒu kiÖn ®Þa chÊt
  Theo sè liÖu thiÕt kÕ cã 3 hè khoan víi ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt nh- sau:
  Hè khoan I II III IV
  Lý tr×nh 5 65 125 210
  §Þa chÊt
  1 C¸t mÞn -10 -8 -8 -6
  2 C¸t h¹t trung -6 -7 -8 -9
  3 SÐt pha c¸t dÎo cøng – – – –

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 6

 7. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  Ch-¬ng II:thiÕt kÕ cÇu vµ tuyÕn

  II.®Ò xuÊt c¸c ph-¬ng ¸n cÇu:
  II.1.C¸c th«ng sè kü thuËt c¬ b¶n:
  Quy m« vµ tiªu chuÈn kü thuËt:
   CÇu vÜnh cöu b»ng BTCT ¦ST vµ BTCT th-êng
   Khæ th«ng thuyÒn øng víi s«ng cÊp V lµ: B = 25m; H =3,5m
   Khæ cÇu: B= 8,0 + 2×1,0 +2×0.25 + 2×0,5m =11.5m
   TÇn suÊt lò thiÕt kÕ: P=1%
   Quy ph¹m thiÕt kÕ: Quy tr×nh thiÕt kÕ cÇu cèng theo tr¹ng th¸i giíi h¹n 22TCN-272.05
  cña Bé GTVT

  T¶i träng: xe HL93 vµ ng-êi 300 kg/m2

  II.2. VÞ trÝ x©y dùng:
  VÞ trÝ x©y dùng cÇu A lùa chän ë ®o¹n s«ng th¼ng khÈu ®é hÑp. ChiÒu réng tho¸t n-íc 200
  m.
  II.3. Ph-¬ng ¸n kÕt cÊu:
  ViÖc lùa chän ph-¬ng ¸n kÕt cÊu ph¶i dùa trªn c¸c nguyªn t¾c sau:
   C«ng tr×nh thiÕt kÕ vÜnh cöu, cã kÕt cÊu thanh tho¸t, phï hîp víi quy m« cña tuyÕn vËn
  t¶i vµ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt khu vùc.
   §¶m b¶o sù an toµn cho khai th¸c ®-êng thuû trªn s«ng víi quy m« s«ng th«ng thuyÒn
  cÊp V.
   D¹ng kÕt cÊu ph¶i cã tÝnh kh¶ thi, phï hîp víi tr×nh ®é thi c«ng trong n-íc.
   Gi¸ thµnh x©y dùng hîp lý.
  C¨n cø vµo c¸c nguyªn t¾c trªn cã 3 ph-¬ng ¸n kÕt cÊu sau ®-îc lùa chän ®Ó nghiªn
  cøu so s¸nh.
  A. Ph-¬ng ¸n 1: CÇu dÇm BTCT D¦L nhÞp ®¬n gi¶n 7 nhÞp 31 m, thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p
  b¾c cÇu b»ng tæ h¬p lao cÇu.
   S¬ ®å nhÞp: 31+31+31+31+31+31+31 m.
   ChiÒu dµi toµn cÇu: Ltc = 229 m
   KÕt cÊu phÇn d-íi:
  + Mè: Dïng mè U BTCT, mãng cäc khoan nhåi D=1m
  + Trô: Dïng trô th©n ®Æc mót thõa BTCT, mãng cäc khoan nhåi D=1m
  B. Ph-¬ng ¸n 2: CÇu dÇm thÐp liªn hîp BTCT 7 nhÞp 31m, thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p lao
  kÐo däc.
   S¬ ®å nhÞp: 31+31+31+31+31+31+31 m.
   ChiÒu dµi toµn cÇu: Ltc = 229.3 m.
   KÕt cÊu phÇn d-íi:
  + Mè: Dïng mè U BTCT, mãng cäc khoan nhåi D=1m
  + Trô: Dïng trô th©n ®Æc mót thõa,mãng cäc khoan nhåi D=1m
  C. Ph-¬ng ¸n 3: CÇu dÇm hép BTCT D¦L liªn tôc 3 nhÞp + nhÞp dÉn, thi c«ng theo ph-¬ng
  ph¸p ®óc hÉng c©n b»ng.

