Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Cấm thành phố Hải Phòng – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Cấm thành phố Hải Phòng

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Cấm thành phố Hải Phòng
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Cấm thành phố Hải Phòng

Download


Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Cấm thành phố Hải Phòng trình bày cầu A là cầu bắc qua sông Cấm lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Hải Phòng nằm trên tỉnh lộ X, đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Hải Phòng, hiện tại, các phương tiện giao thông vượt sông qua phà A nằm trên tỉnh lộ X, để đáp ứng nhu cầu vận tải, giải toả ách tắc giao thông đường thuỷ khu vực cầu và hoàn chỉnh mạng lưới giao thông của tỉnh, cần tiến hành khảo sát và nghiên cứu xây dựng mới cầu A vượt qua sông B.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Cấm thành phố Hải Phòng – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Cấm thành phố Hải Phòng File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Cấm thành phố Hải Phòng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Cấm thành phố Hải Phòng

 1. LỜI NÓI ĐẦU

  Trong xu thế phát triển chung của thế giới, sự phát triển của nền kinh tế luôn đi kèm
  với sự phát triển cở sở hạ tầng GTVT. Hay nói cách khác, GTVT luôn luôn là nghành phải đi
  trước một bước. Đối với một nước có nền kinh tế đang trên đà phát triển như nước ta, việc
  phát triển cơ sơ hạ tầng GTVT hơn lúc nào hết có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Những cây cầu
  mới xây, những tuyến đường mới mở không những hoàn thiện thêm mạng lưới giao thông
  quốc gia tạo nền tảng vững chắc cho giao lưu, thông thương giữa các vùng miền mà còn thu
  hút vốn đầu tư nước ngoài góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất
  nước.
  Nhận thức được điều đó, sau 4 năm học tập và nghiên cứu về chuyên ngành “Thiết kế
  cầu” tại bộ môn “Xây dựng cầu đường” của trường đại học dân lập Hải Phòng, em đã có
  được những kiến thức cơ bản và những kinh nghiệm thực tế quý báu về chuyên ngành thiết
  kế cầu đường. Kết quả học tập qua quá trình 4 năm học đã phần nào được phản ánh trong đồ
  án tốt nghiệp mà em xin trình bày ở dưới đây.
  Để có được kết quả ngày hôm nay, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo thuộc
  bộ môn Xây Dựng trường ĐHDL Hải Phòng, đã giúp đỡ em trong suốt 4 năm học qua. Đồng
  thời em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trong bộ môn Xây Dựng của trường ĐH
  Dân lập Hải Phòng, đặc biệt là các thầy cô :
  Th.S Phạm Văn Toàn.
  ThS. Trần Anh Tuấn.
  TS. Bùi Ngọc Dung
  đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.
  Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án của em không tránh khỏi có những sai
  sót. Rất mong được sự thông cảm và giúp đỡ của các thầy cô.

  Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2014
  Sinh viên

  Phạm Thế Khải

  Trang: 1

 2. PhÇn I
  ThiÕt kÕ c¬ së

  Trang: 2

 3. Ch-¬ng I: giíi thiÖu chung

  I.Nghiªn cøu kh¶ thi
  I.1 Giíi thiÖu chung:
  *CÇu A lµ cÇu b¾c qua s«ng CÊm lèi liÒn hai huyÖn C vµ D thuéc tØnh H¶i Phßng n»m
  trªn tØnh lé X. §©y lµ tuyÕn ®-êng huyÕt m¹ch gi÷a hai huyÖn C vµ D, n»m trong quy
  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh H¶i Phßng. HiÖn t¹i, c¸c ph-¬ng tiÖn giao th«ng v-ît
  s«ng qua phµ A n»m trªn tØnh lé X
  §Ó ®¸p øng nhu cÇu vËn t¶i, gi¶i to¶ ¸ch t¾c giao th«ng ®-êng thuû khu vùc cÇu vµ
  hoµn chØnh m¹ng l-íi giao th«ng cña tØnh, cÇn tiÕn hµnh kh¶o s¸t vµ nghiªn cøu x©y
  dùng míi cÇu A v-ît qua s«ng B
  I.1.1 C¸c c¨n cø lËp dù ¸n
  C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1206/2004/QD – UB ngµy11 th¸ng 12 n¨m 2004 cña UBND
  tØnh H¶i Phßng vÒ viÖc phª duyÖt qui ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l-íi giao th«ng tØnh H¶i
  Phßng giai ®o¹n 1999 – 2010 vµ ®Þnh h-íng ®Õn n¨m 2020.
  C¨n cø v¨n b¶n sè 215/UB – GTXD ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2005 cña UBND tØnh H¶i
  Phßng cho phÐp Së GTVT lËp Dù ¸n ®Çu t- cÇu A nghiªn cøu ®Çu t- x©y dùng cÇu A.
  C¨n cø v¨n b¶n sè 260/UB – GTXD ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2005 cña UBND tØnh H¶i
  Phßng vÒ viÖc cho phÐp më réng ph¹m vi nghiªn cøu cÇu E vÒ phÝa T©y s«ng B.
  C¨n cø v¨n b¶n sè 1448/C§S – QL§S ngµy 14 th¸ng 8 n¨m 2001 cña Côc ®-êng
  s«ng ViÖt Nam.
  I.1.2 Ph¹m vi cña dù ¸n:
  *Trªn c¬ së quy ho¹ch ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2020 cña hai huyÖn C-D nãi riªng vµ tØnh
  H¶i Phßng nãi chung, ph¹m vi nghiªn cøu dù ¸n x©y dùng tuyÕn nèi hai huyÖn C-D
  I.2 §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi vµ m¹ng l-íi giao th«ng
  I.2.1 HiÖn tr¹ng kinh tÕ x· héi tØnh H¶i Phßng
  I.2.1.1 VÒ n«ng, l©m, ng- nghiÖp
  -N«ng nghiÖp tØnh ®· t¨ng víi tèc ®é 6% trong thêi kú 1999-2000. S¶n xuÊt n«ng
  nghiÖp phô thuéc chñ yÕu vµo trång trät, chiÕm 70% gi¸ trÞ s¶n l-îng n«ng nghiÖp,
  cßn l¹i lµ ch¨n nu«i chiÕm kho¶ng 30%.
  TØnh cã diÖn tÝch ®Êt l©m ngiÖp rÊt lín thuËn lîi cho tr«ng c©y vµ ch¨n nu«i gia sóc,
  gia cÇm
  Víi ®-êng bê biÓn kÐo dµi, nghÒ nu«i trång vµ ®¸nh b¾t thuû h¶i s¶n còng lµ mét thÕ
  m¹nh ®ang ®-îc tØnh khai th¸c
  I.2.1.2 VÒ th-¬ng m¹i, du lÞch vµ c«ng nghiÖp
  -Trong nh÷ng n¨m qua, ho¹t ®éng th-¬ng m¹i vµ du lÞch b¸t ®Çu chuyÓn biÕn tÝch cùc.
  TØnh thanh ho¸ cã tiÒm n¨ng du lÞch rÊt lín víi nhiÒu di tÝch, danh lam th¾ng c¶nh. NÕu
  ®-îc ®Çu t- khai th¸c ®óng møc th× sÏ trë thµnh nguån lîi rÊt lín.

