Tải Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M4 – N4 tỉnh Lào Cai – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M4 – N4 tỉnh Lào Cai 

Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M4 – N4 tỉnh Lào Cai 
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M4 – N4 tỉnh Lào Cai 

Download


Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M4 – N4 tỉnh Lào Cai nêu tuyến đường thiết kế M4 – N4 thuộc quy hoạch của tỉnh Lào Cai, tuyến đường này có ý ngĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, con đường này nối liền 2 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Lào Cai.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M4 – N4 tỉnh Lào Cai – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M4 – N4 tỉnh Lào Cai File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M4 – N4 tỉnh Lào Cai 

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M4 – N4 tỉnh Lào Cai 

 1. MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………………………………………………… 6
  PHẦN I: THUYẾT MINH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ ………. 7
  CHƢƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG …………………………………………………………….. 10
  I. Giới thiệu về dự án ………………………………………………………………………………………. 10
  I.1. chủ đầu tƣ ………………………………………………………………………………………………… 10
  I.2. Nguồn vốn ……………………………………………………………………………………………….. 10
  I.3. Tổng mức đầu tƣ ………………………………………………………………………………………. 10
  I.4. Kế hoạch đầu tƣ………………………………………………………………………………………… 10
  II. Mục tiêu của dự án ……………………………………………………………………………………… 10
  II.1. Mục tiêu trƣớc mắt …………………………………………………………………………………… 10
  II.2. Mục tiêu lâu dài ………………………………………………………………………………………. 11
  III. Cơ sở lập dự án …………………………………………………………………………………………. 11
  III.1. Cơ sở pháp lý …………………………………………………………………………………………. 11
  III.2. Hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng ……………………………………………………… 11
  IV. Đặc điểm khu vực tuyến đƣờng đi qua ………………………………………………………… 12
  IV.1. Giới thiệu chung về điều kiện của tỉnh Lào Cai ………………………………………….. 12
  IV.1.1. vị trí địa lý ………………………………………………………………………………………….. 12
  IV.1.2. Kinh tế xã hội ……………………………………………………………………………………… 12
  IV.1.3. Cơ sở hạ tầng ………………………………………………………………………………………. 12
  IV.2. Giới thiệu về khu vực tuyến đƣờng đi qua …………………………………………………. 12
  IV.2.1. Vị trí địa lý …………………………………………………………………………………………. 12
  IV.2.2. Địa hình. …………………………………………………………………………………………….. 12
  IV.2.3. Dân số ………………………………………………………………………………………………… 13
  IV.2.4. Thành phần dân tộc ……………………………………………………………………………… 13
  IV.2.5. Khí hậu ………………………………………………………………………………………………. 13
  IV.2.6. Đất đai ……………………………………………………………………………………………….. 13
  CHƢƠNG II:
  XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG ĐƢỜNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT …………….. 14
  I. Xác định cấp hạng đƣờng ……………………………………………………………………………… 14
  I.1. Dựa vào ý nghĩa và tầm quan trọng của tuyến đƣờng ……………………………………. 14
  I.2. Xác định cấp hạng đƣờng dựa theo lƣu lƣợng xe ………………………………………….. 14
  II. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật ………………………………………………………………………. 14
  II.1. Tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật …………………………………………………………………… 14
  II.1.1. Tính toán tầm nhìn xe chạy…………………………………………………………………….. 14
  II.1.1.1. Tầm nhìn hãm xe ……………………………………………………………………………….. 14
  II.1.1.2. Tầm nhìn 2 chiều ……………………………………………………………………………….. 15
  II.1.1.3. Tầm nhìn vƣợt xe ……………………………………………………………………………….. 16
  II.1.2. Độ dốc dọc lớn nhất cho phép imax ………………………………………………………….. 16
  Page 1 / 125
 2. II.1.3. Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo lớn hơn sức cản ……………….. 17
  II.1.4. Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo nhỏ hơn sức bám……………… 17
  II.2.1. Tính bán kính tối thiểu đƣờng cong nằm khi có siêu cao ……………………………. 18
  II.2.2. Tính bán kính tối thiểu đƣờng cong nằm khi không có siêu cao ………………….. 18
  II.2.3. Tính bán kính thông thƣờng …………………………………………………………………… 18
  II.2.4. Tính bán kính tối thiểu để đảm bảo tầm nhìn ban đêm ………………………………. 19
  II.2.5. Chiều dài tối thiểu của đƣờng cong chuyển tiếp và bố trí siêu cao ………………. 19
  II.2.5.1. Đƣờng cong chuyển tiếp ……………………………………………………………………… 19
  II.2.5.2. Chiều dài đoạn vuốt nối siêu cao ………………………………………………………….. 19
  II.2.6. Độ mở rộng phần xe chạy ( E ) trên đƣờng cong nằm ……………………………….. 20
  II.2.7. Xác định bán kính tối thiểu đƣờng cong đứng ………………………………………….. 20
  II.2.7.1. Bán kính đứng lồi tối thiểu ………………………………………………………………….. 20
  II.2.7.2. Bán kính đƣờng cong lõm tối thiểu ………………………………………………………. 20
  II.2.8. Tính bề rộng làn xe ……………………………………………………………………………….. 21
  II.2.8.1. Tính bề rộng phần xe chạy B1 ………………………………………………………………. 21
  II.2.8.2. Bề rộng lề đƣờng tối thiểu Blề ………………………………………………………………. 22
  II.2.8.3. Bề rộng nền đƣờng tối thiểu Bn ……………………………………………………………. 22
  II.2.9. Tính số làn xe cần thiết ………………………………………………………………………….. 22
  CHƢƠNG III: NỘI DUNG THIẾT KẾ TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ ……………………… 25
  III.1. Vạch phƣơng án tuyến trên bình đồ ………………………………………………………….. 25
  III.1.1. Tài liệu thiết kế ……………………………………………………………………………………. 25
  III.1.2. Đi tuyến ……………………………………………………………………………………………… 25
  III.2. Thiết kế tuyến ………………………………………………………………………………………… 26
  III.2.1. Cắm cọc tim đƣờng ……………………………………………………………………………… 26
  III.2.2. Cắm cọc đƣờng cong nằm …………………………………………………………………….. 26
  CHƢƠNG IV: TÍNH TOÁN THỦY VĂN VÀ XÁC ĐỊNH KHẨU ĐỘ CỐNG ……. 27
  IV.1. Tính toán thủy văn………………………………………………………………………………….. 27
  IV.1.1. Khoanh lƣu vực …………………………………………………………………………………… 27
  IV.1.2. Tính toán thủy văn……………………………………………………………………………….. 27
  IV.2. Lựa chọn khẩu độ cống …………………………………………………………………………… 28
  CHƢƠNG V: THIẾT KẾ TRẮC DỌC VÀ TRẮC NGANG ……………………………….. 29
  V.1. Nguyên tắc, cơ sở và số liệu thiết kế ………………………………………………………….. 29
  V.1.1. Nguyên tắc …………………………………………………………………………………………… 29
  V.1.2. Cơ sở thiết kế ……………………………………………………………………………………….. 29
  V.1.3. Số liệu thiết kế ……………………………………………………………………………………… 29
  V.2. Trình tự thiết kế ………………………………………………………………………………………. 29
  V.3. Thiết kế đƣờng đỏ ……………………………………………………………………………………. 29
  V.4. Bố trí đƣờng cong đứng ……………………………………………………………………………. 30
  V.5. Thiết kế trắc ngang và tính khối lƣợng đào đắp …………………………………………… 30
  V.5.1. Các nguyên tắc thiết kế mặt cắt ngang. ……………………………………………………. 30
  Page 2 / 125
 3. V.5.2. Tính toán khối lƣợng đào đắp …………………………………………………………………. 31
  CHƢƠNG VI: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƢỜNG …………………………………………… 33
  VI.1. Áo đƣờng và các yêu cầu thiết kế …………………………………………………………….. 33
  VI.2. Tính toán kết cấu áo đƣờng ……………………………………………………………………… 33
  VI.2.1. Các thông số tính toán ………………………………………………………………………….. 33
  VI.2.1.1. Địa chất thủy văn………………………………………………………………………………. 33
  VI.2.1.2. Tải trọng tính toán tiêu chuẩn …………………………………………………………….. 33
  VI.2.1.3. Lƣu lƣợng xe tính toán ………………………………………………………………………. 33
  VI.2.2. Nguyên tắc cấu tạo ………………………………………………………………………………. 37
  VI.2.3. Phƣơng án đầu tƣ tập trung …………………………………………………………………… 37
  VI.2.3.1. Cơ sở lựa chọn ………………………………………………………………………………….. 37
  VI.2.3.2. Sơ bộ lựa chọn kết cấu áo đƣờng ………………………………………………………… 37
  VI.2.4. Tính toán kiểm tra kết cấu áo đƣờng phƣơng án chọn ………………………………. 42
  VI.2.4.1. Kiểm tra kết cấu theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi …………………………………. 42
  VI.2.4.2. Kiểm tra cƣờng độ kết cấu theo tiêu chuẩn chịu cắt trƣợt trong lớp vật liệu
  kém dính (nền đất) ………………………………………………………………………………………….. 44
  VI.2.4.3. Tính kiểm tra cƣờng độ kết cấu theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn trong các lớp
  BTN ……………………………………………………………………………………………………………… 45
  CHƢƠNG VII: SO SÁNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN TUYẾN VÀ ĐÁNH GIÁ
  HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ ……………………………………………………………………………………… 48
  VII.1. Đánh giá các phƣơng án về chất lƣợng sử dụng ………………………………………… 48
  VII.2. Đánh giá các phƣơng án tuyến theo nhóm chỉ tiêu về kinh tế và xây dựng …… 50
  VII.2.1. Lập tổng mức đầu tƣ …………………………………………………………………………… 50
  VII.2.2. Chỉ tiêu tổng hợp………………………………………………………………………………… 50
  VII.2.2.1. Chỉ tiêu so sánh sơ bộ ………………………………………………………………………. 50
  VII.2.2.2. Chỉ tiêu kinh tế ………………………………………………………………………………… 50
  VII.2.2.2.1. Tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi ……………………………………… 50
  VII.2.2.2.2. Tính toán các chi phí tập trung trong quá trình khai thác Ktrt ………………. 51
  VII.2.2.2.3. Xác định chi phí thƣờng xuyên hàng năm Ctx …………………………………… 51
  VII.2.2.2.4. Tính toán giá trị công trình còn lại sau năm thứ t CL. ……………………….. 54
  PHẦN II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT …………………………………………………………………… 56
  CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ………………………………………………………… 56
  I.1. Những căn cứ thiết kế ……………………………………………………………………………….. 56
  I.2. Những yêu cầu chung đối với thiết kế kỹ thuật …………………………………………….. 56
  I.3. Tình hình chung của đoạn tuyến …………………………………………………………………. 56
  CHƢƠNG II: THIẾT KẾ TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ …………………………………………. 57
  II.1. Nguyên tắc thiết kế ………………………………………………………………………………….. 57
  II.1.1. Những căn cứ thiết kế ……………………………………………………………………………. 57
  II.2. Nguyên tắc thiết kế ………………………………………………………………………………….. 57
  II.2.1. Các yếu tố chủ yếu của đƣờng cong tròn theo ……………………………………….. 57

