Tải Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M11 – N11 Lạng Sơn – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M11 – N11 Lạng Sơn 

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M11 – N11 Lạng Sơn 
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M11 – N11 Lạng Sơn 

Download


Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M11 – N11 Lạng Sơn nêu tuyến đường M11-N11 được xây dựng sẽ là con đường chủ lực trong giao thông của huyện giúp kết nối các vùng kinh tế trong địa bàn huyện với tỉnh nhà và các tỉnh lân cận, tuyến sẽ thúc đẩy được sự phát triển các tiềm năng thế mạnh như: khai khoáng,khai thác rừng,vật liệu xây dựng,và du lịch.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M11 – N11 Lạng Sơn – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M11 – N11 Lạng Sơn File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M11 – N11 Lạng Sơn 

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M11 – N11 Lạng Sơn 

 1. LỜI CẢM ƠN

  Hiện nay, đất nƣớc ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị
  trƣờng,việc giao lƣu buôn bán, trao đổi hàng hóa là một nhu cầu của ngƣời dân,
  các cơ quan xí nghiệp, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội.
  Để đáp ứng nhu cầu lƣu thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng nhƣ hiện
  nay, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất
  quan trọng đặt ra cho nghành cầu đƣờng nói chung, ngành đƣờng bộ nói riêng.
  Việc xây dựng các tuyến đƣờng góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất nƣớc,
  tạo điều kiện thuận lợi cho ngành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự đi
  lại giao lƣu của nhân dân.
  Là một sinh viên khoa Xây dựng cầu đƣờng của trƣờng ĐH Dân lập HP,
  sau 4,5 năm học tập và rèn luyện dƣới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo
  trong khoa xây dựng trƣờng ĐH Dân lập HP, em đã học hỏi rất nhiều điều bổ
  ích. Theo nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp của bộ môn, đề tài tốt nghiệp của em là:
  Thiết kế tuyến đƣờng qua 2 điểm M11 –N11 thuộc tỉnh Lạng Sơn.
  Trong quá trình làm đồ án do hạn chế về thời gian và điều kiện thực tế nên
  em khó tránh khỏi sai sót, kính mong các thầy giúp đỡ em hoàn thành tốt nhiệm
  vụ thiết kế tốt nghiệp.
  Em xin chân thành cảm ơn các thầy hƣớng dẫn đồ án tốt nghiệp và các thầy
  cô trong bộ môn đã giúp đỡ em trong quá trình học tập và làm đồ án tốt nghiệp
  này.

  Trang : 1

 2. PHẦN I : THUYẾT MINH DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ
   Cơ sơ pháp lý về lập dự án đầu tƣ và thiết kế cơ sở
  Lập dự án đầu tƣ
  1) Cơ sở pháp lý dự án đầu tư:
  Theo khoản 17 điều 3 luật xây dƣng : Dự án đầu tƣ xây dựng là tập hợp đề
  xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây mới, mở rộng hoặc cải tạo công trình
  xây dựng nhằm mục đích phát chiển, dụ trì, năng cao chất lƣợng công trình hoặc
  sản phẩm, dịch vụ trong thời gian nhất định.
  2) Ý nghĩa của lập dự án đầu tư:
  Nếu xét về hình thức: Dự án đầu tƣ là một tập hợp hồ sơ tài liệu trình bày đề
  xuất một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động, chi phí theo một kế hoạch
  để đạt đƣợc những kết quả và thực hiện đƣợc những mục tiêu nhất định trong
  tƣơng lai.
  Nếu xét về nội dung: Dự án đầu tƣ là một tập hợp các hoạt động có liên quan
  với nhau đƣợc kế hoạch hóa nhằm đạt đƣợc các mục tiêu đã định băng việc tạo
  ra các kết quả cụ thể trong thời gian nhất định, thông qua việc sử dụng các nguồn
  lực đã định.
  Nếu xét trên góc độ quản lý: Dự án đầu tƣ là một công cụ quản lý việc sử
  dung vốn, vật tƣ, lao động để tạo ra kết quả tài chính, kinh tế – xã hội trong một
  thời gian dài.
  Vậy dự án đầu tƣ là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành
  các hoạt động đầu tƣ trên địa bàn cụ thể, trong khoản thời gian xác định. Dự án
  đầu tƣ là cơ sở để cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản
  lý, cấp phép đầu tƣ. Nó là căn cứ để nhà đầu tƣ chiển khai hoạt động đầu tƣ và
  đánh giá hiệu quả của dự án. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục chủ
  đầu tƣ quyết định đầu tƣ và tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án.
  3) Mục đích của lập dự án đầu tư:
   Dự án đầu tƣ đƣợc lập nên để cho chủ đầu tƣ thấy đƣợc sự cần thiết, mục
  tiêu, hiệu quả và lơi nhuận của dự án đầu tƣ.
   Để thuyết puhucjchur đầu tƣ quyết định đầu tƣ và các tổ chức tín dụng
  cấp vốn cho dự án.
   Làm cơ sở để chủ đầu tƣ chiển khai hoạt động đầu tƣ và đánh giá hiệu quả
  dự án.

  Trang : 2

 3.  Để các cơ quản lý nhà nƣớc xem xét sự phù hợp của dự án với các quy
  hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch
  xây dựng.
   Làm cơ sở để đánh già tác động của dự án đến môi trƣờng, mức độ an
  toàn với công trình lân cận, các yếu tố ảnh hƣởng tới kinh tế xã hội, sự phù
  hợp với các yêu cầu về phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng.
  4) Nội dung của dự án đầu tư.
  Nội dung của dự án đầu tƣ bao gồm 2 phần:
   Phần thuyết minh: Đƣợc quy định theo điều 7 nghị định số 12/2009/NĐ-
  CP của chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng.
   Phần thiết kế cơ sở: Đƣợc quy định theo điều 8 nghị định số 12/2009/NĐ-
  CP của chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng.
  a) Phần thuyết minh:
  – Sự cần thiết của mục tiêu đầu tƣ; đánh già nhu cầu thị trƣờng, tiêu thụ sản
  phẩm đối với dự án sản xuất, kinh doanh; tính cạnh tranh của sản phẩm; tác động
  xã hội đối với địa phƣơng, khu vực ( nếu có ); hình thức đầu tƣ xậy dựng công
  trình; địa điểm xây dừng, nhu cầu sử dụng đất; điều kiện cùng cấp nguyên vậy
  liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác.
  – Mô tà quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình
  thuộc dự án; phân tích lựa chọn phƣơng án kĩ thuật, công nghệ và cồng suất.
  – Các giải pháp thực hiện bao gồm:
   Phƣờng án chung về giải phóng mặt bằng, tái định cƣ và phƣơng án
  hỗ chợ xây dựng hạ tầng kĩ thuật nếu có.
   Các phƣơng án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và
  công trình có yêu cầu kiến trúc.
   Phƣơng án khai thác dự án và sử dụng lao động.
   Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.
  – Đánh giá tác động môi trƣờng, các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và
  các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.
  – Tổng mức đầu tƣ của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả
  năng cấp vốn theo tiến độ; phƣơng án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu
  hồi vốn và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế – tài chính, hiệu quả xã hội của dự
  án.
  b) Phần thiết kế cơ sở:

  Trang : 3

 4. Thiết kế cơ sở
  1) Cơ sở pháp lý về thiết kế cơ sở:
  Theo điều 8 nghị định số 12/2009/NĐ-CP của chính phủ về quản lý dự án
  đầu tƣ xây dựng thì thiết kế cơ sở là thiết kế đƣợc thực hiện trong giai đoạn lập
  dự án đầy tƣ xây dựng công trình trên cơ sở phƣơng án thiết kế đã đƣợc lựa
  chọn, đảm bảo thể hiện đƣợc các thông số kĩ thuật chủ yếu phù hợp với quy
  chuẩn, tiêu chẩn đƣợc áp dụng, là căn cứ để chiển khai các bƣớc tiếp theo.
  2) Mục đích và ý nghĩa của thiết kế cơ sở
  Nội dung của thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ, bảo
  đảm thể hiện đƣợc các phƣơng án thiết kế, là căn cứ để xác định tổng mức đầu tƣ
  và triển khai các bƣớc thiết kế tiếp theo.
  3) Nội dung của thiết kế cơ sở.
  Nội dung của thiết kế cơ sơ cở gồm 2 phần ( quy định ở điều 7 nghị định của
  chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình )
   Phần thuyết minh (quy định ở khoản 2 điều 7 )
   Phần bản vẽ ( quy định ở khoản 3, điều 7 )
  a) Phần thuyết minh.
  Thuyết minh thiết kế cơ sở đƣợc trình bày riêng hoặc trình bày trren các bản
  vẽ để diễn giải thiết kế với các nội dung chủ yếu sau:
  – Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế; giới thiệu tóm tắt mối liên hệ của công trình
  với quy hoạch xây dựng tại khu vực; các số liệu về điều kiện tự nhiên, tai trọng
  và tác động; danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn đƣợc áp dụng.
  – Thuyết minh công nghệ: giới thiệu tóm tắt phƣơng án công nghệ và sơ đồ
  công nghệ; danh mục thiết bị công nghệ với các thông số kĩ thuật chủ yếu liên
  quan đến thiết kế xây dựng.
  – Thuyết minh xây dựng:
   Khái quát về tổng mặt bằng: giƣới thiệu tóm tắt đặc điểm tổng mặt
  bằng, cao độ và tọa độ xây dựng; hệ thống hạ tầng kĩ thuật và các điểm
  đầu nối; diệ tích sử dụng đất, diện tích xây dựng, diện tích cây xanh, mật
  độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cao độ san nền và các nội du7ng cần thiết
  khác.
   Đối với công trình xây dựng theo tuyến: giới thiệu tóm tắt đặc điểm
  tuyến công trình, cao độ và tạo độ xây dựng, phƣơng án sử lý các chƣớng

  Trang : 4

 5. ngại vật chính trên tuyến; hành lang bảo vệ tuyến và các đặc điểm khác
  của công trình nến có.
   Đối với các công trình có yêu cầu liến trúc: giới thiệu tóm tắt mối
  liên hệ của công trình với quy hoạch xây dƣng tại khu vực và các công
  trình lân cận; ý nghĩa của phƣơng án thiết kế kiến trúc; màu sắc công
  trình; các giải pháp thiết kế phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trƣờng,
  văn hóa, xã hội tại khu vực xây dựng
   Phần kĩ thuật: giới thiệu tóm tắt đặc điểm địa chất công trình,
  phƣơng án gia cố nền, móng, các kết cấu chịu lực chình, hệ thông kỹ thuật
  và hạ tầng tầng kỹ thuật của công trình, san nền, đào đắp đất; danh mục
  phần mềm sử dụng trong thiết kế.
   Giới thiệu tóm tăt phƣơng án phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi
  trƣờng.
   Dự tính khối lƣợng các công tác xây dựng, thiết bị để lập tổng mức
  đầu tƣ và thời gian xây dƣng công trình.
  b) Phần bản vẽ thiết kế cơ sở.
  – Bản vẽ công nghệ thể hiện sơ đồ đây chuyền công nghệ với các thông số
  kĩ thuật chủ yếu .
  – Bản vẽ xây dƣng thể hiện các giải pháp về tổng mặt bằng, kiến trúc, kết
  cấu, hệ thông kĩ thuật và hạ tầng ký thuật công trình với các kích thƣớc và khối
  lƣợng chủ yếu, các mốc giới, tọa độ và cao độ xây dựng.
  – Bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy, nổ.
  Ngoài ra trong điều 7 của nghị định này còn quy định các nội dung sau:
  – Đối với các dự án đầu tƣ xây dựng công trình có mục đích sản xuất kinh
  doanh thì tùy theo tính chất, nội dung của dự án có thể giảm bớt một số nội dung
  thiết kế cơ sở quy định tại khoản 2 điều này nhƣng phải đảm bảo yêu cầu về quy
  hoạch, kiến trúc, xác định đƣợc tổng mức đầu tƣ và tính toán đƣợc hiệu quả đầu
  tƣ của dự án.
  – Số lƣợng thuyết minh và các bản vẽ của thiết kế cơ sở đƣợc lập tối thiểu
  là 09 bộ.
  Khi nào cần và khi nào không cần lập dự án đầu tƣ
  Khi đầu tƣ xây dựng công trình, chủ đầu tƣ phải tổ chức lập dự án đầu tƣ và
  trình ngƣời quyết định đầu tƣ thẩm định, phê duyệt trừ những trƣờng hợp sau:

  Trang : 5

 6. 1. Khoản 1 điều 12 ND16CP
  Khi đầu tƣ xây dƣng các công trình sau đây chủ đầu tƣ ko phải lập dự án mà
  chỉ phải lập báo cáo kinh tế – kĩ thuật xây dựng công trình để trình ngƣời quyết
  định đầu tƣ phê duyệt:
  a) Công trình xây dựng có mục đích tôn giáo.
  b) Công trình cải tạo sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới trụ sở cơ quan có
  tổng mức đầu tƣ dƣới 3 tỷ đồng.
  c) Các dự án hạ tầng xã hội có tổng mức đầu tƣ dƣới 7 tỷ đồng sử dụng vốn
  ngân sách không nhằm mục đích kinh doanh, phù hợp với quy hoạch phát triển
  kinh tế – xã hội, quy hoạc xây dƣng và đã có chủ trƣơng đầu tƣ hoặc đã đƣợc bố
  trí trong kế hoạch đầu tƣ hàng năm.
  2. Khoản 5 điều 35 luật xây dựng
  Nhà ở riêng lẻ ở vùng sâu vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc điểm dân
  cƣ tập trung, điểm dân cƣ nông thôn chƣa có quy hoạch đƣợc duyệt.

  Trang : 6

 7. CHƢƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG
  1.1/ GIỚI THIỆU CHUNG
  1.1.1/ Tên dự án
  Dự án đầu tƣ xây dựng tuyến đƣờng nối 2 điểm M11-N11 thuộc địa bàn
  huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn.
  1.1.2/ Chủ đầu tư
  Chủ đầu tƣ : UBND thành phố Lạng Sơn.
  Đại diện chủ đầu tƣ: UBNH huyện Tràng Định.
  Đây là dự án sử dung nguồn vốn hỗ chợ phát triển chính thức (ODA) vì vậy
  chủ đầu tƣ tổ chức đấu thầu theo quy đinh.
  Đơn vị chúng thầu : Công ty xây dƣng đƣờng bộ Quang Thắng
  1.1.3/ Nguồn vốn.
  Nguồn vốn: sử dung vốn ODA
  1.1.4/ Tổng mức đầu tư
  * Cơ sở lập khái toán vốn đầu tƣ.
  Căn cứ mẫu lập tổng dự toán theo thông tƣ 09/2000/TT-BXD của Bộ xây
  dựng ra ngày 17/7/2000 về việc hƣớng dẫn lập dự toán xây lắp các hạng mục
  công trình.
  Căn cứ quyết định 15/2001/QĐ-BXD ra ngày 20/7/2001 của Bộ xây dựng
  ban hành định mức chi phí tƣ vấn đầu tƣ và xây dựng.
  Căn cứ quyết định 12/2001/QĐ-BXD ra ngày 20/7/2001 của Bộ xây dựng
  ban hành định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng.
  Căn cứ thông tƣ 04/2002/QĐ-UB ra ngày 27/6/2002 về việc điều chỉnh hệ số
  nhân công và máy thi công.
  1.1.5/Kế hoạch đầu tư :Dự án đầu tư tập trung kéo dài.(từ T10/2013-
  T12/2015)
  * Các bƣớc lập dự án.
  * Công trình thiết kế 3 bƣớc
   Lập dự án đầu tƣ
   Thiết kế kỹ thuật
   Thiết kế bản vẽ thi công.

  Trang : 7

 8. Thực tế công trình là đƣơng giao thông nông thôn loại A thuộc công trình cấp
  III nên theo quy đinh công trình chỉ cần thiết kế theo 2 bƣớc.
   Thiết kế cơ sở
   Thiết kế bản vẽ thi công
  1.2/ CĂN CỨ PHÁP LÝ KỸ THUẬT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN.
  1.2.1/ Căn cứ pháp lý
  Quy chế quản lý đầu tƣ và xây dựng ban hành kèm theo nghị định
  52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ.
  Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi
  bổ sung một số điều của “Quy chế quản lý đầu tƣ và xây dựng” ban hành kèm
  theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP.
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng
  11 năm 2003;
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,
  Uỷ ban nhân dân;
  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nƣớc ngày 16 tháng 12 năm 2002;
  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
  Căn cứ Luật Đầu tƣ ngày 29 tháng 11 năm 2005;
  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tƣ
  xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;
  Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về
  quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày
  15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số
  12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây
  dựng công trình;
  Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hƣớng
  dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
  Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về Giám sát và
  đánh giá đầu tƣ;
  Căn cứ Quyết định số: 630/2003/QĐ-UBND ngày 27/11/2003 của Uỷ ban
  nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển

  Trang : 8

 9. giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015 và định hƣớng đến năm
  2020;
  Căn cứ Quyết định số: 1502/2007/QĐ-UBND ngày 26/9/2007 của Uỷ ban
  nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án phát triển hạ tầng giao thông
  nông thôn miền núi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015;
  Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tràng Định giai
  đoạn 2010 – 2015 và định hƣớng đến năm 2020;
  Theo đề nghị của Trƣởng Phòng Hạ tầng kinh tế huyện Tràng Định tại Tờ
  trình số: 08/TT-PHTKT ngày 20 tháng 9 năm 2010 về việc phê duyệt Quy
  hoạch phát triển giao thông nông thôn miền núi huyện Tràng Định giai đoạn
  2007 – 2010 – 2015 và định hƣớng đến năm 2020.
  Hồ sơ khảo sát kết quả của vùng( hồ sơ về khảo sát địa chất thủy văn,hồ sơ
  quản lý đƣờng cũ..)
  1.3/ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ.
  1.3.1/ Mục tiêu.
  Dự án đầu tƣ xây tuyến đƣờng nối liền 2 điểm M11-N11 góp phần cải thiện
  hệ thống giao thông trong địa bàn huyện Tràng Định tăng cƣờng giao lƣu kinh tế
  giữa nhân dân vùng dự án với nhân dân các vùng lân cận.
  Đảm bảo sự kết nối liên hoàn giữa hệ thống Quốc lộ,tỉnh lộ giao thông trong
  tỉnh Lạng Sơn.Góp phần phát triển kinh tế,đảm bảo an ninh quốc phòng.
  Góp phần nâng cao chất lƣợng hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh để thu hút vốn
  đầu tƣ của các nhà thầu trong nƣớc và nƣớc ngoài vào khai thác các tiềm năng
  thế mạnh của tỉnh mà hiện tại chƣa đƣợc đẩy mạnh.
  Là nền tảng cơ sở để phát triển hệ thống hạ tầng “Điện-Đƣờng –Trƣờng-
  Trạm” góp phần nâng cao đời sống các dân tộc thiểu số nhƣ: xóa mù chữ,y tế
  ,dịch vụ,góp phần giảm thiểu phần trăm số hộ nghèo trong địa bàn.
  1.3.2/ Nhiệm vụ
  Hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn,mở rộng kết nối các vùng kinh tế
  trong khu vực.
  Góp phần thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới của Đảng và nhà
  nƣớc ta đã đề ra.
  1.3.3/ Sự cần thiết đầu tư.

