Tải Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M2 – N2 tỉnh Cao Bằng – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M2 – N2 tỉnh Cao Bằng 

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M2 – N2 tỉnh Cao Bằng 
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M2 – N2 tỉnh Cao Bằng 

Download


Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M2 – N2 tỉnh Cao Bằng nhằm trình bày về thuyết minh lập dự án và thiết kế cơ sở, cơ sở pháp lý về dự án đầu tư và thiết kế cơ sở, quy mô thiết kế và hạng kỹ thuật, tính toán kết cấu bê tông.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M2 – N2 tỉnh Cao Bằng – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M2 – N2 tỉnh Cao Bằng File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M2 – N2 tỉnh Cao Bằng 

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M2 – N2 tỉnh Cao Bằng 

 1. LỜI CẢM ƠN ……………………………………………………………………………………………… 3
  PHẦN I THUYẾT MINH LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ ……………………….. 4
  Ch-¬ng 1:Giíi thiÖu chung ……………………………………………………….. 9
  I.Gi¥Ý thiÖu vÒ Dù ¸N : ………………………………………………………………….. 9
  II.Tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n:…………………………………………………………. 9
  III.KÕ ho¹ch ®Çu t-: ……………………………………………………………………… 9
  Iv Môc tiªu cña dù ¸n ………………………………………………………………….. 9
  V.C¬ së lËp dù ¸n: ………………………………………………………………………… 10
  VI.§Æc ®iÓm khu vùc tuyÕn ®-êng ®i qua: ………………………….. 11
  VI.1 VÞ trÝ ®Þa lý …………………………………………………………………………… 11
  vii. §Þnh h-íng ph¸t triÓn nghµnh c«ng nghiÖp tiÓu thñ
  c«ng nghiÖp cña tØnh cao b»ng ®Õn n¨m 2020 ………………….. 15
  VIII.KÕt luËn vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t- ……………………………. 18
  Ch-¬ng 2: Quy m« thiÕt kÕ vµ cÊp h¹ng kü thuËt …………… 20
  I. X¸c ®Þnh cÊp h¹ng ®-êng: …………………………………………………….. 20
  II. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kü thuËt: ………………………………………… 21
  CHƢƠNG III: THIẾT KẾ TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ……………………………. 33
  I. Vạch phƣơng án tuyến trên bình đồ …………………………………… 33
  Ch-¬ng 4: TÝnh to¸n thñy v¨n vµ khÈu ®« cèng …………….. 38
  I. TÝnh to¸n thñy v¨n: ……………………………………………………………….. 38
  Ch-¬ng 5:ThiÕt kÕ tr¾c däc & tr¾c ngang ……………………….. 40
  I. Nguyªn t¾c, c¬ së vµ sè liÖu thiÕt kÕ ………………………………. 40
  II.Tr×nh tù thiÕt kÕ ……………………………………………………………………… 40
  III. ThiÕt kÕ ®-êng ®á …………………………………………………………………. 41
  IV. Bè trÝ ®-êng cong ®øng ……………………………………………………… 41
  V. ThiÕt kÕ tr¾c ngang & tÝnh khèi l-îng ®µo ®¾p…………. 42
  Ch-¬ng 6: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ¸o ®-êng ………………………………….. 45
  I. ¸o ®-êng vµ c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ …………………………………….. 45
  II.TÝnh to¸n kÕt cÊu ¸o ®-êng ………………………………………………… 46
  Ch-¬ng 7: luËn chøng kinh tÕ – kü thuËt so s¸nh lùa chän
  ph-¬ng ¸n tuyÕn ……………………………………………………………………….. 58
  I. §¸nh gi¸ c¸c ph-¬ng ¸n vÒ chÊt l-îng sö dông ………….. 58
  II. §¸nh gi¸ c¸c ph-¬ng ¸n tuyÕn theo nhãm chØ tiªu vÒ
  kinh tÕ vµ x©y dùng. …………………………………………………………………. 58
  PHẦN II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT ……………………………………………………………….. 68
  CH¦¥NG 1 : NH÷NG VÊN §Ò CHUNG …………………………………………….. 68
  CH¦¥NG 2 : THIÕT KÕ TUYÕN TR£N B×NH §å ……………………………… 70
  PHẦN III: TỔ CHỨC THI CÔNG ……………………………………………………………….. 77
  1
 2. Ch-¬ng 1:c«ng t¸c chuÈn bÞ ………………………………………………….. 77
  Ch-¬ng 2: thiÕt kÕ c«ng tr×nh tho¸t n-íc ……………………….. 78
  Ch-¬ng 4: ThiÕt kÕ thi c«ng nÒn ®-êng ……………………………… 89
  I. Giíi thiÖu chung ………………………………………………………………………. 89
  II. LËp b¶ng ®iÒu phèi ®Êt ………………………………………………………….. 89
  III. Ph©n ®o¹n thi c«ng nÒn ®-êng ………………………………………… 90
  IV TÝnh to¸n khèi l-îng, ca m¸y cho tõng ®o¹n thi c«ng
  ………………………………………………………………………………………………………….. 91
  Ch-¬ng 5: Thi c«ng chi tiÕt mÆt ®-êng ………………………………. 97
  I. t×nh h×nh chung ……………………………………………………………………….. 97
  CH¦¥NG 6: TiÕn ®é thi c«ng chung toµn tuyÕn ………………. 116

  2

 3. LỜI CẢM ƠN

  Hiện nay, đất nƣớc ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng,việc giao
  lƣu buôn bán, trao đổi hàng hóa là một nhu cầu của ngƣời dân, các cơ quan xí nghiệp,
  các tổ chức kinh tế và toàn xã hội.
  Để đáp ứng nhu cầu lƣu thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng nhƣ hiện nay,
  xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất quan trọng
  đặt ra cho nghành cầu đƣờng nói chung, ngành đƣờng bộ nói riêng. Việc xây dựng các
  tuyến đƣờng góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất nƣớc, tạo điều kiện thuận lợi
  cho ngành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự đi lại giao lƣu của nhân dân.
  Là một sinh viên khoa Xây dựng cầu đƣờng của trƣờng ĐH Dân lập HP, sau 4,5
  năm học tập và rèn luyện dƣới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong khoa xây
  dựng trƣờng ĐH Dân lập HP, em đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích. Theo nhiệm vụ thiết
  kế tốt nghiệp của bộ môn, đề tài tốt nghiệp của em là: Thiết kế tuyến đƣờng qua 2
  điểm M7 –N7 thuộc tỉnh Tuyên Quang
  Trong quá trình làm đồ án do hạn chế về thời gian và điều kiện thực tế nên em
  khó tránh khỏi sai sót, kính mong các thầy giúp đỡ em hoàn thành tốt nhiệm vụ thiết
  kế tốt nghiệp.
  Em xin chân thành cảm ơn các thầy hƣớng dẫn đồ án tốt nghiệp và các thầy cô
  trong bộ môn đã giúp đỡ em trong quá trình học tập và làm đồ án tốt nghiệp này.

