Tải Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cầu dầm Super – T – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cầu dầm Super – T

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cầu dầm Super – T
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cầu dầm Super – T

Download


Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cầu dầm Super – T nhằm giới thiệu chung về vị trí xây dựng cầu, hệ thống quy trình áp dụng tiêu chuẩn xây dựng cầu, đặc điểm vị trí thiết kế như đặc điểm địa hình, đặc điểm khí tượng thủy văn, địa chất công trình, các số liệu thiết kế.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cầu dầm Super – T – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cầu dầm Super – T File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cầu dầm Super – T

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cầu dầm Super – T

 1. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN
  MUÏC LUÏC

  CHÖÔNG I
  GIÔÙI THIEÄU CHUNG
  1.1. Vò trí xaây döïng caàu:
  Caàu A baéc qua soâng Thao thuoäc tænh Phuù Thoï. Caàu döï kieán ñöôïc xaây
  döïng Km X treân quoác loä 1.
  Caên cöù quyeát ñònh soá 538/CP-CN ngaøy 19/04/2004 Thuû Töôùng Chính
  Phuû, cho pheùp ñaàu tö döï aùn ñöôøng 1 vaø cô sôû phaùp lyù coù lieân quan. Ban
  QLDA haï taàng taû ngaïn ñaõ giao nhieäm vuï cho toång coâng ty Tö vaán thieát keá
  GTVT laäp thieát keá kyõ thuaät, toång döï toaùn cuûa döï aùn.
  1.2. Caên cöù laäp thieát keá
  – Nghò ñònh soá…..NÑ-CP cuûa Chính phuû veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây
  döïng coâng trình.
  – Nghò ñònh soá……NÑ-CP ngaøy…..cuûa Chính phuû veà quaûn lyù chaát löôïng
  coâng trình xaây döïng.
  – Quyeát ñònh soá…..QÑ-TT ngaøy….thaùng….naêm….cuûa Thuû töôùng Chính phuû
  veà vieäc pheâ duyeät quy hoaïch chung.
  – Vaên baûn soá…../CP-CN cuûa thuû töôùng chính phuû veà vieäc thoâng qua maët
  coâng taùc nghieân cöùu khaû thi döï aùn.
  – Hôïp ñoàng kinh teá soá…..ngaøy….thaùng….naêm….giöõa ban quaûn lyù döï aùn haï
  taàng taû ngaïn vôùi Toång coâng ty Tö vaán thieát keá GTVT veà vieäc laäp thieát
  keá kyõ thuaät vaø toång döï toaùn cuûa Döï aùn xaây döïng ñöôøng 1 môû roäng.
  – Moät soá vaên baûn lieân quan khaùc.
  1.3. Heä thoáng quy trình quy phaïm aùp duïng
  Quy ñònh khoan thaêm doø ñòa chaát 22 TCN 259-2000.
  Quy phaïm ño veõ ñòa hình 96 TCN 43-900.
  Tính toaùn doøng chaûy luõ 22 TCN 220-95.
  Quy trình thieát keá aùo ñöôøng meàm 22 TCN 211-06.
  Tham khaûo Tieâu chuaån thieát keá caàu 22 TCN 272-05.
  Tham khaûo Tieâu chuaån thieát keá ñöôøng TCVN 4054-05.
  Quy trình coâng ngheä thi coâng vaø nghieäm thu maët ñöôøng beâ toâng nhöïa –
  Yeâu caàu kyõ thuaät 22TCN 249 – 98

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 5

 2. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN
  Coâng taùc ñaát – Thi coâng vaø nghieäm thu TCVN 4447-87
  Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu lôùp caáp phoái ñaù daêm trong keát caáu aùo
  ñöôøng oâ toâ 22 TCN 251-98
  Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu daàm caàu beâ toâng coát theùp döï öùng löïc 22
  TCN 247-98
  Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu coïc khoan nhoà i 22 TCN 257-2000 vaø
  TCXDVN 326-2004

  CHÖÔNG II
  ÑAËC ÑIEÅM VÒ TRÍ THIEÁT KEÁ

  2.1. ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA HÌNH:
  Ñòa hình töông ñoái baèng phaúng, daân cö thöa thôùt, xung quanh laø vöôøn traøm môùi
  troàng. Khu vöïc xaây döïng ngaäp luõ. Noùi chung ñòa hình thuaän lôïi cho vieäc xaây
  döïng vaø boá trí coâng tröôøng