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 7

 8. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

   S¬ ®å nhÞp: 33+42+66+42+33 m.
   ChiÒu dµi toµn cÇu: Ltc = 227.8 m.
   KÕt cÊu phÇn d-íi:
  + Mè: Mè U BTCT, mãng cäc khoan nhåi D= 1m.
  + Trô ®Æc, BTCT trªn nÒn mãng cäc khoan nhåi D= 1m.
  B¶ng tæng hîp bè trÝ c¸c ph-¬ng ¸n

  Th«ng Khæ
  S¬ ®å
  P.An thuyÒn cÇu L ( m) KÕt cÊu nhÞp
  (m) (m)
  (m)
  31+31+31+31+31+ CÇu dÇm ®¬n gi¶n
  I 25*3.5 8.0+2*1 217
  31+31 BTCT D¦L
  31+31+31+31+31+ CÇu dÇm thÐp BT
  II 25*3.5 8.0+2*1 217
  31+31 liªn hîp
  CÇu dÇm liªn
  III 25*3.5 8.0+2*1 33+42+66+42+33 216
  tôc+nhÞp dÉn

  Ch-¬ng Iii
  TÝnh to¸n s¬ bé khèi l-îng c¸c ph-¬ng ¸n
  vµ lËp tæng møc ®Çu t-
  Ph-¬ng ¸n 1: CÇu dÇm ®¬n gi¶n

  I. MÆt c¾t ngang vµ s¬ ®å nhÞp:
  – Khæ cÇu: CÇu ®-îc thiÕt kÕ cho 2 lµn xe vµ 2 lµn ng-êi ®i
  K = 8.0 + 2*1=10 m
  – Tæng bÒ réng cÇu kÓ c¶ lan can vµ gê ch¾n b¸nh :
  B =8.0 + 2*1+ 2×0,5 + 2*0.25 = 11.5 m
  – S¬ ®å nhÞp: 31+31+31+31+31+31+31=217 m (H×nh vÏ : Tr¾c däc cÇu )
  – CÇu ®-îc thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p l¾p ghÐp.
  1. KÕt cÊu phÇn d-íi:
  a.KÝch th-íc dÇm chñ:ChiÒu cao cña dÇm chñ lµ h = (1/15 1/20)l = (2,0 1,5) (m),
  chän h = 1,65(m). S-ên dÇm b = 20(cm)
  Theo kinh nghiÖm kho¶ng c¸ch cña dÇm chñ d = 2 3 (m), chän d = 2 (m).
  C¸c kÝch th-íc kh¸c ®ù¬c chän dùa vµo kinh nghiÖm vµ ®-îc thÓ hiÖn ë h×nh 1.

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 8

 9. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  230

  20
  10 25
  15

  165
  20

  25 20
  60
  H×nh 1. TiÕt diÖn dÇm chñ
  b.KÝch th-íc dÇm ngang :
  ChiÒu cao hn = 2/3h = 1,1 (m).
  -Trªn 1 nhÞp 31 m bè trÝ 5 dÇm ngang c¸ch nhau 7.6 m. Kho¶ng c¸ch dÇm ngang: 2,5
  4m(8m)
  – ChiÒu réng s-ên bn = 12 16cm (20cm), chän bn = 20(cm).
  150 15 20
  10
  100

  180

  H×nh 2. KÝch th-íc dÇm ngang.
  c.KÝch th-íc mÆt c¾t ngang cÇu:
  -X¸c ®Þnh kÝch th-íc mÆt c¾t ngang: Dùa vµo kinh nghiÖm mèi quan hÖ chiÒu cao
  dÇm, chiÒu cao dÇm ngang, chiÒu dµy mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp, chiÒu dµy b¶n ®æ t¹i
  chç nh- h×nh vÏ.
  MÆT C¾T NGANG CÇU
  1/2 mÆt c¾t gi÷a nhÞp 1/2 mÆt c¾t gèi
  1150
  50 100 800 100 50
  25 25
  20 86.5

  35 i = 2% i = 2%
  110

  50
  165

  115 230 230 230 230 115
  – VËt liÖu dïng cho kÕt cÊu.
  + Bª t«ng M300
  + Cèt thÐp c-êng ®é cao dïng lo¹i S-31, S-32 cña h·ng VSL-Thôy SÜ thÐp cÊu t¹o dïng
  lo¹i CT3 vµ CT5