  3

 4. PHẦN I
  THUYẾT MINH LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ
  Cơ sở pháp lý về lập dự án đầu tƣ và thiết kế cơ sở
  1) Lập dự án đầu tư: căn cứ vào chƣơng II trong NGHỊ ĐỊNH CỦA
  CHÍNH PHỦ
  2) Cơ sở pháp lý dự án đầu tư:
  Theo khoản 17 điều 3 luật xây dƣng : Dự án đầu tƣ xây dựng là tập hợp đề xuất
  có liên quan đến việc bỏ vốn để xây mới, mở rộng hoặc cải tạo công trình xây dựng
  nhằm mục đích phát chiển, dụ trì, năng cao chất lƣợng công trình hoặc sản phẩm,
  dịch vụ trong thời gian nhất định.
  3) Ý nghĩa của lập dự án đầu tư:
  Nếu xét về hình thức: Dự án đầu tƣ là một tập hợp hồ sơ tài liệu trình bày đề
  xuất một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động, chi phí theo một kế hoạch để
  đạt đƣợc những kết quả và thực hiện đƣợc những mục tiêu nhất định trong tƣơng
  lai.
  Nếu xét về nội dung: Dự án đầu tƣ là một tập hợp các hoạt động có liên quan
  với nhau đƣợc kế hoạch hóa nhằm đạt đƣợc các mục tiêu đã định băng việc tạo ra
  các kết quả cụ thể trong thời gian nhất định, thông qua việc sử dụng các nguồn lực
  đã định.
  Nếu xét trên góc độ quản lý: Dự án đầu tƣ là một công cụ quản lý việc sử dung
  vốn, vật tƣ, lao động để tạo ra kết quả tài chính, kinh tế – xã hội trong một thời gian
  dài.
  Vậy dự án đầu tƣ là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành
  các hoạt động đầu tƣ trên địa bàn cụ thể, trong khoản thời gian xác định. Dự án đầu
  tƣ là cơ sở để cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý,
  cấp phép đầu tƣ. Nó là căn cứ để nhà đầu tƣ chiển khai hoạt động đầu tƣ và đánh
  giá hiệu quả của dự án. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu tƣ
  quyết định đầu tƣ và tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án.
  4) Mục đích của lập dự án đầu tư:
  4
 5.  Dự án đầu tƣ đƣợc lập nên để cho chủ đầu tƣ thấy đƣợc sự cần thiết, mục
  tiêu, hiệu quả và lơi nhuận của dự án đầu tƣ.
   Để thuyết puhucjchur đầu tƣ quyết định đầu tƣ và các tổ chức tín dụng cấp
  vốn cho dự án.
   Làm cơ sở để chủ đầu tƣ chiển khai hoạt động đầu tƣ và đánh giá hiệu quả
  dự án.
   Để các cơ quản lý nhà nƣớc xem xét sự phù hợp của dự án với các quy hoạch
  phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng.
   Làm cơ sở để đánh già tác động của dự án đến môi trƣờng, mức độ an toàn
  với công trình lân cận, các yếu tố ảnh hƣởng tới kinh tế xã hội, sự phù hợp với
  các yêu cầu về phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng.
  5) Nội dung của dự án đầu tư.
  Nội dung của dự án đầu tƣ bao gồm 2 phần:
   Phần thuyết minh: Đƣợc quy định theo điều 7 nghị định số 12/2009/NĐ-CP
  của chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng.
   Phần thiết kế cơ sở: Đƣợc quy định theo điều 8 nghị định số 12/2009/NĐ-CP
  của chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng.
  a) Phần thuyết minh:
  – Sự cần thiết của mục tiêu đầu tƣ; đánh già nhu cầu thị trƣờng, tiêu thụ sản
  phẩm đối với dự án sản xuất, kinh doanh; tính cạnh tranh của sản phẩm; tác động
  xã hội đối với địa phƣơng, khu vực ( nếu có ); hình thức đầu tƣ xậy dựng công
  trình; địa điểm xây dừng, nhu cầu sử dụng đất; điều kiện cùng cấp nguyên vậy liệu,
  nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác.
  – Mô tà quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình
  thuộc dự án; phân tích lựa chọn phƣơng án kĩ thuật, công nghệ và cồng suất.
  – Các giải pháp thực hiện bao gồm:
   Phƣờng án chung về giải phóng mặt bằng, tái định cƣ và phƣơng án hỗ
  chợ xây dựng hạ tầng kĩ thuật nếu có.
   Các phƣơng án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và
  công trình có yêu cầu kiến trúc.
   Phƣơng án khai thác dự án và sử dụng lao động.
   Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.
  5
 6. – Đánh giá tác động môi trƣờng, các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và các
  yêu cầu về an ninh, quốc phòng.
  – Tổng mức đầu tƣ của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng
  cấp vốn theo tiến độ; phƣơng án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn
  và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế – tài chính, hiệu quả xã hội của dự án.
  b) Phần thiết kế cơ sở:
  Thiết kế cơ sở
  1) Cơ sở pháp lý về thiết kế cơ sở:
  Theo điều 8 nghị định số 12/2009/NĐ-CP của chính phủ về quản lý dự án đầu
  tƣ xây dựng thì thiết kế cơ sở là thiết kế đƣợc thực hiện trong giai đoạn lập dự án
  đầy tƣ xây dựng công trình trên cơ sở phƣơng án thiết kế đã đƣợc lựa chọn, đảm
  bảo thể hiện đƣợc các thông số kĩ thuật chủ yếu phù hợp với quy chuẩn, tiêu chẩn
  đƣợc áp dụng, là căn cứ để chiển khai các bƣớc tiếp theo.

  2) Mục đích và ý nghĩa của thiết kế cơ sở
  Nội dung của thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ, bảo đảm
  thể hiện đƣợc các phƣơng án thiết kế, là căn cứ để xác định tổng mức đầu tƣ và
  triển khai các bƣớc thiết kế tiếp theo.
  3) Nội dung của thiết kế cơ sở.
  Nội dung của thiết kế cơ sơ cở gồm 2 phần ( quy định ở điều 7 nghị định của
  chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình )
   Phần thuyết minh (quy định ở khoản 2 điều 7 )
   Phần bản vẽ ( quy định ở khoản 3, điều 7 )
  a) Phần thuyết minh.
  Thuyết minh thiết kế cơ sở đƣợc trình bày riêng hoặc trình bày trren các bản vẽ
  để diễn giải thiết kế với các nội dung chủ yếu sau:
  – Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế; giới thiệu tóm tắt mối liên hệ của công trình với
  quy hoạch xây dựng tại khu vực; các số liệu về điều kiện tự nhiên, tai trọng và tác
  động; danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn đƣợc áp dụng.

