Tải Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình

Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình

Download


Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình trình bày các phần chính: tính thủy lực, tiêu năng, thấm; tính toán ứng suất xử lý nền; chuyên đề kỹ thuật tính kết cấu bản đáy, kiểm tra nứt. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình

 1. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 1                         Ngành kỹ thuật công trình 

  II. TÍNH THỦY LỰC, TIÊU NĂNG, THẤM,…
  1. Vẽ sơ đồ và trình bày cách tính khẩu diện cống hoặc kiểm tra khẩu di ện
  cống?
  + Sơ đồ tính
  MNTL
  MNHL

  Zhp
  -2.50 H -2.50 hn hh
  h

  P=0
  20m
  Sơ đồ chảy qua đập tràn đỉnh rộng
  + Điều kiện để cống làm việc như đập tràn đỉnh rộng
  Theo mục 3.1, QPTL C8-76, điều kiện làm việc như đập tràn đỉnh rộng:
  (2÷3)H < L < (8÷10)H
  Trong đó:
  + H: chiều sâu dòng chảy vào trên ngưỡng (m)
  Bài toán tưới: H = Zbiển – Zđk
  Bài toán tiêu: H = Zđồng – Zđk
  + L: chiều dài ngưỡng, chọn sơ bộ L = 20m
  + Điều kiện chảy ngập
  Theo mục 3.4, QPTL C8-76 chảy ngập khi:

  Trong đó:
  + : chiều sâu nước hạ lưu kể từ ngưỡng cống (m)
  + : cột nước trước cống, có xét đến lưu tốc tới gần (m)

  + H : cột nước thượng lưu cống kể từ đỉnh ngưỡng (m)
  + : lưu tốc tới gần, (m/s)
  + n : hệ số ngập, nằm trong phạm vi 0,75 ≤ n ≤ (0,83 ÷0,87). Theo
  R.R.Tsugaep, n=f(). Trong đó, m là hệ số lưu lượng còn = B. Tra hình 3-4
  (Thiết kế cống – Nhà xuất bản nông nghiệp – 1988) tìm n.

  + Lưu lượng tháo qua cống
  Chảy không ngập:

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 2. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 2                         Ngành kỹ thuật công trình 

  Trong đó:
  + Q: lượng tháo qua cống (m3/s)
  + m: hệ số lưu lượng lấy gần đúng theo Cu-min, bảng 14-3 bảng tra thủy lực,
  với cửa vào tương đối thuận và có tường cánh thẳng thu hẹp dần m =
  0,34÷0,36. Chọn m=0,35.
  + : hệ số co hẹp bên do các mố trụ gây nên, tính theo công thức

  + : tổng bề rộng qua nước của các khoang cống (m)
  + : cột nước tràn có kể đến lưu tốc tới gần (m)
  + g=9,81 (m/s2): gia tốc trọng trường
  Chảy ngập:
  – Lưu lượng tháo qua cống:

  Trong đó:
  + : hệ số co hẹp bên, = 0,5+0,5 = 0,5.1+0,5 = 1
  + : hệ số lưu tốc trường hợp chảy ngập, phụ thuộc vào hệ số lưu l ượng m.
  Tra theo bảng 14-3 giáo trình thủy công tập II ứng với m = 0,35 thì =0,93
  + h1: chiều sâu nước trên ngưỡng cống,

  + : độ cao hồi phục khi dòng chảy ra khỏi cống,

  + : độ cao hồi phục tương đối xác định bởi biểu đồ 20 (QPTL C8-76) phụ
  thuộc vào hệ số mở rộng khi dòng chảy đi xuống hạ lưu và độ ngập
  tương đối .

  + hk : độ sâu phân giới (m)

  + q: lưu lượng đơn vị qua cống, q=Q/Bc (m2/s)
  + Bc: chiều rộng thông nước của cống, Bc =7,5m
  + Tính khẩu diện cống – giả thiết Q và B. Kiểm tra khả năng tháo
  Chế độ chảy qua cống trong các trường hợp đều là chảy ngập nên l ưu lượng
  tháo qua cống được tính theo công thức tính lưu lượng qua đ ập tràn đ ỉnh rộng
  chảy ngập (theo QPTL C8-76)

  Kiểm tra: Trong tất cả các trường hợp tính toán trên, khẩu diện cống đã chọn
  đều đảm bảo khả năng tháo yêu cầu (>Q).

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 3. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 3                         Ngành kỹ thuật công trình 
  Kết luận: Khẩu diện cống thỏa mãn.
  2. Vẽ sơ đồ và trình bày phương pháp tính toán tiêu năng hạ lưu công trình?
  + Sơ đồ tính
  MNTL MNHL

  -2.50 H -2.50 h”c hh
  hc

  P=0
  20m
  Sơ đồ tính tiêu năng
  Khi đó các bước tính toán tiêu năng của cống như sau:
  + Bước 1: Xác định trạng thái chảy:
  Nếu trạng thái chảy là chảy ngập: Nối tiếp sau cống là nước nhảy
  ngập hoặc không có nước nhảy.
  Nếu trạng thái chảy là chảy không ngập: Ta tiếp tục làm bước 2.
  + Bước 2: Xác định hình thức nối tiếp sau cống bằng cách so sánh và
  Nếu >: Nối tiếp sau cống là nước nhảy phóng xa.
  Nếu =: Nối tiếp sau cống là nước nhảy phân giới.
  Nếu

 4. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 4                         Ngành kỹ thuật công trình 
  + q: Lưu lượng đơn vị tính toán

  +: Hệ số lưu tốc của cống. Đối với đập tràn đỉnh rộng thì lấy bằng 0,95 ÷
  0,85 ( theo giáo trình Thủy lực tập 2 trang 176). Chọn = 0,95

  +, tra phụ lục 15-1 trang 62 – Các bảng tính thủy lực.

