Tải Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M8 – N8 tỉnh Bắc Giang – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M8 – N8 tỉnh Bắc Giang

Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M8 – N8 tỉnh Bắc Giang
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M8 – N8 tỉnh Bắc Giang

Download


Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M8 – N8 tỉnh Bắc Giang nêu đây là công trình nằm trong hệ thống tỉnh lộ của tỉnh Bắc Giang, góp phần củng cố quốc phòng – an ninh, phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH của địa phương nói riêng và của đất nước nói chung.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M8 – N8 tỉnh Bắc Giang – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M8 – N8 tỉnh Bắc Giang File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M8 – N8 tỉnh Bắc Giang

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M8 – N8 tỉnh Bắc Giang

 1. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  Môc lôc
  Lêi c¶m ¬n……….……………………………………………………………5
  PhÇn I: LËp b¸o c¸o ®Çu t- x©y dùng tuyÕn ®-êng……………..…………….7
  Ch-¬ng 1: Giíi thiÖu chung…………………………………………………..8
  I. Giíi thiÖu vÒ dù ¸n……………………………………………………….8
  II. Tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n……………………………………………….8
  III. KÕ ho¹ch ®Çu t-: ………………………………………………………………………….. 8
  IV. Môc tiªu dù ¸n: …………………………………………………………………………… 8
  V. C¬ së lËp dù ¸n: ……………………………………………………………………………. 9
  VI. §Æc ®iÓm khu vùc tuyÕn ®i qua:…………………………………………………… 10
  VII. §Þnh h-íng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp tiÓu thñ c«ng nghiÖp: ……………… 14
  VIII. KÕt luËn vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t-: …………………………………………. 18
  Ch-¬ng 2: Quy m« thiÕt kÕ vµ cÊp h¹ng thuËt ……………………………………….. 19
  I. X¸c ®Þnh cÊp h¹ng ®-êng:……………………………………………………………… 19
  II. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kü thuËt: ……………………………………………………… 19
  A. C¨n cø theo cÊp h¹ng ®· x¸c ®Þnh ta x¸c ®Þnh ®-îc chØ tiªu kü thuËt
  theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh (TCVN 4050-2005) nh- sau: (B¶ng 2.1) ….. 20
  B. TÝnh to¸n chØ tiªu kü thuËt: ……………………………………………………….. 21
  1. TÝnh to¸n tÇm nh×n xe ch¹y: …………………………………………………… 21
  2. §é dèc däc lín nhÊt cho phÐp imax: …………………………………………. 23
  3. TÝnh b¸n kÝnh tèi thiÓu ®-êng cong n»m khi cã siªu cao: ………….. 27
  4. TÝnh b¸n kÝnh tèi thiÓu ®-êng cong n»m khi kh«ng cã siªu cao: … 27
  5. TÝnh b¸n kÝnh th«ng th-êng: ………………………………………………….. 27
  6. TÝnh b¸n kÝnh tèi thiÓu ®Ó ®¶m b¶o tÇm nh×n ban ®ªm:……………… 28
  7. ChiÒu dµi tèi thiÓu cña ®-êng cong chuyÓn tiÕp & bè trÝ siªu cao: 28
  8. §é më réng phÇn xe ch¹y trªn ®-êng cong n»m E: …………………… 30
  9. X¸c ®Þnh b¸n kÝnh tèi thiÓu ®-êng cong ®øng: …………………………. 30
  10. TÝnh bÒ réng lµn xe: ……………………………………………………………. 31
  11. TÝnh sè lµn xe cÇn thiÕt: ………………………………………………………. 33
  Ch-¬ng 3: Néi dung thiÕt kÕ tuyÕn trªn b×nh ®å ……………………………………… 36
  I. V¹ch ph-¬ng ¸n tuyÕn trªn b×nh ®å: ……………………………………………….. 36
  1. Tµi liÖu thiÕt kÕ:……………………………………………………………………. 36
  2. §i tuyÕn: ……………………………………………………………………………… 36
  II. ThiÕt kÕ tuyÕn: ……………………………………………………………………………. 37
  1. C¾m cäc tim ®-êng ………………………………………………………………. 37
  2. C¾m cäc ®-êng cong n»m: …………………………………………………….. 37
  Ch-¬ng 4: TÝnh to¸n thñy v¨n vµ x¸c ®Þnh khÈu ®é cèng …………………………. 39
  I. TÝnh to¸n thñy v¨n: ………………………………………………………………………. 39
  1. Khoanh l-u vùc ……………………………………………………………………. 39
  2. TÝnh to¸n thñy v¨n ………………………………………………………………… 39
  II. Lùa chän khÈu ®é cèng……………………………………………………………………. 42
  Ch-¬ng 5:ThiÕt kÕ tr¾c däc & tr¾c ngang …………………………………………………. 43