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 9

 10. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  2. KÕt cÊu phÇn d-íi:
  + Trô cÇu:
  – Dïng lo¹i trô th©n ®Æc BTCT th-êng ®æ t¹i chç
  – Bª t«ng M300
  Ph-¬ng ¸n mãng: Dïng mãng cäc khoan nhåi ®-êng kÝnh 100cm
  + Mè cÇu:
  – Dïng mè ch÷ U bª t«ng cèt thÐp
  – Bª t«ng m¸c 300; Cèt thÐp th-êng lo¹i CT3 vµ CT5.
  – Ph-¬ng ¸n mãng: : Dïng mãng cäc khoan nhåi ®-êng kÝnh 100cm.
  A. Chän c¸c kÝch th-íc s¬ bé mè cÇu.
  Mè cÇu M1,M2 chän lµ mè tr÷ U, mãng cäc víi kÝch th-íc s¬ bé nh- h×nh 3.
  B.. Chän kÝch th-íc s¬ bé trô cÇu:
  Trô cÇu chän lµ trô th©n ®Æc BTCT th-êng ®æ t¹i chç,kÝch th-íc s¬ bé h×nh 4.

  580 40
  150

  165

  115 230 230 230 230 115 180
  30

  7575
  400 90 90 90 90 90

  150
  20
  100
  225 20 20
  400

  50 260 140 50
  750

  750
  200

  500

  100 50 180 180
  100 300 100 50
  50

  50
  70 460 70 140
  50
  40

  200

  800 200 500
  300 300 300
  50 50 50 50
  230

  100 100
  525

  500

  100
  230

  800
  100

  300
  140
  500
  300

  140

  800
  475

  300
  100
  100

  100 300 300 100
  100

  100 300 100 100 300 100

  H×nh 3. KÝch th-íc mè M1,M2 H×nh 4. KÝch th-íc trô T4

  II. TÝnh to¸n s¬ bé khèi l-îng ph-¬ng ¸n kÕt cÊu nhÞp:
  -CÇu ®-îc x©y dùng víi 7 nhÞp 31 m , víi 5 dÇm T thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p l¾p ghÐp.
  1. TÝnh t¶i träng t¸c dông:
  230
  20

  10 25
  15
  165

  20
  25 20

  a) TÜnh t¶i giai ®o¹n 1 (DC): 60

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 10

 11. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  * DiÖn tÝch tiÕt diÖn dÇm chñ T ®-îc x¸c ®Þnh:
  Ad = Fc¸nh+ Fbông+ Fs-ên
  Ad =1,7×0,2 + 1/2×0,1×0,15×2 + 1,2×0,2
  + 0,25×0,6+ 1/2×0,2×0,2×2= 0,785 (m2)
  – ThÓ tÝch mét dÇm T 30 (m)
  V1dÇm31 = 31* F = 31*0.785 = 24.335 (m3)

  ThÓ tÝch mét nhÞp 31 (m), (cã 5 dÇm T)

  VdcnhÞp31 = 5*24.335 = 121.675 (m3)
  * DiÖn tÝch dÇm ngang:
  180 15 20
  Adn = 1/2(2.1+1.8)x0.1 + 2.1x 1 = 2.195 m2
  -ThÓ tÝch mét dÇm ngang : 10
  V1dn = Fn*bn=2.195×0.2= 0.439 m3
  100

  ThÓ tÝch dÇm ngang cña mét nhÞp 31m :
  Vdn = 4*5*0.439 = 8.78 (m3) 210

  VËy tæng khèi l-îng bª t«ng cña 7 nhÞp 31 m lµ:
  V=7*(8.78 + 121.675) = 913.185 (m3)
  + Hµm l-îng cèt thÐp dÇm lµ 160 kg/m3

  VËy khèi l-îng cèt thÐp lµ:160*913.185 = 146109.6 (Kg) =146.11(T)
  b) TÜnh t¶i giai ®o¹n 2(DW):
  *Träng l-îng líp phñ mÆt cÇu:
  – Bª t«ng Asfalt dµy trung b×nh 0,05 m cã träng l-îng = 22,5 KN/m3
  0,05×22,5 = 1,125 KN/m2
  – Bª t«ng b¶o vÖ dµy 0,03m cã = 24 KN/m3
  0,03.24= 0,72 KN/m2
  -Líp phßng n-íc dµy 0.01m
  -Líp bª t«ng ®Öm dµy 0,03m cã = 24 KN/m3
  0,03×24= 0,72 KN/m2
  Träng l-îng mÆt cÇu:.