  2.2. ÑAËC ÑIEÅM KHÍ TÖÔÏNG THUYÛ VAÊN:
  2.2.1. Thuyû vaên
  Soâng Thao laø moät trong nhöõng con soâng lôùn trong heä thoáng soâng ngoøi cuûa mieàn
  Baéc noùi chung vaø cuûa tænh Phuù Thoï noùi rieâng. Coù quan heä raát nhieàu ñeán hoaït
  ñoäng saûn xuaát noâng Nghieäp cuûa vuøng naøy. Haèng naêm chòu aûnh höôûng chuû yeáu
  cuûa thuûy trieàu bieån Ñoâng vôùi cheá ñoä baùn nhaät trieàu khoân g ñeàu.
  Theo taøi lieäu töø nhieàu naêm cho thaáy caùc thaùng coù möïc nöôùc aûnh höôûng luõ, khoâng
  aûnh höôûng bôûi thuûy trieàu töø giöõa thaùng 7 ñeán heát thaùng 11 haøng naêm. Caùc thaùng
  coù möïc nöôùc giao ñoäng theo thuûy trieàu töø thaùng 1 ñeán ñaàu thaùng 7 haèng naêm.
  Nhöõng naêm coù luõ lôùn 1996, 2000, 2001 thì thôøi gian khoâng aûnh höôûng cuûa thuûy
  trieàu seõ keùo daøi theâm.
  Theo thoáng keâ soá lieäu quan traéc thu thaäp ñöôïc möïc nöôùc cao nhaât quan traéc taïi
  vò trí traïm vaøo ngaøy 23/9/2007. Cao ñoä möïc nöôùc thieát keá:
  Möïc nöôùc thaáp nhaát : + 0.4 m
  Möïc nöôùc cao nhaát : + 5.5 m
  Möïc nöôùc thoâng thuyeàn : + 2.1 m
  2.2.2. Khí töôïng
  Theo soá lieäu thoáng keâ cuûa traïm quan traéc, ñaëc tröng khí töôïng cuûa khu vöïc xaây
  döïng caàu A nhö sau:
  Baûng thoáng keâ nhieät ñoä ñaëc tröng caùc thaùng töø 1978 ñeán naêm 2000
  Thaùn
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  g

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 6

 3. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN
  Tmax 31. 32. 34. 36. 35. 32. 32. 31. 31. 31. 30. 30.
  8 7 9 5 8 6 0 1 5 2 7 2
  Tmin 19. 20. 20. 21. 21. 22. 21. 21. 22. 23. 23. 22.
  3 5 8 0 5 3 9 3 7 2 0 4
  Ttb 25. 26. 27. 28. 28. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 26.
  9 1 3 7 5 7 1 4 7 5 1 8
  Baûng thoáng keâ löôïng möa thaùng trung bình nhieàu naêm töø naêm 1978 ñeán naêm
  2000
  Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Naêm
  R(m) 3.0 8.0 18.0 71.0 118 202 250 204 269 308 82.2 7.0 1540
  Löôïng möa ngaøy lôùn nhaát: 300mm. Thaùng 10/1995
  Löôïng möa thaùng lôùn nhaát: 734.5mm. Thaùng 10/1995
  Baûng thoâng keâ toác ñoä gioù trung bình maïnh nhaát töø naêm 1978 ñeán naêm 2000(
  m/s)
  Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Naêm
  Vbq 1.7 2.3 2.7 3.2 1.8 2.2 2.1 2.4 2.6 2.1 2.0 2.3 2.2
  Vmax 13 18 15 19 38 19 19 28 19 15 18 13 17

  2.3. ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH:
  Qua coâng taùc khaûo saùt hieän tröôøng vaø thí nghieäm trong phoøng caáu truùc ñòa taàng
  cuûa khu vöïc xaây döïng caàu goàm caùc lôùp sau:
  Lôùp 1(lôùp beà maët) : Seùt pha caùt
  Lôùp 2 : Seùt caùt xaùm deûo
  Lôùp 3 : Caùt haït vöøa
  Lôùp 4 : Caùt laãn soûi
  Lôùp 5 : Caùt pha seùt coù voû soø
  Lôùp 6 : Seùt caùt xaùm vaøng nöûa cöùng
  Lôùp 7 : Ñaù goác

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 7

 4. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN

  CHÖÔNG III
  CAÙC SOÁ LIEÄU THIEÁT KEÁ
  3.1. Qui moâ coâng trình.
  Caàu ñöôïc thieát keá daønh cho ñöôøng oâ toâ laø 1 coâng trình vónh cöûu
  3.2. Caùc thoâng soá kyõ thuaät thieát keá:
  Beà roäng caàu: 13.5 m
  + Beà roäng laøn xe: 2 x 5 m = 10 m
  + Leà boä haønh: 2 x 1.5 m = 3 m
  + Lan can: 2 x 0.25 m = 0.5 m
  Chieàu daøi toaøn daàm SUPER-T: 33m
  – Taûi troïng thieát keá:
  + HL93, taûi troïng ngöôøi, theo tieâu chuaån 22TCN 272-05
  + Taûi troïng gioù cô baûn: 59 m/s
  – Khoå thoâng thuyeàn soâng caáp V, B=25m vaø H=3.5m