  Trang: 3

 4. C«ng nghiÖp cña tØnh vÉn ch-a ph¸t triÓn cao. ThiÕt bÞ l¹c hËu, tr×nh ®é qu¶n lý kÐm
  kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y tØnh ®· ®Çu t- x©y dùng mét sè nhµ m¸y
  lín vÒ vËt liÖu x©y dùng, mÝa, ®-êng… lµm ®Çu tµu thóc ®Èy c¸c ngµnh c«ng nghiÖp
  kh¸c ph¸t triÓn
  I.2.2 §Þnh h-íng ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ chñ yÕu
  I.2.2.1 VÒ n«ng, l©m, ng- nghiÖp
  -VÒ n«ng nghiÖp: §¶m b¶o tèc ®é t¨ng tr-ëng æn ®Þnh, ®Æc biÖt lµ s¶n xuÊt l-¬ng
  thùc ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Tèc
  ®é t¨ng tr-ëng n«ng nghiÖp giai ®o¹n 2006-2010 lµ 8% vµ giai ®o¹n 2010-2020 lµ
  10%
  VÒ l©m nghiÖp: §Èy m¹nh c«ng t¸c trång c©y g©y rõng nh»m kh«i phôc vµ b¶o vÖ m«i
  tr-êng sinh th¸i, cung cÊp gç, cñi
  -VÒ ng- nghiÖp: §Æt träng t©m ph¸t triÓn vµo nu«i trång thuû s¶n, ®Æc biÖt lµ c¸c
  lo¹i ®Æc s¶n vµ khai th¸c biÓn xa
  I.2.2.2 VÒ th-¬ng m¹i, du lÞch vµ c«ng nghiÖp
  TËp trung ph¸t triÓn mét sè ngµnh c«ng nghiÖp chñ yÕu:
  -C«ng nghiÖp chÕ biÕn l-¬ng thùc thùc phÈm, mÝa ®-êng
  -C«ng nghiÖp c¬ khÝ: söa ch÷a, chÕ t¹o m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô n«ng nghiÖp,
  x©y dùng, söa ch÷a vµ ®ãng míi tµu thuyÒn.
  -C«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng: s¶n xuÊt xi m¨ng, c¸c s¶n phÈm bª t«ng ®óc
  s½n, g¹ch b«ng, tÊm lîp, khai th¸c c¸t sái
  §Èy m¹nh xuÊt khÈu, dù b¸o g¸i trÞ kim ng¹ch cña vïng lµ 1 triÖu USD n¨m 2010 vµ 3
  triÖu USD n¨m 2020. Tèc ®é t¨ng tr-ëng lµ 7% giai ®o¹n 2006-2010 vµ 8% giai ®o¹n
  2011-2020
  I.2.3 §Æc ®iÓm m¹ng l-íi giao th«ng:
  I.2.3.1 §-êng bé:
  -N¨m 2000 ®-êng bé cã tæng chiÒu dµi 1000km, trong ®ã cã gåm ®-êng nhùa
  chiÕm 45%, ®-êng ®¸ ®á chiÕm 35%, cßn l¹i lµ ®-êng ®Êt 20%
  C¸c huyÖn trong tØnh ®· cã ®-êng «t« ®i tíi trung t©m. M¹ng l-íi ®-êng ph©n bè
  t-¬ng ®èi ®Òu.
  HÖ thèng ®-êng bé vµnh ®ai biªn giíi, ®-êng x-¬ng c¸ vµ ®-êng vµnh ®ai trong tØnh
  cßn thiÕu, ch-a liªn hoµn
  I.2.3.2 §-êng thuû:
  -M¹ng l-íi ®-êng thuû cña tØnh H¶i Phßng kho¶ng 400 km (ph-¬ng tiÖn 1 tÊn
  trë lªn cã thÓ ®i ®-îc). HÖ thèng ®-êng s«ng th-êng ng¾n vµ dèc nªn kh¶ n¨ng vËn
  chuyÓn lµ khã kh¨n.