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 1

 2. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  I. Nguyªn t¾c, c¬ së vµ sè liÖu thiÕt kÕ ……………………………………………….. 43
  1. Nguyªn t¾c…………………………………………………………………………… 43
  2. C¬ së thiÕt kÕ ……………………………………………………………………….. 43
  3. Sè liÖu thiÕt kÕ ……………………………………………………………………… 43
  II. Tr×nh tù thiÕt kÕ ………………………………………………………………………….. 43
  III. ThiÕt kÕ ®-êng ®á ………………………………………………………………………. 44
  IV. Bè trÝ ®-êng cong ®øng ………………………………………………………………. 45
  V. ThiÕt kÕ tr¾c ngang & tÝnh khèi l-îng ®µo ®¾p ……………………………….. 45
  1. C¸c nguyªn t¾c thiÕt kÕ mÆt c¾t ngang: ……………………………………….. 45
  2. TÝnh to¸n khèi l-îng ®µo ®¾p …………………………………………………….. 46
  Ch-¬ng 6:ThiÕt kÕ kÕt cÊu ¸o ®-êng ……………………………………………………… 47
  I. ¸o ®-êng vµ c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ ……………………………………………………. 47
  II. TÝnh to¸n kÕt cÊu ¸o ®-êng…………………………………………………………… 48
  Ch-¬ng 7:LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt so s¸nh lùa chän ph-¬ng ¸n tuyÕn …. 66
  I. §¸nh gi¸ ph-¬ng ¸n vÒ chÊt l-îng sö dông ……………………………………… 66
  II. §¸nh gi¸ c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn theo nhãm vÒ kinh tÕ vµ x©y dùng……68
  PhÇn II: ThiÕt kÕ kü thuËt …………………………………………………………………….. 80
  Ch-¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung ……………………………………………………………. 81
  I. Nh÷ng c¨n cø thiÕt kÕ …………………………………………………………………… 81
  II. Nh÷ng yªu cÇu chung ®èi víi thiÕt kÕ kü thuËt ……………………………….. 81
  III. T×nh h×nh chung cña ®o¹n tuyÕn: …………………………………………………. 81
  Ch-¬ng 2: ThiÕt kÕ tuyÕn trªn b×nh ®å …………………………………………………… 83
  I. Nguyªn t¾c thiÕt kÕ: ……………………………………………………………………… 83
  1. Nh÷ng c¨n cø thiÕt kÕ. ………………………………………………………………. 83
  2. Nh÷ng nguyªn t¾c thiÕt kÕ…………………………………………………………. 83
  II. Nguyªn t¾c thiÕt kÕ ……………………………………………………………………… 83
  1. C¸c yÕu tè chñ yÕu cña ®-êng cong trßn theo . ………………………….. 83
  2. §Æc ®iÓm khi xe ch¹y trong ®-êng cong trßn. ……………………………… 84
  III. Bè trÝ ®-êng cong chuyÓn tiÕp……………………………………………………… 85
  IV. Tr×nh tù tÝnh to¸n vµ c¾m ®-êng cong chuyÓn tiÕp …………………………. 88
  Ch-¬ng 3: ThiÕt kÕ c«ng tr×nh tho¸t n-íc ………………………………………………. 92
  1. R·nh biªn……………………………………………………………………………………. 92
  2. Cèng tho¸t n-íc…………………………………………………………………………… 93
  Ch-¬ng 4: ThiÕt kÕ tr¾c däc
  I, Nh÷ng c¨n cø, nguyªn t¾c khi thiÕt kÕ :…………………………………………… 95
  II. Bè trÝ ®-êng cong ®øng trªn tr¾c däc : …………………………………………… 95
  Ch-¬ng 4: ThiÕt kÕ c«ng tr×nh tho¸t n-íc ………………………………………………. 95
  Ch­¬ng 5: ThiÕt kÕ nÒn, mÆt ®­êng…………………………………………. ..96
  PhÇn II: Tæ chøc thi c«ng ……………………………………………………………………….. 97
  Ch-¬ng 1: C«ng t¸c chuÈn bÞ ……………………………………………………………….. 98
  1. C«ng t¸c x©y dùng l¸n tr¹i : ………………………………………………………. 98
  2. C«ng t¸c lµm ®-êng t¹m……………………………………………………………. 98
  3. C«ng t¸c kh«i phôc cäc, rêi cäc ra khái Ph¹m vi thi c«ng ……………… 98
  4. C«ng t¸c ph¸t quang, chÆt c©y, dän mÆt b»ng thi c«ng ………………….. 98

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 2

 3. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  5. Ph-¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c…………………………………………………….. 99
  6. C«ng t¸c cung cÊp n¨ng l-îng vµ n-íc cho c«ng tr-êng. ……………… 99

  Ch-¬ng 2: ThiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh ……………………………………………….. 100
  1. §Þnh vÞ tim cèng …………………………………………………………………….. 100
  2. San dän mÆt b»ng thi c«ng cèng ………………………………………………. 100
  3. TÝnh to¸n n¨ng suÊt vËn chuyÓn cèng ………………………………………. 101
  4. TÝnh to¸n khèi l-îng ®µo ®Êt hè mãng : ……………………………………. 102
  5. C«ng t¸c mãng vµ gia cè …………………………………………………………. 103
  6. Lµm líp phßng n-íc vµ mèi nèi……………………………………………….. 105
  7. X©y dùng 2 ®Çu cèng………………………………………………………………. 106
  8. X¸c ®Þnh khèi l-îng ®Êt ®¾p trªn cèng. …………………………………….. 106
  9. TÝnh to¸n sè ca m¸y vµ vËn chuyÓn vËt liÖu. ………………………………. 107

  Ch-¬ng 3: ThiÕt kÕ thi c«ng nÒn ®-êng ……………………………………………….. 110
  I. Giíi thiÖu chung …………………………………………………………………………. 110
  II. LËp b¶ng ®iÒu phèi ®Êt ………………………………………………………………. 110
  III. Ph©n ®o¹n thi c«ng nÒn ®-êng …………………………………………………… 111
  IV. TÝnh to¸n khèi l-îng, ca m¸y cho tõng ®o¹n thi c«ng …………………… 111
  1. Thi c«ng vËn chuyÓn ngang ®µo bï ®¾p b»ng m¸y ñi ………………….. 111
  2. Thi c«ng vËn chuyÓn däc ®µo bï ®¾p b»ng m¸y ñi D271A ………….. 114
  3. Thi c«ng nÒn ®-êng b»ng m¸y ®µo + «t« . …………………………………. 115

  Ch-¬ng 4: Thi c«ng chi tiÕt mÆt ®-êng………………………………………………… 117
  I. T×nh h×nh chung ………………………………………………………………………… 117
  1. KÕt cÊu mÆt ®-êng ®ùoc chän ®Ó thi c«ng lµ: …………………………….. 117
  2. §iÒu kiÖn thi c«ng: …………………………………………………………………. 117
  II. TiÕn ®é thi c«ng chung ………………………………………………………………….. 117
  III. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng mÆt ®-êng ………………………………………… 120
  1. Thi c«ng mÆt ®-êng giai ®o¹n I . ……………………………………………… 120
  2. Thi c«ng mÆt ®-êng giai ®o¹n II . …………………………………………….. 129
  Ch-¬ng 5: TiÕn ®é thi c«ng chung toµn tuyÕn………………………………140

  Phô Lôc……………………………………………………………………………………………. 144
  PhÇn1 ThiÕt kÕ c¬ së …………………………………………………………………………. 145
  Phô lôc 1.1 Quy m« vµ tiªu chuÈn kü thuËt ………………………………………….. 145
  Phô lôc 1.2 ThiÕt kÕ b×nh ®å tuyÕn………………………………………………………. 146
  Phô lôc 1.3 Khèi l-îng ®µo ®¾p ………………………………………………………….. 152
  PhÇn 2 ThiÕt kÕ kü thuËt …………………………………………………………………….. 162
  Phô lôc 2.1 B¶ng c¾m cäc chi tiÕt ……………………………………………………….. 162
  Phô lôc 2.2 Tr¾c ngang kü thuËt ………………………………………………………….. 165
  PhÇn 3 ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ………………………………………………………….. 172
  Phô lôc 3.1 B¶ng ®iÒu phèi ®Êt ……………………………………………………………. 172

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 3

 4. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp

  Tªn dù ¸n : thiÕt kÕ tuyÕn ®-êng më míi tõ
  m8 ®Õn n8
  Thuéc huyÖn yªn dòng -tØnh b¾c giang