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 8

 5. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN

  PHAÀN II

  THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ
  VAØ SO SAÙNH LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 9

 6. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN
  CHÖÔNG I
  LÖÏA CHOÏN CAÙC GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU
  1.1. LÖÏA CHOÏN KEÁT CAÁU
  1.1.1. Nguyeân taéc löïa choïn
  Thoûa maõn caùc yeâu caàu kyõ thuaät.
  Phuø hôïp vôùi caùc coâng ngheä thi coâng hieän coù.
  Phuø hôïp vôùi caûnh quan khu vöïc.
  Khoâng gaây aûnh höôûng tôùi ñeâ soâng Thao
  Thuaän tieän trong thi coâng vaø thôøi gian thi coâng nhanh.
  Hôïp lyù veà kinh teá.
  Thuaän tieân trong khai thaùc, duy tu baûo döôõng.
  1.1.2. Löïa choïn nhòp caàu
  Caùc sô ñoà nhòp ñöa ra nghieân cöùu goàm:
  Phöông aùn caàu daàm BTCT DUL nhòp giaûn ñôn tieát dieän SUPER-T caêng
  tröôùc.
  Phöông aùn caàu daàm lieân tuïc BTUST thi coâng theo phöông phaùp ñuùc haãng caân
  baèng.
  Phöông aùn keát caáu caàu giaøn theùp.
  1.1.3. Giaûi phaùp moùng
  Caên cöù vaøo caáu taïo ñòa chaát khu vöïc döï aùn caàu, chieàu daøi nhòp vaø quy moâ
  maët caét ngang caàu, kieán nghò duøng phöông aùn moùng laø duøng moùng coïc khoan
  nhoài D=1.0m.
  1.2. Phöông aùn I: Phöông aùn caàu daàm BTCT DUL nhòp giaûn ñôn tieát dieän
  SUPER-T caêng tröôùc.
  1.2.1. Phöông aùn keát caáu
  Sô ñoà nhòp: 33×5 m. Toång chieàu daøi caàu tính ñeán ñuoâi 2 moá laø 181.53m
  Caùc kích thöôùc cô baûn cuûa daàm döôïc choïn nhö sau:
  Chieàu daøi daàm laø 33m
  Chieàu cao daàm 1.6m
  Caét khaác 2 ñaàu moãi ñaàu 0.9m
  Ñoaïn daàm ñaëc 2 ñaàu moãi ñaàu 1.2m
  Maët caét ngang daàm taïi goái

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 10

 7. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN
  1200
  900
  150

  150

  500

  804

  Maët caét ngang daàm taïi goái
  Maët caét ngang daàm taïi ñoaïn caét khaác
  1900
  500 900 500
  30 150
  30
  150
  Vaùt
  150×150

  1600
  1300

  625 650 625
  1900

  Maët caét ngang daàm taïi ñoaïn khaác
  Maët caét ngang daàm taïi giöõa nhòp
  1900

  650 600 650
  30 150
  30 2700
  150
  Vaùt
  150×150
  730
  150
  1600
  230

  167 320
  182
  40
  345 210

  625 650 625
  1900

  Maët caét ngang daàm taïi giöõa nhòp
  Daàm chuû taïi ñaàu daàm

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 11

 8. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN

  800

  800

  1200
  350 550
  Caáu taïo ñaàu daàm chính
  1.2.2. Moá Caàu:
  – Moá caàu laø moá chöõ U baèng beâ toâng coát theùp
  – Beä moùng moá daøy 3m, roäng 6m, daøi 13.5m
  – Moùng moá laø moùng coïc khoan nhoài ñöôøng kính coïc khoan laø 1 m, coù 8 coïc,
  chieàu daøi moãi coïc döï kieán 22 m ñoái vôùi moá M0 vaø 16m ñoái vôùi moá M1
  1.2.3. Truï caàu:
  – Truï caàu laø truï ñaëc baèng beâ toâng coát theùp, thaân roäng 3m töông öùng theo
  phöông doïc caàu vaø 9.5m theo phöông ngang caàu, ñöôïc vuoát troøn theo ñöôøng
  troøn baùn kính R=1.5m.
  – Beä moùng cao 3m, roäng 6m theo phöông doïc caàu, 12.5m theo phöông ngang
  caàu.
  – Moùng truï laø moùng coïc khoan nhoài coù ñöôøng kính coïc laø 1m, 8 coïc, chieàu daøi
  döï kieán moãi coïc 18 m ñoái vôùi truï T1, 13m vôùi truï T2, 11m vôùi truï T3
  1.3. Phöông aùn II: Caàu daàm lieân tuïc BTUST thi coâng theo phöông phaùp ñuùc
  haãng caân baèng.
  1.3.1. Phöông aùn keát caáu
  Sô ñoà nhòp goàm 3 nhòp (49x70x49)m. Toång chieàu daøi caàu tính ñeán ñuoâi 2 moá
  laø 183.1m
  Caùc kích thöôùc cô baûn daàm lieân tuïc ñöôïc choïn nhö sau:
  Daàm lieân tuïc coù maët caét ngang hoäp 1 ngaên, thaønh xieân coù chieàu cao thay ñoåi.
  B

  t2 L1 L2 L1

  t3
  t1
  Lv

  Caùc kích thöôùc maët caét ngang daàm.