  6

 7. – Thuyết minh công nghệ: giới thiệu tóm tắt phƣơng án công nghệ và sơ đồ
  công nghệ; danh mục thiết bị công nghệ với các thông số kĩ thuật chủ yếu liên quan
  đến thiết kế xây dựng.
  – Thuyết minh xây dựng:
   Khái quát về tổng mặt bằng: giƣới thiệu tóm tắt đặc điểm tổng mặt
  bằng, cao độ và tọa độ xây dựng; hệ thống hạ tầng kĩ thuật và các điểm đầu
  nối; diệ tích sử dụng đất, diện tích xây dựng, diện tích cây xanh, mật độ xây
  dựng, hệ số sử dụng đất, cao độ san nền và các nội du7ng cần thiết khác.
   Đối với công trình xây dựng theo tuyến: giới thiệu tóm tắt đặc điểm
  tuyến công trình, cao độ và tạo độ xây dựng, phƣơng án sử lý các chƣớng
  ngại vật chính trên tuyến; hành lang bảo vệ tuyến và các đặc điểm khác của
  công trình nến có.
   Đối với các công trình có yêu cầu liến trúc: giới thiệu tóm tắt mối liên
  hệ của công trình với quy hoạch xây dƣng tại khu vực và các công trình lân
  cận; ý nghĩa của phƣơng án thiết kế kiến trúc; màu sắc công trình; các giải
  pháp thiết kế phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trƣờng, văn hóa, xã hội tại
  khu vực xây dựng
   Phần kĩ thuật: giới thiệu tóm tắt đặc điểm địa chất công trình, phƣơng
  án gia cố nền, móng, các kết cấu chịu lực chình, hệ thông kỹ thuật và hạ tầng
  tầng kỹ thuật của công trình, san nền, đào đắp đất; danh mục phần mềm sử
  dụng trong thiết kế.
   Giới thiệu tóm tăt phƣơng án phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi
  trƣờng.
   Dự tính khối lƣợng các công tác xây dựng, thiết bị để lập tổng mức
  đầu tƣ và thời gian xây dƣng công trình.
  b) Phần bản vẽ thiết kế cơ sở.
  – Bản vẽ công nghệ thể hiện sơ đồ đây chuyền công nghệ với các thông số kĩ
  thuật chủ yếu .
  – Bản vẽ xây dƣng thể hiện các giải pháp về tổng mặt bằng, kiến trúc, kết cấu,
  hệ thông kĩ thuật và hạ tầng ký thuật công trình với các kích thƣớc và khối lƣợng
  chủ yếu, các mốc giới, tọa độ và cao độ xây dựng.
  – Bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy, nổ.

  7

 8. Ngoài ra trong điều 7 của nghị định này còn quy định các nội dung sau:
  – Đối với các dự án đầu tƣ xây dựng công trình có mục đích sản xuất kinh
  doanh thì tùy theo tính chất, nội dung của dự án có thể giảm bớt một số nội dung
  thiết kế cơ sở quy định tại khoản 2 điều này nhƣng phải đảm bảo yêu cầu về quy
  hoạch, kiến trúc, xác định đƣợc tổng mức đầu tƣ và tính toán đƣợc hiệu quả đầu tƣ
  của dự án.
  – Số lƣợng thuyết minh và các bản vẽ của thiết kế cơ sở đƣợc lập tối thiểu là
  09 bộ.
  Khi nào cần và khi nào không cần lập dự án đầu tư
  Khi đầu tƣ xây dựng công trình, chủ đầu tƣ phải tổ chức lập dự án đầu tƣ và
  trình ngƣời quyết định đầu tƣ thẩm định, phê duyệt trừ những trƣờng hợp sau:
  1. Khoản 1 điều 12 ND16CP
  Khi đầu tƣ xây dƣng các công trình sau đây chủ đầu tƣ ko phải lập dự án mà chỉ
  phải lập báo cáo kinh tế – kĩ thuật xây dựng công trình để trình ngƣời quyết định
  đầu tƣ phê duyệt:
  a) Công trình xây dựng có mục đích tôn giáo.
  b) Công trình cải tạo sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới trụ sở cơ quan có tổng
  mức đầu tƣ dƣới 3 tỷ đồng.
  c) Các dự án hạ tầng xã hội có tổng mức đầu tƣ dƣới 7 tỷ đồng sử dụng vốn
  ngân sách không nhằm mục đích kinh doanh, phù hợp với quy hoạch phát triển
  kinh tế – xã hội, quy hoạc xây dƣng và đã có chủ trƣơng đầu tƣ hoặc đã đƣợc bố trí
  trong kế hoạch đầu tƣ hàng năm.
  2. Khoản 5 điều 35 luật xây dựng
  Nhà ở riêng lẻ ở vùng sâu vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc điểm dân cƣ
  tập trung, điểm dân cƣ nông thôn chƣa có quy hoạch đƣợc duyệt.

  8

 9.  Ch-¬ng 1: Giíi thiÖu chung

  I.Gi¥Ý thiÖu vÒ Dù ¸N :
  Tªn dù ¸n :“ Dù ¸n ®Çu t­ x©y dung tuyÕn ®­êng M2- N2 thuéc huyện Hòa An
  tØnh Cao B»ng”.
  Dù ¸n ®· ®-îc ñy ban nh©n d©n tØnh Cao B»ng cho phÐp lËp dù ¸n ®Çu t- t¹i
  quyÕt ®Þnh sè 1208/QD- UBND ngµy 15/10/2013 theo ®ã dù ¸n ®i qua ®Þa phËn
  huyÖn Hßa An tØnh Cao B»ng
  II.Tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n:
  – Chñ ®Çu t- lµ UBND tØnh Cao B»ng
  – Qu¶n lý dù ¸n Ban qu¶n lý dù ¸n huyÖn Hßa An
  – Tæ chøc t- vÊn lËp dù ¸n : c«ng ty cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng
  vµ c¬ giíi
  – Nguån vèn ®Çu t- do ng©n s¸ch nhµ n-íc cÊp
  III.KÕ ho¹ch ®Çu t-:
  Dù kiÕn nhµ n-íc ®Çu t- tËp trung trong vßng 6 th¸ng, b¾t ®Çu ®Çu t- tõ th¸ng
  10/2013 ®Õn th¸ng 4/2014. Vµ trong thêi gian 15 n¨m kÓ tõ khi x©y dùng xong, mçi
  n¨m nhµ n-íc cÊp cho 5% kinh phÝ x©y dùng ®Ó duy tu, b¶o d-ìng tuyÕn.
  Iv Môc tiªu cña dù ¸n
  1.môc tiªu tr-íc m¾t

