Tải Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế khả thi và thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt Đồng Mỏ – Bản Thí – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế khả thi và thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt Đồng Mỏ – Bản Thí

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế khả thi và thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt Đồng Mỏ – Bản Thí
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế khả thi và thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt Đồng Mỏ – Bản Thí

Download


Nội dung đồ án tốt nghiệp bao gồm 3 phần: phần 1 lập dự án khả thi tuyến Đồng Mỏ – Bản Thí, phần 2 thiết kế thi công chỉ đao tuyến Đồng Mỏ – Bản Thí, phân 3 chuyên đề nghiên cứu bản vẽ thiết kế thi công hầm chui km 379+812 trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế khả thi và thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt Đồng Mỏ – Bản Thí – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế khả thi và thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt Đồng Mỏ – Bản Thí File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế khả thi và thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt Đồng Mỏ – Bản Thí

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế khả thi và thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt Đồng Mỏ – Bản Thí

 1. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m v¨n
  Du
  Môc luc

  Lêi Nãi ®Çu ……………………………………………………………………………….. 8
  ThiÕt kÕ tuyÕn………………………………………………………………….9
  Giíi thiÖu chung……………………………………………………………………………….10
  1.1.C¨n cø lËp dù ¸n kh¶ thi tuyÕn ®êng s¾t……………………………………10
  1.2.Tµi liÖu sö dông……………………………………………………………………….10
  1.3.Môc tiªu ®å ¸n………………………………………………………………………….10
  1.4.Ph¹m vi nghiªn cøu giíi h¹n nghiªn cøu………………………………………..11
  1.4.1.Ph¹m vi:…………………………………………………………………………………….11
  1.4.2.Giíi h¹n nghiªn cøu……………………………………………………………………..11
  1.5.Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng tuyÕn ®êng s¾t……………………………..12
  Giíi thiÖu tuyÕn……………………………………………………………………………….14
  2.1.T×nh h×nh nÒn kinh tÕ x· héi vïng ®i qua………………………………….14
  02.1.1. T×nh h×nh ®Þa chÊt c«ng tr×nh……………………………………………….14
  12.1.2. T×nh h×nh vËt liÖu x©y dùng:………………………………………………….14
  2.2.§iÒu kiÖn tù nhiªn…………………………………………………………………….15
  2.2.1.VÞ trÝ ®Þa lý…………………………………………………………………………….15
  2.2.2.KhÝ hËu……………………………………………………………………………………15
  2.2.3. T×nh h×nh thuû v¨n:………………………………………………………………….15
  2.3.T×nh h×nh giao th«ng vËn t¶i……………………………………………………16
  C¸c th«ng sè kü thuËt c¬ b¶n…………………………………………………………….18
  3.1.Chän khæ ®êng:………………………………………………………………………18
  3.2.Chän sè ®êng chÝnh……………………………………………………………….19
  3.3.Chän lo¹i søc kÐo, lo¹i ®Çu m¸y :……………………………………………….20
  3.4.Chän lo¹i toa xe:……………………………………………………………………….21
  3.5.Chän ip :………………………………………………………………………………….21
  3.6.X¸c ®Þnh träng lîng ®oµn tµu Q , chiÒu dµi Ltµu ………………………23
  3.6.1. TÝnh träng lîng ®oµn tµu Q :……………………………………………………..23
  3.6.2. KiÓm tra ®iÒu kiÖn khëi ®éng…………………………………………………..24
  3.6.3. TÝnh träng lîng hµng cña ®oµn tµu:……………………………………………25
  Líp §êng s¾t K48 1 Trêng §HGTVT

 2. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m v¨n
  Du
  3.6.4.Sè toa xe cña ®oµn tµu :……………………………………………………………..25
  3.6.5.ChiÒu dµi ®oµn tµu lµ:………………………………………………………………..25
  3.7.Chän chiÒu dµi dïng ®îc cña ®êng ga……………………………………….26
  3.7.1. TÝnh chiÒu dµi sö dông cña ®êng ®ãn tiÔn:………………………………..26
  3.7.2. Chän chiÒu dµi nÒn ga:…………………………………………………………….26
  3.7.3. X¸c ®Þnh sè ®êng trong ga:………………………………………………………26
  3.8.Chän trÞ sè dèc gia cêng:…………………………………………………………27
  3.9.Chän RMin., Rmax…………………………………………………………………..27
  3.9.1. Khæ ®êng vµ cÊp ®êng: ………………………………………………………….28
  3.9.2. VËn tèc ch¹y tµu:………………………………………………………………………28
  3.9.3. §iÒu kiÖn ®Þa h×nh:………………………………………………………………..28
  3.10.Tiªu chuÈn nÒn ®êng……………………………………………………………..28
  3.10.1.BÒ réng mÆt ®Ønh nÒn ®êng: …………………………………………………28
  3.10.2.Mui luyÖn:……………………………………………………………………………….29
  3.10.3.Ta luy nÒn ®êng 1:m………………………………………………………………..30
  3.10.4. Cao ®é vai ®êng……………………………………………………………………..31
  3.10.5.ThiÕt kÕ r·nh tho¸t níc……………………………………………………………….32
  3.10.6.Ranh giíi chiÕm ®Êt cña ®êng s¾t. ……………………………………………33
  3.10.7.Tr¾c ngang nÒn ®êng………………………………………………………………33
  3.10.8 NÒn ®êng trong ga…………………………………………………………………..34
  3.11.Chän lo¹i kiÕn tróc tÇng trªn. …………………………………………………35
  3.11.1.Chän lo¹i ray…………………………………………………………………………….35
  3.11.2.Chän lo¹i tµ vÑt:……………………………………………………………………….36
  3.11.3.Líp ®¸ ba l¸t……………………………………………………………………………..38
  3.11.4.Chän lo¹i ghi:……………………………………………………………………………39
  3.11.5.ThiÕt bÞ phßng x« …………………………………………………………………..39
  3.11.6.Chän lo¹i lËp l¸ch: …………………………………………………………………….40
  3.12.TÇn suÊt thiÕt kÕ:…………………………………………………………………40
  3.13.KiÕn tróc ………………………………………………………………………………40
  3.14.Th«ng tin tÝn hiÖu………………………………………………………………….40
  3.14.1.ThiÕt bÞ thùc hiÖn …………………………………………………………………..40
  3.14.2.ThiÕt bÞ th«ng tin:……………………………………………………………………41
  3.15.Vßng quay ®Çu m¸y: ……………………………………………………………..41