  gmc = B* hi* i/6
  B = 10 (m) : ChiÒu réng khæ cÇu

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 11

 12. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  + h : ChiÒu cao trung b×nh h= 0,12 (m)

  + I : Dung träng trung b×nh( =2,25T/m3) 18

  gmc = 10*0.12*22.5/6 = 4.5 (KN/m)
  Nh- vËy khèi l-îng líp mÆt cÇu lµ :

  53.5
  86.5
  Vmc =(L CÇu* gmc)/ I =(217*4.14)/2.3= 390.6 (m3)
  5 27
  * Träng l-îng lan can , gê ch¾n b¸nh:

  25.5
  pLC =FLCx2.5
  = [(0.865×0.180)+(0.50-0.18)x0.075+0.050×0.255 50

  7.5
  +0.535 x0.050/2 + (0.50-0.230)x0.255/2]x2.4=0.57 T/m ,
  FLC=0.24024 m2
  ThÓ tÝch lan can:
  VLC = 2 x 0.24024 x 229 = 110 m3

  – CÊu t¹o gê ch¾n b¸nh: 5
  ThÓ tÝch bª t«ng gê ch¾n b¸nh:

  5
  Vgcb= 2x(0.25×0.35-0.05×0.005/2)x229=39.5 m3

  35
  – Cèt thÐp lan can,gê ch¾n:
  MCT = 0,15x (101 +39.5) = 21.5 T
  (hµm l-îng cèt thÐp trong lan can.
  gê ch¾n b¸nh lÊy b»ng 150 kg/ m3)
  25

  2. Chän c¸c kÝch th-íc s¬ bé kÕt cÊu phÇn d-íi:
  – KÝch th-íc s¬ bé cña mè cÇu:
  Mè cÇu ®-îc thiÕt kÕ s¬ bé lµ mè ch÷ U, ®-îc ®Æt trªn hÖ cäc khoan nhåi. Mè ch÷ U cã
  nhiÒu -u ®iÓm nh-ng nãi chung tèn vËt liÖu nhÊt lµ khi cã chiÒu cao lín, mè nµy cã thÓ dïng
  cho nhÞp cã chiÒu dµi bÊt kú.
  – KÝch th-íc trô cÇu:
  Trô cÇu gåm cã 6 trô (T1, T2, T3, T4, T5,T6),®-îc thiÕt kÕ s¬ bé cã chiÒu cao trô T1,T6
  cao 5.2(m); trô T2,T5 cao 5.7(m) vµ trô T3.T4 cao 9.0(m)

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 12

 13. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  580 40

  150

  165
  115 230 230 230 230 115 180

  30

  7575
  400 90 90 90 90 90

  150
  20
  100
  225 20 20

  400
  50 260 140 50

  750

  750
  200
  500

  100 50 180 180
  100 300 100 50

  50

  50
  70 460 70 140

  50
  40

  200

  200
  800 500
  300 300 300
  50 50 50 50
  230

  100 100
  525 500

  100
  230

  800

  100

  300
  140

  500
  300

  140

  800
  475

  300
  100
  100

  100 300 300 100

  100
  100 300 100 100 300 100

  2.1.Khèi l-îng bª t«ng c«t thÐp kÕt cÊu phÇn d-íi :
  * ThÓ tÝch vµ khèi l-îng mè:
  a.ThÓ tÝch vµ khèi l-îng mè:
  -ThÓ tÝch bÖ mãng mét mè
  Vbm = 2 *5*11.5 = 115 (m3)
  -ThÓ tÝch t-êng c¸nh
  Vtc = 2*(2.6*5.95 + 1/2*3.2*4.45 + 1.5*3.2)*0.4 = 18 (m3)
  -ThÓ tÝch th©n mè
  Vtm = (0.4*1.95+4.0*1.4)*10.5 = 67 ( m3)
  -Tæng thÓ tÝch mét mè
  V1mè = Vbm + Vtc + Vtm = 115 + 18 + 67 =200 (m3)
  -ThÓ tÝch hai mè
  V2mè = 2*200= 400 (m3)
  -Hµm l-îng cèt thÐp mè lÊy 80 (kg/m3)
  80*400= 32000(kg) = 32 (T)

  b.Mãng trô cÇu:
   Khèi l-îng trô cÇu:
  – ThÓ tÝch mò trô (c¶ 6 trô ®Òu cã Vmò gièng nhau)