  Trang : 9

 10. Nhìn nhận một cách tổng quan thì khu vực Tây Bắc nƣớc ta có chứa một hàm
  lƣợng khoáng sản,quặng trữ lƣợng lớn.Bên cạnh đó còn rất nhiều tài nguyên
  khác nhƣ :rừng,đất và ngày này cùng với sự phát triển của ngành dịch vụ thì
  những tour du lịch xuyên Việt nên các vùng núi phía Bắc không chỉ thu hút đƣợc
  du khách trong nƣớc mà còn thu khách đƣợc khách nƣớc ngoài tới đây để khám
  phá nền văn hóa và cảnh đẹp nơi đây.Nên không những góp phần phát triển kinh
  tế mà còn quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của đất nƣớc Việt Nam ta tới bạn bè quốc
  tế,rằng Việt Nam không chỉ kiên cƣờng trong chiến đấu mà con là điểm đến lý
  tƣởng để du lịch và đầu tƣ kinh tế trong thời bình.
  Vậy nhìn thấy điểm mạnh và tiềm năng phát triển kinh tế ấy nhà nƣớc ta luôn
  sát sao chỉ đạo và có những chính sách đầu tƣ để khu vực vùng núi phía Bắc
  nƣớc ta nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng nắm đƣợc những điểm mạnh của
  mình để có hƣớng đi đúng cho sự phát triển kinh tế của tỉnh.
  Thế mạnh là thế, ý thức đã có,chính sách chỉ đạo rõ ràng nhƣng để áp dụng
  và đƣa vào thực tế thì phải bắt đầu từ đâu luôn là câu hỏi quyết định sự đột phá
  của mỗi tỉnh.Nên trên tinh thần chỉ đạo và nhận thức sâu sắc tiềm năng của tỉnh
  nhà. Rằng muốn phát triển kinh tế thì phải có hệ thống cơ sở hạ tầng tốt ,giao
  thông đi lại thuân tiện thì các nhà đầu tƣ mới có thể bỏ vốn vào các dự án của
  tỉnh để khai thác.
  Nhƣng nguồn vốn ngân sách của tỉnh thì có hạn mà cơ sở hạ tầng xây dựng
  còn nhiều.Nên tỉnh Lạng Sơn luôn cân nhắc đầu tƣ những công trình thực sự cần
  thiết để phát triển mạnh nhất đƣợc tiềm năng của tỉnh.Và từ sự phát triển kinh tế
  đó ta sẽ có vốn để tiếp tục đầu tƣ vào các công trình tiếp theo.
  Nhìn vào tiềm năng các huyện trong tỉnh thì huyện Tràng Định là một huyện
  có nguồn tài nguyên lớn để phát triển kinh tế và có vị trí chiến lƣợc về an ninh
  quốc phòng.Nên nếu ta đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng tạ đây thì kinh tế trong
  tỉnh sẽ phát triển nhanh và từ đó có thể đem lợi ích thu đƣợc ở đây để đầu tƣ cho
  các vùng khác.
  Tuyến đƣờng M11-N11 đƣợc xây dựng sẽ là con đƣờng chủ lực trong giao
  thông của huyện giúp kết nối các vùng kinh tế trong địa bàn huyện với tỉnh nhà
  và các tỉnh lân cận.Tuyến sẽ thúc đẩy đƣợc sự phát triển các tiềm năng thế mạnh
  nhƣ: khai khoáng,khai thác rừng,vật liệu xây dựng,và du lịch.

  Trang : 10

 11. Với lƣu lƣợng xe hiện tại thì thực trạng tuyến đƣờng là quá tải không đáp ứng
  đƣợc yêu cầu giao thông.Nên muốn đẩy mạnh kinh tế thì ta không thể không đầu
  tƣ một tuyến đƣờng với vai trò quan trọng một cấp đƣờng đạt chất lƣợng để đáp
  ứng yêu cầu chung.
  Tuyến đƣờng M11-N11 mở ra sẽ rút ngắn khoảng cách đi lại giữa các khu
  vực kinh tế trọng điểm trong vùng.và tuyến đƣờng sẽ đi qua các khu du lịch các
  mỏ khai thác khoáng sản và kết nối thuận lợi với các tuyến đƣờng giao thông
  trong khu vực tạo nên sự đồng nhất về mạng lƣới giao thông và tạo nên cảnh
  quan thẩm mỹ chung cho khu vực.Góp phần đẩy mạnh vị thế tỉnh Lạng Sơn so
  với các tỉnh bạn trong khu vực.Góp phần thực hiện chính sách xây dựng nông
  thôn mới và hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn của Chính Phủ.
  1.4/ĐIỀU KIỆN CUẢ KHU VỰC XÂY DỰNG DỰ ÁN.
  1.4.1/ Giới thiệu chung về điều kiện của tỉnh Yên Bái.

  a/ Điều kiện tự nhiên.
  a.1/ Vị trí địa lý
  Lạng Sơn là tỉnh miền núi, nằm ở phía Đông Bắc của nƣớc ta. Cách thủ đô
  Hà Nội 154km đƣờng bộ và 165 km đƣờng sắt, phía bắc giáp tỉnh Cao Bằng
  55km, phía Đông Bắc giáp Trung Quốc 253km, phía Đông Nam giáp tỉnh Quảng
  Ninh 48km, phía nam giáp tỉnh Bắc Giang 148km, phía tây nam giáp tỉnh Thái