  Líp §êng s¾t K48 2 Trêng §HGTVT

 3. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m v¨n
  Du
  3.16.Khæ giíi h¹n:………………………………………………………………………….43
  ThiÕt kÕ b×nh ®å tr¾c däc tuyÕn…………………………………………………….43
  4.1. ThiÕt kÕ b×nh ®å…………………………………………………………………..43
  4.1.1. C¸c ph¬ng ph¸p v¹ch tuyÕn:……………………………………………………….43
  4.1.2. Nguyªn t¾c chung khi thiÕt kÕ b×nh ®å:……………………………………..44
  4.1.3. ThiÕt kÕ b×nh ®å tuyÕn:…………………………………………………………..45
  4.2. ThiÕt kÕ tr¾c däc:………………………………………………………………….51
  4.2.1. ThiÕt kÕ ®êng ®á trªn tr¾c däc. ……………………………………………….51
  4.2.2. KiÓm tra thiÕt kÕ tr¾c däc ®¶m b¶o ch¹y tµu an toµn vµ ªm thuËn.. .52
  4.2.3. Khi thiÕt kÕ tr¾c däc ph¶i ®¶m b¶o ch¹y tÇu liªn tôc……………………..54
  4.2.4. Chän chiÒu dµi dèc :…………………………………………………………………55
  4.2.5. KiÓm tra vÞ trÝ ®iÓm ®æi dèc theo vÞ trÝ b×nh ®å vµ c«ng tr×nh
  nh©n t¹o …………………………………………………………………………………………..55
  4.2.6.ThiÕt kÕ tr¾c däc cho ph¬ng ¸n côc bé…………………………………………55
  4.3 Nguyªn t¾c ph©n bè ®iÓm ph©n giíi ……………………………………..56
  4.3.1 Ph©n theo tiªu chuÈn thèng nhÊt………………………………………………….56
  4.3.2 Ph©n bè theo yªu cÇu riªng cña tõng tuyÕn (tiªu chuÈn riªng): …………56
  4.3.3 Yªu cÇu vÒ b×nh ®å tr¾c däc …………………………………………………….56
  4.3.4 Néi dung ph©n bè ®iÓm ph©n giíi………………………………………………..57
  4.3.5 §¸nh gi¸ viÖc ph©n bè ga…………………………………………………………….60

  thiÕt kÕ vµ bè trÝ c¸c c«ng tr×nh tho¸t níc………………………………………….62
  5.1. Bè trÝ tÝnh to¸n lu lîng vµ khÈu ®é cèng…………………………………..63
  5.1.1.Bè trÝ cÇu cèng…………………………………………………………………………63
  5.1.2.TÝnh thñy v¨n cèng…………………………………………………………………….64
  5.1.3.TÝnh khÈu ®é cèng Lc……………………………………………………………….71
  5.2. C«ng tr×nh cÇu trªn tuyÕn……………………………………………………….77
  5.3. ThiÕt kÕ r·nh trªn nÒn ®µo dµi…………………………………………………78
  5.3.1. R·nh ®Ønh:……………………………………………………………………………..79
  5.3.2. R·nh biªn…………………………………………………………………………………79

  TÝnh to¸n c«ng tr×nh phÝ…………………………………………………………………80
  6.1. Khèi lîng ®µo ®¾p trªn ®êng chÝnh tuyÕn……………………………….80

  Líp §êng s¾t K48 3 Trêng §HGTVT

 4. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m v¨n
  Du
  6.1.1.NÒn ®¾p:…………………………………………………………………………………81
  6.1.2. NÒn ®µo:…………………………………………………………………………………81
  6.2.Khèi lîng ®µo ®¾p trong ga………………………………………………………82
  6.3.Khèi lîng c«ng tr×nh phô gåm……………………………………………………98
  6.4.Khèi lîng cÇu, cèng, hÇm………………………………………………………….98
  6.4.1. ChiÒu dµi cèng………………………………………………………………………..98
  6.4.2.ChiÒu dµi hÇm : ……………………………………………………………………99
  * VÞ trÝ cöa hÇm, chiÒu dµi hÇm……………………………………………………….99
  6.4.3.ChiÒu dµi cÇu: ……………………………………………………………………102
  6.5.ChiÒu dµi kiÕn tróc tÇng trªn vµ ghi…………………………………………102
  6.5.1. TÝnh khèi lîng kiÕn tróc tÇng trªn PAC (c¶ tuyÕn)………………………102
  6.5.2.TÝnh khèi lîng kiÕn tróc tÇng trªn ®o¹n côc bé……………………………105
  6.5.3.TÝnh khèi lîng kiÕn tróc tÇng trªn ph¬ng ¸n chÝnh ®o¹n cã côc bé.. 106
  6.6.th«ng tin tÝn hiÖu…………………………………………………………………..108
  6.6.1. Ph¬ng ¸n chÝnh……………………………………………………………………108
  6.6.2. Ph¬ng ¸n côc bé……………………………………………………………………..108
  6.6.3. Ph¬ng ¸n chÝnh ®o¹n cã côc bé……………………………………………….108
  6.7.Ghi………………………………………………………………………………………..108
  6.8.Khèi lîng x©y dùng nhµ ga (m2)……………………………………………..108
  So s¸nh kinh tÕ – kü thuËt c¸c ph¬ng ¸n……………………………………………109

  KiÕn nghÞ…………………………………………………………………………………….113

  ThiÕt kÕ thi c«ng chØ ®¹o………………………………………………114
  NhiÖm vô thiÕt kÕ…………………………………………………………………………114
  1.1. NhiÖm vô thiÕt kÕ:……………………………………………………………..114
  1.2. Tµi liÖu xuÊt ph¸t:………………………………………………………………..115
  1.3. Giíi thiÖu t×nh h×nh chung cña tuyÕn:………………………………….115
  1.1. §Þa h×nh ®Þa m¹o……………………………………………………………………115
  1.2. T×nh h×nh ®Þa chÊt thuû v¨n:…………………………………………………….116
  1.3. KhÝ hËu:………………………………………………………………………………….116
  1.4. Giao th«ng vËn t¶i:…………………………………………………………………….117
  1.5. VËt liÖu x©y dùng:…………………………………………………………………….117