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 12

 9. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN
  +) Khoaûng caùch tim cuûa 2 söôøn daàm L2=(1/1.9 1/2)B.Trong ñoù B=13.5m laø
  beà roäng maët caàu. L2=(7.01 6.75) Choïn L2=7m.
  +) Chieàu daøi caùnh haãng L1=(0.45 0.5)L2=(3.15 3.5). Choïn L1=3.25m
  +) Chieàu cao daàm ôû vò trí truï
  Hp=(1/16 1/20)Lmax=(1/16 1/20)70=(4.375 3.5)m Choïn Hp=4m
  +) Chieàu cao daàm ôû vò trí giöõa nhòp vaø moá
  H=(1/30 1/40)Lmax=(1/30 1/40)70=(2.33 1.75)m Choïn H=2m
  +) Chieàu daøy taïi giöõa nhòp choïn t1=250(mm).
  +) Chieàu daøy meùp ngoaøi caùnh haãng t2 choïn t2=250(mm)
  +) Chieàu daøy taïi ñieåm giao vôùi söôøn hoäp t3=(2 3)t2=(500 750)mm Choïn
  t3=500 (mm).
  +) Chieàu daøi vuùt thöôøng laáy Lv=1.5 (m)
  +) Chieàu daøy cuûa söôøn daàm choïn 400 mm.
  +) Baûn bieân döôùi ôû goái laáy 700 mm
  +) Baûn bieân döôùi ôû giöõa nhòp laáy 300 mm.
  Vôùi kích thöôùc ñaõ choïn vaø khoå caàu ta sô boä choïn maët caét ngang keát caáu nhòp
  nhö hình veõ.
  1/2 MAËT CAÉT TAÏI GOÁI 1/2 MAËT CAÉT GIÖÕA NHÒP
  TYÛ LEÄ 1:40 TYÛ LEÄ 1:40

  250 1500 5000 5000
  1500 250

  Beâ toâng nh öïa : 70 mm
  Lôùp phoøng n öôùc : 10 mm
  1370

  Lôùp mui luyeän tb: 60 mm
  1.5% 1.5%
  2% 2%
  500
  250

  250

  250
  1500
  400 2000

  600

  400
  4000

  300
  1700

  3229

  Vaùt
  200×200
  700

  2600

  Tieát dieän daàm hoäp
  1.3.2. Moá caàu
  – Moá caàu laø moá chöõ U baèng beâ toâng coát theùp
  – Beä moùng moá daøy 2m, roäng 6m, daøi 13.5m