  Trang : 11

 12. nguyên 60km, phía tây giáp tỉnh Bắc Cạn 73km. Theo chiều bắc – nam từ
  22o27’-21o19’ vĩ bắc; chiều đông – tây 106006’-127021’ kinh đông.
  a.2/ Đặc điểm địa hình
  Đặc điểm Lạng Sơn phổ biến là nứi thấp và đồi, ít núi trung bình và không có
  núi cao. Đội cao trung bình là 252m so với mực nƣớc biển, nơi thấp nhất là 20m
  ở phía nam huyện Hữu Lũng, trên thung lũng sông Thƣơng, nơi cao nhất là đỉnh
  Phia Mè ( thuộc khối núi Mẫu Sơn) cao 1541m so với mặt nƣớc biển. Hƣơng địa
  hình đa dạng và phức tạp: hƣơng tây bắc – đông nam thể hiện ở máng trũng Thất
  Khê – Lộc Bình, trên đó có thung lũng các song Bắc Khê, Kỳ Cũng, Tiên Yên
  (Quản Ninh) và dãy Hồ Đệ Tam đã đƣợc lấp đầy trầm tích Đệ Tam và Đệ Tứ,
  tạo thành các đồng bằng giữa núi có giá trị đối với ngành nông nghiệp của tình
  nhƣ Thất Khê, Na Dƣơng, Bản Ngà. Hƣớng đông bắc – tây nam thể hiện ở
  hƣơng núi thuộc các huyện Hữu Lũng, Bắc Sơn, Chi Lăng, Văn Quan và phần
  lớn huyện Văn Lãng, hƣơng này cũng thấy ở núi đồi huyện Cao Lộc (các xã Lộc
  Yên, Thanh Lòa và Thạch Đàn). Hƣớng bắc – nam thể hiện ở hƣơng núi thuộc
  các huyện Tràng Định, Bình Gia và phần phía tây huyện Văn Lãng. Hƣớng tây –
  đông thể hiện ở hƣớng của quần sơn Mẫu Sơn với khoảng 80 ngọn núi.
  a.3/ Khí hậu
  Khí hậu Lạng Sơn thể hiện rõ nét khí hậu cận nhiệt đới ẩm của miền bắc Việt
  Nam. Khí hậu phân mùa rõ rệt, ở các mùa khác nhau khí hậu phân bố không đều
  do sự phức tập của địa hình miền núi và sự biến tính nhanh chóng của không khí
  lạnh trong quá trình dịch chuyển ở vùng nội chí tuyến đã gây lên sự chênh lệch
  nhiệt đáng kể trong chế độ nhiệt giừa các vùng.
  Nhiệt độ trung bình năm: 17 – 22 0C
  Lƣợng mƣa trung bình hàng năm: 1200 – 1600 mm.
  Độ ẩm tƣơng đối trung bình năm: 80 – 85 %
  Lƣợng mây trung bình năm khoảng 7,5/10 bầu trời.
  Số giờ nắng trung bình khoảng 1600 giờ.
  Hƣớng gió và tốc độ gió của Lạng Sơn vừa chịu sự chi phối của yếu tố hoàn
  lƣu, vừa bị biến dạng bởi địa hình. Mùa lạnh thịnh hành gió Bắc, mùa nóng thịnh
  hành gió Nam và Đông Nam. Tốc độ gió nói trung ko lớn, trung bình khoảng
  0,8-2 m/s song phân hóa không đề giữa các vùng trong tỉnh.
  b/ Tài nguyên thiên nhiên.

  Trang : 12

 13. b.1/ Tài nguyên đất.
  Tổng điên tích đất tự nhiên của tỉnh là 830.521 ha, có 3 loaqij đất chính, đất
  feralit của các miền đồi và núi thấp (dƣới 700m) chiếm 90% diện tích tự nhiên,
  đất feralit mùn trên núi cao (700 – 1.500m), đất phù sa (9.530 ha), đất than bùn,
  đất nông nghiệp, cây đặc sản, cây dƣợc liệu, cây lâm nghiệp.
  Diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng là 68.9658 ha, chiếm 8.3% diện tích
  đất tự nhiên trong đó trồng nứ nƣớc là 38.876 ha.
  b.2/ Tài nguyên rừng
  Diện tích đất lâm nghiệp có rừng là 277.394 ha, chiếm 33.4% diện tích đất tự
  nhiên, trong đó rừng tự nhiên chiếm 185.456 ha, rƣng trồng chiếm 91.937 ha.
  Diện tích đất chƣa sử dụng, song, suối, núi, đá là 467.366 ha, chiếm 43.02% diện
  tích đất tự nhiên. Nhƣ vậy, tiềm năng về đất còn rất lớn cho việc thúc đẩy phát
  chiển sản xuất nông – lâm nghiệp, đặc biệt là phát chiển nông nghiệp trong các
  năm tới.
  b.3/ Tài nguyên khoáng sản
  Theo số liệu điều tra địa chất cho thấy, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn
  Lạng Sơn không nhiều, trữ lƣợng các mỏ nhỏ, nhƣng lại phong phú, đa dạng về
  trủng loại nhƣ than nâu ở Na Dƣơng (Lộc Bình), than bùn ở Bình Gia, phốtphorit
  ở Hữ Lũng, bôxít ở Văn Lãng, Cao Lộc, vàng ở Tân Văn, Văn Mịch (Bình Gia),
  vàng sa khoáng ở vùng Bản Trai, Đào Viên (Tràng Định), đá vôi, cát, cuội, sỏi
  có hầu hết ở các nơi trong tỉnh với chữ lƣợng lớn và đang đƣợc khai thác để sàn
  xuất vật liệu xây dựng, thạch anh ở vùng Mẫu Sơn (Lộc Bình), quặng sắt ở Chi
  Lăng và một số loại khác nhƣ măng gan, đồng, chì, kẽm, thủy ngân,
  thiếc,…….chƣa đƣợc điều tra, đánh giá trữ lƣợng.
  c/ Tiềm năng kinh tế
  c.1/. Những lĩnh vực kinh tế lợi thế
  Ngoài những điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, văn hoá nhân văn
  phong phú… Lạng Sơn còn là tỉnh miền núi có hệ thống giao thông thuận lợi, có
  đƣờng biên giới chung với Trung Quốc dài 253 km; có 2 cửa khẩu quốc tế (cửa
  khẩu đƣờng bộ Hữu Nghị và cửa khẩu đƣờng sắt Đồng Đăng), 2 cửa khẩu quốc
  gia (Chi Ma, Bình Nghi) và 7 cặp chợ biên giới tạo điều kiện cho Lạng Sơn trở
  thành điểm giao lƣu, trung tâm buôn bán thƣơng mại quan trọng của tỉnh trong
  cả nƣớc với Trung Quốc, sau đó sang các nƣớc Trung Á, châu Âu. Nhất là trong