  – N©ng cao chÊt l-îng m¹ng l-íi giao th«ng cña cña huyÖn Hßa An nãi
  riªng vµ tØnh Cao B»ng nãi chung ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vËn t¶i ®ang ngµy
  mét t¨ng;
  – KÝch thÝch sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c huyÖn miÒn nói;
  – §¶m b¶o l-u th«ng hµng ho¸ gi÷a c¸c vïng kinh tÕ;
  – Cô thÓ ho¸ ®Þnh h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ®Þa bµn toµn tØnh vµ huyÖn;
  – Lµm c¨n cø cho c«ng t¸c qu¶n lý x©y dùng, xóc tiÕn – kªu gäi ®Çu t- theo
  quy ho¹ch.

  9

 10. 2. Môc tiªu l©u dµi
  – Lµ mét c«ng tr×nh n»m trong hÖ thèng tØnh lé cña tØnh Cao B»ng;
  – Gãp phÇn cñng cè quèc phßng – an ninh, phôc vô sù nghiÖp CNH – H§H cña
  ®Þa ph-¬ng nãi riªng vµ cña ®Êt n-íc nãi chung.
  Theo sè liÖu ®iÒu tra l-u l-îng xe thiÕt kÕ n¨m thø 15 sÏ lµ: 1408 xe/ng.®. Víi
  thµnh phÇn dßng xe:
  – Xe con : 28%
  – Xe t¶i nhÑ : 22%
  – Xe t¶i trung : 37%
  – Xe t¶i nÆng : 13%
  – HÖ sè t¨ng xe : 5 %.
  Nh- vËy l-îng vËn chuyÓn gi÷a 2 ®iÓm M2- N2 lµ kh¸ lín víi hiÖn tr¹ng m¹ng
  l-íi giao th«ng trong vïng ®· kh«ng thÓ ®¸p øng yªu cÇu vËn chuyÓn. ChÝnh v× vËy,
  viÖc x©y dùng tuyÕn ®-êng M2- N2 lµ hoµn toµn cÇn thiÕt. Gãp phÇn vµo viÖc hoµn
  thiÖn m¹ng l-íi giao th«ng trong khu vùc, gãp phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x·
  héi ë ®Þa ph-¬ng vµ ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp chÕ biÕn, dÞch vô …
  V.C¬ së lËp dù ¸n:
  V.1 C¬ së ph¸p lý
  C¨n cø vµo:
  – C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc héi
  – C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 08/2005/N§-CP ngµy 24/01/2005 cña ChÝnh Phñ vÒ
  Quy ho¹ch x©y dùng
  – Quy ho¹ch tæng thÓ m¹ng l-íi giao th«ng cña tØnh Cao B»ng.
  – QuyÕt ®Þnh ®Çu t- cña UBND tØnh Cao B»ngsè 1208/Q§-UBND .
  – KÕ ho¹ch vÒ ®Çu t- vµ ph¸t triÓn theo c¸c ®Þnh h-íng vÒ quy ho¹ch cña
  UBND huyÖn Hßa An.
  – Mét sè v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan kh¸c.
  – Hå s¬ kÕt qu¶ kh¶o s¸t cña vïng (hå s¬ vÒ kh¶o s¸t ®Þa chÊt thuû v¨n, hå s¬

  10

 11. qu¶n lý ®-êng cò, ..vv..)

  V.2 HÖ thèng quy tr×nh, quy ph¹m ¸p dông
  :
  Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®-êng «t« TCVN 4054 – 05.
  Quy ph¹m thiÕt kÕ ¸o ®-êng mÒm (22TCN – 211 -06).
  Quy tr×nh kh¶o s¸t x©y dùng (22TCN – 27 – 84).
  Quy tr×nh kh¶o s¸t thuû v¨n (22TCN – 220 – 95) cña bé GTVT
  LuËt b¸o hiÖu ®-êng bé 22TCN 237- 01
  Ngoµi ra cßn cã tham kh¶o c¸c quy tr×nh quy ph¹m cã liªn quan kh¸c.
  VI.§Æc ®iÓm khu vùc tuyÕn ®-êng ®i qua:
  VI.1 VÞ trÝ ®Þa lý

  Huyện nằm ở trung tâm tỉnh Cao Bằng, bao quanh thị xã Cao Bằng, phía bắc
  giáp huyện Hà Quảng, đông bắc giáp huyện Trà Lĩnh, đông giáp huyện Quảng
  Hòa, nam giáp huyện Thạch An, tây giáp huyện Nguyên Bình và Thông Nông
  Huyện có diện tích 667km² và dân số là 73.000 ngƣời (năm 2004). Huyện ly là
  thị trấn Nƣớc Hai nằm trên tỉnh lộ 203 cách thị xã Cao Bằng 15 km về hƣớng
  Tây Bắc, tỉnh lộ 203 theo hƣớng tây bắc đi huyện Hà Quảng, Thông Nông, quốc
  lộ 4 theo hƣớng nam đi huyện Thạch An và tỉnh Lạng Sơn, quốc lộ 34 theo
  hƣớng tây đi huyện Nguyên Bình