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 4

 5. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  Lêi c¶m ¬n
  Trong nền kinh tế quốc dân, vận tải là một ngành kinh tế đặc biệt quan
  trọng, nó có vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất
  nƣớc.Trong giai đoạn hiện nay, việc mở mang và quy hoạch lại mạng lƣới giao
  thông nhằm đáp ứng đƣợc nhu cầu đi lại của nhân dân giữa các vùng, sự lƣu
  thông hàng hoá, giao lƣu kinh tế, chính trị, văn hoá… giữa các địa phƣơng đã
  trở nên hết sức cần thiết và cấp bách.
  §Ó ®¸p øng nhu cÇu l-u th«ng, trao ®æi hµng hãa ngµy cµng t¨ng nh- hiÖn
  nay, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng giao th«ng c¬ së lµ vÊn ®Ò rÊt
  quan träng ®Æt ra cho nghµnh cÇu ®-êng nãi chung, nghµnh ®-êng bé nãi riªng.
  ViÖc x©y dùng c¸c tuyÕn ®-êng gãp phÇn ®¸ng kÓ lµm thay ®æi bé mÆt ®Êt n-íc,
  t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nghµnh kinh tÕ quèc d©n, an ninh quèc phßng vµ sù
  ®i l¹i giao l-u cña nh©n d©n.
  Lµ mét sinh viªn khoa X©y dùng cÇu ®-êng cña tr-êng §¹i Häc D©n lËp
  H¶i Phßng, sau 4 n¨m häc tËp vµ rÌn luyÖn d-íi sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy
  gi¸o trong khoa X©y dùng tr-êng §¹i Häc D©n lËp H¶i Phßng, em ®· häc hái
  rÊt nhiÒu ®iÒu bæ Ých. NhiÖm vô thiÕt kÕ tèt nghiÖp cña em lµ: ThiÕt kÕ tuyÕn
  ®-êng qua 2 ®iÓm M8- N8 thuéc ®Þa phËn HuyÖn Yªn Dòng tØnh B¾c Giang
  §Ó hoµn thµnh ®-îc ®å ¸n nµy, em ®· nhËn ®-îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña
  c¸c thÇy h-íng dÉn chØ b¶o nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt, nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o
  phôc vô cho ®å ¸n còng nh- cho thùc tÕ sau nµy. Em xin ch©n thµnh bµy tá lßng
  biÕt ¬n s©u s¾c cña m×nh ®èi víi sù gióp ®ì quý b¸u cña c¸c thÇy c« gi¸o trong
  khoa X©y Dùng :Ths §µo H÷u §ång, Ths Hoµng Xu©n Trung,Ths NguyÔn Hång
  H¹nh ®· kh«ng qu¶n ng¹i khã kh¨n ,vÊt v¶ ,tËn t×nh truyÒn thô cho em nh÷ng
  kiÕn thøc c¬ së vÒ nghµnh §-êng ¤ t« vµ §-êng §« thÞ.

  Víi n¨ng lùc thùc sù cßn cã h¹n v× vËy trong thùc tÕ ®Ó ®¸p øng hiÖu qu¶
  thiÕt thùc cao cña c«ng tr×nh ch¾c ch¾n sÏ cßn nhiÒu thiÕu sãt. B¶n th©n em lu«n
  mong muèn ®-îc häc hái nh÷ng vÊn ®Ò cßn ch-a biÕt trong viÖc tham gia x©y
  dùng c«ng tr×nh. Em lu«n kÝnh mong ®-îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« ®Ó ®å ¸n
  cña em thùc sù hoµn thiÖn h¬n.

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 5

 6. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

  4
  H¶i Phßng, ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2014
  Sinh viªn

  Vò Xu©n C-êng

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 6

 7. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  PhÇn I:
  ThuyÕt minh lËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ c¬ së

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 7

 8. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  Ch-¬ng 1: Giíi thiÖu chung

  I.Gi¥Ý thiÖu vÒ Dù ¸N :
  Tªn dù ¸n :“ Dù ¸n ®Çu t­ x©y dung tuyÕn ®­êng M8- N8 thuéc huyÖn Yªn
  Dòng tØnh B¾c Giang”.
  Dù ¸n ®· ®-îc ñy ban nh©n d©n tØnh B¾c Giang cho phÐp lËp dù ¸n ®Çu t-
  t¹i quyÕt ®Þnh sè 1208/QD- UBND ngµy 27/08/2013 theo ®ã dù ¸n ®i qua ®Þa
  phËn huyÖn Yªn Dòng tØnh B¾c Giang
  II.Tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n:
  – Chñ ®Çu t- lµ UBND tØnh B¾c Giang
  – Qu¶n lý dù ¸n Ban qu¶n lý dù ¸n huyÖn Yªn Dòng
  – Tæ chøc t- vÊn lËp dù ¸n : c«ng ty cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh giao
  th«ng vµ c¬ giíi
  – Nguån vèn ®Çu t- do ng©n s¸ch nhµ n-íc cÊp
  III.KÕ ho¹ch ®Çu t-:
  Dù kiÕn nhµ n-íc ®Çu t- tËp trung trong vßng 6 th¸ng, b¾t ®Çu ®Çu t- tõ
  th¸ng 8/2013 ®Õn th¸ng 2/2014. Vµ trong thêi gian 15 n¨m kÓ tõ khi x©y dùng
  xong, mçi n¨m nhµ n-íc cÊp cho 5% kinh phÝ x©y dùng ®Ó duy tu, b¶o d-ìng
  tuyÕn.
  IV. Môc tiªu cña dù ¸n
  IV.1môc tiªu tr-íc m¾t

  – N©ng cao chÊt l-îng m¹ng l-íi giao th«ng cña cña huyÖn Yªn Dòng
  nãi riªng vµ tØnh B¾c Giang nãi chung ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vËn t¶i ®ang
  ngµy mét t¨ng;
  – KÝch thÝch sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c huyÖn miÒn nói;
  – §¶m b¶o l-u th«ng hµng ho¸ gi÷a c¸c vïng kinh tÕ;
  – Cô thÓ ho¸ ®Þnh h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ®Þa bµn toµn tØnh vµ
  huyÖn;
  – Lµm c¨n cø cho c«ng t¸c qu¶n lý x©y dùng, xóc tiÕn – kªu gäi ®Çu t-
  theo quy ho¹ch.