  + Tính chiều sâu bể tiêu năng

  Có thể tính theo các bước sau đây:
  1. Tính d gần đúng lần thứ nhất theo biểu thức:

  hoặc giả định một trị số xấp xỉ trị số trên.
  2. Với chiều sâu d1 đã chọn, tính độ sâu co hẹp (hc) và độ sâu liên hiệp (h”c) theo
  cột nước E’0=E0+d1 bằng phương pháp được trình bày ở trên (PP của GS.
  I.I.Agơrôtskin)
  3. Định chiều sâu nước trong bể tiêu năng:

  4. Tính ΔZ theo CT:
  5. Tính chiều sâu d2 (gần đúng lần thứ hai) của bể theo CT:

  6. Nếu giá trị d2 tính ra bằng hay gần bằng giá trị d1 đã chọn thì việc chọn d đã
  đúng và d2 là độ sâu bể cần đào. Nếu hai giá trị d chưa bằng nhau cần lấy giá trị d 2
  để tính lại lần nữa theo trình tự trên.
  + Tính chiều dài bể tiêu năng
  Trong thiết kế người ta thường dùng các công thức kinh nghiệm.
  Bể tiêu năng quá dài thì không cần thiết, nhưng nếu quá ngắn lại có thể không
  hình thành nước nhảy ở trong bể , bể không những không thực hiện được nhiệm
  vụ tiêu năng mà dòng chảy vọt ra có thể làm xói lở và phá hoại lớp gia cố lòng dẫn
  hạ lưu sau bể.

  Chiều dài bể theo công thức của GS. M.Đ. Tréctôuxốp:

  Với =0,8 và l1=0 ta có: lb = 0,8ln
  Tính chiều dài nước nhảy ln theo công thức Saphơranét: ln = 4,5h”c
  + Tính chiều dài sân sau

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 5. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 5                         Ngành kỹ thuật công trình 

  Trong đó: ΔH: chênh lệch mực nước thượng hạ lưu (m)
  q: Lưu lượng đơn vị cuối sân (m3/s.m)
  k: hệ số phụ thuộc tính chất đất lòng sông. Khi lòng sông là cát mịn, cát
  pha k=10÷12, đất cát to, đất có tính dính k=8÷9, đất sét cứng k=6÷7.
  3. Trình bày cách chọn, bố trí thiết bị tiêu năng. Nêu tác dụng của bể tiêu
  năng, ngưỡng tiêu năng, sân sau, hố xói…?
  + Bố trí thiết bị tiêu năng
  Bể tiêu năng phía biển và phía đồng làm bằng bê tông cốt thép M300, phía dưới
  có BT lót M100 dày 5cm, gia cố bằng cừ tràm.
  Do đặc điểm làm việc của cống làm việc 2 chiều nên ta bố trí bể tiêu năng ở
  cả 2 phía. Phía biển làm việc nhiều hơn do vậy kết hợp một phần thân cống phía
  biển làm bể tiêu năng. Cao trình đáy bể tiêu năng chọn -3.50 m ,thấp hơn cao trình
  ngưỡng cống 1 m.
  Phần cuối phần sân tiêu năng có bố trí lỗ thoát nước và ngưỡng. Các lỗ thoát
  nước bố trí thành hàng so le và phía dưới có đặt tầng lọc ngược đ ể bảo vệ đ ất
  nền không bị mất ổn định thấm, khoảng cách giữa các lỗ thoát nước là 2 m.
  Chiều dài sân tiêu năng theo kết quả thí nghiệm mô hình Lb = 12m.
  Chiều dày bể tiêu năng t = 0,5m (theo mục 6.3.4)
  Nhằm tăng độ mở cửa van, ở bể tiêu năng phía đồng thiết kế thêm 1 ngưỡng
  trong bể tiêu năng.
  + Tác dụng của các kết cấu tiêu năng: bể tiêu năng, ngưỡng, sân sau, hố xói…
  Bể tiêu năng: Tiêu năng và bảo vệ lòng kênh sau cống.
  Chiều dài bể: L1=(2÷3,5)ΔH
  ΔH: chênh lệch mực nước thượng hạ lưu.
  Chiều dày sân tiêu năng theo công thức Đômbrôpxki:

  Trong đó: t: chiều dày sân
  v1, h1: lưu tốc và chiều sâu dòng chảy trước nước nhảy.
  Chiều dày khoảng 0,5-1,5m.
  Ngưỡng: Nhằm tăng độ mở cửa van, ở bể tiêu năng phía đồng thiết kế thêm 1
  ngưỡng trong bể tiêu năng.
  Sân sau: Sân sau có tác dụng tiêu hao bớt phần năng lượng còn lại sau khi đi qua
  bể tiêu năng, bảo vệ lòng kênh.
  Hố xói: Để đảm bảo phân bố lại dòng chảy, tiêu hao hết năng lượng, phòng
  chống xói lở ở phía hạ lưu ta cần làm thêm hố phòng xói ở sau sân sau.
  4. Trình bày các phương pháp tính thấm dưới đáy công trình? Phương pháp
  nào cho kết quả tin cậy nhất?

