Tải Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M10 – N10 tỉnh Hưng Yên – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M10 – N10 tỉnh Hưng Yên 

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M10 – N10 tỉnh Hưng Yên 
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M10 – N10 tỉnh Hưng Yên 

Download


Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M10 – N10 tỉnh Hưng Yên nhằm chứng minh cho người quyết định đầu tư thấy được sự cần thiết, mục tiêu, hiệu quả đầu tư của dự án, làm cơ sở cho người bỏ vốn xem sét lại hiệu quả dự án.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M10 – N10 tỉnh Hưng Yên – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M10 – N10 tỉnh Hưng Yên File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M10 – N10 tỉnh Hưng Yên 

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M10 – N10 tỉnh Hưng Yên 

 1. LỜI CẢM ƠN.
  Hiện nay, đất nƣớc ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng, việc giao lƣu
  buôn bán, trao đổi hàng hóa là một nhu cầu của ngƣời dân, các cơ quan xí nghiệp, các tổ
  chức kinh tế và toàn xã hội.
  Để đáp ứng nhu cầu lƣu thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng nhƣ hiện nay, xây
  dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất quan trọng đặt ra
  cho nghành cầu đƣờng nói chung, nghành đƣờng bộ nói riêng. Việc xây dựng các tuyến
  đƣờng góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất nƣớc, tạo điều kiện thuận lợi cho
  nghành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự đi lại giao lƣu của nhân dân.
  Là một sinh viên khoa Xây dựng cầu đƣờng của trƣờng ĐH Dân lập HP, sau 4,5
  năm học tập và rèn luyện dƣới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong bộ môn Xây
  dựng trƣờng ĐH Dân lập HP, em đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích. Theo nhiệm vụ thiết
  nghiệp của bộ môn, đề tài tốt nghiệp của em là: Thiết kế tuyến đƣờng qua 2 điểm M10 –
  N10 thuộc huyện Khoái Châu thành phố Hƣng Yên .
  Trong quá trình làm đồ án do hạn chế về thời gian và điều kiện thực tế nên em khó
  tránh khỏi sai sót, kính mong các thầy giúp đỡ em hoàn thành tốt nhiệm vụ thiết kế tốt
  nghiệp.
  Em xin chân thành cảm ơn các thầy hƣớng dẫn đồ án tốt nghiệp và các thầy cô trong
  bộ môn đã giúp đỡ em trong quá trình học tập và làm đồ án tốt nghiệp này.
  Hải Phòng, Ngày 18 tháng 01 năm 2014
  Sinh viên

  1

 2. PHẦN I: THUYẾT MINH DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ
  LẬP DỰ ÁN XÂY DỰNG:

  Khái niệm: (theo khoản 7 điều 3 Luật Xây Dựng)
  Dự án đầu tƣ xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ
  vốn để xây mới, mở rộng hoặc cải tạo công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy
  trì, nâng cao chất lƣợng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời gian nhất định.
  Mục đính việc lập dự án đầu tƣ:
  Lập dự án đầu tƣ xây dựng công trình để chứng minh cho ngƣời quyết định đầu tƣ
  thấy đƣợc sự cần thiết, mục tiêu, hiệu quả đầu tƣ của dự án.
  Làm cơ sở cho ngƣời bỏ vốn xem xét hiệu quả dự án và khả năng hoàn trả vốn.
  Đồng thời để các cơ quan quản lý nhà nƣớc xem xét sự phù hợp của dự án với quy
  hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển nghành và quy hoạch xây dựng.
  Đánh giá tác động của dự án đến môi trƣờng, mức độ an toàn với các công trình lân
  cận, các yếu tố ảnh hƣởng tới kinh tế xã hội, sự phù hợp với các yêu cầu về phòng chống
  cháy nổ, an ninh quốc phong.
  Phạm vi áp dụng :
  Khi đầu tƣ xây dựng công trình chủ đầu tƣ phải tổ chức lập dự án đầu tƣ và trình
  ngƣời phê duyệt trừ những trƣờng hợp sau :
  Khi đầu tƣ xây dựng công trình, chủ đầu tƣ phải tổ chức lập dự án đầu tƣ và trình
  ngƣời quyết định đầu tƣ thẩm định, phê duyệt trừ những trƣờng hợp sau:
  1.Khoản 1 điều 12 ND16CP
  Khi đầu tƣ xây dƣng các công trình sau đây chủ đầu tƣ ko phải lập dự án mà chỉ
  phải lập báo cáo kinh tế – kĩ thuật xây dựng công trình để trình ngƣời quyết định đầu tƣ
  phê duyệt:
  a) Công trình xây dựng có mục đích tôn giáo .
  b) Công trình cải tạo sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới trụ sở cơ quan có tổng mức
  đầu tƣ dƣới 3 tỷ đồng .
  c) Các dự án hạ tầng xã hội có tổng mức đầu tƣ dƣới 7 tỷ đồng sử dụng vốn ngân
  sách không nhằm mục đích kinh doanh, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã

  2

 3. hội, quy hoạc xây dƣng và đã có chủ trƣơng đầu tƣ hoặc đã đƣợc bố trí trong kế hoạch
  đầu tƣ hàng năm .
  2.Khoản 5 điều 35 luật xây dựng
  Nhà ở riêng lẻ ở vùng sâu vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc điểm dân cƣ tập
  trung, điểm dân cƣ nông thôn chƣa có quy hoạch đƣợc duyệt.
  Nội dung dự án bao gồm phần thuyết minh theo quy định tại Điều 7 và phần thiết kế
  cơ sở theo quy định tại Điều 8 Nghị định này .
  Phần thuyết minh. ( điều 7 NĐ12/2009CP)
  1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tƣ; đánh giá nhu cầu thị trƣờng, tiêu thụ sản phẩm đối
  với dự án sản xuất, kinh doanh; tính cạnh tranh của sản phẩm; tác động xã hội đối với địa
  phƣơng, khu vực (nếu có); hình thức đầu tƣ xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, nhu
  cầu sử dụng đất; điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác .
  2. Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình thuộc dự
  án; phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ và công suất.
  3. Các giải pháp thực hiện bao gồm:
  a) Phƣơng án chung về giải phóng mặt bằng, tái định cƣ và phƣơng án hỗ trợ xây
  dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có.
  b) Các phƣơng án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình
  có yêu cầu kiến trúc .
  c) Phƣơng án khai thác dự án và sử dụng lao động;
  d) Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.
  4. Đánh giá tác động môi trƣờng, các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và các yêu
  cầu về an ninh, quốc phòng.
  5. Tổng mức đầu tƣ của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp
  vốn theo tiến độ , phƣơng án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn và phân
  tích đánh giá hiệu quả kinh tế – tài chính, hiệu quả xã hội của dự á
  THIẾT KẾ CƠ SỞ:
  Khái niệm:
  Thiết kế cơ sở là thiết kế đƣợc thực hiện trong giai đoạn lập Dự án đầu tƣ xây dựng
  công trình trên cơ sở phƣơng án thiết kế đƣợc lựa chọn, bảo đảm thể hiện đƣợc các thông

  3

 4. số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn đƣợc áp dụng, là căn cứ để
  triển khai các bƣớc thiết kế tiếp theo.
  Nội dung:
  Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:
  a) Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phƣơng án thiết kế; tổng mặt bằng công
  trình, hoặc phƣơng án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; vị trí, quy
  mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự
  án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;
  b) Phƣơng án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu
  công nghệ;
  c) Phƣơng án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;
  d) Phƣơng án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công
  trình;
  đ) Phƣơng án bảo vệ môi trƣờng, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp
  luật;
  e) Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu đƣợc áp dụng.
  Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:
  a) Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phƣơng án tuyến công
  trình đối với công trình xây dựng theo tuyến;
  b) Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu
  công nghệ;
  c) Bản vẽ phƣơng án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;
  d) Bản vẽ phƣơng án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu
  của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.
  Ý nghĩa:
  Làm cơ sở cho việc lấp khái toán đầu tƣ.

  4

 5. CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG
  1.1/ GIỚI THIỆU CHUNG
  1.1.1/ Tên dự án
  Dự án đầu tƣ xây dựng tuyến đƣờng nối 2 điểm M10-N10 thuộc địa bàn huyện
  Khoái Châu Thành Phố Hƣng Yên .
  1.1.2/ Chủ đầu tƣ
  Chủ đầu tƣ : UBND thành phố Hƣng Yên
  Đại diện chủ đầu tƣ: Sở giao thông vận tải tp Hƣng Yên .
  Đây là dự án xây dựng tuyến đƣờng của tỉnh nên chủ đầu tƣ quyết định chỉ định
  thầu.Trên cơ sở hồ sơ năng lực tài chính và kinh nghiệm thi công.
  1.1.3/ Nguồn vốn.
  Nguồn vốn: Huy động vốn ngân sách dành cho xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh
  và 30% vốn đầu tƣ của ngân hàng nhà nƣớc.
  1.1.4/ Tổng mức đầu tƣ
  * Cơ sở lập khái toán vốn đầu tƣ.
  Căn cứ mẫu lập tổng dự toán theo thông tƣ 09/2000/TT-BXD của Bộ xây dựng
  ra ngày 17/7/2000 về việc hƣớng dẫn lập dự toán xây lắp các hạng mục công trình.
  Căn cứ quyết định 15/2001/QĐ-BXD ra ngày 20/7/2001 của Bộ xây dựng ban
  hành định mức chi phí tƣ vấn đầu tƣ và xây dựng.
  Căn cứ quyết định 12/2001/QĐ-BXD ra ngày 20/7/2001 của Bộ xây dựng ban
  hành định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng.
  Căn cứ thông tƣ 04/2002/QĐ-UB ra ngày 27/6/2002 về việc điều chỉnh hệ số
  nhân công và máy thi công.
  1.1.5/Kế hoạch đầu tƣ :Dự án đầu tƣ tập trung kéo dài.(từ T1/2013- T9/2014)
  * Các bƣớc lập dự án.
  * Công trình thiết kế 3 bƣớc
  Lập dự án đầu tƣ
  Thiết kế kỹ thuật
  Thiết kế bản vẽ thi công .