  6 11.5
  VM.Trô= V1+V2= 0.75*11.5*2 + *0.75*2= 30.375 (m3)
  2

  – ThÓ tÝch bÖ trô : c¸c trô kÝch th-íc gièng nhau

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 13

 14. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  S¬ bé kÝch th-íc mãng : B*A= 8*5-0.5*0.5=39.75 (m2)
  Vbtr = 2*39.75 = 79.5 (m3)
  – ThÓ tÝch th©n trô: VTtr
  +Trô T1,T6 cao 5.2-1.5=3.7 m
  V 1ttr = V6tr =(4.6*1.4 + 3.14*0.72)*3.7 = 29.51 (m3)
  +Trô T2,T5 cao 5.7-1.5=4.2 m
  V 2ttr = V5tr=(4.6*1.4 +3.14*0.72 )*4.2= 33.51 (m3)
  +Trô T3,T4 cao 9.0-1.5=7.5 m
  V 3ttr = V 4ttr =4.6*1.4 +3.14*0.72 )*7.5 = 59.85 (m3)
  ThÓ tÝch toµn bé trô (tÝnh cho 1 trô)
  VT1 = VT6= Vbtr + Vttr +Vmtr= 79.5+ 29.51 + 30.375 = 139.385 (m3)
  VT2 = VT5= Vbtr + Vttr +Vmtr = 79.5+ 33.51 + 30.375 = 143.385 (m3)
  VT3 = VT4 = Vbtr + Vttr +Vmtr = 79.5+ 59.85 +30.375= 169.725 (m3)
  ThÓ tÝch toµn bé 6 trô:
  V = VT1+ VT2+ VT3 + VT4 + VT5 +VT6
  =2*139.385 +2*143.385 +2*169.725 = 904.99 (m3)
  Khèi l-îng trô: Gtrô= 1.25 x 904.99x 2.5 = 2828.09 T
  S¬ bé chän hµm l-îng cèt thÐp th©n trô lµ 150 kg/m3, hµm l-îng thÐp trong mãng trô lµ 80
  kg/m3,hµm l-îng thÐp trong mò trô lµ 100 kg/m3 .
  Nªn ta cã : khèi l-îng cèt thÐp trong 6 trô lµ
  mth=904.99* 0.15+79.5×0.08+30.375×0.1=145.146 (T)

  2.2. X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc:
  vËt liÖu :
  – Bª t«ng cÊp 30 cã fc’ =300 kg/cm2
  – Cèt thÐp chÞu lùc AII cã Ra=2400kg/cm2
  * . Søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu
  Søc chÞu t¶i cña cäc D=1000mm
  Theo ®iÒu A5.7.4.4-TCTK søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu lµm cäc tÝnh theo c«ng thøc sau
  PV = .Pn .
  Víi Pn = C-êng ®é chÞu lùc däc trôc danh ®Þnh cã hoÆc kh«ng cã uèn tÝnh theo c«ng thøc :
  Pn = .{m1.m2.fc’.(Ac – Ast) + fy.Ast)= 0,75.0.85[0,85. fc’.(Ac – Ast) + fy.Ast] Trong ®ã :
  = HÖ sè søc kh¸ng, =0.75
  m1,m2 : C¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc.
  fc’ =30MPa: C­êng ®é chÞu nÐn nhá nhÊt cña bªt«ng
  fy =420MPa: Giíi h¹n ch¶y dÎo quy ®Þnh cña thÐp
  Ac: DiÖn tÝch tiÕt diÖn nguyªn cña cäc
  Ac=3.14×10002/4=785000mm2
  Ast: DiÖn tÝch cña cèt thÐp däc (mm2).