  Trang : 13

 14. điều kiện hiện nay, khi Nhà nƣớc đang thực hiện chính sách đầu tƣ phát triển các
  khu kinh tế cửa khẩu, thì Lạng Sơn càng có điều kiện để phát triển các ngành
  kinh tế, đặc biệt kinh tế thƣơng mại – du lịch – dịch vụ. Khu kinh tế cửa khẩu là
  một trong những vùng kinh tế trọng điểm, là khu vực phát triển năng động nhất,
  đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh tế – xã hội, là trọng
  tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả tỉnh.
  c.2/ Tiềm năng du lịch
  Lạng Sơn là một tỉnh có lợi thế lớn về phát triển ngành du lịch, bởi sự kết
  hợp phong phú, hài hoà giữa vị trí địa lý, thiên nhiên, lịch sử và con ngƣời. Lạng
  Sơn là vùng biên giới, cửa khẩu ở phía Bắc nƣớc ta, lại nằm trên đƣờng giao
  thông hết sức thuận lợi nối với thủ đô Hà Nội, thƣờng xuyên thu hút khách du
  lịch tham quan, giao lƣu, trao đổi, hoạt động thƣơng mại giữa Việt Nam và
  Trung Quốc. Ngoài ra, thiên nhiên đã ban tặng cho Lạng Sơn nhiều hang động,
  núi rừng tự nhiên và phong cảnh đẹp với khí hậu mùa hè mát mẻ, dễ chịu, đƣợc
  coi là một điểm nghỉ mát, an dƣỡng lý tƣởng đối với các du khách từ xa đến nhƣ
  động Tam Thanh, động Nhị Thanh, núi nàng Tô Thị, khu du lịch Mẫu Sơn…
  Lạng Sơn còn là nơi nổi tiếng với nhiều địa danh lịch sử nhƣ ải Mục Nam Quan,
  ải Chi Lăng, Thành nhà Mạc đã bao lần chứng kiến các trận đánh đuổi quân xâm
  lƣợc trong suốt tiến trình dựng nƣớc và giữ nƣớc, hay với nền văn hoá Bắc Sơn,
  căn cứ Cách mạng Bắc Sơn. Con ngƣời cần cù mến khách cùng với các lễ hội,
  truyền thống văn hoá làm cho Lạng Sơn luôn là điểm du lịch hấp dẫn đối với
  khách thập
  d/ Dân cư.
  Năm 2009, tổng dân số toàn tỉnh là 831.887 ngƣời. Mật độ dân số bình là 98
  ngƣời/km2, tập trung chủ yếu ở 1 đố khu đô thị nhƣng thành phố Lạng sơn, và
  trung tâm các thị xã và thị trấn.
  Theo số liệu điều tra, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 7 dân tộc anh em sinh
  sống, trong đó ngƣời dân tộc Nùng chiếm 42,97%, Tày chiếm 35,92%,Kinh
  16,5%,còn lại là các dân tộc Dao, Hoa, Sán Chay, H’Mông
  e/ Khí hậu

  Đặc điểm khí hậu Lạng Sơn là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nhƣng mang
  những nét độc đáo, riêng biệt: đây là tỉnh có mùa đông lạnh và khô nhất nƣớc ta,
  chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ nhất của gió mùa Đông Bắc.

  Trang : 14

 15. Khí hậu Lạng Sơn thể hiện qua các yếu tố khí hậu: nhiệt độ, lƣợng mƣa, độ
  ẩm, lƣợng bốc hơi, khí áp, gió cùng với những hiện tƣợng thời tiết đặc biệt khác.
  Trong đó, nhiệt độ và lƣợng mƣa đóng vai trò quan trọng nhất trong việc hình
  thành nên đặc trƣng riêng của khí hậu Lạng Sơn và chi phối đến sự phân hoá khí
  hậu trong tỉnh.
  e.1/ Nhiệt độ
  Về cơ bản, khí hậu Lạng Sơn vẫn là khí hậu nhiệt đới với tổng nhiệt độ năm
  >80000C, số giờ nắng 1400-1600 giờ, bức xạ tổng cộng 110-120kcal/cm2/năm,
  nhiệt độ TB năm 20-230C, thấp hơn các nơi khác ở miền Bắc. Nhƣng nhiệt độ
  cao nhất tuyệt đối có thể lên 40.10C và nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối có thể xuống
  -2.80C. Chế độ nhiệt phân hoá thành 2 mùa: mùa đông đến sớm hơn các nơi khác
  ở miền Bắc từ nửa tháng đến 1 tháng và kéo dài 5-6 tháng. Mùa đông lạnh nhất
  cả nƣớc do chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ nhất của gió mùa Đông Bắc với 22 lần
  Front lạnh tràn sang trong năm. Nhiệt độ mùa đông thấp hơn nơi khác từ 1-30C,
  nhiều ngày nhiệt độ
 16. – Tiểu vùng khí hậu núi trung bình và đồi núi thấp phía bắc và phía đông: ấm
  và ẩm hơn, có diện tích rộng nên có sự phân hoá trong nội tiểu vùng.
  – Tiểu vùng khí hậu núi thấp phía nam: nơi có nhiệt độ cao nhất tỉnh và lƣợng
  mƣa khá. Đặc điểm khí hậu mang tính chất quá độ giữa nhiều khu vực khác
  nhau.
  f/ Hạ tầng giao thông
  Hệ thống giao thông trên địa bàn Thành phố khá hoàn chỉnh, có đƣờng quốc
  lộ 1A, 4A, 4B, đƣờng sắt liên vận quốc tế… chạy qua. Hiện nay, trên địa bàn
  Thành phố có khoảng 40 km đƣờng quốc lộ với bề mặt rộng từ 10-20 m, 60 km
  đƣờng tỉnh lộ với mặt đƣờng rộng từ 5–11 m. Tuyến cao tốc Hà Nội – Hữu Nghị
  Quan với 6 làn xe sẽ đƣợc xây dựng với tổng vốn đầu tƣ dự kiến 1,4 tỷ USD vào
  năm năm 2010. Việt Nam hợp tác với Trung Quốc xây dựng tuyến đƣờng sắt
  liên vận quốc tế cho Hành lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải
  Phòng – Quảng Ninh. Sẽ đƣợc đầu tƣ xây dựng cảng Phả Lại thành cảng đầu mối
  quan trọng trong tuyến đƣờng thủy của hành lang.
  1.4.2/ Giới thiệu về điều kiện nơi xây dựng dự án.
  a/ Điều kiên tự nhiên

  a.1/ Vị trí địa lý
  Tràng Định nằm ở toạ độ địa lý 22°12’30’-22°18’30’ vĩ Bắc và 106°27’30’-
  106°30′ kinh Đông.
  – Cao Bằng
  – Phía Đông-Đông Bắc giáp huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung
  Quốc.