  Líp §êng s¾t K48 4 Trêng §HGTVT

 5. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m v¨n
  Du
  1.6. C¸c vÊn ®Ò kh¸c……………………………………………………………………….118

  Khèi lîng c«ng tr×nh……………………………………………………………………….119
  2.1. Khèi lîng ®µo ®¾p ®Êt ®¸……………………………………………………..119
  2.1.1. §iÒu phèi ®Êt :……………………………………………………………………….119
  2.2 cèng……………………………………………………………………………………..120
  2.2.1. Khèi lîng cèng………………………………………………………………………..120
  2.3. Khèi lîng kiÕn tróc tÇng trªn:…………………………………………………..120
  2.3.1.Ray:……………………………………………………………………………………….120
  2.3.2.Tµ vÑt:……………………………………………………………………………………120
  2.3.3.LËp l¸ch:………………………………………………………………………………….120
  2.3.4.Bul«ng nèi:………………………………………………………………………………120
  2.3.5.Ghi:………………………………………………………………………………………..121
  2.3.6.§¸ bal¸t:……………………………………………………………………………………121
  2.3.7.Khèi lîng phô kiÖn nèi gi÷ ray:…………………………………………………….121
  2.4.Khèi lîng nhµ ga:…………………………………………………………………….121
  2.5. Th«ng tin tÝn hiÖu…………………………………………………………………121
  2.6. Khèi lîng cÇu . …………………………………………………………………….121
  2.7. Khèi lîng HÇm………………………………………………………………………121
  X¸c ®Þnh ph¬ng ¸n – tr×nh tù thi c«ng………………………………………………122
  3.1.Ph¬ng ph¸p thi c«ng……………………………………………………………….122
  3.1.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ:…………………………………………………………………122
  3.1.2. Thi c«ng nÒn:…………………………………………………………………………122
  3.1.3. Thi c«ng cèng :……………………………………………………………………….123
  3.1.4. Thi c«ng ®Æt ray :………………………………………………………………….123
  3.1.5. Thi c«ng r¶i ®¸ :………………………………………………………………………124
  3.1.6. Thi c«ng th«ng tin tÝn hiÖu nhµ ga cÊp níc ……………………………….124
  3.1.7. C«ng t¸c hoµn thiÖn vµ bµn giao……………………………………………….124
  3.2.Thêi gian vµ tr×nh tù thi c«ng :…………………………………………………124
  3.2.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ:…………………………………………………………………124
  3.2.2. C«ng t¸c thi c«ng nÒn ®êng :……………………………………………………125
  3.2.2.1.Chän m¸y thi c«ng :………………………………………………………………………125
  3.2.2.2.§Þnh møc m¸y thi c«ng :……………………………………………………………….126

  Líp §êng s¾t K48 5 Trêng §HGTVT

 6. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m v¨n
  Du
  3.2.2.3.TÝnh sè m¸y mãc vµ nh©n lùc……………………………………………………….135
  3.2.3. Thi c«ng cèng, cÇu, hÇm: ………………………………………………………..139
  3.2.3.1: C«ng t¸c thi c«ng cèng:……………………………………………………………..139
  3.2.4. Thi c«ng ®Æt ray:…………………………………………………………………..141
  3.2.4.1.Chän chiÒu ®Æt ray:……………………………………………………………………142
  3.2.4.2.Ph¬ng ph¸p ®Æt ray:……………………………………………………………………142
  3.2.4.3.Tæ chøc ®Æt ray:………………………………………………………………………..145
  3.2.4.4.TiÕn ®é ®Æt ray:………………………………………………………………………..145
  3.2.5Thi c«ng r¶i ®¸:………………………………………………………………………….145
  3.2.5.1 Lùa chän vµ tæ chøc lÊy ®¸ :………………………………………………………..145
  3.2.5.2. TiÕn ®é r¶i ®¸:……………………………………………………………………………146
  3.2.6. Th«ng tin tÝn hiÖu…………………………………………………………………..148
  3.2.7. Thi c«ng nhµ ga vµ cÊp tho¸t níc………………………………………………..149
  3.2.8.Thêi gian hoµn thiÖn bµn giao c«ng tr×nh……………………………………149

  KÕ ho¹ch cung cÊp nh©n lùc thiÕt bÞ m¸y mãc………………………………..150
  4.1.Môc ®Ých yªu cÇu:………………………………………………………………..150
  4.2.KÕ ho¹ch cô thÓ:……………………………………………………………………150
  4.2.1.KÕ ho¹ch cung cÊp nh©n lùc:…………………………………………………….150
  4.2.2.KÕ ho¹ch cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn:….150
  4.2.3.KÕ ho¹ch cung cÊp vËt t nhiªn liÖu:…………………………………………….151

  LËp kh¸i to¸n c«ng tr×nh………………………………………………………………….154
  5.1. Nguyªn t¾c lËp kh¸i to¸n:………………………………………………………..154
  5.2. Ph¬ng ph¸p lËp kh¸i to¸n:………………………………………………………..154
  5.3.C¸ch tÝnh:……………………………………………………………………………..155
  ……………………………………………………………………………………………………..155

  An toµn lao ®éng……………………………………………………………………………161
  6.1.Kh¸i qu¸t:……………………………………………………………………………….161
  6.1.1. Môc ®Ých yªu cÇu vµ tÇm quan träng:………………………………………161
  6.1.2. C¸c biÖn ph¸p vµ nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ an toµn lao ®éng:……….162
  6.2.Mét sè vÊn ®Ò cô thÓ……………………………………………………………162
  6.2.1 Thi c«ng nÒn:…………………………………………………………………………163
  6.2.2. Thi c«ng cÇu, cèng , hÇm, nhµ ga, th«ng tin tÝn hiÖu:………………..163

  Líp §êng s¾t K48 6 Trêng §HGTVT

 7. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m v¨n
  Du
  6.2.3. Thi c«ng ®Æt ray r¶i ®¸:…………………………………………………………163