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 8

 9. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  IV.2 Môc tiªu l©u dµi
  – Lµ mét c«ng tr×nh n»m trong hÖ thèng tØnh lé cña tØnh B¾c Giang ;
  – Gãp phÇn cñng cè quèc phßng – an ninh, phôc vô sù nghiÖp CNH – H§H
  cña ®Þa ph-¬ng nãi riªng vµ cña ®Êt n-íc nãi chung.
  Theo sè liÖu ®iÒu tra l-u l-îng xe thiÕt kÕ n¨m thø 15 sÏ lµ: 1378 xe/ng.®.
  Víi thµnh phÇn dßng xe:
  – Xe con : 30%
  – Xe t¶i nhÑ : 23%
  – Xe t¶i trung : 35%
  – Xe t¶i nÆng : 12%
  – HÖ sè t¨ng xe : 6 %.
  Nh- vËy l-îng vËn chuyÓn gi÷a 2 ®iÓm M8- N8 lµ kh¸ lín víi hiÖn tr¹ng
  m¹ng l-íi giao th«ng trong vïng ®· kh«ng thÓ ®¸p øng yªu cÇu vËn chuyÓn.
  ChÝnh v× vËy, viÖc x©y dùng tuyÕn ®-êng M8- N8 lµ hoµn toµn cÇn thiÕt. Gãp
  phÇn vµo viÖc hoµn thiÖn m¹ng l-íi giao th«ng trong khu vùc, gãp phÇn vµo viÖc
  ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë ®Þa ph-¬ng vµ ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp chÕ
  biÕn, dÞch vô …
  V.C¬ së lËp dù ¸n:
  V.1 C¬ së ph¸p lý
  C¨n cø vµo:
  – C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc héi
  – C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 08/2005/N§-CP ngµy 24/01/2005 cña ChÝnh Phñ vÒ
  Quy ho¹ch x©y dùng
  – Quy ho¹ch tæng thÓ m¹ng l-íi giao th«ng cña tØnh B¾c Giang.
  – QuyÕt ®Þnh ®Çu t- cña UBND tØnh B¾c Giang sè 1208/Q§-UBND .
  – KÕ ho¹ch vÒ ®Çu t- vµ ph¸t triÓn theo c¸c ®Þnh h-íng vÒ quy ho¹ch cña
  UBND huyÖn Yªn Dòng.
  – Mét sè v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan kh¸c.
  – Hå s¬ kÕt qu¶ kh¶o s¸t cña vïng (hå s¬ vÒ kh¶o s¸t ®Þa chÊt thuû v¨n, hå
  s¬ qu¶n lý ®-êng cò, ..vv..)

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 9

 10. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  V.2 HÖ thèng quy tr×nh, quy ph¹m ¸p dông
  :
  Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®-êng «t« TCVN 4054 – 05.
  Quy ph¹m thiÕt kÕ ¸o ®-êng mÒm (22TCN – 211 -06).
  Quy tr×nh kh¶o s¸t x©y dùng (22TCN – 27 – 84).
  Quy tr×nh kh¶o s¸t thuû v¨n (22TCN – 220 – 95) cña bé GTVT
  LuËt b¸o hiÖu ®-êng bé 22TCN 237- 01
  Ngoµi ra cßn cã tham kh¶o c¸c quy tr×nh quy ph¹m cã liªn quan kh¸c.
  VI.§Æc ®iÓm khu vùc tuyÕn ®-êng ®i qua:

  VI.1 VÞ trÝ ®Þa lý
  Yên Dũng là một huyện nằm ở tiểu vùng miền núi và trung du của tỉnh Bắc
  Giang đƣợc bao bọc bởi 3 con sông là sông Cầu, sông Thƣơng và sông Lục
  Nam. Huyện có diện tích tự nhiên là19042 km2 bao gồm 19 xã và 2 thị trấn.
  Phía Bắc giáp thành phố Bắc Giang, huyện Lạng Giang; phía Đông giáp huyện
  Lục Nam; phía Nam giáp với huyện Quế Võ ( Bắc Ninh), huyện Chí Linh Yên
  Dũng là một huyện nằm ở tiểu vùng miền núi và trung du của tỉnh ( Hải
  Dƣơng); phía Tây giáp với huyện Việt Yên. Dân số của huyện tính đến tháng 9
  năm 2012 là 136,337 ngƣời.Mật độ dân số là 713 ngƣời/km2. Trung tâm huyện
  là thị trấn Neo.

  VI.2 D©n sè vµ c¸c d©n téc thiÓu sè
  Bắc Giang có diện tích tự nhiên 3.823 km², chiếm 1,2% diện tích tự nhiên
  của Việt Nam. Theo tài liệu năm 2000, trong tổng diện tích tự nhiên của Bắc
  Giang, đất nông nghiệp chiếm 32,4%; đất lâm nghiệp có rừng chiếm 28,9%;
  còn lại là đồi núi, sông suối chƣa sử dụng và các loại đất khác
  Uớc điều tra dân số 01/04/2009, dân số Bắc Giang có 1.555.720 ngƣời,
  với mật độ dân số 407 ngƣời/km², gấp 1,7 lần mật độ dân số bình quân của cả
  nƣớc. Trên địa bàn Bắc Giang có 26 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đông
  nhất là ngƣời Kinh, chiếm 88,1% dân số toàn tỉnh, tiếp đến là ngƣời
  Nùng chiếm 4,5%; ngƣời Tày 2,6%; ngƣời Sán Chay và ngƣời Sán Dìu,
  mỗi dân tộc1,6%; ngƣời Hoa 1,2%; ngƣời Dao 0,5%.

  VI.3 §Þa h×nh :

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 10

 11. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  TuyÕn ®i qua khu vùc ®Þa h×nh t-¬ng ®èi phøc t¹p cã ®é dèc trung b×nh vµ
  cã ®Þa h×nh t-¬ng ®èi b»ng ph¼ng.
  Chªnh cao cña hai ®-êng ®ång møc lµ 5m.
  §iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi tuyÕn n»m ë 2 bªn s-ên .tuyÕn l-în quanh 1 con
  s«ng réng
  Xen kẽ các hệ thống núi cao là các thung lũng, núi thấp sông suối với
  những kích thƣớc lớn, lớn nhỏ hình thái nhiều vẻ khác nhau.
  Bắc Giang có địa hình trung du và là vùng chuyển tiếp giữa vùng núi phía
  bắc với châu thổ sông Hồng ở phía nam. Tuy phần lớn diện tích tự nhiên của
  tỉnh là núi đồi nhƣng nhìn chung địa hình không bị chia cắt nhiều. Khu vực
  phía bắc tỉnh là vùng rừng núi. Bắc Giang nằm kẹp giữa hai dãy núi hình
  cánh cung và cùng mở ra nhƣ nan quạt, rộng ở hƣớng đông bắc, chụm ở phía
  tây nam (tại vùng trung tâm tỉnh), là:cánh cung Đông Triều và cánh cung
  Bắc Sơn, phần giữa phía đông tỉnh có địa hình đồi núi thấp là thung lũng
  giữa hai dãy núi này. phía đông và đông nam tỉnh là cánh cung Đông Triều
  với ngọn núi Yên Tử nổi tiếng, cao trung bình 300–900 m so với mặt biển,
  trong đó đỉnh cao nhất là 1.068 m; phía tây bắc là dãy núi cánh cung Bắc
  Sơn ăn lan vào tới huyện Yên Thế, cao trung bình 300–500 m, chủ yếu là
  những đồi đất tròn trĩnh và thoải dần về phía đông nam. Tại vùng núi phía
  đông bắc tỉnh, giáp với Quảng Ninh có khurừng nguyên sinh Khe Rỗ rộng
  7153 ha với hệ động vật và thực vật phong phú, bao gồm 236 loài cây
  thângỗ, 255 loài cây dƣợc liệu, 37 loài thú, 73 loài chim và 18 loài bò sát
  VI.4 §Þa chÊt thuû v¨n:

  Trên địa bàn Bắc Giang có 374 km sông suối, trong đó ba sông lớn
  là sông Lục Nam, sông Thƣơng vàsông Cầu. Sông Lục Nam chảy qua vùng
  núi đá vôi nên quanh năm nƣớc trong xanh. Sông Thƣơng bắt nguồn từ hai
  vùng có địa hình và địa chất khác nhau nên nƣớc chảy đôi dòng: bên đục,
  bên trong.
  Ngoài sông suối, Bắc Giang còn có nhiều hồ, đầm, trong đó có hồ Cấm
  Sơn và Khuôn Thần. Hồ Cấm Sơn năm ở khu vực giáp tỉnh Lạng Sơn, dài
  30 km, nơi rộng nhất 7 km và chỗ hẹp nhất 200m. Hồ Cấm Sơn có diện
  tích mặt nƣớc 2.600 ha, vào mùa mƣa có thể lên tới 3.000 ha. Hồ Khuôn
  Thần có diện tích mặt nƣớc 240 ha và lòng hồ có 5 đồi đảo đƣợc phủ kín bởi
  rừng thông 20 tuổi. Ngƣời ta có thể dạo chơi trên hồ Khuôn Thần

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 11

 12. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  bằng thuyền đạp chân hoặc thuyền gắn máy, vừa cùng ngƣời Sán Chỉ, Cao
  Lan, Nùng bản địa hát soong hao, vừa thƣởng thức những sản phẩm độc đáo
  của địa phƣơng nhƣ hạt dẻ, mật ong và rƣợu tắc kè.

  6.5 KhÝ hËu

  Tỉnh Bắc Giang nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa khu vực Đông
  Bắc Việt Nam, một năm có bốn mùa rõ rệt. Mùa Đông có khí hậu khô, lạnh;
  mùa Hè khí hậu nóng, ẩm; mùa Xuân và Độ ẩm trung bình trong năm là
  83%, một số tháng trong năm có độ ẩm trung bình trên 85%. Các tháng mùa
  khô có độ ẩm không khí dao động khoảng 74% – 80%.

  + ChÕ ®é m-a

  +Lƣợng mƣa trung bình hàng năm khoảng 1.533 mm, mƣa nhiều trong thời
  gian các tháng từ tháng 4 đến tháng 9. Lƣợng nƣớc bốc hơi bình quân hàng
  năm khoảng 1.000 mm, 4 tháng có lƣợng bốc hơi lớn hơn lƣợng mƣa là từ
  tháng 12 năm trƣớc đến tháng 3 năm sau. Độ ẩm trung bình trong năm là
  83%, một số tháng trong năm có độ ẩm trung bình trên 85%. Các tháng mùa
  khô có độ ẩm không khí dao động khoảng 74% – 80%.

  ChÕ ®é giã
  Chế độ gió cơ bản chịu ảnh hƣởng của gió Đông Nam (mùa Hè) và gió
  Đông Bắc (mùa Đông). Một số khu vực thuộc miền núi cao có hình thái thời
  tiết khô lạnh, rét đậm, có sƣơng muối vào mùa Đông. Ít xuất hiện gió Lào
  vào mùa Hè. Một số huyện miền núi có hiện tƣợng lốc cục bộ, mƣa đá, lũ
  vào mùa mƣa. Bắc Giang ít chịu ảnh hƣởng của bão do có sự che chắn của
  nhiều dãy núi cao..
  Nắng trung bình hàng năm từ 1.500 – 1.700 giờ, thuận lợi cho canh tác,
  phát triển các cây trồng nhiệt đới, á nhiệt đới.

  VI.6 HiÖn tr¹ng m«i tr-êng:
  §©y lµ khu vùc rÊt Ýt bÞ « nhiÔm vµ Ýt bÞ ¶nh h-ëng xÊu cña con ng-êi,
  trong vïng tuyÕn cã kh¶ n¨ng ®i qua cã 1 phÇn lµ ®Êt trång trät. Do ®ã khi
  x©y dùng tuyÕn ®-êng ph¶i chó ý kh«ng ph¸ vì c¶nh quan thiªn nhiªn,
  chiÕm nhiÒu diÖn tÝch ®Êt canh t¸c cña ng-êi d©n vµ ph¸ ho¹i c«ng tr×nh
  xung quanh.