  Page 3 / 125

 4. II.2.2. Đặc điểm khi xe chạy trong đƣờng cong tròn …………………………………………… 58
  III.1. Bố trí đƣờng cong chuyển tiếp …………………………………………………………………. 58
  III.1.1. Độ dốc siêu cao …………………………………………………………………………………… 59
  III.1.2. Cấu tạo đoạn nối siêu cao ……………………………………………………………………… 59
  CHƢƠNG III: THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƢỚC ………………………………… 64
  III.1. Cống thoát nƣớc …………………………………………………………………………………….. 64
  CHƢƠNG IV: THIẾT KẾ TRẮC DỌC ……………………………………………………………. 66
  CHƢƠNG V: THIẾT KẾ NỀN, MẶT ĐƢỜNG ………………………………………………… 66
  PHẦN III: TỔ CHỨC THI CÔNG …………………………………………………………………… 67
  CHƢƠNG 1: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ …………………………………………………………….. 67
  I.1. Công tác xây dựng lán trại …………………………………………………………………………. 67
  I.2. Công tác làm đƣờng tạm ……………………………………………………………………………. 67
  I.3. Công tác khôi phục cọc, rời cọc ra khỏi phạm vi thi công………………………………. 67
  I.4. Công tác lên khuôn đƣờng …………………………………………………………………………. 67
  I.5. Công tác phát quang, chặt cây, dọn mặt bằng thi công …………………………………… 67
  CHƢƠNG II: THIẾT KẾ THI CÔNG CÔNG TRÌNH ……………………………………….. 69
  II.1. Trình tự thi công cống ……………………………………………………………………………… 69
  II.2. Tính toán năng suất vận chuyển lắp đặt ống cống ………………………………………… 69
  II.3. Tính toán khối lƣợng đào đất hố móng và số ca công tác ……………………………… 70
  II.4. Công tác gia cố ……………………………………………………………………………………….. 70
  II.5. Làm lớp phòng nƣớc và mối nối ………………………………………………………………… 72
  II.6. Xây dựng hai đầu cống …………………………………………………………………………….. 72
  II.7. Xác định khối lƣợng đất đắp trên cống ……………………………………………………….. 73
  CHƢƠNG III: THIẾT KẾ THI CÔNG NỀN …………………………………………………….. 76
  III.1. Giới thiệu chung …………………………………………………………………………………….. 76
  III.2. Lập bảng điều phối đất ……………………………………………………………………………. 76
  III.3. Phân đoạn thi công nền đƣờng …………………………………………………………………. 76
  III.4. Tính toán khối lƣợng, ca máy cho từng đoạn thi công …………………………………. 77
  III.4.1. Thi công vận chuyển đào bù đắp bằng máy ủi …………………………………………. 77
  III.4.2. Thi công nền đƣờng bằng máy đào + ô tô ……………………………………………….. 79
  CHƢƠNG IV: THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƢỜNG ……………………………………….. 81
  IV.1. Tình hình chung …………………………………………………………………………………….. 81
  IV.1.1. Kết cấu áo đƣờng đƣợc chọn thi công …………………………………………………….. 81
  IV.1.2. Điều kiện thi công ……………………………………………………………………………….. 81
  IV.1.3. Tiến độ thi công chung …………………………………………………………………………. 81
  IV.2. Phƣơng pháp tổ chức thi công ………………………………………………………………….. 81
  IV.3. Quá trình thi công mặt đƣờng ………………………………………………………………….. 82
  IV.3.1. Thi công mặt đƣớng giai đoạn I …………………………………………………………….. 82
  IV.3.1.1. Thi công khuôn áo đƣờng ………………………………………………………………….. 82
  IV.3.1.2. Thi công lớp cấp phối đá dăm loại II …………………………………………………… 84
  Page 4 / 125
 5. IV.3.1.3. Thi công lớp cấp phối đá dăm loại I …………………………………………………….. 87
  IV.3.2. Thi công mặt giai đoạn II ……………………………………………………………………… 90
  IV.3.2.1. Thi công lớp mặt BTN hạt trung …………………………………………………………. 90
  IV.3.2.2. Thi công lớp mặt đƣờng BTN hạt mịn …………………………………………………. 92
  IV.3.3. Thành lập đội thi công móng đƣờng ………………………………………………………. 96
  IV.3.4. Thành lập đội thi công mặt đƣờng …………………………………………………………. 96
  CHƢƠNG V: TỔ CHỨC THI CÔNG TOÀN TUYẾN ………………………………………. 97
  V.1. Công tác chuẩn bị ……………………………………………………………………………………. 97
  V.2. Thi công cống …………………………………………………………………………………………. 97
  V.3. Thi công nền …………………………………………………………………………………………… 97
  V.4. Thành lập đội thi công móng đƣờng…………………………………………………………… 97
  V.5. Thành lập đội thi công mặt đƣờng ……………………………………………………………… 97
  V.6. Đội hoàn thiện: Làm nhiệm vụ thu dọn vật liệu, tồng cỏ, cắm các biển báo ……. 98

  Page 5 / 125

 6. LỜI CẢM ƠN !
  Hiện nay, đất nƣớc ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng, việc giao
  lƣu buôn bán, trao đổi hàng hóa là một nhu cầu của ngƣời dân, các cơ quan xí nghiệp,
  các tổ chức kinh tế và toàn xã hội.
  Để đáp ứng nhu cầu lƣu thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng nhƣ hiện nay,
  xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất quan trọng
  đặt ra cho nghành cầu đƣờng nói chung, nghành đƣờng bộ nói riêng. Việc xây dựng
  các tuyến đƣờng góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất nƣớc, tạo điều kiện thuận
  lợi cho nghành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự đi lại giao lƣu của nhân
  dân.
  Là sinh viên khoa Xây dựng cầu đƣờng của trƣờng ĐH Dân lập HP, sau 4.5
  năm học tập và rèn luyện dƣới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong bộ môn Xây
  dựng trƣờng ĐH Dân lập HP, em đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích. Theo nhiệm vụ thiết
  kế tốt nghiệp của bộ môn, đề tài tốt nghiệp của em là: Thiết kế tuyến đƣờng qua 2
  điểm M4 – N4 thuộc huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai.
  Để hoàn thành đƣợc đồ án này, em nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy
  giáo hƣớng dẫn là Th.s Hoàng Xuân Trung và các thầy cô trong khoa Xây dựng trƣờng
  ĐHDL Hải Phòng.
  Trong quá trình làm đồ án do hạn chế về thời gian và điều kiện thực tế nên em
  khó tránh khỏi sai sót, kính mong các thầy giúp đỡ em hoàn thành tốt nhiệm vụ thiết
  kế tốt nghiệp.
  Em xin chân thành cảm ơn các thầy hƣớng dẫn đồ án tốt nghiệp và các thầy cô
  trong bộ môn đã giúp đỡ em trong quá trình học tập và làm đồ án tốt nghiệp này.

  Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2014

  Sinh viên

  Phạm Văn Nam

  Page 6 / 125

 7. PHẦN I
  THUYẾT MINH DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ
  QUY ĐỊNH VỀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ

  1. Những công trình không cần lập Dự án đầu tƣ:
  Khi đầu tƣ xây dựng công trình, chủ đầu tƣ xây dựng công trình phải lập dự án
  để xem xét, đánh giá hiệu quả về kinh tế – xã hội của dự án. Việc lập dự án đầu tƣ xây
  dựng công trình phải tuân theo quy định của Luật xây dựng và các quy định khác của
  pháp luật có liên quan.
  Còn đối với những công trình sau thì không cần phải lập dự án và thiết kế cơ sở
  mà chỉ lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình để trình ngƣời quyết định
  đầu tƣ phê duyệt:
  – Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo
  – Công trình xây dựng quy mô nhỏ và các công trình khác do Chính phủ
  quy định.
  – Các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức
  đầu tƣ dƣới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất), phù hợp với quy hoạch phát
  triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng; trừ trƣờng hợp ngƣời
  quyết định đầu tƣ thấy cần thiết và yêu cầu phải lập dự án đầu tƣ xây dựng công trình.
  – Các công trình xây dựng là nhà ở riêng lẻ của dân
  Đối với các dự án không có trong quy hoạch ngành đƣợc cấp có thẩm quyền
  phê duyệt thì chủ đầu tƣ phải báo cáo Bộ quản lý ngành hoặc địa phƣơng theo phân
  cấp để xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tƣớng
  Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch trƣớc khi lập dự án đầu tƣ xây dựng công
  trình.
  2. Cơ sở pháp lý lập dự án:
  Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản
  lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình.
  Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa
  đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tƣ
  xây dựng công trình.
  Căn cứ Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 06/6/2006 của Ủy ban Nhân
  dân Tỉnh về việc Quy định trình tự thủ tục trong quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công
  trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc.
  Công văn số 2667/UBND-KT ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh Đắc Lắc về việc
  thông qua Danh mục các dự án lập đề cƣơng chi tiết kêu gọi đầu tƣ.
  Công văn số 470/KHĐT-ĐKKD ngày 09/10/2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ
  về việc thông báo danh mục dự án lập đề cƣơng chi tiết kêu gọi đầu tƣ.
  3. Cơ sở pháp lý về thiết kế cơ sở
  Căn cứ Luật xây dựng.
  Căn cứ nghị định 209/2004/NĐ-CP của chính phủ về việc quản lí chất lƣợng
  công trình.