  5

 6. 1.2/ CĂN CỨ PHÁP LÝ  KỸ THUẬT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN.
  1.2.1/ Căn cứ pháp lý
  Quy chế quản lý đầu tƣ và xây dựng ban hành kèm theo nghị định 52/1999/NĐ-
  CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ.
  Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi
  bổ sung một số điều của “Quy chế quản lý đầu tƣ và xây dựng” ban hành kèm theo
  Nghị định số 52/1999/NĐ-CP.
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
  năm 2003;
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ
  ban nhân dân;
  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nƣớc ngày 16 tháng 12 năm 2002;
  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
  Căn cứ Luật Đầu tƣ ngày 29 tháng 11 năm 2005;
  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tƣ xây
  dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;
  Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản
  lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009
  của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày
  12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình;
  Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hƣớng
  dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị
  định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về Giám sát và đánh giá
  đầu tƣ;
  Căn cứ Quyết định số: 630/2003/QĐ-UBND ngày 27/11/2003 của Uỷ ban nhân
  dân tỉnh Hƣng Yên về việc phê duyệt Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển giao
  thông vận tải tỉnh Hƣng Yên giai đoạn 2003 – 2010 và định hƣớng đến năm 2020.
  Căn cứ Quyết định số: 1502/2007/QĐ-UBND ngày 26/9/2007 của Uỷ ban nhân
  dân tỉnh Hƣng Yên về việc phê duyệt Đề án phát triển hạ tầng giao thông nông thôn
  miền núi tỉnh Hƣng Yên giai đoạn 2006 – 2010;

  6

 7. Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Khoái Châu giai
  đoạn 2006 – 2010 và định hƣớng đến năm 2020;
  Theo đề nghị của Trƣởng Phòng Hạ tầng kinh tế huyện Khoái Châu tại Tờ trình
  số: 08/TT-PHTKT ngày 20 tháng 9 năm 2007 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển
  giao thông nông thôn miền núi huyện Khoái Châu giai đoạn 2006 – 2010 – 2015 và
  định hƣớng đến năm 2020.
  Hồ sơ khảo sát kết quả của vùng( hồ sơ về khảo sát địa chất thủy văn,hồ sơ
  quản lý đƣờng cũ..)
  1.3/ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ.
  1.3.1/ Mục tiêu.
  Dự án đầu tƣ xây tuyến đƣờng nối liền 2 điểm M10-N10 góp phần cải thiện hệ
  thống giao thông trong địa bàn huyện Khoái Châu tăng cƣờng giao lƣu kinh tế giữa
  nhân dân vùng dự án với nhân dân các vùng lân cận.
  Đảm bảo sự kết nối liên hoàn giữa hệ thống Quốc lộ,tỉnh lộ giao thông trong
  tỉnh Hƣng Yên .Góp phần phát triển kinh tế,đảm bảo an ninh quốc phòng.
  Góp phần nâng cao chất lƣợng hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh để thu hút vốn
  đầu tƣ của các nhà thầu trong nƣớc và nƣớc ngoài vào khai thác các tiềm năng thế
  mạnh của tỉnh mà hiện tại chƣa đƣợc đẩy mạnh.
  Là nền tảng cơ sở để phát triển hệ thống hạ tầng “Điện-Đƣờng –Trƣờng-Trạm”
  góp phần nâng cao đời sống các dân tộc thiểu số nhƣ: xóa mù chữ,y tế ,dịch vụ,góp
  phần giảm thiểu phần trăm số hộ nghèo trong địa bàn.
  1.3.2/ Nhiệm vụ
  Hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn,mở rộng kết nối các vùng kinh tế
  trong khu vực.
  Góp phần thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới của Đảng và nhà nƣớc
  ta đã đề ra.
  1.3.3/ Sự cần thiết đầu tƣ.
  Hƣng Yên là một tỉnh công nghiệp phát triển nhanh và mạnh nhất của miền
  Bắc. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có rất nhiều các khu công nghiệp lớn nhƣ phố nối A,
  phố nối B (khu công nghiệp dệt may), khu công nghiệp Thăng long II (Mitsutomo
  Nhật Bản), khu công nghiệp Nhƣ Quỳnh, khu công nghiệp Minh Đức, khu công

  7

 8. nghiệp nhỏ Kim Động, khu công nghiệp Quán Đỏ….. Sản phẩm công nghiệp của tỉnh
  là dệt may, giày da, ô tô, xe máy, công nghiệp thực phẩm… Cơ cấu theo hƣớng phát
  triển kinh tế công nghiệp và dịch vụ đang là chủ đạo.
  Nhƣng phân hoá kinh tế không đồng đều giữa các khu vực trong tỉnh đang gây
  khó khăn cho việc thu hút đầu tƣ và phát triển kinh tế của tỉnh cũng nhƣ cho những
  vùng, khu vực kinh tế còn chậm phát triển trong tỉnh . Tình hình đó sẽ đƣợc cải thiện
  phần nào khi tuyến đƣờng M10- N10 đƣợc xây dựng .
  Hƣng Yên có rất nhiều điểm du lịch và các di tích lịch sử vì thế tỉnh cần có các
  tuyến đƣờng nối các điểm quan trọng có tiềm năng phát triển kinh tế. nhà nƣớc ta luôn
  sát sao chỉ đạo và có những chính sách đầu tƣ để khu vực vùng núi phía Bắc nƣớc ta
  nói chung và tỉnh Hƣng Yên nói riêng nắm đƣợc những điểm mạnh của mình để có
  hƣớng đi đúng cho sự phát triển kinh tế của tỉnh.
  Thế mạnh là thế, ý thức đã có,chính sách chỉ đạo rõ ràng nhƣng để áp dụng và
  đƣa vào thực tế thì phải bắt đầu từ đâu luôn là câu hỏi quyết định sự đột phá của mỗi
  tỉnh.Nên trên tinh thần chỉ đạo và nhận thức sâu sắc tiềm năng của tỉnh nhà. Rằng
  muốn phát triển kinh tế thì phải có hệ thống cơ sở hạ tầng tốt ,giao thông đi lại thuân
  tiện thì các nhà đầu tƣ mới có thể bỏ vốn vào các dự án của tỉnh để khai thác.
  Nhƣng nguồn vốn ngân sách của tỉnh thì có hạn mà cơ sở hạ tầng xây dựng còn
  nhiều.Nên tỉnh Hƣng Yên luôn cân nhắc đầu tƣ những công trình thực sự cần thiết để
  phát triển mạnh nhất đƣợc tiềm năng của tỉnh.Và từ sự phát triển kinh tế đó ta sẽ có
  vốn để tiếp tục đầu tƣ vào các công trình tiếp theo.
  Nhìn vào tiềm năng các huyện trong tỉnh thì huyện Khoái Châu là một huyện
  có nguồn tài nguyên lớn để phát triển kinh tế và có nhiều các điểm du lịch .Nên nếu ta
  đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng tạ đây thì kinh tế trong tỉnh sẽ phát triển nhanh và từ đó
  có thể đem lợi ích thu đƣợc ở đây để đầu tƣ cho các vùng khác.
  Tuyến đƣờng M10-N10 đƣợc xây dựng sẽ là con đƣờng chủ lực trong giao
  thông của huyện giúp kết nối các vùng kinh tế trong địa bàn huyện với tỉnh nhà và các
  tỉnh lân cận.Tuyến sẽ thúc đẩy đƣợc sự phát triển các tiềm năng thế mạnh nhƣ: khai
  khoáng,vật liệu xây dựng,và du lịch.
  Với lƣu lƣợng xe hiện tại thì thực trạng tuyến đƣờng là quá tải không đáp ứng
  đƣợc yêu cầu giao thông.Nên muốn đẩy mạnh kinh tế thì ta không thể không đầu tƣ