  Tæ chøc qu¶n lý thi c«ng………………………………………………………………..164

  C¸c c«ng tr×nh t¹m xÝ nghiÖp trùc thuéc………………………………………….166
  7.1.C«ng tr×nh t¹m:………………………………………………………………………166
  0§êng t¹m: ………………………………………………………………………………………166
  1§êng th«ng tin t¹m:………………………………………………………………………….166
  2Nhµ cöa t¹m:………………………………………………………………………………….166
  7.2.XÝ nghiÖp trùc thuéc:…………………………………………………………….167
  7.2.1.B·i l¾p cÇu ray:………………………………………………………………………..167
  7.2.1.1.VÞ trÝ:………………………………………………………………………………………..167
  7.2.1.2.S¬ ®å b·i l¾p vµ trang thiÕt bÞ:…………………………………………………….167
  7.2.1.3.Tæ chøc thi c«ng l¾p cÇu ray:………………………………………………………167
  7.2.1.4.N¨ng suÊt b·i l¾p cÇu ray:…………………………………………………………….167
  7.2.2. C«ng trêng s¶n suÊt cÊu kiÖn l¾p ghÐp:……………………………………168
  7.2.3. Xëng c¬ khÝ söa ch÷a:……………………………………………………………169

  PhÇn III : Chuyªn ®Ò……………………………………………………………………..170

  Lêi nãi ®Çu
  VËn t¶i ®êng s¾t cïng víi vËn t¶i ®êng bé, hµng kh«ng, ®êng
  thuû…t¹o nªn m¹ng líi Giao th«ng kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi mçi quèc
  gia. §êng s¾t ra ®êi kh«ng sím so víi c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c nhng nã mau
  chãng trë thµnh ph¬ng tiÖn chñ ®¹o trong vËn t¶i vµ trong sù ph¸t triÓn

  Líp §êng s¾t K48 7 Trêng §HGTVT

 8. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m v¨n
  Du
  cña mçi quèc gia.(NhÊt lµ vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, vËn chuyÓn
  container, vËn t¶i liªn vïng…). Víi vËn t¶i ®êng s¾t vai trß quan träng cña
  nã lµ kh¶ n¨ng kÕt nèi gi÷a c¸c ph¬ng thøc vËn t¶i, ®ãng vai trß quan
  träng h×nh thµnh vËn t¶i ®a ph¬ng thøc.ý thøc ®îc ®iÒu ®ã víi nhiÖm vô
  thiÕt kÕ ®îc giao §ATN lµ thiÕt kÕ kh¶ thi vµ thiÕt kÕ thi c«ng chØ ®¹o
  tuyÕn ®êng s¾t §ång Má – B¶n ThÝ. Víi sù híng dÉn cña c¸c thÇy, c« gi¸o
  trong Bé m«n §êng S¾t vµ ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn t×nh vµ chu ®¸o
  cña thÇy gi¸o TS. Lª C«ng Thµnh em ®· hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp ®îc
  giao.
  Néi dung ®å ¸n tèt nghiÖp bao gåm 3phÇn:
  -PhÇn I: LËp dù ¸n kh¶ thi tuyÕn §ång Má – B¶n ThÝ
  -PhÇn II: ThiÕt kÕ thi c«ng chØ ®ao tuyÕn §ång Má – B¶n ThÝ
  -Ph©n III: Chuyªn ®Ò:nghiªn cøu b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng hÇm
  chui km379+812 trªn tuyÕn ®êng s¾t Hµ Néi – Tp Hå ChÝ Minh
  Em xin tr©n träng c¶m ¬n sù gióp ®ì quý b¸u cña c¸c thÇy c« gi¸o
  trong bé m«n §êng S¾t.

  Hµ Néi, ngµy th¸ng 5 n¨m 2012
  Sinh viªn

  Ph¹m v¨n Du

  Líp §êng s¾t K48 8 Trêng §HGTVT

 9. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m v¨n
  Du

  PhÇn I
  ThiÕt kÕ tuyÕn
  LËp dù ¸n kh¶ thi tuyÕn §ång Má – B¶n ThÝ

  Líp §êng s¾t K48 9 Trêng §HGTVT

 10. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m V¨n
  Du
  Ch¬ng I
  Giíi thiÖu chung

  1.1. C¨n cø lËp dù ¸n kh¶ thi tuyÕn ®êng s¾t.
  – C¨n cø vµo nhiÖm vô vµ thiÕt kÕ tèt nghiÖp cña bé m«n ®êng
  s¾t khoa c«ng tr×nh trêng §¹i häc Giao th«ng vËn t¶i ngµy 15/01/2012
  Víi néi dung:
  + LËp dù ¸n kh¶ thi tuyÕn ®êng s¾t §ång Má – B¶n ThÝ
  + LËp thiÕt kÕ thi c«ng chØ ®¹o tuyÕn
  + Chuyªn ®Ò :nghiªn cøu b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng hÇm chui
  km379+812 trªn tuyÕn ®êng s¾t Hµ Néi – Tp Hå ChÝ Minh

  1.2. Tµi liÖu sö dông.
  – Qui ph¹m thiÕt kÕ ®êng s¾t khæ 1000mm
  – Gi¸o tr×nh thiÕt kÕ ®êng s¾t tËp I, II.
  – Gi¸o tr×nh thi c«ng ®êng s¾t tËp I, II.
  – Gi¸o tr×nh kiÕn tróc tÇng trªn.
  – Gi¸o tr×nh nÒn ®êng s¾t.
  – Gi¸o tr×nh söa ch÷a ®êng s¾t
  – Sæ tay thiÕt kÕ ®êng s¾t tËp I, II.
  – C«ng tr×nh vît s«ng.
  – CÇu cèng nhá trªn ®êng « t«.
  – B¶n ®å khu vùc.
  – §Þa lý ViÖt Nam
  – Qui ho¹ch h¹ tÇng c¬ së n¬i cã tuyÕn ®i qua.
  – C¸c ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸.

  1.3. Môc tiªu ®å ¸n.
  ThiÕt kÕ tuyÕn ®êng s¾t §M- BT khæ 1000mm ®¹t c¸c tiªu
  chuÈn tèc ®é Vmax cña tµu hµng Vmax = 60km/h
  tµu kh¸ch Vmax = 60km/h

  Líp §êng s¾t K48 10 Trêng §HGTVT

 11. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m V¨n
  Du
  Phï hîp víi quy ho¹ch n©ng cÊp vµ ph¸t triÓn ®êng s¾t hiÖn ®¹i
  ho¸ ®êng s¾t phôc vô cho viÖc nèi m¹ng víi ®êng s¾t §«ng Nam ¸ vµ
  quèc tÕ trong t¬ng lai.

  1.4. Ph¹m vi nghiªn cøu giíi h¹n nghiªn cøu.
  1.4.1.Ph¹m vi:
  – Nghiªn cøu lËp dù ¸n kh¶ thi tuyÕn ®êng s¾t §M – BT.
  – ThiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng chØ ®¹o.
  + §iÓm ®Çu ga §ång Má trªn tuyÕn Hµ Néi – L¹ng S¬n.
  + §iÓm cuèi ga B¶n ThÝ.