  Page 7 / 125

 8. Căn cứ nghị định 49/2008/NĐ-CP của chính phủ năm 2008 về việc sửa đổi bổ
  sung một số điều trong nghị định 209/2004/NĐ-CP của chính phủ về quản lí chất
  lƣợng công trình.
  Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tƣ
  xây dựng công trình.
  Căn cứ nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP
  ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công
  trình.
  Căn cứ quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP
  ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình.
  4. Ý nghĩa của việc lập dự án đầu tƣ và thiết kế cơ sở
  Lập dự án đầu tƣ xây dựng công trình để chứng minh cho ngƣời quyết định đầu
  tƣ thấy đƣợc sự cần thiết, mục tiêu, hiệu quả đầu tƣ của dự án; làm cơ sở cho ngƣời bỏ
  vốn xem xét hiệu quả dự án và khả năng hoàn trả vốn. Đồng thời để các cơ quan quản
  lý Nhà nƣớc xem xét sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch phát triển kinh tế -xã
  hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng; đánh giá tác động về sự ảnh
  hƣởng của dự án tới môi trƣờng, mức độ an toàn đối với các công trình lân cận; các
  yếu tố ảnh hƣởng tới kinh tế xã hội; sự phù hợp với các yêu cầu về phòng chống cháy
  nổ, an ninh quốc phòng.
  5. Nội dung của việc lập dự án và thiết kế cơ sở:
  Nội dung của dự án đầu tƣ xây dựng công trình bao gồm phần thiết kế cơ sở
  và phần thuyết minh dự án. Dự án đầu tƣ xây dựng đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt
  hoặc thỏa thuận là cơ sở pháp lý để triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ sơ thiết kế
  bản vẽ thi công.
  Phần thuyết minh của dự án: (Điều 7 Nghị định 12/09 chính phủ)
  1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tƣ; đánh giá nhu cầu thị trƣờng, tiêu thụ sản
  phẩm đối với dự án sản xuất, kinh doanh; tính cạnh tranh của sản phẩm; tác động xã
  hội đối với địa phƣơng, khu vực (nếu có); hình thức đầu tƣ xây dựng công trình; địa
  điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất; điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các
  yếu tố đầu vào khác.
  2. Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình
  thuộc dự án; phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ và công suất.
  3. Các giải pháp thực hiện bao gồm:
  Phƣơng án chung về giải phóng mặt bằng, tái định cƣ và phƣơng án hỗ trợ xây
  dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có;
  Các phƣơng án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình
  có yêu cầu kiến trúc;
  Phƣơng án khai thác dự án và sử dụng lao động;
  Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.
  4. Đánh giá tác động môi trƣờng, các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và các
  yêu cầu về an ninh, quốc phòng.
  5. Tổng mức đầu tƣ của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng
  cấp vốn theo tiến độ; phƣơng án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn và
  phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế – tài chính, hiệu quả xã hội của dự án.

  Page 8 / 125

 9. Phần thiết kế cơ sở của Dự án đầu tƣ xây dựng công trình:
  1. Thiết kế cơ sở là thiết kế đƣợc thực hiện trong giai đoạn lập Dự án đầu tƣ xây
  dựng công trình trên cơ sở phƣơng án thiết kế đƣợc lựa chọn, bảo đảm thể hiện đƣợc
  các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn đƣợc áp dụng, là
  căn cứ để triển khai các bƣớc thiết kế tiếp theo.
  Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ.
  2. Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:
  Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phƣơng án thiết kế; tổng mặt bằng
  công trình, hoặc phƣơng án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến;
  vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công
  trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;
  Phƣơng án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu
  công nghệ;
  Phƣơng án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;
  Phƣơng án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công
  trình;
  Phƣơng án bảo vệ môi trƣờng, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp
  luật;
  Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu đƣợc áp dụng.
  3. Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:
  Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phƣơng án tuyến công
  trình đối với công trình xây dựng theo tuyến;
  Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu
  công nghệ;
  Bản vẽ phƣơng án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;
  Bản vẽ phƣơng án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu
  của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