  8

 9. một tuyến đƣờng với vai trò quan trọng một cấp đƣờng đạt chất lƣợng để đáp ứng yêu
  cầu chung.
  Tuyến đƣờng M10-N10 mở ra sẽ rút ngắn khoảng cách đi lại giữa các khu vực
  kinh tế trọng điểm trong vùng. kết nối thuận lợi với các tuyến đƣờng giao thông trong
  khu vực tạo nên sự đồng nhất về mạng lƣới giao thông và tạo nên cảnh quan thẩm mỹ
  chung cho khu vực.Góp phần đẩy mạnh vị thế tỉnh Hƣng Yên so với các tỉnh bạn trong
  khu vực.Góp phần thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới và hoàn thiện hệ
  thống giao thông trên địa bàn của Chính Phủ.
  1.4/ĐIỀU KIỆN CUẢ KHU VỰC XÂY DỰNG DỰ ÁN.
  1.4.1/ Giới thiệu chung về điều kiện của tỉnh Hƣng Yên.

  a/ Điều kiện tự nhiên.
  a.1/ Vị trí địa lý
  Hƣng Yên là một tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng Việt Nam. Trung tâm
  hành chính của tỉnh là thành phố Hƣng Yên nằm cách thủ đô Hà Nội 64 km về phía đông

  9

 10. nam, cách thành phố Hải Dƣơng 50 km về phía tây nam. Phía bắc giáp tỉnh Bắc Ninh,
  phía đông giáp tỉnh Hải Dƣơng, phía tây và tây bắc giáp thủ đô Hà Nội, phía nam giáp
  tỉnh Thái Bình và phía tây nam giáp tỉnh Hà Nam. Trong quy hoạch xây dựng, tỉnh này
  thuộc vùng Hà Nội
  a.2/ Đặc điểm địa hình
  Hƣng Yên nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, trong vùng kinh tế trọng điểm phía
  bắc, là tỉnh đồng bằng xen đồi thấp, không có rừng, núi và biển. Độ cao đất đai không
  đồng đều mà hình thành các dải, các khu, vùng cao thấp xen kẽ nhau nhƣ làn sóng.
  a.3/ Khí hậu
  Hƣng Yên nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, chia làm 4 mùa rõ rệt (xuân,
  hạ, thu, đông). Mùa mƣa kéo dài từ cuối tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. Lƣợng mƣa
  trong mùa mƣa chiếm tới 70% tổng lƣợng mƣa cả năm.
  -Diện tích: 923,09 km² (rộng hơn Hà Nam, Bắc Ninh)[3].
  -Lƣợng mƣa trung bình hàng năm: 1.450 – 1.650 mm
  -Nhiệt độ trung bình: 23,2 °C
  -Số giờ nắng trong năm: 1.519 giờ
  -Độ ẩm tƣơng đối trung bình: 85 – 87%
  b/ Tài nguyên thiên nhiên.
  b.1/ Tài nguyên đất.
  -Hƣng Yên có diện tích đất nông nghiệp là 64.177 ha, trong đó đất cây hàng năm là
  57.074,3 ha (chiếm 88,9%), cây lâu năm 716 ha (chiếm 1,1%), mặt nƣớc nuôi trồng thuỷ
  sản 4000 ha. Quỹ đất nông nghiệp Hƣng Yên còn nhiều tiềm năng để khai thác, đặc biệt
  là tăng vụ và có thể tăng vụ đông lên 30.000 ha. Ngoài ra còn nhiều ao, hồ, sông cụt chƣa
  đƣợc khai thác sử dụng hết. Đất trồng cây lâu năm, đất vƣờn có khả năng trồng nhiều cây
  có giá trị kinh tế cao nhƣ: nhãn, vải, táo, cây cảnh, cây dƣợc liệu… cung cấp cho thị
  trƣờng trong nƣớc đang tăng nhanh (đặc biệt là thị trƣờng Hà Nội) và xuất khẩu. Hình
  thành các vùng sản xuất tập trung tạo nguồn nguyên liệu lớn và ổn định cho phát triển
  công nghiệp chế biến, đây là một thế mạnh của Hƣng Yên.
  b.2/ Tài nguyên khoáng sản
  -Khoáng sản của Hƣng Yên rất hạn chế, chủ yếu là nguồn cát đen với trữ lƣợng lớn
  ven sông Hồng, sông Luộc có thể khai thác đáp ứng nhu cầu xây dựng và san lấp mặt