  11

 12. VI.2 D©n sè vµ c¸c d©n téc thiÓu sè
  D©n sè toµn tØnh lµ 507.183 ng-êi ( Theo ®iÒu tra d©n sè ngµy 01/10/2009)
  C¸c d©n téc ë Cao B»ng gåm Tµy (ChiÕm 41% d©n sè), Nïng (31,1% d©n
  sè),H’M«ng (10,1% d©n sè),Dao(10,1% d©n sè),ViÖt (5,8% d©n sè), S¸n Chay
  (1,4% d©n sè). Cã 11 d©n téc cã d©n sè trªn 50 ng-êi
  VI.3 §Þa h×nh :
  TuyÕn ®i qua khu vùc ®Þa h×nh t-¬ng ®èi phøc t¹p cã ®é dèc lín vµ cã ®Þa
  h×nh chia c¾t m¹nh.
  Chªnh cao cña hai ®-êng ®ång møc lµ 5m.
  §iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi tuyÕn n»m ë 2 bªn s-ên cña mét d·y nói víi ®Ønh nói
  cao nhÊt lµ 68.7m.
  Xen kẽ các hệ thống núi cao là các thung lũng, núi thấp sông suối với những
  kích thƣớc lớn, lớn nhỏ hình thái nhiều vẻ khác nhau.
  Các thung lũng lớn nhƣ: Hoà An, Nguyên Bình, Thạch An, thung lũng sông
  Bắc Vọng… Trong đó, đáng chú ý hơn là thung lũng Hoà An – vựa lúa của tỉnh,
  nằm trùng với phần phía bắc của lòng máng Cao Lạng, dài gần 30 km. Điểm bắt
  đầu từ Mỏ Sắt (Dân Chủ – Hoà An) kéo dài hết xã Chu Trinh (Hoà An), chạy dọc
  theo đƣờng đứt gãy Cao Bằng – Lạng Sơn, bao gồm những cánh đồng phì nhiêu,
  tƣơng đối bằng phẳng, xen giữa các cánh đồng là đồi núi thấp sắp xếp không liên
  tục theo kiểu bát úp. Trong phạm vi thung lũng này xuất hiện các mỏ khoáng
  sản: Sắt, fosphorit tập trung với trữ lƣợng và chất lƣợng rất cao dễ tìm kiếm và
  khai thác. Ngoài ra các thung lũng khác còn chứa nhiều khoáng sản quý
  VI.4 §Þa chÊt thuû v¨n:
  – §Þa chÊt khu vùc kh¸ æn ®Þnh Ýt bÞ phong ho¸, kh«ng cã hiÖn t-îng nøt nÎ,
  kh«ng bÞ sôt në. §Êt nÒn chñ yÕu lµ ®Êt ¸ sÐt, ®Þa chÊt lßng s«ng vµ c¸c suèi
  chÝnh nãi chung æn ®Þnh .
  – Với một đặc điểm tự nhiên đồi núi phong phú, đa dạng, chiếm hơn 90%
  diện tích của tỉnh, nên mạng lƣới sông, suối, hồ tự nhiên khá nhiều, song phân
  bố không đều. Hệ thống các con sông chảy theo hƣớng chính là Tây Bắc –
  Đông Nam và Bắc – Nam. Lƣu lƣợng dòng chảy thay đổi theo mùa, mùa mƣa
  12
 13. thì dòng chảy lớn, mùa cạn thì dòng chảy thấp. Gồm 3 hệ thống sông chính là:
  Bằng Giang, Quây Sơn, Sông Gâm, Bắc Vọng.
  Hệ thống sông Bằng Giang gồm: Sông Bằng Giang, ngày xƣa gọi là sông
  Mãng, có diện tích lƣu vực là 3420,3km2, độ dài 113 km, bắt nguồn từ Trung
  Quốc, chảy theo hƣớng Tây Bắc – Đông Nam qua các huyện Hà Quảng, Hòa
  An, Thị xã, Phục Hòa rồi chảy qua Thủy Khẩu – Long Châu – Quảng Tây –
  Trung Quốc, đổ ra biển Bắc Hải – Trung Quốc. Có các phụ lƣu: Sông Nguyên
  Bình, Sông Hiến, Sông Giẻ Rào (bắt nguồn từ huyện Thông Nông).

  Hệ thống sông Gâm có diện tích lƣu vực là 1876 km2, đoạn chảy qua Bảo
  Lạc, Bảo Lâm dài 55 km, bắt nguồn từ Vân Nam – Trung Quốc chảy vào huyện
  Bảo Lạc xuống Bảo Lâm rồi xuống Hà Giang, Tuyên Quang trở thành phụ lƣu
  của Sông Lô đổ vào Sông Hồng. Sông Gâm có hai dòng phụ lƣu chính là sông
  Nho Quế và Sông Neo (có nơi gọi là sông Leo).

  Hệ thống sông Bắc vọng có diện tích lƣu vực là 1329 km2, đoạn chảy qua
  Cao Bằng dài 77km, bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy theo hƣớng Tây Bắc –
  Đông Nam, qua các huyện Trà Lĩnh (Tả Lệnh), Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng
  Uyên chảy về phía Nam rồi đổ vào sông Bằng Giang qua Thủy Khẩu – Trung
  Quốc.

  Hệ thống sông Quây Sơn có diện tích lƣu vực là 2319 km2, đoạn chảy qua
  Cao Bằng dài 76 km, bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy theo hƣớng Tây Bắc –
  Đông Nam qua các xã Ngọc Côn, Ngọc Khê, Đình Minh, Đình Phong, Phong
  Châu, Trí Viễn, Đàm Thủy của huyện Trùng Khánh, rồi chảy xuống xã Minh
  Long huyện Hạ Lang, chảy sang huyện Đại Tân, tỉnh Quảng Tây – Trung
  Quốc.

  Hệ thống các con sông của Tỉnh Cao Bằng đều nhỏ, nhiều thác ghềnh, khả
  năng phát triển giao thông đƣờng thủy hạn chế, song có khả năng phát triển
  thủy điện, là nguồn tài nguyên cung cấp nƣớc sinh hoạt, cho sản xuất nông
  nghiệp rất dồi dào.

  Về hệ thống ngòi, hồ ở Cao Bằng có hai hồ tự nhiên là hồ Đồng Mu, xã
  Xuân Trƣờng, huyện Bảo Lạc; hồ Thang Hen ở huyện Trà Lĩnh. Ngoài ra còn
  có một số hồ nhân tạo nhƣ: Hồ Khuổi Lái, Nà Tấu, Phja Gào huyện Hòa An; hồ
  Trung Phúc, hồ Bản Viết ở huyện Trùng Khánh; hồ Thôm Luông ở huyện
  Nguyên Bình…

  Hệ thống các con suối có hàng ngàn con, là phụ lƣu của các hệ thống sông
  của tỉnh, phân bố dày đặc, là tài nguyên quý giá trong đời sống sản xuất của