  Page 9 / 125

 10. CHƢƠNG I: Giíi thiÖu chung
  I. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN.
  Tên dự án: “ Dự án đầu tƣ xây dựng tuyến đƣờng M4 – N4 thuộc huyện Bảo
  Yên tỉnh Lào Cai ’’
  Dự án đƣợc UBND tỉnh Lào Cai cho phép lập dự án đầu tƣ tại quyết định số
  1208/QĐ-UBND ngày 12/08/2013 theo đó dự án đi qua huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai.
  I.1. Chủ đầu tƣ
  Chủ đầu tƣ : UBND tỉnh Lào Cai
  Đại diện chủ đầu tƣ : Ban quản lý dự án tỉnh Lào Cai
  Tổ chức tƣ vấn lập dự án: Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông và
  cơ giới
  I.2. Nguồn vốn.
  Nguồn vốn: Huy động vốn ngân sách nhà nƣớc dành cho xây dựng cơ sở hạ
  tầng.
  Đầu tƣ từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc là quá trình nhà nƣớc sử dụng nguồn
  vốn ngân sách nhà nƣớc đầu tƣ vào phát triển xã hội.
  I.3. Tổng mức đầu tƣ.
  Tổng mức Đầu tƣ của dự án là toàn bộ chi phí để thực hiện dự án đƣợc xác định
  trong hồ sơ dự án và đƣợc ngƣời có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.Dựa trên
  các cơ sở để xác định tổng mức đầu tƣ.
  * Cơ sở lập khái toán vốn đầu tƣ.
  Căn cứ vào cấp hạng đƣờng,cấp hạng kĩ thuật của tuyến đƣờng.
  Căn cứ vào việc thiết kế cơ sở của tuyến đƣờng.
  Căn cứ mẫu lập tổng dự toán theo thông tƣ 09/2010/TT-BXD của Bộ xây dựng
  ra ngày 17/7/2010 về việc hƣớng dẫn lập dự toán xây lắp các hạng mục công trình.
  Căn cứ quyết định 15/2001/QĐ-BXD ra ngày 20/7/2010 của Bộ xây dựng ban
  hành định mức chi phí tƣ vấn đầu tƣ và xây dựng.
  Căn cứ quyết định 12/2001/QĐ-BXD ra ngày 20/7/2010 của Bộ xây dựng ban
  hành định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng.
  Căn cứ thông tƣ 04/2002/QĐ-UB ra ngày 27/6/2010 về việc điều chỉnh hệ số
  nhân công và máy thi công.
  I.4. Kế hoạch đầu tƣ:
  Dự án đầu tƣ tập trung kéo dài 2 năm.(từ T10/2012- T10/2014)
  II. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN
  II.1. Mục tiêu trƣớc mắt
  Nâng cao chất lƣợng mạng lƣới giao thông của huyện Bảo Yên nói riêng và
  tỉnh Lào Cai nói chung để đáp ứng nhu cầu vận tải đang ngày một tăng
  Kích thích sự phát triển kinh tế của các huyện miền núi
  Đảm bảo lƣu thông hàng hóa giữa các vùng kinh tế
  Cụ thể hóa định hƣớng phát triển kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh và huyện
  Làm căn cứ cho công tác quản lý xây dựng, xúc tiến – kêu gọi đầu tƣ theo quy
  hoạch.
  Page 10 / 125
 11. II.2. Mục tiêu lâu dài
  Là một công trình nằm trong hệ thống tỉnh lộ của tỉnh Lào Cai
  Góp phần củng cố quốc phòng – an ninh, phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH của
  địa phƣơng nói riêng và đất nƣớc nói chung.
  Theo số liệu điều tra lƣu lƣợng xe thiết kế năm thứ 15 là: 1397 xe/ng.đ.
  Với thành phần dòng xe:
  Xe con : 26%
  Xe tải nhẹ :24%
  Xe tải trung :38%
  Xe tải nặng :12%
  Hệ số tăng xe : 6%
  Nhƣ vậy lƣợng vận chuyển giữa 2 điểm M4 – N4 là khá lớn với hiện trạng .
  Mạng lƣới giao thông trong vùng đã không thể áp ứng yêu cầu vận chuyển.
  Chính vì vậy, việc xây dựng tuyến đƣờng M4 – N4 là hoàn toàn cần thiết. Góp
  phần vào việc hoàn thiện mạng lƣới giao thông trong khu vực, góp phần vào việc phát
  triển kinh tế- xã hội ở địa phƣơng và phát triển các khu công nghiệp.
  III. CƠ SỞ LẬP DỰ ÁN:
  III.1. Cơ sở pháp lý
  Căn cứ vào:
  – Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội
  – Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ về
  Quy hoạch xây dựng
  – Quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông của tỉnh Lào Cai
  – Quyết định đầu tư của UBND tỉnh Lào Cai số 1208/QĐ- UBND
  – Kế hoạch đầu tư và phát triển theo các định hướng về quy hoạch của
  UBND huyện Bảo Yên
  – Một số văn bản pháp lý có liên quan khác
  – Hồ sơ kết quả khảo sát của vùng (hồ sơ về khảo sát địa chất thủy văn, hồ sơ
  quản lý đường cũ, … )
  III.2. Hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng
   Tiêu chuẩn thiết kế đƣờng ôtô TCVN 4054 – 05
   Quy phạm thiết kế áo đƣờng mềm 22TCN – 211 – 06
   Quy trình khảo sát xây dựng 22TCN – 27 – 2010
   Quy trình khảo sát thủy văn 22TCN – 220 – 2012
   Luật báo hiệu đƣờng bộ 22TCN 237 – 2012
  Ngoài ra còn có tham khảo các quy trình quy phạm có liên quan khác.

  Page 11 / 125

 12. IV. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC TUYẾN ĐƢỜNG ĐI QUA
  IV.1. Giới thiệu chung về điều kiện của tỉnh Lào Cai
  IV.1.1. Vị trí địa lý:
  Lào Cai tỉnh vùng cao biên giới, nằm chính giữa vùng Đông Bắc và vùng Tây