  I.2.3.3 §-êng s¾t:
  – HiÖn t¹i tØnh H¶i Phßng cã hÖ thèng vÊn t¶i ®-êng s¾t B¾c Nam ch¹y qua

  Trang: 4

 5. I.2.3.4 §-êng kh«ng:
  – Cã s©n bay V nh-ng chØ lµ mét s©n bay nhá, thùc hiÖn mét sè chuyÕn bay néi
  ®Þa
  I.2.4 Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng:
  -TØnh lé X nèi tõ huyÖn C qua s«ng B ®Õn huyÖn D. HiÖn t¹i tuyÕn ®-êng nµy
  lµ tuyÕn ®-êng huyÕt m¹ch quan tréng cña tØnh. Tuy nhiªn tuyÕn l¹i ®i qua trung t©m
  thÞ x· C lµ mét ®iÒu kh«ng hîp lý. Do vËy quy ho¹ch sÏ n¾n ®o¹n qua thÞ x· C hiÖn
  nay theo vµnh ®ai thÞ x·.
  I.2.5 C¸c quy ho¹ch kh¸c cã liªn quan
  -Trong ®Þnh h-íng ph¸t triÓn kh«ng gian ®Õn n¨m 2020, viÖc më réng thÞ x· Long
  Kh¸nh lµ tÊt yÕu. Më réng c¸c khu ®« thÞ míi vÒ c¸c h-íng vµ ra c¸c vïng ngo¹i vi.
  Dù b¸o nhu cÇu giao th«ng vËn t¶i do ViÖn chiÕn l-îc GTVT lËp, tû lÖ t¨ng tr-ëng xe
  nh- sau:
  Theo dù b¸o cao: ¤ t«: 2005-2010: 10%
  2010-2015: 9%
  2015-2020: 7%
  Xe m¸y: 3% cho c¸c n¨m
  Xe th« s¬: 2% cho c¸c n¨m
  Theo dù b¸o thÊp: ¤ t«: 2005-2010: 8%
  2010-2015: 7%
  2015-2020: 5%
  Xe m¸y: 3% cho c¸c n¨m
  Xe th« s¬: 2% cho c¸c n¨m
  I.3 §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn t¹i vÞ trÝ x©y dùng cÇu:
  I.3.1 VÞ trÝ ®Þa lý
  – CÇu A v-ît qua s«ng B n»m trªn tuyÕn X ®i qua hai huyÖn C vµ D thuéc tØnh H¶i
  Phßng. Dù ¸n ®-îc x©y dùng trªn c¬ së nhu cÇu thùc tÕ lµ cÇu nèi giao th«ng cña tØnh
  víi c¸c tØnh l©n cËn vµ lµ nót giao th«ng träng yÕu trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ vïng.
  Lßng s«ng t¹i vÞ trÝ dù kiÕn x©y dùng cÇu t-¬ng ®èi æn ®Þnh, kh«ng cã hiÖn t-îng xãi
  lë lßng s«ng
  I.3.2 §iÒu kiÖn khÝ hËu thuû v¨n
  I.3.2.1 KhÝ t-îng
  VÒ khÝ hËu: TØnh H¶i Phßng n»m trong khu vùc khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa nªn cã
  nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n vÒ khÝ hËu nh- sau:
  – NhiÖt ®é b×nh qu©n hµng n¨m: 290
  – NhiÖt ®é thÊp nhÊt : 120
  – NhiÖt ®é cao nhÊt: 380
  KhÝ hËu chia lµm 2 mïa râ rÖt, mïa m-a tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 12

  Trang: 5

 6. VÒ giã: VÒ mïa hÒ chÞu ¶nh h-ëng trùc tiÕp cña giã T©y Nam hanh vµ kh«. Mïa
  ®«ng chÞu ¶nh h-ëng cña giã mïa §«ng B¾c kÐo theo m-a vµ rÐt
  I.3.2.2 Thuû v¨n
  Mùc n-íc cao nhÊt MNCN = +1,6m
  Mùc n-íc thÊp nhÊt MNTN = -8,5m
  Mùc n-íc th«ng thuyÒn MNTT = -1m
  KhÈu ®é tho¸t n-íc L 0 = 174m
  L-u l-îng Q =……..
  L-u tèc v = 1.52m3/s
  I.3.3 §iÒu kiÖn ®Þa chÊt
  Theo sè liÖu thiÕt kÕ cã 4 hè khoan víi ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt nh- sau:

  §Æc ®iÓm ®Þa chÊt Hè khoan 1 Hè khoan 2
  Líp 1: mặt đất tự nhiên -10.14 -9.8
  Líp 2: lớp bùn – –
  Líp 3 : cát thô chặt vừa -14.64 -15.5
  Líp 4: sét sỏi thạch anh –18.64 -17.9
  Líp 5: sét đỏ sạn cứng -24.64 -22.0