  13

 14. đồng bào các dân tộc ở các vùng thƣợng lƣu, rẻo cao, biên giơi. Tuy nhiên dòng
  chảy nhỏ thấp, mùa khô có nhiều con suối bị cạn kiệt, mùa mƣa lũ thì nƣớc đổ
  về sối sả gây tác hại cho sản xuất và đời sống nhân dân. Chế độ thủy văn thất
  thƣờng này luôn là sự quan tâm thƣờng trực của các cấp, các ngành và nhân
  dân tỉnh Cao Bằng
  6.5 KhÝ hËu
  Hßa An n»m trong khu vùc khÝ hËu cËn nhiÖt ®íi Èm víi ®Þa h×nh ®ãn giã nªn
  chÞu ¶nh h-ëng trùc tiÕp tõ c¸c ®ît kh«ng khÝ l¹nh tõ ph-¬ng b¾c .
  NhiÖt ®é
  Mïa hÌ ë ®©y cã ®Æc ®iÓm nãng Èm, nhiÖt ®é cao trung b×nh tõ 30-35 0C vµ thÊp
  trung b×nh tõ 23-250 C
  Mïa ®«ng nhiÖt ®é trung b×nh thÊp tõ 5-80 C, nhiÖt ®é trung b×nh cao lµ kho¶ng
  tõ 18-220 C
  Bøc x¹ mÆt trêi
  Bøc x¹ nhiÖt trung b×nh so víi c¸c vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi, sè giê n¾ng b×nh
  qu©n c¶ n¨m lµ 1729h, sè giê n¾ng b×nh qu©n trong ngµy lµ 4,4h. Víi ®Æc ®iÓm
  bøc x¹ nhiÖt nh- vËy lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i c©y trång.
  ChÕ ®é m-a
  Theo tµi liÖu cña Tr¹m KhÝ t-îng Thñy v¨n cho thÊy:
  L-îng m-a trung b×nh hµng n¨m 1321 mm, l-îng m-a cao nhÊt 1780 mm vµo
  c¸c th¸ng 6, 7, 8, l-îng m-a thÊp nhÊt lµ 912 mm, th¸ng cã ngµy m-a Ýt nhÊt lµ
  th¸ng 12 vµ th¸ng 1.
  §é Èm kh«ng khÝ trung b×nh lµ 81%, cao nhÊt lµ 85% vµ thÊp nhÊt lµ 72%.
  ChÕ ®é giã
  Hßa An chÞu ¶nh h-ëng cña giã mïa §«ng B¾c, vµo mïa ®«ng tèc ®é giã
  b×nh qu©n 2,2m/s, mïa h¹ cã giã mïa §«ng Nam. Hßa An lµ vïng Ýt chÞu ¶nh
  h-ëng cña b·o.
  C¸c hiÖn t-îng thiªn tai
  HuyÖn Hßa An cã l-îng m-a hµng n¨m thÊp nhÊt so víi c¸c vïng kh¸c trong
  tØnh B¾c Giang, lµ huyÖn miÒn nói cã diÖn tÝch rõng tù nhiªn lín, ®Þa h×nh dèc
  tõ 8-150, cã n¬i dèc > 250 nªn Ýt bÞ ¶nh h-ëng cña lò lôt. §Æc biÖt vÒ giã, b·o Ýt
  chÞu ¶nh h-ëng, ®éng ®Êt còng ch-a x¶y ra.
  Do ®Æc ®iÓm thiªn tai Ýt x¶y ra, nªn huyÖn cã nhiÒu thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn
  bÒn v÷ng. Tuy nhiªn cÇn t¨ng c-êng biÖn ph¸p thñy lîi ®Ó h¹n chÕ ¶nh h-ëng
  cña h¹n h¸n vµ chó ý c«ng t¸c b¶o vÖ thùc vËt, ph¸t hiÖn s©u bÖnh sím ®Ó cã
  biÖn ph¸p ng¨n chÆn.

  14

 15. VI.6 HiÖn tr¹ng m«i tr-êng:
  §©y lµ khu vùc rÊt Ýt bÞ « nhiÔm vµ Ýt bÞ ¶nh h-ëng xÊu cña con ng-êi, trong
  vïng tuyÕn cã kh¶ n¨ng ®i qua cã 1 phÇn lµ ®Êt trång trät. Do ®ã khi x©y dùng
  tuyÕn ®-êng ph¶i chó ý kh«ng ph¸ vì c¶nh quan thiªn nhiªn, chiÕm nhiÒu diÖn
  tÝch ®Êt canh t¸c cña ng-êi d©n vµ ph¸ ho¹i c«ng tr×nh xung quanh.
  VI.7 T×nh h×nh vËt liÖu vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng:
  + C¸c nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®¸p øng ®ñ viÖc x©y dùng ®-ßng cù ly
  vËn chuyÓn < 5km. §¬n vÞ thi c«ng cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc m¸y mãc, thiÕt bÞ ®Ó ®¸p
  øng nhu cÇu vÒ chÊt l-îng vµ tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nh. Cã kh¶ n¨ng tËn
  dông nguyªn vËt liÖu ®Þa ph-¬ng trong khu v-c tuyÕn ®i qua cã má cÊp phèi ®¸
  d¨m víi tr÷ l-¬ng t-¬ng ®èi lín vµ theo sè liÖu kh¶o s¸t s¬ bé th× thÊy c¸c ®åi
  ®Êt gÇn ®ã cã thÓ ®¾p nÒn ®-êng ®-îc. Ph¹m vi tõ c¸c má ®Õn ph¹m vi c«ng
  tr×nh tõ 500m ®Õn 1000m.
  .+ HÖ thèng ®iÖn l-íi ch¹y qua khu vùc tuyÕn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc
  x©y dùng dù ¸n
  vii. §Þnh h-íng ph¸t triÓn nghµnh c«ng nghiÖp tiÓu thñ c«ng nghiÖp
  cña tØnh cao b»ng ®Õn n¨m 2020
  VII.1. Định hướng phát triển
  Quy hoạch, xây dựng các cụm công nghiệp, từng bƣớc hình thành và phát triển
  các khu, cụm công nghiệp của tỉnh tại Đề Thám, Hƣng Đạo, Chu Trinh, Tà
  Lùng, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tƣ chế biến sâu các loại khoáng
  sản sắt, mangan, thiếc, boxit. Xây dựng các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ kết
  hợp làm thuỷ lợi, phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công
  nghiệp chế biến nông lâm sản, các ngành công nghiệp nhẹ, phát triển các ngành
  nghề ở nông thôn, tập trung xây dựng khu liên hợp sản xuất phôi thép công suất
  240.000 tấn/năm, xúc tiến đầu tƣ thuỷ điện Lƣơng Thiện và thuỷ điện Bảo
  Lâm. Củng cố, mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các cơ sở
  sản xuất công nghiệp hiện có, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm công
  nghiệp đầu tƣ chiều sâu, đổi mới công nghệ giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành
  15
 16. sản phẩm .Đối với Công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản: Khai thác, sử
  dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản, giảm bớt việc xuất bán khoáng sản
  dạng thô, đáp ứng một số loại nguyên, nhiên, vật liệu thiết yếu cho sản xuất
  trong tỉnh và tiêu thụ ra thị trƣờng bên ngoài. Tập trung giải quyết tốt vùng
  nguyên liệu phục vụ cho chế biến khoáng sản, nâng cao giá trị của khoáng sản.
  Tiến hành điều tra, thăm dò từng loại khoáng sản tạo điều kiện thuận lợi cho
  các doanh nghiệp tham gia tìm hiểu, đầu tƣ vào khai thác và chế biến khoáng
  sản. Thực hiện chính sách khuyến khích đầu tƣ, tạo môi trƣờng thông thoáng
  nhằm thu hút đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. Đầu tƣ xây dựng các cơ sở khai thác
  và chế biến gang thép với quy mô hợp lý. Phấn đấu đến năm 2020 đƣa ngành
  công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản trở thành một trong những ngành
  mũi nhọn, chủ lực trong phát triển công nghiệp của tỉnh. Đến năm 2010 sản
  xuất đƣợc: 120.000 tấn gang đúc, 30.000 tấn bột Đi ô xít Mangan, 35.000 tấn
  Fero Mangan, 100.000 tấn phôi thép.
  Một số dự án chính của ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản
  trong giai đoạn 2006-2010 và định hƣớng tới 2020.
  B¶ng 1.1.1
  Công Giá trị VĐT cả
  TT Tên dự án Địa điểm Đơn vị suất sản giai đoạn
  thiết kế xuất (tr. đồng)
  Khai thác mỏ sắt Nà Lủng – Cao
  1 1000t/n 300 61.698 89.289
  Bằng
  Khai thác mỏ sắt Nà Rụa (khu
  Thị xã Cao
  2 Nam&Bắc) nguyên liệu cho khu 1000t/n 500 269.077
  Bằng
  liên hợp luyện thép
  Nhà máy luyện thép – DA khu
  3 liên hợp luyện thép Cao Bằng (2 Hoà An 1000t/n 264 835.296 907.463
  giai đoạn)
  4 NM sản xuất bột sắt và phôi thép Hoà An 1000t/n 150 250.000 600.000
  Thị xã, Hoà
  5 Khu liên hợp gang – thép 1000t/n 140 200.000 500.000
  An
  Nguyên
  6 NM luyện gang Nguyên Bình 1000t/n 35 142.380 45.547
  Bình
  7 NM luyện gang Ngũ lão Hoà An 1000t/n 35 142.380 45.547
  NM luyện FeroMangan Phong Trùng
  8 tấn/năm 15.000 70.000 67.500
  Châu Khánh
  NM luyện FeroMangan Quốc Quảng
  9 tấn/năm 4.000 18.000 30.000
  Phong Uyên
  NM luyện FeroMangan (Công ty Trùng
  10 tấn/năm 5.000 22.500 23.000
  Cổ phần Mn) Khánh
  16
 17. Trùng
  11 NM sản xuất mangan điện giải tấn/năm 10.000 20.000 25.000
  khánh
  12 Các DA sản xuất bột điôxit Mn tấn/năm 30.000 40.000 30.000
  Khai thác quặng Bôxit và sản
  xuất Alumin (nhôm): 65 triệu
  13 tấn/năm 500.000
  2007: sản xuất alumin USD
  2012: sản xuất nhôm kim loại