  10

 11. bằng, làm đƣờng giao thông và phục vụ các vùng lân cận. Bên cạnh đó, tỉnh còn có
  nguồn đất sét tƣơng đối lớn để sản xuất vật liệu xây dựng. Hƣng Yên có nguồn than nâu
  (thuộc bể than nâu vùng đồng bằng sông Hồng) có trữ lƣợng rất lớn (hơn 30 tỷ tấn)
  nhƣng nằm ở độ sâu trung bình từ 600 – 1.000 m, điều kiện khai thác rất phức tạp do lún
  sụt..
  c. Tiềm năng kinh tế
  c.1/. Những lĩnh vực kinh tế lợi thế
  -Hƣng Yên nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là vùng động lực phát triển
  công nghiệp hoá, hiện đại hoá của vùng Bắc Bộ và cả nƣớc; có vị trí địa lý thuận lợi và
  có các tuyến đƣờng giao thông quan trọng đi qua, đó là cơ hội đón nhận và tận dụng sự
  phát triển chung của cả vùng, trƣớc hết về khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, vốn
  đầu tƣ, tiêu thụ sản phẩm… đây là điều kiện tốt để phát triển kinh tế theo hƣớng công
  nghiệp hoá, hiện đại hoá.
  c.2/ Tiềm năng du lịch
  – Do đặc điểm Hƣng Yên không có rừng và biển nên ngành du lịch phát triển còn
  hạn chế. Hiện nay, tỉnh đang đầu tƣ xây dựng các kết cấu hạ tầng để phục vụ phát triển
  du lịch nhƣ: đƣờng giao thông, các khu di tích lịch sử văn hoá… Mặt khác, Hƣng Yên
  cách thủ đô Hà Nội không xa có khả năng gắn kết với các tuyến du lịch từ Hà Nội qua
  Hƣng Yên, Hải Dƣơng đi Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Thái Bình… Đây là một lợi
  thế quan trọng, nếu triển khai tốt và có sự liên kết chặt chẽ với các tỉnh lân cận sẽ tạo nên
  những tuyến du lịch hấp dẫn, góp phần phát triển nhanh các ngành du lịch dịch vụ, tăng
  xuất khẩu tại chỗ và tạo việc làm cho lao động trong tỉnh.
  DÂN CƢ
  -Theo điều tra dân số 01/04/2009 Hƣng Yên có 1.128.702 ngƣời với mật độ dân số
  1.223 ngƣời/km².
  Thành phần dân số
  -Tỷ lệ dân số làm nông nghiệp rất cao, ƣớc tính 80-90%. Tuy nhiên, gần đây tỷ lệ
  này thay đổi một cách nhanh chóng do tốc độ phát triển của công nghiệp, dịch vụ có xu
  hƣớng tăng nhanh hơn. Tỷ lệ dân số làm nông nghiệp năm 2008 ƣớc tính còn 50-55%,
  công nghiệp 37%, dịch vụ 13%.

  11

 12. KHÍ HẬU
  -Hƣng Yên chịu ảnh hƣởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm. Hàng năm có
  hai mùa nóng và lạnh rõ rệt: mùa lạnh, trong thời kỳ đầu mùa đông, khí hậu tƣơng đối
  khô, nửa cuối thì ẩm ƣớt; mùa hạ nóng ẩm, mƣa nhiều. Nhiệt độ trung bình 23,20C khá
  đồng nhất trên địa bàn tỉnh; nhiệt độ trung bình thấp nhất là 160C. Lƣợng mƣa trung bình
  từ 1.450 – 1.650 mm nhƣng phân bố không đều trong năm, mùa mƣa (từ tháng 5 đến
  tháng 10) tập trung tới 70% lƣợng mƣa cả năm. Chịu ảnh hƣởng của hai hƣớng gió chính:
  gió đông nam thổi vào mùa hạ, gió đông bắc thổi vào mùa đông. Mùa khô (từ tháng 11
  đến tháng 4 năm sau) lạnh và thƣờng có mƣa phùn, thích hợp cho gieo trồng nhiều loại
  cây ngắn ngày có giá trị kinh tế cao. Độ ẩm không khí trung bình trong năm là 86%,
  tháng cao nhất (tháng 3) là 92% và tháng thấp nhất (tháng 12) là 79%
  HẠ TẦNG GIAO THÔNG
  Trên địa bàn Hƣng Yên có các quốc lộ sau chạy qua:
  -quốc lộ 5A: Nhƣ Quỳnh – Minh Đức
  -quốc lộ 39A: Phố Nối – Triều Dƣơng
  -quốc lộ 38: Cống Tranh – Trƣơng Xá, thành phố Hƣng Yên – cầu Yên Lệnh
  -quốc lộ 38B: Hải Dƣơng – Ninh Bình
  -Tỉnh lộ:
  -202: Minh Tân – La Tiến (chạy dọc Huyện Phù Cừ qua phà La Tiến sang Tỉnh Thái
  Bình).
  -200: Triều Dƣơng – Cầu Hầu.
  -203: Đoàn Đào – Lệ Xá – Trung Dũng – Thụy Lôi – Hải Triều – Cầu Triều Dƣơng(
  Nối QL 38B với QL 39A)
  -195: Chạy dọc đê sông Hồng từ thành phố Hƣng Yên tới Bát Tràng, Gia Lâm.
  -Đƣờng nối đƣờng 5B và đƣờng cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình(điểm đầu tại nút giao
  thông Lực Điền chạy song song với QL39 qua TP.Hƣng Yên, vƣợt sông Hồng sang Lý
  Nhân – Hà Nam, giao với đƣờng cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình tại nút giao Liêm Tuyền).
  Đƣờng sắt: tuyến đƣờng sắt Hà Nội-Hải Phòng chạy qua địa phận Hƣng Yên
  17 km, từ Nhƣ Quỳnh tới Lƣơng Tài.
  Đƣờng thủy: Sông Hồng là ranh giới của Hƣng Yên với các tỉnh, thành phía tây,
  dài 57 km. Sông Luộc là ranh giới với tỉnh Thái Bình dài 25 km. Sông Luộc và sông