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 13

 10. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN
  – Moùng moá laø moùng coïc khoan nhoài ñöôøng kính coïc khoan laø 1 m, coù 8 coïc,
  chieàu daøi moãi coïc döï kieán 22 m ñoái vôùi moá M0 vaø 16m ñoái vôùi moá M1
  1.3.3. Truï caàu:
  – Truï caàu laø truï ñaëc baèng beâ toâng coát theùp, thaân roäng 3m töông öùng theo
  phöông doïc caàu vaø 8.2m theo phöông ngang caàu, ñöôïc vuoát troøn theo ñöôøng
  troøn baùn kính R=1.5m.
  – Beä moùng cao 3m, roäng 6m theo phöông doïc caàu, 11m theo phöông ngang caàu.
  – Moùng truï laø moùng coïc khoan nhoài coù ñöôøng kính coïc laø 1m, 8 coïc, chieàu daøi
  döï kieán moãi coïc 13.6 m ñoái vôùi truï T1, 11m vôùi truï T2,
  1.4. Phöông aùn III: Caàu giaøn theùp.
  1.4.1. Phöông aùn keát caáu
  Sô ñoà boá trí nhòp: 3x56m. Toång chieàu daøi toaøn caàu tính ñeán ñuoâi 2 moá laø
  179.2m
  Choïn sô ñoà giaøn chuû laø loaïi giaøn thuoäc heä tónh ñònh, coù 2 bieân song song, coù
  ñöôøng xe chaïy döôùi. Töø yeâu caàu thieát keá phaàn xe chaïy 10m neân ta choïn
  khoaûng caùch hai tim giaøn chuû laø 11m.
  Chieàu cao giaøn chuû: Chieàu cao giaøn chuû choïn sô boä theo kinh nghieäm vôùi
  1 1 1 1
  bieân song song: h lnhip 56 (9.3 5.6)m
  6 10 6 10
  vaø h>H+hdng+hmc+hcc
  +) Chieàu cao tónh khoâng trong caàu: H=4.5m
  1 1 1 1
  +) Chieàu cao daàm ngang: hdng B 15.5 (2.2 1.2)m choïn
  7 12 7 12
  hdng=1.2m.
  +) Chieàu daøy baûn maët caàu choïn: hmc=0.2m.
  +) Chieàu cao coång caàu: hcc=1.65m.
  Chieàu cao caàu toái thieåu laø: h>4.5+1.5+0.2+1.65=7.85m choïn h=9m
  Chieàu daøi moãi khoang d=(0.6 0.8)h=(5.4 7.2)m choïn d=7m.
  Choïn chieàu cao giaøn sao cho goùc nghieâng cuûa thanh giaøn so vôùi phöông ngang
  450 600 , hôïp lyù nhaát 500 530 . Choïn h=9m =520 hôïp lyù.
  Keát caáu heä daàm maët caàu:
  Choïn 4 daàm doïc ñaët caùch nhau 2.1m. chieàu cao daàm doïc sô boä choïn theo kinh
  1 1
  nghieäm: hdd d 0, 7 0,5m choïn hdd=0.5m.
  10 15
  Baûn xe chaïy keâ töï do leân daàm doïc.
  Ñöôøng ngöôøi ñi boä boá trí ôû beân ngoaøi giaøn chuû.
  Caáu taïo heä lieân keát goàm coù lieân keát doïc treân, doïc döôùi, heä lieân keát ngang.

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 14

 11. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN
  11500

  3000
  9000

  250 250
  250 1500 250 5000 5000 1500 250
  Beâ toâng nhöïa : 70 mm
  Lôùp phoøng nöôùc : 10 mm
  Lôùp mui luyeän tb: 60 mm
  Baûn maët caàu : 200 mm
  2% 2%
  1200

  11000

  Caáu taïo maët caàu
  Ñoä doác ngang caàu laø 2% veà hai phía.
  Keát caáu phaàn treân
  Keát caáu nhòp chính: Goàm 3 nhòp daøi 56m. vôùi chieàu cao giaøn laø 9m, goùc
  nghieâng giöõa caùc thanh xieân laø 520. Chieàu daøi moãi khoang laø 7m
  Keát caáu caàu ñoái xöùng hai beân
  1.4.2. Moá caàu:
  Moá caàu laø moá chöõ U baèng beâ toâng coát theùp
  Beä moùng moá daøy 2m, roäng 6m, daøi 15.5m
  Moùng moá laø moùng coïc khoan nhoài ñöôøng kính coïc khoan laø 1 m, coù 8 coïc,
  chieàu daøi moãi coïc döï kieán 22 m ñoái vôùi moá M0 vaø 16m ñoái vôùi moá M1
  1.4.3. Truï caàu:
  Truï caàu laø truï ñaëc baèng beâ toâng coát theùp, thaân roäng 2m töông öùng theo
  phöông doïc caàu vaø 13m theo phöông ngang caàu, ñöôïc vuoát troøn theo ñöôøng
  troøn baùn kính R=1m.
  Beä moùng cao 3m, roäng 6m theo phöông doïc caàu, 15m theo phöông ngang
  caàu.
  Moùng truï laø moùng coïc khoan nhoài coù ñöôøng kính coïc laø 1m, 8 coïc, chieàu daøi
  döï kieán moãi coïc 13.6 m ñoái vôùi truï T1, 11m vôùi truï T2,

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 15

 12. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN
  P.aùn Thoâng Khoå caàu Sô ñoà L Nhòp chính
  thuyeàn (m)
  Caàu daàm giaûn ñôn
  1 25×3.5 10+2×1.5 3×33 181.53 tieát dieän SUPER-T
  caêng tröôùc
  2 25×3.5 10+2×1.5 49+70+49 183.1 Caàu lieân tuïc BT DUL
  3 25×3.5 10+2×1.5 3×56 179.2 Caàu giaøn theùp