  Trang: 6

 7. Ch-¬ng II : ThiÕt kÕ cÇu vµ tuyÕn

  II.§Ò xuÊt c¸c ph-¬ng ¸n cÇu
  II.1.C¸c th«ng sè kü thuËt c¬ b¶n:
  Quy m« vµ tiªu chuÈn kü thuËt:
  CÇu vÜnh cöu b»ng BTCT ¦ST vµ BTCT th-êng
  Khæ th«ng thuyÒn øng víi s«ng cÊp V lµ: B = 25m, H =3.5m
  Khæ cÇu: B= 8,5 + 2×1,0 =10,5m
  TÇn suÊt lò thiÕt kÕ: P=1%
  Quy ph¹m thiÕt kÕ: Quy tr×nh thiÕt kÕ cÇu cèng theo tr¹ng th¸i giíi h¹n 22TCN-
  272.05 cña Bé GTVT
  T¶i träng: xe HL93
  II.2.C¸c ph-¬ng ¸n kiÕn nghÞ
  II.2.1.Lùa chän ph-¬ng ¸n mãng
  C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña c¸c líp ®Þa chÊt ®-îc nghiªn cøu, ta ®Ò ra c¸c ph-¬ng ¸n
  mãng nh- sau:
  a.Ph-¬ng ¸n mãng cäc chÕ t¹o s½n:
   ¦u ®iÓm:
  – Cäc ®-îc chÕ t¹o s½n nªn thêi gian chÕ t¹o cäc ®-îc rót ng¾n, do ®ã thêi gian thi
  c«ng c«ng tr×nh còng v× vËy mµ gi¶m xuèng
  – Cäc ®-îc thi c«ng trªn c¹n, gi¶m ®é phøc t¹p trong c«ng t¸c thi c«ng, gi¶m søc lao
  ®éng mÖt nhäc
  – ChÊt l-îng chÕ t¹o cäc ®-îc ®¶m b¶o tèt
  *Nh-îc ®iÓm:
  – ChiÒu dµi cäc bÞ giíi h¹n trong kho¶n tõ 5-10m, do ®ã nÕu chiÒu s©u ch«n cäc yªu
  cÇu lín th× sÏ ph¶i ghÐp nèi c¸c cäc víi nhau. T¹i c¸c vÞ trÝ mèi nèi chÊt l-îng cäc
  kh«ng ®¶m b¶o, dÔ bÞ m«i tr-êng x©m nhËp
  – Thêi gian thi c«ng mèi nèi l©u vµ cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®é phøc t¹p cao
  – VÞ trÝ cäc khã ®¶m b¶o chÝnh x¸c theo yªu cÇu
  – Qu¸ tr×nh thi c«ng g©y chÊn ®éng vµ ån, ¶nh h-ëng ®Õn c¸c c«ng tr×nh xung quanh
  b.Ph-¬ng ¸n mãng cäc khoan nhåi:
   ¦u ®iÓm:
  – Rót bít ®-îc c«ng ®o¹n ®óc s½n cäc, do ®ã kh«ng cÇn ph¶i x©y dùng b·i ®óc, l¾p
  dùng v¸n khu«n. §Æc biÖt kh«ng cÇn ®ãng h¹ cäc, vËn chuyÓn cäc tõ kho, x-ëng
  ®Õn c«ng tr-êng
  – Cã kh¶ n¨ng thay ®æi c¸c kÝch th-íc h×nh häc cña cäc ®Ó phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn
  thùc tr¹ng cña ®Êt nÒn mµ ®-îc ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh thi c«ng

  Trang: 7

 8. – §-îc sö dông trong mäi lo¹i ®Þa tÇng kh¸c nhau, dÔ dµng v-ît qua c¸c ch-íng ng¹i
  vËt
  – TÝnh toµn khèi cao, kh¶ n¨ng chÞu lùc lín víi c¸c s¬ ®å kh¸c nhau: cäc ma s¸t, cäc
  chèng, hoÆc hçn hîp
  – TËn dông hÕt kh¶ n¨ng chÞu lùc theo vËt liÖu, do ®ã gi¶m ®-îc sè l-îng cäc. Cèt
  thÐp chØ bè trÝ theo yªu cÇu chÞu lùc khi khai th¸c nªn khong cÇn bè trÝ nhiÒu ®Ó
  phôc vô qu¸ tr×nh thi c«ng
  – Kh«ng g©y tiÕng ån vµ chÊn ®éng m¹nh lµm ¶nh h-ëng m«i tr-êng sinh ho¹t chung
  quanh
  – Cho phÐp cã thÓ trùc tiÕp kiÓm tra c¸c líp ®Þa tÇng b»ng mÉu ®Êt lÊy lªn tõ hè ®µo
   Nh-îc ®iÓm:
  – S¶n phÈm trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng ®Òu n»m s©u d-íi lßng ®Êt, c¸c khuyÕt tËt
  dÔ x¶y ra kh«ng thÓ kiÓm tra trùc tiÕp b»ng m¾t th-êng, do vËy khã kiÓm tra chÊt
  l-îng s¶n phÈm
  – Th-êng ®Ønh cäc ph¶i kÕt thóc trªn mÆt ®Êt, khã kÐo dµi th©n cäc lªn phÝa trªn, do
  ®ã buéc ph¶i lµm bÖ mãng ngËp s©u d-íi mÆt ®Êt hoÆc ®¸y s«ng, ph¶i lµm vßng
  v©y cäc v¸n tèn kÐm
  – Qu¸ tr×nh thi c«ng cäc phô thuéc nhiÒu vµo thêi tiÕt, do ®ã ph¶i cã c¸c ph-¬ng ¸n
  kh¾c phôc
  – HiÖn tr-êng thi c«ng cäc dÔ bÞ lÇy léi, ®Æc biÖt lµ sö dông v÷a sÐt
  C¨n cø vµo -u nh-îc ®iÓm cña tõng ph-¬ng ¸n, ta thÊy mãng cäc khoan nhåi cã nhiÒu
  ®¨c ®iÓm phï hîp víi c«ng tr×nh vµ kh¶ n¨ng cña ®¬n vÞ thi c«ng, v× vËy quyÕt ®Þnh
  chän cäc khoan nhåi cho tÊt c¶ c¸c ph-¬ng ¸n víi c¸c yÕu tè kü thuËt chÝnh nh- sau:
  §-êng kÝnh cäc: D=1000mm
  ChiÒu dµi cäc t¹i mè lµ 20m
  ChiÒu dµi cäc t¹i c¸c vÞ trÝ trô lµ 30m
  B¶ng tæng hîp bè trÝ c¸c ph-¬ng ¸n