  12

 13. Hồng giao nhau tại địa phận thành phố Hƣng Yên. Ngoài ra còn các sông nhỏ khác
  nhƣ: sông Sặt (sông Kẻ Sặt), sông Chanh, sông Cửu An (sông Cửu Yên), sông Tam
  Đô, sông Điện Biên, v.v. Hệ thống đại thủy nông Bắc Hƣng Hải chủ yếu phục vụ tƣới
  tiêu cho nông nghiệp tỉnh này.
  Các đặc trƣng của đất nền khu vực xây dựng dự án:
  Loại đất : á sét.  = 27  ; C= 0,038 (Mpa)
  Độ ẩm tƣơng đối a = 0,55 ; Mô đun đàn hồi E= 46(Mpa)
  1.5/ TIÊU CHUẨN,TÀI LIỆU DÙNG TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ.
  Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 96TCN43-90
  Quy trình khảo sát đƣờng ô tô 22TCN263-2000
  Quy trình khảo sát địa chất 22TCN259-2000
  Quy chuẩn xây dựng VN tập I,II,III
  Quy trình khảo sát thủy văn TCN 220-95 của bộ GTVT
  Công tác đất TCVN 4447-87
  Tiêu chuẩn thiết kế đƣờng ô tô TCVN 4054-05
  Tiêu chuẩn thiết kế áo đƣờng mềm TCN 221-06
  Điều lệ báo hiệu đƣờng bộ 22TCN237-01.
  1.6/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  Kết luận:
  Các hạng mục công trình tuyến nối liền 2 điểm M10-N10 là một dự án có quy mô
  cần có sự đầu tƣ lớn, vì vậy dự án cần đƣợc sự quan tâm tích cực của các Ban, Ngành
  chức năng liên quan để dự án đƣợc tiến hành một cách thuận lợi và sớm đƣợc triển khai
  xây dựng.
  Kiến nghị:
  Sở giao thông vận tải tỉnh kính đề nghị văn phòng Tỉnh uỷ Hƣng Yên và các cấp
  có thẩm quyền xem xét quyết định phê duyệt dự án và tạo mọi điều kiện để dự án đƣợc
  sớm triển khai thi công.

  13

 14. Chƣơng 2: Xác định cấp hạng đƣờng và các chỉ tiêu kỹ thuật của đƣờng
  I. Xác định cấp hạng đƣờng:
  1. Dựa vào ý nghĩa và tầm quan trọng của tuyến đƣờng
  Tuyến đƣờng thiết kế từ điểm M10 đến N10 thuộc vùng quy hoạch của tỉnh Hƣng
  Yên, tuyến đƣờng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của
  tỉnh.Con đƣờng này nối liền 2 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Hƣng Yên .Vì vậy ta sẽ
  chọn cấp kỹ thuật của đƣờng là cấp IV, thiết kế cho miền núi.
  2. Xác định cấp hạng đƣờng dựa theo lƣu lƣợng xe
  Bảng 2.1.1: Quy đổi lƣu lƣợng xe ra xe con

  Xe Tải trục Xe tải trục Xe tải trục
  LL(N15) Xe con Hstx(q)
  6.5T(2trục) 8,5T(2Trục) 10T(2Trục)
  1428 35% 21% 31% 13% 6

  Hệ số qđ (ai) 1 2.5 2.5 3

  Xe qđ 500 300 443 186

  Nqđ(15)=Ni*ai 2916

  (Hệ số quy đổi tra mục 3.3.2/ TCVN 4054-05)
  Lƣu lƣợng xe quy đổi ra xe con năm thứ 15 là:
  N15qđ = (500×1+300×2.5+443×2.5+186×3)
  = 2916 (xecqđ/ngđ)
  Theo tiêu chuẩn thiết kế đƣờng ô tô TCVN 4054-05 (mục 3.4.2.2), phân cấp kỹ
  thuật đƣờng ô tô theo lƣu lƣợng xe thiết kế (xcqđ/ngày đêm): >500 thì chọn đƣờng cấp
  IV.
  Căn cứ vào các yếu tố trên ta sẽ chọn cấp kỹ thuật của đƣờng là cấp IV, tốc độ thiết
  kế 40Km/h (địa hình núi).
  II. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật:
  A. Căn cứ theo cấp hạng đã xác định ta xác định đƣợc chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu
  chuẩn hiện hành (TCVN 4050-2005) : (Bảng 2.2.1- phụ lục) .