  Đối với Công nghiệp chế biến nông, lâm sản thực phẩm: Tập trung phát triển các
  cơ sở chế biến tinh và sơ chế tại vùng có nguồn nguyên liệu tại chỗ. Xây dựng
  thêm một số nhà máy mới đảm bảo quy trình từ sản xuất đến chế biến, tập trung
  nghiên cứu thị trƣờng và hƣớng đầu tƣ xây dựng một nhà máy chế biến đồ hộp làm
  đầu ra cho khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm. Quy hoạch vùng nguyên liệu, vùng
  cây công nghiệp tập trung. Hình thành các vùng nguyên liệu: 4.000ha thuốc lá,
  10.000 ha đỗ tƣơng, 5.000 ha chè đắng, 3.000 ha trúc sào, 3.000-5000 ha hồi… Xây
  dựng các cơ sở chế biến có quy mô và công nghệ thích hợp. Đầu tƣ chiều sâu công
  nghệ tạo ra các sản phẩm chất lƣợng có sức cạnh tranh cao, thu hút vốn đầu tƣ từ
  các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh, vốn đầu tƣ nƣớc ngoài ƣu tiên vào công
  nghiệp chế biến nhƣ: công nghiệp giấy, chế biến gỗ, chế biến trúc tre xuất khẩu,
  chế biến tinh bột sắt, chế biến tinh bột ngô – sắn, thức ăn gia súc, gia cầm….
  Một số dự án chính của ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản thực phẩm
  trong giai đoạn 2010-2020 và định hƣớng tới 2030
  B¶ng 1.1.2
  Công VĐT cả
  Giá trị
  suất giai
  TT Tên dự án Địa điểm Đơn vị sản đoạn(tr.
  thiết
  xuất đồng)
  kế
  Nhà máy đường (nâng công
  1 Phục Hoà 105.000
  suất)
  – Sản xuất đường 1000t/n 12 84000

  – Phân xưởng bánh kẹo tấn/năm 1500 22500

  – Sản xuất cồn 1000lít /n 1200 6000

  2 NM chế biến Chè đắng hiện đại Thị xã tấn/năm 500 5500 12.000
  NM Sản xuất ván dăm bào từ gỗ 2
  3 Hoà An 1000m /n 2000 700 3.000
  thải
  Xưởng ép dầu trẩu, dầu sở và
  4 Bảo Lạc tấn/n 1000 2300 5.500
  chế biến hoa quả
  5 NM chế biến Đỗ tương, Hồi Thị xã tấn/n 3000 1800 5.000
  Tr.lít/n
  6 NM chế biến man và SX bia Thị xã 5 9000 10.000
  tấn man/n
  Đối với Công nghiệp sản xuất điện, nƣớc: Đẩy mạnh việc xây dựng các thuỷ
  điện nhỏ và vừa nhằm cung cấp điện thắp sáng tại địa phƣơng theo phƣơng châm
  Nhà nƣớc và nhân dân cùng làm. Đối với vùng sâu, vùng xa đầu tƣ xây dựng công
  trình cấp điện cho các bản xã trung tâm bằng các dạng năng lƣợng mới nhƣ Pin mặt
  17

 18. trời và thuỷ điện nhỏ. Xây dựng hệ thống lƣới điện hạ thế ở các xã có đƣờng điện
  quốc gia đi qua bằng nguồn vốn WB và vốn khấu hao của ngành điện. Xây dựng
  các công trình nƣớc sinh hoạt cho nhân dân, đặc biệt là ở vùng cao, vùng xa, vùng
  biên giới theo chƣơng trình nƣớc sạch quốc gia. Kiên cố hoá hệ thống kênh mƣơng
  dẫn nƣớc của các công trình thuỷ lợi kết hợp với cấp nƣớc sinh hoạt. Xây dựng mới
  các hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt cho các thị trấn, khu dân cƣ tập trung.