  Th«ng Khæ
  S¬ ®å
  P.An thuyÒn cÇu L ( m) KÕt cÊu nhÞp
  (m) (m)
  (m)
  CÇu dÇm liªn tôc
  I 25 3.5 (8,5 + 2×1,0) 5×36 180
  + ®¬n gi¶n
  II 25 3.5 (8,5 + 2×1,0) 50+80+50 180 CÇu dÇm liªn tôc
  III 25 3.5 (8,5 + 2×1,0) (3×60) 180 CÇu dµn thÐp

  Trang: 8

 9. Ch-¬ng III: TÝNH TO¸N S¥ Bé KHèI LUîNG C¸C
  PHU¥NG ¸N Vµ LËP TæNG MøC §ÇU T¦

  Ph-¬ng ¸n 1: CÇu dÇm nhÞp ®¬n gi¶n

  S¬ ®å kÕt cÊu: 5×36 m
  – NhÞp gi¶n ®¬n dµi 36m:
  Lùa chän kÕt cÊu phÇn trªn:
  Kªt cÊu : DÇm gi¶n ®¬n ch÷ I, b»ng BTCTDUL .
  MÆt c¾t ngang: gåm 6 dÇm ch÷ I.
  Kh¶ng c¸ch gi÷a 2 dÇm lµ 2.1 m, dèc ngang 2% vÒ 2 phÝa. Tæng bÒ réng cÇu
  B=11.5m (mÐp ngoµi lan can)

  50 1050 50

  2% 2%
  210

  190 190 190 190 190
  100 950 100

  KÕt cÊu phÇn d-íi
  CÊu t¹o Trô:
  Trô ®Æc th©n thu hÑp, BTCT, ®Æt trªn mãng cäc khoan nhåi ®-êng kÝnh D = 1m .
  Th©n trô réng 2,0 m theo ph-¬ng däc cÇu vµ 7,0 m theo ph-¬ng ngang cÇu vµ ®-îc
  vuèt trßn theo ®-êng trßn b¸n kÝnh R = 0.75m. ChiÒu cao th©n trô 7 – 11m
  BÖ mãng cao 2.5m, réng 5.0m theo ph-¬ng ngang cÇu, 8.0m theo ph-¬ng däc cÇu vµ
  ®Æt d-íi líp ®Êt phñ (dù ®o¸n lµ ®-êng xãi chung)
  Dïng cäc khoan nhåi D100cm, cäc ®Æt vµo líp đất s¸t c¸t dù kiÕn dµi 30 m
  CÊu t¹o Mè:
  D¹ng mè cã t-êng c¸nh ng-îc bª t«ng cèt thÐp
  BÖ mãng mè dµy 2m, réng 5 m, dµi 13 m ®-îc ®Æt d-íi líp ®Êt phñ
  Dïng cäc khoan nhåi D100cm, cäc ®Æt vµo líp ®Êt s¸t c¸t dù kiÕn dµi 20 m.
  MÆt cÇu vµ c¸c c«ng tr×nh phô kh¸c
  Trang: 9

 10. §é dèc ngang cÇu lµ 2% vÒ hai phÝa
  B¶n mÆt cÇu ®æ t¹i chç dày 15 cm, b¶n liªn tôc nhiÖt ®æ t¹i chç.
  Líp phñ mÆt cÇu gåm 5 líp:
  Líp bª t«ng atfan : 5cm
  Líp b¶o vÖ : 4cm
  Líp phßng n-íc : 1cm
  §Öm xi m¨ng : 1cm
  Líp t¹o ®é dèc ngang : 1.0 – 12 cm
  Khe co gi·n b»ng cao su.
  Gèi cÇu b»ng cao su.
  Lan can cÇu b»ng bª t«ng
  VËt liÖu
  a) Bª t«ng
  Bª t«ng dÇm chñ dïng Mac 500
  Bª t«ng trô dïng Mac300
  Bª t«ng mè dïng Mac 300
  V÷a xi m¨ng phun trong èng gen Mark150
  b) Cèt thÐp
  LÊy theo tiªu chuÈn VSL dïng cho dÇm liªn tôc.
  ThÐp c-êng ®é cao dïng lo¹i tao thÐp ®-êng kÝnh 15.2mm
  Modul ®µn håi E = 195000 MPa
  Cèt thÐp th-êng dïng thÐp trßn AI vµ thÐp cã gê AIII.2.
  Chän c¸c kÝch th-íc h×nh häc
  ChiÒu cao dÇm gi÷a nhÞp
  – VËt liÖu dïng cho kÕt cÊu.
  + Bª t«ng M300
  + Cèt thÐp c-êng ®é cao dïng lo¹i S-31, S-32 cña h·ng VSL-Thôy SÜ thÐp
  cÊu t¹o dïng lo¹i CT3 vµ CT5