  VI.7 Kinh tÕ v¨n ho¸

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 12

 13. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  Tính chất đan xen đa văn hóa. Đan xen không phải hòa đồng mà tất cả cùng
  tồn tại tạo nên sự phong phú, đa dạng của văn hóa Bắc Giang.
  Tính chất tụ hội văn hóa ngƣời Việt. Trong lịch sử lâu dài của đất nƣớc
  ngƣời dân từ nhiều nơi nhƣ Thanh Hóa, Hải Dƣơng, Thái Bình, Hải
  Phòng, Hƣng Yên… đã lên đây sinh sống. Họ mang theo tập tục của mình và
  có những biến đổi theo ngƣời dân bản xứ trên đất Bắc Giang và ngƣợc lại
  ngƣời dân Bắc Giang ở trƣớc đó cũng bị những tác động của cƣ dân mới đến.
  Con ngƣời Bắc Giang vốn là những cƣ dân đồng cam cộng khổ, cƣu mang
  nhau vƣợt qua thiên tai địch họa, khai phá rừng hoang lập làng, lập bản. Tính
  chất hào hùng còn dễ nhận thấy hơn qua các cuộc bảo vệ đất nƣớc của dòng
  họ Giáp, họ Thân và đặc biệt hơn là cuộc khởi nghĩa Yên Thế.
  Bắc Giang là sự giao thoa giữa hai miền văn hóa Việt cổ (Bắc Ninh) và văn
  hóa Tày Nùng (Lạng Sơn). Những ngƣời dân tộc Thái, dân tộc Dao… vẫn có
  nét riêng trong sinh hoạt nhƣng họ học tiếng Kinh, mặc quần áo ngƣời Kinh.
  Văn hóa Bắc Giang là tính chất đoàn kết, sáng tạo. Từ vùng rừng thiêng
  nƣớc độc cộng đồng dân cƣ Bắc Giang sinh sống đã tạo nên những vẻ đẹp
  riêng có cả về văn hóa vật thể và phi vật thể. Bắc Giang có hơn 500 lễ hội
  lớn nhỏ.
  Nằm trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) – Lạng Sơn – Hà
  Nội – Hải Phòng, liền kề vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, Bắc Giang rất thuận
  lợi trong phát triển kinh tế và giao lƣu văn hóa với các nƣớc trong khu vực.
  Bắc Giang đã quy hoạch và triển khai các khu công nghiệp cùng một số cụm
  công nghiệp với tổng diện tích gần 1.500ha, trong đó có 1 khu công nghiệp đã
  cơ bản lấp đầy.[3] Các khu công nghiệp nằm ở phía nam tỉnh Bắc Giang thuộc các huyện Việt
  Yên và Yên Dũng. Đƣợc quy hoạch liền kề nhau, nằm dọc theo đƣờng quốc lộ
  1A mới Hà Nội – Lạng Sơn, gần với các đô thị lớn, thuận lợi cả về đƣờng bộ,
  đƣờng sông, đƣờng sắt và đƣờng hàng không và các cảng sông, cảng biển. Cách
  thủ đô Hà Nội khoảng 40 km, Sân bay quốc tế Nội Bài 45 km; Cảng Hải
  Phòng khoảng 110 km và cách cửa khẩu Hữu Nghị Quan 120 km, có hệ thống
  hạ tầng tƣơng đối hoàn chỉnh; thuận lợi cả về hệ thống cung cấp điện, nƣớc, bƣu
  chính viễn thông.
  Các khu, cụm công nghiệp đó là:

  Khu công nghiệp Đình Trám, diện tích 100 ha;
  Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng, diện tích 180 ha;

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 13

 14. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  Khu công nghiệp Quang Châu, diện tích 426 ha;
  Khu công nghiệp Vân Trung, diện tích khoảng 442 ha;
  Khu công nghiệp Việt Hàn diện tích 100 ha, giai đoạn hai mở rộng tới 200
  ha.
  Cụm công nghiệp cơ khí ô tô Đồng Vàng, diện tích khoảng 38 ha.

  Ngoài các khu, cụm công nghiệp trên, hiện nay tỉnh Bắc Giang dự kiến quy
  hoạch một số khu, cụm công nghiệp khác, tập trung ở các huyện Yên Dũng, Việt
  Yên, Hiệp Hoà và huyện Lạng Giang với diện tích các khu khoảng từ 200 ha
  đến trên 1.000 ha.[4] Bắc Giang đang nỗ lực cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, kinh doanh; ƣu tiên đầu tƣ
  kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; quan tâm đào tạo, nâng cao chất
  lƣợng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp
  và đặc biệt chú trọng cải cách thủ tục hành chính theo hƣớng đảm bảo công
  khai, minh bạch với cơ chế “một cửa liên thông”, nhà đầu tƣ chỉ cần đến một địa
  chỉ là Ban quản lý các Khu công nghiệp hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ là đƣợc
  cấp giấy chứng nhận đầu tƣ, mã số thuế và con dấu.[3] VI.8 T×nh h×nh vËt liÖu vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng:
  + C¸c nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®¸p øng ®ñ viÖc x©y dùng ®-ßng cù
  ly vËn chuyÓn < 5km. §¬n vÞ thi c«ng cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc m¸y mãc, thiÕt bÞ
  ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ chÊt l-îng vµ tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nh. Cã kh¶
  n¨ng tËn dông nguyªn vËt liÖu ®Þa ph-¬ng trong khu v-c tuyÕn ®i qua cã má
  cÊp phèi ®¸ d¨m víi tr÷ l-¬ng t-¬ng ®èi lín vµ theo sè liÖu kh¶o s¸t s¬ bé th×
  thÊy c¸c ®åi ®Êt gÇn ®ã cã thÓ ®¾p nÒn ®-êng ®-îc. Ph¹m vi tõ c¸c má ®Õn
  ph¹m vi c«ng tr×nh tõ 500m ®Õn 1000m.
  .+ HÖ thèng ®iÖn l-íi ch¹y qua khu vùc tuyÕn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho
  viÖc x©y dùng dù ¸n
  VII. §Þnh h-íng ph¸t triÓn nghµnh c«ng nghiÖp tiÓu thñ c«ng
  nghiÖp cña tØnh cao b»ng ®Õn n¨m 2020
  VII.1. Định hướng phát triển
  Định hƣớng chiến lƣợc phát triển kinh tế – xã hội là một trong các nhiệm vụ
  then chốt của mỗi tỉnh, thành phố trên cả nƣớc hƣớng đến một nền kinh tế –
  xã hội ổn định, bền vững và phát triển theo nhu cầu tất yếu của xã hội. Cùng
  với quan điểm trên, Bắc Giang đã xác định và cụ thể hoá bằng Chiến lƣợc
  tổng thể về phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2020, đƣợc Thủ tƣớng Chính
  phủ phê duyệt tại Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 14

 15. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  2009.