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 14

 15. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  Hµm l-îng cèt thÐp däc th-êng hîp lý chiÕm vµo kho¶ng 1.5-3%. víi hµm l-îng 2% ta cã:
  Ast=0.02xAc=0.02×785000=15700mm2
  VËy søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu lµ:
  PV =0.75×0,85x[0,85x30x(785000-15700)+ 420×15700] = 16709.6×103(N).
  Hay PV = 1670.9 (T).
  *. Søc chÞu t¶i cña cäc theo ®Êt nÒn: Pn=P®n
  -Søc chÞu t¶i cña cäc ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: (10.7.3.2-2 22TCN-272-05 )
  Víi cäc ma s¸t: P®n = pq*PP+ qs*PS

  Cã: Pp = qp.Ap
  Ps = qs.As
  +Pp : søc kh¸ng mòi cäc (N)
  +Ps : søc kh¸ng th©n cäc (N)
  +qp : søc kh¸ng ®¬n vÞ mòi cäc (MPa)
  +qs : søc kh¸ng ®¬n vÞ th©n cäc (MPa)
  q s =0,0025.N i 0,19(MPa)_Theo Quiros&Reese(1977)
  +As : diÖn tÝch bÒ mÆt th©n cäc (mm2)
  +Ap : diÖn tÝch mòi cäc (mm2)
  + qp : hÖ sè søc kh¸ng ®èi víi søc kh¸ng mòi cäc quy ®Þnh cho trong B¶ng 10.5.5-3 dïng
  cho c¸c ph-¬ng ph¸p t¸ch rêi søc kh¸ng cña cäc do søc kh¸ng cña mòi cäc vµ søc
  kh¸ng th©n cäc. §èi víi ®Êt c¸t qp = 0,55.
  + qs : hÖ sè søc kh¸ng ®èi víi søc kh¸ng th©n cäc cho trong B¶ng 10.5.5-3 dïng cho c¸c
  ph-¬ng ph¸p t¸ch rêi søc kh¸ng cña cäc do søc kh¸ng cña mòi cäc vµ søc kh¸ng
  th©n cäc. §èi víi ®Êt sÐt qs = 0,65.§èi víi ®Êt c¸t qs = 0,55.
  – Søc kh¸ng th©n cäc cña Mè :
  Khi tÝnh søc kh¸ng thµnh bªn bá qua 1D tÝnh tõ ch©n cäc trë lªn.
  Søc chÞu t¶i cña cäc trô M1 theo ma s¸t thµnh bªn
  ChiÒu DiÖn tÝch
  ChiÒu bÒ mÆt cäc
  dµy
  dµy
  tÝnh Tr¹ng As=Ltt.P qs=0,0025.N.103 Ps=As.qs
  Líp ®Êt thùc N
  to¸n th¸i =3,14.Ltt (KN) (KN)
  Lt
  Ltt 2
  (m )
  (m)
  (m)

  Líp 1 10 10 Võa 20 31.4 50 1570
  ChÆt
  Líp 2 6 6 35 18.8 87.5 1645
  võa

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 15

 16. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  Líp 3 9 ChÆt 40 28.3 100 2830

  PS 6045

  -Søc kh¸ng mòi cäc:
  PP = 0,057.N.103 = 0,057.40.1000 =2280 (KN)
  Tæng søc chÞu t¶i cña mét cäc ®¬n:
  P®n = 0,55.PP+0,55.PS = 0,55×2280+0,55×6045 = 4578 (KN) =457.8(T)
  – Søc kh¸ng th©n cäc cña Trô :
  Khi tÝnh søc kh¸ng thµnh bªn bá qua 1D tÝnh tõ ch©n cäc trë lªn.
  Søc chÞu t¶i cña cäc trô T4 theo ma s¸t thµnh bªn
  ChiÒu DiÖn tÝch
  ChiÒu
  dµy bÒ mÆt cäc
  dµy
  tÝnh Tr¹ng As=Ltt.P qs=0,0025.N.103 Ps=As.qs
  Líp ®Êt thùc N
  to¸n th¸i (KN) (KN)
  Lt =3,14.Ltt
  Ltt
  (m) (m2)
  (m)
  Líp 1 8 8 Võa 20 25.12 50 1256
  ChÆt
  Líp 2 8 8 35 25.12 87.5 2198
  võa
  Líp 3 9 ChÆt 40 28.3 100 2830
  PS 6284