  Trang: 10

 11. 10 85 10 10 85 10

  4 15 8

  15 8
  11
  190

  25

  25
  30
  65 65

  Ph-¬ng ¸n 1: CÇu dÇm liªn tôc+nhÞp ®¬n gi¶n.
  I .MÆt c¾t ngang vµ s¬ ®å nhÞp
  1. Sè liÖu
  – Khæ cÇu: CÇu ®-îc thiÕt kÕ cho 2 lµn xe
  K = 8.5+2×1.0 = 10.5 (m)
  – Tæng bÒ réng cÇu kÓ c¶ lan can vµ gi¶i ph©n c¸ch:
  B = 10.5 + 2×0,5 = 11.5 (m)
  – S¬ ®å nhÞp:36 x 5= 180(m)
  -T¶i träng :HL93
  -S«ng cÊp V:khæ th«ng thuyÒn B=25m ,H=3.5 m
  -KhÈu ®é tho¸t n-íc :87,5m.

  +Gåm träng l-îng b¶n th©n mè vµ träng l-îng kÕt cÊu nhÞp
  *Träng l-îng kÕt cÊu nhÞp dÉn:
  -Do träng l-îng b¶n th©n dÇm ®óc tr-íc:

  Trang: 11

 12. 10 85 10 10 85 10

  4 15 8

  15 8
  11
  190

  25

  65 25
  30 65

  2. TÝnh to¸n s¬ bé khèi l-îng ph-¬ng ¸n kÕt cÊu nhÞp:
  -CÇu ®-îc x©y dùng víi 5 nhÞp 36(m) víi 5 dÇm I thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p b¸n
  l¾p ghÐp.
  2.1. TÝnh t¶i träng t¸c dông:
  a) TÜnh t¶i giai ®o¹n 1(DC):
  *Ta cã diÖn tÝch tiÕt diÖn dÇm chñ ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau(nhÞp 38m):
  Ad =(0,65×0,08)+(0,15×0,85)+1/2(0,11×0,6×2)+(0,25×0,11)+ (0,25×1,01) +(0,3×0,65)
  +(0,25×0,25) + 1/2(0,25×0,4×2) = 0,8833 (m2)
  träng l-îng 1 dÇm P A d .L. c 0.8833 x36 x24 763.17( kN )
  +Träng l-îng b¶n th©n dÇm coi lµ t¶i träng r¶i ®Òu trªn toµn bé chiÒu dµi nhÞp:
  DCdc 5. Ad . c 5 x0,8833x 24 127, 2( KN / m)

  Trang: 12

 13. 170
  30

  11
  210

  25
  20
  170
  *Ta cã diÖn tÝch tiÕt diÖn dÇm ngang :

  Adn=1,5(0,15+0,11)+(0,3×1/2×0,11×2)+(1,01×2,1)+(1,7×0,25)
  +1/2(0,25×0,22) = 3,019 m2
  Vdn=3,019×0.2=0.604 m3
  DCdn=14KN/m
  DC= DCdc + DCdn = 108.75 + 14 = 122.75 KN/m
  b) TÜnh t¶i giai ®o¹n 2(DW):
  -Träng l-îng líp phñ mÆt cÇu
  .Bª t«ng Asfalt dµy trung b×nh 0,05 m cã träng l-îng = 22,5 KN/m3
  0,05.22,5 = 1,125 KN/m2
  .Bª t«ng b¶o vÖ dµy 0,03m cã = 24 KN/m3
  0,03.24= 0,72 KN/m2
  .Líp Raccon#7 ( Kh«ng tÝnh träng l-îng líp nµy)
  .Líp bª t«ng ®Öm dµy 0,02m cã = 24 KN/m3
  0,02.24= 0,48 KN/m2
  Tæng céng t¶i träng líp phñ qtc = 1,125+0,72+0,48 = 2,325 KN/m2
  BÒ réng mÆt cÇu B = 11.5m.
  Do ®ã ta cã tÜnh t¶i r¶i ®Òu cña líp phñ mÆt cÇu lµ :
  2.325 x11.5 KN
  DWTCLP 13.369
  2 m

  Trang: 13

 14. 180

  -Träng l-îng lan can:

  glc = [(0,865×0,18 )+(0,5 – 0,18 ).0,075+
  535
  0,05x 0,255 +0,535x (0,05/2) + (0,500- 0,23) x 0,255/2 ] x 2,4
  = 0,5766 T/m
  865
  – ThÓ tÝch lan can: 150
  Vlc = 2×0.24025×190 = 91,295 (m3)
  Cèt thÐp lan can: ml c = 0,15×91,295 = 13,7 T Pb 225
  (hµm l-îng cèt thÐp trong lan can vµ gê ch¾n b¸nh lÊy
  b»ng 150 kg/ m3) 75
  TÜnh t¶i giai ®o¹n II : 50 Bc – 230
  Bc – 180
  DWTC= DWTCLP+ 2.(DWTCLC) = 13.369+2.(6,5) =
  Bc
  26.369 KN/m.
  DWTT=1,5×26.369= 39.55 KN/m.(Cã nh©n hÖ sè p2 1.5 )