  Bắc của Việt Nam, cách Hà Nội 296 km theo đƣờng sắt và 345 km theo đƣờng bộ.
  Diện tích tự nhiên: 6.383,8 km2. Phía Đông giáp tỉnh Hà Giang, phía Nam giáp tỉnh
  Yên Bái, phía Tây giáp tỉnh Lai Châu, phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
  IV.1.2. Kinh tế xã hội:
  Lào Cai là một trong những tỉnh liên tục đứng ở vị trí tốp đầu về chỉ số năng
  lực cạnh tranh cấp tỉnh trong bảng xếp hạng những năm gần đây.
  Tốc độ tăng trƣởng GDP là 10.3%
  Thu nhập bình quân đầu ngƣời đạt 7,22 triệu đồng/ năm
  Tóm tắt cơ cấu ngành:
  Nông, lâm nghiệp: 46,61%
  Công nghiệp – XDCB: 19,94%
  Thƣơng mại, dịch vụ: 33,45%
  IV.1.3. Cơ sở hạ tầng:
  Lào Cai là một trong số ít tỉnh miền núi có mạng lƣới giao thông vận tải đa
  dạng, bao gồm: đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng song, và trong giai đoạn 2015 – 2020 sẽ
  triển khai dự án sân bay Lào Cai.
  Dự án đƣờng cao tốc Nội Bài – Lào Cai dài 264 km có điểm đầu tại nút giao
  của đƣờng cao tốc Nội Bài – Hạ Long với Quốc lộ 2. Điểm cuối tại vị trí đầu nối với
  đƣờng cao tốc Côn Minh – Hà Khẩu tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát.
  IV.2. Giới thiệu về khu vực tuyến đƣờng đi qua.
  IV.2.1. Vị trí địa lý:
  Huyện Bảo Yên là cửa ngõ phí đông của tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai
  75 km, cách Hà Nội 263 km. Có diện tích tự nhiên 827,91 km2 , kéo dài từ 2205’ đến
  22030’ vĩ độ bắc, từ 104015’ đến 104037’ kinh đông. Độ cao trung bình của huyện từ
  300 đến 400m so với mực nƣớc biển. Điểm cao nhất là 1120m trên dãy núi Con Voi
  (thuộc xã Long Khánh), điểm thấp nhất là 50m, độ dốc bình quân toàn huyện từ 30 –
  350.
  – Phía đông nam giáp huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái.
  – Phía đông giáp huyện Quang Bình – Tỉnh Hà Giang
  – Phía tây nam giáp huyện Văn Yên – tỉnh Yên Bái
  – Phía bắc giáp huyện Bảo Thắng và Bắc Hà – tỉnh Lào Cai
  – Phía tây bắc giáp huyện Văn Bàn – tỉnh Lào Cai.
  IV.2.2. Địa hình:
  Địa hình Bảo Yên khá phức tạp, nằm trong hai hệ thống núi lớn là Con Voi và
  Tây Côn Lĩnh chảy theo hƣớng Tây Bắc – Đông Nam, cao ở phía bắc, thấp dần về
  phía nam. Nằm giữa hai hệ thống núi này là hai con sông lớn, sông Hồng và sông
  Chảy. Sông Hồng (xƣa gọi là sông Nhĩ Hà) chảy qua 3 xã Cam cọn, Kim Sơn, Bảo Hà
  với tổng chiều dài 35 km, lƣu lƣợng dòng chảy khá lớn. Sông Chảy (còn gọi là sông
  Trôi) chảy theo hƣớng đông bắc – tây nam, có độ dốc lớn, dòng chảy xiết, là thƣợng
  nguồn chính của thuỷ điện Thác Bà, có nhiều thác ghềnh ở phía bắc.
  Page 12 / 125
 13. IV.2.3. Dân số:
  Dân số huyện Bảo Yên năm 2009 là 76.274 ngƣời (Số liệu 31/12/2009
  Tổng số hộ: 17.060 hộ
  Số ngƣời trong độ tuổi lao động: 45.928 ngƣời chiếm 60,21%
  Mật độ dân số bình quân: 92 ngƣời/km2.
  Cƣ trú tại 17 xã và 1 thị trấn; chia thành 3 khu vực: Các xã ven sông Hồng gồm
  Bảo Hà, Kim Sơn, Cam Cọn; các xã ven sông Chảy gồm Điện Quan, Thƣợng Hà,
  Minh Tân, Tân Dƣơng, Yên Sơn, thị trấn Phố Ràng, Lƣơng Sơn, Long Phúc, Long
  Khánh, Việt Tiến; các xã vùng thƣợng huyện gồm Tân Tiến, Nghĩa Đô, Vĩnh Yên,
  Xuân Hoà.
  IV.2.4. Thành phần dân tộc:
  Theo tổng điều tra dân số và nhà ở, tính đến thời điểm 01/4/2009, toàn huyện có
  15 dân tộc cùng sinh sống; Các dân tộc sống trên địa bàn đều có một đặc trƣng văn
  hoá riêng, song trong quá trình lao động, sản xuất và chống ngoại xâm, các dân tộc
  trong huyện đã hình thành nên tình đoàn kết keo sơn, gắn bó, tạo ra sự thống nhất
  trong đặc trƣng văn hoá của cộng đồng các dân tộc Bảo Yên.
  Dân tộc Kinh chiếm 32,56 %
  Dân tộc Tày chiếm 31,93 %
  Dân tộc Dao chiếm 22,16 %
  Dân tộc Mông chiếm 8,61 %
  Dân tộc Nùng chiếm 1,96 %.
  Dân tộc Phù Lá 1,1 %
  Dân tộc Giáy chiếm 1,09 %.
  Các dân tộc khác chiếm 0,69 %
  IV.2.5. Khí hậu:
  Khí hậu Bảo Yên mang đặc trƣng của khí hậu nhiệt đới nóng, hình thành hai
  tiểu vùng khí hậu: Đông Bắc và Tây Bắc. Nhiệt độ trung bình trong năm của huyện là
  21,50C. Tháng nóng nhất là 39,40C, tháng có nhiệt độ thấp nhất là 3,70C. Lƣợng mƣa
  trung bình là 1.440 mm đến 2.200 mm, tổng số giờ nắng trong năm là 1.300 – 1.600
  giờ. Tài nguyên đất đai, khí hậu và khoáng sản trong lòng đất đã tạo điều kiện thuận
  lợi để Bảo Yên có thể phát triển kinh tế nông – lâm – công nghiệp toàn diện.
  IV.2.6. Đất đai:
  Loại đất á sét (gồm đất đỏ vàng, đất mùn vàng) phân bổ rộng khắp trên địa bàn,
  nhóm đất này có độ phì nhiêu khá cao thích hợp với cây công nghiệp dài ngày (cây
  chè, dứa, mía, quế…).