  VII.2. Nhu cầu vốn đầu tư cho thực hiện quy hoạch công nghiệp tỉnh đến năm
  2020-định hướng 2030
  Đối với phát triển công nghiệp: Để tăng cƣờng thu hút vốn đầu tƣ từ bên ngoài,
  tỉnh Cao Bằng tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thuận lợi, có những biện pháp,
  chính sách ƣu đãi, thông thoáng, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tƣ trong và ngoài
  tỉnh. Tích cực xây dựng một số cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp để thu hút
  các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thu hút vốn đầu tƣ từ trong dân vào phát triển kinh tế
  trên địa bàn huyện, thị. Dự báo nhu cầu vốn đầu tƣ để thực hiện quy hoạch công
  nghiệp theo phƣơng án chọn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2006-2010, định
  hƣớng tới 2020 nhƣ sau:
  Đơn vị tính: tỷ đồng (giá HH)
  B¶ng 1.1.4
  TT Chỉ tiêu 2006-2010 2011-2015 2015-2020
  I Tổng nhu vầu vốn đầu tư toàn xã hội 16.000 22.146 42.354
  II Vốn đầu tư cho ngành công nghiệp 3.489 4.614 8.308
  Nguồn đầu tƣ từ ngân sách cho công
  1.393 1.476 2.659
  1 nghiệp
  Đầu tƣ từ ngân sách địa phƣơng 15.00% 12.00% 12.00%
  Đầu tƣ từ ngân sách TW 25.00% 20.00% 20.00%
  2 Đầu tƣ từ các doanh nghiệp 628 923 1.662
  3 Tích luỹ từ dân cƣ 209 323 582
  Vốn vay từ các tổ chức tín dụng ( cả vốn
  4 ƣu đãi) 872 1.292 2.326
  5 Vốn huy động từ bên ngoài 384 600 1.080
  Vốn huy động từ bên ngoài/ tổng vốn
  đầu tƣ công nghiệp 11.00% 13.00% 13.00%

  VIII.KÕt luËn vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t-

  Trong nền kinh tế quốc dân, vận tải là một ngành kinh tế đặc biệt quan trọng, nó
  có vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nƣớc.Trong giai đoạn
  hiện nay, việc mở mang và quy hoạch lại mạng lƣới giao thông nhằm đáp ứng đƣợc
  nhu cầu đi lại của nhân dân giữa các vùng, sự lƣu thông hàng hoá, giao lƣu kinh tế,
  chính trị, văn hoá… giữa các địa phƣơng đã trở nên hết sức cần thiết và cấp bách.
  18

 19. Theo đó, vấn đề phát triển giao thông vận tải ở các địa phƣơng, giữa các vùng và cụ
  thể là xây dựng tuyến đƣờng từ A2-B2 đã trở thành một trong những nhiệm vụ
  đƣợc ƣu tiên hàng đầu, nó có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nâng cao đời
  sống cho ngƣời dân.
  Dù ¸n ®-îc thùc thi sÏ ®em l¹i cho tØnh Cao B»ng nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó
  ph¸t triÓn du lÞch nãi riªng vµ kinh tÕ x· héi, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng ph¸t huy tiÒm lùc
  cña khu vùc c¸c huyÖn miÒn nói phÝa B¾c. Sù giao l-u réng r·i víi c¸c vïng l©n cËn,
  gi÷a miÒn xu«i vµ miÒn ng-îc sÏ ®-îc ®Èy m¹nh, ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña
  nh©n d©n trong vïng v× thÕ ®-îc c¶i thiÖn, xo¸ bá ®-îc nh÷ng phong tôc tËp qu¸n
  l¹c hËu, tiÕp nhËn nh÷ng v¨n ho¸ tiÕn bé
  Dự án xây dựng tuyến đƣờng nối liền c¸c côm ®iÓm công nghiệp của vùng, đồng
  thời hoàn thiện mạng lƣới giao thông của tỉnh thông suốt từ thành phố Cao Bằng
  tới các huyện trong tỉnh
  Từ những phân tích trên, cho thấy việc đầu tƣ xây dựng tuyến đƣờng từ A2-B2
  là hết sức cần thiết, cần tiến hành đầu tƣ để xây dựng và sớm đƣa vào khai thác
  nhằm góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội trong vùng.

  19

 20.  Ch-¬ng 2: Quy m« thiÕt kÕ vµ cÊp h¹ng kü thuËt
  I. X¸c ®Þnh cÊp h¹ng ®-êng:
  1.Dùa vµo ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña tuyÕn ®-êng
  TuyÕn ®-êng thiÕt kÕ tõ ®iÓm M2 ®Õn N2 thuéc vïng quy ho¹ch cña tØnh Cao
  B»ng, tuyÕn ®-êng nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi
  cña tØnh . Con ®-êng nµy nèi liÒn 2 vïng kinh tÕ träng ®iÓm cña tØnh Cao B»ng . V×
  vËy ta sÏ chän cÊp kü thuËt cña ®-êng lµ cÊp III, thiÕt kÕ cho miÒn nói.
  2. X¸c ®Þnh cÊp h¹ng ®-êng dùa theo l-u l-îng xe
  Theo sè liÖu ®iÒu tra vµ dù b¸o vÒ l-u l-îng xe « t« trong t-¬ng lai:

  LL(N15) Xe Xe Xe Xe Hstx(q)
  con T¶i NhÑ t¶i trung t¶i nÆng
  1408 28% 22% 37% 13% 5%

  Theo ®iÒu 3.3.2 cña TCVN 4054-2005 th× hÖ sè quy ®æi tõ xe « t« c¸c lo¹i vÒ xe
  con:

  Lo¹i xe
  §Þa h×nh
  Xe con T¶i nhÑ T¶i trung T¶i nÆng
  Nói 1,0 2,5 2,5 3
  L-u l-îng xe quy ®æi ra xe con n¨m thø 15 lµ:
  N15q® = 1408x(0.28×1+0.22×2.5+0.37×2.5+0.13×3)
  = 3020 (xecq®/ng®)
  Theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®-êng « t« TCVN 4054-05 (môc 3.4.2.2), ph©n cÊp kü
  thuËt ®-êng « t« theo l-u l-îng xe thiÕt kÕ (xcq®/ngµy ®ªm): >3000 th× chän ®-êng
  cÊp III.
  C¨n cø vµo c¸c yÕu tè trªn ta sÏ chän cÊp kü thuËt cña ®-êng lµ cÊp III, tèc ®é
  thiÕt kÕ 60Km/h (®Þa h×nh nói).

  20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M2 – N2 tỉnh Cao Bằng File Word, PDF về máy