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 16

 13. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN
  CHÖÔNG II
  THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ PHÖÔNG AÙN I
  CAÀU DAÀM BTCT DUL NHÒP GIAÛN ÑÔN
  TIEÁT DIEÄN SUPER-T CAÊNG TRÖÔÙC
  2.1. Choïn sô ñoà keát caáu nhòp:
  Maët caét ngang keát caáu nhòp goàm 7 daàm Super T (caêng tröôùc)
  Khoaûng caùch caùc daàm laø 1950 mm
  Chieàu daøi moãi daàm 33000 mm
  Soá nhòp : 5 nhòp
  Chieàu daøi caàu 181.53 m (tính töø hai ñuoâi moá)
  Chieàu cao moãi daàm laø 1600 mm.
  Daàm ngang baèng beâ toâng coát theùp ñoå taïi choã
  Baûn maët caàu daøy 200 mm
  Lôùp mui luyeän doác 2% coù beà daøy trung bình laø 60 mm
  Lôùp phoøng nöôùc daày 10 mm
  Lôùp phuû maët caàu baèng beâ toâng asphalt daøy 70 mm
  Thanh vaø truï lan can laøm baèng theùp M270 caáp 250
  Goái caàu söû duïng goái cao su coù baûn theùp
  2.2. Moá caàu:
  Moá caàu laø moá chöõ U baèng beâ toâng coát theùp
  Moùng moá laø moùng coïc khoan nhoài ñöôøng kính coïc khoan laø 1 m, coù 8 coïc,
  chieàu daøi moãi coïc döï kieán 22 m ñoái vôùi moá M0 vaø 16m ñoái vôùi moá M1
  2.3. Truï caàu:
  Truï caàu laø truï ñaëc baèng beâ toâng coát theùp, thaân heïp
  Moùng truï laø moùng coïc khoan nhoài coù ñöôøng kính coïc laø 1m, 8 coïc, chieàu daøi
  döï kieán moãi coïc 18 m ñoái vôùi truï T1, 13m vôùi truï T2, 11m vôùi truï T3
  2.4. Caùc ñaëc tröng vaät lieäu söû duïng:
  2.4.1. Beâ toâng : Cöôøng ñoä beâ toâng chòu neùn maãu hình truï taïi 28 ngaøy tuoåi söû
  duïng cho caùc keát caáu beâ toâng coát theùp nhö sau:

  4. Cöôøng ñoä fc
  3. Keát caáu (MPa)
  5. Lan can leà boä haønh 6. 35
  7. Baûn maët caàu 8. 35
  9. Daàm ngang 10. 35

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 17

 14. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN
  11. Daàm super T 12. 50
  13. Truï vaø beä truï 14. 35
  15. Moá vaø beä moá 16. 35
  17. Coïc khoan nhoài 18. 35
  19. Beâ toâng ngheøo vaø beâ toâng taïo 20. 10
  phaúng

  2.4.2. Coát theùp :
  Theùp thöôøng:
  Theùp coù gôø CII, giôùi haïn chaûy 300 MPa
  Theùp coù gôø CIII, giôùi haïn chaûy 420 MPa
  Caùp döï öùng löïc:
  Duøng loaïi tao töï chuøng thaáp : Dps = 15.2 mm
  Cöôøng ñoä chòu keùo tieâu chuaån : fpu = 1860 MPa
  Dieän tích 1 tao caùp: Aps1 = 143.3 mm2
  Modul ñaøn hoài cuûa caùp: Eps = 197000 MPa
  2.4.3. Chieàu daøy lôùp beâ toâng baûo veä:

  Chieàu daøy toái thieåu lôùp
  Keát caáu
  beâ toâng baûo veä (mm)
  Lan can 50
  Leà boä haønh 35
  Baûn maët caàu 40
  Daàm ngang 50
  Daàm super T 50
  Truï caàu vaø moá caàu 50
  Beä moá vaø beä truï 100
  Coïc khoan nhoài 100

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 18

 15. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN
  1/2 MAËT CAÉT TAÏI GIÖÕA NHÒP 1/2 MAËT CAÉT TAÏI TRUÏ
  TYÛ LEÄ 1/75 TYÛ LEÄ 1/75
  250 1500 5000 5000 1500 250

  Beâ toâng nhöïa : 70 mm
  Lôùp phoøng nöôùc : 10 mm
  Lôùp mui luyeän tb: 60 mm
  Baûn maët caàu : 200 mm
  1.5% 2% 2% 1.5%

  900 1950 1950 1950 1950 1950 1950 900

  Thieát keá sô boä
  Chieàu daøi toaøn daàm L 33 m
  Khoaûng caùch ñaàu daàm ñeán tim goái a 0.35 m
  Khaåu ñoä tính toaùn Ltt L 2 a 32.3 m
  Taûi troïng thieát keá
  Hoaït taûi HL93
  Taûi troïng ngöôøi 3 KPa
  Maët xe chaïy B1 2 5m
  Leà ngöôøi ñi B2 1.5 m
  Lan can B3 0.25 m
  Toång beà roäng caàu B B1 2 B2 2 B3 13.5 m
  Daïng keát caáu nhòp Caàu daàm
  Daïng maët caét Super T
  Vaät lieäu keát caáu BTCT döï öùng löïc
  Coâng ngheä cheá taïo Caêng tröôùc
  Caáp beâtoâng:
  Daàm chuû fcd’ = 50 MPa
  Baûn maët caàu fcb’ = 35 MPa
  Tyû troïng beâtoâng c
  2500 kg/m3
  Cöôøng ñoä chòu keùo tieâu chuaån: fpu = 1860 MPa