  Page 13 / 125

 14. CHƢƠNG II:
  XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG ĐƢỜNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

  I . XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG ĐƢỜNG:
  I.1. Dựa vào ý nghĩa và tầm quan trọng của tuyến đƣờng
  Tuyến đƣờng thiết kế M4 – N4 thuộc quy hoạch của tỉnh Lào Cai, tuyến đƣờng
  này có ý ngĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Con đƣờng
  này nối liền 2 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Lào Cai
  I.2. Xác định cấp hạng đƣờng dựa theo lƣu lƣợng xe
  ( Quy đổi lƣu lƣợng ra xe con xem Bảng 1.1 / PHỤ LỤC 1 – Trang 1.)
  Lƣu lƣợng xe quy đổi ra xe con năm thứ 15 là:
  N15qđ=(363×1+335×2.5+531×2.5+167×3)=3032 (xe.c.qđ/ngđ)
  Theo tiêu chuẩn thiết kế đƣờng ôtô TCVN 4054 – 05(mục3.4.2, Bảng 3), phân
  cấp kỹ thuật đƣờng ôtô theo lƣu lƣợng xe thiết kế (xe.c.qđ/ng.đ) > 3000 thì chọn
  đƣờng cấp III
  Căn cứ vào các yếu tố trên ta sẽ chọn cấp kỹ thuật của đƣờng là cấp III, tốc độ
  thiết kế là 60km/h (địa hình miền núi)
  II . XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT:
  II.1 Căn cứ theo cấp hạng đã xác định ta xác định đƣợc chỉ tiêu kỹ thuật theo
  tiêu chuẩn hiện hành (TCVN 4054-05)
  (Xem PHỤ LỤC 2 – Trang 1)
  II.1. Tính toán theo chỉ tiêu kỹ thuật:
  II.1.1. Tính toán tầm nhìn xe chạy:
  Khái niệm tầm nhìn: Để đảm bảo an toàn, ngƣời lái xe luôn luôn phải đƣợc đảm
  bảo nhìn thấy đƣờng trên một chiều dài nhất định về phía trƣớc để ngƣời lái kịp thời
  xử lý hoặc là hãm dừng trƣớc các chƣớng ngại vật.
  II.1.1.1. Tầm nhìn hãm xe

  Lp- Sh lo

  S1
  Hình 2.2: Sơ đồ tầm nhìn một chiều
  Trong sơ đồ là một chƣớng ngại vật nằm cố định trên làn xe chạy. Xe đang
  chạy với tốc độ V có thể dừng lại an toàn trƣớc chƣớng ngại vật với chiều dài
  tầm nhìn một chiều S1 bao gồm một đoạn phản ứng tâm lý lpƣ, một đoạn hãm xe
  Sh và một đoạn dự trữ an toàn l0.
  S1 = lpƣ + Sh + l0 (2.2.3)

  Page 14 / 125

 15. V(m/s)
  lpƣ = V(km)h). t(h) = .t ( s)
  3,6
  kV 2
  Sh (2.2.4).
  254 1 i
  (Các giá trị lpƣ , Sh, l0, k, V, 1 , i đƣợc giải thích và chọn trong PHỤ LỤC 3 –
  Trang 3)
  Suy ra:
  Stải = 16,67 + 39,69 +10 = 66,36 (m).
  Scon = 16,67 + 34,02 +10 = 60,69 (m).
  Theo điều 5.1-TCVN 4054-2005 với V= 60 km/h thì SI = 75 m.
  Vậy ta chọn SI = 75 m.
  II.1.1.2. TÇm nh×n 2 chiÒu:

  Lp- Sh Lo Sh Lp-

  S1 S1
  Hình 2.3: Sơ đồ tầm nhìn xe chạy hai chiều
  Có hai xe chạy ngƣợc chiều trên cùng 1 làn xe, chiều dài tầm nhìn trong trƣờng
  hợp này gồm hai đoạn phản ứng tâm lý của 2 ngƣời lái xe, tiếp theo là hai đoạn hãm xe
  và đoạn an toàn giữa hai xe.
  V KV 2 1
  S2 l0 (2.2.5).
  1,8 127( 12 i 2 )
  (Các giá trị lpƣ , Sh, l0, k, V, 1 , i đƣợc giải thích và chọn trong PHỤ LỤC 4 –
  Trang 3)

  Thay các giá trị vào công thức 2.2.5 ta có:
  60 1,4 602 0,5
  S 2tai 10 122,7(m)
  1,8 127(0,5 2 0)
  60 1,2 602 0,5
  S 2con 7 111.36(m)
  1,8 127(0,5 2 0)
  Theo điều 5.1 TCVN 4054-05 với V = 60km/h thì S2 = 150m.
  Vậy ta chọn S2 = 150m

  Page 15 / 125

 16. II.1.1.3. TÇm nh×n 2 chiÒu:

  Hình 2.4: Sơ đồ tầm nhìn vƣợt xe
  Xe 1 chạy nhanh bám theo xe 2, xe 2 chạy chậm hơn với khoảng an toàn S h1 –
  Sh2, khi quan sát thấy xe trái chiều không có xe, xe 1 lợi dụng làn trái chiều để vƣợt.
  Tầm nhìn vƣợt xe đƣợc xác định theo công thức( sổ tay TK đƣờng Tập 1/168)

  2
  V1 KV1 (V1 V2 ) KV22 l o V1 V3
  S4 .1
  (V1 V2 ).3,6 254 254 V1 V2 V1
  V1 > V 2
  Trƣờng hợp này đƣợc áp dụng khi trƣờng hợp nguy hiểm nhất xảy ra:
  V3 = V2 = V và công thức trên có thể tính đơn giản hơn nếu ngƣời ta dùng thời
  gian vƣợt xe thống kê trên đƣờng theo 2 trƣờng hợp:
  Bình thƣờng: S4 = 6V = 6 × 60 = 360(m)
  Cƣỡng bức: S4 = 4V = 4 × 60 = 240(m)
  Theo TCVN 4054 với V = 60km/h thì lấy S4 = 350(m).
  Để thiên về an toàn ta chọn S4 = 360(m).
  II.1.2. Độ dốc dọc lớn nhất cho phép imax:
  imax đƣợc tính theo 2 điều kiện:
  Điều kiện đảm bảo sức kéo( sức kéo phải lớn hơn sức cản – đk cần để xe
  chuyển động) :
  D f + i imax = D – f
  D: Nhân tố động lực của xe( giá trị lực kéo trên 1 đơn vị trọng lƣợng, thông số
  này do nhà sản xuất cung cấp)
  Điều kiện đảm bảo sức bám( sức kéo phải nhỏ hơn sức bám, nếu không
  xe sẽ trƣợt – đk đủ để xe chuyển động)
  GK Pw
  D D’ . i’ max D’ f
  G G
  Gk: trọng lƣợng bánh xe có trục chủ động
  G: trọng lƣợng xe
  Giá trị tính trong điều kiện bất lợi của đƣờng( mặt đƣờng trơn trƣợt: = 0.2)
  Page 16 / 125

 17. Pw: Lực cản không khí.
  K.F.V 2
  Pw (m/s)
  13
  Sau khi tính toán 2 điều kiện trên ta so sánh và lấy giá trị nhỏ hơn.
  II.1.3. Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo lớn hơn sức cản:
  imax = D – f
  Trong đó:
  f: Hệ số cản lăn, với V > 50km/h ta có:
  f = fo[1 + 0,01(V – 50)] = 0,02[1 + 0,01(60 – 50)] = 0,022
  D: Nhân tố động lực, phụ thuộc vào loại xe và tốc độ. ( Xem biểu đồ nhân tố
  động lực của xe con và 1 số xe tải ở PHỤ LỤC 5 – Trang 4).
  Đối với các loại xe tải trên thực tế khi di chuyển trên địa hình miền núi các loại
  xe tải khi leo dốc thƣờng đi với vận tốc 25 – 30km/h.
  Kết quả tính toán đƣợc thể hiện trong bảng 2..2
  Bảng 2.2
  Xe con Tải nhẹ Tải trung Tải nặng
  Loại xe
  (Volga) (Gaz 51) (Zil 150) (Maz 200)
  V (km/h) 60 35 25 25
  F 0,022 0,022 0,022 0,022
  D 0,111 0,08 0,078 0,075
  imax = D – f 0,089 0,058 0,056 0,053
  II.2.1. Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo nhỏ hơn sức bám:
  Để đảm bảo xe lên dốc mà bánh xe không bị trƣợt hay bị quay tại chỗ ta phải
  xác định độ dốc theo sức bám nhƣ sau:
  .Gk Pw
  D’ f i ibmax = D’ – f.
  G
  Trong đó:
  : Hệ số bám giữa lốp xe và mặt đƣờng, khi tính toán theo điều kiện sức bám
  thƣờng chọn trạng thái mặt đƣờng ẩm và bẩn, ta chọn = 0,3
  Gk: Trọng lƣợng của trục chủ động
  G: Trọng lƣợng toàn bộ xe.
  KFV 2
  Pw: sức cản không khí, Pw
  13
  F: diện tích cản gió của xe, F = 0.8BH đối với xe con, F = 0.9BH đối với xe tải
  và xe bus.
  K: Hệ số sức cản không khí.
  Đối với xe con: K = 0,015 0,034 (tƣơng ứng với F = 1,6 2,6m2)
  Đối với xe tải: K = 0,055 0,066 (tƣơng ứng với F = 3,0 5,5m2)
  Các thông số B, H, G, Gk của các loại xe đƣợc cho trong bảng các thông số kỹ
  thuật của các loại xe.
  Kết quả tính toán đƣợc thể hiện trong bảng 2.3: (Xem PHỤ LỤC 6 – Trang 5)
  Page 17 / 125
 18. Nhƣ vậy, trong mọi trƣờng hợp ta luôn có ibmax > imax nên chọn độ dốc dọc lớn
  nhất theo điều kiện về sức kéo. Theo TCVN 4054 – 05, với đƣờng cấp III, địa hình
  vùng núi thì imax = 7%. Vậy tƣ vấn thiết kế kiến nghị chọn độ dốc thiết kế lớn nhất là
  5% . Vì khi thiết kế ta phải cân nhắc đến độ dốc dọc và khối lƣợng đào đắp để tăng
  khả năng vận hành của xe.
  Theo điều 5.7.5 của TCVN 4054 – 05, với đƣờng có tốc độ thiết kế 60km/h,
  chiều dài lớn nhất của dốc dọc không đƣợc vƣợt quá giá trị trong bảng 2 – 6 và có
  chiều dài đủ bố trí đƣờng cong đứng.
  Bảng 2.4
  Độ dốc dọc % 4 5 6 7
  Chiều dài lớn nhất (m) 1000 800 600 500
  II.2.2. Tính bán kính tối thiểu đƣờng cong nằm khi có siêu cao:

  min V2
  R SC
  127(μ i SC )
  Trong đó:
  V: Vận tốc tính toán V = 60km/h
  : hệ số lực ngang = 0,15
  Isc: độ dốc siêu cao max 0.07
  min 60 2
  R SC 128,85(m)
  127(0,15 0,07)
  Với đƣờng cấp III thì bán kính đƣờng cong nằm tối thiểu Rscmin = 125 m.
  Chọn Rscmin = 129 m
  II.2.3. Tính bán kính tối thiểu đƣờng cong nằm khi không có siêu cao:
  min V2
  R 0SC
  127(μ i n )
  : hệ số áp lực ngang khi không là siêu cao lấy = 0,08 ( hành khách không có
  cảm giác khi đi vào đƣờng cong)
  in: độ dốc ngang mặt đƣờng in = 0.02
  602
  R0min
  SC 472,44(m)
  127(0,08 0,02)
  Theo điều 5.3 của TCVN 4054 – 05, bán kính đƣờng cong nằm tối thiểu không
  siêu cao đối với đƣờng cấp III là Rmin ksc = 1500m.
  II.2.4. Tính bán kính thông thƣờng:
  Thay đổi và iSC đồng thời sử dụng công thức.
  V2
  R
  127(μ i SC )
  (Xem PHỤ LỤC 7 –Trang 5)

  Page 18 / 125

 19. II.2.5. Tính bán kính tối thiểu để đảm bảo tầm nhìn ban đêm:

  b. đ 30.S1
  Rmin
  Trong đó:
  S1: tầm nhìn 1 chiều
  : góc chiếu đèn pha = 2o
  b.đ 30.60
  Rmin 1125(m)
  2
  Khi R < 1125 (m) thì khắc phục bằng cách chiếu sáng hoặc làm biển báo cho lái
  xe biết.
  II.2.6. Chiều dài tối thiểu của đƣờng cong chuyển tiếp và bố trí siêu cao:
  Đƣờng cong chuyển tiếp có tác dụng dẫn hƣớng bánh xe vào đƣờng cong và tác
  dụng hạn chế sự xuất hiện đột ngột của lực ly tâm khi xe chạy vào đƣờng cong, cải
  thiện điều kiện xe chạy vào đƣờng cong.
  II.2.6.1. Đƣờng cong chuyển tiếp.
  V3
  Xác định theo công thức: L CT (m)
  47RI
  Trong đó:
  V: Vận tốc xe chạy V = 60km/h
  I: độ tăng gia tốc ly tâm trong đƣờng cong chuyển tiếp, I = 0.5 m/s2
  R: bán kính đƣờng cong tròn cơ bản
  II.2.6.2. Chiều dài đoạn vuốt nối siêu cao:
  H B(in isc )
  LSC
  i ph if
  ( độ mở rộng phần xe chạy = 0)
  Trong đó:
  B: bề rộng mặt đƣờng B = 6m
  Với: V= 60(km/h) lấy if ≤ 0,5% ; in = 0,02
  isc: độ dốc siêu cao thay đổi trong khoảng 0,02 – 0,07
  (Xem Bảng 2.6 / PHỤ LỤC 8 – Trang 5)
  ( Theo TCVN 4054 – 05, chiều dài đƣờng cong chuyển tiếp và chiều dài đoạn
  nối vuốt siêu cao không đƣợc nhỏ hơn Ltc)
  Để đơn giản, đƣờng cong chuyển tiếp và đoạn vuốt nối siêu cao bố trí trùng
  nhau, do đó phải lấy gái trị lớn nhất trong 2 đoạn đó.

  Page 19 / 125

 20. Đoạn thẳng chêm:
  Đoạn thẳng chêm giữa 2 đoạn đƣờng cong ngƣợc chiều theo TCVN 4054 – 05
  phải đảm bảo đủ bố trí các đoạn đƣờng cong chuyển tiếp và đoạn nối siêu cao.
  L1 L2
  Lmax ≥
  2
  ( Xem Bảng 2.7 / PHỤ LỤC 9 – Trang 6)
  II.2.7. Độ mở rộng phần xe chạy ( E ) trên đƣờng cong nằm
  Khi xe chạy đƣờng cong nằm trục bánh xe chuyển động trên quỹ đạo riêng
  chiếm phần đƣờng lớn hơn do đó phải mở rộng đƣờng cong.
  Ta tính cho khổ xe dài nhất trong thành phần xe, dòng xe có Lxe : 8.0 (m)
  L2A 0,1V
  Đƣờng có 2 làn xe Độ mở rộng tính nhƣ sau: E
  R R
  Trong đó:
  LA: khoảng cách từ mũi xe đến trục sau cùng của xe
  R: bán kính đƣờng cong nằm
  V: vận tốc tính toán
  ( Xem Bảng 2.7 / PHỤ LỤC 10 – Trang 6)

  II.2.8. Xác định bán kính tối thiểu đƣờng cong đứng
  II.2.8.1. Bán kính đƣờng cong đứng lồi tối thiểu:
  Bán kính tối thiểu đƣợc tính với điều kiện đảm bảo tầm nhìn 1 chiều
  S12
  R
  2d1
  d1: chiều cao mắt ngƣời lái xe so với mặt đƣờng, d1 = 1,2m
  S1: Tầm nhìn 1 chiều, S1 = 75m
  lôi 752
  R min 2344(m)
  2.1,2
  Theo điều 5.8.2 của TCVN 4054 – 05: R lôi
  min = 2500m

  Vậy kiến nghị chọn R lôi
  min = 2500 (m)

  II.2.8.2. Bán kính đƣờng cong lõm tối thiểu:
  Đƣợc tính 2 điều kiện:
  Theo điều kiện giá trị vƣợt tải cho phép của lò xo nhíp xe và không gây cảm
  giác khó chịu cho hành khách:
  lâm V2 602
  R min 554(m)
  6,5 6,5
  Theo điều kiện đảm bảo tầm nhìn ban đêm:

  Page 20 / 125

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M4 – N4 tỉnh Lào Cai File Word, PDF về máy