  Trang: 14

 15. II .TÝnh to¸n khèi l-îng mãng mè vµ trô cÇu:
  2 -Mãng mè M1, M2 :
   Khèi l-îng mè:

  50
  tØ lÖ : 1:100

  50
  570 50

  225
  20 100
  150

  600
  225
  300
  150

  50 270 130 50

  550
  200

  650
  100

  100 300 100 100 300 100

  -ThÓ tÝch t-êng c¸nh:
  ChiÒu dµy t-êng c¸nh sau: d = 0.5 m
  Vtc = 2.(2.7*6.0+1/2*3.0*3.0+1.5*3)x0.5= 25.2 m3
  – ThÓ tÝch th©n mè:
  Vth = (4.8×1.3 + 0.5×1.2)x12= 82,08 m3
  – ThÓ tÝch bÖ mè:
  Vb = 2 x 11.5x 5 = 115 m3
  => Khèi l-îng 01 mè cÇu:
  Vmè = 115+82,08 + 25,2= 222,28 m3
  => Khèi l-îng 2 mè cÇu:
  Vmè = 2 x 222,28 = 444,56 m3
  S¬ bé chän hµm l-îng cèt thÐp trong mè 80 kg / m3
  Khèi l-îng cèt thÐp trong mè lµ : mth 0.08 x 444,56 37,97 T
  X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông lªn mè:
  – §-êng ¶nh h-ëng t¶i träng t¸c dông lªn mè:

  Trang: 15

 16. tÜnh t¶i

  L=35.4

  1
  H×nh 2-1 §-êng ¶nh h-ëng ¸p lùc lªn mè
  =17.7;
  DC = Pmè+(gdÇm+gbmc+glan can+g dam mc)x
  =17,7
  = 222,28 x2.5+(2,34×6+3.75+ 0.11+1.15)x17,7 = 892.885 T
  DW = glípphñx =3.5×17.7 = 61.95 T
  -Do ho¹t t¶i
  -Theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn 22TCVN272-05 th× t¶i träng dïng thiÕt kÕ lµ gi¸
  trÞ bÊt lîi nhÊt cña tæ hîp:
  +Xe t¶i thiÕt kÕ vµ t¶i träng lµn thiÕt kÕ
  +Xe t¶i 2 trôc thiÕt kÕ vµ t¶i träng lµn thiÕt kÕ
  +(2 xe t¶i 3 trôc+t¶i träng lµn)x0.9
  TÝnh ph¶n lùc lªn mè do ho¹t t¶i:
  + ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña nhÞp L = 37.4m
  + §-êng ¶nh h-ëng ph¶n lùc vµ s¬ ®å xÕp xe thÓ hiÖn nh- sau:

  Trang: 16

 17. 11T 11T
  1.2m

  35.4

  1

  0.966
  H×nh 4.5. S¬ ®å xÕp t¶i lªn ®-êng ¶nh h-ëng ¸p lùc mè

  Tõ s¬ ®å xÕp t¶i ta cã ph¶n lùc gèi do ho¹t t¶i t¸c dông nh- sau
  – Víi tæ hîp HL-93K(xe t¶i thiÕt kÕ+t¶i träng lµn):
  LL=n.m.(1+IM/100)(Piyi)+n.m.Wlµn
  Trong ®ã
  n : sè lµn xe
  m : hÖ sè lµn xe
  IM:lùc xung kÝch cña xe, khi tÝnh mè trô ®Æc th× (1+IM/100)=1,25
  Pi : t¶i träng trôc xe, yi: tung ®é ®-êng ¶nh h-ëng
  :diÖn tÝch ®-ëng ¶nh h-ëng
  Wlµn: t¶i träng lµn
  Wlµn=0.93T/m
  LLxet¶i=2x1x1,25x(14.5+14.5×0.879+3.5×0.757)+2x1x0.93x(0.5×35.4) = 107.66 T
  LLxe t¶i 2 trôc= 2x1x1.25x(11×1+11×0.966)+2x1x0.93x(0.5×35.4)= 86.99 T
  VËy tæ hîp HL ®-îc chän lµm thiÕt kÕ
  VËy toµn bé ho¹t t¶i vµ tØnh t¶i tÝnh to¸n t¸c dông lªn bÖ mè lµ:

  Trang: 17

 18. Nguyªn nh©n
  Tr¹ng th¸i giíi
  Néi DC
  DW LL h¹n
  lùc ( D=1.25)
  ( W=1.5) ( LL=1.75) C-êng ®é I

  P(T) 892.885×1.25 61.95×1.5 107.66×1.75 1401.27

  2.2 X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc t¹i mè:
  2.1.1-vËt liÖu :
  – Bª t«ng cÊp 30 cã fc’ =300 kg/cm2
  – Cèt thÐp chÞu lùc AII cã Ra=2400kg/cm2
  2.2.2- Søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu
  Søc chÞu t¶i cña cäc D=1000mm
  Theo ®iÒu A5.7.4.4-TCTK søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu lµm cäc tÝnh theo c«ng
  thøc sau
  PV = .Pn .
  Víi Pn = C-êng ®é chÞu lùc däc trôc danh ®Þnh cã hoÆc kh«ng cã uèn tÝnh theo c«ng
  thøc :
  Pn = .{m1.m2.fc’.(Ac – Ast) + fy.Ast}= 0,75.0.85{0,85. fc’.(Ac – Ast) + fy.Ast}
  Trong ®ã :
  = HÖ sè søc kh¸ng, =0.75
  m1,m2 : C¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc.
  fc’ =30MPa: C­êng ®é chÞu nÐn nhá nhÊt cña bªt«ng
  fy =420MPa: Giíi h¹n ch¶y dÎo quy ®Þnh cña thÐp
  Ac: DiÖn tÝch tiÕt diÖn nguyªn cña cäc
  Ac=3.14×5002=785000mm2
  Ast: DiÖn tÝch cña cèt thÐp däc (mm2).
  Hµm l-îng cèt thÐp däc th-êng hîp lý chiÕm vµo kho¶ng 1.5-3%. víi hµm l-îng
  1.5% ta cã:
  Ast=0.015xAc=0.015×785000=11775mm2
  Chän cèt däc lµ 25, sè thanh cèt däc cÇn thiÕt lµ:
  N=11775/(3.14×252 /4)=24 chän 25 25 Ast=12265.625 mm2
  VËy søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu lµ:

  Trang: 18

 19. PV = 0.75×0,85x(0,85x30x (785000-12266)+ 420×12265.625) = 1585.103(N).
  Hay PV = 1585 (T).
  2.2.3- Søc chÞu t¶i cña cäc theo ®Êt nÒn:
  Sè liÖu ®Þa chÊt:
  Líp 1: MÆt ®Êt thiªn nhiªn
  Líp 2: cát thô chặt vừa
  Líp 3: sét sỏi thạch anh
  Líp 4: SÐt đỏ sạn cứng

  Søc chÞu t¶i träng nÐn cña cäc treo (cäc ma s¸t) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :
  Qr Qn qp Qp qs Qs T
  Trong ®ã :
   Q p : Søc kh¸ng ®ì cña mòi cäc (T) Qp q p Ap
   Q s : Søc kh¸ng ®ì cña th©n cäc (T) Qs qs As
   qp =0.55 hÖ sè søc kh¸ng ®ì cña mòi cäc
   qs =0.65 hÖ sè søc kh¸ng ®ì cña th©n cäc
   q p : Søc kh¸ng ®ì ®¬n vÞ cña mòi cäc (T/m2)
   qs : Søc kh¸ng ®ì ®¬n vÞ cña th©n cäc (T/m2)
   Ap : DiÖn tÝch mòi cäc (m 2 )

   As : DiÖn tÝch cña bÒ mÆt th©n cäc (m 2 )
   X¸c ®Þnh søc kh¸ng ®în vÞ cña mòi cäc q p (T/m2) vµ søc kh¸ng mòi cäc Q p
  Mòi cäc dÆt ë líp cuèi cïng – cuéi sái (cã N = 45).Theo Reese vµ O’Niel (1988) cã
  thÓ -íc tÝnh søc kh¸ng mòi cäc ®¬n vÞ b»ng c¸ch sö dông trÞ sè xuyªn tiªu chuÈn SPT ,
  N.
  Víi N 75 th× q p = 0.057 x N (Mpa)
  Ta cã søc kh¸ng mòi cäc ®¬n vÞ q p = 0.057 x 45 = 2.565 (Mpa) = 256.5 (T/m2)
  Q p = 256.5 x 3.14 x 1 2 / 4 = 210.353 (T)
  X¸c ®Þnh søc kh¸ng mòi cäc :
  qp=3qu Ksp d (10.7.3.5)
  Trong ®ã :
  Ksp : kh¶ n¨ng chÞu t¶i kh«ng thø nguyªn.
  d : hÖ sè chiÒu s©u kh«ng thø nguyªn.

  Trang: 19

 20. sd
  (3 )
  K sp D (10.7.3.5-2)
  t
  10 1 300 d
  sd
  HS
  d 1 0,4 3,4
  DS
  qu : C-êng ®é chÞu nÐn däc trôc trung b×nh cña lâi ®¸ (Mpa), qu = 35 Mpa
  Ksp : HÖ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i kh«ng thø nguyªn
  Sd : Kho¶ng c¸ch c¸c ®-êng nøt (mm).LÊy Sd = 400mm.
  td : ChiÒu réng c¸c ®-êng nøt (mm). LÊy td=5mm.
  D : ChiÒu réng cäc (mm); D=1000mm.
  Hs : ChiÒu s©u ch«n cäc trong hè ®¸(mm). HS = 2000mm.
  Ds : §-êng kÝnh hè ®¸ (mm). DS = 1200mm.
  Søc chÞu t¶i tÝnh to¸n cña cäc (tÝnh theo c«ng thøc 10.7.3.2-1) lµ :
  QR = .Qn = qP.Ap = 0.5 x 1936 x 3.14 x 10002/4 = 759.9x106N =7599 T
  Trong ®ã:
  QR : Søc kh¸ng tÝnh to¸n cña c¸c cäc.
  : HÖ sè søc kh¸ng ®èi víi søc kh¸ng mòi cäc ®-îc quy ®Þnh trong
  b¶ng 10.5.5-3
  As : DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang cña mòi cäc

  3.TÝnh to¸n sè l-îng cäc mãng mè vµ trô cÇu:
  TÝnh t¶i
  *Gåm träng l-îng b¶n th©n mè vµ träng l-îng kÕt cÊu nhÞp
  Träng l-îng kÕt cÊu nhÞp :
  -Do träng l-îng b¶n th©n dÇm ®óc tr-íc:

  Trang: 20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Cấm thành phố Hải Phòng File Word, PDF về máy