  Trang : 16

 17. – Phía Nam – Tây Nam giáp hai huyện Văn Lãng và Bình Gia của tỉnh
  Lạng Sơn.
  – Phía Tây giáp huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn.
  a.2/ Đặc điểm địa hình
  Địa hình huyện Tràng Định bị chia cắt mạnh, có nhiều núi cao xen kẽ là các
  thung lũng ven sông suối và lân lũng núi đá vôi. Độ cao phổ biến là 200-500 m
  so với mực nƣớc biển. Trên địa bàn huyện còn có các đỉnh cao 820, 636, 675 tập
  trung ở các xã biên giới, độ dốc trung bình 25-300C.
  a.3/ khí hậu.
  Huyện Tràng Định có đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng núi. Hàng
  năm chia thành hai mùa rõ rệt. Mùa nóng, ẩm bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10.
  Mùa khô lạnh, ít mƣa, khô hanh và rét kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau.
  b/ Nguồn tài nguyên.
  Thổ nhưỡng sau:
  – Đất đỏ vàng phát triển trên đá sét (Fs), chiếm trên 53,4 % diện tích đất tự
  nhiên.
  – Đất đỏ vàng phát triển trên đá mác maaxit (Fa) chiếm trên 28 % diện tích đất tự
  nhiên.
  – Đất vàng nhạt phát triển trên đá cát (Fa) chiếm 3,4 % diện tích tự nhiên.
  – Đất phù sa sông suối (py) chiếm 1,2% diện tích tự nhiên
  Còn lại là đất nâu đỏ trên đá vôi, đất phù sa đƣợc bồi, đất đỏ vàng biến đổi do
  trồng lúa, sông suối, núi đá…
  c/ Nguồn nhân lực, dân số, đặc điểm và phân bố dân cư
  Năm 2010, dân số của huyện Tràng Định là 59.050 ngƣời, trong đó: nữ là
  29.818 ngƣời (chiếm 50,50%), dân số thành thị 4.532 ngƣời (chiếm 7,67%), dân
  sô nông thôn là 54.508 ngƣời.
  Mật độ dân số 59 ngƣời/km2, thấp hơn mật độ chung của tỉnh. Sự phân bố
  dân cƣ tƣơng đối đồng đều giữa các xã trong huyện là điều kiện thuận lợi cho sự
  đầu tƣ cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội.
  Nguồn nhân lực của Tràng Định khá dồi dào, năm 2010 tổng số lao động
  trong độ tuổi trong toàn huyện là 31.237 lao động, chiếm 52,9% tổng số nhân
  khẩu, trong đó có 28.707 lao động có việc làm. Trong đó lao động nông nghiệp

  Trang : 17

 18. 28.551 lao động, chiếm tới 91,40% tổng số lao động toàn huyện, trong đó có
  26.238 lao động có việc làm.
  Do đặc điểm tự nhiên của huyện nên các điểm dân cƣ thƣờng có quy mô nhỏ
  (làng, bản), mật độ dân cƣ thấp. Dân cƣ tập trung chủ yếu dọc theo đƣờng giao
  thông, khu vực thị trấn, thị tứ, trung tâm xã, các điểm chợ… Ngoài ra, làng bản
  còn đƣợc hình thành gần những cánh đồng, khu nƣơng rẫy để thuận tiện cho việc
  sản xuất Toàn huyện có 5 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống, trong đó ngƣời Tày
  chiếm 45,6%; ngƣời Nùng chiếm 40,2%; ngƣời Dao chiếm 6,5%; ngƣời Kinh
  chiếm 5,9%; ngƣời Mông chiếm 1,4%, còn lại là các dân tộc khác chiếm 0,4%.
  d/ Cơ sở hại tầng giao thông đường bộ
  Đƣờng quốc lộ: Huyện Tràng Định có 2 tuyến quốc lộ chạy qua là quốc lộ
  4A và quốc lộ 3B kéo dài:
  Quốc lộ 3B kéo dài trƣớc đây là đƣờng tỉnh 227 và đƣờng tỉnh 228 nối từ Km
  144 + 50 quốc lộ 3 đến đỉnh Khau Khem (ranh giới giữa tỉnh Bắc Kạn và Lạng
  Sơn) qua thị trấn Thất Khê giao quốc lộ 4A và kết thúc tại cửa khẩu Nà Nƣa.
  Phạm vi quốc lộ 3B chạy qua địa bàn huyện là 62 km.
  Quốc lộ 4A nối tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng chạy qua địa bàn huyện
  Tràng Định với chiều dài 30 km đã đƣợc cải tạo nâng cấp thành đƣờng cấp IV
  miền núi với nền rộng 7,5 m, mặt đƣờng láng nhựa rộng 6 m.
  Tuyến đƣờng tỉnh ĐT.226 (Bình Gia – Thất Khê) có chiều dài qua huyện
  16,1 km; Đƣờng tỉnh ĐT. 228A (Bình Lâm – Đội Cấn) có chiều dài toàn tuyến
  15 km; Đƣờng tỉnh 228B Bản Trại – Trung Thành dài 17 km; Đƣờng tỉnh
  ĐT.229 (Lũng Vài – Bình Độ – Tân Minh) có chiều dài toàn tuyến 30 km, trong
  đó chiều dài qua địa bàn huyện 23 km; Đƣờng tỉnh Bản Pẻn – Nà Mằn dài tuyến:
  7,6 km; Đƣờng tỉnh 231 đoạn trong huyện dài 10 km.
  Đƣờng huyện: Hiện tại huyện Tràng Định có 7 tuyến đƣờng huyện với tổng
  chiều dài 86,5 km
  Đƣờng xã: Tổng chiều dài các tuyến đƣờng tại các xã dài 275,5 km, trong đó
  đƣờng ô tô đi đƣợc dài 162,5 km. Hiện nay đã có 100% xã có đƣờng ô tô đi lại
  đƣợc 4 mùa.