  Theùp thöôøng G60 fy = 420 MPa , fu = 620 MPa
  Loaïi coát theùp DUL tao theùp Tao 7 sôïi xoaén ñöôøng kính D ps =15.2 mm

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 19

 16. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN
  Quy trình thieát keá 22TCN 272 – 05
  Kích thöôùc maët caét ngang caàu
  Soá löôïng daàm chuû Nb = 7
  Khoaûng caùch giöõa 2 daàm chuû S = 1950 mm
  Leà ngöôøi ñi khaùc möùc vôùi maët caàu phaàn xe chaïy
  Boá trí daàm ngang taïi caùc vò trí goái caàu : 2 maët caét
  Soá löôïng daàm ngang Nn Nb 1 2 12
  Chieàu daøy trung bình cuûa baûn: ht 200 mm
  Lôùp BT atphan: h1 70 mm
  Taàng phoøng nöôùc h2 10 mm
  Chieàu daøy lôùp mui luyeän trung bình h3 60 mm
  2.5. Tính toaùn sô boä khoái löôïng phöông aùn keát caáu nhòp
  2.5.1. Baûn maët caàu vaø lôùp phuû
  Chieàu daø y c aùc lôùp coø n laïi choïn nhö sau:
  Baûn maët caàu daøy 200 mm
  Lôùp mui luyeän daøy trung bình 60 mm.
  Lôùp phoøng nöôùc coù beà daøy 10 mm.
  Lôùp beâ toâng nhöï a daøy 70 mm
  Tính toaùn caùc thoâng soá sô boä :
  Dung troïng cuûa beâtoâng ximaêng laø 2.5 T/m3 .
  Dung troïng cuûa beâtoâng nhöïa laø 2.4 T/m3 .
  Dung troïng cuûa lôùp phoøng nöôùc laø 1.8 T/m3 .
  Dung troïng cuûa coát theùp laø 7.85 T/m3 .
  + Tính toaùn troïng löôïng baûn maët caàu.
  Ta coù dieän tích baûn maët caàu laø : 2.7 m2.
  Theå tích baûn maët caàu: 2.7 33 89.1 m3
  Löôïng coát theùp trung bình trong 1m3 theå tích beâtoâng laø 2 kN/m3
  Troïng löôïng cuûa coát theùp trong baûn maët caàu tính cho moät nhòp daàm:
  89.1 2 178.2 kN
  Theå tích coát theùp trong baûn baûn maët caàu laø:
  178.2
  2.3 m3
  7.85 9.81
  Vaäy theå tích cuûa beâ toâng baûn maët caàu laø: 89.1 2.3 86.8 m3
  Troïng löôïng beâ toâng baûn maët caàu:

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 20

 17. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN
  86.8 2.5 9.81 2129 kN
  Vaäy troïng löôïng baûn maët caàu moät nhòp daøi 33 m laø:
  DCBMC 2129 178.2 2307 kN
  + Tính toaùn troïng löôïng caùc lôùp phuû maët caàu.
  Lôùp BTN daøy 7cm coù khoái löôïng treân 1m daøi laø :
  DW1 h1 1 B1 0.07 2.4 10 9.81 16.5 kN/m
  Troïng löôïng lôùp phoøng nöôùc daøy 1 cm treân 1m daøi laø :
  DW2 h 2 2 B1 0.01 1.8 10 9.81 1.8 kN/m
  Troïng löôïng lôùp mui luyeän daøy trung bình 6 cm:
  DW3 h 3 3 B1 0.06 2.5 10 9.81 14.7 kN/m
  Troïng löôïng caùc lôùp phuû maët caàu treân 1m daøi:
  DW 16.5 1.8 14.7 33 kN / m .
  Troïng löôïng caùc lôùp phuû maët caàu cho 1 nhòp daøi 33 m:
  DWCLMC 33 33 1089 kN
  2.5.2. Lan can, leà boä haønh
  CAÁU TAÏO LEÀ BOÄ HAØNH
  70

  TYÛ LEÄ : 1-20
  350
  720

  VAÙT
  300

  20×20
  1370

  VAÙT
  350

  1.5% 20×20
  650
  200 100

  300

  1300 200
  250 1500

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 21

 18. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN
  BOÁ TRÍ THANH – COÄT LAN CAN
  TYÛ LEÄ : 1-20
  10 x 200 = 2000 10 x 200 = 2000