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 6. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 6                         Ngành kỹ thuật công trình 
  + Sự cần thiết phải tính thấm
  Do có sự chênh lệch mực nước thượng hạ lưu, nền và 2 bên bờ có tính thấm
  nước nên sẽ xuất hiện dòng thấm dưới đáy và 2 bên công trình. Ta phải tiến hành
  giải bài toán thấm nhằm mục đích:
  • Xác định lưu lượng thấm q
  • Lực thấm tác dụng lên đáy công trình Wt
  • Gradient thấm trung bình và gradient thấm cục bộ ở cửa ra để tiến hành
  kiểm tra độ bền thấm chung và độ bền thấm cục bộ.
  + Các giả thiết cơ bản
  Lời giải lý thuyết của bài toán thấm có áp được đưa ra trên cơ sở một số giả
  thiết cơ bản đơn giản hóa môi trường thấm và dòng thấm. Các giả thiết đó như
  sau:
   Đất nền là môi trường đồng nhất đẳng hướng
   Nước chứa đầy miền thấm và không ép co được
   Dòng thấm ổn định
   Dòng thấm chảy tầng và tuân theo định luật Darcy

  Trong đó: v: Lưu tốc thấm bình quân trên m/c ướt
  k: Hệ số thấm của đất
  J: Gradien thủy lực
  Đối với các bài toán thấm có áp, còn có 2 giả thiết bổ sung:
   Trong miền thấm không có điểm tiếp nước và điểm rút nước
   Bài toán thấm phẳng
  + Các phương pháp tính thấm
  Hiện nay có rất Có nhiều phương pháp tính thấm như:
  _Tính thấm bằng phương pháp giải tích:
   Phương pháp cơ học chất lỏng (N.N.Pavlopxki)
   Phương pháp cơ học chất lỏng gần đúng: Do Trugaep đã phát triển
  phương pháp phân đoạn của N.N.Pavlopxki thành phương pháp hệ
  số sức kháng.
   Phương pháp tỉ lệ đường thẳng: Do Blai đề xướng sau đó Len đã đề
  xuất việc cải tiến phương pháp của Blai cho phù hợp với thực tế
  hơn.
  _Tính thấm bằng phương pháp sử dụng lưới thấm: Trong phương pháp
  này có thể
  xây dựng lưới thấm bằng các phương pháp khác nhau như:
   Phương pháp giải tích
   Phương pháp thí nghiệm tương tự điện
   Phương pháp thí nghiệm trên mô hình khe hẹp

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 7. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 7                         Ngành kỹ thuật công trình 

   Phương pháp vẽ lưới thấm bằng tay.
  _Tính thấm bằng phương pháp số:
   Phương pháp sai phân.
   Phương pháp phần tử hữu hạn
  Các phương pháp phổ biến nhất:
  Phương pháp tỉ lệ đường thẳng của Lane
  Phương pháp hệ số sức kháng của Trugaep
  Phương pháp vẽ lưới thấm bằng tay.
  Phương pháp vẽ lưới thấm bằng tay có độ chính xác cao hơn so với phương
  pháp tỉ lệ đường thẳng, lưới thấm vẽ càng dày thì mức độ chính xác khi tính càng
  cao. Mức độ chính xác của phương pháp phụ thuộc vào trình độ và kinh nghiệm
  của người vẽ, nói chung có thể đạt được độ chính xác yêu cầu của bài toán kỹ
  thuật.
  5. Trình bày phương pháp kiểm tra ổn định thấm bằng phương pháp tỉ lệ
  đường thẳng?
  + Sơ đồ tính

  MNTL

  MNHL
  H

  -2.70 -2.50

  -3.50 -3.50 -3.50
  A R

  50
  50

  B H I P
  C G O
  DE F J K L M N
  500 505060 60 120 600 240 800 60 605050 500

  Sơ đồ xác định chiều dài đường viền thấm
  + Các công thức
  Xác định chiều dài đường viền thấm tính toán Ltt (m)
  Theo phương pháp Lane thì dọc theo đoạn đường viền thẳng đứng, mức độ tiêu
  hao cột nước thấm lớn hơn so với đoạn đường viền nằm ngang. Chiều dài đường
  viền thấm được xác định như sau :
  Ltt = Lđ +
  Trong đó:
  + Lđ : Chiều dài tổng cộng của các đoạn thẳng đứng và các đoạn xiên có
  góc nghiêng so với phương ngang (m)
  L = LAB + LCD + LFG + LKL + LNO + LPR
  + Ln : Chiều dài tổng cộng của các đoạn nằm ngang và các đoạn xiên có
  góc nghiêng so với phương ngang. (m)
  Ln = LBC + LDE + LEF + LGH + LHI + LIJ + LJK + LLM + LMN + LOP

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 8. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 8                         Ngành kỹ thuật công trình 
  + m : Hệ số hiệu quả tiêu hao cột nước thấm trên các đoạn thẳng đ ứng
  so với các đoạn nằm ngang, phụ thuộc vào số hàng cừ có trong sơ đồ
  đường viền thấm. Khi không có hàng cừ thì : m = 1.