  Trang : 18

 19. e/ tiềm năng phát triển kinh tế
  Vị trí địa lý là một thế mạnh nổi bật của huyện, thuận lợi cho việc giao lƣu
  trao đổi hàng hoá, dịch vụ với Trung Quốc và thúc đẩy các hoạt động thƣơng
  mại du lịch trên địa bàn.
  Tài nguyên nƣớc phong phú, tài nguyên nƣớc ngầm đủ cung cấp nƣớc sinh
  hoạt cho nhân dân, nƣớc tƣới cho các loại cây trồng, nƣớc cho chăn nuôi gia súc,
  nƣớc cho công nghiệp có tiềm năng cho nhiều công trình thuỷ điện vừa và nhỏ.
  Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp trong GDP Tràng Định giảm từ 62,7% năm
  2001 xuống còn 50,95% năm 2005 và xuống còn 42,36% vào năm 2010. Trong
  các giai đoạn 2001-2010 tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp trong GDP của tỉnh
  giảm 20,34%.
  Tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng tăng từ 12,7% năm 2001 lên 21,15%
  năm 2005 và lên 26,01% năm 2010.
  Tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ 24,6% năm 2001 lên 27,9% năm 2005 và lên
  31,63% vào năm 2010. Trong cả giai đoạn 2001-2010 tăng 7,03%.
  Giai đoạn 2001-2010, trung bình hàng năm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp
  và thuỷ sản Tràng Định giảm 2,26% (Giai đoạn 2001-2005 là 2,94% và giai
  đoạn 2006-2010 giảm 1,72%); Công nghiệp- xây dựng cả giai đoạn 2001-2010
  tăng 1,48%(Giai đoạn 2001-2005 tăng 2,11% và giai đoạn 2006-2010 tăng
  0,97%); Dịch vụ cả giai đoạn 2001-2010 tăng 0,78% (Giai đoạn 2001-2005 tăng
  0,82% và giai đoạn 2006-2010 tăng 0,75%).
  Trong 10 năm gần đây ,tốc độ tăng trƣởng kinh tế của huyện liên tục duy trì ở
  mức cao so với cả tỉnh: Tổng sản phẩm nội huyện (GDP) Tràng Định bình quân
  hàng năm giai đoạn 2001-2010 có tốc độ tăng trƣởng đạt bình quân 10,71%,
  vƣợt mục tiêu quy hoạch đề ra (là 10-10,5%). Trong đó giai đoạn 2001-2005 đạt
  10,78%, vƣợt mục tiêu quy hoạch đề ra (là 10,15%), giai đoạn 2006-2010 đạt
  10,61% , đạt mục tiêu quy hoạch đề ra (là 10,5-11%).
  GDP bình quân đầu ngƣời (Giá thực tế) năm 2001 đạt 182 USD (bằng
  3.000.000 đồng), bằng 84,17% của cả tỉnh, năm 2005 đạt 275 USD 9 (bằng
  4.600.000 đồng), bằng 74,41% của cả tỉnh và năm 2010 đạt 529 USD (bằng
  9.000.000 đồng), tăng 3 lần so với năm 2001 và bằng 62,98% so với cả tỉnh.
  Trên địa bàn huyện có 01 chợ loại II là chợ trung tâm thị trấn Thất Khê và 06
  chợ loại III trong đó có 01 chợ cụm xã chợ Áng Mò- Tân Tiến, chợ xã gồm:

  Trang : 19

 20. Long Thịnh -Quốc Khánh, Bình Độ- Quốc Việt, Đông Pinh- Trung Thành, Thà
  Cạo- Chí Minh, Bản Nhàn-Hùng Việt, họp theo phiên 5 ngày một lần. Ngoài ra
  có 01 cửa khẩu Bình Nghi xã Đào Viên và 01 cặp chợ biên giới Nà Nƣa.
  f/ Tiềm năng phát triển dich vụ du lịch
  Tràng Định có nhiều tiềm năng về du lịch đặc biệt là các loại hình du lịch
  sinh thái; nghỉ an dƣỡng; tham quan các danh lam tháng cảnh – du lịch hồi
  tƣởng; tìm hiểu phong tục tập quán các dân tộc v.v…
  Du lịch hang động.
  Tràng Định có hơn 90% diện tích là đồi núi nên hệ thống hang động của
  huyện Tràng Định có số lƣợng tƣơng đối lớn cho đến thời điểm hiện nay đã
  khảo sát và phát hiện đƣợc 11 hang động có giá trị về du lịch cũng nhƣ giá trị về
  lịch sử. các hang động tập trung ở 2 xã Tri Phƣơng và Quốc Khánh.
  Du lịch di tích Lịch sử
  Đồn Pò Mã, Đèo Bông Lau Lũng Phầy, và các điểm di tích lịch sử trên
  đƣờng 4A nhƣ Bản Trại, Bản Nằm, Đèo Khách, Khu Lƣu niệm Bác Hồ… Các di
  tích không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có giá trị về danh thắng
  Du lịch sông, suối, hồ:
  Tràng Định nằm ở hạ lƣu của 03 sông, 07 suối đó gồm các sông Kỳ Cùng,
  Bắc Khê, Văn Mịch. Cac suối nhƣ Khuổi Sao, Nà Trào, Nặm ăn, Thâm Luông,
  Khuổi Mịt, Pác Chác, Khuổi Nghìn…Hệ thống sông, suối của Tràng Định quanh
  năm nƣớc chảy, có nhiều cá, dọc theo các con sông, con suối có nhiều quang
  cảnh đẹp; đặc biệt các con suối có dòng nƣớc chảy trong vắt quanh năm. Ngoài
  ra Tràng Định có một hệ thống đập chứa nƣớc để tƣới tiêu cho cánh đồng Thất
  Khê khá dày đặc nhƣ đập Khuổi Sao, đập Kỵ Nà, Kéo quân, Thâm luông, Bản
  Nằm… là những điểm du lịch danh lam thắng cảnh khá nổi tiếng cho du khách
  thƣởng ngoạn và câu cá.
  Một số các điểm du lịch có tiềm năng khai thác:
  Đèo Khau Hƣơng có độ cao trên 1000m so với mặt nƣớc biển thuộc xã Bắc
  Ái; điểm du lịch Điểm cao 820 thuộc xã Quốc Khánh những điểm du lịch này có
  khí hậu quanh năm mát mẻ nhiệt độ trung bình 20 0C, có nhiều cảnh đẹp, giao
  thông đi lại thuận tiện; có thể nói đây là những điểm du lịch sinh thái nghỉ mát
  thú vị và hấp dẫn.

  Trang : 20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M11 – N11 Lạng Sơn File Word, PDF về máy