  Thứ nhất: Huy động cao nhất mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển và
  nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế
  mạnh về kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp
  hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu đến năm 2020 cơ cấu kinh tế của tỉnh chủ yếu là
  công nghiệp, dịch vụ;
  Thứ hai: Tập trung cao vào phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và
  ngành nghề nông thôn; ƣu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế, có giá
  trị hàm lƣợng công nghệ cao, từng bƣớc hƣớng mạnh ra xuất khẩu, nâng cao
  hiệu quả, sức cạnh tranh của hàng hóa và cả nền kinh tế;
  Thứ ba: Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện
  đại hóa; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển sản xuất hàng
  hóa, gắn với công nghiệp chế biến và đáp ứng nhu cầu thị trƣờng; nâng cao năng
  suất, chất lƣợng và giá trị sản xuất/đơn vị diện tích, canh tác. Chuyển dịch cơ
  cấu lao động theo hƣớng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động công nghiệp
  và dịch vụ;
  Thứ tư: Gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội, xoá đói, giảm nghèo, tạo
  việc làm, giảm chênh lệch về mức sống giữa các khu vực, không ngừng nâng cao
  đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa,
  bảo vệ môi trƣờng, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
  Các mục tiêu chủ yếu
  Về kinh tế:
  – Đƣa nhịp độ tăng trƣởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2006 –
  2010 đạt 10 – 11%; giai đoạn 2011 -2015 là 12%; giai đoạn 2016 –
  2020 là 12%;
  – Phấn đấu đến năm 2010, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 35%;
  dịch vụ chiếm 34,5%; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 30,5%; đến năm 2015, tỷ
  trọng này tƣơng ứng là 44,7% – 35,1% – 20,3% và đến năm 2020 là 49,2% – 37,1%
  – 13,7%;
  – Phấn đấu giảm dần mức chênh lệch GDP/ngƣời so với trung bình cả nƣớc và
  vƣợt mức các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004
  của Bộ Chính trị đối với vùng trung du miền núi phía Bắc.
  Về văn hóa, xã hội:
  – Tạo sự chuyển biến cơ bản về chất lƣợng các lĩnh vực: Văn hóa, y tế, giáo
  dục, đào tạo, nâng cao dân trí; không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân,
  giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo (giai đoạn 2006 – 2010 giảm bình quân 3,3%/năm,

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 15

 16. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  giai đoạn 2011 – 2015 giảm bình quân mỗi năm ít nhất 1,8 – 2%, giai đoạn 2016
  – 2020 giảm bình quân mỗi năm 0,5 – 0,8%). Phấn đấu từ năm 2010, tỷ lệ hộ
  nghèo bằng với mức bình quân của cả nƣớc;
  – Đến năm 2010, tỷ lệ hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học đạt 80%
  và đến năm 2015, tỷ lệ này đạt 100%. Năm 2010, số trƣờng học đƣợc kiên cố
  hóa đạt 90% và đạt 100% vào năm 2015;
  – Giảm tỷ lệ thất nghiệp đô thị xuống khoảng 4,5% vào năm 2010, 4,3%
  vào năm 2015 và 4% vào năm 2020. Nâng thời gian sử dụng lao động khu vực
  nông thôn lên 90% năm 2010 và đạt 93 – 95% năm 2020; tăng tỷ lệ lao động qua
  đào tạo lên trên 30% vào năm 2010 và trên 50% vào năm 2020;
  – Phấn đấu đến năm 2010 có 82% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa,
  đến năm 2015 là 87% và đến năm 2020 là 90%. Đến năm 2010, có 60% làng,
  bản, khu phố đạt chuẩn văn hóa đƣợc cấp huyện công nhận, đạt 70% vào năm
  2015 và 80% vào năm 2020; đến năm 2010, có 85% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn
  văn hóa và đến năm 2020 đạt trên 90%.
  Về môi trường:
  – Tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi
  trƣờng, từng bƣớc tạo thói quen, nếp sống vì môi trƣờng xanh, sạch đẹp. Ngăn
  ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trƣờng. Nâng độ
  che phủ của rừng lên 40,5% vào năm 2010 và 43% vào năm 2020 (kể cả diện
  tích cây ăn quả trên đất lâm nghiệp);
  – Bảo vệ và khai thác bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa
  dạng sinh học, cảnh quan môi trƣờng và cân bằng sinh thái;
  – Các đô thị và khu công nghiệp tập trung phải đƣợc xử lý chất thải đạt tiêu
  chuẩn chất lƣợng môi trƣờng Việt Nam;
  – Phấn đấu đến năm 2010, tỷ lệ dân số ở thành thị dùng nƣớc hợp vệ sinh
  đạt 95% và ở nông thôn đạt 85%; đến năm 2020 các tỷ lệ tƣơng ứng là 99,5% và
  95%. Tỷ lệ gia đình có hố xí hợp vệ sinh đạt 75% vào năm 2010, năm 2015 là
  85% và năm 2020 là 100%.
  Về quốc phòng, an ninh:
  – Phát huy sức mạnh tổng hợp từ các cấp, các ngành và quần chúng nhân
  dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt
  chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, giữ vững ổn định
  chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trƣờng thuận lợi phục vụ phát triển kinh
  tế – xã hội;
  – Củng cố hệ thống chính trị các cấp, tăng cƣờng năng lực phát hiện và xử
  lý vi phạm pháp luật, thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong Chƣơng trình cải cách

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 16

 17. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  hành chính, Chiến lƣợc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đã đƣợc cấp
  có thẩm quyền ban hành.

  VII.2. Nhu cầu vốn đầu tư cho thực hiện quy hoạch công nghiệp tỉnh đến
  năm 2010-định hướng 2020
  Đối với phát triển công nghiệp: Để tăng cƣờng thu hút vốn đầu tƣ từ bên
  ngoài, tỉnh Cao Bằng tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thuận lợi, có những biện
  pháp, chính sách ƣu đãi, thông thoáng, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tƣ trong và
  ngoài tỉnh. Tích cực xây dựng một số cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp để
  thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thu hút vốn đầu tƣ từ trong dân vào phát
  triển kinh tế trên địa bàn huyện, thị. Dự báo nhu cầu vốn đầu tƣ để thực hiện quy
  hoạch công nghiệp theo phƣơng án chọn trên địa bàn tỉnh Băc Giang thời kỳ
  2006-2010, định hƣớng tới 2020 nhƣ sau:
  Đơn vị tính: tỷ đồng (giá HH)
  B¶ng 1.1.4
  TT Chỉ tiêu 2006-2010 2011-2015 2015-2020
  I Tổng nhu vầu vốn đầu tư toàn xã hội 16.000 22.146 42.354
  II Vốn đầu tư cho ngành công nghiệp 3.489 4.614 8.308
  Nguồn đầu tƣ từ ngân sách cho công
  1.393 1.476 2.659
  1 nghiệp
  Đầu tƣ từ ngân sách địa phƣơng 15.00% 12.00% 12.00%
  Đầu tƣ từ ngân sách TW 25.00% 20.00% 20.00%
  2 Đầu tƣ từ các doanh nghiệp 628 923 1.662
  3 Tích luỹ từ dân cƣ 209 323 582
  Vốn vay từ các tổ chức tín dụng ( cả vốn
  4 ƣu đãi) 872 1.292 2.326
  5 Vốn huy động từ bên ngoài 384 600 1.080
  Vốn huy động từ bên ngoài/ tổng vốn
  đầu tƣ công nghiệp 11.00% 13.00% 13.00%