  Kiểm tra độ bền thấm của nền
  Theo phương pháp này thì để đảm bảo độ bền thấm chung, trị số Ltt phải thỏa
  mãn điều kiện:
  (m)
  Trong đó:
  + C: Hệ số phụ thuộc vào tính chất của đất nền, theo bảng 2.2 trang
  27 giáo trình Thủy công tập I với đất sét mềm lấy C =2,2
  + H: Chênh lệch cột nước thượng hạ lưu. (m)
  Xác định áp lực thấm
  Cột nước thấm tại một điểm nào đó cách điểm cuối của đường viền thấm một
  đoạn Xi:

  Trong đó:
  + H: Chênh lệch cột nước thượng hạ lưu (m)
  + Xtt: Xác định như khi tính Ltt (m)
  Theo sơ đồ tính thấm, tổng áp lực thấm lên bản đáy cống:
  (T/m)
  Trong đó:
  + γ n : trọng lượng riêng của nước (T/m3)
  + hi, hi+1: cột nước thấm tại điểm i và i+1 (m)
  + L2i: Khoảng cách giữa 2 điểm i và i+1.
  Xác định áp lực thủy tĩnh đẩy ngược
  Áp lực thủy tĩnh đẩy ngược lên bản đáy cống được xác định theo công thức :
  (T/m)

  Trong đó :
  + hmin : cột nước phía mực nước thấp (m)
  + : chiều dày bản đáy cống tại vị trí đang xét.
  Tính gradien thấm và lưu tốc thấm trung bình
  – Gradient thấm và lưu tốc thấm trung bình trên đoạn đường viền thẳng đứng là:

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 9. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 9                         Ngành kỹ thuật công trình 
  (m/s)
  – Gradient thấm và lưu tốc thấm trung bình trên đoạn đường viền nằm ngang là:

  (m/s)
  Trong đó : K là hệ số thấm đất nền (m/s)
  Để đảm bảo độ bền thấm cục bộ của nền cần thỏa mãn :

  Trong đó :
  + Jđ là gradient thấm trung bình trên đoạn đường viền thẳng đứng
  + Jn là gradient thấm trung bình trên đoạn đường viền nằm ngang
  + là gradien thấm cho phép
  tra theo biểu đồ Istomina phụ thuộc vào hệ số không đều hạt

  Phạm vi sử dụng:
  + Đối với các công trình nhỏ, tầng thấm mỏng, đường viền thấm đơn giản, giải
  theo pp TLĐT cho kết quả chính xác theo yêu cầu kỹ thuật.
  + Đối với các công trình lớn: thường dùng pp TLĐT để sơ bộ kiểm tra chiều dài
  đường viền thấm trước khi đi vào tính toán theo các pp chính xác hơn.
  + Đối với các công trình trên nền đá: thường áp dụng pp này để tính toán áp l ực
  thấm lên đáy công trình.
  6. Trình bày phương pháp kiểm tra ổn định thấm bằng phương pháp hệ số
  sức kháng?
  a) Mô hình tính
  Để đơn giản hóa trong tính toán nên suy biến mô hình tính toán tương tự như
  sau:

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 10. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 10                         Ngành kỹ thuật công trình 

  Mô hình đơn giản hóa
  b) Phân đoạn
  Dùng các đường thế đi qua các điểm đường viền chuyển tiếp từ đoạn thẳng
  đứng sang đoạn nằm ngang hoặc ngược lại để chia miền thấm thành các bộ phận
  khác nhau (bộ phận 1, 2, 3,…,9).

  Phân đoạn trong trường hợp giữ ngọt

  c) Xác định hệ số sức kháng từng bộ phận
  Với trường hợp giữ ngọt:
  Các hệ số sức kháng được xác định theo các biểu thức giải tích. Chúng được rút
  ra trên cơ sở giải hàng loạt các bài toán thấm có sơ đồ khác nhau bằng phương
  pháp cơ học chất lỏng gần đúng. Các công thức đó cụ thể như sau:
  – Bộ phận cửa vào và cửa ra: ζv,r = 0.44 + ζb + ζc

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 11. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 11                         Ngành kỹ thuật công trình 
  Trong đó:
  ζb _Hệ số sức kháng của bậc (nếu có)

  a _Chiều sâu của bậc (m)
  T _Chiều dài tầng thấm phía trước bậc (m)
  ζc _Hệ số sức kháng của cừ (nếu có)

  S _Chiều dài cừ (m)
  T _Chiều sâu tầng thấm phía sau cừ (m)
  – Bộ phận giữa: ζg = ζb + ζc
  Chỉ áp dụng công thức trên khi có bậc và cừ và đồng thời thỏa mãn điều kiện:

  T1 _Bề dày tầng thấm ở bộ phận ngang phía trước bộ phận đang xét (m)
  T2 _Bề dày tầng thấm ở bộ phận ngang phía sau bộ phận đang xét (m)
  – Bộ phận nằm ngang:

  T _Chiều dày tầng thấm trong đoạn tính toán (m)
  Chỉ áp dụng công thức trên khi chiều dài đoạn đường viền thấm nằm ngang
  giữa 2 hàng cừ S1, S2 thỏa mãn điều kiện:

  Trường hợp ngăn mặn được thực hiện tương tự với chiều ngược lại.
  d) Áp lực thấm
  Cột nước thấm tiêu hao qua mỗi bộ phận xác định theo công thức:

  Trong đó:
  H _Cột nước thấm (m)
  hi _Tổn thất cột nước thấm qua bộ phận thứ i (m)
  _Hệ số sức kháng của bộ phận đang xét
  _Tổng hệ số sức kháng toàn miền thấm
  e) Áp lực thủy tĩnh đẩy ngược
  Áp lực thủy tĩnh đẩy ngược tác dụng lên bản đáy được tính theo công thức:

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 12. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 12                         Ngành kỹ thuật công trình 

  i h bđ n
  h = (Z – Z )×γ
  Trong đó:
  Zh _Cao trình mực nước hạ lưu (m)
  Zbđ _Cao trình bản đáy cống của đoạn tính toán (m)
  γn _Trọng lượng riêng của nước
  γn = 1T/m3
  e) Lưu lượng thấm và gradient thấm
  Lưu lượng thấm đơn vị được tính theo công thức
  (m3/m.s)
  Trong đó:
  K _Hệ số thấm (m/s)
  H _Cột nước chênh lệch (m)
  _Tổng hệ số sức kháng miền thấm
  f) Gradien thấm
  Ở phương pháp này chỉ có thể tính được gradien cột nước trung bình trong vùng
  thấm, theo công thức của Viện VNIIG:

  Trong đó:
  T _Chiều dày tầng thấm.
  Kiểm tra độ bền thấm chung: để đảm bảo độ bền thấm chung cần phải thỏa
  mãn

  Trong đó:
  Tra bảng 2 TCVN 4253_86

  PP này có ưu điểm không cần bảng biểu, đồ thị, các kết quả tính toán đảm bảo
  độ chính xác theo yêu cầu thiết kế.
  7. Trình bày phương pháp kiểm tra ổn định thấm bằng phương pháp vẽ
  lưới bằng tay?
  Các nguyên tắc khi vẽ lưới thấm
  Lưới thấm hình thành bởi 2 họ đường cong trực giao nhau:
  + Đường dòng: biểu diễn quỹ đạo của các phần tử nước chuyển động trong
  miền thấm.
  + Đường thế: là tập hợp của các điểm có cùng cột nước thấm.
  + Đường dòng và đường thế tạo thành một lưới có các mắt l ưới hình vuông
  cong.

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 13. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 13                         Ngành kỹ thuật công trình 
  + Tiếp tuyến của các đường đẳng thế vẽ từ điểm góc của đường viền phải
  trùng với phân giác của góc đó.
  Các đường dòng và đường thế giới hạn của lưới thấm.
  + Đường dòng đầu tiên là đường viền thấm dưới đáy công trình.
  + Đường dòng cuối cùng là mặt tầng không thấm nước.
  + Đường thế đầu tiên là mặt nền thấm phía thượng lưu.
  + Đường thế cuối cùng là mặt nền thấm phía hạ lưu.
  + Miền thấm giữa 2 đường thế kề nhau gọi là dải, miền giữa 2 đường dòng
  kề nhau gọi là ống dòng.
  Lưới thấm chỉ phụ thuộc vào dạng hình học của miền thấm mà không phụ
  thuộc vào hệ số thấm, cột nước, chiều dòng thấm và kích thước tuyệt đối của
  công trình.
  Dựa vào các đặc điểm của lưới thấm như đã mô tả ở trên trên mà ta tiến hành
  vẽ bằng tay và sửa dần cho đến khi đạt được một lưới thấm trực giao có các mắt
  lưới hình vuông cong.
  Sơ đồ lưới thấm theo hình vẽ có 20 dải và 7 ống dòng.
  Xác định áp lực thấm
  Gọi n là số dải của lưới thấm, cột nước thấm qua mỗi dải sẽ là:

  Cột nước thấm tại một điểm x bất kỳ cách đường thế cuối cùng i dải (i có thể
  là số thập phân khi x không nằm trên một đường thế của lưới)
  (m)
  Trong đó:
  + H: Chênh lệch cột nước thượng hạ lưu (m)
  + i: Dải thế thứ i (có thể là số nguyên hay thập phân)
  + n: Số dải thế
  Xác định lưu lượng thấm
  Lưu lượng thấm xác định theo công thức
  (m2/s)
  Trong đó:
  + K: Hệ số thấm K = 10-7 m/s
  + m: Số ống dòng
  + n: Số dải thế.
  Xác định Gradient thấm cửa ra và kiểm tra gradient thấm cửa ra
  Gradient thấm bình quân trong 1 mắt lưới là :