  1.4.2.Giíi h¹n nghiªn cøu
  Néi dung ®å ¸n thùc hiÖn nhiÖm vô thiÕt kÕ tèt nghiÖp ®îc giao
  víi c¸c sè liÖu gi¶ ®Þnh ban ®Çu ®îc giao:
  – B×nh ®å tuyÕn §ång Má – B¶n ThÝ tØ lÖ 1/10.000
  – §é dèc h¹n chÕ ip = 90/00
  – §Çu m¸y §iezen D13E
  – Lo¹i toa xe H-TQ:
  T¶i träng 30T tù träng 14.4T dµi 12.8m chiÕm 30%
  – Lo¹i toa xe M-TQ:
  T¶i träng 50T tù träng 19T dµi 12.2m chiÕm 70%
  – HÖ sè chÊt hµng α = 0,85
  – §M §13E: l®m =15.5m
  ltxt = 8m
  – Khèi lîng chuyªn chë cho c¸c n¨m vËn t¶i
  N¨m thø 2 5 10
  Khèi lîng vËn chuyÓn (106 tÊn)
  2.0/1.5 3.0/2.0 4.0/3.0
  G®i/GvÒ
  Sè ®«i tµu kh¸ch (®«i tµu/ngµy
  1 2 2
  ®ªm)
  Sè ®«i tµu lÎ (®«i tµu/ngµy ®ªm) 1 2 3

  Líp §êng s¾t K48 11 Trêng §HGTVT

 12. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m V¨n
  Du
  1.5. Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng tuyÕn ®êng s¾t.
  §o¹n ®êng s¾t §ång Má – B¶n ThÝ n»m trªn tuyÕn ®êng s¾t Hµ
  Néi L¹ng S¬n. §©y lµ tuyÕn ®êng quan träng trong m¹ng líi ®êng s¾t n-
  íc ta. TuyÕn Hµ L¹ng nèi liÒn ®êng s¾t Thèng NhÊt t¹i Hµ Néi vµ ®i
  qua 3 tØnh B¾c Ninh, B¾c Giang vµ L¹ng S¬n ®ång thêi nèi liÒn víi hÖ
  thèng quèc tÕ quan qua thÕ giíi.
  Do tuyÕn Hµ L¹ng lµ tuyÕn ®êng liªn vËn giao th«ng qua thÕ giíi
  v× vËy tuyÕn cã tÇm quan träng lín.
  TuyÕn nèi liÒn qua c¸c vïng d©n c c¸c trung t©m kinh tÕ, chÝnh
  trÞ , v¨n ho¸ cña c¸c ®Þa ph¬ng vµ trung ¬ng nh Hµ Néi, B¾c Ninh, B¾c
  Giang, KÐp, §ång Má, L¹ng S¬n, §ång §¨ng nh÷ng vïng c«ng nghiÖp,
  nh÷ng trung t©m c«ng nghiÖp ®Þa ph¬ng nh B¾c Ninh, B¾c Giang,
  L¹ng S¬n víi c¸c ngµnh kh¸ ph¸t triÓn nh chÕ biÕn c©y c«ng nghiÖp vµ
  kho¸ng s¶n.
  TuyÕn cã nhiÖm vô chuyªn chë hµnh kh¸ch tõ miÒn xu«i lªn miÒn
  ngîc vµ ngîc l¹i nã gãp phÇn ®¾c lùc vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n
  ho¸ cña c¸c tØnh phÝa B¾c, xo¸ bá sù chªnh lÖch gi÷a miÒn xu«i vµ
  miÒn ngîc, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n d©n.
  Tõ Hµ Néi tuyÕn nèi liÒn víi c¸c tuyÕn:
  Hµ Néi – H¶i Phßng
  Hµ Néi- Thanh Ho¸ – Vinh
  Hµ Néi – Lµo Cai
  Hµ Néi -KÐp –U«ng BÝ vµ Hµ Néi-KÐp Th¸i -Nguyªn
  Tõ L¹ng S¬n tuyÕn nèi liÒn víi
  L¹ng S¬n – Kú Lõa
  Na D¬ng – Mãng C¸i
  Tõ §ång §¨ng cã ®êng giao th«ng
  §ång §¨ng – Na SÇm – Cao B»ng.
  Nh vËy tuyÕn Hµ L¹ng lµ ®êng trôc chÝnh trong m¹ng líi ®êng s¾t
  quèc gia. Tõ c¸c vïng tuyÕn ®i qua, tõ c¸c ®êng nèi víi ®êng Hµ L¹ng vµ
  tõ ®iÓm xuÊt ph¸t ta thÊy r»ng: TuyÕn cã ý nghÜa kinh tÕ – chÝnh trÞ –

  Líp §êng s¾t K48 12 Trêng §HGTVT

 13. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m V¨n
  Du
  v¨n ho¸ rÊt quan träng, nèi liÒn víi thñ ®« Hµ Néi víi c¸c thÞ x· thÞ trÊn
  sÇm uÊt, trï phó. Cã t¸c dông ®oµn kÕt c¸c d©n téc trong níc, n©ng cao
  tr×nh ®é nhËn thøc cu¶ c¸c d©n téc thiÓu sè, gi¶m sù chªnh lÖch vÒ
  tr×nh ®é gi÷a d©n téc miÒn xu«i vµ d©n téc miÒn ngîc. Ngµy nay
  tuyÕn gãp phÇn rÊt lín cho viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch.