  -Søc kh¸ng mòi cäc:
  PP = 0,057.N.103 = 0,057.40.1000 = 2280(KN)
  Tæng søc chÞu t¶i cña mét cäc ®¬n:
  P®n = 0,55. PP+0,55.PS = 0,55×2280+0,55×6284= 4710(KN) =471(T)
  3.TÝnh to¸n sè l-îng cäc mãng mè vµ trô cÇu:
  3.1.TÜnh t¶i:
  *Gåm träng l-îng b¶n th©n mè vµ träng l-îng kÕt cÊu nhÞp
  -Do träng l-îng b¶n th©n 1 dÇm ®óc tr-íc:
  gd ch = 0,785*24=18.84 (KN/m)
  – Träng l-îng mèi nèi b¶n:

  gmn= Hb*bmn * C = 0.02*0.5* 24 = 2.4 (KN/m)

  – Do dÇm ngang :

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 16

 17. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  gn = (H – Hb – 0.25)(S – bw )( bw / L1 ). C

  Trong ®ã: L1=L/n=30.4/4=7.6 m:kho¶ng 2 dÇm ngang.
  => gdn=(1.65 – 0.2 – 0.25 )x ( 2.3 – 0.2 )x(0.2/7.6)x24 = 1.5 9 (K/m)
  – Träng l-îng cña lan can:
  glc = p lc *2/n=0.57*2/5=0.228T/m=2.28KN/m
  – Träng l-îng líp phñ mÆt cÇu:
  glp =4.5 KN/m
  3.2. X¸c ®Þnh ¸p lùc t¸c dông lªn mè:
  tÜnh t¶i

  31m

  1

  H×nh 3-1 §-êng ¶nh h-ëng ¸p lùc lªn mè
  DC = Pmè+(gdÇm+gmn+glan can+ggê ch¨n)x
  =(200×2.5)+[1.884×5+0.159+0.45+0.228+0.11]x0.5×31= 665.4 T
  DW = glípphñx =0.45×0.5×31= 6.98T
  -Ho¹t t¶i:
  Theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn 22tcvn272-05 th× t¶i träng dïng thiÕt kÕ lµ gi¸ trÞ bÊt lîi nhÊt
  cña tæ hîp:
  +Xe t¶i thiÕt kÕ vµ t¶i träng lµn thiÕt kÕ
  +Xe t¶i 2 trôc thiÕt kÕ vµ t¶i träng lµn thiÕt kÕ
  +(2 xe t¶i 3 trôc+t¶i träng lµn+ t¶i träng ng-êi)x0.9
  TÝnh ¸p lùc lªn mè do ho¹t t¶i:
  +ChiÒu dµi nhÞp tinh to¸n: 30.4 m

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 17

 18. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  30.4
  0.3T/m

  0.93T/m

  11T 11T
  1.2m
  14.5T 14.5T 3.5T
  4.3m 4.3m

  1 0.961 0.859 0.717

  H×nh 2-2 S¬ ®å xÕp t¶i lªn ®-êng ¶nh h-ëng ¸p lùc mè
  Tõ s¬ ®å xÕp t¶i ta cã ph¶n lùc gèi do ho¹t t¶i t¸c dông nh- sau
  – Víi tæ hîp HL-93K(xe t¶i thiÕt kÕ+t¶i träng lµn+ng-êi ®i bé):
  LL=n.m.(1+IM/100).(Piyi) + n.m.Wlµn.
  PL=2Png-êi.
  Trong ®ã:
  n : sè lµn xe n=2
  m : hÖ sè lµn xe
  IM:lùc xung kÝch cña xe, khi tÝnh mè trô ®Æc th× (1+IM/100)=1.25
  Pi : t¶i träng trôc xe, yi: tung ®é ®-êng ¶nh h-ëng
  :diÖn tÝch ®-ëng ¶nh h-ëng
  Wlµn, Png-êi: t¶i träng lµn vµ t¶i träng ng-êi
  Wlµn=0.93T/m, Png-êi=0.3 T/m
  +LLxet¶i=2x1x1.25x(14.5+14.5×0.859+3.5×0.717)+2x1x0.93x(0.5×30.4)=101.9T
  PL=2×0.3x(30.4×0.5)= 9.12 T
  + LLxe t¶i 2 trôc= 2x1x1.25x(11+11×0.961)+2x1x0.93x(0.5×30.4)= 82.2 T
  PL=2×0.3x(30.4×0.5)= 9.12 T
  VËy tæ hîp HL ®-îc chän lµm thiÕt kÕ