  Trong đó : Chiều dài trung bình mắt lưới cửa ra theo phương dòng thấm (m)
  Để đảm bảo độ bền thấm cục bộ của nền cần thỏa mãn, theo (8-10) :

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 14. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 14                         Ngành kỹ thuật công trình 

  Trong đó : [J] là gradien thấm cho phép
  [J] tra theo biểu đồ Istomina phụ thuộc vào hệ số không đều hạt

  Phương pháp vẽ lưới thấm bằng tay có độ chính xác cao hơn so với phương
  pháp tỉ lệ đường thẳng, hệ số sức kháng, lưới thấm vẽ càng dày thì mức độ chính
  xác khi tính càng cao. Mức độ chính xác của phương pháp phụ thuộc vào trình đ ộ
  và kinh nghiệm của người vẽ, nói chung có thể đạt được đ ộ chính xác yêu cầu
  của bài toán kỹ thuật.
  III. TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT XỬ LÝ NỀN
  1. Trình bày cách chọn các trường hợp tính toán ứng suất dưới đáy móng?
  Tính toán ứng suất và kiểm tra sức chịu tải được thực hiện cho các trường hợp
  bất lợi nhất để đảm bảo cống được an toàn.
  Các trường hợp bất lợi đó là:
  – TH1: Cống vừa thi công xong chưa thông nước (Tổng lực đứng ƩG max)
  – TH2:Ngăn mặn (cửa đóng) – Tổng lực ngang ƩP max hướng từ biển ra
  đồng.
  – TH3: Giữ ngọt (cửa đóng) – Tổng lực ngang ƩP max hướng từ đồng ra
  biển.
  2. Vẽ sơ đồ và trình bày cách tính toán ứng suất bản đáy cống?
  + Phương pháp tính
  Tính ứng suất phần thân cống theo sơ đồ nén lệch tâm.
  + Sơ đồ tính
  Nn

  e0

  o

  Sơ đồ nén lệch tâm
  + Công thức tính, ý nghĩa các thành phần thuộc công thức
  Theo sơ đồ nén lệch tâm, công thức tính tổng quát như sau:

  Trong đó :
  +: Tổng lực đứng (T)

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 15. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 15                         Ngành kỹ thuật công trình 
  +:Tổng momen của các lực tác dụng lên mảng, l ấy đ ối với tâm đáy
  mảng (T.m)
  + F: diện tích bản đáy (m2), F = 10,4.20 = 208 m2
  + W: mođun chống uốn của đáy mảng (m3)
  Ứng suất dưới đáy móng được tính theo công thức đối với móng hình chữ
  nhật :

  Trong đó :
  + : Ứng suất dưới đáy móng (T/m2)
  + e0 : Độ lệch tâm của lực tác dụng so với tâm bản đáy (m)

  + L : chiều dài bản đáy, L = 20m
  + Các tải trọng tác dụng lên bản đáy cống
  Các lực đứng
  Trọng lượng các bộ phận tác dụng lên thân cống được tính bằng dung trọng
  riêng của vật liệu cấu tạo nhân với thể tích của bộ phận đó. Để đơn giản trong
  tính toán, chia các bộ phận sau thành các khối hình học đơn giản để tính.
  – Trọng lượng bản đáy cống
  – Trọng lượng mố bên
  – Trọng lượng đất giữa 2 chân khay
  – Trọng lượng cầu giao thông
  – Trọng lượng xe chạy trên cầu
  – Trọng lượng cầu công tác
  – Trọng lượng cửa van
  – Trọng lượng nước
  – Áp lực nước: gồm có
  + Áp lực nước thấm
  + Áp lực nước đẩy nổi
  Các lực đứng được tính theo công thức :

  Trong đó :
  + P : lực tác dụng thẳng đứng (T).
  + n : hệ số vượt tải
  + : dung trọng vật liệu cấu tạo (T/m3)
  + V : thể tích của hạng mục công trình ( m3).
  Các lực ngang
  – Áp lực nước phía đồng
  – Áp lực nước phía biển

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 16. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 16                         Ngành kỹ thuật công trình 
  Các lực ngang được tính theo công thức :
  3. Trình bày cách tính toán sức chịu tải của nền (Rtc), ý nghĩa các thành phần
  thuộc công thức?
  + Công thức tính
  Để đảm bảo điều kiện kinh tế kỹ thuật cần chọn :

  Do tải trọng tác dụng lên công trình đặt lệch tâm nên cần có thêm điều kiện :

  Trong đó:
  + : Ứng suất đáy móng trung bình (T/m2)
  + : Ứng suất đáy móng lớn nhất (T/m2)
  + : Cường độ tiêu chuẩn của đất nền (T/m2)