  14

 15. B. Tính toán chỉ tiêu kỹ thuật:
  1. Tính toán tầm nhìn xe chạy :
  1.1. Tầm nhìn hãm xe:

  Lp- Sh lo

  S1

  Tính cho ôtô cần hãm để kịp dừng xe trƣớc chƣớng ngại vật.
  S1 = l1 + Sh + lo
  40 1,4.402
  S1 = + + 10 = 38.75m
  3,6 254(0,5)
  1.2. Tầm nhìn 2 chiều:
  Tính cho 2 xe ngƣợc chiều trên cùng 1 làn xe.
  S2 = 2l1 + lo + ST1 + ST2
  Trong đó các giá trị giải thích nhƣ ở tính S1

  V KV 2 .
  S2 = + +l
  1,8 127( 2 ± i 2 ) o
  Sơ đồ tính tầm nhìn S2

  Lp- Sh Lo Sh Lp-

  S1 S1

  40 1,4.402.0,5
  S2 = + + 10 = 67.49m
  1,8 127.0,5 2
  1.3. Tầm nhìn vƣợt xe:

  15

 16. – Bình thƣờng: S4 = 6V = 6.40 = 240(m)
  – Cƣỡng bức : S4 = 4V = 4.40 = 160(m)

  2. Độ dốc dọc lớn nhất cho phép imax:
  imax đƣợc tính theo 2 điều kiện:
  – Điều kiện đảm bảo sức kéo (sức kéo phải lớn hơn sức cản – đk cần để xe chuyển
  động):
  D  f + i  imax = D – f
  D: nhân tố động lực của xe (giá trị lực kéo trên 1 đơn vị trọng lƣợng, thông số này
  do nhà sx cung cấp)
  – Điều kiện đảm bảo sức bám (sức kéo phải nhỏ hơn sức bám, nếu không xe sẽ trƣợt
  – đk đủ để xe chuyển động)
  GK Pw
  D D’= . ⇒ i’ max = D’ f
  G G
  Gk: trọng lƣợng bánh xe có trục chủ động
  G: trọng lƣợng xe.
  Giá trị  tính trong đkiện bất lợi của đƣờng (mặt đƣờng trơn trƣợt:  = 0,2)
  PW: Lực cản không khí.

  K.F.V 2
  Pw  (m/s)
  13
  Sau khi tính toán 2 điều kiện trên ta so sánh và lấy trị số nhỏ hơn
  2.1. Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo lớn hơn sức cản:
  Với vận tốc thiết kế là 40km/h. Dự tính phần kết cấu mặt đƣờng sẽ làm bằng bê tông
  nhựa. Ta có:
  f: hệ số cản lăn khi xe chạy với tốc độ < 50km/h, với mặt đƣờng bê tông nhựa, bê

  16

 17. tông xi măng, thấm nhập nhựa f = 0,02 => f = 0,02
  V: tốc độ tính toán km/h. Kết quả tính toán đƣợc thể hiện bảng sau:
  Dựa vào biểu đồ động lực hình 3.2.13 và 3.2.14 sổ tay thiết kế đƣờng ôtô ta tiến
  hành tính toán đƣợc cho bảng (phụ lục) .

  2.2 Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo nhỏ hơn sức bám.
  Trong trƣờng hợp này ta tính toán cho các xe trong thành phần xe
  GK Pw
  i bmax = D’ f và D’ = .
  G G
  KF(V 2 ± Vg 2 )
  Trong đó: Pw: sức cản không khí PW =
  13
  V: tốc độ thiết kế km/h, V = 40km/h
  Vg: vận tốc gió khi thiết kế lấy Vg = 0(m/s)
  F: Diện tích cản gió của xe (m2)
  K: Hệ số cản không khí;

  Loại xe K F, m2
  Xe con 0.025-0.035 1.5-2.6
  Xe tải 0.06-0.07 3.0-6.0

  : hệ số bám dọc lấy trong điều kiện bất lợi là mặt đƣờng ẩm ƣớt,bẩn
  lấy  = 0,2
  GK: trọng lƣợng trục chủ động (kg).
  G: trọng lƣợng toàn bộ xe (kg).
  Bảng 2.2.2-phụ lục :
  Theo TCVN 4054-05 với đƣờng IV, tốc độ thiết kế V = 40km/h thì imax = 0,08 cùng
  với kết quả vừa có (chọn giá trị nhỏ n) hơn nữa khi thiết kế cần phải cân nhắc ảnh hƣởng
  giữa độ dốc dọc và khối lƣợng đào đắp để tăng thêm khả năng vận hành của xe, ta sử
  dụng id  5% với chiều dài tối thiểu đổi dốc đƣợc quy định trong quy trình là 120m, tối
  đa là 500m.
  3. Tính bán kính tối thiểu đƣờng cong nằm khi có siêu cao:

  V2
  R min

  127(μ  i SC )
  SC

  17

 18. Trong đó: V: vận tốc tính toán V= 40km/h
  μ : hệ số lực ngang = 0,15

  iSC: độ dốc siêu cao max 0,06
  40 2

  min
  R SC   59.99(m)
  127(0,15 0,06)
  4. Tính bán kính tối thiểu đƣờng cong nằm khi không có siêu cao:
  V2
  R min

  127(μ  i n )
  0SC

  40 2
  R min
    125.98(m)
  127(0,08  0,02)
  0 SC

  5. Tính bán kính thông thƣờng:
  Thay đổi μ và iSC đồng thời sử dụng công thức.
  V2
  R=
  127(μ + i SC )

  Bảng 2.2.3: Bán kính thông thƣờng- phụ lục .