  VËy toµn bé ho¹t t¶i vµ tØnh t¶i tÝnh to¸n t¸c dông lªn bÖ mè lµ:

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 18

 19. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  Nguyªn nh©n Tr¹ng th¸i giíi
  Néi
  DC DW LL PL h¹n
  lùc
  ( D=1.25) ( W=1.5) ( LL =1.75) ( =1.75)
  PL
  C-êng ®é I
  P(T) 665.4 x1.25 6.98 x1.5 101.9×1.75 9.12×1.75 1044.5

  3.3. X¸c ®Þnh ¸p lùc t¸c dông trô:
  tÜnh t¶i

  31m 31m

  1
  H×nh 2-3 §-êng ¶nh h-ëng ¸p lùc lªn trô
  DC = Ptrô+( gdÇm+gmn+glan can+ ggê ch¾n)x
  = (169.725×2.5)+ ([1.884×5+0.159+0.45+0.228+0.11]x31
  =755.1T
  DW = glípphñx =0.45×31=13.95T
  -Ho¹t t¶i:
  0.3T/m

  14.5T 14.5T 3.5T
  4.3m 4.3m
  0.3T/m

  31m 31m

  0.861 1 0.861

  0.3 T/m

  11T 11T
  1.2 m 0.93 T/m

  31m 31m

  0.96
  1

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 19

 20. Tr-êng ®¹i häc D¢N LËP H¶I PHßNG ®å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa cÇu ®-êng PhÇn 1: ThiÕt kÕ cá së

  0.3T/m

  14.5T 14.5T 3.5T 14.5T 14.5T 3.5T
  4.3 m 4.3 m 15m 4.3 m 4.3 m 0.93T/m

  31m 31m

  0.239 0.377 0.516 1 0.861 0.722

  H×nh 2-4 §-êng ¶nh h-ëng ¸p lùc lªn mãng
  LL=n.m.(1+IM/100).(Pi.yi)+n.m.Wlµn.
  PL=2Png-êi.
  Trong ®ã
  n: sè lµn xe, n=2
  m: hÖ sè lµn xe, m=1;
  IM:lùc xung kÝch cña xe, khi tÝnh mè trô ®Æc th× (1+IM/100)=1.25
  Pi: t¶i träng trôc xe, yi: tung ®é ®-êng ¶nh h-ëng
  :diÖn tÝch ®-ëng ¶nh h-ëng
  Wlµn, Png-êi: t¶i träng lµn vµ t¶i träng ng-êi
  Wlµn=0.93T/m , Png-êi=0.3 T/m
  +Tæ hîp 1: 1 xe t¶i 3 trôc+ tt lµn+tt ng-êi:
  LLxet¶i=2x1x1.25x(14.5+14.5×0.861+3.5×0.861)+2x1x0.93×31=132.655 T
  PL=2×0.3×31= 18.6 T
  +Tæ hîp 2: 1 xe t¶i 2 trôc+ tt lµn+tt ng-êi:
  LLxe t¶i 2 trôc= 2x1x1.25x(11+11×0.96)+2x1x0.93×31=111.56 T
  PL=2×0.3×31 = 18.6 T
  +Tæ hîp 3: 2 xe t¶i 3 trôc+ tt lµn+tt ng-êi:
  LLxet¶i=2x1x1.25x[14.5x(1+0.861)+3.5×0.722+3.5×0.516+14.5x(0.239+0.377)] +2x1x0.93×31 =160.3 T
  PL=2×0.3×31 = 18.6 T
  VËy tæ hîp HL ®-îc chän lµm thiÕt kÕ
  Tæng t¶i träng tÝnh ®-íi ®¸y ®µi lµ
  TÜnh t¶I x hÖ sè Tr¹ng th¸i giíi
  Néi
  DC DW LL PL h¹n
  lùc
  ( D=1.25) ( W=1.5) ( LL =1.75) ( =1.75)
  PL
  C-êng ®é I
  P(T) 755.1×1.25 13.95 x1.5 160.3×1.75 18.6×1.75 1294.2

  GVHD:Th.s. TRÇN ANH TUÊN
  SV : PH¹M QUANG TRUNG _091394 trang: 20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Hoàng Long – Ninh Bình File Word, PDF về máy