  Líp §êng s¾t K48 13 Trêng §HGTVT

 14. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m V¨n
  Du
  Ch¬ng II
  Giíi thiÖu tuyÕn
  2.1. T×nh h×nh nÒn kinh tÕ x· héi vïng ®i qua.
  0 2.1.1. T×nh h×nh ®Þa chÊt c«ng tr×nh.
  Vïng nói tõ lµng N¾c trë lªn thuéc lo¹i trÇm tÝch gåm c¸c líp ®Êt
  sÐt vµ sa th¹ch lÉn nhau. TÇng phñ lµ ®Êt phong ho¸ dµy tõ 1 ®Õn 4
  cm. Toµn bé ®Þa tÇng do ¶nh hëng, cÊu t¹o ®Þa h×nh, ®Þa chÊt cña
  khu vùc ®éng ®Êt nªn bÞ g·y khóc nhiÒu, ë mét vµi ®o¹n cã líp ®¸ v«i
  dµy kho¶ng 12m vµ dµi kho¶ng 1km. Côc bé cã ®¸ v«i riolÝt 128 km trªn
  tuyÕn cò.
  TuyÕn ®i qua khu vùc ®Þa chÊt æn ®Þnh, phÇn lín c¸c tÇng ®¸
  däc theo khu vùc tuyÕn ®êng theo lo¹i mÒm dÎo, nªn tuy cã ¶nh hëng
  t¹o s¬n nhng Ýt ph¸t sinh ®øt ®o¹n nøt nÎ, nh÷ng hè s©u cã vÕt nøt cÊu
  t¹o cña c¸c thêi ®¹i t¹o s¬n nhng kh«ng tiÕp tôc ph¸t triÓn c¸c líp ®Êt ®¸
  däc tuyÕn cã híng t¬ng ®èi thèng nhÊt xÕp vÒ phÝa ®«ng cã lîi cho
  viÖc æn ®Þnh nÒn ®êng.

  1 2.1.2. T×nh h×nh vËt liÖu x©y dùng:
  C¸c lo¹i ®Êt ®¸ ®Ó x©y dùng cÇu cèng vµ r¶i ®êng cã thÓ khai th¸c
  ngay tõ vïng tuyÕn ®i qua ch¹y däc tõ §ång Má – B¶n ThÝ ë phÝa ®èi
  diÖn víi tuyÕn so víi dßng s«ng chÊt lîng ®ñ tèt. HiÖn nay ®· cã c¸c
  c«ng trêng s¶n xuÊt ®¸ Sao Mai (C¸ch §ång Má 2km vÒ phÝa Mai Tïng)
  khai th¸c tËp trung víi quy m« lín cã thÓ cung cÊp ®¸ cho viÖc x©y dùng
  c«ng tr×nh vµ ®¸ d¨m ®Ó r¶i ®êng, c¸t, sái cã thÓ lÊy tõ s«ng Kú Cïng –
  L¹ng S¬n ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh. Ngoµi ra cßn cã thÓ vËn chuyÓn tõ
  ViÖt Tr× trong trêng hîp ë Kú Cïng kh«ng cung cÊp ®ñ.
  Gç lÊy ë c¸c d·y nói cao h¬n gÇn ®ã ®Ó phôc vô cho viÖc lµm l¸n
  tr¹i. Tre nøa ë vïng tuyÕn ®i qua rÊt Ýt, cã thÓ dïng cá tranh ®Ó x©y
  dùng l¸n tr¹i.

  Líp §êng s¾t K48 14 Trêng §HGTVT

 15. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m V¨n
  Du
  2.2. §iÒu kiÖn tù nhiªn.
  2.2.1.VÞ trÝ ®Þa lý.
  §o¹n tuyÕn ®Çu tiªn tuyÕn Hµ Néi – L¹ng S¬n. N»m b¾t ®Çu mèc
  ga Hµ Néi, nèi liÒn Hµ Néi víi c¸c tØnh phÝa B¾c.
  Vïng tuyÕn ®i qua lµ vïng nói cao cã ®é dèc ngang cña mÆt ®Êt
  thiªn nhiªn lín, cã nhiÒu khe nói s©u. Sên ®åi cã chç gÇn nh dèc ®øng,
  lßng suèi ë thîng nguån rÊt dèc, tõ ch©n ®Ìo xuèng tho¶i h¬n.
  §Þa h×nh tõ §ång Má ®Õn Mai Tïng theo thiÕt kÕ míi ®Þa h×nh
  cßn dÔ dµng, tuyÕn cã thÓ men theo sên nói vµ cã thÓ n©ng dÇn cao
  ®é lªn. ®o¹n tõ Mai Tïng ®i ®Þa h×nh mét bªn lµ nói cao, sên nói khe
  s©u h×nh thµnh thÕ ch©n chim, c¸c khe s©u vµ c¸c nói cao lµ ®iÓm
  cÇn ph¶i vît qua kh«ng sao tr¸nh khái, ®ã lµ c¸c ®iÓm khèng chÕ ®é
  cao g©y khã kh¨n cho viÖc thiÕt kÕ.

  2.2.2.KhÝ hËu.
  Níc ta n»m trong vïng nhiÖt ®íi giã mïa, n¾ng l¾m ma nhiÒu. Nh×n
  chung khÝ hËu Èm thÊp, hµng n¨m cã giã mïa vµ b·o lín, lîng ma hµng
  n¨m t¬ng ®èi lín. Sè ngµy ma hµng n¨m ®Òu trªn 100 ngµy, ma nhiÒu
  nhÊt lµ th¸ng 8. Th¸ng ma nhiÒu nhÊt lªn ®Õn 20 ngµy, lîng ma nhiÒu
  nhÊt lµ 310mm. Theo thèng kÕ ®Õn n¨m 1937 th× tr¹m thuû v¨n H÷u
  Lòng lîng bèc h¬i trung b×nh lµ 1/50 lîng ma hµng n¨m. Híng giã mïa
  ®«ng lµ §«ng B¾c cßn giã mïa hÌ lµ híng §«ng Nam. Giã m¹nh nhÊt ®¹t
  tíi 20-30 m/s vµo th¸ng 7,8,9, nhiÖt ®é trung b×nh tõ 21- 27 0C, nhiÖt ®é
  thÊp nhÊt lµ 10C vµo th¸ng12, nhiÖt ®é cao nhÊt lµ 400C vµo th¸ng 6,7.

  2.2.3. T×nh h×nh thuû v¨n:
  TuyÕn theo khu vùc s«ng Th¬ng, trong ®o¹n nµy dßng s«ng cã
  ®é dèc lín, c©y cèi tha thít nªn mïa ma níc lò lªn nhanh lu tèc lín, nhng
  mïa kh« rÊt Ýt, dßng s«ng cã nhiÒu ®¸ cuèn tr«i bÞ uèn khóc, bê s«ng
  bÞ xãi lë nhiÒu. Do tuyÕn ®i qua theo sên nói phÝa t©y, dßng s«ng vµ
  ®i ë cao ®é cao cho nªn kh«ng chÞu ¶nh hëng cña mïa ma lò vµ níc
  d©ng cña dßng s«ng nµy.