  + m: Hệ số điều kiện làm việc của nền móng. Do nền không bão hòa
  nước nên chọn m=0,8.
  + b: Bề rộng móng b = 20 m
  + : Dung trọng riêng của đất nền.
  Mới thi công xong = γ w = 1,57 T/m3
  Ngăn mặn và giữ ngọt γ = γ đn = 0,62 T/m3
  + q: Tải trọng bên
  q =..n = 2,65.0,5.1,05 = 1,39 T/m2
  + C : Lực dính đơn vị tiêu chuẩn của đất nền. Theo tài liệu địa chất,
  lớp 1 có C = 0,12 kg/cm2 = 1,2 T/m2
  + A 1/4, B, D: Là các hệ số phụ thuộc vào góc ma sát trong của đất nền.
  Nền có góc ma sát trong , tra bảng II-1 phần phụ lục – Giáo trình nền
  móng được: A1/4 = 0,06 , B = 1,25 , D = 3,51.
  Nếu SCT nền > Ưs tiếp tục kiểm tra lún, kiểm tra ổn định trượt (trượt phẳng,
  trượt sâu, trượt hỗn hợp), kiểm tra ổn định lật.
  Nếu SCT nền < Ứ tiến hành tính toán xử lý nền.
  4. Trình bày các giải pháp xử lý nền công trình?
  + Đệm cát: thay thế lớp đất cũ bằng lớp đất tốt (đào lớp yếu đi đổ cát vào). Sử
  dụng khi chiều dày lớp đất nhỏ.
  + Cọc:
  – Theo tác dụng làm việc giữa đất và cọc, cọc được phân thành cọc chống và
  cọc treo:

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 17. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 17                         Ngành kỹ thuật công trình 
  N N

  fi

  R R

  + Cọc chống: truyền tải trọng lên lớp đất đá có cường độ lớn, vì thế lực ma sát
  ở mặt xung quanh cọc thực tế không xuất hiện và khả năng chịu tải của cọc
  chỉ phụ thuộc khả năng chịu tải của đất mũi cọc (mũi cọc cắm vào đá).
  + Cọc treo: còn gọi là cọc ma sát, đất bao quanh cọc là đ ất chịu nén (đ ất y ếu)
  và tải trọng được truyền lên nền nhờ lực ma sát ở xung quanh cọc và cường
  độ của đất đầu mũi cọc (mũi cọc cắm vào đất).
  Qua khảo sát nền ở ĐBSCL là nền đất nên dùng cọc treo là hợp lý nhất.
  Theo vật liệu làm cọc, cọc được phân thành: cọc gỗ, cọc bê tông, cọc bê tông
  cốt thép, cọc thép, cọc tre.
  Đất nền công trình cống Kênh thứ bảy thuộc loại đất sét dẻo mềm, cọc đóng
  bằng bê tông cốt thép có thể sử dụng trong bất kỳ loại đất nào cho phép thực hiện
  hạ cọc bằng búa , do vậy em lựa chọn cọc đóng bằng bêtông cốt thép.
  Theo phương pháp chế tạo cọc, chọn cọc bê tông cốt thép chế tạo sẵn, hạ cọc
  bằng búa.
  Kết luận: Sau khi phân tích từng loại cọc em chọn loại cọc treo đóng bằng
  bêtông cốt thép chế tạo sẵn, hạ cọc bằng búa để gia tăng sức chịu tải của nền.
  5. Vẽ sơ đồ và trình bày cách tính toán khả năng chịu tải của cọc đơn (Pc)
  + Mục đích, nguyên tắc lựa chọn
  Sức chịu tải của cọc đơn là tải trọng lớn nhất tác dụng lên cọc nhằm đảm bảo:
  + Cọc đủ khả năng chịu lực.
  + Đất ở mũi cọc và quanh cọc không bị phá hoại về cường độ hoặc về biến
  dạng.
  Mục đích việc xác định sức chịu tải của cọc làm cơ sở khi thiết kế để chọn
  loại cọc và xác định số lượng cọc.
  Nguyên tắc lựa chọn: = min (Pvl, Pđ)
  Trong đó:
  + Pvl : Sức chịu tải tính theo cường độ vật liệu làm cọc.
  + Pđ : Sức chịu tải tính theo cường độ đất ở mũi cọc và bao quanh
  cọc.
  Xác định sức chịu tải dọc trục theo điều kiện cường độ vật liệu cọc(Pvl)
  Tải trọng tính toán cho phép tác dụng lên cọc theo điều kiện vật liệu được xác
  định theo công thức (5-5), giáo trình Nền móng:
  c c vl c cb b b a a
  P = m P = m (m R F + R F )