  150 150 150

  100
  250
  100
  250
  1550
  650
  200
  – Choïn thanh lan can theùp oáng:
  Ñöôøng kính ngoaøi : D =100 (mm)
  Ñöôøng kính trong : d = 90 (mm)
  – Khoaûng caùch 2 coät lan can laø 2000 mm
  – Khoái löôïng rieâng theùp lan can: γs = 0.785×10 4 N mm3
  – Theùp cacbon soá hieäu M270 caáp 250 coù fy = 250 MPa
  Troïng löôïng thanh lan can treân 1 m daøi
  D2 d 2 0.12 0.092
  g DC γs × ×π 7.85× × 0.012 T / m
  4 4
  Troïng löôïng baûn thaân 1 truï:
  P’ Vtlc Plk 0.785 10 4
  V1 V2 V3 Plk

  V1 : Theå tích taám theùp T1
  1
  V1 160 120 640 10 896000 mm 3
  2
  V2 : Theå tích taám theùp T2
  V2 2 b l h 2 150 750 10 2250000 mm3
  V3 : Theå tích taám theùp T3
  V3 b l h 150 180 10 270000 mm3
  Plk : Troïng löôïng oáng lieân keát
  Plk =
  D2 d 2 882 782
  2 s l 2 0.785 10 4 3.14 120 24.55 N
  4 4

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 22

 19. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN
  P’ s
  Vtlc Plk 0.785 10 4
  896000 2250000 270000 24.55
  292.71 N 0.293 T
  Vôùi dieän tích phaàn beâ toâng A b 0.367 m 2 .
  Theå tích töôøng lan can + leà boä haønh + boù væa Vp 0.367 2 33 24.22 m3
  Haøm löôïng coát theùp trong lan can chieám kp = 1.5 %
  Ta coù theå tích coát theùp trong lan can : Vsp Vp k p 24.22 1.5% 0.363 m3
  Khoái löôïng coát theùp trong lan can laø : Gsp Vsp s 0.363 7.85 2.85 T
  Theå tích BT trong lan can: Vcp Vp Vsp 24.22 0.363 23.857 m3
  Khoái löôïng BT trong lan can: Gcp Vcp c 23.857 2.5 59.6 T
  Vaäy, khoái löôïng toaøn boä beâ toâng coát theùp laø:
  G p Gsp Gcp 2.85 59.64 62.5 T
  Caùc truï caùch nhau 2m, toång soá löôïng laø 17 truï. Khoái löôïng phaàn tay vòn vaø coät
  lan can cho 1 nhòp : G tv 0.012 33 2 2 0.293 17 2 11.546 T
  2.5.3. Daàm ngang
  1040
  750

  150
  150
  800
  500

  900
  1140

  Daàm ngang ñöôïc boá trí taïi 2 daàu daàm. Toång soá daàm chính treân 1 nhòp laø 7
  daàm do ñoù taïi moät ñaàu daàm coù 6 daàm ngang. Vaäy coù 12 daàm ngang treân 1
  nhòp.
  Dieän tích 1 daàm ngang theo phöông ngang caàu laø 0.8 m2.
  Theå tích taát caû daàm ngang : Vdn 0.8 0.9 12 8.64 m3
  Haøm löôïng coát theùp theo theå tích trong daàm ngang laø k hb = 2%
  Troïng löôïng coát theùp trong 1 daàm ngang : G sdn 0.02 8.64 7.85 1.36 T
  Theå tích beâ toâng daàm ngang : Vcdn 8.64 98% 8.5 m3
  Troïng löôïng toaøn boä daàm ngang laø : G dn 1.36 8.5 2.5 22.61 T
  2.5.6. Caáu taïo daàm chuû
  Ñoaïn caét khaác: Lck = 900 mm
  Ñoaïn daàm ñaëc: Ldac = 1200 mm

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 23

 20. ÑATN: TK CAÀU DAÀM SUPER–T GVHD: TH.S. PHAÏM VAÊN TOAØN
  Maët caét ngang daàm taïi goái
  1200
  900
  150

  150

  500

  804

  Maët caét ngang daàm taïi goái
  Maët caét ngang daàm taïi ñoaïn caét khaác
  1900
  500 900 500
  30 150
  30
  150
  Vaùt
  150×150

  1600
  1300

  625 650 625
  1900

  Maët caét ngang daàm taïi ñoaïn khaác
  Maët caét ngang daàm taïi giöõa nhòp
  1900

  650 600 650
  30 150
  30 2700
  150
  Vaùt
  150×150
  730
  150
  1600
  230

  167 320
  182
  40
  345 210

  625 650 625
  1900

  Maët caét ngang daàm taïi giöõa nhòp

  SVTH : TRAÀN BAÙ DU TRANG: 24

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cầu dầm Super – T File Word, PDF về máy