  Líp §êng s¾t K48 15 Trêng §HGTVT

 16. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m V¨n
  Du
  2.3. T×nh h×nh giao th«ng vËn t¶i.
  • T×nh h×nh giao th«ng ®êng bé.
  C¸c ®êng giao th«ng chñ yÕu sau ®©y nèi liÒn c¸c ga tuyÕn víi
  c¸c ®êng l©n cËn.
  §êng quèc lé 1A ch¹y suèt tõ Hµ Néi – L¹ng S¬n.
  §êng quèc lé 1B ch¹y suèt tõ §ång §¨ng – Th¸i Nguyªn
  §êng quèc lé 4 ch¹y tõ Kú Lõa – Na S¬n.
  §êng §ång §¨ng ®i Na SÇm – Cao B»ng, KÐp – Bè H¹ – Th¸i Nguyªn
  §êng sè 13 tõ B¾c Ninh – §«ng TriÒu – Hßn Gai.
  Trong ®ã c¸c ®êng: §êng sè 4 phôc vô cho viÖc chë than tõ Na D¬ng –
  Kú Lõa. §êng KÐp – Bè H¹, chë than tõ Bè H¹ – KÐp, c¸c ®êng cßn l¹i
  chñ yÕu phôc vô viÖc ®i l¹i cña nh©n d©n c¸c tØnh.
  Khu vùc hÉp dÉn: gåm c¸c tØnh B¾c Ninh, B¾c Giang, L¹ng S¬n, vµ
  trong t¬ng lai cßn cã mét sè tØnh kh¸c.
  – Ngoµi nhiÖm vô chë hµng ho¸ th«ng qua. TuyÕn cßn cã nhiÖm vô
  chuyªn chë hµnh kh¸ch lÎ ®Þa ph¬ng. Ngoµi chuyªn chë hµng ho¸ vµ
  hµnh kh¸ch trong níc tuyÕn cßn chuyªn chë hµnh kh¸ch liªn vËn quèc tÕ.
  • T×nh h×nh giao th«ng ®êng thuû:
  L¹ng S¬n lµ tØnh vïng cao, do ®ã hÖ thèng s«ng ngßi Ýt, nhÊt lµ c¸c
  s«ng lín. Do ®ã kh«ng thuËn lîi cho vËn t¶i ®êng thñy.
  • T×nh h×nh ®êng s¾t cò:
  TuyÕn Hµ L¹ng do thùc d©n Ph¸p x©y dùng n¨m 1876 tõ thÞ x· B¾c
  Giang ®i §ång §¨ng. Lóc ®Çu theo khæ ®êng 600mm, sau ®ã c¶i t¹o
  thµnh ®êng 1000mm vµ kÐo dµi thªm hai ®Çu: phÝa B¾c ®Õn L¹ng
  S¬n, phÝa nam ®Õn Hµ Néi.
  Sau hoµ b×nh lËp l¹i, ®êng s¾t ®îc kh«i phôc nhanh chãng ®Ó trao ®æi
  kinh tÕ víi c¸c níc anh em phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta.
  C¸c chØ tiªu kü thuËt cña tuyÕn ®êng s¾t cha ®îc n©ng cao, n¨ng
  lùc th«ng qua vµ n¨ng lùc vËn chuyÓn cña tuyÕn cßn bÞ h¹n chÕ: dèc

  Líp §êng s¾t K48 16 Trêng §HGTVT

 17. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m V¨n
  Du
  lín, b¸n kÝnh ®êng cong nhá, c¸c khu gian ph©n bè kh«ng ®Òu tèc ®é
  ch¹y tµu cßn bÞ h¹n chÕ.
  HiÖn nay, víi yªu cÇu vËn chuyÓn ngµy cµng t¨ng, khèi lîng chuyªn
  chë ngµy cµng lín, ®ßi hái ®êng ph¶i cã tiªu chuÈn kü thuËt cao, víi c¸c
  tiªu chuÈn cò th× tuyÕn ®êng kh«ng thÓ ®¶m nhËn ®îc nhiÖm vô vËn
  chuyÓn, v× thÕ viÖc c¶i t¹o, thiÕt kÕ míi lµ cÇn thiÕt.

  Líp §êng s¾t K48 17 Trêng §HGTVT

 18. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m V¨n
  Du
  Ch¬ng III
  C¸c th«ng sè kü thuËt c¬ b¶n.
  3.1. Chän khæ ®êng:
  §o¹n ®êng s¾t §ång Má – B¶n ThÝ n»m trong tuyÕn ®êng s¾t Hµ
  Néi – L¹ng S¬n lµ mét tuyÕn ®êng s¾t chñ yÕu ë miÒn B¾c níc ta.
  ViÖc thiÕt kÕ tuyÕn cã ý nghÜa rÊt lín vÒ mäi mÆt nh kinh tÕ, x· héi,
  chÝnh trÞ, quèc phßng, an ninh cña c¸c ®Þa ph¬ng n¬i tuyÕn ®i qua.
  TuyÕn ®îc x©y dùng sÏ nèi liÒn nh÷ng vïng n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp,
  nh÷ng trung t©m kinh tÕ chÝnh trÞ v¨n ho¸ cña ®Þa ph¬ng vµ trung –
  ¬ng, còng nh ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®i l¹i ngµy cµng nhiÒu cña nh©n
  d©n trong vïng.
  Do vËy tuyÕn cã nhiÖm vô vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch gi÷a
  c¸c vïng vµ gi÷a miÒn xu«i lªn miÒn ngîc vµ ngîc l¹i. TuyÕn ®· giãp
  phÇn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña nh©n d©n .
  Víi kh¶ n¨ng vËn chuyÓn cã thÓ Gct < 3,5.10 6 tÊn dïng khæ
  1000mm
  Víi kh¶ n¨ng vËn chuyÓn cã thÓ Gct > 3,5.10 6 tÊn dïng khæ
  1435mm
  Mét sè u, nhîc ®iÓm vÒ mÆt kinh tÕ cña hai lo¹i khæ ®êng trªn:
  • Khæ 1435
  ¦u ®iÓm: Kh¶ n¨ng chuyªn chë lín, v× thÕ sÏ cã lîi vÒ kinh tÕ khi nhu
  cÇu vËn chuyÓn ngµy cµng nhiÒu.
  Nhîc ®iÓm : Gi¸ thµnh x©y dùng cao, c«ng nghÖ phøc t¹p
  • Khæ 1000
  ¦u ®iÓm: Vèn ®Çu t ban ®Çu phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ níc ta
  hiÖn nay. TiÕt kiÖm diÖn tÝch sö dông ®Êt, phï hîp víi ®Þa h×nh chËt
  hÑp
  Nhîc ®iÓm: Kh¶ n¨ng vËn chuyÓn bÞ h¹n chÕ