  6. Tính bán kính tối thiểu để đảm bảo tầm nhìn ban đêm:

  b.đ 30.S1
  Rmin =
  α
  Trong đó :S1: tầm nhìn 1 chiều
  : góc chiếu đèn pha  = 2o
  30.40
  b.đ
  Rmin   600(m)
  2
  Khi R < 600(m) thì khắc phục bằng cách chiếu sáng hoặc làm biển báo cho lái xe
  biết.
  7. Chiều dài tối thiểu của đƣờng cong chuyển tiếp & bố trí siêu cao:
  Đƣờng cong chuyển tiếp có tác dụng dẫn hƣớng bánh xe chạy vào đƣờng cong và có
  tác dụng hạn chế sự xuất hiện đột ngột của lực ly tâm khi xe chạy vào đƣờng cong, cải
  thiện điều kiện xe chạy vào đƣờng cong.
  7.1. Đƣờng cong chuyển tiếp (đối với đƣờng cấp IV có tốc độ thiết kế =40km/h
  không cần bố trí ĐCCT ) .

  18

 19. 7.2. Chiều dài đoạn vuốt nối siêu cao
  B.i SC
  L SC 
  i ph
  (độ mở rộng phần xe chạy = 0)
  Trong đó:B: là chiều rộng mặt đƣờng B = 5.5 m
  iph: độ dốc phụ thêm mép ngoài lấy iph = 1% áp dụng cho đƣờng vùng núi
  có Vtt =20 ÷ 40km/h
  iSC: độ dốc siêu cao thay đổi trong khoảng 0,02 – 0,06
  Bảng 2.2.4-phụ lục :
  (Theo TCVN4054-05, chiều dài đƣờng cong chuyển tiếp và chiều dài đoạn nối vuốt
  siêu cao không đƣợc nhỏ hơn Ltc và với đƣờng có tốc độ thiết kế >60km/h thì cần bố trí
  đƣờng cong chuyển tiếp) .

  7.3 Đoạn thẳng chêm
  Đoạn thẳng chêm giữa 2 đoạn đƣờng cong nằm ngƣợc chiều theo TCVN 4054-05
  phải đảm bảo đủ để bố trí các đoạn đƣờng cong chuyển tiếp và đoạn nối siêu cao.
  L1  L2
  Lmax ≥
  2

  Bảng 2.2.5: Tính đoạn thẳng chêm –pphụ lục .
  8. Độ mở rộng phần xe chạy trên đƣờng cong nằm E:
  Khi xe chạy đƣờng cong nằm trục bánh xe chuyển động trên quĩ đạo riêng chiếu
  phần đƣờng lớn hơn do đó phải mở rộng đƣờng cong.
  Ta tính cho khổ xe dài nhất trong thành phần xe, dòng xe có Lxe : 12.0 (m)

  L2A 0,1V
  Đƣờng có 2 làn xe Độ mở rộng E tính nhƣ sau: E  
  R R
  Trong đó: LA: là khoảng cách từ mũi xe đến trục sau cùng của xe
  R: bán kính đƣờng cong nằm
  V: là vận tốc tính toán
  Theo quy định trong TCVN 4054-05, khi bán kính đƣờng cong nằm  250m thì phải
  mở rộng phần xe chạy, phần xe chạy phải mở rộng theo quy định trong bảng 3-8 (TKĐô
  tô T1-T53).

  19

 20. 9. Xác định bán kính tối thiểu đƣờng cong đứng:
  9.1. Bán kính đƣờng cong đứng lồi tối thiểu:
  Bán kính tối thiểu đƣợc tính với điều kiện đảm bảo tầm nhìn 1 chiều
  S12
  R
  2d1
  d1: chiều cao mắt ngƣời lái xe so với mặt đƣờng, d1 = 1,2m
  S1: Tầm nhìn 1 chiều; S1 = 40m

  40 2
  R låi
  min   666.67(m)
  2.1,2
  9.2. Bán kính đƣờng cong đứng lõm tối thiểu:
  Đƣợc tính 2 điều kiện.
  – Theo điều kiện giá trị vƣợt tải cho phép của lò xo nhíp xe và
  không gây cảm giác khó chịu cho hành khác.
  V 2 40 2
  R lâm
  min    246.15(m)
  6,5 6,5
  – Theo điều kiện đảm bảo tầm nhìn ban đêm
  S I2 402
  Rlâm
     400.81(m)
  2(hđ  S1 . sin  đ ) 2(0,6  40. sin 2 o )
  min

  Trong đó:hđ: chiều cao đèn pha hđ = 0,6m
  : góc chắn của đèn pha  = 2o
  10. Tính bề rộng làn xe:
  10.1 Tính bề rộng phần xe chạy Bl :
  Khi tính bề rộng phần xe chạy ta tính theo sơ đồ xếp xe nhƣ hình vẽ trong cả ba
  trƣờng hợp theo công thức sau:
  bc
  B= xy
  2

  20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M10 – N10 tỉnh Hưng Yên File Word, PDF về máy