  VIII.KÕt luËn vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t-
  Trong nền kinh tế quốc dân, vận tải là một ngành kinh tế đặc biệt quan trọng,
  nó có vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nƣớc.Trong giai
  đoạn hiện nay, việc mở mang và quy hoạch lại mạng lƣới giao thông nhằm đáp
  ứng đƣợc nhu cầu đi lại của nhân dân giữa các vùng, sự lƣu thông hàng hoá,
  giao lƣu kinh tế, chính trị, văn hoá… giữa các địa phƣơng đã trở nên hết sức cần
  thiết và cấp bách. Theo đó, vấn đề phát triển giao thông vận tải ở các địa
  phƣơng, giữa các vùng và cụ thể là xây dựng tuyến đƣờng từ M8-N8 đã trở

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 17

 18. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  thành một trong những nhiệm vụ đƣợc ƣu tiên hàng đầu, nó có vai trò thúc đẩy
  sự phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho ngƣời dân.
  Dù ¸n ®-îc thùc thi sÏ ®em l¹i cho tØnh B¾c Giang nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi
  ®Ó ph¸t triÓn du lÞch nãi riªng vµ kinh tÕ x· héi, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng ph¸t huy
  tiÒm lùc cña khu vùc c¸c huyÖn miÒn nói phÝa B¾c. Sù giao l-u réng r·i víi c¸c
  vïng l©n cËn, gi÷a miÒn xu«i vµ miÒn ng-îc sÏ ®-îc ®Èy m¹nh, ®êi sèng v¨n
  ho¸ tinh thÇn cña nh©n d©n trong vïng v× thÕ ®-îc c¶i thiÖn, xo¸ bá ®-îc nh÷ng
  phong tôc tËp qu¸n l¹c hËu, tiÕp nhËn nh÷ng v¨n ho¸ tiÕn bé
  Dự án xây dựng tuyến đƣờng nối liền c¸c côm ®iÓm công nghiệp của vùng,
  đồng thời hoàn thiện mạng lƣới giao thông của tỉnh thông suốt từ thành phố B ăc
  Giang tới các huyện trong tỉnh
  Từ những phân tích trên, cho thấy việc đầu tƣ xây dựng tuyến đƣờng từ M8-
  N8 là hết sức cần thiết, cần tiến hành đầu tƣ để xây dựng và sớm đƣa vào khai
  thác nhằm góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội trong vùng.

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 18

 19. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  Ch-¬ng 2:Quy m« thiÕt kÕ vµ cÊp h¹ng kü thuËt
  I. X¸c ®Þnh cÊp h¹ng ®-êng:
  1.Dùa vµo ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña tuyÕn ®-êng
  TuyÕn ®-êng thiÕt kÕ tõ ®iÓm M8 ®Õn N8 thuéc vïng quy ho¹ch cña tØnh
  B¾c Giang, tuyÕn ®-êng nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh
  tÕ x· héi cña tØnh . Con ®-êng nµy nèi liÒn 2 vïng kinh tÕ träng ®iÓm cña tØnh
  B¾c Giang . V× vËy ta sÏ chän cÊp kü thuËt cña ®-êng lµ cÊp IV , thiÕt kÕ cho
  miÒn nói.
  2. X¸c ®Þnh cÊp h¹ng ®-êng dùa theo l-u l-îng xe
  Theo sè liÖu ®iÒu tra vµ dù b¸o vÒ l-u l-îng xe « t« trong t-¬ng lai:

  LL(N15) Xe Xe T¶i Xe t¶i Xe t¶i nÆng Hstx(q)
  con NhÑ trung
  1378 30% 23% 35% 12% 6%

  Theo ®iÒu 3.3.2 cña TCVN 4054-2005 th× hÖ sè quy ®æi tõ xe « t« c¸c lo¹i vÒ xe
  con:

  Lo¹i xe
  §Þa h×nh
  Xe con T¶i nhÑ T¶i trung T¶i nÆng
  Nói 1,0 2,5 2,5 3
  L-u l-îng xe quy ®æi ra xe con n¨m thø 15 lµ:
  N15q® = 1378(0.3×1+0.23×2.5+0.35×2.5+0.12×3)
  = 2907 (xecq®/ng®)
  Theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®-êng « t« TCVN 4054-05 (môc 3.4.2.2), ph©n cÊp
  kü thuËt ®-êng « t« theo l-u l-îng xe thiÕt kÕ (xcq®/ngµy ®ªm): 500< N15q®

 20. Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
  Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng

  A. C¨n cø theo cÊp h¹ng ®· x¸c ®Þnh ta x¸c ®Þnh ®-îc chØ tiªu kü
  thuËt theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh (TCVN 4050-2005) nh- sau:
  (B¶ng 2.1.1)
  STT ChØ tiªu kü thuËt §¬n vÞ Quy ph¹m
  1 CÊp thiÕt kÕ IV
  2 Tèc ®é thiÕt kÕ km/h 40
  3 Sè lµn xe lµn 2
  4 BÒ réng 1 lµn xe m 2.75.
  5 BÒ réng phÇn xe ch¹y m 5,5
  6 BÒ réng lÒ gia cè m 2 0.5
  7 BÒ réng lÒ ®Êt m 2 0,5
  8 BÒ réng mÆt ®-êng m 7,5
  9 Dèc ngang phÇn xe ch¹y & lÒ gia cè % 2
  10 Dèc ngang lÒ ®Êt % 6
  0
  11 §é dèc däc lín nhÊt /0 7
  0
  12 §é dèc däc nhá nhÊt (nÒn ®µo) /0 0,5
  13 ChiÒu dµi tèi thiÓu ®o¹n ®æi dèc m 120
  B¸n kÝnh ®-êng cong n»m tèi thiÓu giíi
  14 m 125
  h¹n (siªu cao 7%)
  B¸n kÝnh ®-êng cong n»m tèi thiÓu
  15 m 600
  kh«ng siªu cao
  16 B¸n kÝnh ®-êng cong ®øng låi tèi thiÓu m 700
  17 B¸n kÝnh ®-êng cong ®øng lâm tèi thiÓu m 450
  B¸n kÝnh ®-êng cong ®øng lâm tèi thiÓu
  18 m 700
  b¶o ®¶m tÇm nh×n ban ®ªm
  19 TÇm nh×n 1 chiÒu m 40
  20 TÇm nh×n 2 chiÒu m 80
  21 TÇm nh×n v-ît xe m 200
  22 TÇn suÊt thiÕt kÕ cèng, r·nh % 4

  Sinh Viªn: Vò Xu©n C-êng – Líp : XD1301C
  Msv: 120829 Trang: 20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M8 – N8 tỉnh Bắc Giang File Word, PDF về máy