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 18. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 18                         Ngành kỹ thuật công trình 
  Trong đó:
  + Pvl : Sức chịu tải dọc trục theo cường độ vật liệu (T)
  + mc: Hệ số điều kiện làm việc, lấy bằng 0.6 với cọc chế tạo trong
  đất, bằng 1 với các cọc khác. mc = 1
  + mcb: Hệ số điều kiện làm việc của bê tông. mcb = 1
  + Rb: Sức kháng nén tính toán của bê tông. Tra phụ lục 2, giáo trình
  Kết cấu bê tông cốt thép, với bê tông M300 R b = 135 (kG/cm2)= 1350
  (T/m2)
  + Ra: Sức kháng nén tính toán của cốt thép. Tra phụ lục 7, giáo
  trình Kết cấu bê tông cốt thép, với cốt thép thanh nhóm AII Ra = 2700
  (kG/cm2) = 27000 (T/m2).
  + Fb: Diện tích ngang của cọc bê tông (m2)
  Fb = 35×35 = 1225 (cm2)
  + Fa: Diện tích tiết diện cốt thép (m2). Thép 8Ø20 = 25,13 (cm2)
  Thay vào công thức (10-1) ta có:
  Pc = 1.135.1225+2700.25,13 = 233226 kG = 233,23 T
  Xác định sức chịu tải dọc trục theo điều kiện đất bao quanh cọc (Pđ)
  Có 2 phương pháp để xác định là phương pháp phân tích lực và phương pháp
  thí nghiệm hiện trường. Kết quả chính thức lấy theo kết quả thí nghiệm hiện
  trường. Tuy nhiên trong phạm vi đồ án em xác định sức chịu tải dọc tr ục theo
  phương pháp phân tính lực.
  Theo phương pháp phân tích lực, khả năng chịu tải của cọc được xác định bởi 2
  thành phần:
  + Cường độ đất đầu mũi cọc tạo nên: Pcm
  + Sức kháng của đất bao quanh cọc tạo nên: Pcb
  Như vậy sức chịu tải dọc trục cọc đơn nói chung là: Pđ = Pcm + Pcb
  Đối với cọc treo và hạ cọc bằng phương pháp đóng cọc, theo công thức (5-10),
  giáo trình Nền móng:
  Pc = Kmc(mR R F + u ∑ mf fi li) (10-2)
  Trong đó:
  + K: Hệ số đồng nhất của đất. Lấy K = 0,7
  + mc: Hệ số điều kiện làm việc của cọc trong đất. mc = 1
  + mR, mf: Hệ số điều kiện làm việc của đất tương ứng dưới mũi
  cọc và xung quanh cọc xét đến phương pháp hạ cọc và loại đất (bảng
  V-3 giáo trình nền móng với phương pháp đóng hạ cọc đặc bằng búa)
  mR = 1; mf = 1
  + F: Diện tích tựa lên đất nền của cọc, lấy bằng diện tích mặt cắt
  ngang của cọc hoặc đáy lớn nhất của phần mở rộng của cọc (m2)
  + u: Chu vi tiết diện ngang của cọc (m)
  + li: Chiều dày lớp đất thứ i tiếp giáp với mặt xung quanh cọc (m)

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 19. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 19                         Ngành kỹ thuật công trình 
  + R, fi: Sức kháng tính toán của đất ở mũi cọc và mặt bên của cọc trong
  phạm vi lớp đất thứ i có chiều dày li (tra bảng V-1 và V-2 giáo trình
  nền móng)
  R=(H, loại đất) với H là chiều sâu hạ cọc (kể từ cao trình đáy hố
  móng).
  f=(H1, loại đất) với H1 tính từ giữa lớp đất tính toán đến cao trình
  đáy hố móng.
  Do lớp 1 có độ sệt B = 1 không có bảng tra cho loại đất này nên khi tính toán ta
  bỏ qua không tính cho lớp đất này.
  + Sơ đồ tính:

  SÔ ÑOÀ
  TÍNH SÖÙ CHÒ TAÛCUÛ COÏ
  C U I A C

  -3.10
  CTÑM -3.60

  1
  2200

  hfi1
  2300

  2400

  hfi2
  2500

  HR

  -23.6

  -25.1
  -26.1
  200

  2
  -27.1
  -28.1
  200

  5. Trình bày cách tính toán chọn kích thước cọc và chọn số lượng cọc?
  + Công thức tính, ý nghĩa các thành phần, số lượng cọc tính toán

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

 20. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư                    Trang 20                         Ngành kỹ thuật công trình 
  Số lượng cọc cần thiết xử lý nền được tính theo công thức:

  Trong đó:
  + ntt: Số lượng cọc tính toán
  + β: Hệ số xét đến độ không đồng đều của ứng suất
  β = 1,05 ÷ 1,2.
  + Ntt : Tổng các tải trọng thẳng đứng tính toán tác dụng lên bản đáy
  (T)
  + Pc: Sức chịu tải của cọc đơn.
  + Nguyên tắc bố trí cọc để tạo thành móng quy ước
  Căn cứ vào kích thước bản đáy cống, bố trí cọc theo nguyên tắc sau:
  + nchọn ≥ ntt
  + Khoảng cách từ tâm cọc đến mép bản đáy ≥ 0,5m.
  + Khoảng cách giữa tâm của các cọc phải lớn hơn 3 lần và nhỏ hơn 6
  lần cạnh cọc: 3d ≤ a ≤ 6d.
  + Bố trí đủ trong phạm vi bản đáy
  + Bố trí đều trên mặt bằng bản đáy.
  + Cách chọn chiều dài, số lượng cọc hợp lý với đáy móng công trình đang thiết
  kế, thể hiện bản vẽ bố trí cọc (MB, CD, CN)
  Khối lượng và chiều dài đóng cọc so với các phương án khác tương đối hợp lý
  về kinh phí.
  6. Nêu sơ đồ và cách tính kiểm tra khả năng chịu tải dưới đáy móng quy
  ước?
  + Sơ đồ tính

  Sinh viên: Hoàng Đỗ Minh Trí Lớp: S10­49C2

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình File Word, PDF về máy