  Líp §êng s¾t K48 18 Trêng §HGTVT

 19. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m V¨n
  Du
  * Bªn c¹nh c¸c yÕu tè kinh tÕ vµ kü thuËt nªu trªn th× yÕu tè quan
  träng nhÊt ®ã lµ ®Þnh híng chiÕn lîc ph¸t triÓn vÒ khæ ®êng s¾t níc ta
  hiÖn nay ®ã lµ :
  – QuyÕt ®Þnh sè1533/KH§T ngµy 11/6/97 cña Bé GTVT
  quyÕt ®Þnh khæ §SVN lµ khæ 1000mm thêi gian ®Çu lµ
  ®êng ®¬n, thêi gian sau lµ ®êng ®«i
  + HiÖn nay ®êng s¾t cã hai khæ ®êng chÝnh :Khæ ®êng
  1435mm vµ khæ ®êng 1000mm.
  *. Khæ ®êng 1435mm thÝch hîp cho ®Þa h×nh Ýt phøc t¹p, nã
  cho phÐp t¨ng tèc ®é tµu vµ vËn chuyÓn víi khèi lîng lín. Tuy nhiªn yªu
  cÇu vÒ kÜ thuËt, thi c«ng cao h¬n, chi phÝ ®Çu m¸y toa xe cao vµ
  kh«ng thÝch hîp víi mét sè ®Þa h×nh ë ViÖt Nam.
  *.Khæ ®êng 1000mm lµ khæ ®êng ®ang ®îc sö dông réng r·i ë
  ViÖt Nam. Nã thÝch hîp cho ®Þa h×nh ë ViÖt Nam vµ phï hîp víi ®iÒu
  kiÖn ®Çu m¸y toa xe ë ViÖt nam nhng kh«ng vËn chuyÓn ®îc khèi lîng
  lín vµ viÖc n©ng cao tèc ®é ch¹y tÇu khã kh¨n .
  C¨n cø vµo c¸c yÕu tè trªn vµ nhiÖm vô thiÕt kÕ tèt nghiÖp. Khæ ®-
  êng chän cho tuyÕn lµ ®êng khæ 1000mm

  3.2. Chän sè ®êng chÝnh
  Khi thiÕt kÕ tuyÕn míi viÖc chän ®êng ®¬n hay ®êng ®«i ph¶i c¨n
  cø vµo yªu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸, kh¶ n¨ng th«ng qua cña tuyÕn ®-
  êng ®ã ngoµi ra cÇn ®¶m b¶o tèc ®é l÷ hµnh lín vµ ®¼ng cÊp cña
  tuyÕn ®êng.
  Qua theo dâi thùc tÕ thÊy r»ng khi kh¶ n¨ng th«ng qua yªu cÇu:
  + N > 60 ®«i tµu/ ngµy ®ªm th× lµm ®êng ®«i ngay tõ ®Çu.
  + 20≤ N ≤ 60 ®«i tµu / ngµy ®ªm th× lµ ®êng ®¬n, tõng ®o¹n ®-
  êng ®«i.
  + N< 20 th× lµm ®êng ®¬n. §Ó x¸c ®Þnh sè ®êng chÝnh ta ph¶i
  x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng th«ng qua.

  Líp §êng s¾t K48 19 Trêng §HGTVT

 20. ®å ¸n tèt nghiÖp
  Sinh Viªn: Ph¹m V¨n
  Du
  • Theo ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ:
  Theo tr×nh ®é hiÖn t¹i vÒ kh¶ n¨ng trang bÞ cho tuyÕn ®êng ta cã
  thÓ ®a ra hai ph¬ng ¸n sau:
  a) Lóc ®Çu lµm ®êng ®¬n, sau ®ã ®Æt dÇn tõng ®o¹n ®êng ®«i
  vµ trong t¬ng lai sÏ ®Æt cho toµn tuyÕn.
  b) ThiÕt kÕ tuyÕn theo tiªu chuÈn cña ®êng ®«i nhng ban ®Çu
  chØ thiÕt kÕ ®êng ®¬n
  • Theo tiªu chuÈn kü thuËt:
  C¨n cø n¨ng lùc th«ng qua yªu cÇu ë n¨m thø 10:

  N =(1+p)*(nh+nkek+nlel) ®«i tµu/ngµy ®ªm
  p = 0.2; ek = 1.2; el = 1.5
  G10 .γ
  nh =
  365.QH
  Víi G10 = 4 (TriÖuT)
  QH = 969 T(lÊy ë phÇn tÝnh to¸n sau)
  γ = 1 . 1 HÖ sè ba ®éng xÐt tíi sù vËn chuyÓn kh«ng ®Òu
  trong n¨m.
  4 106 1,1
  nh = = 12.440 (®«i tµu/ngµy ®ªm)
  365 969
  ⇒ N10 = (1+0,2)*(12.440+2*1,2+3*1,5) = 23.208 (®«i tµu/ngµy
  ®ªm)

  Theo qui ®Þnh víi N >20(®«i tµu/ngµy ®ªm) th× lµm ®êng ®¬n
  hoặc ®êng ®«i . Tuy nhiªn xÐt vÒ t×nh h×nh kinh tÕ vµ kü thuËt cña níc
  ta hiÖn nay th× chän ph¬ng ¸n lµm ®êng ®¬n lµ hîp lý.

  3.3. Chän lo¹i søc kÐo, lo¹i ®Çu m¸y :
  HiÖn nay ë níc ta cã 2 lo¹i ®Çu m¸y lµ ®Çu m¸y ®iªzen, ®Çu m¸y
  ®iÖn.ViÖc lùa chän lo¹i søc kÐo ®Çu m¸y phô thuéc vµo :
  – Trang thiÕt bÞ cña Nhµ níc
  – Kh¶ n¨ng cung cÊp ®Çu m¸y vµ nhiªn liÖu.

  Líp §êng s¾t K48 20 Trêng §HGTVT

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế khả thi và thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt Đồng Mỏ – Bản Thí File Word, PDF về máy